ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4358 Παρασκευή, 24 Απριλίου Αριθμός 1555 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για το ποσό των 3.417,20 (Τρεις χιλιάδες, τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ 20 σεντ μόνο) στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 6η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 251 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1556 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 3.075,48 (Τρεις χιλιάδες, εβδομήντα πέντε ευρώ 48 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 384 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1557 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2008 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 29 Απριλίου 2009 εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών Διώματα Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας Libra Holidays Group Pic.

2 1750 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 1558 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικού Πάρκου), στην περιοχή Αργάκας, της Επαρχίας Πάφου, Ισχύος 18MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν 122(Ι)/2003 & Ν 239(Ι)/2004 & Ν 143(1)72005 & Ν 173(Ι)/2006 & Ν 92(Ι)/2008) ιδιαίτερα τα Άρθρα 34, 36, Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 Την Αίτηση της εταιρείας Medwind Ltd, με ημερομηνία 11/6/2008 Και αφού εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση όλα τα σχετικά έγγραφα στοιχεία που συνόδευαν αυτήν, αποφάσισε να χορηγήσει την πιο κάτω Άδεια Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 18MVV από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [εννιά (9) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 2 MW η κάθε μια], στην περιοχή της κοινότητας Αργάκας, της Επαρχίας Πάφου Ο αδειούχος εις το παρόν στάδιο θα κατασκευάσει Σταθμό μεγέθους 12 MW μόνο, ήτοι έξι (6) ανεμογεννήτριες Ισχύος 2 MW έκαστη, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται σε ακριβές αναθεωρημένο χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας , όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Το αναθεωρημένο εγκεκριμένο χωρομετρικό σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής Η πιο πάνω άδεια θα εκδοθεί στο όνομα του Αιτητή που είναι η εταιρεία Medwind Ltd Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Medwind Ltd, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1) Η άδεια στο διούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης θα περιλαμβάνει όλους τους όρους προϋποθέσεις για τη Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ι

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1751 Αριθμός 1559 Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνοοστοποίησης αυτής, τα ονόματα των πιό κάτω εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο οι εταιρείες θα διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος γιά το αντίθετο. CHRIS RADIOVISION COMPUTER SERVICES H.E.1446 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΗΚΑ Μ.Ε.Κ. ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.2565 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.2819 CHR. P. MICHAELIDES (IMPORTS) Η.Ε.3183 Α. ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.4754 L.M BOYADJIAN & SONS Η.Ε.5233 TABCO SHIPPING COMPANY H.E.5714 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.6588 ARIFAN H.E.9063 Ν. CONSTANTINIDES & SON JEWELLERY H.E.9531 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.9628 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΩΔΡΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε PHOTO STYLIANOU Η.Ε STAR GRAPHICS H.E KOZOS (TRADING) H.E EVAPANO CO. H.E ΧΑΠΑΙ ELECTRIC HOUSE CO. H.E LENIKOR CONSTRUCTIONS H.E KARAKO PROPERTY DEVELOPMENTS H.E TRADLINES COMPANY H.E IECO IMPORTS EXPORTS H.E BONDTRADE H.E ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΦΟΥ "ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ" ΛΙΜΙΤΕΔ H.E CLIVE WILLETT MARKETING SERVICES H.E ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ISSA NAVIGATION COMPANY H.E SUNFROLIC SHIPPING H.E.17812

4 1752 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 THE (Μ.Ε.Τ.) MIDDLE EAST TIMES H.E ΣΟΠΑΓΕ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ (CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε LOUCAS C. LOUCA TRADING HOUSE H.E ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε VIOLA ENGINEERING CO. H.E C & S GEORGIOU H.E Γ. ΚΑΙ Α ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E GLADDON NAVIGATION COMPANY H.E ROVANO SHOES H.E LOSAPA TRADING H.E ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΚΚΑΡΙΑΣ ΛΪΜΤΤΈΔ H.E A & Μ TSOKKOS HOTELS & CATERING CO H.E CHRISTODOULOU CONTRACTOR COMPANY H.E Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ H.E MAKSCON CONSTRUCTION CO. H.E EXECUTIVE INSURANCE CONSULTANTS H.E SCREEN VIDEO HOUSE H.E ES.VI EM ELECTRICAL AND TRADING CO. LTD H.E ADAMARAKON MARINE & TRADE COMPANY H.E Ρ A.L.S. TRADING H.E ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ "MAPITONIA" ΛΙΜΙΤΕΔ H.E ART OF ARTS H.E CHECKERS DISCO H.E WELLKNOWN HOLIDAYS H.E KRITONIS SUPERMARKET H.E Ή ΛΑΠΗΘΟΣ" ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E CY.DE.C. H.E IOANNOU & VIOLARIS CO. Η E.30260

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1753 ATHINODOROS TRYPHONOS CO. Η.Ε MOVIOLA HOME VIDEO H.E GMT DIGITAL RECORDINGS H.E CHRISTOUDIAS DUTY FREE SHOPS H.E J.G.K. MARKETING H.E IOANNOU-MICHAEL-MACHATTOU ESTATES H.E STEPALEX SOUND PRODUCTION H.E GEORGE GREGORIOU H.E GEORGIOU A. SERVICES H.E COSTAS VONIATIS CONSTRUCTION H.E ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε Α/ΦΟΙ ΠΑΠΑΣΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε PROLI PROPERTIES Η. Ε ΦΤΩΧΑΤΖΙΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε MODENA CERAMICS Η.Ε P. & Ζ. HOTEL MANAGEMENT CO. H.E GERRO HAIR FASHION H.E SADERON H.E I HEMISTOCLEOUS & GEORGIOU DEVELOPERS H.E D.E.C. TOFINIS BROS H.E CYCAN INDUSTRIES H.E C & Κ FOODSTUFF MERCHANTS CO. H.E C & C UNITGARMENT H.E PACIFIC RIM PROJECT CONSULTANTS PTY H.E ROSEWINE SHIPPING COMPANY H.E PA-KOU FREESTYLE (LARNACA) H.E ΠΛΟΥΤΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε TNF (FERNANDES-TYRINOS) Η.Ε.36145

6 1754 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε PENDOSSA Η.Ε SUN HOUSE PRODUCTS H.E SCENIC PROPERTIES H.E G. DAMIANOU (KNITWEAR) H.E HEALTHER PROPERTIES H.E ΚΕΑ ΕΠΙΠΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E ΙΝΑ ELECTRICAL & DECORATIONS CO. Η E TIRAMIDES CO. H.E K.G.A. TRADING COMPANY H.E ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε Κ Τ. MICHAEL KONTOGIORGIS TRADING Η.Ε T.K'S SNACK BAR (LARNACA) H.E JST NAVIGATION H.E G & Κ KYRIAKOU DEVELOPERS H.E ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕίΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E ZYGOS ADVERTISING H.E KOKITA FARM H.E C.T. CARE H.E OVIEDO ENTERPRISES H.E REMOLTEX H.E SEALAKE ORNAMENTAL AQUATICS H.E ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε Ε & Μ JUNGLE FUN PARK H.E ESCALATE SERVICES H.E VLABIK TRADING CO. H.E ARBORETA TRADING H.E ANPO OFFICE SERVICES H.E PACIFIC RIM H.E LOYAL CURTAINS MANUFACTURING H.E.71785

7 DOBY NAVIGATION COMPANY ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Η.Ε SERAHAN HOLDINGS Η.Ε JONOVER ENTERPRISES H.E ΤΜΗΜΑ Β SUDBURY ENTERPRISES H.E ΒΑΓΕ.ΧΑ ΚΥΡΙΖΙΑΛΙΜΙΤΕΔ \ ""Ή.Ε M.A NICOLAOU FOTO STOP EXPRESS 1755 APT ADVANCED PAINT TECHNOLOGIES H.E I.G.S. INTERGRAPHIC SUPPLIES AND SERVICES H.E P.H. VARKES PROPERTIES H.E PRICEMASTERS TRADING H.E SPINTHAKIS STORE H.E OMIROS CHRISTODOULIDES ESTATES H.E VIMAPI CONSULTANTS H.E ROCKFALL TRADING H.E HALLSTROM HOLDINGS CO~UMITED H.E SPECIAL FX H.E p.p. ερ"οττπ^ετ3γαί[μτεγ3 Η. Ε HORWATH CONSULTINGTlMITED Η. Ε JAM ASSET MANAGEMENT H.E H.E STASTA CRUISES H.E NINEVI ENTERPRISES H.E DIASEN H.E "STARFAST H.E KERMAN ENTERPRISES H.E VALVERDE SHIPPING COMPANY H.E ELBERT CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT H.E SABRE DEVELOPMENT PROPERTIES H.E CHRISTOFI & CHRYSANTHOU TOURIST SERVICES H.E SABRE DEVELOPMENT MANAGEMENT H.E THAMES FAIRMONT PUBLISHING (CY) H.E J &F MICHAEL H.E.84011

8 1756 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε BELLATO TRADING Η.Ε UNIWORKS ENTERPRISE H.E RANDLE TRADING H.E PALKINO SHIPPING H.E LEGEND CARGOCOMPANY H.E ALTAS MARINE H.E TOVIT TRADING H.E GILBERT HOLDINGS H.E I T. ISCANDER TRADING LIMTTED H.E LINCROFT TRADING & CONSULTING H.E ACT APPLIED COMPUTER TECHNOLOGY H.E DARKHU TRADING H.E IOAKIM, CHRISTODOULIDESAND VARDAKIS ADVERTISING H.E JOHNTRADE OVERSEAS H.E QUELAND HOLDINGS Η Ε ED-STEEL CARRIERS Η E CONSUL SHIPPING H.E RCZ EAST WEST CONSULTING H.E SOONWELL TRADING H.E SIRENITAS SHIPPING H.E CINTEL ENTERPRISES H.E WIGAN HOLDINGS H.E GP.K KOULOUMBRIS H.E GN (GEORGIOSNICOLAOU) NIGHT LINE H.E SHELL MARINE PRODUCTS (CYPRUS) H.E FLORECIL TRADING H.E CASLETON TRADING H.E ELENA Η CHARALAMBOUS INVESTMENTS H.E ΜΟΤΟ MARINE OVERSEAS H.E BARGOOD TRADING Η Ε 97640

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ARVENSEES CO. ARTESIA INVESTMENTS H.E H.E PARKSIDE CONSULTANCY TROXiCON H.E H.E ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΝΕΞΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ CEVA ANIMAL HEALTH (MOTI) H.E H.E LORANE ELECTRONICS I I.C. TRADING H.E H.E TMN INVESTMENTS WADRO TRADING H.E H.E QUA MANAGEMENT CHR. VAS CATERING SERVICES H.E H.E ' CORNISH INVESTMENTS DINOS PETROU SERVICES H.E H.E Ν & Μ. ΤΟΟΥΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HITRIGHT INVESTMENTS Η. Ε H.E WOKING Μ Μ PC-MASTER TRADING H.E H.E GUSTAV SEAIR HOLDINGS LUSTELA NAVIGATION H.E H.E REDHALL ENTERPRISES KIPPER TRADING H.E H.E DOUBE TRADING PROSAP CONSULTING H.E H.E MASLINCHO INVESTMENTS LOIMAC H.E Η Ε ' KRUTRADING NASARI HOLDINGS H.E H.E OCEANPOINT NAVIGATION ALGIEVA (OVERSEAS) H.E H.E VOLGO TRADING NORBITON ENTERPRISES H.E H.E.99790

10 1758 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 THEOCLAIR HOME FOR THE AGED H.E EL. GE. AL. GYM H.E MOONSHINE H.E SHARVALA CONSULTANCY H.E BRIGHT LINE SHIPPING H.E TRANSIVO H.E Ν T.I. TECHNOLOGY INVESTMENTS H.E NORTEL MANAGEMENT H.E LATERAL VECTOR RESOURCES H.E Y.L TRADE AND CONSULTING H.E NODALSOFT (IT. SOLUTIONS) H.E STONECROFT ENTERPRISES H.E DROGIDA ENTERPRISES H.E RU-NET RUSSIAN INTERNET INVESTMENT HOLDINGS H.E KIPRENSKY ENTERPRISES H.E ISLANO TRADING. H.E EVRESIS CALL CENTER H.E GUDASTO TRADING H.E ARESIAS TRADING H.E CASITA ENTERPRISESTiMiTED H.E LAOGORAS TRADING H.E ASPORAL CONSULTANTS H.E ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ARMASCAL COMPANY Η.Ε ARDAT TECHNOLOGIES H.E DONATELLIA H.E L&0 DIVERS & CO H.E TERUELCO H.E INTERJOLLY NAVIGATION COMPANY H.E BLANCWEST TRADING H.E IMBRUGLIA HOLDINGS H.E GISSING ENTERPRISES H.E

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1759 CHALKSALAD DESIGN SOLUTIONS H.E GILESTON CO H.E U.T.A UKRAINE TRANSLATIONS &ADMINISTRATIONS H.E PROSPECTPARK INVESTMENTS H.E FIRMLINK (MARINE & EARTH WORKS) H.E AMETRON TRADER H.E SANDHILL PROPERTIES H.E NODAL LOCALSOFT (2005) H.E ICEGOLD FASHIONS H.E SHERID H.E RAAS METALS H.E MARINCHRIST SHIPPING COMPANY H.E D.S. TIRE SHOP H.E FONERANGE COMMUNICATIONS H.E POSADA VENTURES H.E FMC FUTURE MILES CONSULTANCY LTD H.E ELEONORAN. FASHION H.E URESTON TRADING H.E CEGET DEVELOPMENTS UMITED H.E GINGER PROPERTIES H.E M.S. GRAIN AGORA H.E MCVH H.E DOMALS TRADING H.E ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΑΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ H.E MONTOYA HOLDINGS H.E AHLION HOLDINGS H.E PETROSTRATEGIES H.E MULTINGTON H.E M.Y. MARINE YACHT SERVICES AND SUPPLIES H.E AZAT TRADING H.E F. & P. FLAMES H.E

12 1760 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 MALO TRADING Η.Ε SYNTROFIA TRADING H.E AUXINE TRADING H.E SABEANO TRADING H.E OZIA TRADING H.E GRINVACO HOLDINGS CO. H.E KETHRION TRADING H.E BARMIN H.E YIOTA CONSTANDINIDOU TRADING H.E DINGE INVESTMENTS H.E CHESTERMAY INVESTMENTS H.E LEVERAX H.E WATERLINE SHIPPING COMPANY H.E VALDERA H.E CLIZANI TRADING H.E EASTBURG HOLDINGS AVELLA CONSULTANTS H.E SEAKNOB H.E BENYANDCO H.E ELPION TRADING H.E LUVERT INVESTMENTS H.E VETCA HOLDINGS H.E KECO & CO OVERSEAS H.E AXON PLANET HE VEDAS H.E MULTITRANS TRADING H.E COMTEX HOLDINGS H.E MONESI TRADING H.E LEFKOLLA FUND HE LAM AN EX INVESTMENTS LWFED H.E CAMERT ENTERPRISES H.E DOWDALL ENTERPRISES H.E H.E

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1761 ARTERS HOLDINGS Η.Ε FORSTRANTO INVESTMENTS Η. Ε JOSIMA TELCO SERVICE Η. Ε OBRUK TRADING Η.Ε E.C. COOL THERM ENGINEERING H.E OFRI MANAGEMENT H.E EUPHARM~TRADE KFT H.E CLEAR TECH TRADING H.E LATRO TRADING H.E K.G.M. MARKETING H.E TOOL QUEST PROFESSIONATDRILLING SERVICES H.E FINEFEST H.E CCE CONTRACTING AND CIVIL ENGINEERING (OVERSEAS) H.E KASBAH HOLDINGS H.E COLVILLE SERVICES H.E EXCELUNION TRADING CO. H.E OSCAN CONSULTING H.E ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, Η. Ε TCM INVESTMENTS H.E ARALZONTNSTITLJTE H.E SCIO STAR SHIPPING COMPANY " H.E Μ & Κ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε LYAMA Η.Ε MARWIN HOLDINGS H.E VIVAT PROKAT (CYPRUS) H.E REMINGTONBAY INVESTMENTS H.E MURRINI HOLDINGS H.E TAKIS LEONIDA ESTATES H.E ALDERNEY MANAGEMENT H.E MELENSAR INVESTMENT H.E RENOMA GENERAL TRADE H.E VIVAT PROKAT MANAGEMENT SERVICES H.E

14 1762 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ LESPARGO PRODUCTS Η.Ε GANNTREX Η. Ε FORLANSKI-SCOTT H.E UMALHOUQOL OIL SERVICES & TRANSPORTATION H.E AKERIB HOLDINGS H.E ADASTRA SERVICES H.E EPC ONE H.E R.T.C. TRANSPORT COMPANY H.E ELENA & DEMETRIS PAPALOUCA DEVELOPMENT H.E FINECREST H.E PENOVIA HOLDINGS H.E CALLAHEN H.E BALBI GOURMET H.E GCHO THREE RESTAURANT H.E BYZAS ENTERPRISES H.E MULTIFIN H.E ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 PLATINUMSTONDA HOLDINGS H.E SILISAV ENTERPRISES H.E YEGAKLIT HOLDINGS H.E TESSLER SERVICES H.E LIFIA NAVIGATION COMPANY H.E PALMYRA AVIATION H.E D&EMEDICA H.E S & D SUNNY SNACKS H.E BILLPACK INVESTMENTS " H.E RENAHEALTH TRADING H.E BONDSTILE H.E OCYRHOE ENTERPRISES H.E ASSERTA INVESTMENTS H.E VIVAT HOLDINGS H.E CAMLINE TRADING H.E MAR GROVE SHIPPING COMPANY H.E

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1763 MONTY CONSULTING Η.Ε ΤΑ MARINER OVERSEAS FOR SHIPPING MANAGEMENT H.E BAYSTOCK H.E SAKIA H.E EQH E-QUATEUR HOLDINGS H.E EGARDA MANAGEMENT H.E SALVIA SHIPPING COMPANY H.E SOUNA TRADING H.E TRICLIMI ENTERPRISES H.E PRECELFO LTD H.E J SQUARE TRADING H.E AVANTY H.E JYOTIKA ENTERPRISES H.E REEFER SHIPPING MARITIME CO. Η Ε RAKINA HOLDINGS H.E RAINWATER TRADING & INVESTMENTS H.E V TAMTAKOS TRANSPORTS H.E LANTOX TELCO FINANCING H.E NOVA AGRO HOLDINGS H.E PLATER H.E SAPOIL H.E MARKSTONE CONTACTING AND CONSULTING H.E PORTO LEONE MARINE H.E Κ C S. COUTRAB CS H.E LEANEX TRADING H.E EKSTROMIoTTfRADING H.E ICE BASE SHIPPING COMPANY HE ERMIT INVESTMENTS H.E

16 1764 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, τα ονόματα των πιό κάτω εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο οι εταιρείες θα διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος γιά το αντίθετο. CORYPHEE Η. Ε SOLVI LIMTTED Η. Ε L.A.S. ELECTRONICS Η. Ε RICHWELL INVESTMENTS Η.Ε SOLBERG Η. Ε KM.L PHARMA Η. Ε JR WORLDWIDE H.E CORECOR H.E UNIROCK H.E LONG HORIZON TRADING H.E FRATALIA TRADING H.E CHEMIE-PLUS H.E WELCROSS H.E PARINKA HOLDINGS H.E SCOPASSIS SERVICES H.E CORABACO HOLDINGS CO. H.E CYGAS & OIL TERMINAL H.E NV NEWS - FASHION H.E LINCEO H.E APS PARKING SYSTEMS H.E PRESTOL HOLDINGS H.E LIBERTEEN H.E EVERSON FINANCIAL H.E LOUKENIA SHIPPING COMPANY H.E SELDONEX TRADING H.E MYCENAE INVESTMENTS H.E NAMEDIKITS H.E BLEFOUSION MANAGEMENT H.E

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1765 TRANSGOLD HOLDING LTD Η.Ε LEFIMEZ HOLDINGS LTMTtED H.E BEAZE HOLDINGS LIMTTED H.E KENPHIPAL INVESTMENTS H.E VALLERDO TRADING H.E MANDORLA HOLDINGS H.E SAFIAN TRADING H.E ZOUZOUNElicTiMITED H.E LOUKRESIA TRADING LTD H.E CRANBERRYFIELDS H.E ELOQUE SERVICES H.E MGN MOTION GLOBAL NETWORK H.E LEXCY LTD H.E REVANDY COMMERCIAL LTD H.E ERENTIATIOTDTNGS H.E MEFERINA HOLDINGTUMFFED H.E LALCENTERHOUSE ENTERPRISES H.E MSSS FRUTTI YOGURT H.E GITLIN, KOULIS& CO H.E ARMODIUS H.E LEMIPA HOLDINGS LTD H.E NAVALTIS DEVELOPMENT H.E CENTURY BRIDGE CATTLE CYPRUS H.E QORTOLAN SERVICES H.E MEELKOM H.E PASEMBLO HOLDING LTD H.E OLMOS PARK TRADING H.E ABESO DEVELOPMENT H.E DRESMEL H.E RELENCY INVESTMENTS LTD H.E VIDELCO HOLDINGS LTD H.E PENDEL GALLERIES H.E

18 1766 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 INCEPTION SHIPPING INTERMEDIARIES LTD H.E GAGFIELD H.E DOMBO H.E HAILEY TRADING H.E ANTORINORALTD H.E ADLATUS H.E TADARIDA H.E LEXAL INVESTMENTS LTD H.E NEPTUNE MARINE OFFSHORE MANNING LTD H.E SLIMAR INVESTMENTS LTD H.E SEVERANO HOLDINGS H.E LAKEVILLE HOLDINGS H.E LT LANGUAGE TRAVEL DEVELOPMENTS H.E SWIFTYSITE LTD H.E ANVAST H.E CES3NADIX INVESTMENTS U.P. UN POWER H.E SHORLOCK H.E BAIKAL GOLD CYPRUS H.E FELGUERA MANAGEMENT H.E PORTAGE ENTERPRISES H.E MOZENA H.E FEATRICO INVESTMENTS CO. H.E ECOINTENT H.E EAGERNOVEL H.E KIDDERFIELD MANAGEMENT H.E TERRESTRA H.E CLARICE H.E CARETONE H.E STOVOKOR H.E ZOPIROS HOLDINGS UMITETJ H.E HOPLAND CONSULTING LTD H.E H.E

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 1767 COLLEYCARE LTD Η.Ε ROSEPEER Η.Ε PATERAS MOTOR OIL LTD H.E AMM ACROSS BU: NESS H.E CYPRON Β INVESTMENTS H.E HGL HOLDING LTD H.E DEBUEKEN SERVICES H.E QUIETCOMFORT HOLDINGS LTD H.E REEFLINE BUSINESS LTD H.E HANSETT TRADING LTD H.E GREENBURG TRADING LTD H.E CLARITEL TRADING H.E AM VANGUISH HOLDINGS H.E RENSTONE DEVELOPMENT LTD H.E PORTOLAND HOLDINGS LTD H.E MARCOLE HCtDINGS CO. IJMITED H.E GROSATA HOLDINGS CO. H.E ZEVRICA INVESTMENTS H.E VERTILAX HOLDINGS H.E CHEIRON H.E CRESAR H.E GRANMONT COMPANY " H.E ADMANSON TRADING H.E BASALT INVESTMENTS H.E CTG CLEAN TECHNOLOGIES H.E RICHBORO MANAGEMENT H.E UMOE SOLAR LTD H.E UMOE SHIP HOLDING LTD H.E SIMENEL ENTERPRISES H.E MINELL HOLDINGS H.E RMLS HOLDINGS H.E YIETRINO HOLDINGS CO. H.E

20 1768 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 WINWORD TRADING H.E f FROSLAND ENTERPRISES H.E FRONTROOM TRADING H.E AVILLE HOLDINGS H.E CLODE H.E BEORK HOLDINGS H.E AVERROES CYPRUS LTD H.E TRISSAU INVESTMENTS H.E STRATEXO LTD H.E KERSENCO LTD H.E SAFENA INVESTMENTS H.E PERISTERON ESTATE H.E MINODERLA HOLDINGS CO. H.E LIAPADES ESTATES H.E ~~KAVAPAN H.E GERONIMO LTD H.E ΣΠΥΡΟΥ & ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ Η.Ε ACC REORGANISATION 1 H.E ACC REORGANISATION 2 H.E MANEXTA H.E

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1560 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113 Διαγραφή Αλλοδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, τα ονόματα TOJV πιο κάτω αλλοδαπών εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο θα διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος γιά το αντίθετο TRADE AND SAVINGS BANK (TS BANK) A Ε 797 DEUEL ENTERPRISE A Ε 1471 Αριθμός 1561 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 133/2009 Αναφορικά με την Εταιρεία Royalstone (Cyprus) Ltd, από τη Λευκωσία, οδός Λάμπουσας αρ. 1, Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, Αναφορικά με την αίτηση της Royalstone Ltd, από το Ηνωμένο Βασίλειο, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η Royalstone Ltd, από το Ηνωμένο Βασίλειο, καταχώρησε στις 23 Φεβρουαρίου 2009 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 8 Μαίου 2009 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο καταβάλει το νενομισμένο τέλος. CHRYSSES DEMETRIADES & CO. LLC, Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επιδόσεως: Η Δικηγορική Εταιρεία CHRYSSES DEMETRIADES & CO. LLC, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Αγίας Ελένης, Galaxias Center, 3ος όροφος, Γραφείο 301 Α, Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών όχι αργότερα από τις 5 μ μ της 7ης Μάιου Αριθμός 1562 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 159/2009. Αναφορικά με την Εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α & Ν ΚΥΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Α.Ε ) οδός Ακροπόλεως 26, Στρόβολος, Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομον, Κεφ 113, Αναφορικά με την αίτηση του DIMO TODOROV DIMOV, από τη Βουλγαρία, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο DIMO TODOROV DIMOV, από τη Βουλγαρία, μόνιμος κάτοικος Λεμεσού, καταχώρησε στις 5 Μαρτίου 2009 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες στις 6 Μάιου 2009 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

22 1770 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους αιτητές σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Δικηγόροι αιτητή, Μέγαρο ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Αρχ. Μακαρίου Γ' 195, Τ , 3608 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους αιτητές, όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 30ής Απριλίου Αριθμός 1563 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αρ. Αίτησης 142/09. Αναφορικά με την Εταιρεία CH. FIKARDOS (HEATING & AIR CONDITIONING), από τη Λεμεσό, Αναφρρικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ, από τη Λεμεσό, για τη διάλυση της Εταιρείας CH. FIKARDOS (HEATING & AIR CONDITIONING), από τη Λεμεσό. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ, καταχώρησε στις 10 Μαρτίου 2009 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 29 Μαίου 2009 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, PHC TSANGARIDES LLC, Δικηγόρος αιτητών, Γωνία Ομήρου Αράχοβας, Alasia House, 3ος όροφος, 3096 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στο Δικηγόρο των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητών όχι αργότερα από τις 27 Μαίου Αριθμός 1564 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία Μ & S Autochroma Trading Ltd, από τη Λεμεσό, Αρ. Αίτησης 136/2008. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 209, 211(E), 212(a), 213(1), , Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Mipa AG. από τη Γερμανία, εξ αποφάσεως πιστωτού της Μ & S Autochroma Trading Ltd, από τη Λεμεσό. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία Mipa AG. από τη Γερμανία, καταχώρησε στις 20 Νοεμβρίου 2008 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 20 Μαίου 2009 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΥ & ΣΙΑ Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ κ. Γιώργος Γιάγκου & Σία, φ/δι Στέλιος Οωμά, οδός Κίμωνος 58, 3106 Λεμεσός, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους, όχι πιο αργά από τις 5.30 μ.μ. της 19ης Μαίου Αριθμός 1565 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία CHR. & VASOS SHIAKALLIS LTD, από τη Λεμεσό, Αρ. Αίτησης 141/09. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας DRYWALL LTD, από τη Λεμεσό, για τη διάλυση της Εταιρείας CHR. & VASOS SHIAKALLIS LTD, από τη Λεμεσό. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία DRYWALL LTD, καταχώρησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 27 Μαίου 2009 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την DRYWALL LTD σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΤΑΣ, PHC TSANGARIDES LLC, Δικηγόρος αιτητών, Γωνία Ομήρου Αράχοβας, Alasia House, 3ος όροφος, 3096 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στο Δικηγόρο των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητών όχι αργότερα από τις 25 Μαίου Αριθμός 1566 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία G.M. Zavos & Sons Developments Limited, Αρ. Αίτησης 238/08. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Ελένης Παντελή του Γεώργιου Πισιάρα, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Ελένη Παντελή ο Γεώργιος Πισιάρα, οι δύο από τη Λεμεσό, καταχώρησαν στις 11 Ιουλίου 2008 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 22 Μαίου 2009 ώρα π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007 2447 Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών

Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών Αριθμός 4154 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 207 Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών Οι ακόλουθες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουν συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III Αρθμός 4115 Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 243 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ανάληψη από τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα