ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, Ησάλληλα Σει , Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό 18 7/10 (δέθα νθηώ & επηά δέθαηα) πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή MOKUME, Θεζζαινλίθε 1997 εκηλάξηα Ξσλογλσπηικής Α Γεκόζην ΗΔΚ Ησαλλίλσλ, εηδηθόηεηα Τετνικού Γραθίζηα Ηλεκηρονικής Στεδίαζης Ενηύποσ Άριστη γνώση των προγραμμάτων: Corel, Photoshop, Quark Xpress, In Design, Illustrator 2007 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 50 σξώλ (ΗΓΔΚΔ) κε αληηθείκελν «Πιεξνθνξηθή V: Πνιπκέζα θαη Web Publishing» ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γξαθίζηα ζηελ ηδησηηθή εηαηξία Next Advertising, Ησάλληλα 1999 Layout ηεο εηδηθήο έθδνζεο ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ αλαγόξεπζε ηνπ θαζεγεηή Herbert Hunger ζε επίηηκν δηδάθηνξα θηινζνθίαο 2000 ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ, δηαθεκηζηηθνύ ηξηπηύρνπ θαη επηζηνιόραξησλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ (α έθδνζε)

2 2001 Πξόγξακκα θαη αθίζα γηα ηε κνπζηθή εθδήισζε Γηαλληώηηθα, κπξληώηηθα, Πνιίηηθα πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Λόγνπ θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ (β έθδνζε) Πξσηόηππνο ζρεδηαζκόο ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ πνιπκέζσλ (CDRom) κε ηίηιν Ησάλληλα, Ηζηνξηθή Καηάζεζε, πνπ εμέδσζε ην Κακπέξεην Πλεπκαηηθό Ίδξπκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 2002 Δπηκέιεηα έθδνζεο θαη γξαθηθή επεμεξγαζία ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (CD) Εαγνξίζην Εηαθέηη, έθδνζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πλδέζκνπ Εαγνξηζίσλ θαη ηνπ Ηδξύκαηνο Νηάξρνπ Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο ζπλέδξην Φάλην & Ρεκπέηηθν ηνπ Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο ζπκπόζην Θέαηξν: Παξαδνζηαθή θαη ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή έθθξαζε ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ 2003 Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο θεζηηβάι Μνπζηθώλ ηνπ Κόζκνπ Μνπζηθέο Αληηζηίμεηο ζηε Μεζόγεην ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Αθίζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ, Έθθξαζεο & Δπηθνηλσλίαο ΑΣΡΑΠΟ γηα ηελ εθδήισζε - αθηέξσκα ζηνλ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ ρεδηαζκόο ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνύ Πεύθεο Αηηηθήο ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ (γ έθδνζε) ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ ρεδηαζκόο ζεηξάο παηδηθώλ ιεπθσκάησλ θαη εκεξνινγίσλ ρεδίαζε ηνπηθνύ πνιηηηζηηθνύ πεξηνδηθνύ Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη σο ζήκεξα ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζην έξγν «Κεληξηθή Γξάζε Τπνζηήξημεο έξγνπ Αλακόξθσζεο Πξνπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ» σο Ζιεθηξνληθόο Γξαθίζηαο κνλάδαο θαη ηππνγξαθείνπ. [γξαθηζηηθή επηκέιεηα δηθηπαθώλ ηόπσλ, ζρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ (εκεξνιόγηα, νδεγνί ζπνπδώλ, αθίζεο, θ.η.ι.)]

3 Δπίζεο από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη σο ζήκεξα ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Άξηαο ζην έξγν «Αλακόξθσζεο Πξνπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Άξηαο» σο Γξαθίζηαο. [γξαθηζηηθή επηκέιεηα δηθηπαθνύ ηόπνπ, ζρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ (νδεγνί ζπνπδώλ, αθίζεο, βηβιία δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, επηκέιεηα έληππνπ πιηθνύ ζπλαπιηώλ)] Γξαθηζηηθή επηκέιεηα θαη ζρεδηαζκόο ησλ γξαθηθώλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ εληύπσλ ηνπ CD_ROM ηνπ έξγνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, πγγξαθή δηδαθηηθώλ βηβιίσλ θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ην δεκνηηθό θαη ην λεπηαγσγείν: CD-ROM γηα ην κάζεκα Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο ηεο Δ θαη Σ ηάμεο ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ πιηθνύ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ 71 ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ζηελ Δβδνκάδα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο. ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ Τπεξ-δνκή (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΔΤ-ΓΟΜΖ. Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε απηηζκό ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 2007) θαη Δπδνκή (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΤΠΔΡ-ΓΟΜΖ. Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε απηηζκό ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 2007) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ δηαθόξσλ ζπλεδξίσλ (Ηαηξηθώλ, Μνπζηθνινγηθώλ, Δθπαηδεπηηθώλ θιπ.). ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Escutis. ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν ηνπκπειέθη θαη νη ξπζκνί» ηνπ Λεπηέξε Παύινπ, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ. ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν Αζηηθό Λατθό Σξαγνύδη ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ» ησλ Δπγέληνπ Βνύιγαξε, Βαζίιε Βαληαξάθε, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ.

4 ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν Καλνλάθη ζηηο 78 ζηξνθέο» ηνπ Απόζηνινπ Σζαξδάθα, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ. ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Ζ Λύξα ηνπ Πόληνπ» ηνπ Μηράιε Καιηνληδίδε, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ. Γραθιζηικές εργαζίες ζε ιδιωηική βάζη: Γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ σο κέινο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ offbit. ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ, ζεηξάο αθηζώλ θαη ηνπ πεξηνδηθνύ εληύπνπ ελεκέξσζεο «Μνπζηθή ζε Πξώηε Βαζκίδα» γηα ηελ ΔΔΜΑΠΔ (Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). ρεδηαζκόο αθίζαο θαη πξνγξάκκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο «ΔΛΑΝΑ» γηα ην έξγν Δγθαηάιεηςε. ρεδηαζκόο αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Ησαλληηώλ. ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ ζπλαπιηώλ γηα ην Γεκνηηθό Ωδείν Άξηαο. ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ γηα ην ηξηήκεξν ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηα Κάησ Πεδηλά. ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ γηα ζεηξά ζπλαπιηώλ ηνπ πλδέζκνπ Εαγνξηζίσλ θαζώο θαη ζρεδηαζκόο κνπζηθώλ cd παξαγσγήο ηνπ πλδέζκνπ. ρεδηαζκόο ησλ βηβιίσλ κνπζηθήο ηεο Α ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ (Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην ΟΔΓΒ). ρεδηαζκόο ησλ εμσθύιισλ ησλ βηβιίσλ: «Αθνπαληακέληα γηα θηζάξα» ηνπ Νίθνπ Θεξκνύ, «Μέζνδνο πηάλνπ θαηά ηε Ρσζηθή ζρνιή 1 & 2» Δπηκ. Γξ. Αι. Μηξόζληθνβ Ν. Μηξνζλίθνβα, «Sound of Silence» ηνπ Μάξθνπ Αιεμίνπ, «Plug and Play» ησλ Δ. Μαθξνπνύινπ Γ. Βαξειά, «ρεδηάδνληαο ην ζρνιηθό κάζεκα κνπζηθήο» ηεο Δ. Πεξαθάθε, γηα ηηο εθδόζεηο fagotto books. ρεδηαζκόο ησλ βηβιίσλ «Λεπθαδίηηθα Μαγεηξέκαηα» / «The cookery of Lefkada» ηεο Δ. Βνπηζηλά, «Λεπθάδα-Best of»/ «Lefkada-Best of» ηνπ Νίθνπ Θεξκνύ, «Lefkada on foot» ηεο Lida Out, «Ζ Κέξθπξα κέζα από

5 παιηέο θαξη πνζηάι 1&2» ηνπ Γηάλλε Πεηζάιε γηα ηηο εθδόζεηο fagotto books. ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Γειβηλάθη: Δπίηνκε Ηζηνξία» ηνπ Νίθνπ Θενδνζίνπ, πξνζσπηθή έθδνζε. ρεδηαζκόο ηνπ εμσθύιινπ ηνπ βηβιίνπ «Γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί» ηνπ ηαύξνπ Δι. Καινγηάλλε, εθδόζεηο Κξηηηθή. ρεδηαζκόο ηνπ κνπζηθνύ cd «Αςηιίεο» ησλ Μπζηαθίδε-Βνύιγαξε- Αζαλαζίνπ-Σζαξδάθα. ρεδηαζκόο ηνπ κνπζηθνύ cd «Υνξεύνληαο κε ηνπο Ήρνπο» ηνπ Διιεληθνύ Οξεηβαηηθνύ πιιόγνπ Λάηζηαο. Δπηκέιεηα ηνπ έληππνπ θαη πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ γηα ην Λανγξαθηθό Μνπζείν Μαξγαξηηίνπ. Έληππν πιηθό γηα ην Museum at the Lowest Place on Earth ζηελ Ηνξδαλία. ρεδηαζκόο έληππνπ θαη ςεθηαθνύ πιηθνύ γηα ζεηξά Ηαηξηθώλ πλεδξίσλ. Πξνσζεηηθά έληππα, επηκέιεηα ςεθηαθνύ πιηθνύ θαζώο θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα δηθηπαθώλ ηόπσλ δηαθόξσλ ηδησηώλ θαη εηαηξηώλ (εηηθέηεο θξαζηνύ, ινγόηππα, εηαηξηθή ηαπηόηεηα, πξνζθιεηήξηα, banner, badges, εμώθπιια βηβιίσλ, πξνζθιήζεηο, εκεξνιόγηα, δηαθεκηζηηθό πιηθό θιπ.). Διδακηική εμπειρία: Γηδαζθαιία ζην Γεκόζην ΗΔΚ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ζην ηκήκα «Γξαθίζηαο εληύπνπ θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ».

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα