Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/ Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές Τηλ. - Fax: Τηλ.: Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/ Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1. Γκασούκας Νικόλαος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ουδείς 2. Κοσμίδου Λουΐζα 3. Βρεττός Μιχαήλ 4. Έλλιοτ Ευαγγελία 5. Κατσανδρής Δημήτριος 6. Χωριανόπουλος Κων/νος 7. Τσακλίδου Ελένη 8. Κεχρή Σωτηρία 9. Πορτοκαλή Ευαγγελία Σήμερα, 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο γραφείο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε ολομέλεια ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κος Γκασούκας Νικόλαος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης. Θέμα: «Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» οικονομικού έτους 2015, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ». Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» οικονομικού έτους 2015, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και αναφέρει τα εξής: Ως γνωστόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική

2 βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, τα ΝΠΔΔ και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθμ /2014 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» (σχετ.: το αριθμ. 1866/ έγγραφο) και αξιολόγησε πως το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ αριθμ /2014 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης, είναι ρεαλιστικό και είναι ισοσκελισμένο.

3 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβαίνουμε στη τελική διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2015 προκειμένου στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ το άρθρο 77 του ν. 4172/ το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ την ΚΥΑ 29530/ την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. οικ / τη με αριθμ. 1866/ Γνώμη του Παρατηρητηρίου που ακολούθησε την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, Ομόφωνα Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2015, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, που επίσης συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα. Β. Την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 57/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΙΟΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 Χρήση 2014 Χρήση 2015 Διαμορφωθέντα Προταθέντα Κωδικός Περιγραφή μέχρι στο Διοικητικό Εγκριθέντα 31/07/2014 Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,09 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , ,09 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Προαιρετική επιχορήγηση από Δήμο Αχαρνών , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) , , ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5.000, , , Δωρεές 5.000, , , Προϊόν δωρεών 5.000, , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000, , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.000, , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,09 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,09 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 6.550, , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 2.400, , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 150,00 150, Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 2.000, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000, , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ 1.650, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 900,00 900,00 900, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ , , ,00

5 Λοιπές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.000, , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 250,00 250,00 250, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 250,00 250,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.000, , , Επιστροφές χρημάτων 7.000, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000, , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,88 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , ,88 ΣΥΝΟΛΑ , , ,06

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 Χρήση 2014 Χρήση 2015 Διαμορφωθείσες Προταθέντα Κωδικός Περιγραφή μέχρι στο Διοικητικό Εγκριθέντα 31/07/2014 Συμβούλιο 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - ιατρός προγράμματος κλπ , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά Τέλη 1.000, , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 3.000, , , Φόροι - Τέλη 3.000, , , Φόροι τόκων 1.000, , , Λοιποί φόροι - πρόστιμα & επιβαρύνσεις 2.000, , , Λοιποί φόροι 2.000, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 500,00 500,00 500, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 500,00 500, Έξοδα δημοσιεύσεων 500,00 500,00 500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 500,00 500, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 9.000, , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - Τόκοι υπερημερίας 9.000, , ,00 68 Λοιπά έξοδα , , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών - έξοδα εγγυητικών , , , Έκτακτα έξοδα , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης , , ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 4.000, , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000, , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00

7 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.000, , ,00 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.100, , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 6.000, , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΥΔΚΥ 1.000, , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 100,00 100,00 100,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000, , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , Ασφάλιστρα , , , Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000, , , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000, , , Λοιπά ασφάλιστρα 500,00 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000, , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000, , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα - Απολύμανση - Μυοκτονία 3.000, , ,00 63 Φόροι - Τέλη 1.500, , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , Έξοδα μεταφορών 500,00 500,00 500, Μεταφορές προσώπων 500,00 500,00 500,00

8 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.500, , , Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 500,00 500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, , , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000, , , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 5.500, , , Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.500, , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 5.500, , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 500,00 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000, , , Προμήθεια εποπτικών νέσων διδασκαλίας 1.000, , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.200, , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 200,00 200, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 500,00 500, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 500,00 500, Καύσιμα και λιπαντικά 2.000, , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000, , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 5.600, , , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.600, , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000, , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000, , , Υλικά φαρμακείου , , , Υλικά φαρμακείου , , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , Προμήθειες παγίων , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , Έπιπλα σκεύη , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.586, , , Λοιπός εξοπλισμός , , ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.000, , ,00

9 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , Δικαστικές Δαπάνες (ΠΟΕ) 5.000, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 6.000, , , , , , , , , Φόροι - Τέλη 1.000, , , Οφειλή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής 2.000, , , Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 2.000, , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000, , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000, , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 6.550, , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.400, , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 150,00 150, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 2.000, , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000, , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 1.650, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 900,00 900,00 900, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ , , , Απόδοση λοιπών κρατήσεων Αλληλ. Κλπ 1.000, , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 250,00 250,00 250, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 250,00 250,00 250, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 250,00 250, Πάγιες προκαταβολές 6.000, , , Πάγια προκαταβολή 6.000, , , Λοιπές επιστροφές 1.000, , , Λοιπές επιστροφές 1.000, , ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,06 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , , , Αποθεματικό , , , Αποθεματικό , , ,06 ΣΥΝΟΛΑ , , ,06

10 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς : Κ α Αχαρνές, Χαριτίδη Μαρία Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ Θέμα : «Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους 2015 έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με την ψήφιση διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α. οικονομικού έτους 2015, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αναφέρει ότι, ως γνωστόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, τα ΝΠΔΔ και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται

11 στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθμ /2014 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α (σχετ.: το αριθμ. 1535/ έγγραφο) και αξιολόγησε πως το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ αριθμ /2014 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης, ως προς το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και προτείνει να γίνουν απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α να καταστεί ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο. Σας υποβάλλουμε επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους που επιβάλλουν την εγγραφή ποσών κατά παρέκκλιση της ΚΥΑ 29530/ και ως εκ τούτου, αφού και με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, δεν υπάρχει άλλο κριτήριο αξιολόγησης που να μην υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΚΥΑ 29530/ , ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβαίνουμε στη τελική διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α για το έτος 2015 προκειμένου στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Ειδικότερα σύμφωνα με: 1. Με την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: οικ.24823/ του ΥΠ.ΕΣ. 2. Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το άρθρο 159 του Ν. 3463/06 4. Το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 5. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. 9/6560/ Τις σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό (AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85/ ,66/ ,19/ ) 7. Την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Το άρθρο 266 του Ν.3852/ Την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/ Τις περιπ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.Ν.3852/ Το σχέδιο Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και το Ο.Π.Δ για το έτος Τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 13. Βεβαίωση για τη δαπάνη μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού κατά το έτος Την ΚΥΑ οικ / : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253)απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»(φεκ1896/ τεύχος Β') 15. Την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: οικ.24823/ του ΥΠ.ΕΣ. 16. Έντυπο Α3 δομής ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 17. Αίτηση φορέα στη ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση δράσης ΑΡ.ΠΡΩΤ. 165/ Πίνακες Προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού και έγκριση ΥΠ.ΕΣ. αρ. πρωτ. 4671/ Υπηρεσιακή βεβαίωση με αρ. πρωτ. 4540/ σχετικά με την προβλεπόμενη είσπραξη από υλοποίηση προγραμμάτων. 20. Συμβάσεις υλοποίησης προγραμμάτων ΚΗΦΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1589) και ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 662).

12 21. Έκθεση με αρ. πρωτ. 4244/ , σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 22. Βεβαίωση με αρ. πρωτ. 1111/ , σχετικά με την συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 23. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 1112/ , σχετικά με την συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 24. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 441/ , σχετικά με την πρόσληψη 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ.(Έγκριση ΑΔΑ 7804/6550/14/2/ Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 444/ , σχετικά με την πρόσληψη 80 ατόμων ΙΔΟΧ. 26. Αίτημα με αρ. πρωτ. 4557/ Αίτημα με αρ. πρωτ. 4055/ Αίτημα με αρ. πρωτ. 3645/ Έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 30. Αιτιολογική έκθεση ως προς το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με αρ. πρωτ. 5680/ Απόφαση Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Νο 78/ , περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισμού Καταθέτονται τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: Έσοδα μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο έχουν ως εξής: Τακτικά: ,96 Έκτακτα: ,13 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,09 Έξοδα μαζί με το αποθεματικό κεφάλαιο ως εξής: Έξοδα: ,84 Αποθεματικό: ,05 ΣΥΝΟΛΟ: ,89 Το Σχεδίου Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οικονομικού έτους 2015, προσαρτάται. Παρακαλούμε,όπως αποφασίσετε σχετικά την διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α. οικονομικού έτους 2015, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις 1έως 31. και αφού το εξετάσετε να λάβετε σχετική απόφαση με το θέμα. Ο Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γιαννακόπουλος Δημήτριος

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /νση Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Μάρκου Ελεάνα Τηλ.(+30) Fax (+30) Ηλ. Δ/νση: Προς: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές, / /2014 Αριθ. Πρωτ... Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Σχετ.: Ορισμός μελών της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Αυτοτελές Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Παρακαλούμε όπως θέσετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ορισμό των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (με ΑΔΑ: ΒΔΗ4ΩΨ8-65Ι). Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (με ΦΕΚ 661Α/ ), καθώς και του άρθρου 101 του Ν. 3463/2009, τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 και το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, και προεδρεύει Δημοτικός Σύμβουλος, και μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες σε θέματα χωροταξίας ή περιβάλλοντος, όπως και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του Δήμου μας. Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, προτείνουμε η επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος να αποτελείται από (9) μέλη ως εξής: δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα (1) υπάλληλο του Δήμου, ένα (1) μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, ένα (1) μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων και τέσσερις (4) δημότες είτε εμπειρογνώμονες σε θέματα χωροταξίας ή περιβάλλοντος είτε εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Με απόφαση Δημάρχου, Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομίας

14 Πεδιαδίτης Στέργιος Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνές: 28/11/2014 Προς: Την Πρόεδρο του Δ.Σ. Κα Μαρία Χαριτίδη Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ::«Οικονομική επιχορήγηση ποσού ,00 του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και τα παιδιά αυτών ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση την έγκριση για οικονομική επιχορήγηση ποσού ,00 του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και τα παιδιά αυτών ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης Εξόδων Οικονομικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Λαζαρής Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 25/11/2014 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας ετήσιας συντήρησης των ψυκτών και κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντήρησης των ψυκτών και κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου και για τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Ετήσια συντήρηση των ψυκτών και κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου ,00 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 25/11/2014 Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και για τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου ,50 O Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 25/11/2014 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης των συστημάτων Η/Ζ (γεννήτριας) υποσταθμού μέσης τάσης UPS των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας των εργασιών συντήρησης των συστημάτων Η/Ζ (γεννήτριας) υποσταθμού μέσης τάσης UPS των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Εργασίες συντήρησης των συστημάτων Η/Ζ υποσταθμού μέσης τάσης ,00 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Προς: Αχαρνές, 25/11/2014 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 158, του Ν. 3463/2006, την παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 και το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. O Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

19 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάξασα: Ελένη Γκίκα Τηλ.: (+30) , Προς: Αχαρνές,.../../2014 Αριθ. Πρωτ. : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα. Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 3 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών λόγω α) της ακαταλληλότητας του κτιρίου, β) του ότι η χρονική διάρκεια στο υπάρχον κτίριο μίσθωσης έχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν.2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν.3130/2003.» Κυρία Πρόεδρε, Κατόπιν παραλαβής από εμάς των συνημμένων εγγράφων α) των γονέων και κηδεμόνων του 3 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών (Αν. Βρεττού 15) αριθμ. πρωτ / , β) της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς αριθμ. πρωτ. 8987/ , 29866/ και 78441/ γ) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ / , σχετικά με την άμεση ανάγκη μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 3 ου Νηπαγωγείου Αχαρνών, σας παρακαλούμε όπως : Σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 3 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών διότι α) το ήδη μισθωμένο ακίνητο είναι ακατάλληλο, β) η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτίριο έχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν.2741/1999 κα το άρθρο 4 του Ν.3130/2003. Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ /43457/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν.3436/2006 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, του Π./Δ. 270/81, των άρθρων 65 (παράγρ. 1) και 72 του Ν.3852/10, συνεπάγεται ότι πριν την κατάρτιση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται η ανάγκη μίσθωσης του ακινήτου. Το νομικό καθεστώς της απόφασης διέπεται από τις διατάξεις των : 1) του Π.Δ. 34/1995, 2) του άρθρου 7 του Ν.2741/1999, 3) του Π.Δ. 270/81, 4) του άρθρου 4 του Ν.3130/2003, 5) του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, 6) των άρθρων 65 παράγρ. 1 και 72 του Ν.3852/10. Συνημμένα έγγραφα με αριθμ. πρωτ.: /43451/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Δ/νση Παιδείας, Πολιτ. Αθλητ.& Ν. Γενιάς / Δ/ση Παιδείας,Πολιτ.Αθλητ. & Ν. Γενιάς / Γονέων και Kηδεμόνων του 3 ου Νηπιαγωγείου / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάκτρια: Ελένη Γκίκα Τηλ.: (+30) , Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Προς: Αχαρνές,.. Αριθ. Πρωτ.:.. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα. Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 21 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών διότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτίριο εχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν.2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν.3130/2003» Κυρία Πρόεδρε, Κατόπιν παραλαβής από εμάς των συνημμένων εγγράφων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμούς πρωτ / , 78441/ και 54566/ αντίστοιχα, σχετικά με την ανάγκη μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 21 ου Νηπαγωγείου Αχαρνών (Αγίου Πέτρου, ΠΕ: Άγιος Πέτρος), σας παρακαλούμε όπως : Σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 21 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών διότι η χρονική διαρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτίριο έχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995, του άρθρου 7 του Ν.2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν.3130/2003. Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ /43451/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν.3436/2006 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, του Π.Δ. 270/81, των άρθρων 65 (παράγρ. 1) και 72 του Ν.3852/10, συνεπάγεται ότι πριν την κατάρτιση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται η ανάγκη μίσθωσης του ακινήτου. Κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης θα ακολουθήσει διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση νέου ακινήτου από την Οικονομική Επιτροπή. Το νομικό καθεστώς της απόφασης διέπεται από τις διατάξεις των : 1) του Π.Δ. 34/1995, 2) του άρθρου 7 του Ν.2741/1999, 3) του Π.Δ. 270/81, 4) του άρθρου 4 του Ν.3130/2003, 5) του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και 6) των άρθρων 65 παράγρ. 1 και 72 του Ν.3852/10. Συνημμένα έγγραφα με αριθμ. πρωτ.: /43451/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δ/νσης Παιδείας, Πολιτ. Αθλητ. & Ν. Γενιάς / Δ/νση Παιδείας Πολιτ. Αθλητ. Ν. Γενιάς

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάξασα: Ελένη Γκίκα Τηλ.: (+30) , Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Προς: Αχαρνές,./ /2014 Αριθ. Πρωτ. :. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα. Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 17 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών διότι η χρονική διάρκεια μίσθωσηςστο υπάρχον κτίριο έχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν.2741/1999, το άρθρο 4 του Ν.3130/2003». Κυρία Πρόεδρε, Κατόπιν παραλαβής από εμάς των συνημμένων εγγράφων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμούς πρωτ / , 78441/ και 54566/ αντίστοιχα, σχετικά με την ανάγκη μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 17 ου Νηπαγωγείου Αχαρνών (Λαϊκών Αγώνων 51, Χαμόμυλος), σας παρακαλούμε όπως : Σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου κτιρίου για την στέγαση του 17 ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών διότι η χρονική διαρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτίριο έχει ξεπεράσει τα 12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995, του άρθρου 7 του Ν.2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν.3130/2003. Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ /43451/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν.3436/2006 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, του Π.Δ. 270/81, των άρθρων 65 (παράγρ.1) και 72 του Ν.3852/10, συνεπάγεται ότι πριν την κατάρτιση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται η ανάγκη μίσθωσης του ακινήτου. Κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης θα ακολουθήσει διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση νέου ακινήτου από την Οικονομική Επιτροπή. Το νομικό καθεστώς της απόφασης διέπεται από τις διατάξεις των : 1) του Π.Δ. 34/1995, 2) του άρθρου 7 του Ν.2741/1999, 3) του Π.Δ. 270/81, 4) του άρθρου 4 του Ν.3130/2003, 5) του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και 6) των άρθρων 65 παράγρ. 1 και 72 του Ν.3852/10. Συνημμένα έγγραφα με αριθμ. πρωτ.: /43451/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΉΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ 87 & ΜΠΌΣΔΑ ΑΧΑΡΝΈΣ ΑΡΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣς:ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Τηλ.(+30) Fax (+30) Προ ς ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2000 ΑΧΑΡΝΈΣ, / /2014 ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης για σύνδεση ατελώς της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στην οδό ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 στη περιοχή ΠΥΡΓΟΥΘΙ με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Κ. Πρόεδρε. Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για σύνδεση ατελώς της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στην οδό ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 στο ΠΥΡΓΟΥΘΙ με OT 2518 KA με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων την οποία ζητά με αίτηση σύνδεσης με την υπ αρίθμ.πρωτ.68994/ και στη συνέχεια με την υπ αρίθμ.πρ.78819/ αίτησή της, λόγω των πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας και μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα: 1. Aντίγραφο της υπ αρίθμ. πρωτ / αίτησης για σύνδεση αποχέτευσης.. 2. Aντίγραφο της υπ αρίθμ. πρωτ / αίτησης για σύνδεση ατελώς. 3. Δικαιολογητικά για την κατάσταση της υγείας τους και της οικονομικης τους Κατάστασης. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 21 / 11 /2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Τηλ.: Επιβλέπoντες του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Δαμάσκος Αναστάσιος Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», το οποίο με το με Α.Π. 313/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Τα έργο δημοπρατήθηκε στις 08/02/2011 με το σύστημα προσφοράς μελέτης κατασκευής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης αναδέχθηκε η εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. με οικονομική προσφορά ,00 Εργασίες (συν ,00 Απρόβλεπτα, 4.228,00 Αναθεώρηση, ,00 Αμοιβή μελετών και ,09 ΦΠΑ 23%) και επικυρώθηκε στον ανάδοχο με την με αρ. 427/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την με αρ. πρωτ συνολικού ποσού ,09 με ΦΠΑ 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 18 μήνες δηλαδή έως τις 30/11/

24 Για το έργο εγκρίθηκε παράταση κατά 60 ημερολογιακές μέρες, έως τις 31/01/2014 με την υπ αριθμ. 442/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. Με το με αρ. πρωτ. 6559/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου. Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Ο χρόνος εγγύησης για την οριστική παραλαβή λήγει στις Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε στηριζόμενος στην Τελική Επιμέτρηση του έργου που εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Στο έργο δεν έγινε χρήση των απροβλέπτων και η πρόβλεψη της αναθεώρησης αυξήθηκε από 4.228,00 σε ,00. Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση κατά ,09, δηλαδή σε ποσοστό -12,03%. Με τη με αριθμό 216/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου Η επιτροπή παραλαβής, συνήλθε στις , κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της (αρ. πρωτ. Δήμου: 84517/ ), και αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, καθώς και Φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Έργου (ΦΑΥ) σε εφαρμογή του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, παρέλαβε τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά. Με το παρόν ζητείται η έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 4

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΉΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ 87 & ΜΠΌΣΔΑ ΑΧΑΡΝΈΣ ΑΡΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τηλ.(+30) Fax (+30) Προς ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2000 ΑΧΑΡΝΈΣ, / /2014 ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. Κα.ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: Διαγραφή της οφειλής του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ από τους Β.Κ 383 & 385 που αφορά ΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Κ. Πρόεδρε: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δ.Σ να διαγραφεί από τους Β.Κ 383 & 385, η βεβαιωμένη οφειλή που αφορά χρεωση κοινοχρηστων χωρων εκ παραδρομης χρεωσης της υπηρασιας διότι εχει πληρωθει το τελος των δυο τετραγωνικων για το ετος 2012 και δεν υπαρχει άλλη οφειλη Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου:383 & Είδος καταλόγου: ΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ Κωδικός είσπραξης : Ποσό βεβαίωσης: 164,34 & 1891,22 Ποσό διαγραφής : 164,34 & 1891,22 Βεβαιωθέν ποσό : 2055,56 Διαγραφέν Πόσό: 2055,56 Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου: 383 & Είδος καταλόγου: ΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ Κωδικός είσπραξης : Ποσό βεβαίωσης: 164,34 & 1560,03 Ποσό διαγραφής : 164,34 & 1560,03 Βεβαιωθέν ποσό : 1724,37 Διαγραφέν Πόσό: 1724,37 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 5

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης:Νικολοπούλου Αναστασία Τηλ: (+30) Fax: (+30) Προς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές, Την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαριτίδη Μαρία ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 479/2014 του υπόχρεου κ. Διαμαντή Ιωάννη, ο οποίος χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ είχε ήδη εξοφλήσει». Κυρία Πρόεδρε : Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 479/2014 του υπόχρεου κ. Διαμαντή Ιωάννη, ο οποίος χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ είχε ήδη εξοφλήσει με τα υπ αριθμ. 2655/ & διπλότυπα της Οικονομικής Υπηρεσίας. Συνημμένα: Τα υπ αριθμ. 2655/ & 2362/ διπλότυτα της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 6

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 19/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθνα, 12/3/2012 «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» (65) Αριθμ. Πρωτ.: 68 Ταχ. Δ/νση: Δ.ΠΑΠΑΣΙΡΗ 13 Τ.Κ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Πληροφορίες: ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο: 2102312038 FAX: 2102313278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 85η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 85/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 6 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 138/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 13/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12/17-7-2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 319/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 31/2012 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 21 από 24 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 24η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Αγ.Ιωάννης Ρέντη 18/9/2015 Αρ.πρωτ. 21235 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ( «ΞΕΝΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ( «ΞΕΝΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ( «ΞΕΝΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το εταιρικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προσδιορίζεται από στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία, καθώς και οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χωροταξικός Σχεδιασμός (7 ο εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2009-2010 Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά Περιοχή μελέτης: Ολυμπιακή Εγκατάσταση Σχινιά -Κωπηλατοδρόμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 09.10.2000 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 7/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 19276 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-12 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 126. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-12 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 126. Περίληψη Ημερομηνία: 03/06/2014 Αρ.Πρωτ.15410 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-12 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 126 Περίληψη Απολογισμός οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ευκαιρία για τους υποψηφίους στη θεωρητική κατεύθυνση να συγκεντρώσουν µόρια

ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ευκαιρία για τους υποψηφίους στη θεωρητική κατεύθυνση να συγκεντρώσουν µόρια Σπουδάζω ΤΕΤΑΡΤΗ 22 MΑΪΟΥ 2013 #13 ηµόσιο KAΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ «Ε.Τ.»/ΣΤ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ Απειλές για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ Σχολικό έτος: 2013 2014 ΕΙΔΗΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΑ ΚΗΠΟΥΡΕΜΑΤΑ 1 ''ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ'' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τύποι Θερμοκηπίων... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ :

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 29/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ : - 9763 - ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Υπηρεσία : Διοικητική ΓΡΑΦΕΙΟ : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : 2289023988 FAX : 2289022229 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 795 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 979-4/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟΥ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2460 Μ. Tρίτη 15 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ΘΡΙΑΣΙΟΥ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2460 Μ. Tρίτη 15 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2460 Μ. Tρίτη 15 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της τηλεθέρμανσης στον δήμο Ασπροπύργου Τριήμερης επίσκεψη στην

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Βελτίωση υποδομών κέντρου ενημέρωσης Σουφλίου και περιβάλλοντος χώρου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2013 Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 26.06.2013 Την Πέμπτη 26 Ιουνίου και ώρα 11:00-12:30 το πρωί, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 85 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου»

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΩ10-ΗΩΝ ========================== 26/26-09-2011.

ΑΔΑ: 45ΟΟΩ10-ΗΩΝ ========================== 26/26-09-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Υπουργού Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. κώδικας: 18510 Πειραιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς,10 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 1000/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα