ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ F ΕΛ EN I D ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

2 2

3 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ

4 4

5 Ελληνική Ελληνική REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET E-GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ADMINISTRATIVE REFORM AND E-GOVERNMENT DIRECTORATE GENERALE OF ORGANISATION AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES DIRECTORATE OF CODIFICATION OF LEGAL INFORMATION LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FIVE LANGUAGES GLOSSARY OF TERMS OF THE LAW ON THE CIVIL SERVANTS FRANÇAIS-GREC-ANGLAIS-ITALIEN-ALLEMAND ENGLISH-GREEK-FRENCH-ITALIAN-GERMAN ATHENES 2014 ATHENS 2014 Ελληνική Ελληνική REPUBBLICA ELLENICA MINISTERIO DELLA REFORMA AMMINISTRATIVA E DEL GOVERNO ELETTRONICO DIREZIONE GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E DI PROCEDURE DIREZIONE DI CODIFICAZIONE DI DATI DIURIDICI HELLENISCHE REPUBLIK MINISTERIUM FÜR VERWALTUNGSREFORM UND E-GOVERNMENT ABTEILUNG FÜR ADMINISTRATIVE ORGANISATION UND PROZESSE REFERAT KODIFIZIERUNG JURISTISCHER DATEN LESSICO DI TERMINOLOGIA DI IMPIEGO PUBBLICO IN CINQUE LINGUE FÜNFSPRACHIGES WÖRTERBUCH DER TERMINILOGIE DES BEAMTENRECHTS ITALIANO-GRECO-FRANCESE-INGLESE-TEDESCO DEUTSCH-GRIECHISCH-FRANZÖSISCH-ENGLISCH-ITALIENISCH ATENE 2014 ATHEN

6 Σύνθεση και επιμέλεια έκδοσης: Σταύρος Κατσίγιαννης, Προϊστάμενος Τμήματος Νομολογίας, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εξώφυλλο: Σκύθος 6

7 Το παρόν λεξικό έχει κυρίως βασισθεί στα δίγλωσσα λεξικά όρων δημοσιοϋπαλλικού δικαίου που έχουν ήδη εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας, ήτοι: στο Ελληνογαλλικό-Γαλλοελληνικό [2000] 1, στο Ελληνοαγγλικό-Αγγλοελληνικό [2000] 2, στο Ελληνοϊταλικό-Ιταλοελληνικό [2006] 3 και στο Ελληνογερμανικό-Γερμανοελληνικό [2013] 4, όλα σε εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα. Ελπίζουμε και αυτό να φανεί χρήσιμο στον επιστημονικό και δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο. Αθήνα, Ιανουάριος 2014 Αθανάσιος Γρίβας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Υπό Χαράλαμπου Κάτσου, Δικηγόρου Αθηνών, Διδάκτορος Νομικής του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, DEA Πανεπιστημίου Παρίσι Ι. 2 Υπό Μαρίας Ψαρουδάκη, Δικηγόρου Αθηνών, LLM Πανεπιστημίου Έσσεξ. 3 Υπό Παρασκευής Κέστη, Μονίμου Δημοσίου Υπαλλήλου, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4 Υπό Στεφάνου Φουρτουνίδη, Δικηγόρου Αθηνών, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Βόννης, με συνδρομή Σταύρου Κατσίγιαννη και Ελένης Βερυκάκη, Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7

8 8

9 Ce lexique se base principalement sur des lexiques bilingues de termes du Droit de la Fonction Publique déjà édités par notre Direction, à savoir: le lexique Grec-Français/Français-Grec [2000] 5, le lexique Grec-Anglais/Anglais-Grec [2000] 6, le lexique Grec-Italien/Italien-Grec [2006] 7 et le lexique Grec-Allemand/Allemand-Grec [2013] 8, tous imprimés par l Imprimerie nationale d Athènes. Nous espérons qu il sera utile dans le monde scientifique et la fonction publique. Athènes, Janvier 2014 Athanassios Grivas Chef de la Direction de la Codification des Données Juridiques, Ministère de la Réforme Administrative et E-Gouvernement Composition et coordination de l'édition: Stavros Katsigiannis, Responsible en chef du Département de la Jurisprudence, Ministère de la Réforme Administrative et E-Gouvernement Couverture: Scythos 5 Par Charalampos Katsos, Athènes Avocat, Docteur en droit de l'université Libre de Berlin, DEA Université Paris I. 6 Par Maria Psaroudaki, Athènes Avocat, LLM de l'université d'essex. 7 Par Paraskevi Kesti, Titulaire à la fonction publique. 8 Par Stefanos Fourtounidis, Athènes Avocat, Diplômé en droit de l'université de Bonn, avec contributions par Stavros Katsigiannis et Eleni Verikaki, Titulaires à la fonction publique. 9

10 This glossary has been mainly based on the bilingual glossaries of Terms of the Law on the Civil Servants already issued by our Directorate, namely: on the Greek-French/French-Greek [2000] 9, on the Greek-English/ English-Greek [2000] 10, on the Greek-Italian/Italian-Greek [2006] 11 and on the Greek-German/German-Greek [2013] 12, all of them printed by the National Print Office, Athens. We hope this to be useful for both, the scientific world and the civil service. Athens, January 2014 Athanasios Grivas Head of Directorate Codificatiom of Legal Information, Ministry of Administrative Reform and E-Government Composition and co-ordination of the edition: Stavros Katsigiannis, Head of Section of Jurisprudence, Ministry of Administrative Reform and E-Government Cover: Skythos 9 By Charalampos Katsos, Athens Lawyer, Doctor of Law from the Free University of Berlin, DEA University Paris I. 10 By Maria Psaroudaki, Athens Lawyer, LLM University of Essex. 11 By Paraskevi Kesti, Civil Servant. 12 By Stefanos Fourtounidis, Athens Lawyer, Graduated in Law from the University of Bonn, with contributions from Stavros Katsigiannis and Eleni Verikaki, Civil Servants 10

11 Questo dizionario è stato basato principalmente su dizionari bilingui di Terminologia giuridica in materiale di Impiego Pubblico già emessi dalla nostra Direzione, cioè: sull Greco-Francese/Francese-Greco [2000] 13, sull Greco- Inglese/Inglese-Greco [2000] 14, sull Greco-Italiano/Italiano-Greco [2006] 15 e sull Greco-Tedesco/Tedesco-Greco [2013] 16, tutti pubblicati dal Istituto Poligrafico dello Stato, Atene. Ci auguriamo che questo sia utile per il mondo scientifico e del servizio civile. Atene, Gennaio 2014 Athanassios Grivas Capo di Direzione di Codificazione di Dati Giuridici, Ministero della Riforma Amministrativa E-Government Composizione e editoriale curata: Stavros Katsigiannis, Capo della Sezione di Giurisprudenza, Ministero della Riforma Amministrativa e E-Government Copertina: Scitos 13 Da Charalampos Katsos, Avvocato di Atene, Dottore in Legge dell Università Libera di Berlino, DEA Università di Parigi I. 14 Da Maria Psaroudaki, Avvocato di Atene, LLM Università di Essex. 15 Da Paraskevi Kesti, Funzionaria Pubblica. 16 Da Stefanos Fourtounidis, Avvocato di Atene, Laureato dall Università di Bonn, con il contributo di Stavros Katsigiannis e Eleni Verikaki, Funzionari Pubblici. 11

12 Das vorliegende Wörterbuch gründet sich vorwiegend auf den zweisprachigen Wörterbüchern der Terminogie des Beamtenrechts, welche unser Referat bereits herausegegeben hat, nämlich: auf dem Griechisch-Französischen/ Französisch-Griechischen [2000] 17, auf dem Griechisch-Englischen/Englisch-Griechischen [2000] 18, auf dem Griechisch- Italienischen/Italienisch-Griechischen [2006] 19 und auf dem Griechisch-Deutschen/Deutsch-Griechischen [2000] 20. Wir hoffen, dass dies der wissenschaftlichen Welt und dem Beamtentum nützlich erscheint. Athen, Januar 2014 Athanassios Grivas Leiter des Referats Kodifizierung Juristischer Daten Ministerium für Verwaltungsreform und Ε-Government Zusammensetzung und redaktionelle Bearbeitung: Stavros Katsigiannis, Leiter des Unterreferats Rechtsprechung, Ministerium für Verwaltungsreform und E-Government Umschlaggestaltung: Skythos 17 Von Charalampos Katsos, Rechtsanwalt in Athen, Dr. iur. Freie Universität Berlin, DEA Univerität Paris I. 18 Von Maria Psaroudaki, Rechtsanwältin in Athen, LLM Univerität Essex. 19 Von Paraskevi Kesti, Staatsbeamtin. 20 Von Stefanos Fourtounidis, Rechtsanwalt in Athen, Absolvent der Universität Bonn, mit Beiträgen von Stavros Katsigiannis und Eleni Verikaki, Staatsbeamten. 12

13 Πίνακας Περιεχομένων Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 15 Γαλλικά-Ελληνικά-Αγγλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 31 Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 47 Ιταλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Γερμανικά σελ. 63 Γερμανικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Ιταλικά σελ. 79 Table de contents Grec-Français-Anglais-Italien-Allemand p. 15 Français-Grec-Anglais-Italien-Allemand p. 31 Anglais-Grec-Français-Italien-Allemand p. 47 Italien-Grec-Français-Anglais-Allemand p. 63 Allemand-Grec-Français-Anglais-Italien p. 79 Table of contents Greek-French-English-Italian-German p. 15 French-Greek-English-Italian-German p. 31 English-Greek-French-Italian-German p. 47 Italian-Greek-French-English-German p. 63 German-Greek-French-English-Italian p. 79 Sommario Greco-Francese-Inglese-Italiano-Tedesco p. 15 Francese-Greco-Inglese-Italiano-Tedesco p. 31 Inglese-Greco-Francese-Italiano-Tedesco p. 47 Italiano-Greco-Francese-Inglese-Tedesco p. 63 Tedesco-Greco-Francese-Inglese-Italiano p. 79 Inhaltsverzeichnis Griechisch-Französisch-Englisch-Italienisch-Deutsch S. 15 Französisch-Griechisch-Englisch-Italienisch-Deutsch S. 31 Englisch-Griechisch-Französisch-Italienisch-Deutsch S. 47 Italienisch-Griechisch-Französisch-Englisch-Deutsch S. 63 Deutsch-Griechisch-Französisch-Englisch-Italienisch S

14 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 15

16 16

17 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Α Άδεια Congé Leave Congedo Urlaub - μητρότητας - de maternité maternity - - di maternità Mutterschaftsurlaub αναρρωτική (ασθενείας) - - de maladie convalenscence (sick) - - di malattia Krankheitsurlaub γονική - - parental parental - - parentale Elternzeit ειδική - - spécial special - - straordinario per motivi di salute Sonderurlaub Ακύρωση διοικητικής πράξης Annulation Annulment of an administrative act Anullamento di un atto amministrativo Aufhebung eines Verwaltungaktes Αλληλοασφαλιστικός Οργανισμός Δ.Υ. Mutuelle des fonctionnaires Mutual Aid Fund Ente mutualistico / Mutua assicuratrice Beamtenversicherung / Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Αμεροληψία Δ.Υ. Impartialité Impartiality Imparzialità Unparteilichkeit im Amt Αμοιβή Δ.Υ. Rémunération Pay / Payment / Remuneration / Emolument Remunerazione / Compenso Beamtenbesoldung / Vergütung - πρόσθετη. prime bonus compenso aggiuntivo zusätzliche Vergütung Ανάγκες υπηρεσιακές Besoins du service Exigencies of service Esigenze di servizio Dienstliche Bedürfnisse Ανεξαρτησία Δ.Υ. Indépendance (des fonctionnaires) Independence of civil servants Indipendenza Unabhängigkeit Ανιδιοτελής άσκηση καθηκόντων (βλ. Υποχρεώσεις των Δ.Υ.) Ανικανότητα προς εργασία Invalidité Disability Inabilità al lavoro / Dienstunfähigkeit Incapacità al lavoro / Inidonietà al servizio Αξία(ες) Δ.Υ. Mérites Merits Merito Würde εκτίμηση της - appréciation des - appreciation of - / valutazione del - würdigen qualities Αξιολόγηση (προσωπικού υπηρεσίας) Appréciation générale (du fonctionnaire) Personnel appraisal / Evaluation Valutazione del personale Dienstliche Beurteilung / Bewertung Απαρτία Quorum Quorum Quorum / Numero legale Anwesenheit der zur Beschlussfähigkeit erforderlichen Mitglierzahl Απασχόληση μερική Travail à temps partiel Part-time work Impiego a tempo parziale Teilzeitbeschäftigung Απασχόληση πλήρης του Δ.Υ. στη δημόσια υπηρεσία Exercice effectif de la fonction Full engagement Impiego a tempo pieno Vollbeschäftigung Απεργία Δ.Υ Grève des fonctionnaires Strike of public officials Sciopero dei impegati pubblici Beamtenstreik αιφνιδιαστική κήρυξη- - surprise lightning - - a sorpresa Blitzstreik απαγορευμένη - - interdite banned - - proibito verbotener Streik - καταχρηστική - abusive abusive - - abusivo rechtsmißbräuchlicher Streik παράνομη - - illicite illegal - - illegale rechtswidriger Streik πολιτική - - politique political - - politico politischer Streik 17

18 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Αποδοχή θέσης Δ.Υ. Acceptation (de poste) Acceptance of post Accetazione di un pubblicco impiego / Accetazione di un incarico Αποκατάσταση Δ.Υ. (Επαναφορά) Annahme der Beamtenernennung Reconstitution de carrière Reinstatement Riabilitazione Rehabilitierung Απόλυση Licenciement Dismissal Lιcenziamento Entlassung Απόλυση Δ.Υ.(ως πειθαρχική ποινή) Απονομή αρμοδιοτήτων σε Δ. Υ. Révocation (mesure disciplinaire) Removal from post (disciplinary measure) Lιcenziamento (sanzione disciplinare) Attribution (s) Definition of duties Attribuzione di funzioni / Attribuzione dell incarico Απόρρητο Secret Secrecy / Confidentiality Segreto d ufficio Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (Disziplinarmaßnahme) Zuständigkeitszuweisung Geheimsache επαγγελματικό - - professionnel professional - - professionale Berufsgeheimnis Απόσπαση (βλ. Κινητικότητα) Απουσία (υπαλλήλου από την υπηρεσία) Absence Absence Assenza Fernbleiben vom Dienst Αργία Δ.Υ. Suspension Suspension Sospensione Einstweilige Entfernung aus dem Beamtenverhältnis Αρμοδιότητα Fonction(s) Competence / Function Funzioni / Attribuzioni Amtszuständigkeiten Αρχαιότητα Δ.Υ. Ancienneté Seniority Anzianità di servizio Dienstalter Αρχή Principe Principle Principio Grundsatz / Prinzip - ίσης μεταχείρισης - d égalité de traitement - of equal treatment - della parità di trattamento - der Gleichbehandlung - ισότητας των φύλων - d égalité des sexes - of equality of the sexes - della parità dei sessi - Gleichberechtingung von Mann und Frau - της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας - de continuité du service public - of the continuity of the public service - di continuità dell azione amministrativa Kontinuitätsprinzip Αρχή, εξουσία Áutorité (s) Authority Autorità Staatsgewalt / Öffentliche Gewalt ιεραρχική αρχή - hiérarchique hierarchical - potere gerarchico Hierarchiegrundsatz / Grundsatz des hierarchischen Verwaltungsaufbaus τοπικές αρχές - des collectivités locales local - - locali Ortsbehörden Άσκηση πρακτική Stage Training period / Esercitazione pratica / Praktikum Placement Pratica / Tirocinio Ασκούμενος πρακτικώς Stagiaire Trainee Praticante / Tirocinante Praktikant Ασυμβίβαστο δευτέρου έργου από Δ.Υ. Ασφαλιστική κάλυψη (Σύστημα) Incompatibilité Incompatibility Incompatibilità (di incarico) Inkompatibilität der Ausübung zweiter Tätigkeit Assurance Social security scheme Copertura assicurativa Sozialversicherung Β Βαθμίδα / Κλιμάκιο βαθμού Echelon Band Grado / Qualifica Verwaltungsstufe 18

19 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Βαθμολόγηση (Αξιολόγηση) Péréquation des notes Grading Valutazione Dienstliche Beurteilung / Bewertung Βαθμός Δ.Υ. Grade Grade / Rank Grado Dienstgrad Βουλή (Νομοθετικό Σώμα) Assamblée parlementaire Parliament Camera dei deputati Parlament (Legislative) Γ Γνωμοδότηση Avis Opinion (legal) Parere Gutachten Γνωστοποίηση στοιχείων, εγγράφων φακέλου Communication (des documents / du dossier) Communication of a file / document Comunicazione / Notificazione Γραφείο (υπηρεσία) Bureau Bureau Ufficio Amt Γραφείο πολιτικό Υπουργού Cabinet / Bureau ministériel Ministerial office Gabinetto del ministro Kabinett Herausgabe von Unterlagen / Zugang zu einer Akte Διευθυντής του - chef de Cabinet head of - capo del - Leiter des Kabinetts Δ Δείκτης υπολογισμού μισθού Indice salarial Salary grading Indice di calcolo dello stipendio / Indice delle retribuzioni Δεοντολογία Déontologie Deontology / Professional code of ethics Deontologia Besoldungsberechnungsindikator Standesregeln Δημόσια Διοίκηση Administration publique Public administration Amministrazione publicca Öffentliche Verwaltung Δημόσια περιουσία / Δημόσιο χρήμα Domaine publique Public property / Public money Patrimonio pubblico / Denaro pubblico Staatsvermögen / Staatsgeld κατάχρηση - Concussion misappropriation of abuso di denaro pubblico Missbrauch von - public funds Δημόσια υπηρεσία Service public Public service Servizio pubblico Staatsbehörde Δημοσιότητα Publicitè Publicity / Advertising Pubblicità Öffentlichkeit - του διαγωνισμού πρόσληψης Δ.Υ. Δημοσιοϋπαλληλική σχέση / Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος - des concours - of the recruitment competition Situation statutaire (légale et réglementaire) Crown civil servant link / State civil servant link / Administrative status (of a civil servant) Δημοσιοϋπαλληλικό σώμα Fonction Publique Civil service staff / Civil service - del concorso pubblico - der Einstellungsausschreibung Rapporto di impiego pubblico Impiego pubblico / Gli impiegati statali / Funzionari pubblici Öffentlich-rechtliches Beamtenverhältnis Beamtentum Διαβούλευση Consultation Concertation Consultazione Konsultation / Erörterung Διαγραφή Radiation Dismissal Radiazione Löschung / Streichung Διαγωνισμός πρόσληψης Concours Competition / Concorso ad impiego Ausschreibung einer Δ.Υ. σε δημόσια θέση Concours 21 pubblico Beamtenstelle 21 Βλ. Ενδεικτικά, χρήση των όρων αυτών: A. Αuer, C. Demmke, R. Polet, ''Civil Services in the Europe of Fifteen'', EIPA, Maastricht, 1996, σελ

20 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch ανοικτός - - externe open - - aperto öffentliche Stellenausschreibung - βάσει προσκομιζομένων τίτλων - sur épreuves ou sur titres - on the basis of qualifications - per titoli - aufgrund der vorgelegten Urkunden κλειστός (μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη σε μια υπηρεσία) - interne internal - - interno interne Stellenausschreibung Διαθεσιμότητα Disponibilitè Non-active status / Temporary cessation of service Διάκριση (κατά παράβαση της αρχής της ισότητας) Collocamento in disponibilità Vorläufige Dienstenthebung Discrimination Discrimination Discriminazione Diskriminierung Διακριτική ευχέρεια Pouvoir discrétionnaire Discretionary power Potere discrezionale Ermessensspielraum / Freies Ermessen Διαπραγματεύσεις Négociations salariales Collective salary Contrattazione collettiva di Tarifverhandlungen συλλογικές για μισθολογικά θέματα bargaining stipendio Διαταγή Ordre Order / Command Ordine Anordnung / Verfügung παράνομη προϊσταμένου σε υφιστάμενο - illégal illegal - - illegittimo rechtswidrige dienstliche Anordnung eines Vorgesetzten Διάταγμα Décret Decree Decreto Verordnung Διαφθορά Corruption Corruption Corruzione Korruption Διαφορά διοικητική Contentieux Administrative litigation Controversia amministrativa Verwaltungsrechtsstreit / Verwaltungsrechtliche Streitigkeit δημοσιοϋπαλληλική - - de la fonction publique - concerning civil controversia in materia di Beamtenrechtsstreit servants pubblico impiego Δικαίωμα (-τα) Droit (s) Right Diritto Recht - απεργίας - de grève - to strike - di sciopero Streikrecht - λήψης μισθού - au traitement - of salary - alla retribuzione Recht auf Besolung - προσφυγής - de recours - to petition - al ricorso Beschwerderecht κεκτημένο - - acquis vested - - acquisito wohlerworbenes Recht πολιτικά - - civiques civil - - politico politische Rechte συνδικαλιστικό - - syndical - to join a trade union - sindacale Gewerkschaftsrecht συνταξιοδοτικό - - à une pension de - of pension - alla pensione Rentenanspruch retraite Διορισμός Nomination Appointment Nomina Ernennnung Δραστηριότητα Δ.Υ. Activité Activity Attività Tätigkeit - κερδοσκοπική εκτός υπηρεσίας - πολιτική -(s) politiques de fonctionnaires - (privé) lucrative outside gainful - - a fine di lucro fuori servizio political - - politica politische - auf Entgelt gerichtete außerhalb des Dienstes 20

21 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ε Εγκύκλιος Circulaire Circular Circolare Runderlass Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Ecole National d Administration (E.N.A.) National School of Public Administration Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione Nationale Verwaltungshochschule Εκχώρηση αρμοδιοτήτων (από ανώτερο σε κατώτερο όργανο της διοίκησης) Délégation de pouvoir Delegation of power Delega di attribuzioni / Delega di funzioni Übertragung von Amtsbefugnissen an einen Untergesetzten Ελεγκτικό Συνέδριο Cour des Comptes Court of Auditors 22 Corte dei Conti Bundesrechnungshof Ελευθερία Liberté Freedom Libertà Freiheit - γνώμης - d opinion - of opinion - di opinione Meinungsfreiheit - έκφρασης - d expression - of expression - di espressione Ausdrucksfreiheit συνδικαλιστική - - syndicale - to join trade unions - syndacale Koalitionsfreiheit Επίδομα Allocation Allowance / Bonus Assegno / Indennità Zulage / Zuschuss - οικογενειακό - pour charges de famille family - assegno familiare Ehezuschlag / Familienzulage Επιλογή προσωπικού στη Sélection du personnel Staff selection in public Selezione di personale Beamtenauslese δημόσια διοίκηση dans l administration publique administration della amministrazione pubblica Επιμόρφωση Formation Training Formazione Fortbildung / Berufsausbildung διαρκής - - permanente permanent - - permanente andauernde - - (κατάρτιση) επαγγελματική - professionnelle professional - - professionale berufliche Fortbildung / fachliche Fortbildung Επίπληξη (πειθαρχική Blâme Reprimand Rimprovero verbale / Verweis κύρωση, ποινή πειθαρχική) Censura (nota di biasimo) Επιτροπή (ές) Commission (s) Commission / Committee Commissione / Comitato Ausschuss / Kommission διϋπουργική - - interministérielle interdepartmental - commissione interministeriale interministerieller - υγειονομική - - médicale civil servants medical examination - / health - Επίτροπος Διοικήσεως (βλ. και Συνήγορος του Πολίτη) Επιχείρηση (δημόσια βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα) Service industriel et commercial commissione sanitaria Public corporation Azienda pubblica / Impresa pubblica Gesundheitsausschuss Öffentliches Unternehmen Ευθύνη Responasabilitè Responsibility / Liability Responsabilità Haftung / Verantwortung αστική - - civile civil - - civile Haftpflicht πειθαρχική - - disciplinaire disciplinary - - amministrativa (- disciplinare) Disziplinarhaftung ποινική - - pénale penal - - penale Strafrechtliche Verantwortung 22 Συγγενείς θεσμοί στην Αγγλία: ''Public Accounts Committee'' και ''National Audit Office''. 21

22 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ευρωπαϊκή ιθαγένεια / ιθαγένεια της Ε.Ε. 23 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Citoyenneté de l Union Européenne European citizenship / Citizenship of the E.U. Journal officiel Official Gazette / Official Bulletin / Official Journal Cittadinanza dell Unione Europea Europäische Staatsbürgerschaft / Europäische Bürgerschaft Gazzetta ufficiale Amtsblatt / Regierungsblatt / Bulletin der Bundesregierung Εχεμύθεια Discrètion Secrecy Riservatezza Verschwiegenheit / Diskretion / Amtsverschwiegenheit Ζ Η Ηθική του Δ.Υ. Moralité Morality Moralità / Etica Beamtenmoral / Sittlichkeit Ηλικία Age Age Età Alter / Lebensalter - πρόσληψης - du recrutement recruitment - - di assunzione Einstellungsalter - συνταξιοδότησης - de la retraite pensionable / retirement - - per il collocamento a riposo / - pensionabile Renteeintrittsalter κατώτατο όριο - - minimum - minimum limite minimo di - Mindestalter όριο - limite d - - limit limite di - Altersgrenze Θ Θέση Δ.Υ Emploi Post / Position Impiego / Posizione / Posto / Incarico Beamtenposten / Beamtenstelle / Amt (im statusrechtlichen Sinn) διευθυντική - - de direction managerial - - direttivo / - dirigenziale leitende Funktion κατάργηση - suppression d - abolishment of - soppressione di - Arbeitsstellenabbau / Arbeitsstellenabschaffung / Streichung eines Postens μόνιμη - - permanent established - - permanente feste Arbeitsstelle Θητεία Service Term of office Mandato Dienstzeit / Dienst - στρατιωτική Service militaire / Service nationale Military service Servizio militare / Servizio di leva Militärdienst / Wehrdienst Ι Ιεραρχία Hiérarchie Hierarchy Gerarchia Dienstrang / Dienstweg / Rangordnung / Hierarchie 23 Στην ελληνική γλώσσα, λόγω αδυναμίας μονολεκτικής απόδοσης των όρων Citoyenneté de l'union Européenne, Citizenship of the E.U., Cittadinanza dell' Unione Europea και Europäische Staatsbürgerschaft υιοθετήθηκε ο όρος ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. μεταξύ άλλων: Δαγτόγλου Π., Βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Maastricht, μια κριτική ανάλυση (Συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα,

23 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch αρχή της - principe hiérarchique - principle principo gerarchico Rangordnungsprinzip Ιεραρχική εξουσία Pouvoir hiérarchique Hierarchical authority / Potere gerarchico Aufsichtsrecht Hierarchical power Ιεραρχική τάξη Ordre hiérarchique Hierarchical order Ordine gerarchico Rangordnung Ιθαγένεια Nationalité Nationality Cittadinanza Staatsbürgerschaft / Staatsangehörigkeit Ικανότητα Δ.Υ. εκπλήρωσης (άσκησης) των καθηκόντων του Aptitude Aptitude Idoneità all esercizio delle funzioni Amtsfähigkeit Ίση μεταχείριση Δ.Υ. με τα ίδια προσόντα Parité des fonctions publiques Equality Parità di trattamento Gleichbehandlung / Gleichberechtigung / Gleichmäßige Behandlung Κ Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος (βλ. και Δημοσιοϋπαλληλική σχέση) Καθήκον 1 Devoir Obligation Dovere Aufgabe / Pflicht / Dienstpflicht - επιφύλαξης - de réserve - of reservation - di riserbo Zurückhaltungspflicht / Mäßigungspflicht - νομιμοφροσύνης - de loyalisme - of loyalty - di fedeltà Loyalitätspflicht / Treuepflicht Καθήκον (-ντα) 2 Devoir (s) Duties Doveri / Compiti / Mansioni / Funzioni Dienstpflichten απαλλαγή από τα - Décharge (d activité/de service) exception from - / discharge Καριέρα (βλ. Σταδιοδρομία) Καταδίκη ποινική Δ.Υ. Condamnation (pénale) Penal sentence of a civil servant Κατάταξη (ένταξη) Classement Classifying / Classification Κατηγορία Δ.Υ. Κατοικία παρεχόμενη από το κράτος σε υπάλληλο λόγω της υποχρέωσής του διαρκούς παραμονής στον τόπο εργασίας Κινητικότητα-Μετακίνηση- Μετάταξη Δ.Υ. Catégories (des fonctionnaires) Logement de fonction dispensa dalle mansioni Condanna penale Freistellung von Dienstpflichten Strafrechtliche Verurteilung Classificazione Einordnung / Einstufung / Klassifikation / Rangordnung Category Carriera Beamtenkategorie State provided civil servants housing Appartamento di servizio Mobilité / Mutations Mobility Mobilità / Comando / Transferimento Dienstwohnung Mobilität / Abordnung / Versetzung Απόσπαση Détachement Secondment / Detachment Trasferimento temporaneo Abordnung Κινητικότητα Mobilité Mobility Mobilità Mobillität κάθετη (μετακίνηση Δ.Υ. συνδυασμένη με προαγωγή) - - verticale - combined with promotion (vertical) - verticale Aufstieg wegen Beförderung 23

24 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch - μετακίνηση Δ.Υ. εντός της δημόσιας διοίκησης - interne internal - - interna Versetzung - μετακίνηση Δ.Υ. μη συνδυασμένη με προαγωγή (οριζόντια) - horizontale - without promotion (horizontal) - orizzontale Versetzung Μετάθεση Déplacement / Changement de poste Moving / Shifting / Displacement / Temporary transfer Trasferimento Versetzung Μετακίνηση ΔΥ (σε άλλη θέση ή ανάθεση νέων καθηκόντων) Changement Redeployment / Reassignment Dislocazione Amtswechsel / Umsetzung Μετάταξη Mutation Permanent transfer Transferimento (da un servizio ad un altro o da una carriera ad un altra) Κλίμακα Echelle Scale / Rate / Echelon Grado / Scala Stufe βαθμολογική - echelon grading scheme - di qualifiche Laufbahn Versetzung an eine andere Planstelle - αποδοχών - de salaires salary scale - salariali Besoldungsstufe - αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών (Α.Τ.Α.) - mobile des salaries automatic indexing of salaries - mobile / - salariale automatische Besoldungsanpassung an den Preisindex - μισθολογική - de salaires pay scale - retributiva Besoldungsstufe Κοινοποίηση Notification Notification Notificazione Bekanntgabe Κοινωνική ασφάλιση Sécurité sociale Social security Assicurazione sociale Sozialversicherung Κράτος État State Stato Staat Κύρωση (βλ. Πειθαρχική κύρωση) Λ Λειτούργημα Fonction (s) Function Funzione Amt / Funktion Μ Μετάθεση (βλ. και Κινητικότητα...) Μετακίνηση (βλ. Κινητικότητα...) Μετάταξη (βλ. και Κινητικότητα ) Μισθός Traitement Salary Stipendio Gehalt / Besoldung κατώτατο όριο - bas salaires minimum - salario minimo Mindestgehalt Μονιμοποίηση Δ.Υ. μετά το πέρας δοκιμαστικής περιόδου Titularisation Immissione in ruolo / Nomina in servizio Assignment to established post (after the end of the probationary period) / Establishment 24 Anstellung nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit

25 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Μονιμότητα Δ.Υ. Inamovibilité Tenure / Permanence / Irremovability / Permanent tenure Stabilità Unkündbarkeit des Beamtenverhältnisses Ν Νομιμότητα Légalité Legality Leggitimità Gesetzmäßigkeit αρχή της principe de - principle of - principio della - Vorrang des Gesetzes Νόμος Loi Law Legge Gesetz σχέδιο - projet de - bill disegno di - Gesetzesvorlage / Gesetzesentwurf Νόσφιση εξουσίας Usurpation de titre (fonction) Usurpation of power Usurpazione del potere Amtsanmaßung Ξ Ο Οδηγίες έγγραφες ή προφορικές προϊσταμένου Δ.Υ. για την άσκηση του υπηρεσιακού έργου Ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων Instruction (s) Instructions Istruzioni Anweisungen Fèdèration (de syndicats) Federation of Unions Federazione di organizzazioni sindicali Gewerkschaftsbund Όρκος Serment Oath Giuramento Eid Ορκωτός Assermenté Sworn / On oath Giurato Vereidigt Όφελος παράνομο Δ.Υ. από επιχείρηση την οποία εποπτεύει η υπηρεσία του Prise illégale d intérêt Profitto illegale Illegal profit / Gaining of illegal interest (by an official from an enterprise supervised by his service) Unlautere Vorteilsannahme eines Beamten von einem von seinem Amt beaufsichtigten Unternehmen. Π Παραίτηση Δ.Υ. Démission Resignation Dimissioni Rücktritt eines Beamten Παράπτωμα Faute Offence / Breach Infrazione Vergehen - πειθαρχικό - disciplinaire disciplinary offence / breach - disciplinare Disziplinarvergehen - ποινικό/ποινική παράβαση - pénale criminal - - penale Strafdelikt Παροχές Avantages / Bénéfices Benefits Prestazioni Zuwendungen - κοινωνικής φύσης στους avantages bénéfices social - - sociali Sozialzuwendungen an Δ.Υ. sociaux Beamte Πειθαρχία Δ.Υ. Discipline Discipline Disciplina Disziplin Πειθαρχική διαδικασία Procédure disciplinaire Disciplinary proceedings Πειθαρχική κύρωση / Répression disciplinaire / Disciplinary sanction / πειθαρχικό μέτρο Sanction disciplinaire Μeasure Πίνακας προακτέων Tableau d avancement Panel / List of promotees Procedimento disciplinare Disziplinarverfahren Sanzione disciplinare Sanktion / Disziplinarmaßnahme Quadro di avanzamento Verzeichnis der zu befördernden Beamten 25

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN INFORMATION

BULLETIN INFORMATION BULLETIN INFORMATION ATHENS 1997 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Publisher:

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τελική εργασία με θέμα: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 309 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χριστούλα Αργυρού - Χρίστου, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός. Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 Η κα Δήμητρα Κούσιου-Χρυσανδρέα, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(στ) των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα