ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, της Κύπρου) Έκδοση και εισαγωγή Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Δικαιώματα Προτίμησης προσφέρονται δωρεάν στους μετόχους της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» που θα είναι εγγεγραμμένοι, τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») των Ελληνικών Χρηματιστηρίων («ΕΧΑΕ»), στις 7 Ιανουαρίου 2011 (ημερομηνία αρχείου / record date). Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που θα κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 4η Ιανουαρίου Δηλαδή δικαίωμα στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου 2011 (last cum date). Κάθε δύο (2) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης 1,00 θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο ΧΑΚ και ΧΑ, νοουμένου ότι ληφθεί η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης κλασματικά υπόλοιπα νέων μετοχών θα αγνοούνται. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν αποκλείει την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, το οποίο δύναται να ασκείται παράλληλα με το Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση πρόσθετων νέων μετοχών, οι οποίες τυχόν παραμείνουν αδιάθετες κατά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Οι μέτοχοι της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ( MEB ) που θα αποκτήσουν μετοχές της ΜΕΒ μέχρι και την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα (last cum date), ήτοι την 3η Ιανουαρίου 2011 θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ασκώντας το Δικαίωμα Προεγγραφής. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής με και κατά προτεραιότητα του Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων της ΜΕΒ, παραμείνουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Τράπεζας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, με τους ίδιους όρους και σε τιμή που διενεργείται η προσφορά. Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μια. Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως ,80 διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μια. Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 21η Δεκεμβρίου 2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 1

3 Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Πριν τη λήψη επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», κ.κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ευθύμιος Μπουλούτας, Χρίστος Στυλιανίδης και Παναγιώτη Κουννής, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η «Marfin CLR (Financial Services) Ltd». Η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» ενεργεί ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης. Η Τράπεζα έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως η αρμόδια εποπτική αρχή να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και (β) τα Δικαιώματα Προτίμησης να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών. Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ( Εξαιρούμενες Χώρες ), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ ενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφ ετέρου η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση, από κατοίκους των Εξαιρούμενων Χωρών. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως πιστεύει, αναμένει, ενδέχεται, θα, θα πρέπει, μπορεί, θα μπορούσε, σχεδιάζει και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν 2

4 Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο σε όσα προβλέπονται σήμερα. Η απόφαση για πιθανή επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης που εκδίδονται με τον παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και ως εκ τούτου με τις μετοχές της Τράπεζας οι οποίες θα προκύψουν με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Τέτοια πιθανή απόφαση συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στην Ενότητα 2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία. Στους Διευθυντές Έκδοσης Marfin CLR (Financial Services) Ltd* Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα. * Η «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» είναι και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 3

5 περιεχομενα 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Τράπεζα Σκοποί Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου Γραμματέας, Σύμβουλοι και Επίτροπος Εγγεγραμμένο Γραφείο Μετοχικό Κεφάλαιο Συνοπτικές Πληροφορίες για τον Όμιλο Ιστορική Αναδρομή και Βασικοί Σταθμοί στην Εξέλιξη της MPB Στόχοι και Προοπτικές / Στρατηγική του Ομίλου Κύριοι Μέτοχοι Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Πληροφορίες για την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Δικαιωμάτων Προτίμησης Φορολογία Λόγοι Έκδοσης Καθαρό Προϊόν Έκδοσης Παράγοντες Κινδύνου Παραπομπές Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που Σχετίζονται με Δικαιώματα Προτίμησης Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Μετοχές Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταβλητότητα των Παγκόσμιων Χρηματοπιστωτικών Αγορών Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου στην Κύπρο Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου στην Ελλάδα Κίνδυνοι που σχετίζονται με το τωρινό λειτουργικό περιβάλλον Κίνδυνοι που σχετίζονται με πιθανή μελλοντική ανάγκη της MPB για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές και αντισυμβαλλόμενους και να αυξήσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχει ο Όμιλος σε συναλλαγές του με αντισυμβαλλόμενους Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας και Κύπρου Διακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου μπορεί να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλα προβλήματα Κίνδυνος μη συμμόρφωσης και παράνομων δραστηριοτήτων του υπαλληλικού προσωπικού Κίνδυνοι σε σχέση με τις ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου Ένταση ανταγωνισμού Κίνδυνος φήμης (reputation risk) και στρατηγικός κίνδυνος (strategic risk) Εξάρτηση από τα διευθυντικά στελέχη και τη Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία της Τράπεζας ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομικό Καθεστώς Ιστορική Αναδρομή και Βασικοί Σταθμοί στην Εξέλιξη του Ομίλου Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.4 Ανάλυση Εισοδήματος και Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Οργανωτική Διάρθρωση / Δομή Ομίλου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Πρόσφατες Τάσεις Στόχοι και Προοπτικές / Στρατηγική του Ομίλου Κυριότερες Επενδύσεις Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων προηγούμενης Αύξησης Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση Διαχείριση Κινδύνων Άλλες Πληροφορίες Διοίκηση και Εποπτεία Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης Προσωπικό Ομίλου Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συμμετοχές Μελών της Διοίκησης και του Προσωπικού Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Μερισματική Πολιτική Επιλεγμένα Στατιστικά Στοιχεία και Άλλες Πληροφορίες Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση Παραπομπές Συγκαταθέσεις, Βεβαιώσεις και Δηλώσεις ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Δικαιωμάτων Προτίμησης Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Όροι Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Διαδικασία άσκησης για μετόχους εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ Διαδικασία άσκησης για μετόχους εγγεγραμμένους στο ΣΑΤ των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Επίπτωση σε θέματα διασποράς (dilution) Δικαιώματα / Μερίσματα Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα Προτίμησης και τις κινητές αξίες που προσφέρονται Δικαίωμα Προεγγραφής στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης Μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης Ανακοίνωση Αποτελέσματος Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λόγοι Έκδοσης Καθαρό Προϊόν Έκδοσης Δικαίωμα Υπαναχώρησης Φορολογικό Καθεστώς Διακίνηση κεφαλαίων και συμμετοχή ξένων επενδυτών Κανονισμοί Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

7 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» («Τράπεζα», MPB, «Όμιλος», «Όμιλος Marfin Popular Bank», «Όμιλος MPB»). Περιλαμβάνει, επίσης, συνοπτικά στοιχεία της έκδοσης και της εισαγωγής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ( ΧΑ ). Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι μόνο η μελέτη αυτού του περιληπτικού σημειώματος δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τα Δικαιώματα Προτίμησης που εκδίδονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και ως εκ τούτου με τις μετοχές της Τράπεζας οι οποίες θα προκύψουν με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 1.1 Η Τράπεζα Η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1924 με αριθμό εγγραφής 1, με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, της Κύπρου. 1.2 Σκοποί Οι κύριοι σκοποί της Τράπεζας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους σκοπούς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματιστηριακών και εμπορικών εργασιών πάσης φύσεως, και η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στην Τράπεζα έχει δοθεί άδεια για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με βάση άδεια που χορηγήθηκε αρχικά από τον Ελεγκτή Τραπεζών στις 25 Μαρτίου, 1946, δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου του 1939 και μετέπειτα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα 4.21 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της MPB είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στα κεντρικά της γραφεία. 6

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου απαρτίζεται από τους ακολούθους: Ανδρέας Βγενόπουλος Πρόεδρος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Νεοκλής Λυσάνδρου Αντιπρόεδρος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Βασίλειος Θεοχαράκης Αντιπρόεδρος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευθύμιος Μπουλούτας Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Χρίστος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Κουννής Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Ελευθέριος Χιλιαδάκης Εκτελεστικό Μέλος Πλάτων Ε. Λανίτης Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Στέλιος Στυλιανού Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Fadel Al Ali Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορίστηκε στις ) Albdulrazaq Al Jassim Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορίστηκε στις ) Κωνσταντίνος Μυλωνάς Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μάρκος Φόρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Hesham Al Qassim Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορίστηκε στις ) Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το ΧΑΚ. 1.4 Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου απαρτίζεται από τους ακόλουθους: Ευθύμιος Μπουλούτας Πρόεδρος Παναγιώτης Κουννής Χρίστος Στυλιανίδης Ελευθέριος Χιλιαδάκης Ηρακλής Κουνάδης Κυριάκος Μάγειρας Δημήτρης Σπανοδήμος Σαμουήλ Δαυίδ 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.5 Γραμματέας, Σύμβουλοι και Επίτροπος Γραμματέας: Διευθυντές Έκδοσης: Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου: Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης: Ελεγκτές: Στέλιος Χατζηϊωσήφ «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» «Marfin CLR House», Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» PricewaterhouseCoopers Limited Julia House Θεμιστοκλή Δέρβη 3, 1066 Λευκωσία Grant Thornton (Cyprus) Limited Nimeli Court, Block C Αγίου Νικολάου 41-49, 2408 Λευκωσία 1.6 Εγγεγραμμένο Γραφείο Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραφείο Διοίκησης: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, T.Θ , 1598 Λευκωσία 1.7 Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μια, ενώ το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ,80 διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μια. 1.8 Συνοπτικές Πληροφορίες για τον Όμιλο Ο Όμιλος «Marfin Popular Bank» παρέχει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στο Guernsey, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, στην Εσθονία, στη Μάλτα και στη Ρωσία. Κύρια βάση του Ομίλου είναι η Κύπρος όπου κατέχει μερίδιο αγοράς με ποσοστό 19,28% 1 των καταθέσεων και 16,84% 1 των χορηγήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του Ομίλου διενεργείται σήμερα στην αναπτυσσόμενη Eλληνική αγορά, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται από το Ο Όμιλος εργοδοτούσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 συνολικά άτομα. Οι μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Κύρια Αγορά) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). 1. Πηγή: Στοιχεία Ομίλου, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (με στοιχεία Μαΐου, 2010, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων (IBUs)). 8

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιστορική Αναδρομή και Βασικοί Σταθμοί στην Εξέλιξη της MPB Οι εργασίες της Τράπεζας ξεκίνησαν το 1901 με την ίδρυση του Λαϊκού Ταμιευτηρίου Λεμεσού. Το Ταμιευτήριο εξελίχθηκε σε πλήρες Τραπεζικό Ίδρυμα και ενεγράφη ως η πρώτη δημόσια εταιρεία το 1924, με αριθμό εγγραφής 1, οπότε και μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού Λίμιτεδ». Το 1967 η Τράπεζα μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίμιτεδ» και από το 1969 οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν με γοργούς ρυθμούς σε όλη την Κύπρο. Στις 26 Μαΐου 2004, μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ», σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου 2006, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η μετονομασία της Τράπεζας σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Βασικοί Σταθμοί: 1970 Απόκτηση ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την «Hongkong and Shanghai Banking Corporation» («HSBC») Άρχισε η διεθνής επέκταση του Ομίλου με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Λονδίνο Εξαγορά των εργασιών της τράπεζας Grindlays στην Κύπρο, της μεγαλύτερης και αρχαιότερης ξένης τράπεζας που λειτουργούσε στο νησί και τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο Επέκταση στην Ελλάδα μέσω της σύστασης ανεξάρτητης τράπεζας, της «Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα» (μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.»), με αρχική μετοχική συμμετοχή ύψους 72% Λειτουργία της νέας Εταιρείας Ασφαλειών Ζωής «Cyprialife». Αγορά νεοκλασσικού αρχοντικού στη Λεωφόρο Βύρωνος στη Λευκωσία όπου στεγάστηκε η πολύτιμη Κυπρολογική Βιβλιοθήκη της Τράπεζας, η Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, και οι υπηρεσίες του Πολιτιστικού Κέντρου Εγκαίνια του Νέου Γραφείου Διοίκησης του Ομίλου στη Λευκωσία. Λειτουργία του πρώτου καταστήματος αυτόματης εξυπηρέτησης στην Κύπρο Η Τράπεζα εισάγει πρώτη την υπηρεσία Internet Banking στην Κύπρο Δημιουργία της Λαϊκής Τηλετράπεζας, του πρώτου κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στην Κύπρο. Εξαγορά ομίλου της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής, εδραιώνοντας την παρουσία του Ομίλου στο χώρο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Λειτουργία της πρώτης ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τράπεζας (Laiki ebank) στην Κύπρο. 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2001 Ίδρυση θυγατρικής στην Αυστραλία με την επωνυμία «Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λίμιτεδ». Λειτουργία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα Λειτουργία ηλεκτρονικής τραπεζικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία Σύσταση και λειτουργία τράπεζας στο Guernsey με την επωνυμία «Laiki Bank (Guernsey) Limited». Εξαγορά της σερβικής τράπεζας «Centrobanka a.d.», η οποία μετονομάστηκε σε «Laiki Bank a.d.» και στη συνέχεια σε «Marfin Bank JSC Belgrade» Συγχώνευση με τους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς ομίλους «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» (MIG) (πρώην «Marfin Financial Group») και «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.», καθώς και λήψη απόφασης απόκτησης ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.». Μετονομασία της Τράπεζας σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» (MPB) Συμφωνία αγοράς ποσοστού 99,21% του μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής «Marine Transport Bank» («ΜΤΒ») και τριών συνδεδεμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η θυγατρική εταιρεία της MIG, «MIG Leisure Ltd», ολοκλήρωσε την εξαγορά του 64,3% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ» («ΚΕΤΑ»), ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hilton Cyprus στη Λευκωσία. Απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αττικά Ακίνητα Α.Ε.Ε.Α.Π.» από τη θυγατρική της εταιρεία, MIG. Συμφωνία για απόκτηση ποσοστού 43% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της «Lombard Bank Malta Plc» («LBM»), της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Μάλτας Εξαγορά ποσοστού 50,04% του μετοχικού κεφαλαίου, της «OAO RPB - Holding», στην οποία ανήκουν η ρωσική τράπεζα «ΟOΟ Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», καθώς και η θυγατρική της, «OOO RPB Leasing». Απόκτηση ποσοστού 50,12% της «AS SBM Pank» (η οποία μετονομάστηκε σε «Marfin Pank Eesti AS»), εσθονικής τράπεζας που λειτουργεί με 4 καταστήματα. Συμφωνία πώλησης στη θυγατρική εταιρεία, «Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ», του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», το οποίο είχε αποκτήσει η Τράπεζα τον Ιούνιο του Υπογραφή συμφωνητικού με τη «Dubai Financial Group» για πώληση προς την τελευταία μετοχών της MIG. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης της «Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ» με την Τράπεζα. Συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας με τη «CNP Assurances» με σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω των τραπεζικών δικτύων της Τράπεζας σε Ελλάδα και Κύπρο. 10

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Συμφωνία της Τράπεζας με MIG και τον όμιλο WIND Ελλάς για μια ευρεία στρατηγική συνεργασία προκειμένου να εκμεταλλευτούν από κοινού τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εσθονικής Τράπεζας «Marfin Pank Eesti AS» (πρώην «AS SBM PANK») στο 53% Ολοκλήρωση συγχώνευσης της «Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ» με την «CLR Capital Public Ltd», δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο όμιλο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο Αλλαγή επωνυμίας της «Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ» σε «Marfin CLR Public Co Ltd». Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας και της θυγατρικής της «Marfin Εγνατία Τράπεζα» αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο τραπεζών Συμπερίληψη της Τράπεζας στο Πανευρωπαϊκό Τεστ Αντοχής 2010, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το κορυφαίο διεθνές περιοδικό The Banker των Financial Times απένειμε στη «Marfin Laiki Bank» το βραβείο BANK OF THE YEAR 2010 για την Κύπρο. Το βραβείο απονέμεται σε Τραπεζικούς Οργανισμούς για την εξαιρετική ποιότητα των υπηρεσιών τους, τα καινοτόμα προϊόντα και την τεχνολογική πρωτοπορία. Η βράβευση αυτή είναι μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ομίλου και αντανακλά την καθημερινή αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των πελατών της. Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων που αποτελούν τεκμήρια της πρωτοποριακής εργασίας, καινοτομίας και σταθερής ανόδου της Τράπεζας. Επισημαίνεται επίσης πως η «Marfin Laiki Bank» είναι η μόνη Κυπριακή Τράπεζα που το 2010, τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνώριση Ποιότητας της JP Morgan Chase. Σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΗ και 201ΙΘ του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου, εξετάσθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η κοινή αίτηση της Τράπεζας και της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» για την έγκριση της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης και εκδόθηκε απόφαση με την οποία ορίσθηκε η (ώρα μ.μ.) ως ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης Στόχοι και Προοπτικές / Στρατηγική του Ομίλου Στόχοι και Προοπτικές Κύριο χαρακτηριστικό του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου χώρου των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, είναι η συνέχιση της παγκόσμιας πιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει πολύ ασταθές και δύσκολο να προβλεφθεί. Παράλληλα, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα και στοιχεία, εκτιμάται πως η ομαλοποίηση των αγορών συνεχίζει να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν μέσω του επικρατούντος οικονομικού κλίματος, το οποίο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω θεωρείται πολύ ασταθές και δύσκολο να προβλεφθεί, πρωταρχική επιδίωξη της διοίκησης του Ομίλου ΜΡΒ είναι να παραμείνει ο Όμιλος κεφαλαιακά ισχυρός και με ψηλή ρευστότητα ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων της ΜΡΒ καθώς και των πελατών του Ομίλου ΜΡΒ. Παράλληλα, ο Όμιλος στοχεύει στην ενδυνάμωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρμογή στους επερχόμενους κανονισμούς αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, κατά το 2010 διατηρήθηκαν τα πλεονεκτήματα του Ομίλου μεταξύ των οποί- 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ων είναι η εύρωστη κεφαλαιακή θέση καθώς και η αναγκαία ρευστότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η Διοίκηση του Ομίλου ΜΡΒ εκτιμά πως η συνεχιζόμενη στρατηγική διατήρησης ψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, καθώς και περιορισμένης έκθεσης στις κλυδωνιζόμενες αγορές, εξασφαλίζει ότι η ΜΡΒ θα παραμείνει ένας ισχυρός ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός όμιλος. Στρατηγική του Ομίλου Διασφάλιση και επέκταση της τραπεζικής παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο Ο Όμιλος διαθέτει εδραιωμένη και σταθερή παρουσία στην αγορά της Κύπρου, που χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση και κερδοφορία. Κατά συνέπεια, είναι καλά τοποθετημένη για να αξιοποιήσει ένα σημαντικό μερίδιο των αυξημένων τραπεζικών εργασιών που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Η διοίκηση θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικές τις ευκαιρίες που προκύπτουν στους τομείς των mainstream δανείων για κατοικίες, για έργα υποδομής, καθώς και για την ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών. Επέκταση των εργασιών της Διεθνής Τραπεζικής Οι αναπτυσσόμενες εργασίες του τμήματος Διεθνής Τραπεζικής, όμοια με τις άλλες δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο, κατέχουν ισχυρή θέση στην αγορά. Η ζήτηση για διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω της εν εξελίξει ενσωμάτωσης των κύριων αναπτυσσόμενων αγορών εντός της παγκόσμιας οικονομίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η ισχυρή θέση του Ομίλου στον τομέα της Διεθνής Τραπεζικής, το μέγεθος της αγοράς αυτής και η δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω κερδοφορίας, ωθούν τη Διοίκηση σε επιπρόσθετες επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση έχει επενδύσει ήδη τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υποδομές. Δεδομένου ότι η Διεθνής Τραπεζική απαιτεί την ελάχιστη φυσική παρουσία για τη λειτουργία της, το επίπεδο των επενδύσεων κεφαλαίου που απαιτείται είναι περιορισμένο, γεγονός που ενισχύει τις δυνητικές αποδόσεις. Αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης της Διεθνής Τραπεζικής, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στους τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου Η Διεθνής Τραπεζική του Ομίλου, με βάση την Κύπρο, καθώς και ο τομέας ναυτιλιακών εργασιών, με βάση την Ελλάδα, δίνουν στον Όμιλο άμεση και συνεχή πρόσβαση σε μια αναπτυσσόμενη και άκρως ελκυστική πελατειακή βάση. Ο Όμιλος αναμένει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης της συγκεκριμένης πελατειακής βάσης προς την επίτευξη αυξανόμενης κερδοφορίας σε τομείς με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ο Όμιλος σκοπεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών, που θα απευθύνονται στην εν λόγω πελατεία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, την επέκταση της πίστωσης, καθώς και την προσφορά προϊόντων κεφαλαιαγοράς. Κατά την άποψη της Διοίκησης, η προσφορά της παραπάνω δέσμης υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την επιλεκτική τοπική παρουσία του Ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις αγορές των χωρών αυτών, και κατ επέκταση την αύξηση της κερδοφορίας της. 12

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Επιλεκτική ανάπτυξη στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική μεγέθυνσή του σε συγκεκριμένες χώρες, στις οποίες η Διοίκηση πιστεύει ότι προσφέρονται ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, στη Σερβία, η οικονομική ύφεση που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αποδείχθηκε ηπιότερη απ ότι στις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα, η ενδεχόμενη ενσωμάτωση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης της χώρας. Η Ουκρανία, έχοντας ξεπεράσει μια περίοδο πολιτικών αναταραχών έχει ξεκινήσει, με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του σχετικού προγράμματος στήριξης, να παρουσιάζει στέρεα σημάδια ανάκαμψης, κυρίως ως αποτέλεσμα των θετικών αποδόσεων των εξαγωγέων της. Δυνητικό αποτέλεσμα του ανωτέρω ενδέχεται να είναι μια θετική επιρροή στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κατ επέκταση στην καταναλωτική δαπάνη. Ο Όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει τις θετικές εξελίξεις στις αγορές αυτές, επικεντρώνοντας σε κομβικά τραπεζικά προϊόντα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στοχεύει, επίσης, να μεγιστοποιήσει τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένα και συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες στους τοπικούς εταιρικούς πελάτες του. Η Διοίκηση εκτιμά ότι παρόμοιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν σύντομα και στη Ρουμανία, αν και θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την πλήρη αξιοποίησή τους. Ενίσχυση της αποδοτικότητας των λειτουργιών του Ομίλου Ο Όμιλος δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, όσον αφορά στην ενοποίηση των εργασιών των πρόσφατα εξαγορασθέντων οντοτήτων, η Διοίκηση πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ευθυγράμμισης των εργασιών του Ομίλου, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά του κόστη. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη δημιουργία εταιρικής δομής βασισμένης σε Ομιλικές Διευθύνσεις. Η παραπάνω διαδικασία, υλοποιείται συγχρόνως με σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων, με σκοπό την πλήρη υιοθέτηση ενός επιχειρησιακού μοντέλου επικεντρωμένου στον τομέα αυτό. Η παραπάνω διαδικασία, που θα οδηγήσει στη βελτίωση της οργανωτικής δομής, στην επιτάχυνση της ενοποίησής των εργασιών και συστημάτων, και στη δημιουργία πιο αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη συγχώνευση της MPB με τη «Marfin Εγνατία Τράπεζα». Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη Παρόλο που ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, η Διοίκηση προβλέπει ότι οι ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αυξηθούν στο εγγύς μέλλον, ίσως και σημαντικά, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των επικείμενων κανονισμών της Βασιλείας ΙΙΙ. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου που διενεργείται μέσω της παρούσης έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να καλύψει τις μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του, καθώς και την ανάπτυξη των οργανικών στρατηγικών του στόχων. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) στη διασφάλιση της ήδη ισχυρής παρουσίας του Ομίλου στην ταχέως αναπτυσσόμενη Κυπριακή αγορά, β) στην αξιοποίηση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης βάσης πελατών της Διεθνούς Τραπεζικής, που θα επιτρέψει στον Όμιλο την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας στις πιο επικερδείς εργασίες της συμβουλευτικής τραπεζικής και γ) στην επιλεκτική επέκταση του Ομίλου στις χώρες της αναδυόμενης Ευρώπης, με έμφαση στην εξυπηρέτηση των Ελλήνων, Κυπρίων και ξένων πελατών της στις χώρες αυτές. 13

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.11 Κύριοι Μέτοχοι Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, είναι: Μέτοχος Άμεσο Ποσοστό Συμμετοχής Έμμεσο Ποσοστό Συμμετοχής Συνολικό Ποσοστό Συμμετοχής Dubai Financial Limited Liability Company 18,69% 0,00% 18,69% Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών 9,49% 0,00% 9,49% Σύνολο (επί μετοχών) 28,18% Όλοι οι μέτοχοι κατέχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Στις 8 Δεκεμβρίου 2010, ο συνολικός αριθμός μετόχων ανερχόταν σε Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη 2007, 2008 και 2009 βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τα υπό αναφορά έτη, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από την κυπριακή νομοθεσία. Σημειώνεται ότι οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2007 ετοιμάστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε κυπριακές λίρες. Τα ποσά σε ευρώ για το έτος 2007 έχουν προκύψει από μετατροπή των ποσών σε κυπριακές λίρες με την ισοτιμία 1= 0, Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά για το έτος 2007 αναπροσαρμόστηκαν για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του έτους Ο ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2007 έχει αναπροσαρμοστεί για να αντικατοπτρίσει τις αναπροσαρμογές στην προκαταρκτική λογιστική σε σχέση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του επιμερισμού του τιμήματος αγοράς για την απόκτηση της «Marine Transport Bank». Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 έχει αναπροσαρμοστεί για να αντικατοπτρίσει την κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επίσης, ο ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2008 έχει αναπροσαρμοστεί για να αντικατοπτρίσει τις αναπροσαρμογές στην προκαταρκτική λογιστική σε σχέση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του επιμερισμού του τιμήματος αγοράς για την απόκτηση της «Lombard Bank Malta Plc» και της «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd (Rosprombank)». Σημειώνεται ότι, τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ΔΠΧΑ, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ελεγμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 2008 και 2009, καθώς επίσης οι συνοπτικές ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας της Τράπεζας, ενώ μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας, ( Σχέσεις με Επενδυτές ). 14

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπροσαρμοσμένα Αναπροσαρμοσμένα Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έσοδα από εργασίες Κέρδος πριν από τη φορολογία Κέρδος έτους Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Κέρδος ανά μετοχή για το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας - σεντ 20,8 48,3 72,1 72,1 42,2 Χορηγήσεις Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καταθέσεις πελατών Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Τα στοιχεία για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 βασίζονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την υπό αναφορά περίοδο, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μη Μη Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έσοδα από εργασίες Κέρδος πριν από τη φορολογία Κέρδος περιόδου Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Κέρδος ανά μετοχή σεντ 9,8 17,2 Μη Μη Χορηγήσεις Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καταθέσεις πελατών Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (συμπ. συμφέροντος μειοψηφίας) Οι κύριοι δείκτες απόδοσης του Ομίλου, για τα έτη 2007, 2008, 2009 και για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, διαμορφώθηκαν ως εξής: Μη Αναπροσαρμοσμένα Αναπροσαρμοσμένα Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (%) 1,84% 1,72% 2,40% 2,84%* 2,85% Χορηγήσεις/Καταθέσεις 105,00% 104,00% 94,40% 85,00%* 85,00% Προβλέψεις προς χορηγήσεις (μονάδες βάσης) Αποδοτικότητα Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) 4,80% 7,70% 18,30% 22,20%* 28,80% Απόδοση μέσου όρου στοιχείων Ενεργητικού (RoA) 0,26% 0,42% 1,16% 1,65%* 2,14% Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα 62,70% 58,10% 54,50% 50,30%* 44,40% * Όπως έχουν αναπροσαρμοστεί για μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, καθώς και υπολογισμοί των δεικτών δανειακού προς ίδια κεφάλαια και κεφαλαιακής επάρκειας. 16

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μη ελεγμένα Αναπροσαρμοσμένα Αναπροσαρμοσμένα Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δανειακό Κεφάλαιο Λόγος Δανειακού Κεφαλαίου προς Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Kεφαλαιακής Eπάρκειας 34,20% 27,90% 20,30% 17,30% 17,30% 17,30% 11,80% 11,50%* 10,10%* 11,20% 11,20% 11,20% * Μετά την αφαίρεση του προτεινόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τα έτη 2007, 2008 και 2009 Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Τράπεζας, με συνήθεις εμπορικούς όρους και μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη Αριθμός Συμβούλων 2009 Αριθμός Συμβούλων 2008 Αριθμός Συμβούλων Χορηγήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα: Πέραν του 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Κάτω του 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Χορηγήσεις σε άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεμένα πρόσωπα Σύνολο Χορηγήσεων Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις για εγγυήσεις και πιστώσεις: 17

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη Αριθμός Συμβούλων 2009 Αριθμός Συμβούλων 2008 Αριθμός Συμβούλων Εγγυήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα: Πέραν του 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Σύνολο εγγυήσεων Πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα: Πέραν του 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Σύνολο πιστώσεων Σύνολο δανείων, χορηγήσεων και άλλων υποχρεώσεων Εμπράγματες εξασφαλίσεις Έσοδα από τόκους Καταθέσεις Έξοδα από τόκους Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις παρουσιάζονται συσσωρευμένες στον πιο πάνω πίνακα και συνεπώς δύναται κάποιες επί μέρους χορηγήσεις ή και άλλες υποχρεώσεις να μην καλύπτονται εξολοκλήρου με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το ποσό των χορηγήσεων και άλλων υποχρεώσεων που δεν καλύπτεται από εξασφαλίσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε (2008: ). Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα καθώς και εταιρείες στις οποίες τα βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, ή είναι διοικητικοί σύμβουλοι ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχό τους. Άλλες συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη Κατά το 2009, ο Όμιλος είσπραξε προμήθειες από χρηματιστηριακές πράξεις βασικών διευθυντικών στελεχών και των συνδεδεμένων τους προσώπων ύψους (2008: ) και προέβη σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών ύψους (2008: ) από εταιρείες συνδεδεμένες με τον όμιλο Λανίτη. Επιπρόσθετα, το 2008 ο Όμιλος προέβη σε πώληση γης σε εταιρεία συνδεδεμένη με τον όμιλο Λανίτη με τίμημα και κέρδος Οι πιο πάνω συναλλαγές γίνονται μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε καθαρά εμπορική βάση. 18

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών Ομίλου Δικαιώματα προς Διοικητικούς Συμβούλους ως μέλη Απολαβές Διοικητικών Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα: Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης Δικαιώματα για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Διοικητικούς Συμβούλους υπό μη εκτελεστική ιδιότητα Αμοιβή άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών: Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης Κόστος παροχών βασικών διευθυντικών στελεχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Σύνολο αμοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών Επιπρόσθετα, κατά το 2009, παραχωρήθηκε στα βασικά διευθυντικά στελέχη φιλοδώρημα ύψους 2,2 εκατ. με βάση τα αποτελέσματα του 2008 και το οποίο χρεώθηκε στα εν λόγω αποτελέσματα (2008: 3,6 εκατ.). Ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών για τον κάθε Σύμβουλο, από τα οποία δεν είχε εξασκηθεί κανένα μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν ως εξής: Ανδρέας Βγενόπουλος , Ευθύμιος Μπουλούτας , Χρίστος Στυλιανίδης , Παναγιώτης Κουννής , Ελευθέριος Χιλιαδάκης , Μάρκος Φόρος , Νεοκλής Λυσάνδρου, Βασίλης Θεοχαράκης, Πλάτων Ε. Λανίτης και Κωνσταντίνος Μυλωνάς από και Στέλιος Στυλιανού Ο αριθμός των Δικαιωμάτων για τα άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη, από τα οποία δεν είχε εξασκηθεί κανένα μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν Επιπροσθέτως των πιο πάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απεχώρησαν έλαβαν: Δικαιώματα ως μέλη Δικαιώματα για συμβουλευτικές υπηρεσίες Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα: Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης Σύνταξη (περιλαμβανομένων των εισφορών του εργοδότη) Πληρωμές κατά τον τερματισμό υπηρεσιών Σύνολο αμοιβών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Εσωκλείουμε για δημοσίευση το Ετήσιο Δελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, το οποίο περιέχει ανακοινώσεις / πληροφορίες που κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η Επιτροπή ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση τον περί ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Έκδοση 84.022.408

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα