ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005"

Transcript

1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕ ΡΕΣ 1. Για εργασίες που δεν µπορούν να εκτελεσθούν µε ασφάλεια µε τη βοήθεια φορητής κλίµακας ή µε άλλα µέσα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα και επαρκή ικριώµατα ή πλατφόρµες εργασίας. 2. Τα ικριώµατα και οι πλατφόρµες εργασίας πρέπει να συναρµολογούνται, να αποσυναρµολογούνται ή να τροποποιούνται κάτω από την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου και από πεπειραµένο σ' αυτό το είδος της εργασίας προσωπικό. 3. Σταθερά ικριώµατα θεωρούνται σταθερές µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές που εξυπηρετούν τις εκτελούµενες ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε διάφορα ύψη. Τα σταθερά ικριώµατα πρέπει να είναι ανθεκτικά, να µην είναι δυνατό να θραυσθούν, να µετασχηµατιστούν ή να υποστούν επικίνδυνους κραδασµούς. Για την επίτευξη του αµετακίνητου του ικριώµατος πρέπει να λαµβάνονται τα κατά περίπτωση προσφορότερα µέτρα, όπως π.χ. σύνδεση του ικριώµατος µε το µέτωπο εργασίας, ή µε άλλη σταθερή κατασκευή κλπ. 4. Κινητά ικριώµατα νοούνται µεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα) ύψους το πολύ δύο (2,00) µέτρων µε δάπεδο εργασίας πλάτους τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (0,60) του µέτρου. 5. Κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου νοούνται ανθεκτικές µεταλλικές σωληνωτές κατασκευές οι οποίες είναι δυνατό να µεταφερθούν σε διάφορες θέσεις. Το ύψος των ικριωµάτων αυτών δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το τριπλάσιο του µήκους της µικρότερης πλευράς της βάσης τους. 6. Ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται κινητά δάπεδα, κλωβοί, και άλλα παρόµοια µέσα από ανθεκτικά υλικά που αναρτώνται κατάλληλα από σταθερά σηµεία. Αυτό το είδος των ικριωµάτων χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις όπου κατά τον υπεύθυνο των εργασιών είναι αδύνατη ή απρόσφορη η χρήση άλλων ειδών ικριωµάτων. 7. Πέρα των προαναφερθέντων ειδών ικριωµάτων επιτρέπεται και η χρησιµοποίηση και άλλων τύπων ικριωµάτων εφόσον αυτά πληρούν τους όρους ασφάλειας του προσωπικού. Οι τύποι των χρησιµοποιουµένων µεταλλικών

2 ΣΤ ικριωµάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) όταν αυτοί γίνουν υποχρεωτικής εφαρµογής όπως επίσης και των ισοδυνάµων προτύπων των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 8. Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ικριώµατα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ανθεκτικά και µε επιµέλεια συντηρηµένα. Τα µεταλλικά µέρη πρέπει να µην έχουν στρεβλωθεί ούτε να έχουν οξειδωθεί. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται χυτοσίδηρο καρφιά ή σύνδεσµοι για την συναρµολόγηση των ικριωµάτων. Τα ξύλινα µέρη να είναι από υγιές ξύλο µακρών ινών, απαλλαγµένο εντελώς του φλοιού και κατά το δυνατό ρωγµών ή αρµών. Απαγορεύεται το στοκάρισµα και η βαφή τους. Τα υλικά πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε συναρµολόγηση ποιοτικά και ποσοτικά και η συντήρησή τους να ανατίθεται σε έµπειρο τεχνίτη. 9. Για την εκτέλεση εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται ικριώµατα µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς ανάλογα µε το ύψος των ικριωµάτων από τη στάθµη του εδάφους ή του κατά περίπτωση σταθερού δαπέδου (στάθµης) εργασίας: α. Για εργασίες σε ύψος µεγαλύτερο από τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά του µέτρου (3,50) από το σταθερό δάπεδο (στάθµη) εργασίας χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα. Για τις εργασίες αυτές είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν και κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου εφ' όσον όµως το ύψος του δαπέδου εργασίας τους δεν υπερβαίνει τα δέκα (10,00) µέτρα. β. Για εργασίες σε ύψος µικρότερο από τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του µέτρου είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται κινητά ικριώµατα (καβαλέτα). εργασίες. γ. Για τις εργασίες ισχύουν οι διατάξεις για τις οικοδοµικές γενικά δ. Για ελαφρές ή περιορισµένης έκτασης εργασίες είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται φορητές κλίµακες και εφόσον από τον υπεύθυνο των εργασιών αυτών κρίνεται ότι αυτές είναι δυνατό να εκτελεστούν µε αυτό τον τρόπο ακίνδυνα. ε. Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων ικριωµάτων ύψους µεγαλύτερου των δέκα (10,00) µέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται µόνο µεταλλικά (σωληνωτά) ικριώµατα. στ. Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων. Αυτά πρέπει να παραµένουν µε πλήρη σύνθεση µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για τις οποίες κατασκευάστηκαν έτσι ώστε ο εκάστοτε φορέας να παραµένει πλήρης και ευσταθής. 10. Τα δάπεδα από µαδέρια των ικριωµάτων πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: α. Να αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστο µαδέρια ελάχιστου πάχους πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου και συνολικό πλάτος τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (0,60) του µέτρου. Απαγορεύεται η χρήση δύο ή περισσότερων επάλληλων σειρών σανίδων για την κατασκευή δαπέδων ικριωµάτων.

3 ΣΤ β. Τα µαδέρια του δαπέδου να µην είναι παλαιά, να µη φέρουν ρωγµές, ούτε να ενισχύονται µε προσήλωση ελασµάτων (τσέρκια) ή ξύλων (κλάπες) για την αντιµετώπιση τυχόν ρωγµών κλπ. Η προφύλαξη των άκρων των µαδεριών αντιµετωπίζεται µε πλευρικούς οπλισµούς από µεταλλικές ταινίες. Απαγορεύεται το στοκάρισµα και η βαφή των µαδεριών. γ. Τα µαδέρια του δαπέδου των ικριωµάτων τοποθετούνται κατά πλάτος µε κενά µέχρι το πολύ τριών εκατοστών (0,03) του µέτρου, και έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το µεταξύ των στηριγµάτων άνοιγµα. Επί πλέον τα µαδέρια συνδέονται κατάλληλα για την αποφυγή ολίσθησής τους και δεν εξέχουν πάνω από είκοσι εκατοστά (0,20) του µέτρου από το σηµείο έδρασής τους. δ. Τα µαδέρια του δαπέδου συνδέονται από το κάτω µέρος κάθετα προς την κατασκευή µε ζεύγµατα (κλάπες) σε τρόπο που να είναι αδύνατη η ανοµοιόµορφη κάµψη τους. ε. Το κενό µεταξύ της κατασκευής και του δαπέδου εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τριάντα εκατοστά (0,30) του µέτρου. στ. Τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να επεκτείνονται από τους χώρους εργασίας κατά εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου τουλάχιστον. ζ. Τα δάπεδα των ικριωµάτων να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά κράσπεδα (θωράκια) πλάτους δέκα πέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου. η. Τα δάπεδα πρέπει να φορτίζονται, ανάλογα µε την αντοχή τους, και να επιβλέπονται από κατάλληλο πρόσωπο, ώστε να µη υπερφορτώνονται. θ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες, καβαλέτα, κ.ά.) στα παραπάνω δάπεδα. ι. Απαγορεύεται η εργασία περισσοτέρων από 2 ατόµων σε δάπεδο που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών. Στις γωνίες των κατασκευών όπου επιβάλλεται η προέκταση των δαπέδων εργασίας τοποθετούνται δύο ορθοστάτες κατά την διεύθυνση της διχοτόµου της κατασκευής. Οι ορθοστάτες συνδέονται µε µεταλλικά στοιχεία παρόµοια µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για την έδραση δαπέδων εργασίας. 11. Το πλάτος των δαπέδων των ικριωµάτων πρέπει να είναι επαρκές και ανάλογο µε την εργασία για την οποία κατασκευάστηκε και πρέπει να υπάρχει διάστηµα ελεύθερο από σταθερά εµπόδια ή αποθηκευµένα υλικά τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου. Έτσι το πλάτος του δαπέδου του ικριώµατος κατά περίπτωση είναι: α. Εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου αν υποβαστάζει αποκλειστικά άτοµο χωρίς αποθήκευση υλικών. β. Ογδόντα εκατοστά (0,80) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για απόθεση υλικών. γ. Ένα µέτρο και δέκα εκατοστά (1,10) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για την έδραση άλλου δαπέδου εργασίας σε ψηλότερη στάθµη.

4 ΣΤ δ. Ένα µέτρο και τριάντα εκατοστά (1,30) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για βαριές εργασίες όπως σφυρηλάτηση. ε. Ένα µέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) όταν χρησιµοποιείται συγχρόνως για τις παραπάνω εργασίες και τη στήριξη άλλου δαπέδου εργασίας σε ψηλότερη στάθµη. στ. εν πρέπει να υπερβαίνει το ένα µέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60) του µέτρου όταν στηρίζεται σε οριζόντιες δοκίδες. 12. Σ' όλα τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να υπάρχει ασφαλής τρόπος πρόσβασης του προσωπικού µέσω καταλλήλων κλιµάκων. Για την κατασκευή όλων των λοιπών ειδών σταθερών ικριωµάτων απαιτείται σύνταξη σχετικής µελέτης από τον µελετητή. 13. Στα µεταλλικά ικριώµατα µόνο τα δάπεδα εργασίας επιτρέπεται να αποτελούνται από ξύλινα µαδέρια. Τα µεταλλικά ικριώµατα κατασκευάζονται από δύο τουλάχιστον σειρές ορθοστάτες (κολώνες), παράλληλες προς την όψη του µετώπου εργασίας και σε απόσταση µεταξύ τους όχι µεγαλύτερη από ένα µέτρο και δέκα εκατοστά (1,10) του µέτρου, η δε πλησιέστερη προς το µέτωπο εργασίας σειρά ορθοστατών απέχει απ' αυτό το πολύ δέκα πέντε εκατοστά (0,15) του µέτρου. Οι ορθοστάτες κλείνουν ελαφρά προς το µέρος της κατασκευής, εκτείνονται τουλάχιστο ένα (1,0) µέτρο πάνω από το τελευταίο δάπεδο εργασίας και εδράζονται σε µεταλλικά πέδιλα µε τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το γλίστρηµά τους. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από σωλήνα επαρκούς αντοχής για το φορτίο που πρόκειται να φέρουν µε διάµετρο τουλάχιστο πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου γαλβανισµένη ή προστατευµένη από τη σκουριά µε άλλο κατάλληλο τρόπο. 14. Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών ορθοστατών γίνεται µε οριζόντια µεταλλικά στοιχεία ικανής αντοχής πάνω στα οποία στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας. 15. Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντια µετακίνηση µε σύνδεσή τους µε το µέτωπο εργασίας, ή µε άλλη σταθερή κατασκευή ή µε κάποιο άλλο πρόσφορο τρόπο που θα εξασφαλίζει το αµετακίνητό τους. 16. Τα ικριώµατα φέρουν αντιανέµιους συνδέσµους χιαστί, που πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα φατνώµατα. εν επιτρέπεται η ένωση των αντηρίδων στο σηµείο διασταύρωσής τους. 17. Τα ικριώµατα φέρουν µεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος ενός (1,00) µέτρου από το δάπεδο εργασίας και µεταλλική ράβδο στο µέσο του διαστήµατος για προστασία έναντι πτώσης. Οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι δεν υποκαθιστούν τους χειρολισθήρες. 18. Τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά ικριώµατα συναρµολογούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής τους. 19. Εφ' όσον κατά την εργασία χρησιµοποιηθεί ξύλινο ικρίωµα, η κατασκευή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π. 778/80 (Α' 193).

5 ΣΤ Τα ικριώµατα σε πρόβολο στηρίζονται σε µεταλλικά µπρακέτα συγκολληµένα ή µε άλλο επαρκή τρόπο στερεωµένα στα ελάσµατα ή τις µεταλλικές ενισχύσεις των πλοίων. Τα ικριώµατα του τύπου αυτού επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για εργασίες που δεν απαιτούν να υπάρχουν στο δάπεδο εργασίας βαρειά εργαλεία και υλικά όπως είναι ηλεκτρολογικές εργασίες, βαφή, συγκόλληση. Το µέγιστο πλάτος του δαπέδου εργασίας πρέπει να είναι 75 εκατοστά (0,75) του µέτρου και το ελάχιστο 65 εκατοστά του µέτρου (0,65). Τα µπρακέτα τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ τρία (3,0) µέτρα και η συγκόλληση ή στερέωσή τους µελετάται για ελάχιστο φορτίο 175 KG στο εξωτερικό άκρο του ικριώµατος. Μόνο ανθεκτικά µέρη της κατασκευής επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως σηµεία στήριξης των ικριωµάτων σε πρόβολο. Σε ότι αφορά τα λοιπά στοιχεία τους (δάπεδα εργασίας, θωράκια, κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες) πρέπει να είναι παρόµοια µε εκείνα των σταθερών ικριωµάτων. 21. Οι οκρίβαντες (καβαλέτα) των κινητών ικριωµάτων αποτελούνται από οριζόντια µεταλλική δοκό επαρκούς αντοχής ή ξύλινη διατοµής οκτώ επί οκτώ εκατοστών (0,08Χ0,08) του µέτρου ή µεγαλύτερης ανάλογα µε το µήκος και την προβλεπόµενη φόρτιση. Η οριζόντια αυτή δοκός στηρίζεται σε κάθε άκρο σε δύο πλαγιοστάτες (πόδια). Η σταθερότητα (µη µετασχηµατισµός) των πλαγιοστατών ανά δύο εξασφαλίζεται µε αντερείσµατα που συγκολλώνται ή προσηλώνονται ανάλογα, στο µέσο της οριζόντιας δοκού και στα κάτω άκρα των πλαγιοστατών. 22. Τα µαδέρια του δαπέδου του κινητού ικριώµατος δεν επιτρέπεται να εξέχουν από την οριζόντια δοκό του οκρίβαντος (καβαλέτου) περισσότερο από δέκα εκατοστά (0,10) του µέτρου ποτέ όµως και λιγότερο από πέντε εκατοστά (0,05) του µέτρου. Η µη µετακίνηση των µαδεριών εξασφαλίζεται µε εγκάρσιες δοκίδες. 23. Απαγορεύεται η στήριξη φορητών κλιµάκων ή άλλων πρόχειρων µέσων για εκτέλεση εργασίας πάνω στα δάπεδα των κινητών ικριωµάτων. 24. Τα κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε σταθερά, ανθεκτικά, επίπεδα, οριζόντια και άλλα δάπεδα. 25. Όταν µετατοπίζονται πρέπει να σπρώχνονται ή να σέρνονται από τη βάση τους. Κατά την διάρκεια µετακίνησής των απαγορεύεται να βρίσκεται προσωπικό επ' αυτών. 26. Εφόσον φέρουν τροχούς κύλισης, αυτοί πρέπει να συνδέονται ασφαλώς στους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από σωλήνα επαρκούς αντοχής για το φορτίο που πρόκειται να φέρουν διαµέτρου τουλάχιστον 5 εκατοστών (0,05) του µέτρου, γαλβανισµένη ή προστατευµένη µε άλλο κατάλληλο τρόπο από τη σκουριά και πρέπει να εξασφαλίζονται από ανατροπή ή τυχαία µετατόπισή τους. 27. Πρέπει να διαθέτουν ασφαλή κλίµακα στερεά προσαρµοσµένη ή ενσωµατωµένη για την άνοδο µέχρι το δάπεδο εργασίας. Το δάπεδο εργασίας πρέπει να καλύπτει όλη την πάνω επιφάνεια του µεταλλικού ικριώµατος τύπου πύργου.

6 ΣΤ Αναρτηµένο ικρίωµα νοείται δάπεδο εργασίας διαστάσεων µέχρι τεσσάρων µέτρων επί εβδοµήντα εκατοστών (4,00Χ0,70) του µέτρου (διαστάσεις κάτοψης). 29. Τα µαδέρια, δοκίδες και γενικά τα υλικά αναρτηµένου ικριώµατος πρέπει να είναι επαρκούς διατοµής και καλής ποιότητας. Τα µαδέρια που συνιστούν το δάπεδο εργασίας πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία κενών. 30. Τα δάπεδα εργασίας τοποθετούνται σε ενιαίους δοκούς, οι οποίοι στερεώνονται σε µεταλλικά στηρίγµατα που απέχουν µεταξύ τους µέχρι τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του µέτρου. Το µήκος των προβόλων σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα πενήντα εκατοστά (0,50) του µέτρου. 31. Τα αναρτηµένα ικριώµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα: α. Στις τρεις εξωτερικές πλευρές µε στηθαία (χειρολισθήρες), σανίδα ή ράβδο µεσοδιαστήµατος και θωράκια, όπως στα εξωτερικά ικριώµατα. β. Στη πλευρά προς το µέτωπο εργασίας µε χειρολισθήρα σε ύψος εβδοµήντα εκατοστά (0,70) του µέτρου. 32. Τα αναρτηµένα ικριώµατα στηρίζονται σε τρία τουλάχιστον στηρίγµατα που είναι αναρτηµένα µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες ή άλλο δόκιµο τρόπο. Η όλη ανάρτηση γίνεται µε τρόπο ώστε να αποκλείεται η περίπτωση ανατροπής του ικριώµατος. 33. Η εξασφάλιση του ικριώµατος από ταλάντωση ή ανατροπή, γίνεται µε ένα ή δύο τεταµένα συρµατόσχοινα και κρίκους ή άλλο δόκιµο τρόπο. 34. Απαγορεύεται η χρήση αναρτηµένων ικριωµάτων που δεν ανυψώνονται µε µηχανικό µέσα καθώς και η χρήση βαρούλκου που βρίσκεται εκτός του ικριώµατος. 35. Η πάκτωση και αντιστήριξη των δοκών ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερή απόσταση του δαπέδου εργασίας από την πρόσοψη της κατασκευής το πολύ δέκα εκατοστά (0,10) του µέτρου. Η πάκτωση των δοκών αναρτήσεως γίνεται µε στερέωσή τους µε κοχλίες, ή µε συγκόλληση (ή άλλα ισοδύναµα µέσα) µε την κατασκευή. 36. Απαγορεύεται η διέλευση κάτω από τα ικριώµατα και σε περίπτωση που εκ των πραγµάτων επιβάλλεται η διέλευση, πρέπει να δηµιουργηθεί ασφαλή δίοδο απαλλαγµένη από εµπόδια και προεξοχές ελευθέρου ύψους µεγαλυτέρου των 2,20 µ και να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνικός φωτισµός. 37. ιαφορές στάθµης στα δάπεδα, όπως βαθµίδες, κατώφλια κλπ., πρέπει να φαίνονται εύκολα ή να εξοµαλύνονται µε κεκλιµένα επίπεδα (κλίση 1:10),ενώ ολισθηρές ή λείες επιφάνειες πρέπει να γίνονται τραχείς. 38. Οι χαµηλοί διάδροµοι και οι στενές διαβάσεις κυκλοφορίας οχηµάτων πρέπει να επισηµαίνονται. Οι επικίνδυνες γωνίες και ακµές πρέπει να στρογγυλεύονται και να επισηµαίνονται.

7 ΣΤ Θέσεις επικίνδυνοι (χαµηλές δοκοί κλπ.) πρέπει να επισηµαίνονται και να επενδύονται µε κατάλληλα υλικά (µαξιλάρια) προς αποφυγή ατυχηµάτων. 40. Οι οδοί προσπέλασης προς τους χώρους εργασίας, διαµονής, εργαλείων και αποθήκης πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το προσωπικό να µπορεί να µεταβαίνει και αποχωρεί µε ασφάλεια. 41. Σε περίπτωση χιονιού και παγετού, όλα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων, πάνω στα οποία βαδίζουν συνήθως το προσωπικό, πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα από το πάγο και το χιόνι και να καλύπτονται µε εκτραχυντικά µέσα. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 42. Κατά τη µετάγγιση χρωµάτων, βερνικιών, κολλητικών ουσιών, ρητινών και παρόµοιων υλικών πρέπει να υπάρχει κάτω από τα µεταγγιζόµενα υλικά µεταλλικό δοχείο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατοστών. Απαγορεύεται η αναρρόφηση υγρών από σιφώνια µε το στόµα. 43. Σε περίπτωση που χυθούν στο δάπεδο χρώµατα ή άλλα υλικά επίστρωσης, πρέπει να αποµακρυνθούν αµέσως. 44. Xρωµατισµένα αντικείµενα δεν πρέπει να στεγνώνουν σε χώρο που δεν έχει επαρκή εξαερισµό. 45. Tα υλικά καθαρισµού όπως στουπιά, πανιά κλπ. που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να τοποθετούνται σε µεταλλικά δοχεία µε αυτόκλειστα καλύµµατα, τα οποία θα φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος µακριά από τον τόπο εργασίας. 46. Τα δοχεία που περιέχουν χρωστικές ουσίες, βερνίκια, λάκες και άλλες εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες πρέπει να διατηρούνται κλειστά και µακριά από σπινθήρες, φλόγες, πηγές θερµότητας και ακτίνες του ήλιου. 47. Βούρτσες, ψεκαστήρες, αγωγοί και άλλα αντικείµενα πρέπει στο τέλος της εργασίας να καθαρίζονται σε εξωτερικό χώρο από υπολείµµατα βερνικιών, χρωστικών ή κολλητικών ουσιών και να φυλάγονται σε ιδιαίτερους χώρους. 48. Τα κενά δοχεία των χρωστικών ουσιών πρέπει να µεταφέρονται σε ειδική αποθήκη εξοπλισµένη µε σύστηµα εξαερισµού και απαγωγής ατµών ή σε ανοικτό χώρο σε απόσταση 25 τουλάχιστο µέτρα από τους χώρους εργασίας. 49. εν επιτρέπεται σε κλειστό χώρο να χρησιµοποιούνται χρώµατα ή άλλα υλικά επικάλυψης που είναι διαλυτά σε εύφλεκτα διαλυτικά εν επιτρέπεται σε κλειστούς χώρους η χρησιµοποίηση βερνικιών ανθρακόπισσας, µολυβδούχων υλικών, καθώς και άλλων που περιέχουν βλαβερές ή πτητικές ουσίες εκτός αν: α. Για την εργασία χρησιµοποιείται βούρτσα ή κύλινδρος. β. Ο χρωµατισµός µε ψεκασµό γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 52.

8 ΣΤ γ. Το προσωπικό στην περίπτωση αυτή εφοδιάζεται µε προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές. 51. Στις εισόδους φρεσκοβαµµένων κλειστών χώρων πρέπει να τοποθετείται κατάλληλη ειδοποίηση, που θα απαγορεύει την είσοδο του προσωπικού σ' αυτούς, χωρίς την προηγούµενη άδεια αρµόδιου προσώπου. 52. Για το χρωµατισµό µε ψεκασµό ισχύουν τα παρακάτω: α. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται τοξικά υλικά. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει οι εργαζόµενοι να εφοδιάζονται µε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές µε αυτόνοµη παροχή αέρα ή κατάλληλες αναπνευστικές προστατευτικές προσωπίδες όταν η εργασία είναι σύντοµης διάρκειας. β. εν επιτρέπονται εργασίες χρωµατισµού εσωτερικών επιφανειών µε ψεκασµό, όπως π.χ. επιφάνειες δεξαµενών και διαµερισµάτων και άλλων κλειστών χώρων, εκτός αν: (1) Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι και χρησιµοποιούν αναπνευστικές συσκευές µε αυτόνοµη παροχή φρέσκου αέρα. (2) Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. (3) εν εκτελούνται ταυτόχρονα στον υπόψη χώρο και άλλες εργασίες. 53. Σε κάθε χώρο εργασίας που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό πρέπει να υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός και το προσωπικό να χρησιµοποιεί κατάλληλες αναπνευστικές προσωπίδες και τα λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία µέσα ατοµικής προστασίας. 54. Στους χώρους που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό καθώς και στους γύρω χώρους, δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, ούτε η ύπαρξη γυµνής φλόγας, ή άλλης πηγής ανάφλεξης. 55. Όλα τα µεταλλικά µέρη των συσκευών και µέσων που χρησιµοποιούνται για βαφή µε ψεκασµό (θάλαµοι ψεκασµού, αντλίες χρωµάτων, πιστόλια ψεκασµού, ικριώµατα βαφής, τραπέζια, δοχεία διαλυτικών κλπ.), καθώς επίσης και κάθε µεταλλικό αντικείµενο που πρόκειται να βαφεί, πρέπει να είναι ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους και γειωµένα. Το σύστηµα γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 56. Ο χρωµατισµός σε εξωτερικό µέρος µε ψεκασµό πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση του πνέοντος ανέµου και να µη δηµιουργείται κίνδυνος για το προσωπικό σ' άλλους χώρους εργασίας. 57. Κατά τις εργασίες βαφής µε ψεκασµό πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης πυρκαϊάς.

9 ΣΤ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 58. Η συναρµολόγηση των προκατασκευασµένων στοιχείων επιτρέπεται να γίνεται µόνο στις προβλεπόµενες για το σκοπό αυτό θέσεις. Η συναρµολόγηση δεν επιτρέπεται να γίνεται στις διόδους κυκλοφορίας. 59. Για την εναπόθεση των ήδη κατασκευασθέντων στοιχείων πρέπει να διατίθενται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τα ανάλογα µέσα διακίνησης και ανύψωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής εναποθήκευση, µεταφορά και τοποθέτηση των στοιχείων. εν επιτρέπεται η επάλληλη στίβαση των εναποθηκευµένων µεγάλων στοιχείων. 60. Εργασίες συγκόλλησης, συναρµολόγησης, προσαρµογής κλπ. πρέπει κατά το δυνατό, να µην γίνονται στα ήδη αποθηκευµένα στοιχεία. 61. Οι εργασίες συγκόλλησης, συναρµολόγησης κλπ. στα προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να εκτελούνται µετά την ασφαλή τοποθέτηση και στερέωσή τους. 62. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε στοιχεία, κατά τη διάρκεια που αυτά µεταφέρονται µε πλατφόρµες, γερανούς κλπ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΡΑΜΠΕΣ 63. Πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες), µόνιµοι άνω διαβάσεις κλπ, που βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο των 0,75µ από το δάπεδο, πρέπει να έχουν, για προστασία από τη πτώση ανθρώπων, ασφαλές στηθαίο ύψους τουλάχιστον 1,00µ µε χειρολισθήρα (κουπαστή) και να είναι πλάτους τουλάχιστον 0,75µ όταν όµως χρησιµεύουν για µεταφορά φορτίων να είναι τουλάχιστον 1,25µ, στερεωµένες και αντιστηριγµένες έτσι ώστε κατά τη κίνηση πάνω σ αυτές να µην είναι δυνατό να ολισθήσουν, ανατραπούν ή ταλαντευθούν. 64. Μέσα στο Εργοτάξιο πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσον για τη κίνηση πεζών, όσον και για τη κίνηση µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων και διευκρινίζεται ότι ισχύουν και στο εργοτάξιο οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 65. Απαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού µε µηχανήµατα και οχήµατα που δεν είναι για το σκοπό αυτόν. 66. Όλες οι µόνιµες σκάλες (κλίµακες) πρέπει να είναι βατές µε ασφάλεια και επαρκώς φωτιζόµενες και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για αποθήκευση ή προσωρινή τοποθέτηση µπαζών, υλικών και εργαλείων. 67. Κατά τη κίνηση του προσωπικού µε και πάνω σε φορητές σκάλες απαγορεύεται να κρατά στα χέρια του εργαλεία ή άλλα βαρεία αντικείµενα, αυτά καλό είναι να φέρονται µέσα σε κλειστούς σάκκους που δένονται στο σώµα ή να ανεβάζουν τα εργαλεία µε σχοινί. 68. Απαγορεύεται η χρήση φορητών κλιµάκων µεγαλύτερων των 3µ σε ανάπτυγµα, σε αντίθετη περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση σκάλας

10 ΣΤ µεγαλύτερου ύψους τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει επίβλεψη της συγκεκριµένης εργασίας σε όλη τη διάρκεια της. ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 69. Η φόρτωση, εκφόρτωση και µεταφορά υλικών ή αντικειµένων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω καταπτώσεως, κυλίσεως, ανατροπής, καταρρεύσεως ή θραύσεως αντικειµένων. Η έξοδος κεκλιµένων επιπέδων, ανοικτών ή κλειστών αγωγών εκφόρτωσης ή απόρριψης, πρέπει να είναι κατασκευασµένη, έτσι ώστε κανείς να µη κινδυνεύει κατά την διεξαγωγή εργασιών. 70. Οι οδηγοί εκφορτώσεως µε κύλιστρα, κεκλιµένοι αγωγοί εκφόρτωσης, κεκλιµένες τροχιές και φορτωτές πρέπει να ασφαλίζονται κατά εκτροχιασµών, πλαγίων µετατοπίσεων και καταπτώσεων σε ανάγκη δε να υποστηρίζονται. 71. Κατά τις φορτώσεις και εκφορτώσεις υλικών απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού εντός της τροχιάς διακινήσής τους. 72. Πριν από τη φόρτωση ή εκφόρτωση των οχηµάτων πρέπει, µε ευθύνη των χειριστών, να εξασφαλίζονται τα οχήµατα έτσι ώστε να µη κινηθούν. 73. Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη πρέπει να καταβάλλεται φροντίδα, αποφυγής καταρρεύσεως ή πτώσεως αντικειµένων ή υλικών και αν είναι κοντά σε χώρους εργασίας ή κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας π.χ. περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίκτυα κλπ. 74. Κατά τη στοίβαξη σιδηροδοκών σε περισσότερες επάλληλες στρώσεις, πρέπει να τοποθετούνται εγκαρσίως ως υπόστρωµα και πριν από τη τοποθέτηση της υπερκείµενης στρώσεως τεµάχια σανίδων ή καδρονιών. 75. Σωροί ξυλείας επιτρέπεται να ανεγείρονται µόνο σε επίπεδη και σταθερή βάση, κατά το δυνατό κατακόρυφοι, µε χρησιµοποίηση κανονικώς τεµαχισµένων ξύλων στοίβαξης και σύνδεσης. 76. Κατά την αποθήκευση στρογγυλών κορµών ξυλείας ή σωλήνων πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή κύλισης τους. 77. Κατά τη στοίβαξη γενικά επιµήκων ράβδων κατακορύφως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κατολισθήσεως ή πτώσεως. 78. Η άνοδος προσωπικού πάνω σε σωρούς είναι επιτρεπτή µόνο σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως, ολισθήσεως ή κυλίσεως του συσσωρευοµένου υλικού και εξασφαλίζεται σταθερά έδραση στο προσωπικό. 79. Όταν φυλάσσεται στο ύπαιθρο άσβέστης πρέπει να καλύπτεται για να εµποδίζεται η διασκόρπιση του από τον άνεµο και η πτώση ανθρώπου µέσα στη στοιβάδα. 80. Απαγορεύεται η ελεύθερη ρίψη αντικειµένων ή υλικών από ύψος ασχέτως αν ο επικίνδυνος χώρος φυλάσσεται, πρέπει δε να είναι πάντα η ρίψη ελεγχόµενη και προστατευµένη δια µέσου πλαστικών σωλήνων.

11 ΣΤ Επιµήκη αντικείµενα (καδρόνια, ράβδοι, σιδηροί οπλισµοί κλπ) τα οποία µεταφέρονται από ένα άτοµο πρέπει να έχουν κλίση προς τα πίσω και η διάβαση στις γωνίες κτιρίων να γίνεται σε ανοικτή καµπύλη. 82. Κατά τη µεταφορά αντικειµένου µε µεγάλο βάρος µε περισσότερα από ένα άτοµα πρέπει ο αριθµός τους να ρυθµίζεται αναλόγα µε το προς µεταφορά βάρος και η διάταξη τους να γίνεται κατ ανάστηµα, λαµβάνοντας υπ όψη και τη κλίση του εδάφους. Ο επικεφαλής πρέπει να έχει συνεχώς οπτική εποπτεία της εργασίας και να εκτελούν όλοι τις εντολές του. 83. Πριν από την απόθεση ή απόρριψη επιµήκων αντικειµένων πρέπει αυτοί που εκτελούν τη µεταφορά να βρίσκονται από την ίδια πλευρά. Η απόθεση ή απόρριψη πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα από όλους, µε µεγαλόφωνο παράγγελµα του επιβλέποντα. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ 84. Κατά τη κατασκευή του φέροντος οργανισµού των στεγών να λαµβάνεται µέριµνα ώστε το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα της εργασίας (πχ κατασκευή ζευκτών) να εκτελείται στο έδαφος. 85. Η αναβίβαση των ζευκτών και η τοποθέτηση τους να εκτελείται µε µηχανικά µέσα, από απόσταση ασφαλείας σε πτώση, όσο αυτό είναι εφικτό. 86. Όταν επιβάλλεται η εργασία προσωπικού πάνω σε προς κατασκευή στέγη, να τηρούνται τα παρακάτω : α. Να κατασκευάζονται διάδροµοι εργασίας οι οποίοι να επεκτείνονται µε τη πρόοδο της κατασκευής και οι οποίοι θα έχουν εξασφαλισµένες τις προδιαγραφές των διαδρόµων και δαπέδων εργασίας ως προς την αντοχή και µέτρα ασφαλείας. β. Να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των ατόµων και υλικών µε χρήση δικτύων ή άλλων µέσων που µπορούν να αναστείλουν αποτελεσµατικά τη πτώση (προστεγάσµατα ή πετσώµατα). γ. Να χρησιµοποιούνται κινητοί εξώστες εργασίας αναρτηµένοι από ανυψωτικό µηχάνηµα. δ. Σε περίπτωση αδυναµίας λύσεως, να χρησιµοποιούνται ατοµικά µέσα προστασίας, όπως ζώνες ασφαλείας για το προσωπικό στη στέγη και κράνη για όλους όσους έχουν προσπέλαση στο χώρο κάτω και γύρω από τη κατασκευαζόµενη στέγη. ε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες του επιβλέποντα για την επίλυση προβληµάτων που δηµιουργούνται λόγω των ιδιαιτέρως δυσχερών συνθηκών εργασίας. 87. Για τις εργασίες κατασκευής, επικαλύψεων, επισκευής, συντήρησης και αποξήλωσης στεγών, ώστε να εξασφαλίζονται απολύτως το προσωπικό από το κίνδυνο πτώσης να λαµβάνονται, τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας:

12

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY GENERAL DIRECTORATE OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH Centre for Occupational Health & Safety (K.Y.A.E.) ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Το Γραφείο Μελετών για 'Aτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα