ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, κα* 2500MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γία την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονίων Επικοινωνιών καί Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΜΤΝ και ΑΤΗ Κ) στις Ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση νέων δίκαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για τήν ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την τταροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικο!νων*ών, καθώς και με σκοπό την τροποποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (ΜΤΝ και ΑΤΗ Κ) στις ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz. Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επίκοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕ!Σ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό. θ! απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-maii). στον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: , τηλ ε ομοιότυπο: ,

2 4896 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5800! " ' χ ΚΥΠΡΙΛΚΝήΙ-ίΜαΚΡΛΤΙΛ [Απόφαση ΕΠΑ: 53/2012j Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece A.E. από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Aipha BankA.E Ημερομηνία απόφασης: 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 23 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία (στο εξής η «Alpha»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία {στο εξής η «Εμπορική») από την Alpha. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Aipha είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Alpha Bank (στο εξής ο «όμιλος Alpha»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Ο όμιλος Alpha είναι ένας αττό τους μεγαλύτερους ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Με δίκτυο άνω των 900 καταστημάτων ο εν λόγω όμιλος παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: τραπεζικές, χρηματοδοτικές, χρηματοοικονομικές, επενδύσεις, ασφαλίσεις, κτηματικές, ξενοδοχειακές. Ο όμιλος Alpha δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά, με παρουσία εκτός από την Ελλάδα στις: Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Μεγάλη Βρετανία. Ο όμιλος Alpha έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες ατην Κυπριακή Δημοκρατία: Πίνακα_ς_1 Ποσοστό Όνομα βυγατρικής εταιρείας συμμετοχής {έμμεση ή ώμεση) Δραστηριότητες Alpha Bank Cyprus Ltd. 100% Τραπεζικές ερνασίες Alpha Insurance Ltd* 100% Ασφαλιστικές εργασίες Alpha Group Investments Ltd. 100% [...] Ionian Equity Participations Ltd. 100% [...] AGI-BRE Participations 1 Lid*" 100% [...] AGI-RRE Participations 1 Ltd" 100% {...] Aipha Trustees Lid.* 100% [...] Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται ΐόοο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {...].

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Alpha Group Limited 100% Stockfort Ltd" 100% Zereida Ltd" 100% Umera Ltd" 100% AGI-RRE Hera Ltd" 100% AG1-RRE Athena Ltd" 100% AGI-RRE Poseidon Ltd" 100% Ό μέτοχος της πιο πάνω εταιρείας είναι η Alpha Bank Cyprus Ltd. *Ό μέτοχος της πϊο πάνω εταιρείας είναι η Alpha Group Investments Ltd Η Εμττορικι* είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και ο κύριος μέτοχος της με ποσοστό 95%. είναι η Credit Agricole S.A. (στο εξής η «CASA»). Η Εμπορική, μέσω και των Θυγατρικών της εταιρειών, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: τραπεζικές, χρηματοδοτικές, χρηματοοικονομικές, επενδύσεις, ασφαλίσεις, και κτηματικές. Η Εμττορική έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία: Πίνακας 2 Ποσοστό Όνομα θυγατρικής εταιρείας συμμετοχής (έμμεση ή άμεση) EMPORIKI VENTURE CAPITAL EMERGING MARKETS LTD 100% Δραστηριότητες [...] EMPORIKI VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LTD EMPORIKI BANK CYPRUS LTD 100% 77.50%' [-] Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Η Εμπορική δραστηριοποιείται στην Κύπρο και μέσω του παραρτήματος Emporiki Bank of Greece S.A. - Cyprus Branch του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε την 1/12/2011. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, το παράρτημα οτην Κύπρο δημιουργήθηκε με σκοπό (α) την χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων (β) υπηρεσίες πληρωμών και εγγυήσεις και (γ) αναλήψεις υποχρεώσεων με τους αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι είχαν συνάψει δανειακές συμβάσεις με το υποκατάστημα του Ηνωμένου Βασιλείου 2. Εκτός από τυχόν νέες χορηγήσεις δάνειων ή λοιπών πιστώσεων προς τους ιδίους αντισυμβαλλόμενους το παράρτημα δεν διεξάγει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 2 Νοεμβρίου 2012 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει ΤΟ άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: ' Το υπόλοιπο ανήκει στις εταιρείες Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd (10,70%), και Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd (10,71%) 2 Οι εργασίες του υποκαταστήματος στο Λονδίνο(ΗΒ) τερματίστηκαν στις

4 ΤΜΗΜΑ Β 4898 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 t. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (στο εξής η "Συμφωνία»), ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ των εταιρειών CASA και Alpha. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εν λόγω Συμφωνία, η Alpha θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Εμπορικής. Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η Εμπορική θα καταστεί θυγατρική της Alpha. Η Alpha, θα εξειάσει σε μετέπειτα στάδιο το ενδεχόμενο απορρόφησης της εταιρείας στόχου. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά την απόκτηση από την Alpha του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της Εμπορικής, του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτής και την απόκτηση του άμεσου ή έμμεσου έλεγχου των επιχειρήσεων που, κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, αντιστοίχως, από την Εμπορική. Ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία πράξεων που σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (β) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι η Alpha θα αποκτήσει τον έλεγχο της Εμπορικής και των θυγατρικών της εταιρειών. II. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2){α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Afpha για το έτος 2011 ανήλθε στα [...] και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Εμπορική για το έτος 2011 ανήλθε στα [...]. Τουλάχιστο ευρώ από το σύνολο του ποσού του κύκλου εργασιών των συμμετεχουοών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων αφορά την προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων εντός της Δημοκρατίας, αφού μόνο από τις τραπεζικές δραστηριότητες της Alpha Bank Cyprus Limited (στο εξής «Alpha Cyprus»), εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύκλος εργασιών για το 2011 ανέρχεται στα [...] 3 και στην περίπτωση της Ernporiki Bank Cyprus Ltd (στο εξής «Ernporiki Cyprus») η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών για το 2011 ανέρχετα; στα [...]". Mi. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των αγορών στις οποίες υπάρχει επικάλυψη των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων μερών σε οριζόντιο επίπεδο ή κάθετη σχέση μεταξύ τους, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η μόνη επικάλυψη που παρατηρείται αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες. Τραπεζικές Υπηρεσίες Οπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί σε σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε αποφάσεις άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να διαχωριστεί σε Ο κύκλος εργασιών υπολογίστηκε στη βάση του άρθρου 3(α) του Παραρτήματος Ι! του Νόμου «αντί του πραγματικού κύκλου εργασιών αναφορικά με τράπεζα θεωρείται το ένα δέκατο του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους» των δραστηριοτήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφέρεται στις οικονομίες καταστάσεις Alpha Bank Cyprus Limiied Ο κύκλος εργασιών υπολογίστηκε στη βάση του άρθρου 3(α) του Παραρτήματος II του Νόμου «αντί του πραγματικού κύκλου εργοσιών αναφορικό με τράπεζα θεωρείται το ένα δέκατο του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους» των δραστηριοτήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις Ernporiki Bank Cyprus Ltd

5 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τρεις τομείς; λιανική τραπεζική (retaii banking) (ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking) (μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών και κυβερνήσεων) και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial services). 5 Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής αφορά την προσφορά τραττεζικών υπηρεσιών σε νοικοκυριά και περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις. Ο τομέας της επιχειρηματικής τραπεζικής αφορά την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες και περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, διεθνείς συναλλαγές, πιστώσεις εξαγωγών και εισαγωγών, χρηματοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει εμπορία μετοχών, χρεογράφων, παραγώγων και συναλλάγματος, συμβουλές για δημοσιοποιήσεις εταιρειών, αναδοχές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια. 7 Ο κύριος λόγος που οι αποφάσεις που έχουν αναφερθεί τιιο πάνω διαχωρίζουν τις τρεις κατηγορίες τραπεζικών υπηρεσιών είναι ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που τις απαρτίζουν στοχεύουν σε διαφορές κατηγορίες πελατών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε μικρότερες αγορές αναλόγως των χαρακτηριστικών των διαφόρων τραττεζικών προϊόντων και του βαθμού εναλλαξιμότητας των εν λόγω προϊόντων, τόσο από πλευράς ζήτησης αλλά και από πλευράς προσφοράς. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάποιες αποφάσεις της, θεώρηοε ότι η σχετική αγορά δεν είναι απλά οι τρεις κατηγορίες που αναλύθηκαν πιο πάνω, αλλά και τα επιμέρους προϊόντα που αποτελούσαν μέρος των πιο πάνω κατηγοριών, για παράδειγμα όλα τα είδη καρτών πληρωμών, επενδυτικές υπηρεσίες, κ.α." Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Επιτροπή σημειώνει τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρουν «... με γνώμονα τη μέθοδο που δημοσιεύονται ία στοιχεία των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, και το γεγονός ότι οι τράπεζες ακολουθούν διαφορετικά μέτρα/ Κατώφλια' κατηγοριοποίησης των πελατών,... θεωρήθηκε ορθότερο και πλέον αξιόπιστο για την παροχή ακριβών στοιχείων και μεριδίων να δοθούν στοιχεία...χωρίς διάκριση μεταξύ λιανικής και επιχειρηματικής πίστης». Σημειώνεται επίσης ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διαχωρίζουν τις κάρτες πληρωμών ως ξεχωριστή υπό-αγορά της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και αναφέρουν ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους ανέρχεται στο [...]% ([...]% η Alpha και [...]% η Εμπορική). Η Επιτροπή συμφωνεί με τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ότι οποιοσδήποτε διαχωρισμός μεταξύ παροχής λιανικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών δεν τροποποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Η Υπηρεσία σημειώνει επίσης ότι δεν υφίσταται λόγος διαχωρισμού στην υπό αναφορά συγκέντρωση των καρτών πληρωμών. Ως εκ' τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Υπηρεσία διαχωρίζει την αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε (α) χορηγήσεις- δάνεια και.(β) καταθετικά προϊόντα, (χωρίς να διαχωρίζει τις δύο πιο πάνω κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το είδος της πελατείας (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) στους οποίους προσφέρονται τα προϊόντα). Α. Χορηνήσειοδάνεια Οι χορηγήσεις ποιι προσφέρονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια προς φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρηματικά δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο που η Υπηρεσία θα μπορούσε να διαχωρίσει περαιτέρω την αγορά σε στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια κ.α. εντούτοις στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θεωρήθηκε απαραίτητο, όπως θα διαφανεί και στην ανάλυση πιο κάτω. Ως εκ τούτου η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών χορηγήσεων. Β. Καταθέοείζ Τα καταθετικά προϊόντα που προσφέρονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας από νοικοκυριά, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δημόσιους φορείς. Παρόλο που η Υπηρεσία θα μπορούσε να διαχωρίσει περαιτέρω την αγορά σε καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας κ.α. εντούτοις στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θεωρήθηκε απαραίτητο, όπως θα διαφανεί και στην ανάλυση πιο κάτω. Ως εκ τούτου η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών καταθέσεων. IV. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σημειώνεται ότι στην παρούσα υπόθεση εξετάζουμε μια οριζόντια συγκέντρωση, καθότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και στο ίδιο επίπεδο, ήτοι την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι δύο όμιλοι Alpha και Εμπορική δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών Alpha Cyprus και Emporiki Cyprus εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 5 Case Νο.Μ Forlis/CGER (15/1/93), Case Νο.Μ Bank Austria/Credit Anstalt (11/3/97), 6 Case No. COMP/M Mertanordbanken/Unidanmark, (10/4/2000). 7 Case No.M.1029-Merita/Nordrjanken, (10/12/1997). s Case No.M BHF/CCF/Charterhouse (30/8/93).

6 ΤΜΗΜΑ Β 4900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Η εταιρεία Alpha Cyprus διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο, με την παροχή ενός ευρέως φάσματος τροττ εζι κών-χρ η μα το οικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Alpha στον οποίο ανήκει η Alpha Cyprus και δραστηριοποιούνται στη Κυπριακή αγορά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η Emporiki Cyprus είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυριότερη δραστηριότητα της Emporiki Cyprus είναι η διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής πίστεως, υπηρεσιών πίστεως σε επιχειρήσεις, καταθέσεις, και κάρτες πληρωμών. Η Emporiki Cyprus δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλειών. Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Εμπορική ατον οποίο ανήκει η Emporiki Cyprus και δραστηριοποιούνται στη Κυπριακή αγορά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Α^ Ζ}ζ Τΐκΰ_ανορά καταθέσεων Η Alpha Cyprus και η Emporiki Cyprus δραστηριοποιούνται στην αγορά των καταθέσεων διαθέτοντας μερίδια αγοράς 3,73% και 0.39% αντίστοιχα για το έτος Επομένως η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν διαφαίνεται να υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο, καθότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εταιρειών στην ορισθείσα γεωγραφική αγορά δεν ξεπερνά το 15%. Β. Ενετική ανορά «ορηνήσεων Η Alpha Cyprus κα! η Emporiki Cyprus δραστηριοποιούνται στην αγορά των χορηγήσεων διαθέτοντας μερίδια αγοράς 6,70% και 0,92% αντίστοιχα για το έτος Επομένως η Υπηρεσία κρίνει ότι, δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο, καθότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εταιρειών στην ορισθείσα γεωγραφική αγορά δεν ξεπερνά το 15%. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11 το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόμενη αγορά, και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε σε ότι αφορά την παρούσα συγκέντρωση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεν δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση στις πιο πάνω επηρεαζόμενη αγορά. Υπό το φως των ττιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση όπ στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 9 Πηγή: htlp://www.centralbank.gov.cy/nqconleni.cfm?ajd= Ibid

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α Ι to b α α. Η Ι α. ω Ο '11 ΜΙ 8 1 ai* CD Q.H1 Si Π- 13 Η ΙΙίί =1 ο ^ a : 6 cr - *< Ο. 3- " IIHi S5S? '-N*- ( 0 K < 0 <o OinilDintNIDIDIIllDO II) CO *" (Ν in" f~-" to Ο Ο CO" i-" CO" Κ N I M v N ' i f f i i - n ^ N ' -,- ^ l o u i m i o i D n i n i n i o N i n o ^ o i i o o T W 1 ω,-, m in g> t-" to 3- Ί-" gi ht S <^~ M " W isssskhsn S β κ ί ή δ ω Η ω ϊ ΐ Κ h- CD i- «) «Ο Φ Q CO to" *" CO" *" ί υ \ CI V ΐ t^ "5 oi co" ai in N O i o t - ^ o o o i n a i N η Η m rt <o δ s s» - «κ r-- S ο & & s '«fnmoiijiciir-ino'r r--^ o> co" co r-~ in *-"» P> IN" oi cocncococor^-iocotnt-co w ^ 8" R" F3 t3 8" fc" E5 (N OJ CN *~~ v* gbig τ CM Ο CM > " Ο α. m α ο χ I ο ο ο < 0- ο 1 < gcrn Ο b 3. ο. ω Ο ct ω *. : ^! > III a Φ -a* III t? I! Ill e & If IS if 1? in ir SM" en eo_ m co $ K" co" + <D O) R" 8" u> CN CO α m Ξ ϊ! * * 3. W

8 4902 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛριΒμός 5802 imiovafiomaward ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1444 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ.Φακ.: Τηλ.; Δεκεμβρίου, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, 2012 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2012 μειώθηκε κατά 0,25 μονάδες ή 0,21% και έφτασε στις 120,36 μονάδες σε σύγκριση με 120,61 τον Οκτώβριο Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και ορισμένων φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και των πατατών. 2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ' επέκταση του πληθωρισμού, το Νοέμβριο 2012 έπεσε στο 1,2% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,7% τον Οκτώβριο 2012 και 3,8% το Νοέμβριο Πα την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται οτον πίνακα που ακολουθεί: Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (2005=100) Ποσοστό μεταβολής (%) Οκτώβριος 2012 Νοέμβριος 2012 Οκτ Οκτ Νοέμ Ιαν,-Νοέιι Νοέμ Ιαν.-Νοέμ Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 130,97 129,45 1,23-1,61 0,95 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 122,68 122,71 2,72 2,47 2,92 3. Ένδυση και υπόδηση 96,43 101,24-6,71-3,16-2,63 4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού 149,89 149,90 8,36 8,16 11,82 107,02 106,75-0,53-0,88 0,15 6. Υγεία 127,87 127,87 0,05 0,11 0,61 7. Μεταφορές 110,75 108,59 4,59 2,96 3,12 8. Επικοινωνίες 101,33 101,35 1,42 1,49 1,04 9. Αναψυχή και πολιτισμός 108,82 108,76 0,69 0,65 0, Εκπαίδευση 135,06 135,06 0,80 0,80 2, Εστιατόρια και ξενοδοχεία 127,21 126,45 0,54 0,46 1, Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 112,53 112,41-0,04-0,20 0,39 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 120,61 120,36 1,74, - 1,20 2,51 Γιώργος Χρ. Γεωργίου Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5803 Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 57/72) Γνωστοποίηοη Διάλυσης Σωματείου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 Αριθμός Μητρώου: Με το τταρόν γνωστοποιείται ότι κατόπιν απόφασης του Εφόρου Σωματείων το πιο κάτω αναφερόμενο Σωματείο διαγράφηκε από το Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών: Επωνυμία Σωματείου: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Διεύθυνση Σωματείου: Λευκωσία. Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 7 Δεκεμβρίου (Υ.Ε. 42/72/1465) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείου Εσωτερικών, Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αριθμός 5804 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 5 Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Παραλαβής Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 147/12 Αναφορικά με το Μαρίνο Ψαρά από τη Λεμεσό (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Μαρίνος Ψαρά. Διεύθυνση: Αναγεννήσεως 20, Ομόνοια, Λεμεσός. Περιγραφή: - Ημερομηνία ακύρωσης: 7 Νοεμβρίου Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Β11867/ ΝΝ Επίσημος Παραλήπτης. Αριθμός 5805 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 5 Γνωστοποίηση Διορισμού Διαχειριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 904/09. Αναφορικά με τη Μέλπω Παπαευσταθίου από τη Λευκωσία (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστιδας: Μέλπω Παπαευσταθίου. Διεύθυνση; Θερμοπυλών 58, Ακρόπολη, Λευκωσία. Διαχειριστής: Χριστάκης ίοκωβίδης. Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης αρ. 20, 1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Πιστοποιητικού Διορισμού: 13 Σεπτεμβρίου Β9768/ΑΑ 5 Δεκεμβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης.

10 ΤΜΗΜΑ Β 4904 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5806 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αίτηση Αρ. 279/2012. Αναφορικά με τον Edward Joseph Ο 1 Sullivan, (Αρ. Διαβατηρίου ), αποβιώσαντα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο πιο πάνω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση της Επικύρωσης της Διαθήκης του Edward Joseph Ο' Sullivan τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Αγγλικό Δικαστήριο (The High Court of Justice The District Probate Registry at Ipswich), στις SAWOPOULOS LAW OFFICE Αριθμός 5807 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την Εταιρεία LEFKARITIS INDUSTRIES LIMITED. Αρ.Αίτ. 82/2012. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Χριστάκης Γεωργίου, από τη Λάρνακα, καταχώρισε στις αίτηση ατο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, εξαιτούμενος διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει ορισθεί για ακρόαση στις 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή αυνεισφορέας της ρηθείσας Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος μπορεί να εμφανισθεί προς το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους δικηγόρους του αιτητή σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομιαμένο τέλος. ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ Π ΠΟΙΗΤΗΣ & ΣΙΑ. Δικηγόροι αιτητή, Τ.Κ , 6303 Λάρνακα, τηλ , φαξ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της ρηθείσας αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους όχι πιο αργά από τις 6 μ.μ. της 25ης Ιανουαρίου Αριθμός 5808 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος Αίτηση Εταιρείας Λρ. 7/86. Όνομα Εταιρείας: C. Μ. G. Paphos Properties Ltd (HE 13231). Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Ποσειδώνος αρ. 5, Κάτω Πάφος. Είδος Εργασίας: Κίηματικές Επιχειρήσεις. Ποσόν πληρωτέον για κάθε δ: 18,75 αεντ στο. Πρώτον ή τελευταίον ή άλλως: Πέμπτο. Ημερομηνία πληρωμής: 21 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 4905 Αριθμός 5809 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΒΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αναφορικά με την εταιρεία MYBEP.G HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων) και Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρηγορίου Ξενόπουλου 10, Γραφείο 202, 1061 Λευκωσία, στις 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν να ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση 14 Δεκεμβρίου ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 5810 Q ΠΕρ ETA PE, QN ΝΟ ΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αναφορικά με την εταιρεία CILIX LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρηγορίου Ξενόπουλου 10, Γραφείο 202, 1061 Λευκωσία, στις 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν να ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίαει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την εταιρεία PIONERIA (SANKT-PETERBURG) LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρδρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. J13 η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρηγορίου -ενοπούλου 10, Γραφείο 202, 1061 Λευκωσία, οτις 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν να ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση 14 Δεκεμβρίου ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ,. Εκκαθαριστής.

12 TMHftrtA Β 4906 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5Β12 Αναφορικά με την Εταιρεία ERGOT LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Αεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 69. Τλάις Τάουερ, Γραφείο 301, 1070 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω α' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διόρισε! αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπε! να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΚΑΤΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία BEL.LADORUS CORPORATION LIMJTED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Αεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 69, Τλάις Τάουερ, Γραφείο 301, 1070 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου2012 ΕΔΒΑΡΤ ΑΣΛΑΝΥΑΝ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία TONERON HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικό με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Chapo Central, 3ος όροφος, 1075 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο τάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις τη'νω α' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10 Δεκεμβρίου 2012 ΜΑΡΙΑ ΧΛΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εκκαθαριστής.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5815 Αναφορικά με την Εταιρεία RSA SECURITY PRODUCTS LIMiTED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Χρύσανθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οττοίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία VOLVESTIA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Δοσιθέου 5, Parabuiiding, Μπλοκ Α, 2ος όροφος, Α , 1071 Λευκωσία, στις 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της ττιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται νο διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία ARTOURIO HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 16, Divine Clock Tower, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 3070 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Εκκαθαριστής.

14 ΤΜΗΜΑ Β 4908 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5818 Αναφορικά με την Εταιρεία FROZITA fnvestments LIMITED (Η,Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 16, Divine Clock Towor, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 3070 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ, για να τεθούν ενώπιον της εν Λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω ο' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο ττρέπε! να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Εκκαθαριστής, Αναφορικά με την Εταιρεία ADALEGA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ιακώβου Τομπάζη 1, Vashiotis Business Center, 1ος όροφος, Γρ. 101, 3107 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΣΣΙ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία AMBERROCK HOLDINGS LIMITED (Η.Ε, ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηνήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ, Εκκαθαριστές.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ S 4909 Αριθμός 5821 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 113 Αναφορικά με την Εταιρεία AMBERROCK FINANCE LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσεί κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το αχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε γιο τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ, Εκκαθαριστές. Αναφορικά με την Εταιρεία Κ.Α. KYKKOS AVIATION LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίου Προκοπίου 13, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10Δεκεμβρίου2012 Αριθμός 5823 * ΛΕΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία VALLAUR LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριααίοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οπωσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν, Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10 Δεκεμβρίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Εκκαθαριστής,

16 ΤΜΗΜΑ Β 4910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5824 Αναφορικά με την Εταιρεία LEOPAX LIMITED (Η.Ε ) {υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 ττ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψήφισε! αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπεί να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία WITCON CONSULTANTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 70, 3ος όροφος, Γρ. 304, 1076 Λευκωσία, στις 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝίΟΥ, Εκκαθαριστής. Αναφορικά με την Εταιρεία BAYLON (OVERSEAS) LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 70, Κτίριο Παπαβασιλείου, 3ος όροφος, Γρ. 304, 1076 Λευκωσία, ατις 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ, Εκκαθαριστής.

17 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5827 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BASICSOLUTION SERVICES LIMITED σύμφωνα με το όρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BASICSOLUTION SERVICES LIMITED η οττοία έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία BASICSOLUTION SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσιο". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 5828 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Εκούσιο Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνο με το άρθρο 288 Όνομα Εταιρείας ; BASiCSOLUTION SERVICES LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 21 Σεπτεμβρίου 2012, : Αθηνοδώρου 3, Δασούπολη, 2025 Στρόβολος, Αευκωσία. : Μάριος Α. Κοσμά, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ , 1642 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BASICSOLUTION SERVICES LIMITED, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου Αριθμός 5829 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PYOLETiA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PYOLETiA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία PYOLETiA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 5830 Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός Εταιρείας : Η-Ε Όνομα Εταιρείας : PYOLETIA TRADING LIMITED, Είδος Εργασίας : Holding of investment. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 : Γρ. Ξενόπουλου 17, Totalservce House, 3106 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πανικός Φλωρίδης, Γρ. Ξενόπουλου 30, 3106 Λεμεσός, Τ.Κ , 3300 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 27 Νοεμβρίου 2012, Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PYOLETIA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου Αριθμός 5831 Ο ΠΕΡι ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας NOMBELA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NOMBELA TRADING LIMITED η οποίο έγινε στις 29 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- "Η Εταιρεία NOMBELA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος

18 ΤΜΗΜΑ Β 4912 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : NOMBELA TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Αδρανής. Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 29 Νοεμβρίου : Παρασκευάς Ζαχαρούλης, Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Γρ. 104, Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NOMBELA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου Αριθμός 5833 Αναφορικά με την Εταιρεία NOMBELA TRADING LIMiTED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας Θα γίνει στην οδό Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν Θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Δεκεμβρίου 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ, Εκκαθαριστής. Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMITED η οποία έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMiTED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 5835 Γραμματέας / Πρόεδρος Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου ; Αρτέμιδος 4, City House, 6030 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Αιμίλιος Καλλένος, Μιχαλακοπούλου 1Ί, Μέγαρο Δέμιτας, 1075 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού ; 23 Νοεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMITED, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012.

19 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5836 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας EUROSOV PETROLEUM HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EUROSOV PETROLEUM HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED η οποία έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία EUROSOV PETROLEUM HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 5837 Γραμματέας/Πρόεδρος Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : EUROSOV PETROLEUM HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Είδος Εργασίας : Group Financing Company. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γρ. Ξενόπουλου 17, Totalservce House, 3106 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πανικός Φλωρίδης, Γρ. Ξενόπουλου 30, 3106 Λεμεσός, Τ.Κ , 3300 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 28 Νοεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EUROSOV PETROLEUM HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου Αριθμός 5838 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PESAK VENTURES LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική ΣυνέΛευση της Εταιρείας PESAK VENTURES LIMITED η οποία έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία PESAK VENTURES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 5839 Γραμματέας/Πρόεδρος Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας ; Η.Ε Ονομα Εταιρείας : PESAK VENTURES LIMITED. Είδος Εργασίας : Η κατοχή επενδύσεων σε εταιρείες που συστάθηκαν στην Ινδία και απασχολούνται στον τομέα ακίνητων περιουσιών ως οργανισμοί επιχειρηματικών κεφαλαίων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νέστορος 42, 1026 Καϊμακλί, Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Χαρίλαος Ραφτόπουλος, Λεωφ. Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, Γραφείο 202, Τ.Θ. 2545, 1522 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 24 Νοεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική ΣυνέΛευση της Εταιρείας PESAK VENTURES LIMITED, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου Αριθμός 5840 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας UVALARISCO HOLDINGS CO. LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1} Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας UVALARISCO HOLDINGS CO. LIMITED η οποία έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία UVALARISCO HOLDINGS CO. LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας/Πρόεδρος

20 ΤΜΗΜΑ Β 4914 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5841 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Όνομα Εταιρείας : UVALARISCO HOLDINGS CO. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εργασίες επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 22 Νοεμβρίου : Λεωφ. Βύρωνος αρ. 36, Nicosia Tower Centre, 8ος όροφος, 1096 Λευκωσία. : Χρίστος Κυπριανού, Διαγόρου 2, ERA House, 7-12 όρ., 1097 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας UVALARISCO HOLDINGS CO. LIMITED, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου Αριθμός 5842 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας FOLTREN INVESTMENTS LIMITED σύμφωνα με το όρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FOLTREN INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία FOLTREN INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 5843 Γραμματέας / Πρόεδρος Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : FOLTREN INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Αδρανής. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 22 Νοεμβρίου : Ποσειδώνος 1, Ledra Business Centre, 2406'Εγκωμη, Λευκωσία. : Αρης Θεοφάνους, Ταμασού 18, Πάνω Δευτέρα, 2460 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FOLTREN INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου Αριθμός 5844 Αναφορικά με την Εταιρεία FOLTREN INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ποσειδώνος 1, Ledra Business Centre, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί ατον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 10Δεκεμβρίου2012 ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Εκκαθαριστής.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα