ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Γ/ΝΖ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ/ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2000 REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE L' INTERIEUR DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA DECENTRALISATION SECRETARIAT GENERAL DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DE L' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE GREC - FRANΗAIS/FRANΗAIS - GREC IMRIMERIE NATIONALE ATHENES AVRIL 2000

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Γ/ΝΖ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ/ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2000 REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE L' INTERIEUR DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA DECENTRALISATION SECRETARIAT GENERAL DE L' ADMINISTRATION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DE L' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE GREC - FRANΗAIS/FRANΗAIS - GREC IMRIMERIE NATIONALE ATHENES AVRIL 2000

3 Μεηά ηδκ έηδμζδ, πνμ ηνζεηίαξ, ημο δζβθχζζμο ηεζιέκμο, ζηδκ εθθδκζηή ηαζ βαθθζηή, ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ονβακζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ ημο Τπμονβείμο Πνμεδνίαξ ηδξ Κοαένκδζδξ, δδθ. ηςκ Τπδνεζζχκ πμο ζήιενα έπμοκ εκηαπεεί ζημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ, δ Γζεφεοκζδ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ επακένπεηαζ βζα ιζα αηυιδ θμνά ιε δίβθςζζδ έηδμζδ πμο απμαθέπεζ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ζοβηνζηζηήξ ένεοκαξ ζημ κμιζηυ πεδίμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα θελζηυ εθθδκμβαθθζηυ/βαθθμεθθδκζηυ πμο ζοκέηαλε μ η. Υανάθαιπμξ Κάηζμξ, D.E.A. Γδιμζίμο Γζηαίμο ημο Πακεπζζηδιίμο Πανίζζ Η, πνχδκ αζημφιεκμξ (stagiaire) ζηδ Γζεφεοκζή ιαξ ηαζ ημ μπμίμ απμηεθεί, αζθαθχξ, ζδιακηζηή ζοιαμθή ζηδκ επζζηήιδ ημο ζοβηνζηζημφ δζμζηδηζημφ δζηαίμο. Υάνζξ ζηδκ άδεζα ημο ζοββναθέα πμο αζπμθήεδηε ιε ημ ένβμ ημφημ ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ άζηδζήξ ημο, ημ πνμζςπζηυ ηδξ εθθδκζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ απμηηά έκα απαναίηδημ αμήεδια βζα ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ ιεθέηδξ ζηα εέιαηα ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. οκεπχξ, ζημκ η. Κάηζμ απεοεφκεηαζ μ δίηαζμξ έπαζκμξ βζα ημ πνςηυηοπμ, αθθά ηαζ επίπμκμ, ένβμ ημο. διεζχκεηαζ, ηέθμξ, υηζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηοηθμθυνδζδ αοηήξ ηδξ έηδμζδξ έπεζ μ η. Πακαβζχηδξ Ν. Εςκηακυξ, οπάθθδθμξ ηδξ Γ/κζδξ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ, μ μπμίμξ βζα ηδκ εηηφπςζή ηδξ ζοκενβάζεδηε ιε ηζξ Τπδνεζίεξ ημο Δεκζημφ Σοπμβναθείμο. Αεήκα, Απνίθζμξ 2000 Γήιδηνα Φναββή Πνμσζηαιέκδ Γ/κζδξ Κςδζημπμίδζδξ Νμιζηχκ Πθδνμθμνζχκ ΤΠΔΓΓΑ/ΓΓΓΓ

4 Aprεs la parution, il y a trois ans, du texte bilingue, grec-francais, des dispositions organisationnelles des Services du Ministεre de la Prζsidence du Gonvernement, c.ΰ.d. des Services qui, aujourd 'hui, sont incorporζ au Ministεre de l' Interieur, de l' Administration Publique et de la Dζcentralisation, la Direction de la codification des donnζes juridiques revient, encore une fois, avec une ζdition bilingue destinζe ΰ faciliter l' ζtude comparative dans le domaine juridique. Il s' agit d' un lexique grec-francais/francais-grec dont la rζdaction par M. Charalampos Katsos, D.E.A. du droit public (Universitζ Paris I), ancien stagiaire auprεs de notre Direction, constitue, sτrement, une contribution considζrable ΰ la science du droit administratif comparζ. Grαce ΰ la permission par l' auteur, qui a achevζ son oeuvre pendant ce stage, la personnel de l' administration publique hellζnique obtient un "instrument" indispensable en ce qui concerne l' ζtude approfondie des matiζres du droit de la fonction publique. Donc, on exprime ΰ M. Katsos des fζlicitations raisonnables pour son travail original, mais ardu. Enfin, il faut noter que M. Panayiotis Zontanos, fonctionnaire auprεs de Direction de la codification de donnζes juridiques est responsable de la sortie du prζsent ouvrage imprimζ aux ateliers de l' Imprimerie Nationale. Athεnes, Avril 2000 Dimitra Franghi Chef de la Direction de la codification des donnζes juridiques du Ministεre de l' Interieur, de l' Administration Publique et de la Dζcentralisation/Secrζtariat Gζnζral de l' Administration Publique

5 ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ LEXIQUE GREC - FRANΗAIS

6 A Άδεηα -αζεεκείαξ βμκζηή - -Γ.Τ. πμο οζμεεηεί ηέηκμ εζδζηή - -επαββεθιαηζηήξ επζιυνθςζδξ -ιαηνάξ δζανηείαξ -ιδηνυηδηαξ ζοκδζηαθζζηζηή - -ζοκδζηαθζζηζηήξ επζιυνθςζδξ -ηέθμοξ ζηαδζμδνμιίαξ Γ.Τ. Άδεηα απμοζίαξ Γ.Τ. Αθαηαιιειφηεηα πνμξ ενβαζία Γ.Τ. θυβς: α) ζςιαηζηήξ ακζηακυηδηαξ ή α) επαββεθιαηζηήξ ακεπάνηεζαξ ή β) αζηήζεςξ αζοιαζαάζημο πνμξ ηδ δδιυζζα οπδνεζία ένβμο Αθχξσζε δζμζηδηζηήξ πνάλδξ Αιιειναζθαιηζηηθφο Ονβακζζιυξ Γ.Τ. Ακεξνιεςία Γ.Τ. Ακνηβή Ακνηβή πνυζεεηδ Γ.Τ. Αλάγθεο οπδνεζζαηέξ Αλάγθε οπδνεζζαηή (πενζμνζζηζηή ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Γ.Τ.) Αλαπιεξσηήο (π.π. ακαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ βοικαζίμο) Αλάξηεζε πνμηδνφλεςκ δζαβςκζζιχκ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηθπ. ζε εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ Αλεμαξηεζία Γ.Τ. Αλεπάξθεηα επαββεθιαηζηή Αληδηνηειήο άζηδζδ ηαεδηυκηςκ (αθ. Υπνρξέσζε) Αληθαλφηεηα πνμξ ενβαζία πνμζςνζκυ επίδμια θυβς - ζφκηαλδ θυβς- Αληίγξαθν επίζδιμ ζζμδοκάιμο απμδεζηηζηήξ ζζπφμξ ιε ημ πνςηυηοπμ Αλψηεξνο δζμζηδηζηυξ οπάθθδθμξ (ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ) Αμία Γ.Τ. εηηίιδζδ ηδξ - (ή ημ οπμρδθίμο Γ.Τ.) Αμηνιφγεζε / ααειμθυβδζδ Γ.Τ. δζαδζηαζία πενζμνζζιμφ ηςκ απμηθίζεςκ ηαηά ηδκ - Αμηνιφγεζε Γ.Τ. βεκζηή - Aμηνιφγεζε ηςκ οπαθθήθςκ Αμηνπξεπήο δζααίςζδ (αθ. Υπνρξέσζε) Απαιιαγή απυ ζοβηεηνζιέκδ οπμπνέςζδ Congζ -de maladie -parental -d' adoption -spζcial -pour formation professionnelle -de longue durζe -de maternitζ -syndical -de formation syndicale -de fin d' activitζ Autorisation d' absence Inaptitude (ΰ l' emploi) Annulation Mutuelle des fonctionnaires Impartialitη Rηmunηration Prime Besoins du service Nηcessitηs du service Supplηant Affichage Indηpendance (des fonctionnaires) Insuffisance professionnelle Dηsinteressement (v. Obligation) Invaliditη allocation temporaire d'- pension d'- Ampliation Administrateur civil Mηrites apprζciation des- Pηrηquation des notes Appηciation gηnηrale (du fonctionnaire) Evaluation des agents Dignitη (v. Obligation) Dispense de service

7 Απαξηία Quorum Απαζρφιεζε ιενζηή Travail ΰ temps partiel Απαζρφιεζε πθήνδξ ημο Γ.Τ. ζηδ δδιυζζα Exercice effectif de la οπδνεζία fonction Απεξγία αζθκζδζαζηζηή ηήνολδ - -απαβμνεοιέκδ -ηαηαπνδζηζηή -ηδνοπεείζα πςνίξ ηήνδζδ ηςκ κμιίιςκ Grζve -surprise -interdite -abusive -sauvage δζαηοπχζεςκ ηοθζυιεκδ- -πανάκμιδ -πμθζηζηή -ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθδρδ -tournante -illicite -politique -sur le tas Απνδνρή εέζεςξ Γ.Τ. Acceptation (de poste) Aπνδνρψλ Γ.Τ. πμζυ ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ, Masse salariale ζοβηνζκυιεκμ ιε ηζξ απμδμπέξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγμκηαζ μζ πνμζαολήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε πνμαβςβή η.θπ. Aπνθαηάζηαζε Γ.Τ. (δ ιεηά ηδκ αηφνςζδ Reconstitution de carriεre πεζεανπζηήξ πμζκήξ, πίκαηα πνμαβςβχκ η.θπ. απμκμιή ααειμφ ζε Γ.Τ.) Απνθιεηζκφο Γ.Τ. απυ ηα ηαεήημκηά ημο βζα Exclusion (temporaire de δζάζηδια υπζ ιζηνυηενμ ηςκ έλζ fonction) ιδκχκ Απφιπζε Licenciement Aπφιπζε Γ.Τ. (ςξ πεζεανπζηή πμζκή) Rηvocation (mesure disciplinaire) Απφιπζε Γ.Τ. ιε απμγδιίςζδ Dηgagement de cadres Απνλνκή αξκνδηνηήησλ ζε Γ.Υ. Attribution (s) Απφξξεην επαββεθιαηζηυηναηζηυ- Secret -professionel -public Απφζπαζε (αθ. Κζκδηζηυηδηα...) Απνζηνιή Γ.Τ. Mission Απνπζία (οπαθθήθμο απυ ηδκ οπδνεζία) Absence Απφθαζε (δζηαζηζηή) Arrθt Απφθαζε (οπμονβζηή) Arrθtη Απφθαζε δζμζηδηζηήξ ανπήξ Dηcision Απνρψξεζε -απυ ηδκ οπδνεζία -ζφζηδια ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ημο Γ.Τ., ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημο - απυ ηδκ οπδνεζία Απνρψξεζε οπαθθήθμο απυ ηαηεπυιεκδ εέζδ "Αξγία" Γ.Τ. Αξκνδηφηεηα (εο) Γ.Τ. θυβς ημο ααειμφ ημο ζηδκ ζενανπία Αξραηφηεηα Γ.Τ. Αξρή -ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ -ίζδξ πνυζααζδξ ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Cessation -d' activitζ (ou de fonction) -progressive d' activitζ Abandon de poste Suspension Fonction(s) Anciennetη Principe - d' ζgalitζ de traitement d' ζgal accεs ΰ la fonction publique

8 -ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ Αξρή ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ δδιυζζαξ οπδνεζίαξ Αξρή, ελμοζία -ζενανπζηή -Σμπζηέξ - (Ο.Σ.Α.) Άζθεζε πναηηζηή Αζθνχκελνο πναηηζηχξ Αζπκβίβαζην άζηδζδξ δεοηένμο ένβμο απυ Γ.Τ. Αζθαιηζηηθή θάιπςε Γ.Τ. (ζφζηδια) B Βαζκίδα ιζζεμθμβζηή Βαζκίδα, Κθζιάηζμ ααειμφ (grade) Γ.Τ. Βαζκνιφγεζε (αθ. Αλζμθυβδζδ) Βαζκφο, ανπή ημο δζαπςνζζιμφ ηδξ εέζδξ απυ ημ - - d' ζgalitζ des sexes Continuitη du service publique (principe de) Αutoritη (s) -hierarchique -(ou collectivitζs) locales Stage Stagiaire Incompatibilitη Assurance (des fonctionnaires) Grille Echelon Grade, principe de sζparation de l' emploi et du- Classe Assemblηes parlementaires fonctionnaire des - "Βαζκφο Γ.Υ." (αθ. ηαζ Grade) Βνπιή, οπάθθδθμξ ηδξ- Γ Γεληθέο επηζεσξήζεηο (ζχιαηα επζεεςνδηχκ Inspections gηnηrales ηςκ Γ.Τ. ελανηχιεκα απεοεείαξ απυ Τπμονβυ) Γεληθή Γηεχζπλζε Γζμζηήζεςξ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Administration et de la Direction gηnηrale de l' Fonction Publique Γλσκνδφηεζε Avis -ηαηυπζκ βκςιμδυηδζδξ μνζζιέκμο aprεs - μνβάκμο -ιεηά πνμδβμφιεκδ βκχιδ -prζalable -ιεηά ζφιθςκδ βκχιδ μνζζιέκμο -conforne μνβάκμο Γλσζηνπνίεζε ζημζπείςκ, εββνάθςκ θαηέθμο Γξαθείν Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Γζεοεοκηήξ ημο - Γξαθείν οπδνεζίαξ ανιυδζαξ βζα ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ Δ Γείθηεο οπμθμβζζιμφ ιζζεμφ Γ.Τ. Γενληνινγία Γεκφζηα δζμίηδζδ Γεκφζηα πεξηνπζία ηαηάπνδζδ - Γεκφζηα ππεξεζία 1. οπυ θεζημονβζηή έκκμζα 2. οπυ μνβακζηή έκκμζα Γεκνζηφηεηα -ημο δζαβςκζζιμφ πνυζθδρδξ Γ.Τ. -ημο πίκαηα πνμαβςβχκ Communication (des documents / du dossier) Bureau Cabinet ministζriel Chef de Cabinet Cabinet Indice Dηontologie Administration publique Concussion Service public Publicitζ -des concours -du tableau d' avancement

9 Γεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα κμζμημιεζαηυ - -ηδξ πενζθένεζαξ -ημο Κνάημοξ Γηαβνχιεπζε Γηαγξαθή Γ.Τ. απυ ημκ πίκαηα πνμαηηέςκ -(εειεθζχδδ) ηςκ Γ.Τ. ηεηηδιέκμ- -θήρδξ ιζζεμφ Γ.Τ. πμθζηζηά- -πνμζθοβήξ -ζοκδζηαθζζηζηυ -ζοκηαλζμδμηζηυ Γ.Τ. -οπενάζπζζδξ Γ.Τ. εκχπζμκ ηςκ Ανπχκ "Γηνξηζκφο" (ημ πνμζδίδεζκ ηδκ ζδζυηδηα ημο Γ.Τ.) Fonction Publique -hospitaliεre -territoriale -d' Etat Concertation Radiation de tableau d' avancement Radiation des Cadres Γηαγξαθή μνζζηζηή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα (π.π. ζοκηαλζμδυηδζδ) Γηαγσληζκφο (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) Concours ακμζηηυξ - -externe ανπή ηδξ πνυζθδρδξ Γ.Τ. αάζεζ - principe du - -αάζεζ πνμζημιζγμιέκςκ ηίηθςκ -sur ζpreuves ou sur titres δζαθμνέξ ζπεηζηά ιε - contentieux des - ηθεζζηυξ (ιεηαλφ οπαθθήθςκ πμο -interne οπδνεημφκ ήδδ ζε ιζα οπδνεζία) πνυζθδρδ πςνίξ - recrutement sans - "Γηάζεζε" Γ.Τ. Disposition mise ΰ - Γηαζεζηκφηεηα Γ.Τ. Disponibilitζ Γηάθξηζε (ηαηά πανάααζδ ηδξ ανπήξ ηδξ Discrimination ζζυηδηαξ) Γηαθξηηηθή εοπένεζα Pouvoir discrηtionnaire Γηαπξαγκαηεχζεηο ζοθθμβζηέξ βζα Nηgociations salariales ιζζεμθμβζηά εέιαηα Γηαηαγή πανάκμιδ πνμσζηαιέκμο πνμξ Ordre illζgal οθζζηάιεκμ Γηάηαγκα Dηcret Γηαθζνξά Corruption Γηαθνξά δζμζηδηζηή Contentieux -αλζμθυβδζδξ/ααειμθυβδζδξ Γ.Τ. απυ -de la notation ημκ πνμσζηάιεκυ ημο -δδιμζζμτπαθθδθζηή -de la fonction publique -"ιεηαηάλεςκ" -de la mutation -πεζεανπζημφ δζηαίμο -disciplinaire -πνμαβςβχκ Γ.Τ. -de l' avancement -πνμζθήρεςκ Γ.Τ. -du recrutement -ζπεηζηά ιε ηδκ μνζζηζηή δζαβναθή Γ.Τ. -de la radiation des απυ ηδκ επεηδνίδα cadres Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Institut international d' (δδιυζζμ κμιζηυ πνυζςπμ Administration publique οπαβυιεκμ απεοεείαξ ζημκ Πνςεοπμονβυ ηδξ Γαθθίαξ) Γηθαίσκα (ηα) Droit (s) -(αλίςζδ) ημο Γ.Τ. βζα πνμζηαζία ημο απυ -ΰ protection ημ Κνάημξ -απενβίαξ -de grεve -δζανημφξ επζιυνθςζδξ -ΰ la formation permanente -de fonctionnaires -acquis -au traitement -civiques -de recours -syndicale -ΰ pension -de la dζfence Nomination

10 Γξαζηεξηφηεηα Γ.Υ. -ηενδμζημπζηή εηηυξ οπδνεζίαξ -πμθζηζηή E Δγγπήζεηο εειεθζχδεζξ - -ημο πεζεανπζηχξ δζςημιέκμο οπαθθήθμο Δγθαηάζηαζε Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο ιεηά αεααζςηζημφ εββνάθμο Δγθχθιηνο "Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο" Δηζθνξέο Γ.Τ. βζα ηδκ επίηεολδ ημζκμφ ζημπμφ Δθινγή "ηαη'-" (π.π. πνμαβςβή) Δθπαίδεπζε Γ.Τ. Δθρψξεζε ανιμδζμηήηςκ απυ ακχηενμ ζε ηαηχηενμ υνβακμ ηδξ δζμίηδζδξ Eιεγθηηθφ Σπλέδξην Διεπζεξία -βκχιδξ Γ.Τ. -έηθναζδξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηή Γ.Τ. Έληαμε ζοιααζζμφπμο οπαθθήθμο ζε εέζδ Γ.Τ. Δμαίξεζε Δμεηάζεηο πνμηαηανηηζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε - Δμεηάζεηο ηεθζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.), επζηοπία ζε - Δπαλαθνξά ζηδκ ανπζηή Τπδνεζία απμζπαζιέκςκ η.θπ. Γ.Τ. (πα. ηαζ Κηλεηηθφηεηα) Δπαλέληαμε Activitη -(privζ) lucrative -(s) politiques de fonctionnaires Garanties -fondamentales -disciplinaires Installation (procεs - verbal d'-) Circulaire Ecole National d' Administration (E.N.A.) Cotisation Choix Cadre (s) formation des- Dηlηgation de pouvoir Cour des Comptes Libertη -d' opinion -d' expression -syndicale Intζgration (des non titulaires) Dζrogation Admissibilitη (ΰ un concours) Admission (ΰ un concours) Rηintηgration (v. aussi Mobilitη) Reclassement Δπίδνκα -μζημβεκεζαηυ -πνμζςνζκυ θυβς ακζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία Δπίδνκα Γ.Τ. Δπίδνκα μζημβεκεζαηυ Δπίδνκα μζημβεκεζαηυ (εζδζηυ) Δπηθπξψλσ έββναθμ Δπηινγή Δπηκφξθσζε δζανηήξ- -(ηαηάνηζζδ) επαββεθιαηζηή -ζε ζοκδζηαθζζηζηά εέιαηα Δπίπιεμε (αθ. Πμζκή πεζεανπζηή) "Δπηηειηθά θαζήθνληα" Γ.Τ. (ζφθθδρδ ζδεχκ, πνμβναιιάηςκ, ζπεδίςκ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ) Δπηηξνπή (έο) [Η] -δεμκημθμβίαξ δζτπμονβζηήεζδζηή - ημο Ακςηάημο οιαμοθίμο ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ (Conseil supζrieur de la fonction publique) ανιυδζα βζα ηδκ ελέηαζδ ζπεδίςκ πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ πμο αθμνμφκ ημοξ Αllocation -pour charges de famille -temporaire d' invaliditζ Indemnitζ (s) Prestation familiale Supplζment familial de traitement (S.F.T.) Authentifier Sηlection Formation -permanente -professionnelle -syndicale Conception (fonction de) Commission (s) -de dζontologie -interministζrielle -de statuts

11 ηακμκζζιμφξ πνμζςπζημφ Γ.Τ. -επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμχεδζδξ -ηνίζδξ οπμρδθίςκ βζα δζμνζζιυ ζε εέζεζξ αηυιςκ πνμζηαηεοιέκςκ απυ ημ κυιμ (π.π. ακάπδνμζ) -ιεζηηή επζηνμπή οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ, εηπνμζχπςκ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ιεθχκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ επζηνμπήξ (comitζ mζdicale) απμθαζκυιεκδ επί ηδξ ζπέζεςξ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ οπαθθήθμο ιε ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ημο ένβμο -πνμαβςβχκ -πνυζααζδξ ζηα δζμζηδηζηά ζημζπεία (ζοιαμφθζμ) ηνίζδξ πνμζθοβχκ Γ.Τ. ηαηά πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ (ζοιαμφθζμ) ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ Τπδνεζίαξ ηαζ ενβαγμιέκςκ ανιυδζμ βζα εέιαηα οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ οπαθθήθςκ μνζζιέκμο ηθάδμο -de la formation professionnelle et de la promotion sociale -technique d' orientation et de l' reclassement professionel (C.O.T.O.R.E.P.) -de rζforme -d' avancement -d' accεs aux documents administratifs (C.A.D.A.) -de recours des conseils supζrieurs -administrative paritaire Δπηηξνπή (εο) [ΗΗ] -οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ δζτπμονβζηή - ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ οβεζμκμιζηήηεπκζηή- ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ Δπίηξνπνο ηοαενκδηζηυξ - Δπίηξνπνο δζμζηήζεςξ (Ombudsman) Δπηηπρφλησλ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηαηάθμβμξ - Δπηρείξεζε (δδιυζζα) αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Δπζχλε -αζηζηή -πεζεανπζηή -πμζκζηή Δπξσπατθή ηζαγέλεηα ή ζεαβέκεζα ηδξ Δ.Δ. "Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο" Δρεκχζεηα Ζ Εψλε δζαιμκήξ (ςξ πνμτπυεεζδ ηαηααμθήξ ζπεηζημφ επζδυιαημξ ζε Γ.Τ.) H Ζζηθή ημο Γ.Τ. Ζιηθία -ζοκηαλζμδυηδζδξ/πνυζθδρδξ ηαηχηαημ υνζμ- Comitζ (s) -d' hygiεne et de sζcuritζ -interministζriel des services sociaux -mζdical -technique paritaire Commissaire -du gouvernement Mζdiateur Liste complζmentaire Service industriel et commercial Responsabilitζ -civile -disciplinaire -pζnale Citoyennetη de l'union Europηenne * Journal officiel Discrζtion Zone de rηsidence Moralitη Age -de la retraite / du recrutement -minimum * ηδκ εθθδκζηή βθχζζα θυβς αδοκαιίαξ ιμκμθεηηζηήξ απυδμζδξ ημο υνμο Citoyennetζ οζμεεηήεδηε μ υνμξ Ηεαβέκεζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Δ.Δ.), εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηδξ Δ.Δ. Βθ. ιεηαλφ άθθςκ Γαβηυβθμο Π., Βαζζηά ζημζπεία ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη. Μία ηνζηζηή ακάθοζδ (οιπθήνςια ημο Δονςπασημφ Κμζκμηζημφ Γζηαίμο), Ακη. άηημοθαξ, 1993.

12 ακχηαημ υνζμ- Ζιηθίαο φξην Θ Θέζεηο "ηεκέξ" Γ.Τ. Θέζεσλ ενβαζίαξ, δδιζμονβία Θέζε Θέζε (αθ. Σμπμεέηδζδ) Θέζε (Γ.Τ.) δζεοεοκηζηή - -ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ιυκζιδ - -πνμαθεπυιεκδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ -πνμμνζζιέκδ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμζχπςκ (π.π. παθαζμί πμθειζζηέξ, εφιαηα πμθέιμο, ηαηδβμνίεξ ακαπήνςκ η.θπ.) ζφζηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ - -οπαθθήθςκ ζηδ δζάεεζδ ηδξ Κοαένκδζδξ (ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ηαζ απυθοζή ημοξ) -maximum Limite d' age Vacances d' emploi Crζation d' emploi Poste Emploi -de direction -ΰ temps incomplet -permanent -budgζtaire rζservζ- systεme de l'- -ΰ la discrζtion du gouvernement Θέζε Γ.Τ. οπμπνέμο παναιμκήξ μνζζιέκμο πνυκμο ζηδκ οπδνεζία θυβς θήρδξ οπμηνμθίαξ απυ ημ Κνάημξ Θέζεο ηαηάνβδζδ Θεηεία ζηναηζςηζηή I Ηδηνηειήο ακάιεζλδ Γ.Τ. ζε επζπεζνήζεζξ η.θπ. επμπηεουιεκεξ απυ ηδκ Τπδνεζία ημο, ζοκζζηχζα οπαθθδθζηυ πμζκζηυ αδίηδια Ηεξαξρία ζενανπζηή ανπή Ηεξαξρία ζεζνά ζηδκ - Ηεξαξρηθή ελμοζία Iεξαξρηθή ηάλδ Ηζαγέλεηα Ηθαλφηεηα Γ.Τ. εηπθήνςζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο (βεκζηχξ) Ίζε κεηαρείξεζε Γ.Τ. ιε ηα ίδζα πνμζυκηα εεζιζηή ανπή - Ηζφηεηα (αθ. Αξρή ηδξ ζζυηδηαξ) Κ Καζεζηψο Γ.Τ. κμιζηυ, ιμκμιενχξ πνμζδζμνζγυιεκμ απυ ημ Κνάημξ Καζήθνλ -επζθφθαλδξ -κμιζιμθνμζφκδξ Engagement (de servir l' Etat) Suppression d' emploi Service militaire/national Ingζrence Hiηrarchie principe hiζrarchique Rang Pouvoir hiζrarchique Ordre hiζrarchique Nationalitη Aptitude Paritη des fonctions publiques Situation statutaire (lζgale et rζglementaire) Devoir -de rζserve -de loyalisme Καζήθνληα απαθθαβή απυ ηα - Καξηέξα (αθ. Σηαδηνδξνκία) Καηαδίθε πμζκζηή Γ.Τ. Kαηάηαμε, "έκηαλδ" Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Dηcharge (d' activitζ/de service) Condamnation (pζnale) Classement Catηgories (des fonctionnaires) * * Όπςξ παναηδνμφκ μζ Moreau, Guζdon (Lexique de la fonction publique, Dalloz, Paris, 1990, ζεθ. 16), δεκ οπάνπεζ κμιζηυξ μνζζιυξ ζφβπνμκμξ ηαζ αηνζαήξ πμο κα απμδίδεζ ηδκ έκκμζα ηδξ "catζgorie".

13 Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. Σψκα) Καηνηθία πανεπυιεκδ απυ ημ Κνάημξ ζε οπάθθδθμ θυβς ηδξ οπμπνέςζήξ ημο δζανημφξ παναιμκήξ ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ημο Κηλεηηθφηεηα - Μεηαθηλεζε - "Μεηάηαμε" Γ.Τ. Απυζπαζδ Κζκδηζηυηδηα ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. εκηυξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ιδ ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. πνμξ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ή ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζηα πθαίζζα μνβακζζιμφ οπδνεζζαηήξ ηαηαζηάζεςξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή Μεηάεεζδ αθθαβή εέζδξ οπαθθήθμο ςξ πεζεανπζηυ ιέηνμ / πμζκή Μεηαηίκδζδ Γ.Τ. εζςηενζηή, απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ ιεηάεεζδ "Μεηάηαλδ" αθθαβή ημπμεέηδζδξ οπαθθήθμο πςνίξ αθθαβή ηθάδμο ηαη' αίηδζδ ημο οπαθθήθμο ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζε άθθδ εέζδ ηαη' επζηαβή ηδξ οπδνεζίαξ πςνίξ κα απμηεθεί πεζεανπζηυ ιέηνμ Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Kιάδνο Γ.Τ. (αθ. Σψκα) Κιίκαθα -αοηυιαηδξ ηζιανζειζηήξ ακαπνμζανιμβήξ ιζζεχκ (Α.Σ.Α.) -ημζκςκζηή -ιζζεμθμβζηή Κιίκαθα (αθ. Βαζκίδα) Κνηλνπνίεζε Κνηλσληθή Αζθάθζζδ Κξάηνο Κχξσζε (αθ. Πεηζαξρηθή θχξσζε) Λ Λεηηνχξγεκα Λνγαξηαζκφο αιμζαήξ οπαθθήθμο πμο αζηεί πανάθθδθα ηαεήημκηα M "Μεγάια Σψκαηα ηεο Γηνηθήζεσο" (έηθναζδ πμο ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκα πνμαεαθδιέκα ζχιαηα, υπςξ ημ Conseil d' Etat) Μεβάθα Σεπκζηά χιαηα ιε ζηεθέπςζδ απυ απμθμίημοξ ηςκ Μεβάθςκ πμθχκ (Grandes Ecoles, π.π. Ecole de Mines) Logement de fonction Mobilitη et Mutations Dζtachement Mobilitζ -interne -horizontale -externe -statutaire -verticale Dζplacement -d' office Changement -de corps -de poste Mutation -sur demande -d' office Branche Cadres d' emploi Echelle -mobile des salaires -sociale -de salaires Notification Sηcuritη sociale Etat Fonction (s) Compte (de cumul) Grands Corps -techniques

14 Μεηάζεζε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μεηαθίλεζε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μεηάηαμε (αθ. Κηλεηηθφηεηα...) Μηζζφο Μηζζνχ, ηαηχηαημ υνζμ Μνληκνπνίεζε Γ.Τ. Μνληκφηεηα Γ.Τ. N Ννκηκφηεηα ανπή ηδξ- Nφκνο Νφζθηζε εμνπζίαο O Traitement Bas salaires Titularisation Inamovibilitη Lηgalitη principe de - Loi Usurpation de titre (fonction) Οδεγίεο έββναθεξ ή πνμθμνζηέξ πνμσζηαιέκμο Γ.Τ. βζα ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ένβμο Οκνζπνλδία ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Οξγαληζκφο ζοιαμοθεοηζηυξ Οξγάλνπ ζοθθμβζημφ, μνζζιυξ ιέθμοξ απυ ηα θμζπά ιέθδ ημο Όξθνο Οξθσηφο Όθεινο πανάκμιμ Γ.Τ. απυ επζπείνδζδ ηδκ μπμία επμπηεφεζ δ οπδνεζία ημο Π Instruction (s) Fζdζration (de syndicats) Consultatif (organisme) Cooptation Serment Assermentη Prise illζgale d' intζrηt Παξαίηεζε Dηmission Παξάπησκα Faute -πεζεανπζηυ -disciplinaire -πμζκζηυ/πμζκζηή πανάααζδ -pζnale -οπδνεζζαηυ -de service Παξνρέο ημζκςκζηήξ θφζδξ πνμξ Γ.Τ. Avantages sociaux Πεηζαξρία Discipline Πεηζαξρηθή δζαδζηαζία Procηdure disciplinaire Πεηζαξρηθή ηφνςζδ Rηpression disciplinaire Πίλαθαο πνμαηηέςκ Tableau d' avancement Πιαίζην ζεζκηθφ Statut βεκζηχξ ζζπφμκ - ηςκ Γ.Τ. -gζnζral -Γ.Τ. -du fonctionnaire εζδζηυ - απαβμνεφζεςξ ημο δζηαζχιαημξ -spζcial απενβίαξ μνζζιέκςκ ηαηδβμνζχκ Γ.Τ. πςνίξ απμηθεζζιυ ημοξ απυ ηδκ άζηδζδ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ ημοξ δζηαζςιάηςκ εζδζηυ - μνζζιέκςκ εέζεςκ Γ.Τ. -d' emploi ελαζνεηζηυ dζrogatoire -πμο δζέπεζ μνζζιέκδ ηαηδβμνία Γ.Τ. particulier Πνηλή Sanction -ζοβηεηαθοιιέκδ -dζguisζe -πεζεανπζηή -disciplinaire Πνηλή πεζεανπζηή, "επίπθδλδ" Blβme Πνηλή πεζεανπζηή (ηδξ εθαθνυηενδξ ιμνθήξ) Avertissement πνμξ Γ.Τ., "πνμεζδμπμίδζδ" Astreinte Πνηλή πνδιαηζηή Πνηληθφ Μδηνχμ Casier judiciaire Πνιίηεο, ζδζυηδηα ημο πμθίηδ Citoyennetη Πνιηηηθή Politique

15 -ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζθήρεζξ Γ.Τ. -ζπεηζηέξ ιε ηζξ απμδμπέξ Γ.Τ. Πξναγσγή -du recrutement -salarial Promotion Πξναγσγή Γ.Τ. -ηαη' ανπαζυηδηα -ηαη' εηθμβή -ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ Πξναγσγή εζςηενζηή έκηαλδ οπαθθήθμο ζε μνζζιέκδ ηαηδβμνία οπυ ιμνθή - Πξναγσγή ζφκηιδζδ πνυκμο πνμξ - Πξντζηάκελνο δζεφεοκζδξ ζε ηεκηνζηή οπδνεζία Πξνλφκηα -ακήημκηα ζε μνζζιέκα ζχιαηα Γ.Τ. ή θεζημονβήιαηα -ηςκ Γ.Τ. Πξνζαχμεζε Πξφζβαζε ζε δδιυζζεξ εέζεζξ Πξφζζεηεο ιζζεμθμβζηέξ απμθααέξ Γ.Τ. (π.π. μζημβεκεζαηυ επίδμια) Πξφζιεςε Πξφζιεςεο Γ.Τ. αλζμθμβζηυ ζφζηδια (ηαη' ακηίεεζδ πνμξ ημ "spoil system" = ζφζηδια ηςκ αοεαίνεηςκ πνμζθήρεςκ) * Πξφζιεςεο Γ.Τ. δζαδζηαζία ηαηά πανέηηθζζδ ηςκ βεκζηχκ δζαηάλεςκ πενί πνμζθήρεςκ Γ.Τ. Πξνζφλ (αθ. Τίηινο) Πξνζθπγή δζηαίςια - -δζμζηδηζηή -εκχπζμκ δζηαζηδνίςκ -ζενανπζηή -ηςκ ζοθθμβζηχκ μνβακχζεςκ ηςκ Γ.Τ. Πξνζσπηθφ -δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Πξνζσπηθφ επζζηδιμκζηυ "Πξνψζεζε" / "επαφλδζδ πνυκμο οπδνεζίαξ" /"αεθηζςιέκδ ηεπκζηή ζηακυηδηα οπαθθήθμο" (ζημζπεία πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ ημο οπαθθήθμο) Πξσηφθνιιν ζοιθςκίαξ Κοαενκήζεςξ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Γ.Τ. Σ Avancement -ΰ l' anciennetζ -au choix -sur ζpreuves Tableau d' - (v. Tableau) Liste d' aptitude Rηduction d' anciennetζ Chef -de Service Prηrogatives -attachζes ΰ certain corps (ou fonctions) -des fonctionnaires Majoration Accζs (ΰ la fonction publique / aux emplois publics) Accessoire de rζmunζration Recrutement "Merit system" Tour extηrieur (recrutement) Recours droit de - -administratif -juridictionnel -gracieux -des l' organisations de fonctionnaires Personnel -de services publics industriels et commerciaux Cadresscientifiques Glissement / Vieillissement / Technicitη (G.V.T.) Protocole d' accord * Οζ υνμζ "spoil system", "merit system" πνμένπμκηαζ απυ ηζξ αββθμζαλςκζηέξ πχνεξ.

16 Σηαδηνδξνκία (ηανζένα) δ ηαηά ηδ - ημο Γ.Τ. οπδνεζζαηή ελέθζλδ ανπή ηδξ - ζφζηδια - Σηέιερνο μνβακζζιμφ (υνμξ πνδζζιμπμζμφιεκμξ εκίμηε αδυηζια ζημ πεδίμ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημο δζηαίμο) Σπδχγσλ Γ.Τ. ζοκοπδνέηδζδ Σπκβάζεηο ζπιινγηθέο Σχκβαζε -δδιμζίμο δζηαίμο ιεηαλφ ηνάημοξ ηαζ Γ.Τ. -ιζζεμθμβζημφ παναηηήνα Σπκβνχιην -Τπδνεζζαηυ -Πεζεανπζηυ -ηδξ Δπζηναηείαξ Ακχηαημ - Ακχηαημ - ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Σπκκεηνρή ανπήξ ηδξ - Σπκθέξνλ ηδξ Τπδνεζίαξ (δζαθμνμπμζμφιεκμ απυ ημ "intζrηt gζnζral"=βεκζηυ ζοιθένμκ) Σπλδηθαιηζηηθέο μνβακχζεζξ Σπλδηθαιηζηηθή μνβάκςζδ δζηαίςια ζοιιεημπήξ Γ.Τ. ζε- Σπλδηθαιηζηηθή μνβάκςζδ Γ.Τ. Σπλδηθαιηζηηθφ υνβακμ Γ.Τ. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (αθ. Δπίηνμπμξ), "Ombudsman" Σχληαγκα Σπληάμεσλ παθαζχκ ηαζ κέςκ ζοκηαλζμφπςκ, δζαδζηαζία ελζζχζεςξ Σχληαμε ακαπδνζηήδζηαίςια ζοκηαλζμδμηζηυ -θυβς απμπχνδζδξ απυ ηδκ οπδνεζία -"ιεζςιέκδ πανεπυιεκδ ζε ζοββεκζηά πνυζςπα εακυκημξ Γ.Τ." Σπληαμηνδφηεζε -πνυςνδ -οπμπνεςηζηή βζα ημκ Γ.Τ. βζα θυβμοξ πεζεανπζημφξ Σπληαμηνδφηεζε (αθ. Σχληαμε) Σπληαμηνδφηεζε Γ.Τ. μ μπμίμξ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ημ υνζμ δθζηίαξ Σπληαμηνχρνο Σρέζε δδιμζζμτπαθθδθζηή Σρνιέο εζζυδμο ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Σψκα Γ.Τ./Κθάδμξ/Καηδβμνία Γ.Τ. * Carriζre dζroulement de la - principe de la - systεme de la - Cadre (s) Rapprochement de conjoints Conventions collectives Contrat -de fonction publique -salarial Conseil (s) -de Service -de discipline -d' Etat -supζrieur -supζrieur de la Fonction Publique Participation principe de- Intηrθt du service Organisations syndicales Association droit d' - Association (des fonctionnaires) Syndicat Mηdiateur Constitution Pηrηquation des pensions Pension -d' invaliditζ droit de - -de retraite -de rζversion Retraite -anticipζe -d' office Admission ΰ la retraite Retraitη Lien statutaire Ecole de formation Corps * Πνμαθδιαηζηή ειθακίγεηαζ δ πνήζδ ηςκ υνςκ αοηχκ ζημ εθθδκζηυ δδιμζζμ-τπαθθδθζηυ δίηαζμ. Με ημ Ν. 434/1976 μζ "Καηδβμνίεξ" ιεημκμιάζεδηακ ζε "Κθάδμοξ", βεβμκυξ ημ μπμίμ μδήβδζε ζε ζφβποζδ ιε ημκ υνμ ημο "Κθάδμο" ςξ ζφκμθμ ανζειμφ εέζεςκ ιέζα ζε ηάεε ιία ηαηδβμνία. Γζα κα απμθεοπεεί δ ζφβποζδ αοηή, ημ π.δ. 611/1977 πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ "Γεκζηυηενμξ Κθάδμξ" βζα κα οπμδδθχζεζ

17 Κθάδςκ Γ.Τ. ζοβπχκεοζδ μζ εηπαζδεοηζημί Γ.Τ. μζ ηεπκζημί Γ.Τ. χιαηα Μεβάθα ηδξ Γζμζηήζεςξ (π.π. Δθεβηηζηυ οκέδνζμ) Σψξεπζε απαζπυθδζδ ζοκηαλζμφπμο Γ.Τ. ζε εέζδ οπαθθήθμο (άζηδζδ) πμθθαπθχκ ηαεδηυκηςκ απυ Γ.Τ. -εέζεςκ ενβαζίαξ Γ.Τ. T Τηκσξία fusion des - -enseignants -techniques grands - Cumul -d' emplois et de rζmunζration -d' activitζs -d' emplois Punition Τίηινο ζπνπδψλ ακαβηαίμξ βζα ηδκ είζμδμ ζε μνζζιέκμ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηθάδμ Τίηινο, πνμζμκ Toπνζέηεζε δζμνζζεέκημξ ή ιεηαηζκδεέκημξ Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο Y Υγεία Γ.Τ. επζηνέπμοζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο ηαηάζηαζδ ηδξ- Υπάιιεινη ακχηαημζ ημο Γδιμζίμο Υπάιιεινη δδιυζζμζ ακχηαημζ Υπάιιεινη ημο Γδιμζίμο έηηαηημζ Υπάιιεινο -ακχηενμξ (ηδξ Γζμίηδζδξ) ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ -οπεφεοκμξ ηφπμο (Μ.Μ.Δ.) οπμονβζημφ βναθείμο -οπμονβζημφ βναθείμο (ςξ ζφκδεζιμξ ιε ηδ Βμοθή) Υπάιιεινο Γζμίηδζδξ (βεκζηά) Γδιυζζμξεζδζηχκ ηαηδβμνζχκ (Γ.Τ.) -ιε ζπέζδ ζδζςηζημφ δζηαίμο -ιδ ιυκζιμξ (ημο Γδιμζίμο) ζοιααζζμφπμξ- -(ημο Γδιμζίμο) ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ μνζζιέκμο πνυκμο Υπάιιεινο (Γ.Τ.) ιυκζιμξ Υπάιιεινο ακχηαημξ (Γ.Τ.), εηθναζηήξ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ (π.π. Νμιάνπδξ) Υπάιιεινο αμδεδηζηχκ ενβαζζχκ Υπάιιεινο βζα ηδκ άζηδζδ εζδζημφ ένβμο ζε Γναθείμ Τπμονβμφ ή ακχηαημο δδιμζίμο θεζημονβμφ εκημθμδυπμξ - Niveau de recrutement Titre Affectation Aptitude physique Commis grands - Hauts - fonctionnaires Intηrimaires Attachη -d' administration centrale -de presse -parlementaire Agent -public -de service -de droit privζ -non titulaire -contractuel -temporaire Titulaire Fonctionnaire d' autoritη Commis Chargη de mission ημκ υνμ "Κθάδμξ" ιε ηδκ έκκμζα ηδξ "Καηδβμνίαξ" (αθ. π.π. ανε. 154). Δηηεκέζηενα αθ. Μανίκμ Ακ., Σα ααζζηά ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1996, ζεθ

18 Υπάιιεινο δδιυζζμξ ηαηέπςκ ηδκ ζδζυηδηα Honorariat ημο επζηίιμο Υπάιιεινο εηηεθεζηζηχκ ηαεδηυκηςκ Fonctionnaire d' exζcution Υπάιιεινο επμπζαηυξ Saisonnier (agent) Υπάιιεινο ζδζςηζημφ δζηαίμο πμο ηαθφπηεζ Auxiliaire πνμζςνζκέξ, έηηαηηεξ ή εζδζηέξ ακάβηεξ Υπάιιεινο ημζκυηδηαξ (Ο.Σ.Α.) Commune fonctionnaire de - Υπάιιεινο ζπκβαζηνχρνο Contractuel Υπάιιεινο ηεπκζηυξ ημο Γδιμζίμο Cadre technique Υπάιιεινο ηδξ βαθθζηήξ ηναηζηήξ πμθειζηήξ Ouvrier d' Etat αζμιδπακίαξ ιε εζδζηή ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο Υπάιιεινο ηδξ Γζμίηδζδξ ιε ζπέζδ δδιμζίμο Fonctionnaire δζηαίμο (Γ.Τ./δδιυζζμξ θεζημονβυξ) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο Agent (Γ.Τ.) απμζπαζιέκμξ, οπαβυιεκμξ ζε - hors cadres εζδζηυ κμιζηυ ηαεεζηχξ (Γ.Τ.) εηηυξ ηαηδβμνίαξ πνμαθεπμιέκδξ - hors catζgorie απυ ημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ Γ.Τ. ιδ οπμηείιεκμξ ζημκ ηακμκζζιυ - hors statut οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ Γ.Τ. (π.π. ζοιααζζμφπμζ) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο ζοιααζζμφπμξ Vacataire μνζζιέκμο πνυκμο Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο πςνίξ κα έπεζ ηδ Non-titulaire δδιμζζμτπαθθδθζηή ζδζυηδηα Υπεξάξηζκνο Γ.Τ. Surnombre Υπεξεζηαθή ηαηάζηαζδ ημο Γ.Τ. ζε δεδμιέκδ Position ζηζβιή Υπεξεζηαθή κνλάδα ιζηνμφ ιεβέεμοξ Bureau Υπνβηβαζκφο ηαηά ηθζιάηζμ ααειμφ Abaissement d' ζchelon (πεζεανπζηή πμζκή) Υπνβηβαζκφο (πεζεανπζηή πμζκή) Rηtrogradation Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην Υπνρξεψζεηο ηςκ Γ.Τ. -ακζδζμηεθμφξ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ -αοημπνυζςπδξ εηηέθεζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -εβηαηάζηαζδξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ -εκηίιμο αίμο -επζθφθαλδξ -επειφεεζαξ -μοδεηενυηδηαξ -πθδνμθυνδζδξ ηςκ δζμζημοιέκςκ -οπαημήξ Cabinet Obligations des fonctionnaires -de dζsintζressement -de dignitζ -d' exercise personnel des fonctions -de rζsidence -de probitζ -de rζserve -de discrζtion -de neutralitζ -d' information -d' obζissance Φ Φάθεινο -αημιζηυξ Γ.Τ. (ιδηνχμ Γ.Τ.) βκςζημπμίδζδ - -οπυεεζδξ Φάθεινο, ηανηέθα Φηιειεχζεξε εεςνία πενί ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ X Φξφλνπ ππεξεζίαο πνμζιέηνδζδ Dossier -individuel communication du - -d' une affaire Fichier Doctrine libζrale de la fonction publique Bonifications

19 Ψ Ω Ωξάξην ιεηααθδηυ Horaire variable

20 LEXIQUE FRANΗAIS - GREC ΛΕΞΙΚΟ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

21 Α Abaissement d' ζchelon Αbandon de poste Absence Acceptation (de poste) Accζs (ΰ la fonction publique/ aux emplois publics) Accessoire de rζmunζration Activitη -(s) politiques de fonctionnaires -(privζ) lucrative Administrateur civil Administration publique Admissibilitη (ΰ un concours) Admission (ΰ un concours) Admission ΰ la retraite Affectation Affichage Age -de la retraite/du recrutement -maximum -minimum Agent -contractuel -de droit privζ -de service -non titulaire -public -temporaire Αllocation -pour charges de famille -temporaire d' invaliditζ Ampliation Anciennetζ Υπνβηβαζκφο ηαηά ηθζιάηζμ ααειμφ (grade) [πεζεανπζηή πμζκή] Απνρψξεζε Γ.Τ. απυ ηαηεπυιεκδ εέζδ Aπνπζία (οπαθθήθμο απυ ηδκ οπδνεζία) Απνδνρή εέζδξ Γ.Τ. Πξφζβαζε ζε δδιυζζεξ εέζεζξ Πξφζζεηεο ιζζεμθμβζηέξ απμθααέξ Γ.Τ. (π.π. μζημβεκεζαηυ επίδμια) Γξαζηεξηφηεηα πμθζηζηέξ Γ.Τ. ηενδμζημπζηή Γ.Τ. εηηυξ οπδνεζίαξ Αλψηεξνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο (ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ) Γεκφζηα δηνίθεζε Δμεηάζεηο πνμηαηανηηζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε- Δμεηάζεηο ηεθζηέξ (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) επζηοπία ζε - Σπληαμηνδφηεζε Γ.Τ. μ μπμίμξ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ημ υνζμ δθζηίαξ πνάλδ - Τνπνζέηεζε δζμνζζεέκημξ ή ιεηαηζκδεέκημξ Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο Αλάξηεζε πνμηδνφλεςκ δζαβςκζζιχκ πνμζθήρεςκ Γ.Τ. η.θπ. ζε εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ Ζιηθία -ζοκηαλζμδυηδζδξ/πνυζθδρδξ -ακχηαημ υνζμ -ηαηχηαημ υνζμ Υπάιιεινο [ηδξ Γζμίηδζδξ (βεκζηά)] -ζοιααζζμφπμξ -ιε ζπέζδ ζδζςηζημφ δζηαίμο -εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ (Γ.Τ.) -ιδ ιυκζιμξ (ημο Γδιμζίμο) Γδιυζζμξ- -(ημο Γδιμζίμο) ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ μνζζιέκμο πνυκμο Δπίδνκα -μζημβεκεζαηυ -πνμζςνζκυ θυβς ακζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία Αληίγξαθν επίζδιμ ζζμδοκάιμο απμδεζηηζηήξ ζζπφμξ ιε ημ πνςηυηοπμ Αξραηφηεηα Γ.Τ.

22 Apprηciation gηnηrale (du fonctionnaire) Aptitude Aptitude physique Arrθt Arrθtζ Αssemblηes parlementaires fonctionnaire des - Assermentη Association des fonctionnaires Αμηνιφγεζε ημο Γ.Τ. (βεκζηή) Ηθαλφηεηα Γ.Τ. εηπθήνςζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο (βεκζηχξ) Υγεία Γ.Τ. επζηνέπμοζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο. ηαηάζηαζδ ηδξ - Απφθαζε (δζηαζηζηή) Απφθαζε (οπμονβζηή) Bνπιή οπάθθδθυξ ηδξ - Οξθσηφο Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε Γ.Τ. Association Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε droit d'- δζηαίςια ζοιιεημπήξ Γ.Τ. ζε- Assurance (des fonctionnaires) Αζθαιηζηηθή θάιπςε Γ.Υ. ζφζηδια - Astreinte Πνηλή πνδιαηζηή Attachη Υπάιιεινο -d' administration centrale -ακχηενμξ (ηδξ Γζμίηδζδξ) ιε εζδζηέξ ανιμδζυηδηεξ -de presse -οπεφεοκμξ ηφπμο (Μ.Μ.Δ.) οπμονβζημφ βναθείμο -parlementaire -οπμονβζημφ βναθείμο (ςξ ζφκδεζιμξ ιε ηδ Βμοθή) Attribution (s) Απνλνκή ανιμδζμηήηςκ ζε Γ.Τ. Authentifier Δπηθπξψλσ έββναθμ Autorisation d' absence Autoritη (s) - -hiζrarchique -(ou collectivitζs) locales Auxiliaire Άδεηα απμοζίαξ Γ.Τ. Αξρή, ελμοζία -ζενανπζηή -Σμπζηέξ - (Ο.Σ.Α.) Υπάιιεινο ζδζςηζημφ δζηαίμο πμο ηαθφπηεζ πνμζςνζκέξ, έηηαηηεξ ή εζδζηέξ ακάβηεξ Avancement -ΰ l' anciennetζ -au choix -sur ζpreuves Tableau d' - (v. Tableau) Avantages sociaux Avertissement Avis aprεs - -conforme B -prζalable Bas salaires Besoins du service Blβme Bonifications Branche Bureau Πξναγσγή Γ.Τ. -ηαη' ανπαζυηδηα -ηαη' εηθμβή -ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ Παξνρέο ημζκςκζηήξ θφζδξ πνμξ Γ.Τ. Πνηλή πεζεανπζηή (ηδξ εθαθνυηενδξ ιμνθήξ) πνμξ Γ.Τ., "πνμεζδμπμίδζδ" Γλσκνδφηεζε ηαηυπζκ - μνζζιέκμο μνβάκμο -ιεηά ζφιθςκδ βκχιδ μνζζιέκμο μνβάκμο -ιεηά πνμδβμφιεκδ βκχιδ Μηζζνχ ηαηχηαημ υνζμ Αλάγθεο οπδνεζζαηέξ Πνηλή πεζεανπζηή, "επίπθδλδ" Πξνζκέηξεζε πνυκμο οπδνεζίαξ Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Υπεξεζηαθή κνλάδα ιζηνμφ ιεβέεμοξ (Γναθείμ)

23 C Cabinet Γξαθείν οπδνεζίαξ ανιυδζαξ βζα ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ Cabinet ministζriel Γξαθείν πμθζηζηυ Τπμονβμφ Cadre technique Υπάιειινο ηεπκζηυξ ημο Γδιμζίμο Cadre (s) Σηέιερνο μνβακζζιμφ * Cadre (s) formation des - Cadres radiation des - Cadres d' emploi Cadres scientiefiques Carriζre dζroulement de la - principe de la - systεme de la- Casier judiciaire Catηgories * (des fonctionnaires) Cessation -d' activitζ (ou de fonction) -progressive d' activitζ Changement (v. Mobilitη et Mutations) Chargη de mission Chef -de Service Chef de Cabinet Choix Circulaire Citoyennetη Citoyennetη de l' Union Europηenne Classe Classement Comitη (s) -d' hygiεne et de sζcuritζ -interministζriel des services sociaux -mζdical -technique paritaire Δθπαίδεπζε Γ.Τ. Γηαγξαθή μνζζηζηή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα (π.π. ζοκηαλζμδυηδζδ) Κιάδνο Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Πξνζσπηθφ επζζηδιμκζηυ Σηαδηνδξνκία (ηανζένα) δ ηαηά ηδ - ημο Γ.Τ. οπδνεζζαηή ελέθζλδ ανπή ηδξ - ζφζηδια- Πνηληθφ Μδηνχμ Καηεγνξία Γ.Τ. (αθ. ηαζ Corps) Απνρψξεζε -απυ ηδκ οπδνεζία ζφζηδια ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ημο Γ.Τ., ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημο - απυ ηδκ οπδνεζία Υπάιιεινο βζα ηδκ άζηδζδ εζδζημφ ένβμο ζε Γναθείμ Τπμονβμφ ή ακχηαημο δδιμζίμο θεζημονβμφ εκημθμδυπμξ - Πξντζηάκελνο -δζεφεοκζδξ ζε ηεκηνζηή οπδνεζία Γηεπζπληήο ημο πμθζηζημφ βναθείμο ημο Τπμονβμφ Δθινγή "ηαη'-" (π.π. πνμαβςβή) Δγθχθιηνο Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε Δπξσπατθή ηζαγέλεηα (ή ζεαβέκεζα ηδξ Δ.Δ.) ** "Βαζκφο Γ.Υ." (αθ. ηαζ Grade) Καηάηαμε, "έκηαλδ" Δπηηξνπή -οβζεζκήξ ηαζ αζθαθείαξ δζτπμονβζηή - ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ οβεζμκμιζηή - ηεπκζηή - ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ * Όνμξ πνδζζιμπμζμφιεκμξ εκίμηε αδυηζια ζημ πεδίμ ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο. * Όπςξ παναηδνμφκ μζ Μμreau, Guεdon (Lexique de la fonction publique, Dalloz, Paris, 1990, ζεθ. 16), δεκ οπάνπεζ κμιζηυξ μνζζιυξ ζφβπνμκμξ ηαζ αηνζαήξ πμο κα απμδίδεζ ηδκ έκκμζα ηδξ "catζgorie". ** ηδκ εθθδκζηή βθχζζα θυβς αδοκαιίαξ ιμκμθεηηζηήξ απυδμζδξ ημο υνμο Citoyennetζ οζμεέηδεδηε μ υνμξ Ηεαβέκεζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Δ.Δ.), εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηδξ Δ.Δ. Βθ. ιεηαλφ άθθςκ Γαβηυβθμο Π., Βαζζηά ζημζπεία ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη, Μία ηνζηζηή ακάθοζδ (οιπθήνςια ημο Δονςπασημφ Κμζκμηζημφ Γζηαίμο), Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1993.

24 Commis Commis grands - Commissaire -du gouvernement Commission (s) -administrative paritaire -d' accεs aux documents administratifs (C.A.D.A.) -d' avancement -de dζontologie -de la formation professionnelle et de la promotion sociale -de recours des conseils supζrieurs -de rζforme -des statuts -interministζrielle -technique d' orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) Commune fonctionnaire de - Cummunication (des documents / du dossier) Compte (de cumul) ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ Υπάιιεινο αμδεδηζηχκ ενβαζζχκ Υπάιιεινη ακχηαημζ ημο Γδιμζίμο Δπίηξνπνο ηοαενκδηζηυξ - Δπηηξνπή (εο) (ζοιαμφθζμ) ιε ίζδ εηπνμζχπδζδ Τπδνεζίαξ ηαζ ενβαγμιέκςκ ανιυδζμ βζα εέιαηα οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ οπαθθήθςκ μνζζιέκμο ηθάδμο -πνυζααζδξ ζηα δζμζηδηζηά ζημζπεία -πνμαβςβχκ -δεμκημθμβίαξ -επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμχεδζδξ (ζοιαμφθζμ) ηνίζεςξ πνμζθοβχκ Γ.Τ. ηαηά πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ ιεζηηή - οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ, εηπνμζχπςκ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ιεθχκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ επζηνμπήξ (comitζ mζdicale) απμθαζκυιεκδ επί ηδξ ζπέζεςξ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ οπαθθήθμο ιε ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ημο ένβμο εζδζηή - ημο Ακςηάημο οιαμοθίμο ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ (Conseil supζrieur de la fonction publique) ανιυδζα βζα ηδκ ελέηαζδ ζπεδίςκ πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ πμο αθμνμφκ ημοξ ηακμκζζιμφξ πνμζςπζημφ (Γ.Τ.) δζτπμονβζηή- -ηνίζεςξ οπμρδθίςκ βζα δζμνζζιυ ζε εέζεζξ αηυιςκ πνμζηαηεοιέκςκ απυ ημ κυιμ (π.π. ακάπδνμζ) Υπάιιεινο ημζκυηδηαξ (Ο.Σ.Α.) Γλσζηνπνίεζε ζημζπείςκ/εββνάθςκ θαηέθμο Λνγαξηαζκφο αιμζαήξ οπαθθήθμο πμο αζηεί πανάθθδθα ηαεήημκηα Conception (fonction de) Concertation Concours contentieux des - -externe -interne principe du - recrutement sans - "Δπηηειηθά θαζήθνληα" Γ.Τ. (ζφθθδρδ ζδεχκ, πνμβναιιάηςκ, ζπεδίςκ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ) Γηαβνχιεπζε Γηαγσληζκφο (πνυζθδρδξ Γ.Τ.) δζαθμνέξ ζπεηζηά ιε - ακμζηηυξηθεζζηυξ- (ιεηαλφ οπαθθήθςκ πμο οπδνεημφκ ήδδ ζε ιζα οπδνεζία) ανπή ηδξ πνυζθδρδξ Γ.Τ. αάζεζ - πνυζθδρδ πςνίξ -

25 -sur ζpreuves ou sur titres Concussion Condamnation (pζnale) Congη -d' adoption -de fin d' activitζ -de formation syndicale -de longue durζe -de maladie -de maternitζ -parental -pour formation professionnelle -spζcial -syndical Conseil (s) -d' Etat -de discipline -de Service -supζrieur de la Fonction Publique -supζrieurs Constitution Consultatif (organisme) -αάζεζ πνμζημιζγμιέκςκ ηίηθςκ Καηάρξεζε δδιμζίαξ πενζμοζίαξ Καηαδίθε πμζκζηή Γ.Τ. Άδεηα -Γ.Τ. πμο οζμεεηεί ηέηκμ -ηέθμοξ ζηαδζμδνμιίαξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηήξ επζιυνθςζδξ -ιαηνάξ δζανηείαξ -αζεεκείαξ -ιδηνυηδηαξ βμκζηή - -επαββεθιαηζηήξ επζιυνθςζδξ εζδζηήζοκδζηαθζζηζηή- Σπκβνχιην -ηδξ Δπζηναηείαξ -πεζεανπζηυ -οπδνεζζαηυ Ακχηαημ - ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ ακχηαηα - Σχληαγκα Οξγαληζκφο ζπκβνπιεπηηθφο Contentieux Γηαθνξά δηνηθεηηθή -de la fonction publique δδιμζζμτπαθθδθζηή - -de l' avancement -πνμαβςβχκ Γ.Τ. -de la mutation -"ιεηαηάλεςκ" -de la notation -αλζμθυβδζδξ (ααειμθυβδζδξ Γ.Τ. απυ ημκ πνμσζηάιεκυ ημο) -de la radiation des cadres -ζπεηζηά ιε ηδκ μνζζηζηή δζαβναθή Γ.Τ. απυ ηδκ επεηδνίδα -disciplinaire -πεζεανπζημφ δζηαίμο -du recrutement -πνμζθήρεςκ Γ.Τ. Continuitη du service publique Αξρή ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ δδιυζζαξ οπδνεζίαξ Contractuel Υπάιιεινο ζοιααζζμφπμξ Contrat Σχκβαζε -de fonction publique -δδιμζίμο δζηαίμο ιεηαλφ ηνάημοξ ηαζ Γ.Τ. -salarial -ιζζεμθμβζημφ παναηηήνα Conventions collectives Σπκβάζεηο ζοθθμβζηέξ Cooptation Οξγάλνπ ζοθθμβζημφ μνζζιυξ ιέθμοξ απυ ηα θμζπά ιέθδ ημο Corps Σψκα Γ.Τ. / Κθάδμξ / Καηδβμνία Γ.Τ. * * Πνμαθδιαηζηή ειθακίγεηαζ δ πνήζδ ηςκ υνςκ αοηχκ ζημ εθθδκζηυ δδιμζζμτπαθθδθζηυ δίηαζμ. Με ημ Ν. 434/1976 μζ "Καηδβμνίεξ" ιεημκμιάζηδηακ ζε "Κθάδμοξ", βεβμκυξ ημ μπμίμ μδήβδζε ζε ζφβποζδ ιε ημκ υνμ ημο "Κθάδμο" ςξ ζφκμθμ ανζειμφ εέζεςκ ιέζα ζε ιία ηαηδβμνία. Γζα κα απμθεοπεεί δ ζφβποζδ αοηή, ημ π.δ. 611/1977 πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ "Γεκζηυηενμξ Κθάδμξ" βζα κα οπμδδθχζεζ ημκ

26 fusion du - grands - -enseignants -techniques Corruption Cotisation Cour des Comptes Crηation d' emploi ηθάδςκ Γ.Τ. ζοβπχκεοζδ χιαηα Μεβάθα ηδξ Γζμζηήζεςξ (π.π. Δθεβηηζηυ οκέδνζμ) εηπαζδεοηζημί Γ.Τ. ηεπκζημί Γ.Τ. Γηαθζνξά Δηζθνξέο Γ.Τ. βζα ηδκ επίηεολδ ημζκμφ ζημπμφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην Θέζεσλ ενβαζίαξ δδιζμονβία Cumul -d' activitζs D -d' emplois Σψξεπζε -(άζηδζδ) πμθθαπθχκ ηαεδηυκηςκ απυ Γ.Τ. -εέζεςκ ενβαζίαξ Γ.Τ. Dηcharge (d' activitζ/de service) Απαιιαγή απυ ηα ηαεήημκηα Dηcision Απφθαζε δηνηθεηηθήο αξρήο Dηcret Γηάηαγκα Dηgagement des cadres Απφιπζε Γ.Τ. ιε απμγδιίςζδ Dηlηgation de pouvoir Δθρψξεζε ανιμδζμηήηςκ απυ ακχηενμ ζε ηαηχηενμ υνβακμ ηδξ Γζμίηδζδξ Dηmission Παξαίηεζε Dηontologie Γενληνινγία Dηplacement d' office (v. Mobilitη) Dηrogation Eμαίξεζε Dηsintηressement Αληδηνηειήο άζηδζδ ηαεδηυκηςκ (αθ. (v. Obligation) Υπνρξέσζε) Dηtachement (v. Mobilitη) Devoir Καζήθνλ -de loyalisme -κμιζιμθνμζφκδξ -de rζserve -επζθφθαλδξ Dignitη (v. Obligation) Direction gζnζrale de l' Administration et de la Fonction Publique Discipline Discrηtion Discrimination Dispense de service Disponibilitη Disposition mise ΰ - Dossier communication du - -d' une affaire -individuel Αμηνπξεπήο δζααίςζδ (αθ. Υπνρξέσζε) Γεληθή Γηεχζπλζε δζμζηήζεςξ δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Πεηζαξρία Δρεκχζεηα Γηάθξηζε (ηαηά πανάααζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ζζυηδηαξ) Απαιιαγή απυ ζοβηεηνζιέκδ οπμπνέςζδ Γηαζεζηκφηεηα Γ.Τ. "Γηάζεζε" Γ.Τ. Φάθεινο βκςζημπμίδζδ - -οπυεεζδξ -αημιζηυξ Γ.Τ. (ιδηνχμ Γ.Τ.) Droit (s) Γηθαίσκα (/ηα) υνμ "Κθάδμξ" ιε ηδκ έκκμζα ηδξ "Καηδβμνίαξ" (αθ. π.π. ανε. 154). Δηηεκέζηενα αθ. Μανίκμ Ακ., Σα ααζζηά ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ δζηαίμο, Ακη. άηημοθαξ, Αεήκα, 1996, ζεθ

27 -ΰ la formation permanente -ΰ pension -ΰ protection -acquis -au traitement -civiques -de fonctionnaires -de grεve -de la dζfense -de recours -syndicale E Echelle -de salaires -mobile des salaires -sociale Echelon Ecole de formation Ecole National d'administration (E.N.A.) Egalitη (principe d') -d' accεs ΰ la fonction publique -de traitement -des sexes Emploi -ΰ la discrζtion du gouvernement -ΰ temps incomplet -budgζtaire -de direction -distinction du grade et de l'- (v. Grade) -δζανημφξ επζιυνθςζδξ -ζοκηαλζμδμηζηυ Γ.Τ. -(αλίςζδ) ημο Γ.Τ. βζα πνμζηαζία ημο απυ ημ Κνάημξ ηεηηδιέκμ- -θήρδξ ιζζεμφ Γ.Τ. πμθζηζηά- -(εειεθζχδδ) ηςκ Γ.Τ. -απενβίαξ -οπενάζπζζδξ Γ.Τ. εκχπζμκ ηςκ Ανπχκ -πνμζθοβήξ -ζοκδζηαθζζηζηυ Κιίκαθα -ημζκςκζηή -ιζζεμθμβζηή -αοηυιαηδξ ηζιανζειζηήξ ακαπνμζανιμβήξ ιζζεχκ (Α.Σ.Α.) Κιηκάθην ααειμφ (grade) Γ.Τ. Σρνιέο εζζυδμο ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Αξρή ηδξ ζζυηδηαξ ανπή ηδξ ίζδξ πνυζααζδξ ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ζχια ανπή ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ανπή ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ Θέζε (Γ.Τ.) -οπαθθήθςκ ζηδ δζάεεζδ ηδξ Κοαένκδζδξ (ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ηαζ απυθοζή ημοξ) -ιενζηήξ απαζπυθδζδξ -πνμαθεπυιεκδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ -δζεοεοκηζηή -fonctionnel (v. ΰ la discrζtion du gouvernement) -permanent -rζservζ systεme de l'- Engagement (de servir l' Etat) Enseignants (v. Corps) Etat Evaluation des agents Exclusion (temporaire de ζφζηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ - ιυκζιδ - πνμμνζζιέκδ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμζχπςκ (π.π. παθαζμί πμθειζζηέξ, εφιαηα πμθέιμο, ηαηδβμνίεξ ακαπήνςκ η.θπ.) Θέζε Γ.Τ. οπμπνέμο παναιμκήξ μνζζιέκμο πνυκμο ζηδκ οπδνεζία θυβς θήρεςξ οπμηνμθίαξ απυ ημ Κνάημξ Κξάηνο Αμηνιφγεζε ηςκ οπαθθήθςκ Απνθιεηζκφο Γ.Τ. απυ ηα ηαεήημκηά ημο

28 fonction) Exercise effectif de la fonction F Faute -de service -disciplinaire -pζnale Fηdηration (de syndicats) Fichier Fonction Fonction (s) Fonction Publique -d' Etat -hospitaliεre -territoriale Fonctionnaire Fonctionnaire d' autoritζ Fonctionnaire d' exζcution Formation -permanente -professionnelle -syndicale βζα δζάζηδια υπζ ιζηνυηενμ ηςκ έλζ ιδκχκ Απαζρφιεζε πθήνδξ ημο Γ.Τ. ζηδ δδιυζζα οπδνεζία οπμπνέςζδ βζα - Παξάπησκα -οπδνεζζαηυ -πεζεανπζηυ -πμζκζηυ / πμζκζηή πανάααζδ Οκνζπνλδία ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ Φάθεινο, ηανηέθα Αξκνδηφηεηα Λεηηνχξγεκα Γεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα -ημο Κνάημοξ -κμζμημιεζαηυ -ηδξ πενζθένεζαξ Υπάιιεινο ηδξ Γζμίηδζδξ ιε ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο (Γ.Τ. / δδιυζζμξ θεζημονβυξ) Υπάιιεινο ακχηαημξ (Γ.Τ.), εηθναζηήξ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ (π.π. Νμιάνπδξ) Υπάιιεινο εηηεθεζηζηχκ ηαεδηυκηςκ Δπηκφξθσζε -δζανηήξ -(ηαηάνηζζδ) επαββεθιαηζηή -ζε ζοκδζηαθζζηζηά εέιαηα G Garanties -disciplinaires -fondamentales Glissement, Vieillissement, Technicitζ (G.V.T.) Grade principe de sζparation de l' emploi et du - Grands Corps -techniques Grζve -abusive -illicite -interdite -politique -sauvage Δγγπήζεηο -ημο πεζεανπζηχξ δζςημιέκμο οπαθθήθμο εειεθζχδεζξ- "Πξνψζεζε", "επαφλδζδ πνυκμο οπδνεζίαξ", "αεθηζςιέκδ ηεπκζηή ζηακυηδηα οπαθθήθμο" (ζημζπεία πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ ημο οπαθθήθμο) Βαζκφο (οπμδζαζνμφιεκμξ ζε ηθζιάηζα, ζchelons) ανπή ημο δζαπςνζζιμφ ηδξ εέζδξ απυ ημ - "Μεγάια Σψκαηα ηεο Γηνηθήζεσο" (έηθναζδ πμο ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκα πνμαεαθδιέκα ζχιαηα, υπςξ ημ Conseil d' Etat) Mεβάθα Σεπκζηά χιαηα ιε ζηεθέπςζδ απυ απμθμίημοξ ηςκ Μεβάθςκ πμθχκ (Grandes Ecoles, π.π. Ecole de Mines) Απεξγία -ηαηαπνδζηζηή -πανάκμιδ -απαβμνεοιέκδ πμθζηζηή- -ηδνοπεείζα πςνίξ ηήνδζδ ηςκ κμιίιςκ

29 -sur le tas -surprise -tournante Grille H Hauts - fonctionnaires Hiηrarchie principe hiζrarchique Honorariat Horaire variable δζαηοπχζεςκ -ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθδρδ αζθκζδζαζηζηή ηήνολδ - ηοθζυιεκδ- Βαζκίδα ιζζεμθμβζηή Υπάιιεινη δδιυζζμζ, ακχηαημζ Ηεξαξρία ζενανπζηή ανπή Υπάιιεινο δδιυζζμξ ηαηέπςκ ηδκ ζδζυηδηα ημο επζηίιμο Ωξάξην ιεηααθδηυ Hors - -cadres I -catζgorie -statut (Γ.Τ.) απμζπαζιέκμξ, οπαβυιεκμξ ζε εζδζηυ κμιζηυ ηαεεζηχξ (Γ.Τ.) εηηυξ ηαηδβμνίαξ πνμαθεπμιέκδξ απυ ημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ Γ.Τ. ιδ οπμηείιεκμξ ζημκ ηακμκζζιυ οπδνεζζαηήξ ηαηαζηάζεςξ ηςκ Γ.Τ. (π.π ζοιααζζμφπμξ) Impartialitη Ακεξνιεςία Γ.Τ. Inamovibilitη Μνληκφηεηα Γ.Τ. Inaptitude (ΰ l' emploi) Αθαηαιιειφηεηα πνμξ ενβαζία Γ.Τ. θυβς α) ζςιαηζηήξ ακζηαηυηδηαξ ή α) επαββεθιαηζηήξ ακεπάνηεζαξ ή β) άζηδζδξ αζοιαζαάζημο πνμξ ηδ δδιυζζα οπδνεζία ένβμο Incompatibilitη Aζπκβίβαζην άζηδζδξ δεοηένμο ένβμο απυ Γ.Τ. Indemnitηs Δπηδφκαηα Γ.Τ. Indηpendance (des Αλεμαξηεζία Γ.Τ. fonctionnaires) Indice Γείθηεο οπμθμβζζιμφ ιζζεμφ Γ.Τ. Ingηrence Ηδηνηειήο ακάιεζλδ Γ.Τ. ζε επζπεζνήζεζξ η.θπ. επμπηεουεκεξ απυ ηδκ Τπδνεζία ημο ζοκζζηχζα οπαθθδθζηυ πμζκζηυ αδίηδια Inspections gηnηrales Γεληθέο επηζεσξήζεηο (ζχιαηα επζεεςνδηχκ ηςκ Γ.Τ. ελανηχιεκα απεοεείαξ απυ ημκ Τπμονβυ) Installation (proces-verbal d'-) Δγθαηάζηαζε Γ.Τ. ζηδ εέζδ ημο ιεηά αεααζςηζημφ εββνάθμο Institut international d' Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Administration (δδιυζζμ κμιζηυ πνυζςπμ οπαβυιεκμ publique απεοεείαξ ζημκ Πνςεοπμονβυ ηδξ Γαθθίαξ) Instruction (s) Οδεγίεο έββναθεξ ή πνμθμνζηέξ πνμσζηαιέκμο Γ.Τ. βζα ηδκ άζηδζδ ημο οπδνεζζαημφ ένβμο Insuffisance professionnelle Αλεπάξθεηα επαββεθιαηζηή

30 Intηgration (des non titulaires) Intηrθt du service Intηrimaire Invaliditη allocation temporaire d'- pension d'- J Journal officiel Jury -de concours L Lηgalitη principe de - Libηrale doctrine - de la fonction publique Libertη -d' expression -d' opinion -syndicale Licenciement Lien statutaire Limite d' age Liste -complζmentaire -principale Liste d' aptitude Logement de fonction Loi Loyalisme, devoir de - (v. Devoir) M Majoration Masse salariale Mηdiateur Έληαμε ζοιααζζμφπμο οπαθθήθμο ζε εέζδ Γ.Τ. Σπκθέξνλ ηδξ Τπδνεζίαξ (δζαθμνμπμζμφιεκμ απυ ημ "intζrηt gζnζral"=βεκζηυ ζοιθένμκ) Υπάιιεινη ημο Γδιμζίμο έηηαηημζ Αληθαλφηεηα πνμξ ενβαζία πνμζςνζκυ επίδμια θυβς - ζφκηαλδ θυβς - "Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο" Δπηηξνπή (ηνίζδξ) -δζαβςκζζιμφ πνυζθδρδξ Γ.Τ. Ννκηκφηεηα ανπή ηδξ - Φηιειεχζεξε εεςνία πενί ημο δδιμζζμτπαθθδθζημφ ζχιαημξ Διεπζεξία -έηθναζδξ Γ.Τ. -βκχιδξ Γ.Τ. -ζοκδζηαθζζηζηή Γ.Τ. Απφιπζε Γεκνζηνυπαιιειηθή ζπέζδ Ζιηθίαο φξην Καηάινγνο ζοιπθδνςιαηζηυξ - επζηοπυκηςκ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. ηφνζμξ - επζηοπυκηςκ ζε δζαβςκζζιυ πνυζθδρδξ Γ.Τ. Πξναγσγή εζςηενζηή έκηαλδ οπαθθήθμο ζε μνζζιέκδ ηαηδβμνία οπυ ιμνθή - Καηνηθία πανεπμιέκδ απυ ημ Κνάημξ ζε οπάθθδθμ θυβς ηδξ οπμπνέςζήξ ημο δζανημφξ παναιμκήξ ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ημο Νφκνο Πξνζαχμεζε Πνζφ απνδνρψλ Γ.Τ. ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ, ζοβηνζκυιεκμ ιε ηζξ απμδμπέξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγμκηαζ μζ πνμζαολήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε πνμαβςβή η.θπ. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, "Ombudsman"

31 "Merit system" Mηrites (apprζciation des-) Mission Mobilitη et Mutations Changement -d' affectation (v. Mutation sur demande) -de corps -de poste Dζplacement -d' office Dζtachement Mobilitζ -externe -horizontale -interne -statutaire -verticale Mutations -d' office -sur demande Moralitη Mutations (v. Mobilitη et Mutations) Mutuelle des fonctionnaires N Nationalitη Nηcessitη du service Nηgociations salariales Neutralitη, obligation de - (v. Obligation) Niveau de recrutement Nomination Non - titulaire Notation Notification O Obligation (s) des fonctionnaires -d' exercise personnel des Αμηνινγηθφ ζχζηεκα πξφζιεςεο Γ.Τ (ηαη' ακηίεεζδ πνμξ ημ "spoil system"= ζφζηδια ηςκ αοεαίνεηςκ πνμζθήρεςκ) * Δθηίκεζε ηεο αμίαο Γ.Τ. ή ημο οπμρδθίμο Γ.Τ. Απνζηνιή Γ.Τ. Κηλεηηθφηεηα - Μεηαθίλεζε - 'Μεηάηαμε" Γ.Υ. Μεηαηίκδζδ Γ.Τ. -εζςηενζηή, απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ ιεηάεεζδ Μεηάεεζδ αθθαβή εέζδξ οπαθθήθμο ςξ πεζεανπζηυ ιέηνμ / πμζκή Απυζπαζδ Κζκδηζηυηδηα ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. πνμξ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ή ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ιδ ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. εκηυξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζηα πθαίζζα μνβακζζιμφ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζοκδοαζιέκδ ιε πνμαβςβή "Μεηάηαλδ" ιεηαηίκδζδ Γ.Τ. ζε άθθδ εέζδ ηαη' επζηαβή ηδξ οπδνεζίαξ πςνίξ κα απμηεθεί πεζεανπζηυ ιέηνμ αθθαβή ημπμεέηδζδξ οπαθθήθμο πςνίξ αθθαβή ηθάδμο ηαη' αίηδζδ ημο οπαθθήθμο Ζζηθή ημο Γ.Τ. Αιιειναζθαιηζηηθφο μνβακζζιυξ ηςκ Γ.Τ. Ηζαγέλεηα Αλάγθε οπδνεζζαηή πενζμνζζηζηή ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Γ.Τ. Γηαπξαγκαηεχζεηο ζοθθμβζηέξ βζα ιζζεμθμβζηά εέιαηα Τίηινο ζπνπδψλ ακαβηαίμξ βζα ηδκ είζμδμ ζε μνζζιέκμ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηθάδμ "Γηνξηζκφο" (ημ πνμζδίδεζκ ηδκ ζδζυηδηα ημο Γ.Τ.) Υπάιιεινο ημο Γδιμζίμο πςνίξ κα έπεζ ηδ δδιμζζμτπαθθδθζηή ζδζυηδηα Αμηνιφγεζε / ααειμθυβδζδ Γ.Τ. απυ ημκ πνμσζηάιεκυ ημο Κνηλνπνίεζε Υπνρξεψζεηο ηςκ Γ.Τ. -αοημπνυζςπδξ εηηέθεζδξ ηςκ * Οζ υνμζ "spoil system", "merit system" πνμένπμκηαζ απυ ηζξ αββθμζαλςκζηέξ πχνεξ.

32 fonctions -d' information -d' obζissance -de dζsintζressement -de dignitζ -de discrζtion -de neutralitζ -de probitζ -de rζserve -de rζsidence Ordre hiζrarchique Ordre illζgal Organisations syndicales Ouvrier d' Etat P Paritη des fonctions publiques ηαεδηυκηςκ -πθδνμθυνδζδξ ηςκ δζμζημοιέκςκ -οπαημήξ -ακζδζμηεθμφξ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ -αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ -επειφεεζαξ -μοδεηενυηδηαξ -εκηίιμο αίμο -επζθφθαλδ -εβηαηάζηαζδξ ζημ ηυπμ ενβαζίαξ Ηεξαξρηθή ηάλδ Γηαηαγή πανάκμιδ πνμσζηαιέκμο πνμξ οθζζηάιεκμ Σπλδηθαιηζηηθέο μνβακχζεζξ Υπάιιεινο ηδξ βαθθζηήξ ηναηζηήξ πμθειζηήξ αζμιδπακίαξ ιε εζδζηή ζπέζδ δδιμζίμο δζηαίμο Ίζε κεηαρείξηζε Γ.Τ. ιε ηα ίδζα πνμζυκηα εεζιζηή ανπή - Participation principe de - Pension -d' invaliditζ -de retraite -de rζversion droit de - Pηrηquation des notes Pηrηquation des pension Personnel de services publics industriels et commerciaux Politique -du recrutement -salarial Position Poste Pouvoir discrζtionnaire Pouvoir hiζrarchique Prηrogatives -attachζes ΰ certain corps ou fonctions -des fonctionnaires Prestation familiale Prime Prise illζgale d' intζrηt Probitη, obligation de (v. Obligation) Procηdure disciplinaire Promotion Σπκκεηνρή ανπή ηδξ - Σχληαμε ακαπδνζηή - - θυβς απμπχνδζδξ απυ ηδκ οπδνεζία "ιεζςιέκδ - πανεπυιεκδ ζε ζοββεκζηά πνυζςπα εακυκημξ Γ.Τ." δζηαίςια - Αμηνιφγεζε/ααειμθυβδζδ Γ.Τ. (δζαδζηαζία πενζμνζζιμφ ηςκ απμηθίζεςκ ηαηά ηδκ -) Σπληάμεσλ παθαζχκ ηαζ κέςκ ζοκηαλζμφπςκ δζαδζηαζία ελίζςζδξ Πξνζσπηθφ δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ αζμιδπακζημφ ηαζ ειπμνζημφ παναηηήνα Πνιηηηθή -ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζθήρεζξ Γ.Τ. -ζπεηζηά ιε ηζξ απμδμπέξ Γ.Τ. Υπεξεζηαθή ηαηάζηαζδ ημο Γ.Τ. ζε δεδμιέκδ ζηζβιή Θέζε Γηαθξηηηθή εοπένεζα Ηεξαξρηθή ελμοζία Πξνλφκηα -ακήημκηα ζε μνζζιέκα ζχιαηα Γ.Τ. ή θεζημονβήιαηα -ηςκ Γ.Τ. Eπίδνκα μζημβεκεζαηυ Ακνηβή πνυζεεηδ Γ.Τ. Όθεινο πανάκμιμ Γ.Τ. απυ επζπείνδζδ ηδκ μπμία επμπηεφεζ δ Τπδνεζία ημο Πεηζαξρηθή δζαδζηαζία Πξναγσγή

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1330/Τ.Γ /17.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BA Smpiliri E. 1*, Golomazou E. 2, Exadactylos A. 2, Malandrakis E. 2, Fleris G. 3, Dimopoulos D. 1, Panagiotaki P. 2 1 Dias

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΠΘ Φερών 6, Αθήνα 10434 Τηλ. 010 82 56 095 Fax 010 82 56 096 Κιν. Τηλ. 6977 509280 BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011 Cyprus Center for Environmental Research and Education St. Antreas str. 306, P.O. Box 56091, 3304 Limassol Cyprus Tel.: 25954954, 25864344, 99302425 / Fax.: 25371548, 25335682 Website: www.kykpee.org E-mail.:

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Δηληηηπίαζη από μεθανόλη

Δηληηηπίαζη από μεθανόλη Δηληηηπίαζη από μεθανόλη 1 Η μεθανόλη και η σπηζηικόηηηά ηηρ ζηην καθημεπινή ππακηική Η ιεεακυθδ ή ιεεοθζηή αθημυθδ, ή λοθυπκεοια-δ απθμφζηενδ αθηακυθδ- είκαζ έκα άπνςιμ, εφθθεηημ ηαζ ημλζηυ οβνυ ιε παναηηδνζζηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήταν πάρα πολύ πρόωρο να

Θα ήταν πάρα πολύ πρόωρο να www.itaes.gr Τεύχος 2ο, Απρίλιος 2004 É Numéro 2, Avril 2004 I Издание 2-ро, Април 2004 www.itaes.gr ΤΟΜΑΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ρνιή Σξνθίκσλ Βηνηερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ «Μειέηε RANKL-επαγόκελσλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζε γελεηηθά δσηθά πξόηππα θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα