ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίζει μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που είχε ήδη καθοριστεί με απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια κατά νόμο (άρθρα 186 παρ. 5 και 191 παρ. 1 του ν. 3463/2006) για τον καθορισμό του τιμήματος. Πράξη I Τμήματος 29/2007 Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών Δήμου και διαμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης Μη νόμιμη, διότι οι εργασίες αυτές εμπίπτουν, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό του Δήμου, στα καθήκοντα των υπαλλήλων της Οικονομικής Δ/νσης αυτού. Η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης δεν νομιμοποιεί την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε τρίτο, αλλά επιβάλλει την κάλυψή της με νόμιμες διαδικασίες. Πράξη VII Τμήματος 347/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων Δήμου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών προσωπικού του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 373/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση σε οικονομολόγο των εργασιών της «Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδιασμού και της υλοποίησης θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Δήμου». Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω εργασίες εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου, όπως προκύπτει από την διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

2 Πράξη VII Τμήματος 398/2006 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Ανακαλείται η 124/06 πράξη του ιδίου Τμήματος, διότι μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων, το Τμήμα έκρινε ότι νόμιμα ο Δήμος ανέθεσε την αντιμετώπιση των εφαρμογών του διπλογραφικού συστήματος σε ιδιωτική εταιρεία, αφού η αρμόδια για το έργο αυτό υπάλληλος, απουσίαζε από έως μετά από χορήγηση αδειών (αναρρωτικών, κυήσεως, τοκετού, λοχείας και ανατροφής τέκνου). Πράξη VII Τμήματος 18/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σχολείων Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στα αστυνομικά όργανα, μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της άσκησής της από τη Δημοτική Αστυνομία (αρθ. 3 ν. 2647/98, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. γ αρθ. 26 ν. 2819/2000 και την παρ. 12 αρθ. 35 του ν. 3274/2004). Συγγνωστή Πλάνη. Όμοιες οι 261 και 274/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 20/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή «συμβουλευτικών υπηρεσιών Δήμου». Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει προσωπικό με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την ανωτέρω εργασία, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες από το ν. 3051/2002 θέσεις. Πράξη VII Τμήματος 35/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων δημοτικών διαμερισμάτων συνολικού ποσού ευρώ. Μη νόμιμη, διότι η συντήρηση των αντλιοστασίων δεν συνιστά δημόσιο έργο αλλά εργασίες, οι οποίες μη νομίμως κατατμήθηκαν και επιμερίστηκαν ανά δημοτικό διαμέρισμα, ενώ έπρεπε να διενεργηθεί τακτικός διαγωνισμός, καθόσον η δαπάνη γι αυτές υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση (αρθ. 17 παρ. 2, του ν. 2539/97). Επιπλέον, η διάταξη του αρθ. 22 παρ. 1 του ν. 3274/2004 εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα έργα. Όμοια η 185/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. 2

3 Πράξη VII Τμήματος 38/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού υδραυλάκων δημοτικών διαμερισμάτων. Μη νόμιμη. Όμοια η 35/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Μη ανακλητέα με την 161/2007πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 43/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία ορκωτών λογιστών της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου, ετών 2003 και 2004, σε δημοτική επιχείρηση αυτού. Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην πραγματοποίηση των σκοπών του Δήμου. Περαιτέρω καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτό η διάταξη του άρθρου 277 του π.δ. 410/95, δεδομένου ότι, η εν λόγω δαπάνη αποτελεί ανεπίτρεπτη κατά νόμο οικονομική επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης. Πράξη VII Τμήματος 49/2007 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για σύνταξη ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων Δήμου, χρήσης Μη νόμιμη η ανάθεση των εν λόγω εργασιών, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού. Επιπλέον, είχε προσληφθεί στο Δήμο υπάλληλος για την κάλυψη των αναγκών της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του αρθ. 22 του ν. 3051/2002,. Μη ανακλητέα με την 223/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Όμοια η 112/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 78/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση σε πολιτικό μηχανικό των εργασιών καθαρισμού των καναλιών δημοτικών διαμερισμάτων. Μη νόμιμη. Όμοια η 35/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 133/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Μη νόμιμος ο επιμερισμός σε χωριστές πιστώσεις και η απευθείας ανάθεση, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, αντί της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού, καθόσον η συνολική αξία των εργασιών, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α. των εργασιών που ανερχόταν στο ποσό των ,77 ευρώ, υπερέβαινε δηλαδή το όριο των 8.804,11 ευρώ, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται από το νόμο η απευθείας ανάθεση εργασιών. Δεν εφαρμόζεται εν 3

4 προκειμένω η διάταξη του άρθρου 22 παρ.1 του ν. 3274/2004 (κατάτμηση πιστώσεων για εκτέλεση δημοτικών έργων), καθόσον η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά στα έργα. Μη ανακλητέα με την 256/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 146/2007 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής, από Δήμο, σε εταιρεία για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος για το έτος Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, το οποίο κρίνεται επαρκές. (Σχετ. οι 20 και 283/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 147/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση στη ΣΟΛ Α.Ε. των εργασιών συμβούλου υποστήριξης των υπηρεσιών Δήμου για τη λειτουργία και την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές ανάγονται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού. Επιπλέον πρόκειται για όμοιες και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες μη νόμιμα επιμερίστηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, αφού η συνολική τους δαπάνη υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ μέχρι του οποίου είναι κατά νόμο επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση. (Σχετ. οι 20 και 146/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 172/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Έργων της αρμοδιότητας λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων για το χρονικό διάστημα και στη συνέχεια παράταση αυτής μέχρι Νόμιμη η ως άνω παράταση, σύμφωνα με το άρθρ. 36 εδ. α του π.δ. 410/1995, αλλά και με το άρθρο 270 παρ. 4 του ν. 3463/2006, αφού ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία της άσκησης της αρμοδιότητας η , την οποία και ο νέος Δ.Κ.Κ. θέτει ως καταληκτική, με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Πράξη VII Τμήματος 183/2007 Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση, από Δήμο σε ιδιώτες, των εργασιών καθαρισμού δημοτικών διαμερισμάτων αυτού, μετά από κατάτμησή τους ανά δημοτικό διαμέρισμα. Μη νόμιμη. Όμοιες οι 35, 38 και 200/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. 4

5 Πράξη VII Τμήματος 212/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων. Μη νόμιμη, καθόσον παραβιάστηκαν βασικές διατάξεις των π.δ. 28/1980 και 346/1998, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000. Συγκεκριμένα οι πλημμέλειες εντοπίζονται στη διεξαγωγή φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας αντί για τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, στη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη μη τήρηση των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών, στο μη σαφή καθορισμό των κριτηρίων ανάθεσης του διαγωνισμού, στο μη σαφή προσδιορισμό του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση υπηρεσίας και στη μη διεξαγωγή του διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας Δημαρχιακής Επιτροπής. Επιπλέον μη νόμιμα κατακυρώθηκε η δημοπρασία σε εταιρεία που η προσφορά της αντίκειται σε όρους της διακήρυξης και περιέχει ασάφειες. Συγγνωστή Πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 214/2007 Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ανάθεση, κατόπιν δημοπρασίας, σε δημοτική επιχείρηση του έργου «Δενδροφυτεύσεις Δήμου». Μη νόμιμη, καθόσον δεν πρόκειται για δημόσιο έργο με την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984, αλλά για απλές εργασίες, οι οποίες δύνανται να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματίες που διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία και σχετική εμπειρία. Πράξη VII Τμήματος 241/2007 Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Εξόφληση 1 ου λογαριασμού των έργων «Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών και αρίθμησης οικιών» σε οικισμούς Δήμου. Νόμιμη, καθόσον πρόκειται για εργασίες και όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που συνοδεύουν τα Χ.Ε., οι εν λόγω δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με εργολαβικό όφελος. Πράξη VII Τμήματος 246/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη, πολιτικού μηχανικού για την εκτέλεση της εργασίας «Πολιτική Προστασία, Πρόληψη Πυρκαγιών, Εξοικονόμηση Νερού». Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα των υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος διαθέτει προσωπικό με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 260/2007 Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ιδιώτη των εργασιών μεταφοράς υλικών λατομείων και προϊόντων εκσκαφών για τη συντήρηση δημοτικών οδών. Μη νόμιμη, διότι οι εν λόγω εργασίες αποτελούν τμήμα του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων», για την υλοποίηση του οποίου επελέγη το σύστημα της αυτεπιστασίας (άρθρο 4 του ν. 1418/1984), με την αιτιολογία ότι υπάρχει 5

6 επαρκής τεχνική υπηρεσία και μηχανικός εξοπλισμός στο Δήμο και θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν με τα ίδια αυτά μέσα του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 262/2007 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε εταιρείες των εργασιών πιστοποίησης κατά ISO των υπηρεσιών του, καθώς και του σχεδιασμού ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO. Νόμιμη, διότι η πιστοποίηση κατά το εν λόγω πρότυπο, των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών, συμβάλλει αναμφισβήτητα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, η δε εκτέλεση των εργασιών αυτών εκφεύγει των καθηκόντων του προσωπικού του Δήμου, αφού η αξιολόγηση της τρέχουσας διοικητικής πρακτικής θα ετίθετο ευλόγως υπό αμφισβήτηση, στην περίπτωση που το έργο αυτό αναλάμβαναν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι. Πράξη VII Τμήματος 263/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση των εργασιών καταχώρησης των δημοσιεύσεων-διακηρύξεων του Δήμου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Μη νόμιμη, καθόσον, για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών, δεν διενεργήθηκε δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, αφού το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 291 παρ. 4 του π. δ/τος 410/95). Επιπλέον, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης, αφού οι αξιώσεις της τελευταίας στηρίζονται σε μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις. Πράξη VII Τμήματος 94/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους. Μη νόμιμη, διότι: α) στην προσκομιζόμενη κατάσταση πληρωμής δεν αναγράφονται τα στοιχεία και το εμβαδόν των απαλλοτριούμενων τμημάτων της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας καθώς και η τιμή μονάδας της αποζημίωσης, σύμφωνα με την 2/51773/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1233 Β ) και β) εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί δικαστικά οι δικαιούχοι της αποζημίωσης και δεδομένου ότι αυτή νομίμως θα παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν απαιτείται, ως δικαιολογητικό του εντάλματος, η δικαστική απόφαση. Επί πλέον οι δικαιούχοι του εντάλματος δεν πρέπει να αναγράφονται ονομαστικά, αλλά «ο δικαιούχος που θα αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση». Απαραίτητα δικαιολογητικά του οικείου χρηματικού εντάλματος. 6

7 Πράξη VII Τμήματος 108/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Αποζημίωση δημότη λόγω απαλλοτρίωσης (ρυμοτομίας) της ιδιοκτησίας του, μετά από πράξη εφαρμογής επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου. Νόμιμη, διότι, για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία που ορίζεται στο ν. 1337/1983, για τον προσδιορισμό των ιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής και δεν απαιτείται η αναγνώριση, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Πράξη I Τμήματος 302/2006 Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος ΑΠΟΔΟΧΕΣ Καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε 22 καθηγητές μουσικής Δημοτικού Ωδείου, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία κρίθηκε ότι, οι διαδοχικά συναφθείσες συμβάσεις έργου μεταξύ αυτών και του Ωδείου υπέκρυπταν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Νόμιμη, εφόσον κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση, τα πολιτικά δικαστήρια δεν στερούνταν δικαιοδοσίας να κρίνουν σχετικά με το χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης, η οποία μεταβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004 ( ). Συνεπώς το δεδικασμένο αυτό δεσμεύει το Ε.Σ. με την έννοια ότι, αυτό κατά τον έλεγχό του περιορίζεται στη διαπίστωση ύπαρξης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την καταβολή των εντελλομένων δαπανών. Επιπλέον, η μη νόμιμη κατάταξη αυτών σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις δεν ασκεί έννομη επιρροή στο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών και εξόδων κίνησης. Πράξη I Τμήματος 305/2006 Εισηγητής: Β. Σκεύη, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε εργάτη δημοτικών κοιμητηρίων, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία έκρινε την εργασιακή σχέση αυτού με το Δήμο, ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Νόμιμη. (Όμοια η 302/2006 Πράξη του ιδίου Τμήματος). Πράξη I Τμήματος 308/2006 Εισηγητής: Στ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε δεκαεννιά (19) εργαζόμενους Δήμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (οριστικών, ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών) πολιτικών δικαστηρίων. Μη νόμιμη διότι: α) για τους περισσότερους από αυτούς το ΑΣΕΠ έκρινε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 7

8 για την μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης με το Δήμο σε σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και β) οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, μετά την έναρξη ισχύος ( ) του π.δ/τος 164/2004 είναι ανίσχυρες ως εκδοθείσες καθ υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Χρόνος μεταβολής της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων η δημοσίευση του π.δ/τος 164/2004. Συγγνωστή πλάνη. Όμοιες, ως προς τον β λόγο οι 165, 166, 172 και 211/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Πράξη I Τμήματος 182/2007 Εισηγητής: Ι. Κάρκαλης, Πάρεδρος Καταβολή διαφοράς αποδοχών λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου σε υπαλλήλους Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3250/2004. Μη νόμιμη η κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον δεν έπρεπε να γίνει με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στο Δήμο, αλλά κατόπιν τήρησης της οριζόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 διαδικασίας, που προβλέπει, για την εξεύρεση του χρόνου που αναγνωρίζεται εκάστοτε για μισθολογική εξέλιξη στους υπαλλήλους αυτούς, διαίρεση του συνόλου των ωρών εργασίας τους με τον αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών υπαλλήλων. Πράξη I Τμήματος 193/2007 Εισηγητής: Ι. Κάρκαλης, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, κατά τη διάρκεια άδειας κυοφορίας της, η οποία άρχισε την ίδια μέρα με την ορκομωσία της και την ανάληψη υπηρεσίας. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω άδεια χορηγείται αφού προηγουμένως έχει υποχρεωτικά εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, την οποία, όμως, δεν δικαιούται η ως άνω υπάλληλος, αφού δεν έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία (άρθρα 52 και 54 του ν. 2683/1999). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ Πράξη I Τμήματος 79/2007 Εισηγητής: Κ. Κρέπης, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δύο ειδικούς συνεργάτες Δήμου, λόγω αυτοδίκαιας λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω δεν δικαιούνται αποζημίωσης, αφού η λύση των συμβάσεων εργασίας τους, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 10 του αρθ. 84 του π.δ. 410/1988, επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για το δήμο. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης αυτής ούτε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988, αφού η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την κάλυψη διαρκών αναγκών του Δήμου. 8

9 Πράξη I Τμήματος 175/2007 Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Σύμβουλος Καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου δημοτικού υπαλλήλου στους κληρονόμους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 300 του ν. 1188/1981. Νόμιμη, διότι για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας, ορθά λήφθηκε υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εν λόγω δημοτικός υπάλληλος απείχε από τα καθήκοντά του, λαμβάνοντας προσωρινή σύνταξη αναπηρίας από το Ι.Κ.Α., καθόσον κατά το χρόνο αυτό η υπηρεσιακή του σχέση με το Δήμο ήταν ενεργός και δεν είχε λυθεί, αφού δεν είχε μεσολαβήσει απόλυσή του. Πράξη VII Τμήματος 29/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για τη ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, όταν κατέπεσε σε χαντάκι αποχέτευσης σε οδό της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Μη νόμιμη, διότι πέραν του ότι δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η δαπάνη αυτή δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, ενώ η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου περί αποζημίωσης από το Δήμο, δεν έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Πράξη VII Τμήματος 75/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το ΙΧ όχημά του από κάδο απορριμμάτων Δήμου. Μη νόμιμη. (Σχετ. οι 29/2007, 104, 151, 268/2006 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 203/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας του από Δήμο, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Νόμιμη, καθόσον αφορά σε πληρωμή χρηματικών ποσών αναγνωρισθέντων και επιδικασθέντων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, η συμμόρφωση στην οποία είναι υποχρεωτική για το Δήμο. Η μη έγκριση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από το Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας δεν ασκεί επιρροή, διότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν ερείδεται στην ανωτέρω απόφαση, αλλά σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. 9

10 Πράξη VII Τμήματος 62/2007 Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος ΑΠΩΛΕΙΕΣ Απώλεια, λόγω κλοπής, φακέλου, ο οποίος είχε διαβιβαστεί από τον Επίτροπο στο οικείο Τμήμα για άρση διαφωνίας και περιείχε το πρωτότυπο του σχετικού χρηματικού εντάλματος με τα συνημμένα σ αυτό δικαιολογητικά. Δεν υπέχει ευθύνη η εισηγήτρια στην κατοχή της οποίας βρισκόταν ο ανωτέρω φάκελος για επεξεργασία. Διαδικασία έκδοσης αντιγράφων των ως άνω απωλεσθέντων. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ Πράξη VII Τμήματος 175/2007 Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Δαπάνες εξόφλησης ταχυδρομικών τελών, λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας και αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού των γεωτεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Νόμιμη η συνυπογραφή των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, με την οποία μεταβιβάστηκε, βάσει των διατάξεων των άρθρων 86 και 87 του ν. 3463/2006, στον ανωτέρω νομίμως ορισθέντα Αντιδήμαρχο Οικονομικών, η αρμοδιότητα συνυπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Η διάταξη του άρθρου 88 του ως άνω Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, καθόσον αφορά στην εντελώς διαφορετική περίπτωση της εξουσιοδότησης προς υπογραφή. Πράξη VII Τμήματος 419/2006 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Καταβολή από τον Οργανισμό Αθλήσεως Δήμου (ν.π.δ.δ.) ασφαλίστρων σε εταιρεία για την ασφάλιση των παιδιών που συμμετείχαν στο «Καλοκαιρινό CAMP», που διοργάνωσε ο ως άνω Οργανισμός. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον αφορά στην ασφάλιση των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Δ.Α.Π., για τις οποίες ο εν λόγω Οργανισμός δεν ευθύνεται αστικώς, αφού σύμφωνα με το καταστατικό του, ανεπίτρεπτα ανέλαβε την διοργάνωσή τους. Όμοια η 9/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. 10

11 Πράξη VII Τμήματος 7/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής υπηρεσιακού αυτοκινήτου Δήμου, προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτό εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά του εντάλματος το «ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», το οποίο, στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει Γραφείο Κίνησης, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και δεν υποκαθιστάται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής του οχήματος. Μη ανακλητέα με την 129/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 14/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής απορριμματοφόρου οχήματος Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω δαπάνη διενεργήθηκε με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 3 περιπτ. ε του Δ.Κ.Κ., αφού η αξία του αντικειμένου της σύμβασης υπερβαίνει το ανώτατο όριο του άρθρου 267 παρ. 1 του ανωτέρω Δ.Κ.Κ. μέχρι του οποίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης από μόνο το Δήμαρχο με απευθείας ανάθεση, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋποθέσεις παροχής νόμιμης εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στο Δήμαρχο για τις παραπάνω δαπάνες. Τέλος η διάθεση της σχετικής πίστωσης έπρεπε να είχε εγκριθεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Πράξη VII Τμήματος 422/2006 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Αγγ. Μαυρουδή, Πάρεδρος ΔΑΝΕΙΑ Σύναψη δανείου μεταξύ Δήμου και Τράπεζας: α) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του (μισθοδοσία προσωπικού) και β) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδών». Μη νόμιμη η πρώτη δανειακή σύμβαση, καθόσον δεν επιτρέπεται, κατά το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/1995) η συνομολόγηση δανείου με αυτό το σκοπό. Συγγνωστή πλάνη, λόγω της έγκρισης από το Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. Όσον αφορά τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, προβάλλεται απαράδεκτα νέος λόγος διαφωνίας από την Επίτροπο και συνεπώς το σχετικό Χ.Ε. πρέπει να θεωρηθεί, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει λόγος μη θεώρησης αυτού, οπότε θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 1 του π.δ. 774/

12 Πράξη VII Τμήματος 85/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Αμοιβή Δημοτικής Επιχείρησης, από Δήμο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον, ναι μεν η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος, γενική κρατική υπόθεση, όμως η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης περιβαλλοντικού χαρακτήρα εκδήλωσης, είναι προς όφελος τόσο του τοπικού περιβάλλοντος (δενδροφύτευση), όσο και των πολιτιστικών περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων των δημοτών, αποτελεί τοπική υπόθεση που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 132/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή ποσού ευρώ, ως συμμετοχή Δήμου στο κεφάλαιο της συσταθείσας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing». Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εταιρεία νομίμως συστάθηκε με τη συμμετοχή και άλλων φορέων πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνατότητα η οποία ρητά παρέχεται από τη συγκεκριμένη διάταξη και επομένως ο Δήμος νόμιμα εισφέρει για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου αυτής. Πράξη VII Τμήματος 168/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Μη νόμιμες δαπάνες Δήμου που αφορούν: 1) στη μετακίνηση της Φιλαρμονικής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, καθόσον α) δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη από τις διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 και της υπουργικής απόφασης 5110/1600/ (ΦΕΚ 387 Β ), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τη μίσθωση των λεωφορείων, για τις ως άνω μετακινήσεις των μελών της Φιλαρμονικής, β) δεν διεξήχθη τακτικός διαγωνισμός λόγω του ύψους του προϋπολογισθέντος ποσού, που υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 και του άρθρου 267 του π.δ. 410/1985, γ) δεν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου η πράξη συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής των παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρ. 25 β.δ. 17-5/ ) και δ) η δαπάνη παροχής γεύματος, δείπνου και διανυκτέρευσης στο εσωτερικό έχει πληρωθεί από το Δήμο που φιλοξένησε τη Φιλαρμονική, με αποτέλεσμα να πληρωθεί δύο φορές (ανακοίνωση της τελευταίας περίπτωσης στον αρμόδιο Υπουργό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του π.δ. 774/1980) και 2) στη διενέργεια εκδρομής και χοροεσπερίδας του Κ.Α.Π.Η., καθόσον βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου και όχι, όπως έπρεπε, του Κ.Α.Π.Η. (ν.π.δ.δ.). 12

13 Πράξη VII Τμήματος 191/2007 Εισηγητής: Α. Μυλωνά, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής από Πνευματικό Κέντρο Δήμου σε μαέστρο για την προετοιμασία, παρουσίαση και διεύθυνση δύο χορωδιών στα πλαίσια Πασχαλινής εκδήλωσης. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες που ο εν λόγω μαέστρος προσέφερε αποτελούσαν συμβατική υποχρέωση αυτού, στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συνάψει με το Πνευματικό Κέντρο. Επιπλέον η αμοιβή του με ευρώ είναι υπερβολική και υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, λαμβανομένου υπόψη ότι η ετήσια αμοιβή του για τη διεύθυνση και διδασκαλία της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου συμφωνήθηκε στο ποσό των ευρώ. Πράξη VII Τμήματος 66/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Βράβευση Μαθητών Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης, προμήθειας προσκλήσεων, αναλωσίμων ειδών, γλυκισμάτων και παράθεσης γεύματος, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης από Δήμο για τη βράβευση παιδιών πολυτέκνων οικογενειών για την επιτυχία τους σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Μη νόμιμες, μη λειτουργικές και δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 92/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνες παράθεσης γευμάτων, προμήθειας ανθοδέσμης, βιβλίων, προσκλήσεων και αναμνηστικών πλακετών, ενοικίασης ηχητικής εγκατάστασης και φωτογραφικής κάλυψης, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την απονομή αριστείων σε μαθητές Λυκείου και την απόδοση τιμής σε δάσκαλο που θυσίασε τη ζωή του στο μαρτυρικό σχολείο του Μπεσλάν. Μη νόμιμες, μη λειτουργικές, δεν βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, ούτε συντελούν στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 156/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια μεταλλίων για την απονομή τους σε μαθητές που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. Όμοια η 234/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος, που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους επιτυχόντες μαθητές Δήμου σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 13

14 Πράξη VII Τμήματος 65/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δαπάνες Φιλοξενίας Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για τη φιλοξενία των πρώην διοικητών στρατιωτικών μονάδων Δήμου, στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώθηκε προς τιμήν τους. Νόμιμη, καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, τα ανωτέρω πρόσωπα συνέβαλαν στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 72/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνες φιλοξενίας ατόμων που ανέλαβαν την ηχητική κάλυψη και την προβολή εκδήλωσης Δήμου στα Μ.Μ.Ε., προς τιμήν του μουσικοσυνθέτη Γ. Μαρκόπουλου. Νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία των μουσικών που μετείχαν στην εκδήλωση (αρθ. 218 παρ. 4 εδ. α του π.δ/τος 410/95). Μη νόμιμη όμως, κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία δημοσιογράφων, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στην προαναφερόμενη διάταξη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 258/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δαπάνη φιλοξενίας σε ιδιωτική κατασκήνωση μαθητών δημοτικών σχολείων Δήμου και μαθητών από αδελφοποιημένο Δήμο της Κύπρου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του π.δ. 410/95, δεδομένου ότι δεν έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής κάποιου κοινωνικού ή πολιτιστικού προγράμματος που εκπόνησε ο Δήμος κατόπιν σχετικής μελέτης, ούτε στις διατάξεις του άρθρου 262 παρ. 2 του ως άνω δ/τος. Περαιτέρω δεν είναι λειτουργική ούτε συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Δήμου. Δημοσιεύσεις Πράξη VII Τμήματος 342/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα ανακοινώσεων πρόσληψης από Δήμο προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Μη νόμιμη, διότι στο κείμενο των σχετικών δημοσιεύσεων, περιελήφθησαν, μη νόμιμα, στοιχεία πέραν των οριζομένων, ως υποχρεωτικών, στο άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2190/

15 Πράξη VII Τμήματος 53/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Νόμιμες δαπάνες Δήμου που αφορούν: α) στη μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων, διαφήμιση σε τοπική εφημερίδα και βιντεοσκόπηση αποκριάτικων εκδηλώσεων και β) στη δημοσίευση ψηφίσματος για τον θάνατο πρώην δημοτικού συμβούλου, διότι οι μεν αποκριάτικες εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, η δε δημοσίευση του ψηφίσματος για το θάνατο πρώην δημοτικού συμβούλου συμβάλλει στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η αναγνώριση της προσφοράς ανθρώπων που υπηρέτησαν επί σειρά ετών από θέσεις ευθύνης την τοπική κοινωνία. Πράξη VII Τμήματος 87/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Προμήθεια, από Δήμο, για ένα έτος μηνιαίας εφημερίδας με τον όρο αυτή να καταχωρεί σε κάθε φύλλο «αναφορά στις δραστηριότητες του Δήμου καθώς και θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου». Νόμιμες οι δημοσιεύσεις που αφορούν σε επερχόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, διότι συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και στην επιτυχία τους. Αντίθετα μη νόμιμες οι δημοσιεύσεις που αφορούν σε προγραμματιζόμενα έργα και δράσεις του Δήμου, καθόσον δεν ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα αυτού. Πράξη VII Τμήματος 199/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Β. Πέππα, Πάρεδρος Δαπάνες ραδιοφωνικής δημοσίευσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της διαμόρφωσης-ανάπλασης παραλίας Δήμου. Μη νόμιμες, καθόσον από τις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ ΗΠ 3711/2021/2003, ΦΕΚ 1391 Β ) δεν προβλέπεται ραδιοφωνική δημοσίευση της ανωτέρω μελέτης, παρά μόνο δημοσίευσή της στον έντυπο τοπικό τύπο και ανάρτηση αυτής στο κατάστημα του ενδιαφερόμενου φορέα. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 204/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δημοσίευση σε έντεκα εφημερίδες από δύο (2) έως οκτώ (8) φορές για χρονικό διάστημα έντεκα ημερών της πρόσκλησης Δημάρχου προς τους πολίτες να παραστούν στην εκδήλωση ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Δαπάνη που αν και δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, καθόσον στοχεύει στην πληροφόρηση των δημοτών. Μη νόμιμη όμως, διότι παρά το γεγονός ότι ορθά κοστολογήθηκαν με το εμπορικό τιμολόγιο ως μη αφορώσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι εν λόγω δημοσιεύσεις υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, δεδομένου ότι οι περισσότερες καταχωρήθηκαν σε εφημερίδες εκδιδόμενες εκτός των ορίων του Δήμου και δεν δημοσιεύθηκαν μία μόνο φορά, αλλά επανειλλημμένα. 15

16 Πράξη VII Τμήματος 40/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Διάφορες Προμήθειες Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η ως άνω προμήθεια προορίζεται να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, αφενός μέσω του Δημάρχου και αφετέρου μέσω των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, καθώς φέρουν ενδείξεις, οι οποίες δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα αλλά απλά συνιστούν τα ενδεικτικά στοιχεία της δημόσιας αρχής από την οποία προέρχονται. Πράξη VII Τμήματος 52/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια χάρτινων τσαντών με το λογότυπο του Δήμου για την συσκευασία πληροφοριακού υλικού και δώρων φιλοφρόνησης σε επισκέπτες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ. 410/1995. Επιπλέον η χάραξη της τουριστικής πολιτικής αποτελεί σε κάθε περίπτωση αντικείμενο κρατικής μέριμνας, εφόσον αφορά σε ζητήματα που δεν εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων. Πράξη VII Τμήματος 83/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια γλυκισμάτων, καφέδων κ.λπ., για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γραφείου Δημάρχου. Μη νόμιμες, διότι δε βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 218 του π.δ/τος 410/95, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Οι επικαλούμενοι κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν πηγή δικαίου. Πράξη VII Τμήματος 153/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια 700 μακό μπλουζών με το λογότυπο Δήμου, προκειμένου να διατεθούν στους μαθητές της α τάξης των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια της υποδοχής τους κατά τη νέα σχολική χρονιά. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν είναι λειτουργική και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς Δήμου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ. 410/

17 Πράξη VII Τμήματος 194/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια παιχνιδιών, ως εορταστικών δώρων Χριστουγέννων για τα παιδιά των δημοτών. Νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 περ. α του π.δ/τος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3202/2003. Περαιτέρω δε, δεν υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, ενόψει του μεγέθους και του πληθυσμού του Δήμου και της σπουδαιότητας της εορτής των Χριστουγέννων. Όμοια η 195/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 202/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Κ. Παραθύρας, Πάρεδρος Προμήθειες ιατρικού υλικού για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου. Νόμιμη, διότι αν και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αναμφίβολα συμβάλλει στην πρόληψη των βιολογικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Συγγνωστή πλάνη ως προς την κατάτμηση της προμήθειας και τη μη διενέργεια διαγωνισμού. Πράξη VII Τμήματος 235/2007 Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο 300 λευκωμάτων με τίτλο το όνομα της πόλης και αντιτύπων του βιβλίου με την Ιστορία της πόλης και του Δήμου, με σκοπό την προσφορά αυτών σε εξέχουσες προσωπικότητες που επισκέπτονται την πόλη. Νόμιμη, καθόσον η προσφορά των εν λόγω βιβλίων, προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα, καθώς και τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, μέσω της προβολής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου και συνεπώς εμπίπτει στους σκοπούς του, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 236/2007 Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια εντύπων, που αφορούν στην ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα έργα συντήρησης και τις παρεμβάσεις του Δήμου στην ορθή λειτουργία των σχολείων. Μη νόμιμη δαπάνη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών (άρθρο 24 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.), ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Εξάλλου στο άρθρο 226 του π.δ/τος 410/95 προβλέπεται ειδική και αδάπανη διαδικασία για τη γνωστοποίηση των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Πράξη VII Τμήματος 286/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνες Δήμου: 1) για την προμήθεια: α) δύο αναμνηστικών κοσμημάτων (Κωνσταντινάτα) για την βασιλόπιτα του Δημοτικού Συμβουλίου, β) λουλουδιών 17

18 και συνθέσεων για την τελετή ορκομωσίας της νέας δημοτικής αρχής, γ) τριάντα (30) μπουρνουζιών για τους κολυμβητές που θα συμμετείχαν στον εορτασμό των Θεοφανείων, δ) τριάντα (30) κοσμημάτων με τη μορφή εμβλήματος του Δήμου για τους νέους δημοτικούς συμβούλους ε) μίας μοκέτας για την κάλυψη της επιφάνειας του σκάφους που θα τελούνταν ο εορτασμός των Θεοφανείων, στ) μιας βασιλόπιτας, γλυκών και ξηρών καρπών για την κοπή της πίτας και την τελετή ορκομωσίας του νέου Δ.Σ. και 2) για τη λήψη φωτογραφιών και εικόνας για το αρχείο του Δήμου. Νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, οι δαπάνες που αφορούσαν στην επίσημη τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής και της τελετής εορτασμού των Θεοφανείων, καθόσον οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούσαν στην προαγωγή των πνευματικών συμφερόντων των δημοτών και οι δαπάνες για την κάλυψή τους δεν υπερέβησαν το προσήκον μέτρο. Μη νόμιμες οι δαπάνες που αφορούσαν στην προμήθεια κοσμημάτων για την προσφορά τους στους νέους δημοτ. Συμβούλους και στη λήψη φωτογραφιών και εικόνας, διότι δεν βρίσκουν έρεισμα σε διάταξη νόμου και δεν είναι λειτουργικές. Πρακτ. VΙΙ Τμ. 19 ης Συν./5-7-07, Θέμα Γ Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Δαπάνη εξόφλησης συνδρομών Δήμου, έτους 2006, για την προμήθεια τοπικών εφημερίδων, οι οποίες διατέθηκαν σε δημοτικά διαμερίσματα, σχολεία νηπιακής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία. Η εν λόγω δαπάνη είναι μεν λειτουργική, εφόσον συμβάλλει στη θεσμική λειτουργία του Δήμου και συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, με την ενημέρωση τόσο των δημοτών όσο και των τοπικών αρχόντων, την επικοινωνία τους με το Δήμο και την προώθηση των δημοτικών ζητημάτων, πλην όμως υπερβαίνει το προσήκον μέτρο κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή συνδρομών για την προμήθεια των ανωτέρω εφημερίδων για υπηρεσίες άλλες πέραν των δημοτικών (κοινοτικών) καταστημάτων και των Αντιδημάρχων, καθόσον αυτό δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία του φακέλου ούτε γίνεται επίκληση της συνδρομής εξαιρετικών γεγονότων που θα δικαιολογούσαν τη διανομή των εφημερίδων και σ αυτές τις υπηρεσίες. Πράξη VII Τμήματος 30/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Διοργάνωση Συνεδρίων Δαπάνη διαμονής συνέδρων μελών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε με Δήμο. Μη νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4 περ. β και γ του αρθ. 218 του πδ 410/1995, καθόσον, αφενός η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδότηση του συνεδρίου, και αφετέρου δεν προκύπτει ότι οι φιλοξενηθέντες σύνεδροι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου. Εξάλλου η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ελήφθη και η σχετική σύμβαση υπεγράφη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της διεξαγωγής του συνεδρίου. 18

19 Πράξη VII Τμήματος 392/2006 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Εκδηλώσεις Παράθεση γεύματος και προμήθεια αφισών και αναμνηστικών, στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου σε εκδήλωση Αθλητικού Συλλόγου για τα 80 χρόνια λειτουργίας του. Νόμιμη η παράθεση γεύματος, βάσει του άρθρου 218 παρ. 4 εδ. β του Δ.Κ.Κ., διότι σχετίζεται με εκδήλωση που διενεργείται από αθλητικό φορέα του Δήμου στην εδαφική του Περιφέρεια. Μη νόμιμες όμως οι λοιπές δαπάνες, αφού δεν προκύπτει, εάν τα φυσικά πρόσωπα που τιμήθηκαν αποτελούν αναγνωρισμένες προσωπικότητες ή συνέβαλαν στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 11/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Προμήθεια εξοπλισμού catering από Δήμο στα πλαίσια συμμετοχής στην εκδήλωση για τον εορτασμό του πολιούχου του Αγίου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3202/2003, αφού η ανωτέρω εκδήλωση έλαβε χώρα με την ευκαιρία τοπικής εορτής και δεν υπερέβη το από τις εκάστοτε περιστάσεις επιβαλλόμενο προσήκον μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 31/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια διαφημιστικού υλικού (μπλουζάκια) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου με πολιτιστικό σύλλογο. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική προβολή της χώρας δεν εντάσσεται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων αλλά αποτελεί αντικείμενο κρατικής μέριμνας. Η εν λόγω δαπάνη, δεν εμπίπτει επίσης στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, διότι η διανομή διαφημιστικού υλικού δεν σχετίζεται άμεσα με την επιτυχή διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες και δεν συμβάλει στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 24 του Δ.Κ.Κ. Πράξη VII Τμήματος 86/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου, στην οποία ανατέθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης με παράσταση κουκλοθέατρου για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της μητέρας και της οικογένειας. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η διοργάνωση της ως άνω εκδήλωσης προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, συνεπώς αποτελεί τοπική υπόθεση και ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ενώ, περαιτέρω δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 19

20 Πράξη VII Τμήματος 98/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια 10 μπάνερ σε μουσαμά, εξαρτήματος αναλογίου και απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από Δήμο για την περουσίαση του βιβλίου: «Λεύκωμα 1 ου Δημοτικού Σχολείου». Δαπάνη νόμιμη. Πράξη VII Τμήματος 99/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Έκδοση και προμήθεια λευκώματος με τίτλο «1 ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Ταξίδι στο χρόνο», το οποίο διανεμήθηκε στους δημότες, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος, τιμώντας τους παλαιούς Δ/ντές και το γηραιότερο δάσκαλο του εν λόγω σχολείου. Δαπάνη νόμιμη, διότι αφορά δραστηριότητα η οποία συντελεί στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών και άρα στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ/τος 410/95. Πράξη VII Τμήματος 101/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Προμήθεια λαβάρων και αεροπανό για τις δραστηριότητες της εκδήλωσης «Βαλκανική Πλατεία 2005» που διοργανώνεται ετησίως από Δήμο. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον βρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, δεδομένου ότι αφορούν στην ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις δραστηριότητες πολιτιστικής εκδήλωσης, που διοργανώνεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα των δημοτών του, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. (Όμοια η 104/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 103/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια δάφνινων στεφανιών (18 συνολικά), στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου για την εθνική επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου. Μη νόμιμη, καθόσον κατατέθηκαν από άλλους φορείς (σχολεία, αστυνομικά τμήματα κ.λπ.), πλην του Δήμου. (Όμοια η 118/2006 του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 155/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα 50 α γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της οποίας βραβεύτηκαν μαθητές γυμνασίων και λυκείων του Δήμου που αρίστευσαν κατά τα σχολικά έτη Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται 20

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΞ Τ7 2006 14 ΠΡΞ Τ7 2006 15 ΠΡΞ Τ7 2006 33 ΠΡΞ Τ7 2006 94 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Δήμο για κατασκευή πλατείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1/12/2016 Μελίνας Μερκούρη 11 213 00 Κρανίδι Τηλ. Γραφ. Δημάρχου: 2754.360.0028 e-mail : kranidi1@otenet.gr, karanikolasous@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιοι Δέκα : 14/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 17120 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τον έλεχο των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηράκλειο, 28/8/2015 Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα