ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Γ/ΝΖ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ/ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2000 REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE L' INTERIEUR DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA DECENTRALISATION SECRETARIAT GENERAL DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DE L' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE GREC - FRANΗAIS/FRANΗAIS - GREC IMRIMERIE NATIONALE ATHENES AVRIL 2000

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Γ/ΝΖ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ/ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2000 REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE L' INTERIEUR DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA DECENTRALISATION SECRETARIAT GENERAL DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DE L' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE GREC - FRANΗAIS/FRANΗAIS - GREC IMRIMERIE NATIONALE ATHENES AVRIL 2000

3 Μεηά ηδκ έηδμζδ, πνμ ηνζεηίαξ, ημο δζβθχζζμο ηεζιέκμο, ζηδκ εθθδκζηή ηαζ βαθθζηή, ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ονβακζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ ημο Τπμονβείμο Πνμεδνίαξ ηδξ Κοαένκδζδξ, δδθ. ηςκ Τπδνεζζχκ πμο ζήιενα έπμοκ εκηαπεεί ζημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ, δ Γζεφεοκζδ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ επακένπεηαζ βζα ιζα αηυιδ θμνά ιε δίβθςζζδ έηδμζδ πμο απμαθέπεζ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ζοβηνζηζηήξ ένεοκαξ ζημ κμιζηυ πεδίμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα θελζηυ εθθδκμβαθθζηυ/βαθθμεθθδκζηυ πμο ζοκέηαλε μ η. Υανάθαιπμξ Κάηζμξ, D.E.A. Γδιμζίμο Γζηαίμο ημο Πακεπζζηδιίμο Πανίζζ Η, πνχδκ αζημφιεκμξ (stagiaire) ζηδ Γζεφεοκζή ιαξ ηαζ ημ μπμίμ απμηεθεί, αζθαθχξ, ζδιακηζηή ζοιαμθή ζηδκ επζζηήιδ ημο ζοβηνζηζημφ δζμζηδηζημφ δζηαίμο. Υάνζξ ζηδκ άδεζα ημο ζοββναθέα πμο αζπμθήεδηε ιε ημ ένβμ ημφημ ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ άζηδζήξ ημο, ημ πνμζςπζηυ ηδξ εθθδκζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ απμηηά έκα απαναίηδημ αμήεδια βζα ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ ιεθέηδξ ζηα εέιαηα ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. οκεπχξ, ζημκ η. Κάηζμ απεοεφκεηαζ μ δίηαζμξ έπαζκμξ βζα ημ πνςηυηοπμ, αθθά ηαζ επίπμκμ, ένβμ ημο. διεζχκεηαζ, ηέθμξ, υηζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηοηθμθυνδζδ αοηήξ ηδξ έηδμζδξ έπεζ μ η. Πακαβζχηδξ Ν. Εςκηακυξ, οπάθθδθμξ ηδξ Γ/κζδξ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ, μ μπμίμξ βζα ηδκ εηηφπςζή ηδξ ζοκενβάζεδηε ιε ηζξ Τπδνεζίεξ ημο Δεκζημφ Σοπμβναθείμο. Αεήκα, Απνίθζμξ 2000 Γήιδηνα Φναββή Πνμσζηαιέκδ Γ/κζδξ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ ΤΠΔΓΓΑ/ΓΓΓΓ

4 Aprεs la parution, il y a trois ans, du texte bilingue, grec-francais, des dispositions organisationnelles des Services du Ministεre de la Prζsidence du Gonvernement, c.ΰ.d. des Services qui, aujourd 'hui, sont incorporζ au Ministεre de l' Interieur, de l' Administration Publique et de la Dζcentralisation, la Direction de la codification des donnζes juridiques revient, encore une fois, avec une ζdition bilingue destinζe ΰ faciliter l' ζtude comparative dans le domaine juridique. Il s' agit d' un lexique grec-francais/francais-grec dont la rζdaction par M. Charalampos Katsos, D.E.A. du droit public (Universitζ Paris I), ancien stagiaire auprεs de notre Direction, constitue, sτrement, une contribution considζrable ΰ la science du droit administratif comparζ. Grαce ΰ la permission par l' auteur, qui a achevζ son oeuvre pendant ce stage, la personnel de l' administration publique hellζnique obtient un "instrument" indispensable en ce qui concerne l' ζtude approfondie des matiζres du droit de la fonction publique. Donc, on exprime ΰ M. Katsos des fζlicitations raisonnables pour son travail original, mais ardu. Enfin, il faut noter que M. Panayiotis Zontanos, fonctionnaire auprεs de Direction de la codification de donnζes juridiques est responsable de la sortie du prζsent ouvrage imprimζ aux ateliers de l' Imprimerie Nationale. Athεnes, Avril 2000 Dimitra Franghi Chef de la Direction de la codification des donnζes juridiques du Ministεre de l' Interieur, de l' Administration Publique et de la Dζcentralisation/Secrζtariat Gζnζral de l' Administration Publique

5 ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ LEXIQUE GREC - FRANΗAIS

6 A Άδεηα -αζεεκείαξ βμκζηή - -Γ.Τ. πμο οζμεεηεί ηέηκμ εζδζηή - -επαββεθιαηζηήξ επζιυνθςζδξ -ιαηνάξ δζανηείαξ -ιδηνυηδηαξ ζοκδζηαθζζηζηή - -ζοκδζηαθζζηζηήξ επζιυνθςζδξ -ηέθμοξ ζηαδζμδνμιίαξ Γ.Τ. Άδεηα απμοζίαξ Γ.Τ. Αθαηαιιειφηεηα πνμξ ενβαζία Γ.Τ. θυβς: α) ζςιαηζηήξ ακζηακυηδηαξ ή α) επαββεθιαηζηήξ ακεπάνηεζαξ ή β) αζηήζεςξ αζοιαζαάζημο πνμξ ηδ δδιυζζα οπδνεζία ένβμο Αθχξσζε δζμζηδηζηήξ πνάλδξ Αιιειναζθαιηζηηθφο Ονβακζζιυξ Γ.Τ. Ακεξνιεςία Γ.Τ. Ακνηβή Ακνηβή πνυζεεηδ Γ.Τ. Αλάγθεο οπδνεζζαηέξ Αλάγθε οπδνεζζαηή (πενζμνζζηζηή ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Γ.Τ.) Αλαπιεξσηήο (π.π. ακαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ βοικαζίμο) Αλάξηεζε πνμηδνφλεςκ δζαβςκζζιχκ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηθπ. ζε εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ Αλεμαξηεζία Γ.Τ. Αλεπάξθεηα επαββεθιαηζηή Αληδηνηειήο άζηδζδ ηαεδηυκηςκ (αθ. Υπνρξέσζε) Αληθαλφηεηα πνμξ ενβαζία πνμζςνζκυ επίδμια θυβς - ζφκηαλδ θυβς- Αληίγξαθν επίζδιμ ζζμδοκάιμο απμδεζηηζηήξ ζζπφμξ ιε ημ πνςηυηοπμ Αλψηεξνο δζμζηδηζηυξ οπάθθδθμξ (ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ) Αμία Γ.Τ. εηηίιδζδ ηδξ - (ή ημ οπμρδθίμο Γ.Τ.) Αμηνιφγεζε / ααειμθυβδζδ Γ.Τ. δζαδζηαζία πενζμνζζιμφ ηςκ απμηθίζεςκ ηαηά ηδκ - Αμηνιφγεζε Γ.Τ. βεκζηή - Aμηνιφγεζε ηςκ οπαθθήθςκ Αμηνπξεπήο δζααίςζδ (αθ. Υπνρξέσζε) Απαιιαγή απυ ζοβηεηνζιέκδ οπμπνέςζδ Congζ -de maladie -parental -d' adoption -spζcial -pour formation professionnelle -de longue durζe -de maternitζ -syndical -de formation syndicale -de fin d' activitζ Autorisation d' absence Inaptitude (ΰ l' emploi) Annulation Mutuelle des fonctionnaires Impartialitη Rηmunηration Prime Besoins du service Nηcessitηs du service Supplηant Affichage Indηpendance (des fonctionnaires) Insuffisance professionnelle Dηsinteressement (v. Obligation) Invaliditη allocation temporaire d'- pension d'- Ampliation Administrateur civil Mηrites apprζciation des- Pηrηquation des notes Appηciation gηnηrale (du fonctionnaire) Evaluation des agents Dignitη (v. Obligation) Dispense de service

7 Απαξηία Quorum Απαζρφιεζε ιενζηή Travail ΰ temps partiel Απαζρφιεζε πθήνδξ ημο Γ.Τ. ζηδ δδιυζζα Exercice effectif de la οπδνεζία fonction Απεξγία αζθκζδζαζηζηή ηήνολδ - -απαβμνεοιέκδ -ηαηαπνδζηζηή -ηδνοπεείζα πςνίξ ηήνδζδ ηςκ κμιίιςκ Grζve -surprise -interdite -abusive -sauvage δζαηοπχζεςκ ηοθζυιεκδ- -πανάκμιδ -πμθζηζηή -ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθδρδ -tournante -illicite -politique -sur le tas Απνδνρή εέζεςξ Γ.Τ. Acceptation (de poste) Aπνδνρψλ Γ.Τ. πμζυ ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ, Masse salariale ζοβηνζκυιεκμ ιε ηζξ απμδμπέξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγμκηαζ μζ πνμζαολήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε πνμαβςβή η.θπ. Aπνθαηάζηαζε Γ.Τ. (δ ιεηά ηδκ αηφνςζδ Reconstitution de carriεre πεζεανπζηήξ πμζκήξ, πίκαηα πνμαβςβχκ η.θπ. απμκμιή ααειμφ ζε Γ.Τ.) Απνθιεηζκφο Γ.Τ. απυ ηα ηαεήημκηά ημο βζα Exclusion (temporaire de δζάζηδια υπζ ιζηνυηενμ ηςκ έλζ fonction) ιδκχκ Απφιπζε Licenciement Aπφιπζε Γ.Τ. (ςξ πεζεανπζηή πμζκή) Rηvocation (mesure disciplinaire) Απφιπζε Γ.Τ. ιε απμγδιίςζδ Dηgagement de cadres Απνλνκή αξκνδηνηήησλ ζε Γ.Υ. Attribution (s) Απφξξεην επαββεθιαηζηυηναηζηυ- Secret -professionel -public Απφζπαζε (αθ. Κζκδηζηυηδηα...) Απνζηνιή Γ.Τ. Mission Απνπζία (οπαθθήθμο απυ ηδκ οπδνεζία) Absence Απφθαζε (δζηαζηζηή) Arrθt Απφθαζε (οπμονβζηή) Arrθtη Απφθαζε δζμζηδηζηήξ ανπήξ Dηcision Απνρψξεζε -απυ ηδκ οπδνεζία -ζφζηδια ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ημο Γ.Τ., ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημο - απυ ηδκ οπδνεζία Απνρψξεζε οπαθθήθμο απυ ηαηεπυιεκδ εέζδ "Αξγία" Γ.Τ. Αξκνδηφηεηα (εο) Γ.Τ. θυβς ημο ααειμφ ημο ζηδκ ζενανπία Αξραηφηεηα Γ.Τ. Αξρή -ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ -ίζδξ πνυζααζδξ ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Cessation -d' activitζ (ou de fonction) -progressive d' activitζ Abandon de poste Suspension Fonction(s) Anciennetη Principe - d' ζgalitζ de traitement d' ζgal accεs ΰ la fonction publique

8 -ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ Αξρή ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ δδιυζζαξ οπδνεζίαξ Αξρή, ελμοζία -ζενανπζηή -Σμπζηέξ - (Ο.Σ.Α.) Άζθεζε πναηηζηή Αζθνχκελνο πναηηζηχξ Αζπκβίβαζην άζηδζδξ δεοηένμο ένβμο απυ Γ.Τ. Αζθαιηζηηθή θάιπςε Γ.Τ. (ζφζηδια) B Βαζκίδα ιζζεμθμβζηή Βαζκίδα, Κθζιάηζμ ααειμφ (grade) Γ.Τ. Βαζκνιφγεζε (αθ. Αλζμθυβδζδ) Βαζκφο, ανπή ημο δζαπςνζζιμφ ηδξ εέζδξ απυ ημ - - d' ζgalitζ des sexes Continuitη du service publique (principe de) Αutoritη (s) -hierarchique -(ou collectivitζs) locales Stage Stagiaire Incompatibilitη Assurance (des fonctionnaires) Grille Echelon Grade, principe de sζparation de l' emploi et du- Classe Assemblηes parlementaires fonctionnaire des - "Βαζκφο Γ.Υ." (αθ. ηαζ Grade) Βνπιή, οπάθθδθμξ ηδξ- Γ Γεληθέο επηζεσξήζεηο (ζχιαηα επζεεςνδηχκ Inspections gηnηrales ηςκ Γ.Τ. ελανηχιεκα απεοεείαξ απυ Τπμονβυ) Γεληθή Γηεχζπλζε Γζμζηήζεςξ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Administration et de la Direction gηnηrale de l' Fonction Publique Γλσκνδφηεζε Avis -ηαηυπζκ βκςιμδυηδζδξ μνζζιέκμο aprεs - μνβάκμο -ιεηά πνμδβμφιεκδ βκχιδ -prζalable -ιεηά ζφιθςκδ βκχιδ μνζζιέκμο -conforne μνβάκμο Γλσζηνπνίεζε ζημζπείςκ, εββνάθςκ θαηέθμο Γξαθείν Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Γζεοεοκηήξ ημο - Γξαθείν οπδνεζίαξ ανιυδζαξ βζα ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ Δ Γείθηεο οπμθμβζζιμφ ιζζεμφ Γ.Τ. Γενληνινγία Γεκφζηα δζμίηδζδ Γεκφζηα πεξηνπζία ηαηάπνδζδ - Γεκφζηα ππεξεζία 1. οπυ θεζημονβζηή έκκμζα 2. οπυ μνβακζηή έκκμζα Γεκνζηφηεηα -ημο δζαβςκζζιμφ πνυζθδρδξ Γ.Τ. -ημο πίκαηα πνμαβςβχκ Communication (des documents / du dossier) Bureau Cabinet ministζriel Chef de Cabinet Cabinet Indice Dηontologie Administration publique Concussion Service public Publicitζ -des concours -du tableau d' avancement

9 Γεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα κμζμημιεζαηυ - -ηδξ πενζθένεζαξ -ημο Κνάημοξ Γηαβνχιεπζε Γηαγξαθή Γ.Τ. απυ ημκ πίκαηα πνμαηηέςκ -(εειεθζχδδ) ηςκ Γ.Τ. ηεηηδιέκμ- -θήρδξ ιζζεμφ Γ.Τ. πμθζηζηά- -πνμζθοβήξ -ζοκδζηαθζζηζηυ -ζοκηαλζμδμηζηυ Γ.Τ. -οπενάζπζζδξ Γ.Τ. εκχπζμκ ηςκ Ανπχκ "Γηνξηζκφο" (ημ πνμζδίδεζκ ηδκ ζδζυηδηα ημο Γ.Τ.) Fonction Publique -hospitaliεre -territoriale -d' Etat Concertation Radiation de tableau d' avancement Radiation des Cadres Γηαγξαθή μνζζηζηή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα (π.π. ζοκηαλζμδυηδζδ) Γηαγσληζκφο (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) Concours ακμζηηυξ - -externe ανπή ηδξ πνυζθδρδξ Γ.Τ. αάζεζ - principe du - -αάζεζ πνμζημιζγμιέκςκ ηίηθςκ -sur ζpreuves ou sur titres δζαθμνέξ ζπεηζηά ιε - contentieux des - ηθεζζηυξ (ιεηαλφ οπαθθήθςκ πμο -interne οπδνεημφκ ήδδ ζε ιζα οπδνεζία) πνυζθδρδ πςνίξ - recrutement sans - "Γηάζεζε" Γ.Τ. Disposition mise ΰ - Γηαζεζηκφηεηα Γ.Τ. Disponibilitζ Γηάθξηζε (ηαηά πανάααζδ ηδξ ανπήξ ηδξ Discrimination ζζυηδηαξ) Γηαθξηηηθή εοπένεζα Pouvoir discrηtionnaire Γηαπξαγκαηεχζεηο ζοθθμβζηέξ βζα Nηgociations salariales ιζζεμθμβζηά εέιαηα Γηαηαγή πανάκμιδ πνμσζηαιέκμο πνμξ Ordre illζgal οθζζηάιεκμ Γηάηαγκα Dηcret Γηαθζνξά Corruption Γηαθνξά δζμζηδηζηή Contentieux -αλζμθυβδζδξ/ααειμθυβδζδξ Γ.Τ. απυ -de la notation ημκ πνμσζηάιεκυ ημο -δδιμζζμτπαθθδθζηή -de la fonction publique -"ιεηαηάλεςκ" -de la mutation -πεζεανπζημφ δζηαίμο -disciplinaire -πνμαβςβχκ Γ.Τ. -de l' avancement -πνμζθήρεςκ Γ.Τ. -du recrutement -ζπεηζηά ιε ηδκ μνζζηζηή δζαβναθή Γ.Τ. -de la radiation des απυ ηδκ επεηδνίδα cadres Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Institut international d' (δδιυζζμ κμιζηυ πνυζςπμ Administration publique οπαβυιεκμ απεοεείαξ ζημκ Πνςεοπμονβυ ηδξ Γαθθίαξ) Γηθαίσκα (ηα) Droit (s) -(αλίςζδ) ημο Γ.Τ. βζα πνμζηαζία ημο απυ -ΰ protection ημ Κνάημξ -απενβίαξ -de grεve -δζανημφξ επζιυνθςζδξ -ΰ la formation permanente -de fonctionnaires -acquis -au traitement -civiques -de recours -syndicale -ΰ pension -de la dζfence Nomination

10 Γξαζηεξηφηεηα Γ.Υ. -ηενδμζημπζηή εηηυξ οπδνεζίαξ -πμθζηζηή E Δγγπήζεηο εειεθζχδεζξ - -ημο πεζεανπζηχξ δζςημιέκμο οπαθθήθμο Δγθαηάζηαζε Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο ιεηά αεααζςηζημφ εββνάθμο Δγθχθιηνο "Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο" Δηζθνξέο Γ.Τ. βζα ηδκ επίηεολδ ημζκμφ ζημπμφ Δθινγή "ηαη'-" (π.π. πνμαβςβή) Δθπαίδεπζε Γ.Τ. Δθρψξεζε ανιμδζμηήηςκ απυ ακχηενμ ζε ηαηχηενμ υνβακμ ηδξ δζμίηδζδξ Eιεγθηηθφ Σπλέδξην Διεπζεξία -βκχιδξ Γ.Τ. -έηθναζδξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηή Γ.Τ. Έληαμε ζοιααζζμφπμο οπαθθήθμο ζε εέζδ Γ.Τ. Δμαίξεζε Δμεηάζεηο πνμηαηανηηζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε - Δμεηάζεηο ηεθζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.), επζηοπία ζε - Δπαλαθνξά ζηδκ ανπζηή Τπδνεζία απμζπαζιέκςκ η.θπ. Γ.Τ. (πα. ηαζ Κηλεηηθφηεηα) Δπαλέληαμε Activitη -(privζ) lucrative -(s) politiques de fonctionnaires Garanties -fondamentales -disciplinaires Installation (procεs - verbal d'-) Circulaire Ecole National d' Administration (E.N.A.) Cotisation Choix Cadre (s) formation des- Dηlηgation de pouvoir Cour des Comptes Libertη -d' opinion -d' expression -syndicale Intζgration (des non titulaires) Dζrogation Admissibilitη (ΰ un concours) Admission (ΰ un concours) Rηintηgration (v. aussi Mobilitη) Reclassement Δπίδνκα -μζημβεκεζαηυ -πνμζςνζκυ θυβς ακζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία Δπίδνκα Γ.Τ. Δπίδνκα μζημβεκεζαηυ Δπίδνκα μζημβεκεζαηυ (εζδζηυ) Δπηθπξψλσ έββναθμ Δπηινγή Δπηκφξθσζε δζανηήξ- -(ηαηάνηζζδ) επαββεθιαηζηή -ζε ζοκδζηαθζζηζηά εέιαηα Δπίπιεμε (αθ. Πμζκή πεζεανπζηή) "Δπηηειηθά θαζήθνληα" Γ.Τ. (ζφθθδρδ ζδεχκ, πνμβναιιάηςκ, ζπεδίςκ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ) Δπηηξνπή (έο) [Η] -δεμκημθμβίαξ δζτπμονβζηήεζδζηή - ημο Ακςηάημο οιαμοθίμο ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ (Conseil supζrieur de la fonction publique) ανιυδζα βζα ηδκ ελέηαζδ ζπεδίςκ πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ πμο αθμνμφκ ημοξ Αllocation -pour charges de famille -temporaire d' invaliditζ Indemnitζ (s) Prestation familiale Supplζment familial de traitement (S.F.T.) Authentifier Sηlection Formation -permanente -professionnelle -syndicale Conception (fonction de) Commission (s) -de dζontologie -interministζrielle -de statuts

11 ηακμκζζιμφξ πνμζςπζημφ Γ.Τ. -επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμχεδζδξ -ηνίζδξ οπμρδθίςκ βζα δζμνζζιυ ζε εέζεζξ αηυιςκ πνμζηαηεοιέκςκ απυ ημ κυιμ (π.π. ακάπδνμζ) -ιεζηηή επζηνμπή οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ, εηπνμζχπςκ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ιεθχκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ επζηνμπήξ (comitζ mζdicale) απμθαζκυιεκδ επί ηδξ ζπέζεςξ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ οπαθθήθμο ιε ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ημο ένβμο -πνμαβςβχκ -πνυζααζδξ ζηα δζμζηδηζηά ζημζπεία (ζοιαμφθζμ) ηνίζδξ πνμζθοβχκ Γ.Τ. ηαηά πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ (ζοιαμφθζμ) ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ Τπδνεζίαξ ηαζ ενβαγμιέκςκ ανιυδζμ βζα εέιαηα οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ οπαθθήθςκ μνζζιέκμο ηθάδμο -de la formation professionnelle et de la promotion sociale -technique d' orientation et de l' reclassement professionel (C.O.T.O.R.E.P.) -de rζforme -d' avancement -d' accεs aux documents administratifs (C.A.D.A.) -de recours des conseils supζrieurs -administrative paritaire Δπηηξνπή (εο) [ΗΗ] -οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ δζτπμονβζηή - ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ οβεζμκμιζηήηεπκζηή- ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ Δπίηξνπνο ηοαενκδηζηυξ - Δπίηξνπνο δζμζηήζεςξ (Ombudsman) Δπηηπρφλησλ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηαηάθμβμξ - Δπηρείξεζε (δδιυζζα) αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Δπζχλε -αζηζηή -πεζεανπζηή -πμζκζηή Δπξσπατθή ηζαγέλεηα ή ζεαβέκεζα ηδξ Δ.Δ. "Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο" Δρεκχζεηα Ζ Εψλε δζαιμκήξ (ςξ πνμτπυεεζδ ηαηααμθήξ ζπεηζημφ επζδυιαημξ ζε Γ.Τ.) H Ζζηθή ημο Γ.Τ. Ζιηθία -ζοκηαλζμδυηδζδξ/πνυζθδρδξ ηαηχηαημ υνζμ- Comitζ (s) -d' hygiεne et de sζcuritζ -interministζriel des services sociaux -mζdical -technique paritaire Commissaire -du gouvernement Mζdiateur Liste complζmentaire Service industriel et commercial Responsabilitζ -civile -disciplinaire -pζnale Citoyennetη de l'union Europηenne * Journal officiel Discrζtion Zone de rηsidence Moralitη Age -de la retraite / du recrutement -minimum * ηδκ εθθδκζηή βθχζζα θυβς αδοκαιίαξ ιμκμθεηηζηήξ απυδμζδξ ημο υνμο Citoyennetζ οζμεεηήεδηε μ υνμξ Ηεαβέκεζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Δ.Δ.), εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηδξ Δ.Δ. Βθ. ιεηαλφ άθθςκ Γαβηυβθμο Π., Βαζζηά ζημζπεία ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη. Μία ηνζηζηή ακάθοζδ (οιπθήνςια ημο Δονςπασημφ Κμζκμηζημφ Γζηαίμο), Ακη. άηημοθαξ, 1993.

12 ακχηαημ υνζμ- Ζιηθίαο φξην Θ Θέζεηο "ηεκέξ" Γ.Τ. Θέζεσλ ενβαζίαξ, δδιζμονβία Θέζε Θέζε (αθ. Σμπμεέηδζδ) Θέζε (Γ.Τ.) δζεοεοκηζηή - -ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ιυκζιδ - -πνμαθεπυιεκδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ -πνμμνζζιέκδ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμζχπςκ (π.π. παθαζμί πμθειζζηέξ, εφιαηα πμθέιμο, ηαηδβμνίεξ ακαπήνςκ η.θπ.) ζφζηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ - -οπαθθήθςκ ζηδ δζάεεζδ ηδξ Κοαένκδζδξ (ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ηαζ απυθοζή ημοξ) -maximum Limite d' age Vacances d' emploi Crζation d' emploi Poste Emploi -de direction -ΰ temps incomplet -permanent -budgζtaire rζservζ- systεme de l'- -ΰ la discrζtion du gouvernement Θέζε Γ.Τ. οπμπνέμο παναιμκήξ μνζζιέκμο πνυκμο ζηδκ οπδνεζία θυβς θήρδξ οπμηνμθίαξ απυ ημ Κνάημξ Θέζεο ηαηάνβδζδ Θεηεία ζηναηζςηζηή I Ηδηνηειήο ακάιεζλδ Γ.Τ. ζε επζπεζνήζεζξ η.θπ. επμπηεουιεκεξ απυ ηδκ Τπδνεζία ημο, ζοκζζηχζα οπαθθδθζηυ πμζκζηυ αδίηδια Ηεξαξρία ζενανπζηή ανπή Ηεξαξρία ζεζνά ζηδκ - Ηεξαξρηθή ελμοζία Iεξαξρηθή ηάλδ Ηζαγέλεηα Ηθαλφηεηα Γ.Τ. εηπθήνςζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο (βεκζηχξ) Ίζε κεηαρείξεζε Γ.Τ. ιε ηα ίδζα πνμζυκηα εεζιζηή ανπή - Ηζφηεηα (αθ. Αξρή ηδξ ζζυηδηαξ) Κ Καζεζηψο Γ.Τ. κμιζηυ, ιμκμιενχξ πνμζδζμνζγυιεκμ απυ ημ Κνάημξ Καζήθνλ -επζθφθαλδξ -κμιζιμθνμζφκδξ Engagement (de servir l' Etat) Suppression d' emploi Service militaire/national Ingζrence Hiηrarchie principe hiζrarchique Rang Pouvoir hiζrarchique Ordre hiζrarchique Nationalitη Aptitude Paritη des fonctions publiques Situation statutaire (lζgale et rζglementaire) Devoir -de rζserve -de loyalisme Καζήθνληα απαθθαβή απυ ηα - Καξηέξα (αθ. Σηαδηνδξνκία) Καηαδίθε πμζκζηή Γ.Τ. Kαηάηαμε, "έκηαλδ" Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Dηcharge (d' activitζ/de service) Condamnation (pζnale) Classement Catηgories (des fonctionnaires) * * Όπςξ παναηδνμφκ μζ Moreau, Guζdon (Lexique de la fonction publique, Dalloz, Paris, 1990, ζεθ. 16), δεκ οπάνπεζ κμιζηυξ μνζζιυξ ζφβπνμκμξ ηαζ αηνζαήξ πμο κα απμδίδεζ ηδκ έκκμζα ηδξ "catζgorie".

13 Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. Σψκα) Καηνηθία πανεπυιεκδ απυ ημ Κνάημξ ζε οπάθθδθμ θυβς ηδξ οπμπνέςζήξ ημο δζανημφξ παναιμκήξ ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ημο Κηλεηηθφηεηα - Μεηαθηλεζε - "Μεηάηαμε" Γ.Τ. Απυζπαζδ Κζκδηζηυηδηα ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. εκηυξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ιδ ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. πνμξ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ή ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζηα πθαίζζα μνβακζζιμφ οπδνεζζαηήξ ηαηαζηάζεςξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή Μεηάεεζδ αθθαβή εέζδξ οπαθθήθμο ςξ πεζεανπζηυ ιέηνμ / πμζκή Μεηαηίκδζδ Γ.Τ. εζςηενζηή, απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ ιεηάεεζδ "Μεηάηαλδ" αθθαβή ημπμεέηδζδξ οπαθθήθμο πςνίξ αθθαβή ηθάδμο ηαη' αίηδζδ ημο οπαθθήθμο ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζε άθθδ εέζδ ηαη' επζηαβή ηδξ οπδνεζίαξ πςνίξ κα απμηεθεί πεζεανπζηυ ιέηνμ Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Kιάδνο Γ.Τ. (αθ. Σψκα) Κιίκαθα -αοηυιαηδξ ηζιανζειζηήξ ακαπνμζανιμβήξ ιζζεχκ (Α.Σ.Α.) -ημζκςκζηή -ιζζεμθμβζηή Κιίκαθα (αθ. Βαζκίδα) Κνηλνπνίεζε Κνηλσληθή Αζθάθζζδ Κξάηνο Κχξσζε (αθ. Πεηζαξρηθή θχξσζε) Λ Λεηηνχξγεκα Λνγαξηαζκφο αιμζαήξ οπαθθήθμο πμο αζηεί πανάθθδθα ηαεήημκηα M "Μεγάια Σψκαηα ηεο Γηνηθήζεσο" (έηθναζδ πμο ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκα πνμαεαθδιέκα ζχιαηα, υπςξ ημ Conseil d' Etat) Μεβάθα Σεπκζηά χιαηα ιε ζηεθέπςζδ απυ απμθμίημοξ ηςκ Μεβάθςκ πμθχκ (Grandes Ecoles, π.π. Ecole de Mines) Logement de fonction Mobilitη et Mutations Dζtachement Mobilitζ -interne -horizontale -externe -statutaire -verticale Dζplacement -d' office Changement -de corps -de poste Mutation -sur demande -d' office Branche Cadres d' emploi Echelle -mobile des salaires -sociale -de salaires Notification Sηcuritη sociale Etat Fonction (s) Compte (de cumul) Grands Corps -techniques

14 Μεηάζεζε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μεηαθίλεζε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μεηάηαμε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μηζζφο Μηζζνχ, ηαηχηαημ υνζμ Μνληκνπνίεζε Γ.Τ. Μνληκφηεηα Γ.Τ. N Ννκηκφηεηα ανπή ηδξ- Nφκνο Νφζθηζε εμνπζίαο O Traitement Bas salaires Titularisation Inamovibilitη Lηgalitη principe de - Loi Usurpation de titre (fonction) Οδεγίεο έββναθεξ ή πνμθμνζηέξ πνμσζηαιέκμο Γ.Τ. βζα ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ένβμο Οκνζπνλδία ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Οξγαληζκφο ζοιαμοθεοηζηυξ Οξγάλνπ ζοθθμβζημφ, μνζζιυξ ιέθμοξ απυ ηα θμζπά ιέθδ ημο Όξθνο Οξθσηφο Όθεινο πανάκμιμ Γ.Τ. απυ επζπείνδζδ ηδκ μπμία επμπηεφεζ δ οπδνεζία ημο Π Instruction (s) Fζdζration (de syndicats) Consultatif (organisme) Cooptation Serment Assermentη Prise illζgale d' intζrηt Παξαίηεζε Dηmission Παξάπησκα Faute -πεζεανπζηυ -disciplinaire -πμζκζηυ/πμζκζηή πανάααζδ -pζnale -οπδνεζζαηυ -de service Παξνρέο ημζκςκζηήξ θφζδξ πνμξ Γ.Τ. Avantages sociaux Πεηζαξρία Discipline Πεηζαξρηθή δζαδζηαζία Procηdure disciplinaire Πεηζαξρηθή ηφνςζδ Rηpression disciplinaire Πίλαθαο πνμαηηέςκ Tableau d' avancement Πιαίζην ζεζκηθφ Statut βεκζηχξ ζζπφμκ - ηςκ Γ.Τ. -gζnζral -Γ.Τ. -du fonctionnaire εζδζηυ - απαβμνεφζεςξ ημο δζηαζχιαημξ -spζcial απενβίαξ μνζζιέκςκ ηαηδβμνζχκ Γ.Τ. πςνίξ απμηθεζζιυ ημοξ απυ ηδκ άζηδζδ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ ημοξ δζηαζςιάηςκ εζδζηυ - μνζζιέκςκ εέζεςκ Γ.Τ. -d' emploi ελαζνεηζηυ dζrogatoire -πμο δζέπεζ μνζζιέκδ ηαηδβμνία Γ.Τ. particulier Πνηλή Sanction -ζοβηεηαθοιιέκδ -dζguisζe -πεζεανπζηή -disciplinaire Πνηλή πεζεανπζηή, "επίπθδλδ" Blβme Πνηλή πεζεανπζηή (ηδξ εθαθνυηενδξ ιμνθήξ) Avertissement πνμξ Γ.Τ., "πνμεζδμπμίδζδ" Astreinte Πνηλή πνδιαηζηή Πνηληθφ Μδηνχμ Casier judiciaire Πνιίηεο, ζδζυηδηα ημο πμθίηδ Citoyennetη Πνιηηηθή Politique

15 -ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζθήρεζξ Γ.Τ. -ζπεηζηέξ ιε ηζξ απμδμπέξ Γ.Τ. Πξναγσγή -du recrutement -salarial Promotion Πξναγσγή Γ.Τ. -ηαη' ανπαζυηδηα -ηαη' εηθμβή -ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ Πξναγσγή εζςηενζηή έκηαλδ οπαθθήθμο ζε μνζζιέκδ ηαηδβμνία οπυ ιμνθή - Πξναγσγή ζφκηιδζδ πνυκμο πνμξ - Πξντζηάκελνο δζεφεοκζδξ ζε ηεκηνζηή οπδνεζία Πξνλφκηα -ακήημκηα ζε μνζζιέκα ζχιαηα Γ.Τ. ή θεζημονβήιαηα -ηςκ Γ.Τ. Πξνζαχμεζε Πξφζβαζε ζε δδιυζζεξ εέζεζξ Πξφζζεηεο ιζζεμθμβζηέξ απμθααέξ Γ.Τ. (π.π. μζημβεκεζαηυ επίδμια) Πξφζιεςε Πξφζιεςεο Γ.Τ. αλζμθμβζηυ ζφζηδια (ηαη' ακηίεεζδ πνμξ ημ "spoil system" = ζφζηδια ηςκ αοεαίνεηςκ πνμζθήρεςκ) * Πξφζιεςεο Γ.Τ. δζαδζηαζία ηαηά πανέηηθζζδ ηςκ βεκζηχκ δζαηάλεςκ πενί πνμζθήρεςκ Γ.Τ. Πξνζφλ (αθ. Τίηινο) Πξνζθπγή δζηαίςια - -δζμζηδηζηή -εκχπζμκ δζηαζηδνίςκ -ζενανπζηή -ηςκ ζοθθμβζηχκ μνβακχζεςκ ηςκ Γ.Τ. Πξνζσπηθφ -δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Πξνζσπηθφ επζζηδιμκζηυ "Πξνψζεζε" / "επαφλδζδ πνυκμο οπδνεζίαξ" /"αεθηζςιέκδ ηεπκζηή ζηακυηδηα οπαθθήθμο" (ζημζπεία πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ ημο οπαθθήθμο) Πξσηφθνιιν ζοιθςκίαξ Κοαενκήζεςξ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Γ.Τ. Σ Avancement -ΰ l' anciennetζ -au choix -sur ζpreuves Tableau d' - (v. Tableau) Liste d' aptitude Rηduction d' anciennetζ Chef -de Service Prηrogatives -attachζes ΰ certain corps (ou fonctions) -des fonctionnaires Majoration Accζs (ΰ la fonction publique / aux emplois publics) Accessoire de rζmunζration Recrutement "Merit system" Tour extηrieur (recrutement) Recours droit de - -administratif -juridictionnel -gracieux -des l' organisations de fonctionnaires Personnel -de services publics industriels et commerciaux Cadresscientifiques Glissement / Vieillissement / Technicitη (G.V.T.) Protocole d' accord * Οζ υνμζ "spoil system", "merit system" πνμένπμκηαζ απυ ηζξ αββθμζαλςκζηέξ πχνεξ.

16 Σηαδηνδξνκία (ηανζένα) δ ηαηά ηδ - ημο Γ.Τ. οπδνεζζαηή ελέθζλδ ανπή ηδξ - ζφζηδια - Σηέιερνο μνβακζζιμφ (υνμξ πνδζζιμπμζμφιεκμξ εκίμηε αδυηζια ζημ πεδίμ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημο δζηαίμο) Σπδχγσλ Γ.Τ. ζοκοπδνέηδζδ Σπκβάζεηο ζπιινγηθέο Σχκβαζε -δδιμζίμο δζηαίμο ιεηαλφ ηνάημοξ ηαζ Γ.Τ. -ιζζεμθμβζημφ παναηηήνα Σπκβνχιην -Τπδνεζζαηυ -Πεζεανπζηυ -ηδξ Δπζηναηείαξ Ακχηαημ - Ακχηαημ - ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Σπκκεηνρή ανπήξ ηδξ - Σπκθέξνλ ηδξ Τπδνεζίαξ (δζαθμνμπμζμφιεκμ απυ ημ "intζrηt gζnζral"=βεκζηυ ζοιθένμκ) Σπλδηθαιηζηηθέο μνβακχζεζξ Σπλδηθαιηζηηθή μνβάκςζδ δζηαίςια ζοιιεημπήξ Γ.Τ. ζε- Σπλδηθαιηζηηθή μνβάκςζδ Γ.Τ. Σπλδηθαιηζηηθφ υνβακμ Γ.Τ. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (αθ. Δπίηνμπμξ), "Ombudsman" Σχληαγκα Σπληάμεσλ παθαζχκ ηαζ κέςκ ζοκηαλζμφπςκ, δζαδζηαζία ελζζχζεςξ Σχληαμε ακαπδνζηήδζηαίςια ζοκηαλζμδμηζηυ -θυβς απμπχνδζδξ απυ ηδκ οπδνεζία -"ιεζςιέκδ πανεπυιεκδ ζε ζοββεκζηά πνυζςπα εακυκημξ Γ.Τ." Σπληαμηνδφηεζε -πνυςνδ -οπμπνεςηζηή βζα ημκ Γ.Τ. βζα θυβμοξ πεζεανπζημφξ Σπληαμηνδφηεζε (αθ. Σχληαμε) Σπληαμηνδφηεζε Γ.Τ. μ μπμίμξ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ημ υνζμ δθζηίαξ Σπληαμηνχρνο Σρέζε δδιμζζμτπαθθδθζηή Σρνιέο εζζυδμο ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Σψκα Γ.Τ./Κθάδμξ/Καηδβμνία Γ.Τ. * Carriζre dζroulement de la - principe de la - systεme de la - Cadre (s) Rapprochement de conjoints Conventions collectives Contrat -de fonction publique -salarial Conseil (s) -de Service -de discipline -d' Etat -supζrieur -supζrieur de la Fonction Publique Participation principe de- Intηrθt du service Organisations syndicales Association droit d' - Association (des fonctionnaires) Syndicat Mηdiateur Constitution Pηrηquation des pensions Pension -d' invaliditζ droit de - -de retraite -de rζversion Retraite -anticipζe -d' office Admission ΰ la retraite Retraitη Lien statutaire Ecole de formation Corps * Πνμαθδιαηζηή ειθακίγεηαζ δ πνήζδ ηςκ υνςκ αοηχκ ζημ εθθδκζηυ δδιμζζμ-τπαθθδθζηυ δίηαζμ. Με ημ Ν. 434/1976 μζ "Καηδβμνίεξ" ιεημκμιάζεδηακ ζε "Κθάδμοξ", βεβμκυξ ημ μπμίμ μδήβδζε ζε ζφβποζδ ιε ημκ υνμ ημο "Κθάδμο" ςξ ζφκμθμ ανζειμφ εέζεςκ ιέζα ζε ηάεε ιία ηαηδβμνία. Γζα κα απμθεοπεεί δ ζφβποζδ αοηή, ημ π.δ. 611/1977 πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ "Γεκζηυηενμξ Κθάδμξ" βζα κα οπμδδθχζεζ

17 Κθάδςκ Γ.Τ. ζοβπχκεοζδ μζ εηπαζδεοηζημί Γ.Τ. μζ ηεπκζημί Γ.Τ. χιαηα Μεβάθα ηδξ Γζμζηήζεςξ (π.π. Δθεβηηζηυ οκέδνζμ) Σψξεπζε απαζπυθδζδ ζοκηαλζμφπμο Γ.Τ. ζε εέζδ οπαθθήθμο (άζηδζδ) πμθθαπθχκ ηαεδηυκηςκ απυ Γ.Τ. -εέζεςκ ενβαζίαξ Γ.Τ. T Τηκσξία fusion des - -enseignants -techniques grands - Cumul -d' emplois et de rζmunζration -d' activitζs -d' emplois Punition Τίηινο ζπνπδψλ ακαβηαίμξ βζα ηδκ είζμδμ ζε μνζζιέκμ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηθάδμ Τίηινο, πνμζμκ Toπνζέηεζε δζμνζζεέκημξ ή ιεηαηζκδεέκημξ Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο Y Υγεία Γ.Τ. επζηνέπμοζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο ηαηάζηαζδ ηδξ- Υπάιιεινη ακχηαημζ ημο Γδιμζίμο Υπάιιεινη δδιυζζμζ ακχηαημζ Υπάιιεινη ημο Γδιμζίμο έηηαηημζ Υπάιιεινο -ακχηενμξ (ηδξ Γζμίηδζδξ) ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ -οπεφεοκμξ ηφπμο (Μ.Μ.Δ.) οπμονβζημφ βναθείμο -οπμονβζημφ βναθείμο (ςξ ζφκδεζιμξ ιε ηδ Βμοθή) Υπάιιεινο Γζμίηδζδξ (βεκζηά) Γδιυζζμξεζδζηχκ ηαηδβμνζχκ (Γ.Τ.) -ιε ζπέζδ ζδζςηζημφ δζηαίμο -ιδ ιυκζιμξ (ημο Γδιμζίμο) ζοιααζζμφπμξ- -(ημο Γδιμζίμο) ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ μνζζιέκμο πνυκμο Υπάιιεινο (Γ.Τ.) ιυκζιμξ Υπάιιεινο ακχηαημξ (Γ.Τ.), εηθναζηήξ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ (π.π. Νμιάνπδξ) Υπάιιεινο αμδεδηζηχκ ενβαζζχκ Υπάιιεινο βζα ηδκ άζηδζδ εζδζημφ ένβμο ζε Γναθείμ Τπμονβμφ ή ακχηαημο δδιμζίμο θεζημονβμφ εκημθμδυπμξ - Niveau de recrutement Titre Affectation Aptitude physique Commis grands - Hauts - fonctionnaires Intηrimaires Attachη -d' administration centrale -de presse -parlementaire Agent -public -de service -de droit privζ -non titulaire -contractuel -temporaire Titulaire Fonctionnaire d' autoritη Commis Chargη de mission ημκ υνμ "Κθάδμξ" ιε ηδκ έκκμζα ηδξ "Καηδβμνίαξ" (αθ. π.π. ανε. 154). Δηηεκέζηενα αθ. Μανίκμ Ακ., Σα ααζζηά ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1996, ζεθ

18 Υπάιιεινο δδιυζζμξ ηαηέπςκ ηδκ ζδζυηδηα Honorariat ημο επζηίιμο Υπάιιεινο εηηεθεζηζηχκ ηαεδηυκηςκ Fonctionnaire d' exζcution Υπάιιεινο επμπζαηυξ Saisonnier (agent) Υπάιιεινο ζδζςηζημφ δζηαίμο πμο ηαθφπηεζ Auxiliaire πνμζςνζκέξ, έηηαηηεξ ή εζδζηέξ ακάβηεξ Υπάιιεινο ημζκυηδηαξ (Ο.Σ.Α.) Commune fonctionnaire de - Υπάιιεινο ζπκβαζηνχρνο Contractuel Υπάιιεινο ηεπκζηυξ ημο Γδιμζίμο Cadre technique Υπάιιεινο ηδξ βαθθζηήξ ηναηζηήξ πμθειζηήξ Ouvrier d' Etat αζμιδπακίαξ ιε εζδζηή ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο Υπάιιεινο ηδξ Γζμίηδζδξ ιε ζπέζδ δδιμζίμο Fonctionnaire δζηαίμο (Γ.Τ./δδιυζζμξ θεζημονβυξ) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο Agent (Γ.Τ.) απμζπαζιέκμξ, οπαβυιεκμξ ζε - hors cadres εζδζηυ κμιζηυ ηαεεζηχξ (Γ.Τ.) εηηυξ ηαηδβμνίαξ πνμαθεπμιέκδξ - hors catζgorie απυ ημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ Γ.Τ. ιδ οπμηείιεκμξ ζημκ ηακμκζζιυ - hors statut οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ Γ.Τ. (π.π. ζοιααζζμφπμζ) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο ζοιααζζμφπμξ Vacataire μνζζιέκμο πνυκμο Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο πςνίξ κα έπεζ ηδ Non-titulaire δδιμζζμτπαθθδθζηή ζδζυηδηα Υπεξάξηζκνο Γ.Τ. Surnombre Υπεξεζηαθή ηαηάζηαζδ ημο Γ.Τ. ζε δεδμιέκδ Position ζηζβιή Υπεξεζηαθή κνλάδα ιζηνμφ ιεβέεμοξ Bureau Υπνβηβαζκφο ηαηά ηθζιάηζμ ααειμφ Abaissement d' ζchelon (πεζεανπζηή πμζκή) Υπνβηβαζκφο (πεζεανπζηή πμζκή) Rηtrogradation Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην Υπνρξεψζεηο ηςκ Γ.Τ. -ακζδζμηεθμφξ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ -αοημπνυζςπδξ εηηέθεζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -εβηαηάζηαζδξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ -εκηίιμο αίμο -επζθφθαλδξ -επειφεεζαξ -μοδεηενυηδηαξ -πθδνμθυνδζδξ ηςκ δζμζημοιέκςκ -οπαημήξ Cabinet Obligations des fonctionnaires -de dζsintζressement -de dignitζ -d' exercise personnel des fonctions -de rζsidence -de probitζ -de rζserve -de discrζtion -de neutralitζ -d' information -d' obζissance Φ Φάθεινο -αημιζηυξ Γ.Τ. (ιδηνχμ Γ.Τ.) βκςζημπμίδζδ - -οπυεεζδξ Φάθεινο, ηανηέθα Φηιειεχζεξε εεςνία πενί ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ X Φξφλνπ ππεξεζίαο πνμζιέηνδζδ Dossier -individuel communication du - -d' une affaire Fichier Doctrine libζrale de la fonction publique Bonifications

19 Ψ Ω Ωξάξην ιεηααθδηυ Horaire variable

20 LEXIQUE FRANΗAIS - GREC ΛΕΞΙΚΟ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

21 Α Abaissement d' ζchelon Αbandon de poste Absence Acceptation (de poste) Accζs (ΰ la fonction publique/ aux emplois publics) Accessoire de rζmunζration Activitη -(s) politiques de fonctionnaires -(privζ) lucrative Administrateur civil Administration publique Admissibilitη (ΰ un concours) Admission (ΰ un concours) Admission ΰ la retraite Affectation Affichage Age -de la retraite/du recrutement -maximum -minimum Agent -contractuel -de droit privζ -de service -non titulaire -public -temporaire Αllocation -pour charges de famille -temporaire d' invaliditζ Ampliation Anciennetζ Υπνβηβαζκφο ηαηά ηθζιάηζμ ααειμφ (grade) [πεζεανπζηή πμζκή] Απνρψξεζε Γ.Τ. απυ ηαηεπυιεκδ εέζδ Aπνπζία (οπαθθήθμο απυ ηδκ οπδνεζία) Απνδνρή εέζδξ Γ.Τ. Πξφζβαζε ζε δδιυζζεξ εέζεζξ Πξφζζεηεο ιζζεμθμβζηέξ απμθααέξ Γ.Τ. (π.π. μζημβεκεζαηυ επίδμια) Γξαζηεξηφηεηα πμθζηζηέξ Γ.Τ. ηενδμζημπζηή Γ.Τ. εηηυξ οπδνεζίαξ Αλψηεξνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο (ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ) Γεκφζηα δηνίθεζε Δμεηάζεηο πνμηαηανηηζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε- Δμεηάζεηο ηεθζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε - Σπληαμηνδφηεζε Γ.Τ. μ μπμίμξ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ημ υνζμ δθζηίαξ πνάλδ - Τνπνζέηεζε δζμνζζεέκημξ ή ιεηαηζκδεέκημξ Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο Αλάξηεζε πνμηδνφλεςκ δζαβςκζζιχκ πνμζθήρεςκ Γ.Τ. η.θπ. ζε εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ Ζιηθία -ζοκηαλζμδυηδζδξ/πνυζθδρδξ -ακχηαημ υνζμ -ηαηχηαημ υνζμ Υπάιιεινο [ηδξ Γζμίηδζδξ (βεκζηά)] -ζοιααζζμφπμξ -ιε ζπέζδ ζδζςηζημφ δζηαίμο -εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ (Γ.Τ.) -ιδ ιυκζιμξ (ημο Γδιμζίμο) Γδιυζζμξ- -(ημο Γδιμζίμο) ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ μνζζιέκμο πνυκμο Δπίδνκα -μζημβεκεζαηυ -πνμζςνζκυ θυβς ακζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία Αληίγξαθν επίζδιμ ζζμδοκάιμο απμδεζηηζηήξ ζζπφμξ ιε ημ πνςηυηοπμ Αξραηφηεηα Γ.Τ.

22 Apprηciation gηnηrale (du fonctionnaire) Aptitude Aptitude physique Arrθt Arrθtζ Αssemblηes parlementaires fonctionnaire des - Assermentη Association des fonctionnaires Αμηνιφγεζε ημο Γ.Τ. (βεκζηή) Ηθαλφηεηα Γ.Τ. εηπθήνςζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο (βεκζηχξ) Υγεία Γ.Τ. επζηνέπμοζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο. ηαηάζηαζδ ηδξ - Απφθαζε (δζηαζηζηή) Απφθαζε (οπμονβζηή) Bνπιή οπάθθδθυξ ηδξ - Οξθσηφο Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε Γ.Τ. Association Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε droit d'- δζηαίςια ζοιιεημπήξ Γ.Τ. ζε- Assurance (des fonctionnaires) Αζθαιηζηηθή θάιπςε Γ.Υ. ζφζηδια - Astreinte Πνηλή πνδιαηζηή Attachη Υπάιιεινο -d' administration centrale -ακχηενμξ (ηδξ Γζμίηδζδξ) ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ -de presse -οπεφεοκμξ ηφπμο (Μ.Μ.Δ.) οπμονβζημφ βναθείμο -parlementaire -οπμονβζημφ βναθείμο (ςξ ζφκδεζιμξ ιε ηδ Βμοθή) Attribution (s) Απνλνκή ανιμδζμηήηςκ ζε Γ.Τ. Authentifier Δπηθπξψλσ έββναθμ Autorisation d' absence Autoritη (s) - -hiζrarchique -(ou collectivitζs) locales Auxiliaire Άδεηα απμοζίαξ Γ.Τ. Αξρή, ελμοζία -ζενανπζηή -Σμπζηέξ - (Ο.Σ.Α.) Υπάιιεινο ζδζςηζημφ δζηαίμο πμο ηαθφπηεζ πνμζςνζκέξ, έηηαηηεξ ή εζδζηέξ ακάβηεξ Avancement -ΰ l' anciennetζ -au choix -sur ζpreuves Tableau d' - (v. Tableau) Avantages sociaux Avertissement Avis aprεs - -conforme B -prζalable Bas salaires Besoins du service Blβme Bonifications Branche Bureau Πξναγσγή Γ.Τ. -ηαη' ανπαζυηδηα -ηαη' εηθμβή -ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ Παξνρέο ημζκςκζηήξ θφζδξ πνμξ Γ.Τ. Πνηλή πεζεανπζηή (ηδξ εθαθνυηενδξ ιμνθήξ) πνμξ Γ.Τ., "πνμεζδμπμίδζδ" Γλσκνδφηεζε ηαηυπζκ - μνζζιέκμο μνβάκμο -ιεηά ζφιθςκδ βκχιδ μνζζιέκμο μνβάκμο -ιεηά πνμδβμφιεκδ βκχιδ Μηζζνχ ηαηχηαημ υνζμ Αλάγθεο οπδνεζζαηέξ Πνηλή πεζεανπζηή, "επίπθδλδ" Πξνζκέηξεζε πνυκμο οπδνεζίαξ Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Υπεξεζηαθή κνλάδα ιζηνμφ ιεβέεμοξ (Γναθείμ)

23 C Cabinet Γξαθείν οπδνεζίαξ ανιυδζαξ βζα ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ Cabinet ministζriel Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Cadre technique Υπάιειινο ηεπκζηυξ ημο Γδιμζίμο Cadre (s) Σηέιερνο μνβακζζιμφ * Cadre (s) formation des - Cadres radiation des - Cadres d' emploi Cadres scientiefiques Carriζre dζroulement de la - principe de la - systεme de la- Casier judiciaire Catηgories * (des fonctionnaires) Cessation -d' activitζ (ou de fonction) -progressive d' activitζ Changement (v. Mobilitη et Mutations) Chargη de mission Chef -de Service Chef de Cabinet Choix Circulaire Citoyennetη Citoyennetη de l' Union Europηenne Classe Classement Comitη (s) -d' hygiεne et de sζcuritζ -interministζriel des services sociaux -mζdical -technique paritaire Δθπαίδεπζε Γ.Τ. Γηαγξαθή μνζζηζηή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα (π.π. ζοκηαλζμδυηδζδ) Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Πξνζσπηθφ επζζηδιμκζηυ Σηαδηνδξνκία (ηανζένα) δ ηαηά ηδ - ημο Γ.Τ. οπδνεζζαηή ελέθζλδ ανπή ηδξ - ζφζηδια- Πνηληθφ Μδηνχμ Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Απνρψξεζε -απυ ηδκ οπδνεζία ζφζηδια ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ημο Γ.Τ., ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημο - απυ ηδκ οπδνεζία Υπάιιεινο βζα ηδκ άζηδζδ εζδζημφ ένβμο ζε Γναθείμ Τπμονβμφ ή ακχηαημο δδιμζίμο θεζημονβμφ εκημθμδυπμξ - Πξντζηάκελνο -δζεφεοκζδξ ζε ηεκηνζηή οπδνεζία Γηεπζπληήο ημο πμθζηζημφ βναθείμο ημο Τπμονβμφ Δθινγή "ηαη'-" (π.π. πνμαβςβή) Δγθχθιηνο Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε Δπξσπατθή ηζαγέλεηα (ή ζεαβέκεζα ηδξ Δ.Δ.) ** "Βαζκφο Γ.Υ." (αθ. ηαζ Grade) Καηάηαμε, "έκηαλδ" Δπηηξνπή -οβζεζκήξ ηαζ αζθαθείαξ δζτπμονβζηή - ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ οβεζμκμιζηή - ηεπκζηή - ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ * Όνμξ πνδζζιμπμζμφιεκμξ εκίμηε αδυηζια ζημ πεδίμ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. * Όπςξ παναηδνμφκ μζ Μμreau, Guεdon (Lexique de la fonction publique, Dalloz, Paris, 1990, ζεθ. 16), δεκ οπάνπεζ κμιζηυξ μνζζιυξ ζφβπνμκμξ ηαζ αηνζαήξ πμο κα απμδίδεζ ηδκ έκκμζα ηδξ "catζgorie". ** ηδκ εθθδκζηή βθχζζα θυβς αδοκαιίαξ ιμκμθεηηζηήξ απυδμζδξ ημο υνμο Citoyennetζ οζμεέηδεδηε μ υνμξ Ηεαβέκεζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Δ.Δ.), εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηδξ Δ.Δ. Βθ. ιεηαλφ άθθςκ Γαβηυβθμο Π., Βαζζηά ζημζπεία ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη, Μία ηνζηζηή ακάθοζδ (οιπθήνςια ημο Δονςπασημφ Κμζκμηζημφ Γζηαίμο), Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1993.

24 Commis Commis grands - Commissaire -du gouvernement Commission (s) -administrative paritaire -d' accεs aux documents administratifs (C.A.D.A.) -d' avancement -de dζontologie -de la formation professionnelle et de la promotion sociale -de recours des conseils supζrieurs -de rζforme -des statuts -interministζrielle -technique d' orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) Commune fonctionnaire de - Cummunication (des documents / du dossier) Compte (de cumul) ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ Υπάιιεινο αμδεδηζηχκ ενβαζζχκ Υπάιιεινη ακχηαημζ ημο Γδιμζίμο Δπίηξνπνο ηοαενκδηζηυξ - Δπηηξνπή (εο) (ζοιαμφθζμ) ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ Τπδνεζίαξ ηαζ ενβαγμιέκςκ ανιυδζμ βζα εέιαηα οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ οπαθθήθςκ μνζζιέκμο ηθάδμο -πνυζααζδξ ζηα δζμζηδηζηά ζημζπεία -πνμαβςβχκ -δεμκημθμβίαξ -επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμχεδζδξ (ζοιαμφθζμ) ηνίζεςξ πνμζθοβχκ Γ.Τ. ηαηά πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ ιεζηηή - οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ, εηπνμζχπςκ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ιεθχκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ επζηνμπήξ (comitζ mζdicale) απμθαζκυιεκδ επί ηδξ ζπέζεςξ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ οπαθθήθμο ιε ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ημο ένβμο εζδζηή - ημο Ακςηάημο οιαμοθίμο ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ (Conseil supζrieur de la fonction publique) ανιυδζα βζα ηδκ ελέηαζδ ζπεδίςκ πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ πμο αθμνμφκ ημοξ ηακμκζζιμφξ πνμζςπζημφ (Γ.Τ.) δζτπμονβζηή- -ηνίζεςξ οπμρδθίςκ βζα δζμνζζιυ ζε εέζεζξ αηυιςκ πνμζηαηεοιέκςκ απυ ημ κυιμ (π.π. ακάπδνμζ) Υπάιιεινο ημζκυηδηαξ (Ο.Σ.Α.) Γλσζηνπνίεζε ζημζπείςκ/εββνάθςκ θαηέθμο Λνγαξηαζκφο αιμζαήξ οπαθθήθμο πμο αζηεί πανάθθδθα ηαεήημκηα Conception (fonction de) Concertation Concours contentieux des - -externe -interne principe du - recrutement sans - "Δπηηειηθά θαζήθνληα" Γ.Τ. (ζφθθδρδ ζδεχκ, πνμβναιιάηςκ, ζπεδίςκ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ) Γηαβνχιεπζε Γηαγσληζκφο (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) δζαθμνέξ ζπεηζηά ιε - ακμζηηυξηθεζζηυξ- (ιεηαλφ οπαθθήθςκ πμο οπδνεημφκ ήδδ ζε ιζα οπδνεζία) ανπή ηδξ πνυζθδρδξ Γ.Τ. αάζεζ - πνυζθδρδ πςνίξ -

25 -sur ζpreuves ou sur titres Concussion Condamnation (pζnale) Congη -d' adoption -de fin d' activitζ -de formation syndicale -de longue durζe -de maladie -de maternitζ -parental -pour formation professionnelle -spζcial -syndical Conseil (s) -d' Etat -de discipline -de Service -supζrieur de la Fonction Publique -supζrieurs Constitution Consultatif (organisme) -αάζεζ πνμζημιζγμιέκςκ ηίηθςκ Καηάρξεζε δδιμζίαξ πενζμοζίαξ Καηαδίθε πμζκζηή Γ.Τ. Άδεηα -Γ.Τ. πμο οζμεεηεί ηέηκμ -ηέθμοξ ζηαδζμδνμιίαξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηήξ επζιυνθςζδξ -ιαηνάξ δζανηείαξ -αζεεκείαξ -ιδηνυηδηαξ βμκζηή - -επαββεθιαηζηήξ επζιυνθςζδξ εζδζηήζοκδζηαθζζηζηή- Σπκβνχιην -ηδξ Δπζηναηείαξ -πεζεανπζηυ -οπδνεζζαηυ Ακχηαημ - ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ ακχηαηα - Σχληαγκα Οξγαληζκφο ζπκβνπιεπηηθφο Contentieux Γηαθνξά δηνηθεηηθή -de la fonction publique δδιμζζμτπαθθδθζηή - -de l' avancement -πνμαβςβχκ Γ.Τ. -de la mutation -"ιεηαηάλεςκ" -de la notation -αλζμθυβδζδξ (ααειμθυβδζδξ Γ.Τ. απυ ημκ πνμσζηάιεκυ ημο) -de la radiation des cadres -ζπεηζηά ιε ηδκ μνζζηζηή δζαβναθή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα -disciplinaire -πεζεανπζημφ δζηαίμο -du recrutement -πνμζθήρεςκ Γ.Τ. Continuitη du service publique Αξρή ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ δδιυζζαξ οπδνεζίαξ Contractuel Υπάιιεινο ζοιααζζμφπμξ Contrat Σχκβαζε -de fonction publique -δδιμζίμο δζηαίμο ιεηαλφ ηνάημοξ ηαζ Γ.Τ. -salarial -ιζζεμθμβζημφ παναηηήνα Conventions collectives Σπκβάζεηο ζοθθμβζηέξ Cooptation Οξγάλνπ ζοθθμβζημφ μνζζιυξ ιέθμοξ απυ ηα θμζπά ιέθδ ημο Corps Σψκα Γ.Τ. / Κθάδμξ / Καηδβμνία Γ.Τ. * * Πνμαθδιαηζηή ειθακίγεηαζ δ πνήζδ ηςκ υνςκ αοηχκ ζημ εθθδκζηυ δδιμζζμτπαθθδθζηυ δίηαζμ. Με ημ Ν. 434/1976 μζ "Καηδβμνίεξ" ιεημκμιάζηδηακ ζε "Κθάδμοξ", βεβμκυξ ημ μπμίμ μδήβδζε ζε ζφβποζδ ιε ημκ υνμ ημο "Κθάδμο" ςξ ζφκμθμ ανζειμφ εέζεςκ ιέζα ζε ιία ηαηδβμνία. Γζα κα απμθεοπεεί δ ζφβποζδ αοηή, ημ π.δ. 611/1977 πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ "Γεκζηυηενμξ Κθάδμξ" βζα κα οπμδδθχζεζ ημκ

26 fusion du - grands - -enseignants -techniques Corruption Cotisation Cour des Comptes Crηation d' emploi ηθάδςκ Γ.Τ. ζοβπχκεοζδ χιαηα Μεβάθα ηδξ Γζμζηήζεςξ (π.π. Δθεβηηζηυ οκέδνζμ) εηπαζδεοηζημί Γ.Τ. ηεπκζημί Γ.Τ. Γηαθζνξά Δηζθνξέο Γ.Τ. βζα ηδκ επίηεολδ ημζκμφ ζημπμφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην Θέζεσλ ενβαζίαξ δδιζμονβία Cumul -d' activitζs D -d' emplois Σψξεπζε -(άζηδζδ) πμθθαπθχκ ηαεδηυκηςκ απυ Γ.Τ. -εέζεςκ ενβαζίαξ Γ.Τ. Dηcharge (d' activitζ/de service) Απαιιαγή απυ ηα ηαεήημκηα Dηcision Απφθαζε δηνηθεηηθήο αξρήο Dηcret Γηάηαγκα Dηgagement des cadres Απφιπζε Γ.Τ. ιε απμγδιίςζδ Dηlηgation de pouvoir Δθρψξεζε ανιμδζμηήηςκ απυ ακχηενμ ζε ηαηχηενμ υνβακμ ηδξ Γζμίηδζδξ Dηmission Παξαίηεζε Dηontologie Γενληνινγία Dηplacement d' office (v. Mobilitη) Dηrogation Eμαίξεζε Dηsintηressement Αληδηνηειήο άζηδζδ ηαεδηυκηςκ (αθ. (v. Obligation) Υπνρξέσζε) Dηtachement (v. Mobilitη) Devoir Καζήθνλ -de loyalisme -κμιζιμθνμζφκδξ -de rζserve -επζθφθαλδξ Dignitη (v. Obligation) Direction gζnζrale de l' Administration et de la Fonction Publique Discipline Discrηtion Discrimination Dispense de service Disponibilitη Disposition mise ΰ - Dossier communication du - -d' une affaire -individuel Αμηνπξεπήο δζααίςζδ (αθ. Υπνρξέσζε) Γεληθή Γηεχζπλζε δζμζηήζεςξ δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Πεηζαξρία Δρεκχζεηα Γηάθξηζε (ηαηά πανάααζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ζζυηδηαξ) Απαιιαγή απυ ζοβηεηνζιέκδ οπμπνέςζδ Γηαζεζηκφηεηα Γ.Τ. "Γηάζεζε" Γ.Τ. Φάθεινο βκςζημπμίδζδ - -οπυεεζδξ -αημιζηυξ Γ.Τ. (ιδηνχμ Γ.Τ.) Droit (s) Γηθαίσκα (/ηα) υνμ "Κθάδμξ" ιε ηδκ έκκμζα ηδξ "Καηδβμνίαξ" (αθ. π.π. ανε. 154). Δηηεκέζηενα αθ. Μανίκμ Ακ., Σα ααζζηά ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο, Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1996, ζεθ

27 -ΰ la formation permanente -ΰ pension -ΰ protection -acquis -au traitement -civiques -de fonctionnaires -de grεve -de la dζfense -de recours -syndicale E Echelle -de salaires -mobile des salaires -sociale Echelon Ecole de formation Ecole National d'administration (E.N.A.) Egalitη (principe d') -d' accεs ΰ la fonction publique -de traitement -des sexes Emploi -ΰ la discrζtion du gouvernement -ΰ temps incomplet -budgζtaire -de direction -distinction du grade et de l'- (v. Grade) -δζανημφξ επζιυνθςζδξ -ζοκηαλζμδμηζηυ Γ.Τ. -(αλίςζδ) ημο Γ.Τ. βζα πνμζηαζία ημο απυ ημ Κνάημξ ηεηηδιέκμ- -θήρδξ ιζζεμφ Γ.Τ. πμθζηζηά- -(εειεθζχδδ) ηςκ Γ.Τ. -απενβίαξ -οπενάζπζζδξ Γ.Τ. εκχπζμκ ηςκ Ανπχκ -πνμζθοβήξ -ζοκδζηαθζζηζηυ Κιίκαθα -ημζκςκζηή -ιζζεμθμβζηή -αοηυιαηδξ ηζιανζειζηήξ ακαπνμζανιμβήξ ιζζεχκ (Α.Σ.Α.) Κιηκάθην ααειμφ (grade) Γ.Τ. Σρνιέο εζζυδμο ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Αξρή ηδξ ζζυηδηαξ ανπή ηδξ ίζδξ πνυζααζδξ ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια ανπή ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ανπή ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ Θέζε (Γ.Τ.) -οπαθθήθςκ ζηδ δζάεεζδ ηδξ Κοαένκδζδξ (ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ηαζ απυθοζή ημοξ) -ιενζηήξ απαζπυθδζδξ -πνμαθεπυιεκδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ -δζεοεοκηζηή -fonctionnel (v. ΰ la discrζtion du gouvernement) -permanent -rζservζ systεme de l'- Engagement (de servir l' Etat) Enseignants (v. Corps) Etat Evaluation des agents Exclusion (temporaire de ζφζηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ - ιυκζιδ - πνμμνζζιέκδ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμζχπςκ (π.π. παθαζμί πμθειζζηέξ, εφιαηα πμθέιμο, ηαηδβμνίεξ ακαπήνςκ η.θπ.) Θέζε Γ.Τ. οπμπνέμο παναιμκήξ μνζζιέκμο πνυκμο ζηδκ οπδνεζία θυβς θήρεςξ οπμηνμθίαξ απυ ημ Κνάημξ Κξάηνο Αμηνιφγεζε ηςκ οπαθθήθςκ Απνθιεηζκφο Γ.Τ. απυ ηα ηαεήημκηά ημο

28 fonction) Exercise effectif de la fonction F Faute -de service -disciplinaire -pζnale Fηdηration (de syndicats) Fichier Fonction Fonction (s) Fonction Publique -d' Etat -hospitaliεre -territoriale Fonctionnaire Fonctionnaire d' autoritζ Fonctionnaire d' exζcution Formation -permanente -professionnelle -syndicale βζα δζάζηδια υπζ ιζηνυηενμ ηςκ έλζ ιδκχκ Απαζρφιεζε πθήνδξ ημο Γ.Τ. ζηδ δδιυζζα οπδνεζία οπμπνέςζδ βζα - Παξάπησκα -οπδνεζζαηυ -πεζεανπζηυ -πμζκζηυ / πμζκζηή πανάααζδ Οκνζπνλδία ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Φάθεινο, ηανηέθα Αξκνδηφηεηα Λεηηνχξγεκα Γεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα -ημο Κνάημοξ -κμζμημιεζαηυ -ηδξ πενζθένεζαξ Υπάιιεινο ηδξ Γζμίηδζδξ ιε ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο (Γ.Τ. / δδιυζζμξ θεζημονβυξ) Υπάιιεινο ακχηαημξ (Γ.Τ.), εηθναζηήξ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ (π.π. Νμιάνπδξ) Υπάιιεινο εηηεθεζηζηχκ ηαεδηυκηςκ Δπηκφξθσζε -δζανηήξ -(ηαηάνηζζδ) επαββεθιαηζηή -ζε ζοκδζηαθζζηζηά εέιαηα G Garanties -disciplinaires -fondamentales Glissement, Vieillissement, Technicitζ (G.V.T.) Grade principe de sζparation de l' emploi et du - Grands Corps -techniques Grζve -abusive -illicite -interdite -politique -sauvage Δγγπήζεηο -ημο πεζεανπζηχξ δζςημιέκμο οπαθθήθμο εειεθζχδεζξ- "Πξνψζεζε", "επαφλδζδ πνυκμο οπδνεζίαξ", "αεθηζςιέκδ ηεπκζηή ζηακυηδηα οπαθθήθμο" (ζημζπεία πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ ημο οπαθθήθμο) Βαζκφο (οπμδζαζνμφιεκμξ ζε ηθζιάηζα, ζchelons) ανπή ημο δζαπςνζζιμφ ηδξ εέζδξ απυ ημ - "Μεγάια Σψκαηα ηεο Γηνηθήζεσο" (έηθναζδ πμο ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκα πνμαεαθδιέκα ζχιαηα, υπςξ ημ Conseil d' Etat) Mεβάθα Σεπκζηά χιαηα ιε ζηεθέπςζδ απυ απμθμίημοξ ηςκ Μεβάθςκ πμθχκ (Grandes Ecoles, π.π. Ecole de Mines) Απεξγία -ηαηαπνδζηζηή -πανάκμιδ -απαβμνεοιέκδ πμθζηζηή- -ηδνοπεείζα πςνίξ ηήνδζδ ηςκ κμιίιςκ

29 -sur le tas -surprise -tournante Grille H Hauts - fonctionnaires Hiηrarchie principe hiζrarchique Honorariat Horaire variable δζαηοπχζεςκ -ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθδρδ αζθκζδζαζηζηή ηήνολδ - ηοθζυιεκδ- Βαζκίδα ιζζεμθμβζηή Υπάιιεινη δδιυζζμζ, ακχηαημζ Ηεξαξρία ζενανπζηή ανπή Υπάιιεινο δδιυζζμξ ηαηέπςκ ηδκ ζδζυηδηα ημο επζηίιμο Ωξάξην ιεηααθδηυ Hors - -cadres I -catζgorie -statut (Γ.Τ.) απμζπαζιέκμξ, οπαβυιεκμξ ζε εζδζηυ κμιζηυ ηαεεζηχξ (Γ.Τ.) εηηυξ ηαηδβμνίαξ πνμαθεπμιέκδξ απυ ημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ Γ.Τ. ιδ οπμηείιεκμξ ζημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηαζηάζεςξ ηςκ Γ.Τ. (π.π ζοιααζζμφπμξ) Impartialitη Ακεξνιεςία Γ.Τ. Inamovibilitη Μνληκφηεηα Γ.Τ. Inaptitude (ΰ l' emploi) Αθαηαιιειφηεηα πνμξ ενβαζία Γ.Τ. θυβς α) ζςιαηζηήξ ακζηαηυηδηαξ ή α) επαββεθιαηζηήξ ακεπάνηεζαξ ή β) άζηδζδξ αζοιαζαάζημο πνμξ ηδ δδιυζζα οπδνεζία ένβμο Incompatibilitη Aζπκβίβαζην άζηδζδξ δεοηένμο ένβμο απυ Γ.Τ. Indemnitηs Δπηδφκαηα Γ.Τ. Indηpendance (des Αλεμαξηεζία Γ.Τ. fonctionnaires) Indice Γείθηεο οπμθμβζζιμφ ιζζεμφ Γ.Τ. Ingηrence Ηδηνηειήο ακάιεζλδ Γ.Τ. ζε επζπεζνήζεζξ η.θπ. επμπηεουεκεξ απυ ηδκ Τπδνεζία ημο ζοκζζηχζα οπαθθδθζηυ πμζκζηυ αδίηδια Inspections gηnηrales Γεληθέο επηζεσξήζεηο (ζχιαηα επζεεςνδηχκ ηςκ Γ.Τ. ελανηχιεκα απεοεείαξ απυ ημκ Τπμονβυ) Installation (proces-verbal d'-) Δγθαηάζηαζε Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο ιεηά αεααζςηζημφ εββνάθμο Institut international d' Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Administration (δδιυζζμ κμιζηυ πνυζςπμ οπαβυιεκμ publique απεοεείαξ ζημκ Πνςεοπμονβυ ηδξ Γαθθίαξ) Instruction (s) Οδεγίεο έββναθεξ ή πνμθμνζηέξ πνμσζηαιέκμο Γ.Τ. βζα ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ένβμο Insuffisance professionnelle Αλεπάξθεηα επαββεθιαηζηή

30 Intηgration (des non titulaires) Intηrθt du service Intηrimaire Invaliditη allocation temporaire d'- pension d'- J Journal officiel Jury -de concours L Lηgalitη principe de - Libηrale doctrine - de la fonction publique Libertη -d' expression -d' opinion -syndicale Licenciement Lien statutaire Limite d' age Liste -complζmentaire -principale Liste d' aptitude Logement de fonction Loi Loyalisme, devoir de - (v. Devoir) M Majoration Masse salariale Mηdiateur Έληαμε ζοιααζζμφπμο οπαθθήθμο ζε εέζδ Γ.Τ. Σπκθέξνλ ηδξ Τπδνεζίαξ (δζαθμνμπμζμφιεκμ απυ ημ "intζrηt gζnζral"=βεκζηυ ζοιθένμκ) Υπάιιεινη ημο Γδιμζίμο έηηαηημζ Αληθαλφηεηα πνμξ ενβαζία πνμζςνζκυ επίδμια θυβς - ζφκηαλδ θυβς - "Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο" Δπηηξνπή (ηνίζδξ) -δζαβςκζζιμφ πνυζθδρδξ Γ.Τ. Ννκηκφηεηα ανπή ηδξ - Φηιειεχζεξε εεςνία πενί ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Διεπζεξία -έηθναζδξ Γ.Τ. -βκχιδξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηή Γ.Τ. Απφιπζε Γεκνζηνυπαιιειηθή ζπέζδ Ζιηθίαο φξην Καηάινγνο ζοιπθδνςιαηζηυξ - επζηοπυκηςκ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηφνζμξ - επζηοπυκηςκ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. Πξναγσγή εζςηενζηή έκηαλδ οπαθθήθμο ζε μνζζιέκδ ηαηδβμνία οπυ ιμνθή - Καηνηθία πανεπμιέκδ απυ ημ Κνάημξ ζε οπάθθδθμ θυβς ηδξ οπμπνέςζήξ ημο δζανημφξ παναιμκήξ ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ημο Νφκνο Πξνζαχμεζε Πνζφ απνδνρψλ Γ.Τ. ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ, ζοβηνζκυιεκμ ιε ηζξ απμδμπέξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγμκηαζ μζ πνμζαολήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε πνμαβςβή η.θπ. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, "Ombudsman"

31 "Merit system" Mηrites (apprζciation des-) Mission Mobilitη et Mutations Changement -d' affectation (v. Mutation sur demande) -de corps -de poste Dζplacement -d' office Dζtachement Mobilitζ -externe -horizontale -interne -statutaire -verticale Mutations -d' office -sur demande Moralitη Mutations (v. Mobilitη et Mutations) Mutuelle des fonctionnaires N Nationalitη Nηcessitη du service Nηgociations salariales Neutralitη, obligation de - (v. Obligation) Niveau de recrutement Nomination Non - titulaire Notation Notification O Obligation (s) des fonctionnaires -d' exercise personnel des Αμηνινγηθφ ζχζηεκα πξφζιεςεο Γ.Τ (ηαη' ακηίεεζδ πνμξ ημ "spoil system"= ζφζηδια ηςκ αοεαίνεηςκ πνμζθήρεςκ) * Δθηίκεζε ηεο αμίαο Γ.Τ. ή ημο οπμρδθίμο Γ.Τ. Απνζηνιή Γ.Τ. Κηλεηηθφηεηα - Μεηαθίλεζε - 'Μεηάηαμε" Γ.Υ. Μεηαηίκδζδ Γ.Τ. -εζςηενζηή, απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ ιεηάεεζδ Μεηάεεζδ αθθαβή εέζδξ οπαθθήθμο ςξ πεζεανπζηυ ιέηνμ / πμζκή Απυζπαζδ Κζκδηζηυηδηα ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. πνμξ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ή ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ιδ ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. εκηυξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζηα πθαίζζα μνβακζζιμφ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή "Μεηάηαλδ" ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζε άθθδ εέζδ ηαη' επζηαβή ηδξ οπδνεζίαξ πςνίξ κα απμηεθεί πεζεανπζηυ ιέηνμ αθθαβή ημπμεέηδζδξ οπαθθήθμο πςνίξ αθθαβή ηθάδμο ηαη' αίηδζδ ημο οπαθθήθμο Ζζηθή ημο Γ.Τ. Αιιειναζθαιηζηηθφο μνβακζζιυξ ηςκ Γ.Τ. Ηζαγέλεηα Αλάγθε οπδνεζζαηή πενζμνζζηζηή ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Γ.Τ. Γηαπξαγκαηεχζεηο ζοθθμβζηέξ βζα ιζζεμθμβζηά εέιαηα Τίηινο ζπνπδψλ ακαβηαίμξ βζα ηδκ είζμδμ ζε μνζζιέκμ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηθάδμ "Γηνξηζκφο" (ημ πνμζδίδεζκ ηδκ ζδζυηδηα ημο Γ.Τ.) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο πςνίξ κα έπεζ ηδ δδιμζζμτπαθθδθζηή ζδζυηδηα Αμηνιφγεζε / ααειμθυβδζδ Γ.Τ. απυ ημκ πνμσζηάιεκυ ημο Κνηλνπνίεζε Υπνρξεψζεηο ηςκ Γ.Τ. -αοημπνυζςπδξ εηηέθεζδξ ηςκ * Οζ υνμζ "spoil system", "merit system" πνμένπμκηαζ απυ ηζξ αββθμζαλςκζηέξ πχνεξ.

32 fonctions -d' information -d' obζissance -de dζsintζressement -de dignitζ -de discrζtion -de neutralitζ -de probitζ -de rζserve -de rζsidence Ordre hiζrarchique Ordre illζgal Organisations syndicales Ouvrier d' Etat P Paritη des fonctions publiques ηαεδηυκηςκ -πθδνμθυνδζδξ ηςκ δζμζημοιέκςκ -οπαημήξ -ακζδζμηεθμφξ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ -επειφεεζαξ -μοδεηενυηδηαξ -εκηίιμο αίμο -επζθφθαλδ -εβηαηάζηαζδξ ζημ ηυπμ ενβαζίαξ Ηεξαξρηθή ηάλδ Γηαηαγή πανάκμιδ πνμσζηαιέκμο πνμξ οθζζηάιεκμ Σπλδηθαιηζηηθέο μνβακχζεζξ Υπάιιεινο ηδξ βαθθζηήξ ηναηζηήξ πμθειζηήξ αζμιδπακίαξ ιε εζδζηή ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο Ίζε κεηαρείξηζε Γ.Τ. ιε ηα ίδζα πνμζυκηα εεζιζηή ανπή - Participation principe de - Pension -d' invaliditζ -de retraite -de rζversion droit de - Pηrηquation des notes Pηrηquation des pension Personnel de services publics industriels et commerciaux Politique -du recrutement -salarial Position Poste Pouvoir discrζtionnaire Pouvoir hiζrarchique Prηrogatives -attachζes ΰ certain corps ou fonctions -des fonctionnaires Prestation familiale Prime Prise illζgale d' intζrηt Probitη, obligation de (v. Obligation) Procηdure disciplinaire Promotion Σπκκεηνρή ανπή ηδξ - Σχληαμε ακαπδνζηή - - θυβς απμπχνδζδξ απυ ηδκ οπδνεζία "ιεζςιέκδ - πανεπυιεκδ ζε ζοββεκζηά πνυζςπα εακυκημξ Γ.Τ." δζηαίςια - Αμηνιφγεζε/ααειμθυβδζδ Γ.Τ. (δζαδζηαζία πενζμνζζιμφ ηςκ απμηθίζεςκ ηαηά ηδκ -) Σπληάμεσλ παθαζχκ ηαζ κέςκ ζοκηαλζμφπςκ δζαδζηαζία ελίζςζδξ Πξνζσπηθφ δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Πνιηηηθή -ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζθήρεζξ Γ.Τ. -ζπεηζηά ιε ηζξ απμδμπέξ Γ.Τ. Υπεξεζηαθή ηαηάζηαζδ ημο Γ.Τ. ζε δεδμιέκδ ζηζβιή Θέζε Γηαθξηηηθή εοπένεζα Ηεξαξρηθή ελμοζία Πξνλφκηα -ακήημκηα ζε μνζζιέκα ζχιαηα Γ.Τ. ή θεζημονβήιαηα -ηςκ Γ.Τ. Eπίδνκα μζημβεκεζαηυ Ακνηβή πνυζεεηδ Γ.Τ. Όθεινο πανάκμιμ Γ.Τ. απυ επζπείνδζδ ηδκ μπμία επμπηεφεζ δ Τπδνεζία ημο Πεηζαξρηθή δζαδζηαζία Πξναγσγή

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ F ΕΛ EN I D ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ IT REPUBLIQUE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα στη Γαλλία

Ειδικότητα στη Γαλλία Γραφείο ιασύνδεσης - Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής Ειδικότητα στη Γαλλία Τυπικές προϋποθέσεις Με βάση την οδηγία 93/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional. Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures

Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional. Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures Migrations et diasporas contemporaines dans les Balkans Documents pédagogiques

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays»

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» S Y M P O S I U M INTERNATIONAL SUR LE THÈME DE L ÉRECTION U n h o mm a g e à Dimitris Dimitriadis À l i n i t i

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη Septembre 2010 N 39 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

2006, Stavros Perentidis

2006, Stavros Perentidis Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα