ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005"

Transcript

1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕ ΡΕΣ 1. Για εργασίες που δεν µπορούν να εκτελεσθούν µε ασφάλεια µε τη βοήθεια φορητής κλίµακας ή µε άλλα µέσα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα και επαρκή ικριώµατα ή πλατφόρµες εργασίας. 2. Τα ικριώµατα και οι πλατφόρµες εργασίας πρέπει να συναρµολογούνται, να αποσυναρµολογούνται ή να τροποποιούνται κάτω από την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου και από πεπειραµένο σ' αυτό το είδος της εργασίας προσωπικό. 3. Σταθερά ικριώµατα θεωρούνται σταθερές µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές που εξυπηρετούν τις εκτελούµενες ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε διάφορα ύψη. Τα σταθερά ικριώµατα πρέπει να είναι ανθεκτικά, να µην είναι δυνατό να θραυσθούν, να µετασχηµατιστούν ή να υποστούν επικίνδυνους κραδασµούς. Για την επίτευξη του αµετακίνητου του ικριώµατος πρέπει να λαµβάνονται τα κατά περίπτωση προσφορότερα µέτρα, όπως π.χ. σύνδεση του ικριώµατος µε το µέτωπο εργασίας, ή µε άλλη σταθερή κατασκευή κλπ. 4. Κινητά ικριώµατα νοούνται µεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα) ύψους το πολύ δύο (2,00) µέτρων µε δάπεδο εργασίας πλάτους τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (0,60) του µέτρου. 5. Κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου νοούνται ανθεκτικές µεταλλικές σωληνωτές κατασκευές οι οποίες είναι δυνατό να µεταφερθούν σε διάφορες θέσεις. Το ύψος των ικριωµάτων αυτών δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το τριπλάσιο του µήκους της µικρότερης πλευράς της βάσης τους. 6. Ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται κινητά δάπεδα, κλωβοί, και άλλα παρόµοια µέσα από ανθεκτικά υλικά που αναρτώνται κατάλληλα από σταθερά σηµεία. Αυτό το είδος των ικριωµάτων χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις όπου κατά τον υπεύθυνο των εργασιών είναι αδύνατη ή απρόσφορη η χρήση άλλων ειδών ικριωµάτων. 7. Πέρα των προαναφερθέντων ειδών ικριωµάτων επιτρέπεται και η χρησιµοποίηση και άλλων τύπων ικριωµάτων εφόσον αυτά πληρούν τους όρους ασφάλειας του προσωπικού. Οι τύποι των χρησιµοποιουµένων µεταλλικών

2 ΣΤ ικριωµάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) όταν αυτοί γίνουν υποχρεωτικής εφαρµογής όπως επίσης και των ισοδυνάµων προτύπων των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 8. Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ικριώµατα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ανθεκτικά και µε επιµέλεια συντηρηµένα. Τα µεταλλικά µέρη πρέπει να µην έχουν στρεβλωθεί ούτε να έχουν οξειδωθεί. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται χυτοσίδηρο καρφιά ή σύνδεσµοι για την συναρµολόγηση των ικριωµάτων. Τα ξύλινα µέρη να είναι από υγιές ξύλο µακρών ινών, απαλλαγµένο εντελώς του φλοιού και κατά το δυνατό ρωγµών ή αρµών. Απαγορεύεται το στοκάρισµα και η βαφή τους. Τα υλικά πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε συναρµολόγηση ποιοτικά και ποσοτικά και η συντήρησή τους να ανατίθεται σε έµπειρο τεχνίτη. 9. Για την εκτέλεση εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται ικριώµατα µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς ανάλογα µε το ύψος των ικριωµάτων από τη στάθµη του εδάφους ή του κατά περίπτωση σταθερού δαπέδου (στάθµης) εργασίας: α. Για εργασίες σε ύψος µεγαλύτερο από τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά του µέτρου (3,50) από το σταθερό δάπεδο (στάθµη) εργασίας χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα. Για τις εργασίες αυτές είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν και κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου εφ' όσον όµως το ύψος του δαπέδου εργασίας τους δεν υπερβαίνει τα δέκα (10,00) µέτρα. β. Για εργασίες σε ύψος µικρότερο από τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του µέτρου είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται κινητά ικριώµατα (καβαλέτα). εργασίες. γ. Για τις εργασίες ισχύουν οι διατάξεις για τις οικοδοµικές γενικά δ. Για ελαφρές ή περιορισµένης έκτασης εργασίες είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται φορητές κλίµακες και εφόσον από τον υπεύθυνο των εργασιών αυτών κρίνεται ότι αυτές είναι δυνατό να εκτελεστούν µε αυτό τον τρόπο ακίνδυνα. ε. Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων ικριωµάτων ύψους µεγαλύτερου των δέκα (10,00) µέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται µόνο µεταλλικά (σωληνωτά) ικριώµατα. στ. Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων. Αυτά πρέπει να παραµένουν µε πλήρη σύνθεση µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για τις οποίες κατασκευάστηκαν έτσι ώστε ο εκάστοτε φορέας να παραµένει πλήρης και ευσταθής. 10. Τα δάπεδα από µαδέρια των ικριωµάτων πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: α. Να αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστο µαδέρια ελάχιστου πάχους πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου και συνολικό πλάτος τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (0,60) του µέτρου. Απαγορεύεται η χρήση δύο ή περισσότερων επάλληλων σειρών σανίδων για την κατασκευή δαπέδων ικριωµάτων.

3 ΣΤ β. Τα µαδέρια του δαπέδου να µην είναι παλαιά, να µη φέρουν ρωγµές, ούτε να ενισχύονται µε προσήλωση ελασµάτων (τσέρκια) ή ξύλων (κλάπες) για την αντιµετώπιση τυχόν ρωγµών κλπ. Η προφύλαξη των άκρων των µαδεριών αντιµετωπίζεται µε πλευρικούς οπλισµούς από µεταλλικές ταινίες. Απαγορεύεται το στοκάρισµα και η βαφή των µαδεριών. γ. Τα µαδέρια του δαπέδου των ικριωµάτων τοποθετούνται κατά πλάτος µε κενά µέχρι το πολύ τριών εκατοστών (0,03) του µέτρου, και έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το µεταξύ των στηριγµάτων άνοιγµα. Επί πλέον τα µαδέρια συνδέονται κατάλληλα για την αποφυγή ολίσθησής τους και δεν εξέχουν πάνω από είκοσι εκατοστά (0,20) του µέτρου από το σηµείο έδρασής τους. δ. Τα µαδέρια του δαπέδου συνδέονται από το κάτω µέρος κάθετα προς την κατασκευή µε ζεύγµατα (κλάπες) σε τρόπο που να είναι αδύνατη η ανοµοιόµορφη κάµψη τους. ε. Το κενό µεταξύ της κατασκευής και του δαπέδου εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τριάντα εκατοστά (0,30) του µέτρου. στ. Τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να επεκτείνονται από τους χώρους εργασίας κατά εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου τουλάχιστον. ζ. Τα δάπεδα των ικριωµάτων να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά κράσπεδα (θωράκια) πλάτους δέκα πέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου. η. Τα δάπεδα πρέπει να φορτίζονται, ανάλογα µε την αντοχή τους, και να επιβλέπονται από κατάλληλο πρόσωπο, ώστε να µη υπερφορτώνονται. θ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες, καβαλέτα, κ.ά.) στα παραπάνω δάπεδα. ι. Απαγορεύεται η εργασία περισσοτέρων από 2 ατόµων σε δάπεδο που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών. Στις γωνίες των κατασκευών όπου επιβάλλεται η προέκταση των δαπέδων εργασίας τοποθετούνται δύο ορθοστάτες κατά την διεύθυνση της διχοτόµου της κατασκευής. Οι ορθοστάτες συνδέονται µε µεταλλικά στοιχεία παρόµοια µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για την έδραση δαπέδων εργασίας. 11. Το πλάτος των δαπέδων των ικριωµάτων πρέπει να είναι επαρκές και ανάλογο µε την εργασία για την οποία κατασκευάστηκε και πρέπει να υπάρχει διάστηµα ελεύθερο από σταθερά εµπόδια ή αποθηκευµένα υλικά τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου. Έτσι το πλάτος του δαπέδου του ικριώµατος κατά περίπτωση είναι: α. Εξήντα εκατοστά (0,60) του µέτρου αν υποβαστάζει αποκλειστικά άτοµο χωρίς αποθήκευση υλικών. β. Ογδόντα εκατοστά (0,80) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για απόθεση υλικών. γ. Ένα µέτρο και δέκα εκατοστά (1,10) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για την έδραση άλλου δαπέδου εργασίας σε ψηλότερη στάθµη.

4 ΣΤ δ. Ένα µέτρο και τριάντα εκατοστά (1,30) του µέτρου αν χρησιµοποιείται για βαριές εργασίες όπως σφυρηλάτηση. ε. Ένα µέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) όταν χρησιµοποιείται συγχρόνως για τις παραπάνω εργασίες και τη στήριξη άλλου δαπέδου εργασίας σε ψηλότερη στάθµη. στ. εν πρέπει να υπερβαίνει το ένα µέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60) του µέτρου όταν στηρίζεται σε οριζόντιες δοκίδες. 12. Σ' όλα τα δάπεδα των ικριωµάτων πρέπει να υπάρχει ασφαλής τρόπος πρόσβασης του προσωπικού µέσω καταλλήλων κλιµάκων. Για την κατασκευή όλων των λοιπών ειδών σταθερών ικριωµάτων απαιτείται σύνταξη σχετικής µελέτης από τον µελετητή. 13. Στα µεταλλικά ικριώµατα µόνο τα δάπεδα εργασίας επιτρέπεται να αποτελούνται από ξύλινα µαδέρια. Τα µεταλλικά ικριώµατα κατασκευάζονται από δύο τουλάχιστον σειρές ορθοστάτες (κολώνες), παράλληλες προς την όψη του µετώπου εργασίας και σε απόσταση µεταξύ τους όχι µεγαλύτερη από ένα µέτρο και δέκα εκατοστά (1,10) του µέτρου, η δε πλησιέστερη προς το µέτωπο εργασίας σειρά ορθοστατών απέχει απ' αυτό το πολύ δέκα πέντε εκατοστά (0,15) του µέτρου. Οι ορθοστάτες κλείνουν ελαφρά προς το µέρος της κατασκευής, εκτείνονται τουλάχιστο ένα (1,0) µέτρο πάνω από το τελευταίο δάπεδο εργασίας και εδράζονται σε µεταλλικά πέδιλα µε τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το γλίστρηµά τους. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από σωλήνα επαρκούς αντοχής για το φορτίο που πρόκειται να φέρουν µε διάµετρο τουλάχιστο πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου γαλβανισµένη ή προστατευµένη από τη σκουριά µε άλλο κατάλληλο τρόπο. 14. Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών ορθοστατών γίνεται µε οριζόντια µεταλλικά στοιχεία ικανής αντοχής πάνω στα οποία στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας. 15. Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντια µετακίνηση µε σύνδεσή τους µε το µέτωπο εργασίας, ή µε άλλη σταθερή κατασκευή ή µε κάποιο άλλο πρόσφορο τρόπο που θα εξασφαλίζει το αµετακίνητό τους. 16. Τα ικριώµατα φέρουν αντιανέµιους συνδέσµους χιαστί, που πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα φατνώµατα. εν επιτρέπεται η ένωση των αντηρίδων στο σηµείο διασταύρωσής τους. 17. Τα ικριώµατα φέρουν µεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος ενός (1,00) µέτρου από το δάπεδο εργασίας και µεταλλική ράβδο στο µέσο του διαστήµατος για προστασία έναντι πτώσης. Οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι δεν υποκαθιστούν τους χειρολισθήρες. 18. Τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά ικριώµατα συναρµολογούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής τους. 19. Εφ' όσον κατά την εργασία χρησιµοποιηθεί ξύλινο ικρίωµα, η κατασκευή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π. 778/80 (Α' 193).

5 ΣΤ Τα ικριώµατα σε πρόβολο στηρίζονται σε µεταλλικά µπρακέτα συγκολληµένα ή µε άλλο επαρκή τρόπο στερεωµένα στα ελάσµατα ή τις µεταλλικές ενισχύσεις των πλοίων. Τα ικριώµατα του τύπου αυτού επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για εργασίες που δεν απαιτούν να υπάρχουν στο δάπεδο εργασίας βαρειά εργαλεία και υλικά όπως είναι ηλεκτρολογικές εργασίες, βαφή, συγκόλληση. Το µέγιστο πλάτος του δαπέδου εργασίας πρέπει να είναι 75 εκατοστά (0,75) του µέτρου και το ελάχιστο 65 εκατοστά του µέτρου (0,65). Τα µπρακέτα τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ τρία (3,0) µέτρα και η συγκόλληση ή στερέωσή τους µελετάται για ελάχιστο φορτίο 175 KG στο εξωτερικό άκρο του ικριώµατος. Μόνο ανθεκτικά µέρη της κατασκευής επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως σηµεία στήριξης των ικριωµάτων σε πρόβολο. Σε ότι αφορά τα λοιπά στοιχεία τους (δάπεδα εργασίας, θωράκια, κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες) πρέπει να είναι παρόµοια µε εκείνα των σταθερών ικριωµάτων. 21. Οι οκρίβαντες (καβαλέτα) των κινητών ικριωµάτων αποτελούνται από οριζόντια µεταλλική δοκό επαρκούς αντοχής ή ξύλινη διατοµής οκτώ επί οκτώ εκατοστών (0,08Χ0,08) του µέτρου ή µεγαλύτερης ανάλογα µε το µήκος και την προβλεπόµενη φόρτιση. Η οριζόντια αυτή δοκός στηρίζεται σε κάθε άκρο σε δύο πλαγιοστάτες (πόδια). Η σταθερότητα (µη µετασχηµατισµός) των πλαγιοστατών ανά δύο εξασφαλίζεται µε αντερείσµατα που συγκολλώνται ή προσηλώνονται ανάλογα, στο µέσο της οριζόντιας δοκού και στα κάτω άκρα των πλαγιοστατών. 22. Τα µαδέρια του δαπέδου του κινητού ικριώµατος δεν επιτρέπεται να εξέχουν από την οριζόντια δοκό του οκρίβαντος (καβαλέτου) περισσότερο από δέκα εκατοστά (0,10) του µέτρου ποτέ όµως και λιγότερο από πέντε εκατοστά (0,05) του µέτρου. Η µη µετακίνηση των µαδεριών εξασφαλίζεται µε εγκάρσιες δοκίδες. 23. Απαγορεύεται η στήριξη φορητών κλιµάκων ή άλλων πρόχειρων µέσων για εκτέλεση εργασίας πάνω στα δάπεδα των κινητών ικριωµάτων. 24. Τα κινητά µεταλλικά ικριώµατα τύπου πύργου πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε σταθερά, ανθεκτικά, επίπεδα, οριζόντια και άλλα δάπεδα. 25. Όταν µετατοπίζονται πρέπει να σπρώχνονται ή να σέρνονται από τη βάση τους. Κατά την διάρκεια µετακίνησής των απαγορεύεται να βρίσκεται προσωπικό επ' αυτών. 26. Εφόσον φέρουν τροχούς κύλισης, αυτοί πρέπει να συνδέονται ασφαλώς στους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από σωλήνα επαρκούς αντοχής για το φορτίο που πρόκειται να φέρουν διαµέτρου τουλάχιστον 5 εκατοστών (0,05) του µέτρου, γαλβανισµένη ή προστατευµένη µε άλλο κατάλληλο τρόπο από τη σκουριά και πρέπει να εξασφαλίζονται από ανατροπή ή τυχαία µετατόπισή τους. 27. Πρέπει να διαθέτουν ασφαλή κλίµακα στερεά προσαρµοσµένη ή ενσωµατωµένη για την άνοδο µέχρι το δάπεδο εργασίας. Το δάπεδο εργασίας πρέπει να καλύπτει όλη την πάνω επιφάνεια του µεταλλικού ικριώµατος τύπου πύργου.

6 ΣΤ Αναρτηµένο ικρίωµα νοείται δάπεδο εργασίας διαστάσεων µέχρι τεσσάρων µέτρων επί εβδοµήντα εκατοστών (4,00Χ0,70) του µέτρου (διαστάσεις κάτοψης). 29. Τα µαδέρια, δοκίδες και γενικά τα υλικά αναρτηµένου ικριώµατος πρέπει να είναι επαρκούς διατοµής και καλής ποιότητας. Τα µαδέρια που συνιστούν το δάπεδο εργασίας πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία κενών. 30. Τα δάπεδα εργασίας τοποθετούνται σε ενιαίους δοκούς, οι οποίοι στερεώνονται σε µεταλλικά στηρίγµατα που απέχουν µεταξύ τους µέχρι τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του µέτρου. Το µήκος των προβόλων σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα πενήντα εκατοστά (0,50) του µέτρου. 31. Τα αναρτηµένα ικριώµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα: α. Στις τρεις εξωτερικές πλευρές µε στηθαία (χειρολισθήρες), σανίδα ή ράβδο µεσοδιαστήµατος και θωράκια, όπως στα εξωτερικά ικριώµατα. β. Στη πλευρά προς το µέτωπο εργασίας µε χειρολισθήρα σε ύψος εβδοµήντα εκατοστά (0,70) του µέτρου. 32. Τα αναρτηµένα ικριώµατα στηρίζονται σε τρία τουλάχιστον στηρίγµατα που είναι αναρτηµένα µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες ή άλλο δόκιµο τρόπο. Η όλη ανάρτηση γίνεται µε τρόπο ώστε να αποκλείεται η περίπτωση ανατροπής του ικριώµατος. 33. Η εξασφάλιση του ικριώµατος από ταλάντωση ή ανατροπή, γίνεται µε ένα ή δύο τεταµένα συρµατόσχοινα και κρίκους ή άλλο δόκιµο τρόπο. 34. Απαγορεύεται η χρήση αναρτηµένων ικριωµάτων που δεν ανυψώνονται µε µηχανικό µέσα καθώς και η χρήση βαρούλκου που βρίσκεται εκτός του ικριώµατος. 35. Η πάκτωση και αντιστήριξη των δοκών ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερή απόσταση του δαπέδου εργασίας από την πρόσοψη της κατασκευής το πολύ δέκα εκατοστά (0,10) του µέτρου. Η πάκτωση των δοκών αναρτήσεως γίνεται µε στερέωσή τους µε κοχλίες, ή µε συγκόλληση (ή άλλα ισοδύναµα µέσα) µε την κατασκευή. 36. Απαγορεύεται η διέλευση κάτω από τα ικριώµατα και σε περίπτωση που εκ των πραγµάτων επιβάλλεται η διέλευση, πρέπει να δηµιουργηθεί ασφαλή δίοδο απαλλαγµένη από εµπόδια και προεξοχές ελευθέρου ύψους µεγαλυτέρου των 2,20 µ και να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνικός φωτισµός. 37. ιαφορές στάθµης στα δάπεδα, όπως βαθµίδες, κατώφλια κλπ., πρέπει να φαίνονται εύκολα ή να εξοµαλύνονται µε κεκλιµένα επίπεδα (κλίση 1:10),ενώ ολισθηρές ή λείες επιφάνειες πρέπει να γίνονται τραχείς. 38. Οι χαµηλοί διάδροµοι και οι στενές διαβάσεις κυκλοφορίας οχηµάτων πρέπει να επισηµαίνονται. Οι επικίνδυνες γωνίες και ακµές πρέπει να στρογγυλεύονται και να επισηµαίνονται.

7 ΣΤ Θέσεις επικίνδυνοι (χαµηλές δοκοί κλπ.) πρέπει να επισηµαίνονται και να επενδύονται µε κατάλληλα υλικά (µαξιλάρια) προς αποφυγή ατυχηµάτων. 40. Οι οδοί προσπέλασης προς τους χώρους εργασίας, διαµονής, εργαλείων και αποθήκης πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το προσωπικό να µπορεί να µεταβαίνει και αποχωρεί µε ασφάλεια. 41. Σε περίπτωση χιονιού και παγετού, όλα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων, πάνω στα οποία βαδίζουν συνήθως το προσωπικό, πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα από το πάγο και το χιόνι και να καλύπτονται µε εκτραχυντικά µέσα. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 42. Κατά τη µετάγγιση χρωµάτων, βερνικιών, κολλητικών ουσιών, ρητινών και παρόµοιων υλικών πρέπει να υπάρχει κάτω από τα µεταγγιζόµενα υλικά µεταλλικό δοχείο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατοστών. Απαγορεύεται η αναρρόφηση υγρών από σιφώνια µε το στόµα. 43. Σε περίπτωση που χυθούν στο δάπεδο χρώµατα ή άλλα υλικά επίστρωσης, πρέπει να αποµακρυνθούν αµέσως. 44. Xρωµατισµένα αντικείµενα δεν πρέπει να στεγνώνουν σε χώρο που δεν έχει επαρκή εξαερισµό. 45. Tα υλικά καθαρισµού όπως στουπιά, πανιά κλπ. που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να τοποθετούνται σε µεταλλικά δοχεία µε αυτόκλειστα καλύµµατα, τα οποία θα φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος µακριά από τον τόπο εργασίας. 46. Τα δοχεία που περιέχουν χρωστικές ουσίες, βερνίκια, λάκες και άλλες εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες πρέπει να διατηρούνται κλειστά και µακριά από σπινθήρες, φλόγες, πηγές θερµότητας και ακτίνες του ήλιου. 47. Βούρτσες, ψεκαστήρες, αγωγοί και άλλα αντικείµενα πρέπει στο τέλος της εργασίας να καθαρίζονται σε εξωτερικό χώρο από υπολείµµατα βερνικιών, χρωστικών ή κολλητικών ουσιών και να φυλάγονται σε ιδιαίτερους χώρους. 48. Τα κενά δοχεία των χρωστικών ουσιών πρέπει να µεταφέρονται σε ειδική αποθήκη εξοπλισµένη µε σύστηµα εξαερισµού και απαγωγής ατµών ή σε ανοικτό χώρο σε απόσταση 25 τουλάχιστο µέτρα από τους χώρους εργασίας. 49. εν επιτρέπεται σε κλειστό χώρο να χρησιµοποιούνται χρώµατα ή άλλα υλικά επικάλυψης που είναι διαλυτά σε εύφλεκτα διαλυτικά εν επιτρέπεται σε κλειστούς χώρους η χρησιµοποίηση βερνικιών ανθρακόπισσας, µολυβδούχων υλικών, καθώς και άλλων που περιέχουν βλαβερές ή πτητικές ουσίες εκτός αν: α. Για την εργασία χρησιµοποιείται βούρτσα ή κύλινδρος. β. Ο χρωµατισµός µε ψεκασµό γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 52.

8 ΣΤ γ. Το προσωπικό στην περίπτωση αυτή εφοδιάζεται µε προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές. 51. Στις εισόδους φρεσκοβαµµένων κλειστών χώρων πρέπει να τοποθετείται κατάλληλη ειδοποίηση, που θα απαγορεύει την είσοδο του προσωπικού σ' αυτούς, χωρίς την προηγούµενη άδεια αρµόδιου προσώπου. 52. Για το χρωµατισµό µε ψεκασµό ισχύουν τα παρακάτω: α. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται τοξικά υλικά. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει οι εργαζόµενοι να εφοδιάζονται µε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές µε αυτόνοµη παροχή αέρα ή κατάλληλες αναπνευστικές προστατευτικές προσωπίδες όταν η εργασία είναι σύντοµης διάρκειας. β. εν επιτρέπονται εργασίες χρωµατισµού εσωτερικών επιφανειών µε ψεκασµό, όπως π.χ. επιφάνειες δεξαµενών και διαµερισµάτων και άλλων κλειστών χώρων, εκτός αν: (1) Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι και χρησιµοποιούν αναπνευστικές συσκευές µε αυτόνοµη παροχή φρέσκου αέρα. (2) Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. (3) εν εκτελούνται ταυτόχρονα στον υπόψη χώρο και άλλες εργασίες. 53. Σε κάθε χώρο εργασίας που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό πρέπει να υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός και το προσωπικό να χρησιµοποιεί κατάλληλες αναπνευστικές προσωπίδες και τα λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία µέσα ατοµικής προστασίας. 54. Στους χώρους που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό καθώς και στους γύρω χώρους, δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, ούτε η ύπαρξη γυµνής φλόγας, ή άλλης πηγής ανάφλεξης. 55. Όλα τα µεταλλικά µέρη των συσκευών και µέσων που χρησιµοποιούνται για βαφή µε ψεκασµό (θάλαµοι ψεκασµού, αντλίες χρωµάτων, πιστόλια ψεκασµού, ικριώµατα βαφής, τραπέζια, δοχεία διαλυτικών κλπ.), καθώς επίσης και κάθε µεταλλικό αντικείµενο που πρόκειται να βαφεί, πρέπει να είναι ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους και γειωµένα. Το σύστηµα γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 56. Ο χρωµατισµός σε εξωτερικό µέρος µε ψεκασµό πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση του πνέοντος ανέµου και να µη δηµιουργείται κίνδυνος για το προσωπικό σ' άλλους χώρους εργασίας. 57. Κατά τις εργασίες βαφής µε ψεκασµό πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης πυρκαϊάς.

9 ΣΤ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 58. Η συναρµολόγηση των προκατασκευασµένων στοιχείων επιτρέπεται να γίνεται µόνο στις προβλεπόµενες για το σκοπό αυτό θέσεις. Η συναρµολόγηση δεν επιτρέπεται να γίνεται στις διόδους κυκλοφορίας. 59. Για την εναπόθεση των ήδη κατασκευασθέντων στοιχείων πρέπει να διατίθενται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τα ανάλογα µέσα διακίνησης και ανύψωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής εναποθήκευση, µεταφορά και τοποθέτηση των στοιχείων. εν επιτρέπεται η επάλληλη στίβαση των εναποθηκευµένων µεγάλων στοιχείων. 60. Εργασίες συγκόλλησης, συναρµολόγησης, προσαρµογής κλπ. πρέπει κατά το δυνατό, να µην γίνονται στα ήδη αποθηκευµένα στοιχεία. 61. Οι εργασίες συγκόλλησης, συναρµολόγησης κλπ. στα προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να εκτελούνται µετά την ασφαλή τοποθέτηση και στερέωσή τους. 62. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε στοιχεία, κατά τη διάρκεια που αυτά µεταφέρονται µε πλατφόρµες, γερανούς κλπ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΡΑΜΠΕΣ 63. Πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες), µόνιµοι άνω διαβάσεις κλπ, που βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο των 0,75µ από το δάπεδο, πρέπει να έχουν, για προστασία από τη πτώση ανθρώπων, ασφαλές στηθαίο ύψους τουλάχιστον 1,00µ µε χειρολισθήρα (κουπαστή) και να είναι πλάτους τουλάχιστον 0,75µ όταν όµως χρησιµεύουν για µεταφορά φορτίων να είναι τουλάχιστον 1,25µ, στερεωµένες και αντιστηριγµένες έτσι ώστε κατά τη κίνηση πάνω σ αυτές να µην είναι δυνατό να ολισθήσουν, ανατραπούν ή ταλαντευθούν. 64. Μέσα στο Εργοτάξιο πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσον για τη κίνηση πεζών, όσον και για τη κίνηση µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων και διευκρινίζεται ότι ισχύουν και στο εργοτάξιο οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 65. Απαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού µε µηχανήµατα και οχήµατα που δεν είναι για το σκοπό αυτόν. 66. Όλες οι µόνιµες σκάλες (κλίµακες) πρέπει να είναι βατές µε ασφάλεια και επαρκώς φωτιζόµενες και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για αποθήκευση ή προσωρινή τοποθέτηση µπαζών, υλικών και εργαλείων. 67. Κατά τη κίνηση του προσωπικού µε και πάνω σε φορητές σκάλες απαγορεύεται να κρατά στα χέρια του εργαλεία ή άλλα βαρεία αντικείµενα, αυτά καλό είναι να φέρονται µέσα σε κλειστούς σάκκους που δένονται στο σώµα ή να ανεβάζουν τα εργαλεία µε σχοινί. 68. Απαγορεύεται η χρήση φορητών κλιµάκων µεγαλύτερων των 3µ σε ανάπτυγµα, σε αντίθετη περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση σκάλας

10 ΣΤ µεγαλύτερου ύψους τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει επίβλεψη της συγκεκριµένης εργασίας σε όλη τη διάρκεια της. ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 69. Η φόρτωση, εκφόρτωση και µεταφορά υλικών ή αντικειµένων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω καταπτώσεως, κυλίσεως, ανατροπής, καταρρεύσεως ή θραύσεως αντικειµένων. Η έξοδος κεκλιµένων επιπέδων, ανοικτών ή κλειστών αγωγών εκφόρτωσης ή απόρριψης, πρέπει να είναι κατασκευασµένη, έτσι ώστε κανείς να µη κινδυνεύει κατά την διεξαγωγή εργασιών. 70. Οι οδηγοί εκφορτώσεως µε κύλιστρα, κεκλιµένοι αγωγοί εκφόρτωσης, κεκλιµένες τροχιές και φορτωτές πρέπει να ασφαλίζονται κατά εκτροχιασµών, πλαγίων µετατοπίσεων και καταπτώσεων σε ανάγκη δε να υποστηρίζονται. 71. Κατά τις φορτώσεις και εκφορτώσεις υλικών απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού εντός της τροχιάς διακινήσής τους. 72. Πριν από τη φόρτωση ή εκφόρτωση των οχηµάτων πρέπει, µε ευθύνη των χειριστών, να εξασφαλίζονται τα οχήµατα έτσι ώστε να µη κινηθούν. 73. Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη πρέπει να καταβάλλεται φροντίδα, αποφυγής καταρρεύσεως ή πτώσεως αντικειµένων ή υλικών και αν είναι κοντά σε χώρους εργασίας ή κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας π.χ. περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίκτυα κλπ. 74. Κατά τη στοίβαξη σιδηροδοκών σε περισσότερες επάλληλες στρώσεις, πρέπει να τοποθετούνται εγκαρσίως ως υπόστρωµα και πριν από τη τοποθέτηση της υπερκείµενης στρώσεως τεµάχια σανίδων ή καδρονιών. 75. Σωροί ξυλείας επιτρέπεται να ανεγείρονται µόνο σε επίπεδη και σταθερή βάση, κατά το δυνατό κατακόρυφοι, µε χρησιµοποίηση κανονικώς τεµαχισµένων ξύλων στοίβαξης και σύνδεσης. 76. Κατά την αποθήκευση στρογγυλών κορµών ξυλείας ή σωλήνων πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή κύλισης τους. 77. Κατά τη στοίβαξη γενικά επιµήκων ράβδων κατακορύφως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κατολισθήσεως ή πτώσεως. 78. Η άνοδος προσωπικού πάνω σε σωρούς είναι επιτρεπτή µόνο σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως, ολισθήσεως ή κυλίσεως του συσσωρευοµένου υλικού και εξασφαλίζεται σταθερά έδραση στο προσωπικό. 79. Όταν φυλάσσεται στο ύπαιθρο άσβέστης πρέπει να καλύπτεται για να εµποδίζεται η διασκόρπιση του από τον άνεµο και η πτώση ανθρώπου µέσα στη στοιβάδα. 80. Απαγορεύεται η ελεύθερη ρίψη αντικειµένων ή υλικών από ύψος ασχέτως αν ο επικίνδυνος χώρος φυλάσσεται, πρέπει δε να είναι πάντα η ρίψη ελεγχόµενη και προστατευµένη δια µέσου πλαστικών σωλήνων.

11 ΣΤ Επιµήκη αντικείµενα (καδρόνια, ράβδοι, σιδηροί οπλισµοί κλπ) τα οποία µεταφέρονται από ένα άτοµο πρέπει να έχουν κλίση προς τα πίσω και η διάβαση στις γωνίες κτιρίων να γίνεται σε ανοικτή καµπύλη. 82. Κατά τη µεταφορά αντικειµένου µε µεγάλο βάρος µε περισσότερα από ένα άτοµα πρέπει ο αριθµός τους να ρυθµίζεται αναλόγα µε το προς µεταφορά βάρος και η διάταξη τους να γίνεται κατ ανάστηµα, λαµβάνοντας υπ όψη και τη κλίση του εδάφους. Ο επικεφαλής πρέπει να έχει συνεχώς οπτική εποπτεία της εργασίας και να εκτελούν όλοι τις εντολές του. 83. Πριν από την απόθεση ή απόρριψη επιµήκων αντικειµένων πρέπει αυτοί που εκτελούν τη µεταφορά να βρίσκονται από την ίδια πλευρά. Η απόθεση ή απόρριψη πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα από όλους, µε µεγαλόφωνο παράγγελµα του επιβλέποντα. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ 84. Κατά τη κατασκευή του φέροντος οργανισµού των στεγών να λαµβάνεται µέριµνα ώστε το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα της εργασίας (πχ κατασκευή ζευκτών) να εκτελείται στο έδαφος. 85. Η αναβίβαση των ζευκτών και η τοποθέτηση τους να εκτελείται µε µηχανικά µέσα, από απόσταση ασφαλείας σε πτώση, όσο αυτό είναι εφικτό. 86. Όταν επιβάλλεται η εργασία προσωπικού πάνω σε προς κατασκευή στέγη, να τηρούνται τα παρακάτω : α. Να κατασκευάζονται διάδροµοι εργασίας οι οποίοι να επεκτείνονται µε τη πρόοδο της κατασκευής και οι οποίοι θα έχουν εξασφαλισµένες τις προδιαγραφές των διαδρόµων και δαπέδων εργασίας ως προς την αντοχή και µέτρα ασφαλείας. β. Να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των ατόµων και υλικών µε χρήση δικτύων ή άλλων µέσων που µπορούν να αναστείλουν αποτελεσµατικά τη πτώση (προστεγάσµατα ή πετσώµατα). γ. Να χρησιµοποιούνται κινητοί εξώστες εργασίας αναρτηµένοι από ανυψωτικό µηχάνηµα. δ. Σε περίπτωση αδυναµίας λύσεως, να χρησιµοποιούνται ατοµικά µέσα προστασίας, όπως ζώνες ασφαλείας για το προσωπικό στη στέγη και κράνη για όλους όσους έχουν προσπέλαση στο χώρο κάτω και γύρω από τη κατασκευαζόµενη στέγη. ε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες του επιβλέποντα για την επίλυση προβληµάτων που δηµιουργούνται λόγω των ιδιαιτέρως δυσχερών συνθηκών εργασίας. 87. Για τις εργασίες κατασκευής, επικαλύψεων, επισκευής, συντήρησης και αποξήλωσης στεγών, ώστε να εξασφαλίζονται απολύτως το προσωπικό από το κίνδυνο πτώσης να λαµβάνονται, τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας:

12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ α. Η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Ναυστάθμου Κρήτης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ : 190/84 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. (ΦΕΚ 64/Α/15-5-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β. /τος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα που µπορεί να σπάσουν, να πέσουν ή να τιναχθούν

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, 14564

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4,50 9,00 0,60 1,20 2,00 4,00

4,50 9,00 0,60 1,20 2,00 4,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα 07-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 4384 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 26 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό)

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό) ΝΟΜΟΣ 1430/1984 "Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ αυτή" (Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32. Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32 "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ProColor ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ. Δεδομένα προϊόντων. Χρωματισμός χωρίς ανωμαλίες

ProColor ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ. Δεδομένα προϊόντων. Χρωματισμός χωρίς ανωμαλίες Χρωματισμός χωρίς ανωμαλίες Χρωματισμός δαπέδων παρκέ με βάση διαλύτη. Για επαγγελματική βαφή παρκέ και ξύλινων δαπέδων. Στεγνώνει ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες σίγουρα και χωρίς ανωμαλίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Υψηλός δείκτης προστασίας Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Χάρη στην ενσωματωμένη οροφή ηλίου μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 24-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα