ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίζει μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που είχε ήδη καθοριστεί με απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια κατά νόμο (άρθρα 186 παρ. 5 και 191 παρ. 1 του ν. 3463/2006) για τον καθορισμό του τιμήματος. Πράξη I Τμήματος 29/2007 Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών Δήμου και διαμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης Μη νόμιμη, διότι οι εργασίες αυτές εμπίπτουν, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό του Δήμου, στα καθήκοντα των υπαλλήλων της Οικονομικής Δ/νσης αυτού. Η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης δεν νομιμοποιεί την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε τρίτο, αλλά επιβάλλει την κάλυψή της με νόμιμες διαδικασίες. Πράξη VII Τμήματος 347/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων Δήμου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών προσωπικού του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 373/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση σε οικονομολόγο των εργασιών της «Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδιασμού και της υλοποίησης θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Δήμου». Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω εργασίες εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου, όπως προκύπτει από την διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

2 Πράξη VII Τμήματος 398/2006 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Ανακαλείται η 124/06 πράξη του ιδίου Τμήματος, διότι μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων, το Τμήμα έκρινε ότι νόμιμα ο Δήμος ανέθεσε την αντιμετώπιση των εφαρμογών του διπλογραφικού συστήματος σε ιδιωτική εταιρεία, αφού η αρμόδια για το έργο αυτό υπάλληλος, απουσίαζε από έως μετά από χορήγηση αδειών (αναρρωτικών, κυήσεως, τοκετού, λοχείας και ανατροφής τέκνου). Πράξη VII Τμήματος 18/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σχολείων Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στα αστυνομικά όργανα, μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της άσκησής της από τη Δημοτική Αστυνομία (αρθ. 3 ν. 2647/98, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. γ αρθ. 26 ν. 2819/2000 και την παρ. 12 αρθ. 35 του ν. 3274/2004). Συγγνωστή Πλάνη. Όμοιες οι 261 και 274/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 20/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή «συμβουλευτικών υπηρεσιών Δήμου». Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει προσωπικό με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την ανωτέρω εργασία, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες από το ν. 3051/2002 θέσεις. Πράξη VII Τμήματος 35/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων δημοτικών διαμερισμάτων συνολικού ποσού ευρώ. Μη νόμιμη, διότι η συντήρηση των αντλιοστασίων δεν συνιστά δημόσιο έργο αλλά εργασίες, οι οποίες μη νομίμως κατατμήθηκαν και επιμερίστηκαν ανά δημοτικό διαμέρισμα, ενώ έπρεπε να διενεργηθεί τακτικός διαγωνισμός, καθόσον η δαπάνη γι αυτές υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση (αρθ. 17 παρ. 2, του ν. 2539/97). Επιπλέον, η διάταξη του αρθ. 22 παρ. 1 του ν. 3274/2004 εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα έργα. Όμοια η 185/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. 2

3 Πράξη VII Τμήματος 38/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού υδραυλάκων δημοτικών διαμερισμάτων. Μη νόμιμη. Όμοια η 35/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Μη ανακλητέα με την 161/2007πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 43/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία ορκωτών λογιστών της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου, ετών 2003 και 2004, σε δημοτική επιχείρηση αυτού. Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην πραγματοποίηση των σκοπών του Δήμου. Περαιτέρω καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτό η διάταξη του άρθρου 277 του π.δ. 410/95, δεδομένου ότι, η εν λόγω δαπάνη αποτελεί ανεπίτρεπτη κατά νόμο οικονομική επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης. Πράξη VII Τμήματος 49/2007 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για σύνταξη ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων Δήμου, χρήσης Μη νόμιμη η ανάθεση των εν λόγω εργασιών, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού. Επιπλέον, είχε προσληφθεί στο Δήμο υπάλληλος για την κάλυψη των αναγκών της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του αρθ. 22 του ν. 3051/2002,. Μη ανακλητέα με την 223/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Όμοια η 112/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 78/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση σε πολιτικό μηχανικό των εργασιών καθαρισμού των καναλιών δημοτικών διαμερισμάτων. Μη νόμιμη. Όμοια η 35/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 133/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Μη νόμιμος ο επιμερισμός σε χωριστές πιστώσεις και η απευθείας ανάθεση, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, αντί της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού, καθόσον η συνολική αξία των εργασιών, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α. των εργασιών που ανερχόταν στο ποσό των ,77 ευρώ, υπερέβαινε δηλαδή το όριο των 8.804,11 ευρώ, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται από το νόμο η απευθείας ανάθεση εργασιών. Δεν εφαρμόζεται εν 3

4 προκειμένω η διάταξη του άρθρου 22 παρ.1 του ν. 3274/2004 (κατάτμηση πιστώσεων για εκτέλεση δημοτικών έργων), καθόσον η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά στα έργα. Μη ανακλητέα με την 256/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 146/2007 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής, από Δήμο, σε εταιρεία για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος για το έτος Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, το οποίο κρίνεται επαρκές. (Σχετ. οι 20 και 283/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 147/2007 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Ανάθεση στη ΣΟΛ Α.Ε. των εργασιών συμβούλου υποστήριξης των υπηρεσιών Δήμου για τη λειτουργία και την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές ανάγονται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού. Επιπλέον πρόκειται για όμοιες και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες μη νόμιμα επιμερίστηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, αφού η συνολική τους δαπάνη υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ μέχρι του οποίου είναι κατά νόμο επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση. (Σχετ. οι 20 και 146/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 172/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Έργων της αρμοδιότητας λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων για το χρονικό διάστημα και στη συνέχεια παράταση αυτής μέχρι Νόμιμη η ως άνω παράταση, σύμφωνα με το άρθρ. 36 εδ. α του π.δ. 410/1995, αλλά και με το άρθρο 270 παρ. 4 του ν. 3463/2006, αφού ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία της άσκησης της αρμοδιότητας η , την οποία και ο νέος Δ.Κ.Κ. θέτει ως καταληκτική, με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Πράξη VII Τμήματος 183/2007 Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση, από Δήμο σε ιδιώτες, των εργασιών καθαρισμού δημοτικών διαμερισμάτων αυτού, μετά από κατάτμησή τους ανά δημοτικό διαμέρισμα. Μη νόμιμη. Όμοιες οι 35, 38 και 200/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. 4

5 Πράξη VII Τμήματος 212/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων. Μη νόμιμη, καθόσον παραβιάστηκαν βασικές διατάξεις των π.δ. 28/1980 και 346/1998, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000. Συγκεκριμένα οι πλημμέλειες εντοπίζονται στη διεξαγωγή φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας αντί για τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, στη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη μη τήρηση των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών, στο μη σαφή καθορισμό των κριτηρίων ανάθεσης του διαγωνισμού, στο μη σαφή προσδιορισμό του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση υπηρεσίας και στη μη διεξαγωγή του διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας Δημαρχιακής Επιτροπής. Επιπλέον μη νόμιμα κατακυρώθηκε η δημοπρασία σε εταιρεία που η προσφορά της αντίκειται σε όρους της διακήρυξης και περιέχει ασάφειες. Συγγνωστή Πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 214/2007 Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ανάθεση, κατόπιν δημοπρασίας, σε δημοτική επιχείρηση του έργου «Δενδροφυτεύσεις Δήμου». Μη νόμιμη, καθόσον δεν πρόκειται για δημόσιο έργο με την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984, αλλά για απλές εργασίες, οι οποίες δύνανται να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματίες που διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία και σχετική εμπειρία. Πράξη VII Τμήματος 241/2007 Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Εξόφληση 1 ου λογαριασμού των έργων «Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών και αρίθμησης οικιών» σε οικισμούς Δήμου. Νόμιμη, καθόσον πρόκειται για εργασίες και όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που συνοδεύουν τα Χ.Ε., οι εν λόγω δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με εργολαβικό όφελος. Πράξη VII Τμήματος 246/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη, πολιτικού μηχανικού για την εκτέλεση της εργασίας «Πολιτική Προστασία, Πρόληψη Πυρκαγιών, Εξοικονόμηση Νερού». Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα των υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος διαθέτει προσωπικό με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 260/2007 Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ιδιώτη των εργασιών μεταφοράς υλικών λατομείων και προϊόντων εκσκαφών για τη συντήρηση δημοτικών οδών. Μη νόμιμη, διότι οι εν λόγω εργασίες αποτελούν τμήμα του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων», για την υλοποίηση του οποίου επελέγη το σύστημα της αυτεπιστασίας (άρθρο 4 του ν. 1418/1984), με την αιτιολογία ότι υπάρχει 5

6 επαρκής τεχνική υπηρεσία και μηχανικός εξοπλισμός στο Δήμο και θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν με τα ίδια αυτά μέσα του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 262/2007 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε εταιρείες των εργασιών πιστοποίησης κατά ISO των υπηρεσιών του, καθώς και του σχεδιασμού ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO. Νόμιμη, διότι η πιστοποίηση κατά το εν λόγω πρότυπο, των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών, συμβάλλει αναμφισβήτητα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, η δε εκτέλεση των εργασιών αυτών εκφεύγει των καθηκόντων του προσωπικού του Δήμου, αφού η αξιολόγηση της τρέχουσας διοικητικής πρακτικής θα ετίθετο ευλόγως υπό αμφισβήτηση, στην περίπτωση που το έργο αυτό αναλάμβαναν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι. Πράξη VII Τμήματος 263/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση των εργασιών καταχώρησης των δημοσιεύσεων-διακηρύξεων του Δήμου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Μη νόμιμη, καθόσον, για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών, δεν διενεργήθηκε δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, αφού το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 291 παρ. 4 του π. δ/τος 410/95). Επιπλέον, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης, αφού οι αξιώσεις της τελευταίας στηρίζονται σε μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις. Πράξη VII Τμήματος 94/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους. Μη νόμιμη, διότι: α) στην προσκομιζόμενη κατάσταση πληρωμής δεν αναγράφονται τα στοιχεία και το εμβαδόν των απαλλοτριούμενων τμημάτων της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας καθώς και η τιμή μονάδας της αποζημίωσης, σύμφωνα με την 2/51773/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1233 Β ) και β) εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί δικαστικά οι δικαιούχοι της αποζημίωσης και δεδομένου ότι αυτή νομίμως θα παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν απαιτείται, ως δικαιολογητικό του εντάλματος, η δικαστική απόφαση. Επί πλέον οι δικαιούχοι του εντάλματος δεν πρέπει να αναγράφονται ονομαστικά, αλλά «ο δικαιούχος που θα αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση». Απαραίτητα δικαιολογητικά του οικείου χρηματικού εντάλματος. 6

7 Πράξη VII Τμήματος 108/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Αποζημίωση δημότη λόγω απαλλοτρίωσης (ρυμοτομίας) της ιδιοκτησίας του, μετά από πράξη εφαρμογής επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου. Νόμιμη, διότι, για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία που ορίζεται στο ν. 1337/1983, για τον προσδιορισμό των ιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής και δεν απαιτείται η αναγνώριση, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Πράξη I Τμήματος 302/2006 Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος ΑΠΟΔΟΧΕΣ Καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε 22 καθηγητές μουσικής Δημοτικού Ωδείου, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία κρίθηκε ότι, οι διαδοχικά συναφθείσες συμβάσεις έργου μεταξύ αυτών και του Ωδείου υπέκρυπταν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Νόμιμη, εφόσον κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση, τα πολιτικά δικαστήρια δεν στερούνταν δικαιοδοσίας να κρίνουν σχετικά με το χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης, η οποία μεταβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004 ( ). Συνεπώς το δεδικασμένο αυτό δεσμεύει το Ε.Σ. με την έννοια ότι, αυτό κατά τον έλεγχό του περιορίζεται στη διαπίστωση ύπαρξης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την καταβολή των εντελλομένων δαπανών. Επιπλέον, η μη νόμιμη κατάταξη αυτών σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις δεν ασκεί έννομη επιρροή στο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών και εξόδων κίνησης. Πράξη I Τμήματος 305/2006 Εισηγητής: Β. Σκεύη, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε εργάτη δημοτικών κοιμητηρίων, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία έκρινε την εργασιακή σχέση αυτού με το Δήμο, ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Νόμιμη. (Όμοια η 302/2006 Πράξη του ιδίου Τμήματος). Πράξη I Τμήματος 308/2006 Εισηγητής: Στ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε δεκαεννιά (19) εργαζόμενους Δήμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (οριστικών, ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών) πολιτικών δικαστηρίων. Μη νόμιμη διότι: α) για τους περισσότερους από αυτούς το ΑΣΕΠ έκρινε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 7

8 για την μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης με το Δήμο σε σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και β) οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, μετά την έναρξη ισχύος ( ) του π.δ/τος 164/2004 είναι ανίσχυρες ως εκδοθείσες καθ υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Χρόνος μεταβολής της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων η δημοσίευση του π.δ/τος 164/2004. Συγγνωστή πλάνη. Όμοιες, ως προς τον β λόγο οι 165, 166, 172 και 211/2007 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Πράξη I Τμήματος 182/2007 Εισηγητής: Ι. Κάρκαλης, Πάρεδρος Καταβολή διαφοράς αποδοχών λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου σε υπαλλήλους Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3250/2004. Μη νόμιμη η κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον δεν έπρεπε να γίνει με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στο Δήμο, αλλά κατόπιν τήρησης της οριζόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 διαδικασίας, που προβλέπει, για την εξεύρεση του χρόνου που αναγνωρίζεται εκάστοτε για μισθολογική εξέλιξη στους υπαλλήλους αυτούς, διαίρεση του συνόλου των ωρών εργασίας τους με τον αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών υπαλλήλων. Πράξη I Τμήματος 193/2007 Εισηγητής: Ι. Κάρκαλης, Πάρεδρος Καταβολή αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, κατά τη διάρκεια άδειας κυοφορίας της, η οποία άρχισε την ίδια μέρα με την ορκομωσία της και την ανάληψη υπηρεσίας. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω άδεια χορηγείται αφού προηγουμένως έχει υποχρεωτικά εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, την οποία, όμως, δεν δικαιούται η ως άνω υπάλληλος, αφού δεν έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία (άρθρα 52 και 54 του ν. 2683/1999). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ Πράξη I Τμήματος 79/2007 Εισηγητής: Κ. Κρέπης, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δύο ειδικούς συνεργάτες Δήμου, λόγω αυτοδίκαιας λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω δεν δικαιούνται αποζημίωσης, αφού η λύση των συμβάσεων εργασίας τους, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 10 του αρθ. 84 του π.δ. 410/1988, επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για το δήμο. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης αυτής ούτε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988, αφού η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την κάλυψη διαρκών αναγκών του Δήμου. 8

9 Πράξη I Τμήματος 175/2007 Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Σύμβουλος Καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου δημοτικού υπαλλήλου στους κληρονόμους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 300 του ν. 1188/1981. Νόμιμη, διότι για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας, ορθά λήφθηκε υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εν λόγω δημοτικός υπάλληλος απείχε από τα καθήκοντά του, λαμβάνοντας προσωρινή σύνταξη αναπηρίας από το Ι.Κ.Α., καθόσον κατά το χρόνο αυτό η υπηρεσιακή του σχέση με το Δήμο ήταν ενεργός και δεν είχε λυθεί, αφού δεν είχε μεσολαβήσει απόλυσή του. Πράξη VII Τμήματος 29/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για τη ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, όταν κατέπεσε σε χαντάκι αποχέτευσης σε οδό της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Μη νόμιμη, διότι πέραν του ότι δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η δαπάνη αυτή δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, ενώ η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου περί αποζημίωσης από το Δήμο, δεν έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Πράξη VII Τμήματος 75/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το ΙΧ όχημά του από κάδο απορριμμάτων Δήμου. Μη νόμιμη. (Σχετ. οι 29/2007, 104, 151, 268/2006 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 203/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη για χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας του από Δήμο, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Νόμιμη, καθόσον αφορά σε πληρωμή χρηματικών ποσών αναγνωρισθέντων και επιδικασθέντων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, η συμμόρφωση στην οποία είναι υποχρεωτική για το Δήμο. Η μη έγκριση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από το Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας δεν ασκεί επιρροή, διότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν ερείδεται στην ανωτέρω απόφαση, αλλά σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. 9

10 Πράξη VII Τμήματος 62/2007 Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος ΑΠΩΛΕΙΕΣ Απώλεια, λόγω κλοπής, φακέλου, ο οποίος είχε διαβιβαστεί από τον Επίτροπο στο οικείο Τμήμα για άρση διαφωνίας και περιείχε το πρωτότυπο του σχετικού χρηματικού εντάλματος με τα συνημμένα σ αυτό δικαιολογητικά. Δεν υπέχει ευθύνη η εισηγήτρια στην κατοχή της οποίας βρισκόταν ο ανωτέρω φάκελος για επεξεργασία. Διαδικασία έκδοσης αντιγράφων των ως άνω απωλεσθέντων. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ Πράξη VII Τμήματος 175/2007 Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Δαπάνες εξόφλησης ταχυδρομικών τελών, λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας και αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού των γεωτεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Νόμιμη η συνυπογραφή των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, με την οποία μεταβιβάστηκε, βάσει των διατάξεων των άρθρων 86 και 87 του ν. 3463/2006, στον ανωτέρω νομίμως ορισθέντα Αντιδήμαρχο Οικονομικών, η αρμοδιότητα συνυπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Η διάταξη του άρθρου 88 του ως άνω Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, καθόσον αφορά στην εντελώς διαφορετική περίπτωση της εξουσιοδότησης προς υπογραφή. Πράξη VII Τμήματος 419/2006 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Καταβολή από τον Οργανισμό Αθλήσεως Δήμου (ν.π.δ.δ.) ασφαλίστρων σε εταιρεία για την ασφάλιση των παιδιών που συμμετείχαν στο «Καλοκαιρινό CAMP», που διοργάνωσε ο ως άνω Οργανισμός. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον αφορά στην ασφάλιση των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Δ.Α.Π., για τις οποίες ο εν λόγω Οργανισμός δεν ευθύνεται αστικώς, αφού σύμφωνα με το καταστατικό του, ανεπίτρεπτα ανέλαβε την διοργάνωσή τους. Όμοια η 9/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. 10

11 Πράξη VII Τμήματος 7/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής υπηρεσιακού αυτοκινήτου Δήμου, προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτό εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά του εντάλματος το «ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», το οποίο, στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει Γραφείο Κίνησης, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και δεν υποκαθιστάται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής του οχήματος. Μη ανακλητέα με την 129/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 14/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής απορριμματοφόρου οχήματος Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω δαπάνη διενεργήθηκε με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 3 περιπτ. ε του Δ.Κ.Κ., αφού η αξία του αντικειμένου της σύμβασης υπερβαίνει το ανώτατο όριο του άρθρου 267 παρ. 1 του ανωτέρω Δ.Κ.Κ. μέχρι του οποίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης από μόνο το Δήμαρχο με απευθείας ανάθεση, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋποθέσεις παροχής νόμιμης εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στο Δήμαρχο για τις παραπάνω δαπάνες. Τέλος η διάθεση της σχετικής πίστωσης έπρεπε να είχε εγκριθεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Πράξη VII Τμήματος 422/2006 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Αγγ. Μαυρουδή, Πάρεδρος ΔΑΝΕΙΑ Σύναψη δανείου μεταξύ Δήμου και Τράπεζας: α) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του (μισθοδοσία προσωπικού) και β) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδών». Μη νόμιμη η πρώτη δανειακή σύμβαση, καθόσον δεν επιτρέπεται, κατά το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/1995) η συνομολόγηση δανείου με αυτό το σκοπό. Συγγνωστή πλάνη, λόγω της έγκρισης από το Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. Όσον αφορά τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, προβάλλεται απαράδεκτα νέος λόγος διαφωνίας από την Επίτροπο και συνεπώς το σχετικό Χ.Ε. πρέπει να θεωρηθεί, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει λόγος μη θεώρησης αυτού, οπότε θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 1 του π.δ. 774/

12 Πράξη VII Τμήματος 85/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Αμοιβή Δημοτικής Επιχείρησης, από Δήμο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον, ναι μεν η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος, γενική κρατική υπόθεση, όμως η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης περιβαλλοντικού χαρακτήρα εκδήλωσης, είναι προς όφελος τόσο του τοπικού περιβάλλοντος (δενδροφύτευση), όσο και των πολιτιστικών περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων των δημοτών, αποτελεί τοπική υπόθεση που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 132/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή ποσού ευρώ, ως συμμετοχή Δήμου στο κεφάλαιο της συσταθείσας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing». Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εταιρεία νομίμως συστάθηκε με τη συμμετοχή και άλλων φορέων πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνατότητα η οποία ρητά παρέχεται από τη συγκεκριμένη διάταξη και επομένως ο Δήμος νόμιμα εισφέρει για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου αυτής. Πράξη VII Τμήματος 168/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Μ. Ζυμής Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Μη νόμιμες δαπάνες Δήμου που αφορούν: 1) στη μετακίνηση της Φιλαρμονικής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, καθόσον α) δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη από τις διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 και της υπουργικής απόφασης 5110/1600/ (ΦΕΚ 387 Β ), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τη μίσθωση των λεωφορείων, για τις ως άνω μετακινήσεις των μελών της Φιλαρμονικής, β) δεν διεξήχθη τακτικός διαγωνισμός λόγω του ύψους του προϋπολογισθέντος ποσού, που υπερβαίνει το όριο των 8.804,11 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 και του άρθρου 267 του π.δ. 410/1985, γ) δεν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου η πράξη συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής των παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρ. 25 β.δ. 17-5/ ) και δ) η δαπάνη παροχής γεύματος, δείπνου και διανυκτέρευσης στο εσωτερικό έχει πληρωθεί από το Δήμο που φιλοξένησε τη Φιλαρμονική, με αποτέλεσμα να πληρωθεί δύο φορές (ανακοίνωση της τελευταίας περίπτωσης στον αρμόδιο Υπουργό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του π.δ. 774/1980) και 2) στη διενέργεια εκδρομής και χοροεσπερίδας του Κ.Α.Π.Η., καθόσον βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου και όχι, όπως έπρεπε, του Κ.Α.Π.Η. (ν.π.δ.δ.). 12

13 Πράξη VII Τμήματος 191/2007 Εισηγητής: Α. Μυλωνά, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής από Πνευματικό Κέντρο Δήμου σε μαέστρο για την προετοιμασία, παρουσίαση και διεύθυνση δύο χορωδιών στα πλαίσια Πασχαλινής εκδήλωσης. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες που ο εν λόγω μαέστρος προσέφερε αποτελούσαν συμβατική υποχρέωση αυτού, στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συνάψει με το Πνευματικό Κέντρο. Επιπλέον η αμοιβή του με ευρώ είναι υπερβολική και υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, λαμβανομένου υπόψη ότι η ετήσια αμοιβή του για τη διεύθυνση και διδασκαλία της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου συμφωνήθηκε στο ποσό των ευρώ. Πράξη VII Τμήματος 66/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Βράβευση Μαθητών Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης, προμήθειας προσκλήσεων, αναλωσίμων ειδών, γλυκισμάτων και παράθεσης γεύματος, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης από Δήμο για τη βράβευση παιδιών πολυτέκνων οικογενειών για την επιτυχία τους σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Μη νόμιμες, μη λειτουργικές και δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 92/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνες παράθεσης γευμάτων, προμήθειας ανθοδέσμης, βιβλίων, προσκλήσεων και αναμνηστικών πλακετών, ενοικίασης ηχητικής εγκατάστασης και φωτογραφικής κάλυψης, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την απονομή αριστείων σε μαθητές Λυκείου και την απόδοση τιμής σε δάσκαλο που θυσίασε τη ζωή του στο μαρτυρικό σχολείο του Μπεσλάν. Μη νόμιμες, μη λειτουργικές, δεν βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, ούτε συντελούν στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 156/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια μεταλλίων για την απονομή τους σε μαθητές που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. Όμοια η 234/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος, που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους επιτυχόντες μαθητές Δήμου σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 13

14 Πράξη VII Τμήματος 65/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δαπάνες Φιλοξενίας Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για τη φιλοξενία των πρώην διοικητών στρατιωτικών μονάδων Δήμου, στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώθηκε προς τιμήν τους. Νόμιμη, καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, τα ανωτέρω πρόσωπα συνέβαλαν στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 72/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνες φιλοξενίας ατόμων που ανέλαβαν την ηχητική κάλυψη και την προβολή εκδήλωσης Δήμου στα Μ.Μ.Ε., προς τιμήν του μουσικοσυνθέτη Γ. Μαρκόπουλου. Νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία των μουσικών που μετείχαν στην εκδήλωση (αρθ. 218 παρ. 4 εδ. α του π.δ/τος 410/95). Μη νόμιμη όμως, κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία δημοσιογράφων, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στην προαναφερόμενη διάταξη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 258/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δαπάνη φιλοξενίας σε ιδιωτική κατασκήνωση μαθητών δημοτικών σχολείων Δήμου και μαθητών από αδελφοποιημένο Δήμο της Κύπρου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του π.δ. 410/95, δεδομένου ότι δεν έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής κάποιου κοινωνικού ή πολιτιστικού προγράμματος που εκπόνησε ο Δήμος κατόπιν σχετικής μελέτης, ούτε στις διατάξεις του άρθρου 262 παρ. 2 του ως άνω δ/τος. Περαιτέρω δεν είναι λειτουργική ούτε συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Δήμου. Δημοσιεύσεις Πράξη VII Τμήματος 342/2006 Εισηγητής: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Δαπάνη δημοσίευσης σε εφημερίδα ανακοινώσεων πρόσληψης από Δήμο προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Μη νόμιμη, διότι στο κείμενο των σχετικών δημοσιεύσεων, περιελήφθησαν, μη νόμιμα, στοιχεία πέραν των οριζομένων, ως υποχρεωτικών, στο άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2190/

15 Πράξη VII Τμήματος 53/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Νόμιμες δαπάνες Δήμου που αφορούν: α) στη μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων, διαφήμιση σε τοπική εφημερίδα και βιντεοσκόπηση αποκριάτικων εκδηλώσεων και β) στη δημοσίευση ψηφίσματος για τον θάνατο πρώην δημοτικού συμβούλου, διότι οι μεν αποκριάτικες εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, η δε δημοσίευση του ψηφίσματος για το θάνατο πρώην δημοτικού συμβούλου συμβάλλει στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η αναγνώριση της προσφοράς ανθρώπων που υπηρέτησαν επί σειρά ετών από θέσεις ευθύνης την τοπική κοινωνία. Πράξη VII Τμήματος 87/2007 Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Προμήθεια, από Δήμο, για ένα έτος μηνιαίας εφημερίδας με τον όρο αυτή να καταχωρεί σε κάθε φύλλο «αναφορά στις δραστηριότητες του Δήμου καθώς και θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου». Νόμιμες οι δημοσιεύσεις που αφορούν σε επερχόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, διότι συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και στην επιτυχία τους. Αντίθετα μη νόμιμες οι δημοσιεύσεις που αφορούν σε προγραμματιζόμενα έργα και δράσεις του Δήμου, καθόσον δεν ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα αυτού. Πράξη VII Τμήματος 199/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Β. Πέππα, Πάρεδρος Δαπάνες ραδιοφωνικής δημοσίευσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της διαμόρφωσης-ανάπλασης παραλίας Δήμου. Μη νόμιμες, καθόσον από τις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ ΗΠ 3711/2021/2003, ΦΕΚ 1391 Β ) δεν προβλέπεται ραδιοφωνική δημοσίευση της ανωτέρω μελέτης, παρά μόνο δημοσίευσή της στον έντυπο τοπικό τύπο και ανάρτηση αυτής στο κατάστημα του ενδιαφερόμενου φορέα. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη VII Τμήματος 204/2007 Πρόεδρος: Α. Τομαράς Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Δημοσίευση σε έντεκα εφημερίδες από δύο (2) έως οκτώ (8) φορές για χρονικό διάστημα έντεκα ημερών της πρόσκλησης Δημάρχου προς τους πολίτες να παραστούν στην εκδήλωση ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Δαπάνη που αν και δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, καθόσον στοχεύει στην πληροφόρηση των δημοτών. Μη νόμιμη όμως, διότι παρά το γεγονός ότι ορθά κοστολογήθηκαν με το εμπορικό τιμολόγιο ως μη αφορώσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι εν λόγω δημοσιεύσεις υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, δεδομένου ότι οι περισσότερες καταχωρήθηκαν σε εφημερίδες εκδιδόμενες εκτός των ορίων του Δήμου και δεν δημοσιεύθηκαν μία μόνο φορά, αλλά επανειλλημμένα. 15

16 Πράξη VII Τμήματος 40/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Διάφορες Προμήθειες Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η ως άνω προμήθεια προορίζεται να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, αφενός μέσω του Δημάρχου και αφετέρου μέσω των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, καθώς φέρουν ενδείξεις, οι οποίες δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα αλλά απλά συνιστούν τα ενδεικτικά στοιχεία της δημόσιας αρχής από την οποία προέρχονται. Πράξη VII Τμήματος 52/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια χάρτινων τσαντών με το λογότυπο του Δήμου για την συσκευασία πληροφοριακού υλικού και δώρων φιλοφρόνησης σε επισκέπτες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ. 410/1995. Επιπλέον η χάραξη της τουριστικής πολιτικής αποτελεί σε κάθε περίπτωση αντικείμενο κρατικής μέριμνας, εφόσον αφορά σε ζητήματα που δεν εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων. Πράξη VII Τμήματος 83/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια γλυκισμάτων, καφέδων κ.λπ., για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γραφείου Δημάρχου. Μη νόμιμες, διότι δε βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 218 του π.δ/τος 410/95, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Οι επικαλούμενοι κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν πηγή δικαίου. Πράξη VII Τμήματος 153/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια 700 μακό μπλουζών με το λογότυπο Δήμου, προκειμένου να διατεθούν στους μαθητές της α τάξης των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια της υποδοχής τους κατά τη νέα σχολική χρονιά. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν είναι λειτουργική και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς Δήμου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ. 410/

17 Πράξη VII Τμήματος 194/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια παιχνιδιών, ως εορταστικών δώρων Χριστουγέννων για τα παιδιά των δημοτών. Νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 περ. α του π.δ/τος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3202/2003. Περαιτέρω δε, δεν υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, ενόψει του μεγέθους και του πληθυσμού του Δήμου και της σπουδαιότητας της εορτής των Χριστουγέννων. Όμοια η 195/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη VII Τμήματος 202/2007 Προεδρεύων Σύμβουλος: Ε. Νταής Εισηγητής: Κ. Παραθύρας, Πάρεδρος Προμήθειες ιατρικού υλικού για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου. Νόμιμη, διότι αν και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αναμφίβολα συμβάλλει στην πρόληψη των βιολογικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Συγγνωστή πλάνη ως προς την κατάτμηση της προμήθειας και τη μη διενέργεια διαγωνισμού. Πράξη VII Τμήματος 235/2007 Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο 300 λευκωμάτων με τίτλο το όνομα της πόλης και αντιτύπων του βιβλίου με την Ιστορία της πόλης και του Δήμου, με σκοπό την προσφορά αυτών σε εξέχουσες προσωπικότητες που επισκέπτονται την πόλη. Νόμιμη, καθόσον η προσφορά των εν λόγω βιβλίων, προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα, καθώς και τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, μέσω της προβολής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου και συνεπώς εμπίπτει στους σκοπούς του, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 236/2007 Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια εντύπων, που αφορούν στην ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα έργα συντήρησης και τις παρεμβάσεις του Δήμου στην ορθή λειτουργία των σχολείων. Μη νόμιμη δαπάνη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών (άρθρο 24 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.), ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Εξάλλου στο άρθρο 226 του π.δ/τος 410/95 προβλέπεται ειδική και αδάπανη διαδικασία για τη γνωστοποίηση των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Πράξη VII Τμήματος 286/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Δαπάνες Δήμου: 1) για την προμήθεια: α) δύο αναμνηστικών κοσμημάτων (Κωνσταντινάτα) για την βασιλόπιτα του Δημοτικού Συμβουλίου, β) λουλουδιών 17

18 και συνθέσεων για την τελετή ορκομωσίας της νέας δημοτικής αρχής, γ) τριάντα (30) μπουρνουζιών για τους κολυμβητές που θα συμμετείχαν στον εορτασμό των Θεοφανείων, δ) τριάντα (30) κοσμημάτων με τη μορφή εμβλήματος του Δήμου για τους νέους δημοτικούς συμβούλους ε) μίας μοκέτας για την κάλυψη της επιφάνειας του σκάφους που θα τελούνταν ο εορτασμός των Θεοφανείων, στ) μιας βασιλόπιτας, γλυκών και ξηρών καρπών για την κοπή της πίτας και την τελετή ορκομωσίας του νέου Δ.Σ. και 2) για τη λήψη φωτογραφιών και εικόνας για το αρχείο του Δήμου. Νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, οι δαπάνες που αφορούσαν στην επίσημη τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής και της τελετής εορτασμού των Θεοφανείων, καθόσον οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούσαν στην προαγωγή των πνευματικών συμφερόντων των δημοτών και οι δαπάνες για την κάλυψή τους δεν υπερέβησαν το προσήκον μέτρο. Μη νόμιμες οι δαπάνες που αφορούσαν στην προμήθεια κοσμημάτων για την προσφορά τους στους νέους δημοτ. Συμβούλους και στη λήψη φωτογραφιών και εικόνας, διότι δεν βρίσκουν έρεισμα σε διάταξη νόμου και δεν είναι λειτουργικές. Πρακτ. VΙΙ Τμ. 19 ης Συν./5-7-07, Θέμα Γ Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Δαπάνη εξόφλησης συνδρομών Δήμου, έτους 2006, για την προμήθεια τοπικών εφημερίδων, οι οποίες διατέθηκαν σε δημοτικά διαμερίσματα, σχολεία νηπιακής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία. Η εν λόγω δαπάνη είναι μεν λειτουργική, εφόσον συμβάλλει στη θεσμική λειτουργία του Δήμου και συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, με την ενημέρωση τόσο των δημοτών όσο και των τοπικών αρχόντων, την επικοινωνία τους με το Δήμο και την προώθηση των δημοτικών ζητημάτων, πλην όμως υπερβαίνει το προσήκον μέτρο κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή συνδρομών για την προμήθεια των ανωτέρω εφημερίδων για υπηρεσίες άλλες πέραν των δημοτικών (κοινοτικών) καταστημάτων και των Αντιδημάρχων, καθόσον αυτό δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία του φακέλου ούτε γίνεται επίκληση της συνδρομής εξαιρετικών γεγονότων που θα δικαιολογούσαν τη διανομή των εφημερίδων και σ αυτές τις υπηρεσίες. Πράξη VII Τμήματος 30/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Διοργάνωση Συνεδρίων Δαπάνη διαμονής συνέδρων μελών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε με Δήμο. Μη νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4 περ. β και γ του αρθ. 218 του πδ 410/1995, καθόσον, αφενός η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδότηση του συνεδρίου, και αφετέρου δεν προκύπτει ότι οι φιλοξενηθέντες σύνεδροι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου. Εξάλλου η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ελήφθη και η σχετική σύμβαση υπεγράφη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της διεξαγωγής του συνεδρίου. 18

19 Πράξη VII Τμήματος 392/2006 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Εκδηλώσεις Παράθεση γεύματος και προμήθεια αφισών και αναμνηστικών, στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου σε εκδήλωση Αθλητικού Συλλόγου για τα 80 χρόνια λειτουργίας του. Νόμιμη η παράθεση γεύματος, βάσει του άρθρου 218 παρ. 4 εδ. β του Δ.Κ.Κ., διότι σχετίζεται με εκδήλωση που διενεργείται από αθλητικό φορέα του Δήμου στην εδαφική του Περιφέρεια. Μη νόμιμες όμως οι λοιπές δαπάνες, αφού δεν προκύπτει, εάν τα φυσικά πρόσωπα που τιμήθηκαν αποτελούν αναγνωρισμένες προσωπικότητες ή συνέβαλαν στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 11/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Προμήθεια εξοπλισμού catering από Δήμο στα πλαίσια συμμετοχής στην εκδήλωση για τον εορτασμό του πολιούχου του Αγίου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3202/2003, αφού η ανωτέρω εκδήλωση έλαβε χώρα με την ευκαιρία τοπικής εορτής και δεν υπερέβη το από τις εκάστοτε περιστάσεις επιβαλλόμενο προσήκον μέτρο. Πράξη VII Τμήματος 31/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια διαφημιστικού υλικού (μπλουζάκια) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου με πολιτιστικό σύλλογο. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική προβολή της χώρας δεν εντάσσεται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων αλλά αποτελεί αντικείμενο κρατικής μέριμνας. Η εν λόγω δαπάνη, δεν εμπίπτει επίσης στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, διότι η διανομή διαφημιστικού υλικού δεν σχετίζεται άμεσα με την επιτυχή διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες και δεν συμβάλει στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 24 του Δ.Κ.Κ. Πράξη VII Τμήματος 86/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου, στην οποία ανατέθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης με παράσταση κουκλοθέατρου για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της μητέρας και της οικογένειας. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η διοργάνωση της ως άνω εκδήλωσης προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, συνεπώς αποτελεί τοπική υπόθεση και ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ενώ, περαιτέρω δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 19

20 Πράξη VII Τμήματος 98/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια 10 μπάνερ σε μουσαμά, εξαρτήματος αναλογίου και απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από Δήμο για την περουσίαση του βιβλίου: «Λεύκωμα 1 ου Δημοτικού Σχολείου». Δαπάνη νόμιμη. Πράξη VII Τμήματος 99/2007 Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Έκδοση και προμήθεια λευκώματος με τίτλο «1 ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Ταξίδι στο χρόνο», το οποίο διανεμήθηκε στους δημότες, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος, τιμώντας τους παλαιούς Δ/ντές και το γηραιότερο δάσκαλο του εν λόγω σχολείου. Δαπάνη νόμιμη, διότι αφορά δραστηριότητα η οποία συντελεί στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών και άρα στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ/τος 410/95. Πράξη VII Τμήματος 101/2007 Εισηγητής: Κ. Ζώη, Σύμβουλος Προμήθεια λαβάρων και αεροπανό για τις δραστηριότητες της εκδήλωσης «Βαλκανική Πλατεία 2005» που διοργανώνεται ετησίως από Δήμο. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον βρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ/τος 410/95, δεδομένου ότι αφορούν στην ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις δραστηριότητες πολιτιστικής εκδήλωσης, που διοργανώνεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα των δημοτών του, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. (Όμοια η 104/2007 πράξη του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 103/2007 Εισηγητής: Αικ. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια δάφνινων στεφανιών (18 συνολικά), στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου για την εθνική επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου. Μη νόμιμη, καθόσον κατατέθηκαν από άλλους φορείς (σχολεία, αστυνομικά τμήματα κ.λπ.), πλην του Δήμου. (Όμοια η 118/2006 του ιδίου Τμήματος). Πράξη VII Τμήματος 155/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα 50 α γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της οποίας βραβεύτηκαν μαθητές γυμνασίων και λυκείων του Δήμου που αρίστευσαν κατά τα σχολικά έτη Μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται 20

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα