ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με την Επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», και με έδρα... Άρθρο 2 Περιφέρεια Η Ομοσπονδία έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια της Διοικητικής περιφέρειας..... Άρθρο 3 Σκοποί - Δραστηριότητες 1) Γενικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των αγροτών παραγωγών αγροτικών προϊόντων - 1

2 πωλητών Λαϊκών Αγορών, είτε αυτοί μετέχουν στους Συλλόγους - μέλη της, είτε όχι. 2) Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπεύει : Στην συνέχιση και στο συντονισμό της δράσης όλων των Συλλόγων παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών, που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια..., για την επίτευξη των στόχων τους καθώς και για την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας. Στην ταξική συνειδητοποίηση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών, στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών τους αρχών. Στην υποστήριξη με όλα τα νόμιμα μέσα οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών. Στην καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών, στην εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους, στην βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους τόσο στην παραγωγή όσο και στην πώληση των προϊόντων τους στην ανάπτυξη ανθρωπίνων όρων ζωής στις αγροτικές περιοχές και στον περιορισμό της αστυφιλίας. Στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Στην προστασία και διαφύλαξη της καλλιεργήσιμης γης της Χώρας από το αλλοδαπό και ντόπιο κεφάλαιο. Στην διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των αγροτών γενικότερα. Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας καθώς επίσης και στην βελτίωση και προοδευτική αλλαγή των θεσμών και των δομών της αγροτικής μας οικονομίας με τελικό στόχο τη συνεταιριστικοποίησή της και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου. Στην συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές Οργανώσεις των αγροτών ( ΓΕΣΑΣΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Αγροτικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς ), με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς επίσης και με τα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου με το Κράτος, το Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά N.Π.Ι.Δ. 2

3 Στην συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σ όλα τα όργανα ( Επιτροπές, Οργανισμούς κλπ ), που έχουν σχέση με τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων - πωλητές λαϊκών αγορών. Στη συμμετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας σε αντίστοιχα Περιφερειακά, Νομαρχιακά ή Επαρχιακά όργανα. 3) Για την επιτυχία των στόχων της, η Ομοσπονδία ασκεί ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες : Διεξάγει αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών που μετέχουν στους Συλλόγους - μέλη της και γενικότερα όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων πωλητών λαϊκών αγορών. Μελετά τα οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα που απασχολούν τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων - πωλητές λαϊκών αγορών και εκείνα τα προβλήματα ιδιαίτερα που αφορούν τη παραγωγή, τυποποίηση, μεταφορά και πώληση των αγροτικών προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές. Φροντίζει για την εγγραφή σαν μελών της Ομοσπονδίας όλων των Συλλόγων παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών. Φροντίζει για την ίδρυση νέων συλλόγων σ όλες τις πόλεις της Περιφέρειας και για την εγγραφή σαν μελών στους Συλλόγους όσο γίνεται περισσότερων και όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις και πολιτικές διαφορές, ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη γεωργικού κλήρου, με μόνες προϋποθέσεις να είναι ενήλικες και να συγκεντρώνουν τις ιδιότητες του παραγωγού αγροτικών προϊόντων και πωλητού αυτών των προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές. Οργανώνει διαφωτιστικές εκστρατείες για τα προβλήματα των μελών της και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών Λαϊκών Αγορών. Ενημερώνει κατάλληλα τη Κυβέρνηση, τη Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, το Τύπο, τη ΓΕΣΑΣΕ, την ΠΑΣΕΓΕΣ, τους Αγροτικούς Συλλόγους και τους Συνεταιρισμούς, την Τοπική 3

4 Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων για τα προβλήματα αυτά και προτείνει τρόπους για την επίλυσή τους. Για την προώθηση και επίλυση των παραπάνω προβλημάτων συνεργάζεται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κοινωνικών ομάδων ή άλλων φορέων. Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει τη λήψη μέτρων που συμβάλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών. Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, και γενικά πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους έντυπα. Αναλαμβάνει να εκτελέσει ή να συμμετάσχει σε εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες, έρευνες καθώς επίσης και να αναθέτει την εκτέλεση αυτών σε τρίτους με στόχο την διερεύνηση και καταγραφή δεδομένων και δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν δυνατή και ευκολότερη την προάσπιση συμφερόντων των παραγωγών. Τυχόν εισπραττόμενες αμοιβές διατίθενται για τις δαπάνες των εμπειρογνωμοσυνών, μελετών κλπ, και τυχόν υπόλοιπα καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες της Ομοσπονδίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 'Άρθρο 4 Προϋποθέσεις - Κωλύματα εγγραφής 1) Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται όλοι οι υπάρχοντες και όσοι ιδρυθούν μελλοντικά Σύλλογοι Παραγωγών Αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών, με έδρα πόλη κωμόπολη χωριό που βρίσκεται στα όρια της περιφέρειας... και δέχονται τις διατάξεις 4

5 του παρόντος καταστατικού. 2)Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας Σύλλογοι οι οποίοι είναι μέλη άλλης Ομοσπονδίας. Άρθρο 5 Όροι εισδοχής 1) Οι σύλλογοι παραγωγών αγροτικών προϊόντων λαϊκών αγορών για να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Διοικητική περιφέρεια υποβάλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που να αναφέρει και τον αριθμό των γραμμένων στα Μητρώα του Συλλόγου και των ταμειακά εντάξει μελών κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης, καταβάλλοντας και το ποσόν., σαν δικαίωμα εγγραφής. 2) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε ή προσχώρηση του Συλλόγου στην Ομοσπονδία, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, εγκριμένο από το Πρωτοδικείο. Πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου περί της εγγραφής του ενδιαφερομένου Συλλόγου στο ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. του άρθρου 21 του Ν Πίνακα των μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105/69, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ότι ο Σύλλογος δεν ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία. 3)Επί της αίτησης εγγραφής αποφαίνεται το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μέσα ένα ( 1 ) μήνα από την υποβολή της. 4) Σε περίπτωση που η αίτηση, απορριφθεί ή το Δ.Σ. παραλείψει να αποφανθεί μέσα σε ένα ( 1 ) μήνα από την υποβολή της, ο 5

6 ενδιαφερόμενος Σύλλογος δικαιούται να προσφύγει στην Πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή μη λήψης απόφασης επ αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή να προσφύγει κατ ευθείαν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του Ν Άρθρο 6 Δικαιώματα Μελών 1) Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από την δύναμη της, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού. 2) Ιδιαίτερα τα μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται : Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας. Να ελέγχουν σ αυτές τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Να συμμετέχουν με τους αντιπρόσωπους τους στα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας σαν μέλη του Δ.Σ., και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή σαν αντιπρόσωποι σε τριτοβάθμια όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και τις οποιεσδήποτε Επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας. Να συμμετέχουν με τους αντιπρόσωπους ή άλλους εκπροσώπους τους στις συγκαλούμενες από την Ομοσπονδία συσκέψεις, συνέδρια, και συγκεντρώσεις. Να χρησιμοποιούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ( πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών κλπ ). Να ενημερώνονται τακτικά για την δραστηριότητα και την πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων της Ομοσπονδίας. 6

7 'Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Μελών Τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται : Να καταβάλουν την τακτική μηνιάτικη συνδρομή τους στην Ομοσπονδία. Η συνδρομή αυτή καθορίζεται... κατά ταμειακά εντάξει μέλος τους. Το ύψος της μηνιάτικης συνδρομής όπως και το δικαίωμα εγγραφής, μπορεί να προσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών τους. Σύλλογοι Παραγωγών, οι οποίοι λόγω του μικρού αριθμού των μελών τους δεν αντιπροσωπεύονται στην Ομοσπονδία, υποχρεούνται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και σε κάθε δραστηριότητα της και να μην προβαίνουν σε πράξεις, που βλάπτουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας. Άρθρο 8 Αποχώρηση - Αποβολή μέλους 1) Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην οποία επισυνάπτεται και η σχετική με την αποχώρηση απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Συλλόγου - μέλους. Ύστερα απ' αυτό το μέλος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η αίτηση περί αποχωρήσεις μπορεί να ανακληθεί μέσα σ ένα μήνα από την υποβολή της με έγγραφη πάλι αίτηση και αντίστοιχη ανακλητική απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μέλους. Με την εκπνοή της μηνιαίας προθεσμίας το μέλος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας. Για την επανεγγραφή μέλους που αποχώρησε από την Ομοσπονδία, 7

8 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. 2) Σε περίπτωση διάλυσης Συλλόγου - μέλους της Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι αποχώρησε από τη δύναμη της, από την ημερομηνία που οριστικοποιήθηκε η απόφαση για τη διάλυση. 3)Αποβολή Συλλόγου - μέλους από την Ομοσπονδία μπορεί να γίνει για τους εξής λόγους : Αν έπαυε να έχει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ( άρθρο 4 του παρόντος ). Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των τακτικών εισφορών ( συνδρομών ) για διάστημα μεγαλύτερο του ενός ( 1 ) χρόνου και άρνηση του μέλους να πληρώσει τις εισφορές του. Συμπεριφορά της Διοίκησης ή της Γεν. Συνέλευσης του Συλλόγου - μέλους που είναι αποδεδειγμένα αντίθετη και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Για οποιαδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 4) Για την αποβολή Συλλόγου - μέλους από την Ομοσπονδία, απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία, η οποία λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή οποιαδήποτε Συλλόγου - μέλους και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. 5) Η Γεν. Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία για την αποβολή μέλους υποχρεούται να καλέσει το Δ/Σ του Συλλόγου για την παροχή εξηγήσεων. Η Γεν. Συνέλευση υποχρεούται να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία για την αποβολή σε μία συνεδρίαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Όργανα της Ομοσπονδίας Άρθρο 9 Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι : Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ( Γ.Σ. ) Το...μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Η...μελής εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.). Οι αντιπρόσωποι για την Συνομοσπονδία. 8

9 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 10 Συγκρότηση - Ψήφοι 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων - μελών, που έχουν γραφτεί στο Μητρώο της Ομοσπονδίας και διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή. 2. Κάθε Σύλλογος - μέλος μετέχει στην Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας με τους αντιπροσώπους του, που εκπροσωπούν τον Σύλλογο και ασκούν για λογαριασμό του το δικαίωμα ψήφου. 3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας καθορίζεται κάθε φορά από τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στο Σύλλογο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων. Σύλλογος στον οποίο ψήφισαν λιγότερα από τριάντα ( 30 ) μέλη, μετέχει στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας με ένα ( 1 ) αντιπρόσωπο. Σε κάθε τριάντα ( 30 ) μέλη που ψήφισαν αντιστοιχεί ένας ( 1 ) αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, ( δηλαδή το ελάχιστο 16 / 30 ) προστίθεται ένας (1) ακόμα αντιπρόσωπος. Τα Διοικ. Συμβούλια των Συλλόγων - μελών οφείλουν να γνωστοποιούν τον κατάλογο των αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία, μετά από κάθε εκλογή τους στο οποίο πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών που ψήφισαν ( Αντίγραφο Πρακτικού Εκλογής Αντιπροσώπων ). Οι Σύλλογοι που δεν εκπροσωπούνται μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης με εκπρόσωπο τους που έχει μόνο δικαίωμα λόγου, όχι ψήφου και δεν υπολογίζεται για την επίτευξη απαρτίας. 4. Στις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνο οι αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας. 5.Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι τρία ( 3 ) χρόνια, όση και η θητεία του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Οι αντιπρόσωποι νεοεγγεγραμμένου Συλλόγου ακολουθούν το υπόλοιπο της θητείας της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, στην οποία μετέχουν. 6. Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων - μελών δικαιούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας αμέσως μετά την εκλογή τους. 7.Απόφαση Γ.Σ. Συλλόγου - μέλους, με την οποία ανακαλείται αντιπρόσωπός του, ισχύει και εφαρμόζεται αμέσως, εκτός αν ο 9

10 ανακαλούμενος αντιπρόσωπος είναι μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, οπότε η ανάκληση ισχύει μετά την λήξη της θητείας του αξιώματος που κατέχει. 8.Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ( 1 ) ψήφο στη Γ.Σ. Ψηφίζει ο ίδιος και δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει δι' άλλου αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση). Άρθρο 11 Αρμοδιότητες 1. Η Γενική Συνέλευση σαν ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητα της ειδική διάταξη Νόμου ή το Καταστατικό της ή για το οποίο δεν καθορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν : Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της διοίκησης καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτός. Η αποβολή Συλλόγου - μέλους από την Ομοσπονδία Η έγκριση του Ισολογισμού. Η τροποποίηση του καταστατικού. Η διάλυση της Ομοσπονδίας. Η εκλογή αντιπροσώπων στην Συνομοσπονδία και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τους Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης και τις άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και η ανάκλησή τους. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς. Το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας. Η αναπροσαρμογή του ύψους της μηνιάτικης συνδρομής των Συλλόγων - μελών καθώς επίσης και του δικαιώματος εγγραφής. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο καθορισμός του ύψους των εξόδων κίνησης και των ημερήσιων αποζημιώσεων στα μέλη της Διοίκησης και στους αντιπροσώπους. Απόφαση για συμμετοχή στην Συνομοσπονδία. 10

11 Άρθρο 12 Σύγκληση 1.Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία ( 1 ) φορά το χρόνο υποχρεωτικά. Η Συνέλευση γίνεται στην έδρα της Ομοσπονδίας. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται η Γ.Σ. και στέλνεται στα μέλη της Ομοσπονδίας τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν την έναρξη της συνόδου. 2.Το Δ.Σ. ή η Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο, όταν το κρίνουν απαραίτητο. 3.Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο μετά από αίτηση του 1/5 των αντιπρόσωπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας. Στην αίτηση τους πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι ( 20 ) ημέρες το πολύ από τότε που του δόθηκε η αίτηση. 4.Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης της Γ.Σ. η πρόσκληση παρέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στέλνεται στα μέλη της Ομοσπονδίας τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου. 5.Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τους νόμιμους αναπληρωτές του με βάση το Καταστατικό και τον Γεν. Γραμματέα, όταν η Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία ή ευθύνη του Δ.Σ. Όταν συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ή τον αναπληρωτή του. Οταν συγκαλείται ύστερα από εντολή του Ειρηνοδικείου, από τον πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης όπως ορίστηκε από Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 3 του Ν Άρθρο 13 Απαρτία 1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν στην συνεδρίαση παραβρίσκεται το ένα τρίτο ( 1/3 ) των αντιπρόσωπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών. Εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν επιτευχθεί απαρτία γίνεται ανάγνωση του καταλόγου έπειτα από μια ώρα, και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων. 2.Αν δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας. Γι' αυτήν απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου ( 1/4 ) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών. 11

12 3.Για την λήψη απόφασης που αναφέρεται στη διάλυση της Ομοσπονδίας, την τροποποίηση του Καταστατικού, την ανάκληση μέλους Δ.Σ., της Ε.Ε., αντιπροσώπων Συνομοσπονδία ή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. την αναπροσαρμογή της μηνιάτικης συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των Συλλόγων - μελών και την επιβολή έκτακτων εισφορών, απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών. Άρθρο 14 Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψηφοφορία 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Γεν. Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες αντιπροσώπους τριμελές ( 3μελές ) Προεδρείο για να διευθύνει τις εργασίες της. Το τριμελές, Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Μέχρι την εκλογή τους καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ. ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους με βάση το Καταστατικό. 2. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. όταν εκλεγεί ορίζει δύο ψηφολέκτες εκτός εάν η Γ.Σ. έχει σαν θέμα διενέργεια αρχαιρεσιών όποτε εκλέγεται εφορευτική επιτροπή κατά το άρθρο 18 του παρόντος. 3. Για την συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, τηρούνται Πρακτικά από τον Γραμματέα του Τριμελούς Προεδρείου που υπογράφονται από το τρία μέλη του ( Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα ). 4. Η Γεν. Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 5. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ψηφοδέλτια πάντοτε, με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών ( που εκλέγονται από τη Γ.Σ. ) η προκειμένου για αρχιερεσίες, της Εφορευτικής επιτροπής. 6. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές Διοικ. Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Συνομοσπονδίας και γενικότερα σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, διάλυση της Ομοσπονδίας και αποβολή Συλλόγου - μέλους. Η ψηφοφορία πάνω σε άλλα θέματα είναι φανερή. 12

13 7. Μέλη του Δ/Σ της ελεγκτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς την Ομοσπονδία. Άρθρο 15 Απόφαση 1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. 2.Για την λήψη της απόφασης για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και την τροποποίηση του Καταστατικού της, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( 3/4 ) του αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων. 3.Για τη λήψη απόφασης για την αποβολή Συλλόγου - μέλους από την Ομοσπονδία, την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, την αναπροσαρμογή του δικαιώματος εγγραφής και μηνιατικής συνδρομής των μελών, την ανάκληση των μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 16 Συγκρότηση 1. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιό που εκλέγεται από τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μεταξύ των αντιπροσώπων των Συλλόγων - μελών. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τρία ( 3 ) χρόνια. 2. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. 3. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης παραίτησης ή αδικαιολόγητης αποχής μέλους του Δ.Σ. από τις εργασίες του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι ( 6 ) μήνες, το μέλος αυτό αναπληρώνεται από υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από τον ίδιον συνδυασμό, το μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από επιλαχόντα του συνδυασμού ο οποίος θα εδικαιώνετο της έδρα, εάν ο συνδυασμός του οποίου το μέλος πρέπει ν' αναπληρωθεί δεν υπάρχει, η εάν δεν περιελάμβανε τόσα μέλη σαν υποψήφιους, όσα του αναλογούσαν να εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη. Τα αναπληρωματικά μέλη που γίνονται τακτικά, ακολουθούν την θητεία των υπόλοιπων τακτικών μελών του Δ.Σ. 13

14 4. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την εκλογή του. Συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία. 5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις ( 4 ) φορές τον χρόνο, σε συνεδρίαση, στην έδρα της Ομοσπονδίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα που στέλνεται στα μέλη τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και που περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως Υπουργικές Αποφάσεις για τις Λαϊκές Αγορές όλης της χώρας, Νόμοι, θέματα Φορολογίας. ΕΛ.Γ.Α., θέματα γεωργικών εφαρμογών κλπ. Το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της ολομέλειας του Δ/Σ της Ομοσπονδίας λειτουργεί το προεδρείο η Γραμματεία που προετοιμάζει και προωθεί όλα τα ζητήματα. Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν τα 2/5 των μελών του ή η Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτησή τους που να αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. 6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. 7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 8. Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Α.Σ.Ο. (Αγροτικού Συλλόγου η Συνομοσπονδίας). Σε περίπτωση τέτοιας εκλογής, ο αντιπρόσωπος που συγκεντρώνει τις δύο αυτές ιδιότητες, θεωρείται ότι παραιτείται από το αξίωμα που προγενεστέρα απέκτησε, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα από την ημέρα της εκλογής του υποβάλει δήλωση του Ν.Δ. 105/1669, προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή τον Νόμιμο αναπληρωτή του ότι δεν αποδέχεται το αξίωμα. Δεν επιτρέπεται επίσης σε μέλος του Δ/Σ της Ομοσπονδίας να είναι ταυτόχρονα μέλος στα Διοικητικά Οργανα άλλης συνδικαλιστικής ή επαγγελματικής οργάνωσης. Μπορεί να όμως να είναι ταυτόχρονα μέλος στα Διοικητικά Οργανα Συνεταιριστικής Οργάνωσης οποιαδήποτε βαθμού. 9. Στα μέλη του Δ/Σ της Ε.Ε. και στους αντιπροσώπους μπορεί να 14

15 καταβάλλεται ανάλογη αποζημίωση, ανεξάρτητα από τα έξοδα κίνησης και παράστασης, για την ενασχόλησή τους με τις εργασίες της Ομοσπονδίας. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για όλο το χρόνο. Άρθρο 17 Αρμοδιότητες 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σ' όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας για την επίτευξη των σκοπών της μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης. 2.Ιδιαίτερα το Δ.Σ. : Αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά και εξώδικα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ' αυτές. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεση τους. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων Συλλόγων - μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσόν που ο Ταμίας μπορεί να κρατά στο Ταμείο του για τα έξοδα αυτά. Διορίζει και απολύει το προσωπικό της Ομοσπονδίας. Κηρύσσει κάθε μορφής κινητοποίηση των Συλλογών - μελών και γενικά όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών Λαϊκών Αγορών της χώρας για την προώθηση και λύση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων τους. 'Άρθρο 18 Εκπροσώπηση - Υπογραφή Εγγράφων 1. Το νομικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για την περίπτωση υποβολής αιτημάτων, ποτέ ο Πρόεδρος ή 15

16 άλλο μέλος του Δ.Σ. δεν πηγαίνουν μόνοι τους στις Αρχές. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Επιτροπή από το Δ.Σ. με απαραίτητη τη συμμετοχή σ' αυτή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του και του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. 2. Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας, προς τις Δημόσιες Αρχές ή τρίτους. 3.Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου νόμιμοι αναπληρωτές του είναι κατά σειρά ο Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος και όταν και αυτοί κωλύονται μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Τα έγγραφα προς τον Ταμεία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων της Ομοσπονδίας από Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του. Άρθρο 19 Αρμοδιότητες Προέδρου 1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. επιπλέον των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες : Προωθεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ. Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση της Ομοσπονδίας. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Εκθέτει την κατάσταση της Ομοσπονδίας και τη δράση του Διοικ. Συμβουλίου στις Γεν. Συνελεύσεις. Άρθρο 20 Αρμοδιότητες Αντιπρόεδρων - Γεν. Γραμματέα 1. Ο Α' Αντιπρόεδρος και ο Β' Αντιπρόεδρος αντικαθιστούν κατά σειρά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σ' όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να εξασκήσει τα καθήκοντα του. 2.Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας τηρεί και φυλάει τα εξής έγγραφα και βιβλία : 16

17 Κάθε έγγραφο που στέλνεται ή κοινοποιείται στην Ομοσπονδία όπως επίσης και αντίγραφο κάθε εγγράφου που η Ομοσπονδία στέλνει ή κοινοποιεί σε τρίτους. Όλα τα βιβλία της Ομοσπονδίας που προβλέπονται από το Καταστατικό και το Νόμο. Τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας και το Αρχείο της. 3. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με το Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. που απευθύνονται σ' αυτόν. 4.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γεν. Γραμματέα, και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να εξασκήσει τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. ορίζει ένα από τα μέλη του σαν αναπληρωτή του. 'Άρθρο 21 Αρμοδιότητες Ταμία Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία και διαχείριση σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα : Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα. Συντάσσει τις μηνιάτικες καταστάσεις και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική επιτροπή, σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας. Καταθέτει στην Α.Τ.Ε. κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά το ποσό που πρέπει να κρατάει στο Ταμείου, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 22 Συγκρότηση 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μεταξύ των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων - μελών, ταυτόχρονα με το Διοικ. Συμβούλιο. 17

18 Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία ( 3 ) χρόνια και ακολουθεί πάντοτε τη θητεία των μελών του Δ.Σ. 2. Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει εν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. 3.Η Ε.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και επιλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο, που διευθύνει τις εργασίες της και τον Αναπληρωτή του που τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος. 4.Η Ε.Ε. συνέρχεται τουλάχιστο μία ( 1 ) φορά κάθε τετράμηνο, στην έδρα της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Ε.Ε. και στέλνεται στα μέλη τουλάχιστον δέκα ( 5 ) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Αν ο Προϊστάμενος παραλείψει να πραγματοποιήσει τη σύγκληση, δικαιούνται να τη συγκαλέσουν δύο (2) μέλη της. 5.Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτακτα κάθε φορά που κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο ή ζητηθεί από δύο ( 2 ) τουλάχιστον μέλη της ή από το Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση προς τον Προϊστάμενο, στην οποία πρέπει αν αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. 6. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα απόντα. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού εφαρμόζεται ανάλογα. 'Άρθρο 23 Αρμοδιότητες 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. 2. Ιδιαίτερα η Ε.Ε. ελέγχει την απογραφή και τον χρονιάτικο Ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε οικονομική χρήση έκθεση, την οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ. και της Γεν. Συνέλευσης πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ισολογισμού. 3. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. ασκούνται απ' αυτή συλλογικά. Μεμονωμένο μέλος της μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα μόνο μετά από ειδική εξουσιοδότηση. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 'Άρθρο 24 Αντιπρόσωποι 18

19 1. Η Ομοσπονδία εκλέγει για την Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών στην οποία συμμετέχει, αντιπροσώπους, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το καταστατικό της Συνομοσπονδίας. 2. Οι αντιπρόσωποι για την Συνομοσπονδία εκλέγονται μεταξύ των αντιπροσώπων των Αγροτικών μελών της Ομοσπονδίας, αποτελούν τη Γενική Συνέλευσή της και που έχουν εγγραφεί σ αυτήν τουλάχιστον δύο 2 μήνες πριν από τις εκλογές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 'Άρθρο 25 Εφορευτική Επιτροπή 1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή ( 3μελή ) Εφορευτική Επιτροπή. 2.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής από τη Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικ. Συμβούλιο, την Ελεγκτική επιτροπή ή για αντιπρόσωποι σε θεσμοθετημένα όργανα. 3.Η Εφορευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από το Δ.Σ. ( Μητρώο Μελών, αποδείξεις πληρωμής συνδρομών, αιτήσεις εγγραφής, αποφάσεις, Δ.Σ. κλπ. ) για την ενημέρωσή της και την καλλίτερη διεξαγωγή των εργασιών της. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει την κατάσταση των αντιπροσώπων των Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας το Πρακτικό Εκλογής, που καταχωρείται στο Βιβλίο των Γεν. Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών. 4.Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής παίρνονται με πλειοψηφία. 'Άρθρο 26 Διεξαγωγή Ψηφοφορίας 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων της Συνομοσπονδίας σε θεσμοθετημένα όργανα ( Ταμείο Λαϊκών Αγορών ) γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. 2. Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα κατέρχονται στις εκλογές σε συνδυασμούς ή χωριστά ( μεμονωμένα ). 19

20 3. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψήφιου. 4. Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα, μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελ. Επιτροπής η με τον αριθμό των αντιπροσώπων. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό ( ½ ) της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους σε θεσμοθετημένα όργανα, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 5. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, εκλέγεται για τη θέση που ήταν υποψήφιος. 6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει μόνο τόσες έδρες όσοι ήταν και οι υποψήφιοί του. 7. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου κατά την σειρά του αριθμού των υπολοίπων. 8. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και δεν καλύπτονται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται στους συνδυασμούς ανάλογα με τα υπόλοιπα των ψήφων τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 9. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι... (... ) κατά σειρά ψήφων που έλαβαν για το Δ.Σ. και οι πρώτοι... (... ) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ανάλογα εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι στα θεσμοθετημένα όργανα. Όλοι οι υπόλοιποι κατά σειρά θεωρούνται επιλαχόντες ή αναπληρωματικοί. 10.Οι αντιπρόσωποι για το Δ.Σ. του Ταμείου Λαϊκών Αγορών ( τακτικός 20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ Αρθρο 1 ο Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα.

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του σωματείου είναι: 1. Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 Η επωνυµία του Συλλόγου, που αποτελεί πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ διαταγής 180/2013

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ διαταγής 180/2013 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ διαταγής 180/2013 Από την ίδρυση και λειτουργία του Μελέτη της Αλβανίας Κέντρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα