Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση."

Transcript

1 Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/ ) (εφεξής «ο νόµος») και εξειδικεύονται στην Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η απόφαση»). Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Από την , ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου, καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 51/1992 και οι υποχρεώσεις προσώπων αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση σηµαντικών συµµετοχών τους ρυθµίζονται πλέον από τις διατάξεις των άρθρων 9-16 του νόµου και από τα άρθρα 4-10 της απόφασης. Η Εγκύκλιος απευθύνεται στα υπόχρεα πρόσωπα του νόµου, ήτοι τους µετόχους, τα πρόσωπα των άρθρων 10 και 11 και τους εκδότες, µε σκοπό να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις τους και να περιγράψει τις διαδικασίες υποβολής των γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον εκδότη και δηµοσιοποίησης αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο νόµος και η απόφαση ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την πληροφόρηση που παρέχεται σε περιπτώσεις απόκτησης ή διάθεσης σηµαντικών συµµετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόµου, σε εκδότες των οποίων κράτος µέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόµου. 1

2 1. ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Υπόχρεος σύµφωνα µε το νόµο είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, απευθείας ή µέσω τρίτου προσώπου (α) αποκτά ή διαθέτει µετοχές µε δικαίωµα ψήφου (βλ. αρ. 9 του νόµου) ή (β) δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί δικαιώµατα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόµου. Με την υποχρέωση του άρθρου 9 βαρύνονται και τα πρόσωπα του άρθρου 11. Ενδεικτικά, υπόχρεα πρόσωπα προς γνωστοποίηση µπορεί να είναι τα εξής : 1.1. Πρόσωπο του άρθρου 9: µέτοχος 1.2. Πρόσωπο του άρθρου 10: µέτοχος ή µη, Ε.Π.Ε.Υ., διαχειριστής, θεµατοφύλακας, Α.Ε..Α.Κ. και λοιπές περιπτώσεις 1.3. Πρόσωπο του άρθρου 11: πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοπιστωτικά µέσα που παρέχουν δικαίωµα απόκτησης µετοχών. Από την υποχρέωση ενηµέρωσης απαλλάσσονται οι µεριδιούχοι όταν αποκτούν ή διαθέτουν µερίδια που εκδίδουν αµοιβαία κεφάλαια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. εν απαλλάσσονται τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν µετοχές που εκδίδουν οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.). Από την , ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου, και το αργότερο τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία αυτή, ήτοι µέχρι τις , τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σηµαντική συµµετοχή επί των δικαιωµάτων ψήφου, µέτοχοι ή µη, οφείλουν να προβούν στην ενηµέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 του νόµου. Συγκεκριµένα, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν, συµπληρώνοντας το έντυπο γνωστοποίησης, να ενηµερώσουν τον εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωµάτων ψήφου και επί του µετοχικού κεφαλαίου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 9,10 και 11 του νόµου, εκτός αν έχουν προβεί πριν την ηµεροµηνία αυτή στην ίδια ενηµέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Κάθε µέτοχος εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει µετοχές που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου και, συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως µέτοχος νοείται, σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 2396/1996), δηλαδή το πρόσωπο στο Λογαριασµό Αξιών του οποίου είναι καταχωρηµένες οι µετοχές στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων Ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης µετοχών 2

3 Η απόκτηση ή διάθεση µετοχών µπορεί να πραγµατοποιείται εντός οργανωµένης αγοράς, δηλαδή µε συναλλαγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή εκτός οργανωµένης αγοράς. α. Προκειµένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωµένη αγορά : Ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης µετοχών θεωρείται η ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο µέτοχος προβαίνει σε αγορά και πώληση µετοχών εντός της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωµένη αγορά κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ως ποσοστό επί των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου θεωρείται το ποσοστό που ο µέτοχος κατέχει µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης της οργανωµένης αγοράς. Για παράδειγµα: Αν ο µέτοχος απέκτησε στη διάρκεια συνεδρίασης µετοχές και, ως εκ τούτου, το ποσοστό του στα δικαιώµατα ψήφου του εκδότη αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), αλλά µέχρι το πέρας της συνεδρίασης µεταβίβασε ποσοστό ή και το σύνολο των νεοαποκτηθεισών µετοχών µε αποτέλεσµα η ποσοστιαία µεταβολή, µετά το κλείσιµο, να είναι κατώτερη του πέντε τοις εκατό (5%), δεν υποχρεούται σε ενηµέρωση. β. Προκειµένου για συναλλαγές εκτός οργανωµένης αγοράς: Ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωµάτων ψήφου θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύµβαση. Παράδειγµα : Στην περίπτωση της µεταβίβασης µετοχών που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου στο πλαίσιο δηµόσιας πρότασης, ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης των µετοχών θεωρείται η ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης µεταβίβασης των µεταβιβαζοµένων µετοχών. Προκειµένου για συναλλαγές που καταρτίστηκαν σε Πολυµερή Μηχανισµό ιαπραγµάτευσης (Π.Μ..), ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης µετοχών θεωρείται η ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή. Περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης µετοχών µε δικαιώµατα ψήφου συνιστά και η κληρονοµική διαδοχή. Στην περίπτωση αυτή, ως ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών µε δικαιώµατα ψήφου θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής της κληρονοµιάς Ενηµέρωση στην περίπτωση εταιρικών γεγονότων Ο µέτοχος σε κάθε περίπτωση που εταιρικό γεγονός µεταβάλλει την κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου, ανεξάρτητα µε το αν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών, έχει υποχρέωση ενηµέρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Ενδεικτικά, εταιρικά γεγονότα που δύνανται να µεταβάλλουν τις συµµετοχές των µετόχων της εταιρίας στα δικαιώµατα ψήφου αυτής είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε ταυτόχρονη διάθεση αδιαθέτων µετοχών σε ορισµένα πρόσωπα ή η µερική κάλυψη της αύξησης, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης, η ακύρωση ιδίων µετοχών και η µετατροπή προνοµιούχων άνευ δικαιώµατος ψήφου µετοχών σε κοινές. 3

4 Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις που η αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου δεν επιφέρει αύξηση ή µείωση στην κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, της έκδοσης δωρεάν µετοχών ή της µεταβολής του αριθµού αυτών λόγω µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, δεν γεννάται υποχρέωση ενηµέρωσης. Ως ηµεροµηνία επέλευσης της σηµαντικής µεταβολής θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία οι νέες µετοχές τέθηκαν σε διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα υπόχρεα προς ενηµέρωση πρόσωπα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του εταιρικού γεγονότος την ηµεροµηνία κατά την οποία ο εκδότης δηµοσιοποίησε τα προβλεπόµενα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόµου, στοιχεία. Τα ως άνω στοιχεία, εξάλλου, αποτελούν τη βάση για τον υπολογισµό της συµµετοχής στα δικαιώµατα ψήφου έκαστου προσώπου, µετόχου ή µη Ενηµέρωση από µετόχους για µεταβολή ίση ή µεγαλύτερη του 3% Υποχρέωση ενηµέρωσης έχει και κάθε µέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωµάτων ψήφου εφόσον το ποσοστό του σηµειώσει µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου, λόγω απόκτησης ή διάθεσης µετοχών µε δικαιώµατα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που µεταβάλλουν την κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου. Η ποσοστιαία µεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) επί των δικαιωµάτων ψήφου µπορεί να είναι αποτέλεσµα µίας ή, αθροιστικά, περισσότερων πράξεων (συναλλαγές, εταιρικά γεγονότα και λοιπά). Για τον υπολογισµό της µεταβολής λαµβάνεται ως βάση η προηγούµενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην οποία προέβη ο υπόχρεος βάσει του νόµου. Συνεπώς κάθε υποχρεωτική γνωστοποίηση (ανεξαρτήτως αν αφορά σε όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ή σε µεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) ) αποτελεί βάση για νέα µεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Υπόχρεος προς γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου µπορεί να είναι µέτοχος ή οιοσδήποτε τρίτος που, δυνάµει των περιπτώσεων του άρθρου 10, "δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί δικαιώµατα ψήφου", µε αποτέλεσµα το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου του να φτάνει, να υπερβαίνει ή να κατέρχεται των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ή να σηµειώνει µεταβολή της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. Το άρθρο 10 του νόµου, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 της απόφασης, αποσυνδέει την υποχρέωση ενηµέρωσης από την απόκτηση ή διάθεση µετοχών και διευρύνει τον κύκλο των υπόχρεων προσώπων. Κρίσιµη για τη στοιχειοθέτηση της υποχρέωσης ενηµέρωσης είναι η δυνατότητα άσκησης χωρίς περιορισµούς των δικαιωµάτων ψήφου ανεξάρτητα από την κατοχή ή µη των µετοχών που ενσωµατώνουν τα εν λόγω δικαιώµατα. 4

5 Στις περιπτώσεις του άρθρου 10, ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωµάτων ψήφου θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύµβαση (ή η συµφωνία ή το έγγραφο µε το οποίο παρέχεται το δικαίωµα απόκτησης, διάθεσης ή άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου). ιευκρινίζεται ότι ως πρόσωπα του άρθρου 10 του νόµου ενδέχεται, κατά περίπτωση, να θεωρηθούν η εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών εφόσον, µε την ειδική έγγραφη σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ αυτής και του πελάτη, εξουσιοδοτείται να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου κατά την κρίση της χωρίς ο πελάτης να παρέχει οδηγίες για την άσκησή τους και η ανώνυµη εταιρία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε..Α.Κ.) ιευκρινιστικές παρατηρήσεις σε περιπτώσεις του άρθρου 10 Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινιστικές παρατηρήσεις και τα παραδείγµατα σε περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόµου που παρατίθενται στη συνέχεια είναι ενδεικτικά. Μη αναφορά άλλων ειδικότερων περιπτώσεων δεν πρέπει να νοείται ως έλλειψη υποχρέωσης, καθόσον η υπαγωγή στη διάταξη πραγµατικών περιστατικών, συσχετισµών ή συµφωνιών µεταξύ προσώπων, κρίνεται κατά περίπτωση µε βάση τους ειδικότερους όρους αυτής.. Κρίσιµα είναι τα πραγµατικά περιστατικά και ιδίως οι ειδικότεροι όροι κάθε συµφωνίας µεταξύ των µερών για την απόκτηση, διάθεση ή άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. Η αναφορά κατηγοριών υπόχρεων προσώπων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις του ίδιου άρθρου, δεν αποκλείει κατά περίπτωση τη στοιχειοθέτηση της σχετικής υποχρέωσης βάσει διάταξης άλλης περίπτωσης (όπως π.χ. βάσει του άρθρου 9). Όταν τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν οι σχέσεις των περιπτώσεων του άρθρου 10 του νόµου µε αποτέλεσµα να προκύπτει σηµαντική µεταβολή των συµµετοχών στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόµου, υποβάλλεται νέα γνωστοποίηση. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής σχετικά µε ορισµένες επιµέρους περιπτώσεις του άρθρου 10: (α) Στην περίπτωση του στοιχείου (α) του άρθρου 10 (όπως αυτό εξειδικεύεται στη παράγραφο 2, στοιχείο (α) του άρθρου 5 της απόφασης) η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των µερών που τα υποχρεώνει σε συντονισµένη ενέργεια ως προς την άσκηση των κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου, γεννά υποχρέωση ενηµέρωσης. Η συµφωνία µπορεί να συναφθεί και προφορικώς. Ως ηµεροµηνία σύναψης της έγγραφης συµφωνίας θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της. Στην περίπτωση προφορικής συµφωνίας, θεωρείται η ηµεροµηνία της σύναψης της συµφωνίας και, σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία έναρξης της συντονισµένης πολιτικής ή συµπεριφοράς, όπως αυτή µπορεί να διαπιστωθεί από τα πραγµατικά περιστατικά (ενδεικτικά: λήψη αποφάσεων διοικητικού συµβουλίου, γενικής συνέλευσης κ.α.). ιευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα κατά την έννοια του στοιχείου (ε) του άρθρου 2 του ν. 3461/ 2006 για τις δηµόσιες προτάσεις, θεωρούνται 5

6 υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 10, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως µετόχων ή µη, από την ηµεροµηνία που συµφωνείται η συντονισµένη άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου και εφεξής σε κάθε περίπτωση που το συνολικό ποσοστό συµµετοχής επί των δικαιωµάτων ψήφου τους σηµειώνει σηµαντική µεταβολή. Όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν στη συµφωνία έχουν αυτοτελή υποχρέωση ενηµέρωσης έκαστος για το συνολικά διαµορφούµενο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη ενηµέρωση µε την υποβολή ενός και µόνο εντύπου γνωστοποίησης (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της απόφασης). Κατά τη συµπλήρωση του σχετικού εντύπου πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα όλων των υπόχρεων προσώπων, ή αν έχει οριστεί εκπρόσωπος, να προκύπτει σαφώς η ταυτότητα των εκπροσωπούµενων προσώπων. (β) Στην περίπτωση του στοιχείου (γ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, το πρόσωπο στο οποίο έχουν παρασχεθεί µετοχές ως εµπράγµατη ασφάλεια, εφόσον έχει τον έλεγχο των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται σε αυτές τις µετοχές και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, υποχρεούται να προβεί σε ενηµέρωση. Αντίστοιχα, υποχρεούται σε ενηµέρωση και το πρόσωπο που παρέχει ως εµπράγµατη ασφάλεια τις µετοχές που ενσωµατώνουν τα δικαιώµατα ψήφου. Συµβάσεις ενεχύρου µεταξύ ενεχυρούχου δανειστή (π.χ. πιστωτικού ιδρύµατος) και µετόχων, εφόσον στις συµβάσεις αυτές προβλέπεται µεταβίβαση των δικαιωµάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή, εµπίπτουν στη συγκεκριµένη διάταξη. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο ενεχυρούχος δανειστής που ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου προτίθεται να τα ασκήσει. Τυχόν πρόθεση του ενεχυρούχου δανειστή (π.χ. του πιστωτικού ιδρύµατος) να µην ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που του έχουν µεταβιβάσει, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύµβαση. Ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης θεωρείται η ηµεροµηνία σύναψης της συµφωνίας για την παροχή εµπράγµατης ασφάλειας. (γ) Στην περίπτωση του στοιχείου (ε) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, υπάγεται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, µέσω σειράς (αλυσίδας) παρένθετων νοµικών ή φυσικών προσώπων, ελέγχει σηµαντικό ποσοστό, των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας εταιρίας. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι ασκεί ή δύναται να ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου στην εκδότρια εταιρία. Για τον υπολογισµό του ποσοστού των δικαιωµάτων ψήφου το πρόσωπο αυτό πρέπει να αθροίζει το ποσοστό που κατέχει ή ελέγχει κάθε άλλη ελεγχόµενη από αυτό επιχείρηση. Η υποχρέωση του προσώπου που έχει τον έλεγχο να προβεί σε ενηµέρωση για οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στο συνολικό ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου, αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση και υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν αντίστοιχη υποχρέωση της ελεγχόµενης επιχείρησης. Ειδικότερα στην περίπτωση που µεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόµενου µεσολαβούν ενδιάµεσα πρόσωπα, δηλαδή στην περίπτωση 6

7 που ο έλεγχος δεν ασκείται απευθείας, όλα τα ενδιάµεσα πρόσωπα υποχρεούνται αυτοτελώς να ενηµερώνουν για τυχόν σηµαντική µεταβολή στα δικαιώµατα ψήφου τους αναφέροντας στη σχετική γνωστοποίηση όλη την αλυσίδα των παρένθετων προσώπων. Κατά τη συµπλήρωση του στοιχείου 8 του εντύπου γνωστοποίησης κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει έµµεση σηµαντική συµµετοχή στα δικαιώµατα ψήφου, οφείλει να διευκρινίζει την επωνυµία των ελεγχόµενων από αυτό επιχειρήσεων, µέσω των οποίων κατέχει τα δικαιώµατα ψήφου, καθώς και το κατεχόµενο από κάθε ελεγχόµενη επιχείρηση ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου. Φυσικό πρόσωπο που ελέγχει µητρική επιχείρηση έχει αυτοτελή υποχρέωση ενηµέρωσης. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, στη γνωστοποίηση που υποβάλλει η µητρική επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν έχει τον έλεγχό αυτής. Προκειµένου ελεγχόµενη επιχείρηση να τύχει της απαλλαγής της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόµου, πρέπει στη γνωστοποίηση της µητρικής εταιρίας να περιέχονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες τόσο για την µητρική όσο και για την ελεγχόµενη επιχείρηση. Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρονται οι επωνυµίες των ελεγχόµενων επιχειρήσεων, µέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώµατα ψήφου, και ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου και το ποσοστό αυτών που κατέχεται από κάθε ελεγχόµενη επιχείρηση. Προκειµένου η µητρική επιχείρηση µιας εταιρίας διαχείρισης ή µιας Ε.Π.Ε.Υ., να τύχει της απαλλαγής των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 13 του νόµου, πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των εταιριών διαχείρισης και των Ε.Π.Ε.Υ. καθώς και να γνωρίσει την αρµόδια αρχή που ασκεί εποπτεία σε αυτές (σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 της απόφασης). Τα πρόσωπα που επιθυµούν να τύχουν της απαλλαγής πρέπει να µεριµνήσουν ώστε ο κατάλογος να γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε άµεσα µε την έναρξη ισχύος του νόµου είτε πριν από την απόκτηση ή τη διάθεση που θα επιφέρει σηµαντική µεταβολή στις συµµετοχές. Ενιαία ενηµέρωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της απόφασης) µπορεί να γίνει µε την υποβολή ενός µόνο εντύπου γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική γνωστοποίηση περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για κάθε υπόχρεο πρόσωπο. (δ) Στην περίπτωση του στοιχείου (στ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, αν το πρόσωπο στο οποίο έχουν κατατεθεί µετοχές µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις µετοχές αυτές κατά την κρίση του και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των µετόχων, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται σε ενηµέρωση. Εδώ εντάσσεται και η περίπτωση του θεµατοφύλακα που ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου κατά την κρίση του, δυνάµει σύµβασης παρακαταθήκης/ φύλαξης και διαχείρισης. Επίσης στη περίπτωση αυτή εντάσσονται και Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες αναλαµβάνουν δυνάµει ειδικής έγγραφης σύµβασης τη φύλαξη µετοχών πελατών τους εφόσον στην εν λόγω σύµβαση προβλέπεται η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά την κρίση τους. 7

8 (ε) Στην περίπτωση του στοιχείου (ζ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, όταν τρίτος κατέχει δικαιώµατα ψήφου στο όνοµά του για λογαριασµό ενός προσώπου, το πρόσωπο που ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου υποχρεούται να προβεί σε γνωστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποκτούν συµµετοχή επί των δικαιωµάτων ψήφου του εκδότη µέσω αλλοδαπών οίκων οι οποίοι αποκτούν τις µετοχές στο όνοµά τους και για λογαριασµό των εν λόγω νοµικών ή φυσικών προσώπων. Επισηµαίνεται ότι ο τρίτος που αποκτά ή κατέχει µετοχές στο όνοµά του, στην περίπτωση που η συµµετοχή του επί των δικαιωµάτων ψήφου αυξηθεί ή µειωθεί σηµαντικά, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόµου, οφείλει να ενηµερώσει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 υπό την ιδιότητά του ως µέτοχος. (στ) Στην περίπτωση του στοιχείου (η) του άρθρου 10 υπάγονται όλα τα πρόσωπα που, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης ιδιότητάς τους, ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου δυνάµει πληρεξουσίου, στο οποίο είτε αναφέρεται ρητά ότι τα δικαιώµατα ασκούνται κατά την κρίση του πληρεξουσίου είτε ο µέτοχος δεν έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την άσκησή τους. Ως ηµεροµηνία απόκτησης ή διάθεσης θεωρείται η ηµεροµηνία κατάρτισης του πληρεξουσίου, το οποίο από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης και στο εξής θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ εκτός αν ακολουθήσει νεότερη γνωστοποίηση για την λήξη ισχύος του ή την ανάκλησή του. Στην περίπτωση που το πληρεξούσιο χορηγείται µόνο για µία γενική συνέλευση, παρέχεται η δυνατότητα να γίνει µία µόνο ενηµέρωση από κάθε υπόχρεο πρόσωπο. Ως ηµεροµηνία διάθεσης θεωρείται η ηµεροµηνία παράδοσης του πληρεξουσίου εγγράφου από τον µέτοχο προς τον πληρεξούσιο και ως ηµεροµηνία απόκτησης θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής του από τον πληρεξούσιο. (ζ) Στην περίπτωση του στοιχείου (θ) του άρθρου 10, η υποχρέωση ενηµέρωσης αποτελεί υποχρέωση της Α.Ε..Α.Κ. που διαχειρίζεται το αµοιβαίο κεφάλαιο καθώς και κάθε άλλης εταιρίας διαχείρισης η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Οι Α.Ε..Α.Κ. που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός αµοιβαία κεφάλαια οφείλουν να αθροίζουν τη συµµετοχή των επί µέρους αµοιβαίων κεφαλαίων σε συγκεκριµένο εκδότη. Εφόσον ένα ή περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια κατέχουν συµµετοχή άνω του 5%, στη γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι επωνυµίες των αµοιβαίων κεφαλαίων και το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου τους Συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης από πρόσωπο του άρθρου 10 του νόµου Κατά τη συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, τα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν ή να ασκούν δικαιώµατα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόµου, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότερη περίπτωση στην οποία εµπίπτουν. 8

9 Κατά τη συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, πρέπει να αναφέρονται όλα τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε περίπτωσης του άρθρου 10. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο ή οι µέτοχοι εάν είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον ή τους υπόχρεους. εν αναφέρεται στη γνωστοποίηση ο µέτοχος του οποίου το ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η υποχρέωση ενηµέρωσης του προσώπου του άρθρου 11 του νόµου γεννάται µε την απόκτηση ή διάθεση του χρηµατοπιστωτικού µέσου. Ως ηµεροµηνία της απόκτησης ή διάθεσης του χρηµατοπιστωτικού µέσου θεωρείται η ηµεροµηνία της συναλλαγής µε την οποία αποκτήθηκε ή διατέθηκε το χρηµατοπιστωτικό µέσο. Όταν το πρόσωπο του άρθρου 11 ασκήσει το δικαίωµά του και αποκτήσει τις µετοχές, δεν υποχρεούται εκ νέου σε ενηµέρωση, εφόσον δεν µεταβάλλεται το συνολικό ποσοστό του επί των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9. ιευκρινίζεται ότι εφόσον παρέλθει η περίοδος άσκησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς το πρόσωπο του άρθρου 11 να ασκήσει το δικαίωµα απόκτησης µετοχών, οφείλει να προβεί σε ενηµέρωση για νέα σηµαντική µεταβολή της συµµετοχής του επί των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας. Υπόχρεα κατά την έννοια του άρθρου 11 είναι και τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν χρηµατοπιστωτικά µέσα µέσω τρίτου, όπως για παράδειγµα µέσω θυγατρικής ή άλλης ελεγχόµενης επιχείρησης ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9,10 ΚΑΙ 11 ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα πρόσωπα, που βαρύνονται µε την υποχρέωση ενηµέρωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του νόµου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σηµαντικών, κατά τις ως άνω διατάξεις, µεταβολών επί των συµµετοχών τους στα δικαιώµατα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντοµότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµεροµηνία που δηµιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενηµέρωσης. Στο βαθµό που οι πληροφορίες αυτές µπορούν να θεωρηθούν προνοµιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιµέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να ενηµερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή µη αυτών, να προβαίνουν δε άµεσα σε γνωστοποίησή τους. 9

10 Η ενηµέρωση του εκδότη πραγµατοποιείται µε την υποβολή σε αυτόν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, νόµιµα υπογεγραµµένου, και σύµφωνα µε τη διαδικασία που θα ορίσει ο εκδότης. Η ορθή συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόµιµα υπογεγραµµένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, , Αθήνα και απευθύνεται στη ιεύθυνση ηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τµήµα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιριών, µε την ένδειξη «γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και µε αποστολή στο φαξ µε αριθµό (210) Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας µαζί του και τον αριθµό των αποστελλόµενων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να µεριµνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρµόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Ως νόµιµα υπογεγραµµένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόµιµα εξουσιοδοτηµένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, µαζί µε τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής µέχρι την ανάκλησή τους. Υπόδειγµα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτηµένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγµα συνοδεύεται από παράρτηµα, το οποίο συµπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα µε τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συµπλήρωση του παραρτήµατος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφεροµένων σε αυτό και το πατρώνυµο του υπόχρεου. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΤΩΝ 2.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόµου) Ο εκδότης υποχρεούται να δηµοσιοποιεί, µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του νόµου, τον ακριβή συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου του και το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου του (σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόµου) στο τέλος του ηµερολογιακού µήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου σηµειώθηκε η αύξηση ή η µείωση του αριθµού των δικαιωµάτων και του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου του. Ως ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της αύξησης ή της µείωσης των δικαιωµάτων ψήφου και του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών που προέκυψαν. 10

11 Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων αυτών αποτελεί τη βάση για τον υπολογισµό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόµου και των µεταβολών της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου για τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9, 10 και 11 του νόµου. ιευκρινίζεται ότι οι σηµαντικές µεταβολές υπολογίζονται πάντοτε επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου και του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη δηµοσιοποιήσει ο εκδότης. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του µήνα που σηµειώνεται η αλλαγή στον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου, το ποσοστό των συµµετοχών υπολογίζεται βάσει της τελευταίας δηµοσιευθείσας σχετικής ανακοίνωσης του εκδότη. Εάν µετά τη νεότερη ανακοίνωση του εκδότη στο τέλος του µήνα, προκύψει νέα σηµαντική µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής του, το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να προβεί εκ νέου σε ενηµέρωση βάσει της νεότερης ανακοίνωσης του εκδότη ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ Ο εκδότης υποχρεούται να δηµοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές µεταβολές στις συµµετοχές υπόχρεων, κατά τα άρθρα 9, 10 και 11, προσώπων επί των δικαιωµάτων ψήφου, άµεσα µε την παραλαβή τους και εφόσον συντρέχει κάποιος λόγος, εντός δύο (2) ηµερών διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι, στο βαθµό που οι πληροφορίες αυτές µπορούν να θεωρηθούν προνοµιακές, οι εκδότες πρέπει να προβαίνουν στην ως άνω δηµοσιοποίηση χωρίς υπαίτια βραδύτητα. Ο εκδότης θα πρέπει να έχει µηχανισµούς που να διασφαλίζουν την άµεση δηµοσιοποίηση των ενηµερώσεων που λαµβάνει. Σε περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό ο εκδότης πρέπει να µπορεί να αιτιολογήσει την καθυστέρηση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο ηµέρες διαπραγµάτευσης. Ο εκδότης δηµοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς να παρεµβαίνει στο περιεχόµενό τους. Ο εκδότης δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόµου). Ο εκδότης πρέπει να αναρτήσει στο διαδικτυακό του τόπο όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, διευκρινίζοντας, ειδικότερα, την αρµόδια για την παραλαβή τους υπηρεσία, τα υπεύθυνα πρόσωπα, τις ώρες και τον τόπο υποβολής και, σε κάθε περίπτωση, να διευκολύνει τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των γνωστοποιήσεών τους. Επιπλέον, ο εκδότης πρέπει να αναφέρει στο διαδικτυακό του τόπο ότι αρµόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ότι το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτηµένο στο διαδικτυακό της τόπο Ο εκδότης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιοποιεί το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµεροµηνία συναλλαγής, κάθε σηµαντική µεταβολή του ποσοστού των ιδίων µετοχών του σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου Ο εκδότης υποχρεούται, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι µέχρι τις , να υποβάλει στην Επιτροπή 11

12 Κεφαλαιαγοράς και να δηµοσιοποιήσει τις υποβληθείσες σε αυτόν πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του νόµου ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ Οι πληροφορίες δηµοσιοποιούνται από τον εκδότη ταυτόχρονα: (α) σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια, κατά τρόπο που επιτρέπει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, από το επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 του νόµου, όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 11 της απόφασης). Ο εκδότης, προκειµένου να διασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τα ως άνω, συνιστάται να έχει συνεργασία µε διάφορα δίκτυα διανοµής - διάχυσης πληροφοριών. Μεταξύ άλλων πρέπει να φροντίσει ώστε να έχει συνδέσεις µε τουλάχιστον ένα µέσο από κάθε κατηγορία µέσων ενηµέρωσης και, οπωσδήποτε, µε σηµαντικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο εφηµερίδες, µε εξειδικευµένους παροχείς ειδήσεων, µε πρακτορεία τύπου εθνικής και κοινοτικής κάλυψης, µε διαδικτυακούς τόπους του οικονοµικού τύπου προσβάσιµους στο επενδυτικό κοινό και µε τον διαδικτυακό τόπο της οργανωµένης αγοράς. (β) στον διαδικτυακό του τόπο ο οποίος πρέπει να διατηρείται και στην αγγλική για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Συνιστάται όπως η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών για σκοπούς ικανοποιητικής διάχυσής τους σε άλλα κράτη µέλη γίνεται τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον ο εκδότης υποβάλλει τις πληροφορίες στην εταιρία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται τον επίσηµα καθορισµένο µηχανισµό αποθήκευσης ρυθµιζόµενων πληροφοριών, 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3340/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι πληροφορίες των άρθρων 10 (προνοµιακές πληροφορίες που αφορούν άµεσα τον εκδότη) και 13 (συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη) και των προσώπων που έχουν στενό δεσµό µε αυτούς) του ν. 3340/2005 είναι ρυθµιζόµενες πληροφορίες (σύµφωνα µε την περίπτωση 1 (στ) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007) και εποµένως δηµοσιοποιούνται πλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού (δηλ. από την ). Επισηµαίνεται ότι ο διαδικτυακός τόπος της οργανωµένης αγοράς, ο οποίος τηρείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, είναι κατ εξοχήν ένα από τα µέσα που ευλόγως θεωρούνται αξιόπιστα για την αποτελεσµατική διάχυση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Κοινότητα (σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007), και συνεπώς οι εκδότες θα πρέπει να αποστέλλουν και σε αυτόν τις ανακοινώσεις µε τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες που εκδίδουν. 12

13 Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τη γνωστοποίηση των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 στον εκδότη και τη διαβίβαση της γνωστοποίησης αυτής από τον εκδότη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχύουν η διαδικασία και οι προθεσµίες που προβλέπονται στο ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προκειµένου να αποφευχθεί διπλή ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον εκδότη τόσο σύµφωνα µε την απόφαση 3/347/ όσο και σύµφωνα µε τον ν. 3556/2007 αναφορικά µε τη γνωστοποίηση συναλλαγών, η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007 προβλέπει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου δεν εφαρµόζονται στις πληροφορίες του άρθρου 13 του ν. 3340/2005. Αθήνα 3 Ιουλίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ

Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ Ε Λ Τ Ι Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ Ν ο 70 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Εγκύκλιος της ΕΚ σχετικά µε τις κοινές επενδυτικές µερίδες στο ΣΑΤ, σελ. 1. 2. Ψηφίστηκε ο νόµος για την τροποποίηση του ν.2778/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις Κεφάλαιο Α Σκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3556 ΦΕΚ Α 91/30.04.2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγο ρά και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007. MΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007. Κύριοι μέτοχοι, Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3556/2007: Διαφάνεια σχ.με εκδότες κινητών αξιών εισαχθεισών σε οργαν. αγορά κλπ (418579)

Ν 3556/2007: Διαφάνεια σχ.με εκδότες κινητών αξιών εισαχθεισών σε οργαν. αγορά κλπ (418579) Ν 3556/2007: Διαφάνεια σχ.με εκδότες κινητών αξιών εισαχθεισών σε οργαν. αγορά κλπ (418579) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3556 ΦΕΚ Α 91/30.04.2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις Άρθρο 1 Σκοπός Ο νόμος αυτός έχει σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 9.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα