ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Δήμο για κατασκευή πλατείας. Νόμιμη, αφού προηγήθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας και καθορίστηκε η αγοραία αξία του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, δεδομένου ότι με την παρ. 3 του άρθρ. 22 του ν. 2753/99 καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 6 του αρθρ. 248 Δ.Κ.Κ. Προ της εκταμίευσης, όμως, της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να έχει συνταχθεί η οικεία συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και να έχουν προσκομιστεί τα σχετικά πιστοποιητικά. Εισηγήτρια: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου. Μη αναγκαία η σύνταξη πράξης αναλογισμού και προσκυρώσεως μεταξύ των παρόδιων ιδιοκτησιών, για τη μεταβίβαση της κυριότητάς του. Αγορά ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Η διαταγή πληρωμής, κατά ρητή διαταγή του ν.3068/02, στερείται εκτελεστότητας και δεν παράγει δεδικασμένο. Νόμιμη η δαπάνη εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης, πιστοποιητικό μεταγραφής) Περ/ γία: Συστατικός τύπος σύμβασης (Α.Κ. άρθρα 169 και 1033). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση αυτού των εργασιών συντήρησης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου. Μη νόμιμη, διότι η ως άνω δαπάνη διενεργήθηκε χάριν ακινήτου που δεν ανήκει είτε κατά κυριότητα, είτε καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο στην περιουσία του Δήμου. Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του Δήμου ότι είναι κύριος του ακινήτου, καθώς τυγχάνει καθολικός διάδοχος της Επιτροπής Κοινωφελών Καθιδρυμάτων, στην κυριότητα της οποίας επέστρεψε το ακίνητο μετά την πλήρωση διαλυτικής αίρεσης.

2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (037) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (683) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Στ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία κατ άρθρ.267 π.δ. 410/95 και 17 ν. 2539/97, της εκτέλεσης λογιστικών εργασιών δήμου (σύνταξη ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, σύνταξη απογραφής, επαλήθευση περιουσιακών στοιχείων, σύνταξη μητρώου παγίων). Μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου. Συγγνωστή πλάνη. (Όμοια η 215/2006 πράξη του VII Τμήματος). Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Αμοιβή καλλιτεχνικού συνεργάτη Δήμου, για εργασίες οργάνωσης καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί συνάγονται από το άρθρο 24 του π.δ. 410/95. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Καταβολή αμοιβής από Δήμο σε οικονομολόγο για την εργασία τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, ούτε εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών αναγκών, αφού ανάγεται στα καθήκοντα των υπηρετούντων στον ως άνω Δήμο υπαλλήλων. Επί πλέον η ανωτέρω εργασία παραλήφθηκε το τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου (2006), κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των παραπάνω Οργανισμών, σύμφωνα με το αρθ. 8 παρ. 5 του ν.2307/1995. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, σε ιδιώτη, των εργασιών αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων αυτού, έτους 2006, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων του ως άνω Δήμου,ενώ δεν προσδιορίζονται, ούτε αιτιολογούνται οι έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, που να την δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών αυτών. (αρθ.267 π.δ. 410/95 και 17 ν. 2539/97). Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγήτρια: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία των υπηρεσιών "άμεσης επέμβασης" (φύλαξη και προστασία) στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης αυτού. Νόμιμη, αφού τα ως άνω Ιδρύματα, τα οποία φιλοξενούν αντικείμενα ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας, απαιτούν 2

3 αυξημένη και εξειδικευμένη προστασία, την οποία δεν μπορεί να διαθέσει η οικεία Δημοτική Αστυνομία, λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης αυτής, ενώ η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Σύμβαση μεταξύ Δήμου και εταιρείας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας(διαφήμισης)με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης και με νομοθετικό πλαίσιο το π.δ. 346/98. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νέες με την έννοια των διατάξεων του ως άνω π.δ/τος, αφού δεν διαφοροποιούνται από τις ήδη παρασχεθείσες στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ως άνω εταιρείας και των οποίων η εν λόγω σύμβαση συνιστά απλή παράταση. Συγγνωστή πλάνη. (Σχετ. πραξ. IV Τμ. 128,53/05, VI Tμ. 106, 112/2004). Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης Δήμου μέσω αποκομμάτων ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Μη νόμιμη. Ανάγονται στα πλαίσια των καθηκόντων του υπηρετούντος προσωπικού. Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε συνθέτη της δισκογραφικής παραγωγής συμφωνικού έργου. Μη νόμιμη. Αόριστη αναφορά σε καλλιτεχνικούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας.συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμο. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες αφορούν σε αντικείμενο, που ανάγεται στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα με την 289/2006 όμοια του ιδίου Τμήματος. (Όμοιες οι 54,55,56 και 350 πράξεις του ιδίου Τμήματος.) Ανάθεση, σε εταιρεία, υπηρεσιών υποστήριξης, σχεδιασμού και υλοποίησης θεμάτων τοπικής ανάπτυξης και διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Μη νόμιμη, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στην αρχική ανάδοχο δημοτικού έργου, μετά από διαπραγμάτευση. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές 3

4 συνιστούν επέκταση του συμβατικού αντικειμένου και δεν κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (άρθρα 8 παρ. 1 του ν. 1418/1984 και 8 παρ. 3 εδ. δ του π.δ. 334/2000). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση εργασιών από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση, κατ εφαρμογή του άρθρου 36 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Μη νόμιμη χωρίς προηγούμενη σύνταξη οικονομικής μελέτης, από την οποία να προκύπτει η συνάρτηση του κόστους άσκησης των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την καταβαλλόμενη αμοιβή. Νόμιμη η απευθείας ανάθεση αφού δεν απαιτείται διαγωνισμός. Η έλλειψη εγγράφου τύπου αναπληρώνεται από την αποδοχή της έγγραφης πρότασης -απόφασης Δ.Σ. του Δήμου. Εύλογο το χρονικό διάστημα αναδρομικής ισχύος της σύμβασης. -Μειοψηφία- Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση αυτού των εργασιών συντήρησης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου. Μη νόμιμη, διότι η ως άνω δαπάνη διενεργήθηκε χάριν ακινήτου που δεν ανήκει είτε κατά κυριότητα, είτε καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο στην περιουσία του Δήμου. Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του Δήμου ότι είναι κύριος του ακινήτου, καθώς τυγχάνει καθολικός διάδοχος της Επιτροπής Κοινωφελών Καθιδρυμάτων, στην κυριότητα της οποίας επέστρεψε το ακίνητο μετά την πλήρωση διαλυτικής αίρεσης. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της φύλαξης δημοτικού ακινήτου. Μη νόμιμη. Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν στην τήρηση της ευταξίας των Δήμων, αρμοδιότητα που εξακολουθεί να ασκείται από τις Αστυνομικές Αρχές, μέχρι να εκδοθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2647/1998 και 26 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2819/2000, Κ.Υ.Α. η οποία θα καθορίσει το χρόνο έναρξης της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής από τη Δημοτική Αστυνομία. (Σχετ. Πραξ. IV Τμ. 89,115/2002, 65/2003, 143/2006 VII Tμ.). Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα από την 282/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Αμοιβή ιδιοκτήτριας ωδείου για την παροχή υπηρεσιών ωδείου και γυμναστηρίου σε δημότες. Μη νόμιμη, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 Δ.Κ.Κ., η οποία ως εξαιρετική είναι στενά ερμηνευτέα, η ανάθεση αυτή είναι επιτρεπτή μόνο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και όχι σε ιδιώτη φυσικό πρόσωπο. Ανακλήθηκε, λόγω συγγνωστής πλάνης, από την 278/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. 4

5 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία της εργασίας επιλογής από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο δημοσιευμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Μη νόμιμη, καθόσον οι παραπάνω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ο αριθμός των οποίων κρίνεται επαρκής για τη διεκπεραίωσή της, η οποία εξάλλου δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. (Σχετ. πραξ. 187/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την ηχογράφηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και για την προμήθεια κασετών, βιβλιοδετημένων πρακτικών, φωτοαντιγράφων και δισκετών με το σχετικό υλικό. Μη νόμιμα η ως άνω εργασία ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, καθόσον αφορά αντικείμενο που ανάγεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ο αριθμός του οποίου κρίνεται επαρκής. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα από την 194/2006 όμοια του ιδίου Τμήματος. (Σχετ. πραξεις 135, 316/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία λογιστικών εργασιών, με σκοπό την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Μη νόμιμη, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, δεδομένου ότι για τις ως άνω εργασίες έχει προσληφθεί υπάλληλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 9 ν. 3051/2002. Δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 6 του ν. 2527/1997, το οποίο αφορά σε συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. (Σχετ. πράξη 382/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού, των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών, για 12 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Δ.Κ.Κ.. Νόμιμη, καθόσον το ανωτέρω άρθρο δεν απαιτεί τη διενέργεια διαγωνισμού. Όμοια η 87/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Καταβολή αμοιβής σε Σύμβουλο Πληροφορικής, για την αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων Δήμου, έτους Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω εργασίες ναι μεν δεν ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, πλην όμως για την ανάθεσή τους, η οποία συνιστά σύμβαση έργου, δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρ. 6 του ν. 2527/97. 5

6 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης - ελέγχου της λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου και εκ νέου ανάθεση των εργασιών αυτών στον αρχικό ανάδοχο. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω παροχή υπηρεσιών εμπίπτει από πλευράς ποσού στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 346/1998, αφού η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του αναδόχου(αξία αρχικής σύμβασης και των δύο συμβάσεων που ακολούθησαν) υπερβαίνει το αντίστοιχο σε ευρώ ποσό των μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων και συνεπώς έπρεπε να διενεργηθεί δημόσιος διαγωνισμός. Παράνομοι και καταχρηστικοί οι όροι περί μονομερούς παράτασης στις οικείες διακηρύξεις. Μη εφαρμογή του ν.2362/95, καθόσον αφορά στο λογιστικό του δημοσίου και όχι των ν.π.δ.δ. στα οποία περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση, από Δήμο, παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησής του στις Βρυξέλλες, σε πρόεδρο αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενημέρωση της δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, ενώ για την ανάθεσή τους, η οποία συνιστά σύμβαση έργου, δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρου 6 του ν.2527/97. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Α. Κατσαρόλης, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για τη σύνταξη του ισολογισμού και τη λογιστική επίβλεψη Δήμου. Μη νόμιμα, ανατέθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία οι εργασίες αυτές, καθόσον ανάγονται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, που υπηρετεί στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ενώ δεν απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Καταβολή αμοιβής από Δήμο σε Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση αυτού για την έκδοση φορολογικών καταλόγων. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Η ανεπάρκεια προσωπικού δεν αποτελεί λόγο νομιμοποίησης της δαπάνης και επιπλέον συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεως προσωπικού (Σχετ. πρ. 75/2005 VII Τμημ.). Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε λογιστική εταιρεία των εργασιών της ετήσιας λογιστικής υποστήριξης Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου, ενώ πέραν του 6

7 ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση αυτών, δεν υπηρετεί στο λογιστήριο του Δήμου υπάλληλος με ειδικότητα λογιστή. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καταμέτρησης υδρομετρητών σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμου. Μη νόμιμη η κατάτμηση και η χωριστή ανάθεση των εν λόγω εργασιών, αφού πρόκειται για όμοιες εργασίες, για την ανάθεση των οποίων έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός, δεδομένου ότι η συνολική δαπάνη αυτών υπερβαίνει το όριο των δρχ. ( ευρώ) που τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 ν.2539/97 (ΦΕΚ 244 Α ), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 9 του ν.2623/98 (ΦΕΚ 139 Α ). Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Ε. Λυκεσά, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, με χωριστές συμβάσεις, των υπηρεσιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και τσιμενταυλάκων, σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον πρόκειται για ομοειδείς εργασίες, η συνολική δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το τιθέμενο, από το άρθρο 291 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, όριο των ευρώ και συνεπώς η απευθείας ανάθεση αυτών, χωριστά, αποτελεί κατάτμηση δαπάνης, προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού. Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγητής: Ε. Νταής, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση, από Δήμο, σε δασολόγο, της επίβλεψης των δασικών και περιβαλλοντικών μελετών του, κατ' άρθρο 17 του ν.2539/97 (ΦΕΚ 244 Α ). Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω σύμβαση φέρει το χαρακτήρα σύμβασης μίσθωσης έργου και συνεπώς θα έπρεπε να καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρείας, για την υποστήριξη στην απογραφή, οικονομικού έτους 2004, Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον ο Δήμος διέθετε άρτια οργανωμένη Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία, με ιδιαίτερο Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας, επαρκώς στελεχωμένη με προσωπικό για τη διενέργεια της απογραφής, με την επικουρία του Νομικού Συμβούλου και των Ειδικών Συνεργατών που υπηρετούν στο Δήμο. Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη (εμπειροτέχνη) για την εξόφληση λογαριασμού του έργου "ταφή απορριμμάτων" Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον από το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης συνάγεται ότι δεν πρόκειται για δημόσιο έργο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 1418/1984 και ν. 2229/1999, αλλά για παροχή υπηρεσιών, η αμοιβή των οποίων θα έπρεπε να υπολογιστεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (π.δ 346/1998, π.δ28/2000, άρθρα ΔΚΚ και π.δ 28/1980). Συγγνωστή πλάνη. 7

8 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία της "εποπτείας διενέργειας αρχικής απογραφής περιουσιακών στοιχείων-κατάρτισης ισολογισμού". Μη νόμιμη, καθόσον οι ανατεθείσες εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Επιπλέον μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή ορκωτού λογιστή ή εμπείρων στελεχών δημοτικών επιχειρήσεων, που εφάρμοζαν το διπλογραφικό σύστημα. Μειοψηφία. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ηλεκτρολόγο των εργασιών συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού αυτού καθώς και λοιπών σχετικών εργασιών. Νόμιμη, καθόσον το συνολικό ύψος της ετήσιας δαπάνης για την αμοιβή του (7.000Ε)δεν υπερβαίνει το όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εργασίας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (άρθρο 267 παρ. 1 του π.δ. 29/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997).Επιπλέον, νόμιμα δεν συνυπολογίστηκε η δαπάνη για την προμήθεια λαμπτήρων. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των γεωτρήσεων των δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Διάκριση δημοσίου τεχνικού έργου από εργασίες. Μη νόμιμη η κατάτμηση και η χωριστή απευθείας ανάθεση των εν λόγω εργασιών, αφού πρόκειται για όμοιες εργασίες, για την ανάθεση των οποίων έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός δεδομένου ότι το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα Ε. Εξάλλου η εξαιρετική ρύθμιση του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3274/2004 αφορά αποκλειστικά και μόνο τα έργα και όχι τις εργασίες. Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο, σε σύμβουλο επιχειρήσεων, της σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας Βιοτεχνικού Πάρκου. Η σχετική σύμβαση φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι μίσθωσης έργου, και δεν χρειάζεται για τη σύναψή της η τήρηση της διαδικασίας του άρθ. 6 του ν. 2527/97. Δεν είναι νόμιμη, όμως, η απευθείας ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του αρθ. 266 του Δ.Κ.Κ., αλλά και με απόφαση του Δημάρχου, αφού υπερβαίνει το τιθέμενο από το άρθρο 267 παρ. του ως άνω Κώδικα όριο των 5.869,40 ευρώ. Πρόεδρος: Ε. Ροντογιάννης Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Ανάθεση εργασιών "καθαρισμού καναλιών" δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Μη νόμιμη η κατάτμηση των εν λόγω εργασιών και η ανάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984, αφού δεν πρόκειται για δημόσιο έργο. Η διαδικασία 8

9 που έπρεπε να ακολουθηθεί είναι αυτή του άρθρου 266 παρ. 2 του π.δ/τος 410/95 και του π.δ/τος 28/ 1980, με τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, καθώς η αξία των συγκεκριμένων εργασιών(30.000ε), υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της απευθείας ανάθεσης. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Αμοιβή εταιρειών, από Δήμο, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικού προγράμματος (PIMMS) και για τη δημιουργία ιστοσελίδας σχετικής με το περιεχόμενο του προγράμματος. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου. Επιπλέον δεν αποδεικνύεται ότι οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσης, ώστε να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών σύνταξης και επεξεργασίας μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού Δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε είναι λειτουργική, ενώ περαιτέρω οι εν λόγω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού (Όμοια η 347/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Δήμου, για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου και μάλιστα έχει καλυφθεί η προβλεπόμενη από το ν. 3051/2002 θέση, ανεξάρτητα αν η προσληφθείσα για το σκοπό αυτό υπάλληλος απασχολείται σε αντικείμενο ξένο προς τις αρμοδιότητές της. Ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου σε Δημοτική Επιχείρηση. Μη νόμιμη, αφού οι σχετικές συμβάσεις υποκρύπτουν επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης, δεδομένου ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή, τρεις (3) ημέρες μετά την απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, αποφάσισε την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη), τεσσάρων εργατών κήπου. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού της εκτέλεσης των εργασιών "Καθαρισμού δημοτικού κληροτεμαχίου για πυροπροστασία". Πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι έργου και συνεπώς η ανάδοχος δημοτική επιχείρηση δεν δικαιούται εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα και αμοιβή για απολογιστικές εργασίες. Η νόμιμη αμοιβή της περιλαμβάνει τη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, πλέον ΦΠΑ(18%) (Σχετ. η 321/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). 9

10 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Αμοιβή οικονομολόγου, από Δήμο, για τη σύνταξη ισολογισμού χρήσης Μη νόμιμη, διότι η εν λόγω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η αρμόδια υπάλληλος απουσίαζε καθόλη τη διάρκεια του έτους, λόγω αδειών κύησης και μητρότητας και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. Αμοιβή ιδιώτη, από Δήμο, για την παροχή υπηρεσιών διακόσμησης χώρων του Δημαρχείου, επ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Μη νόμιμη, καθόσον για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών δεν προηγήθηκε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ενώ δεν προκύπτει σε τι συνίσταντο οι εργασίες διακόσμησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν η εν λόγω δαπάνη βρίσκει έρεισμα στο άρθρ.218 παρ. 4 η περ.α του π.δ. 410/95, ούτε αν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Εισηγήτρια: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου, ο καθαρισμός των δεξαμενών και φρεατίων αυτού, καθώς και η επισκευή οργάνων των παιδικών χαρών αφορούν στην εκτέλεση εργασιών και όχι στην κατασκευή τεχνικού έργου και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 67 του π.δ. 28/1980, αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και τη βεβαίωση καλής εκτέλεση αυτών είναι επιτροπή αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο δημοτικούς υπαλλήλους, η οποία συντάσσει σχετική βεβαίωση. Αντίθετα, η κατασκευή και τοποθέτηση μπαρών και κιγκλιδωμάτων στους δρόμους του Δήμου συνιστά κατασκευή μικρού έργου. Συγγνωστή πλάνη. Δαπάνη αμοιβής Αναπτυξιακής εταιρείας από Δήμο, για την τροποποίηση του καταστατικού και την παροχή υποστήριξης σε Δημοτική Αναπτυξιακή εταιρεία. Μη νόμιμη, καθόσον: α) οι ανωτέρω υπηρεσίας δεν ανάγονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά της επωφελούμενης δημοτικής επιχείρησης, της οποίας ο προϋπολογισμός έπρεπε να επιβαρυνθεί και β) η τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, έπρεπε να προηγηθεί της ανάθεσης των ως άνω εργασιών, η σύνταξη οικονομικής μελέτης, από την οποία να προκύπτει αναλυτικά και τεκμηριωμένα το προϋπολογιζόμενο κόστος. ΠΡΞ Τ Αμοιβή οικονομολόγου για την εκτέλεση των εργασιών της παρακολούθησης των κοινοτικών 10

11 προγραμμάτων έτους 2006 και του επανελέγχου του μητρώου παγίων ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την εκτέλεση της εργασίας καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων μετά το πέρας λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών του. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δήμου και η εκτέλεσή της θα μπορούσε να καλυφθεί με υπερωριακή απασχόληση αυτών (Σχετ. Πραξ. IV Τμ. 86/2003). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης του Τ.Α.Π. για το έτος Μη νόμιμα ανατέθηκαν σε ιδιωτική εταιρία οι εργασίες αυτές, καθόσον εμπίμπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή ιδιώτη για την εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε πλατεία Δήμου. Διάκριση από δημόσιο έργο. Νόμιμη, καθόσον για τις εργασίες αυτές δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι αλλά είναι δυνατό να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματίες, που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και τη σχετική εμπειρία. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση σε εταιρεία της εργασίας παραγωγής οπτικοαουστικού υλικού με θέμα την τουριστική προβολή Δήμου. Μη νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, πέραν του ότι τα ζητήματα τουριστικής προβολής δεν αποτελούν τοπικές υποθέσεις αρμοδιότητας των οικείων ΟΤΑ αλλά αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης. Εισηγήτρια: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Οι Δήμοι, βάσει του άρθρου 36 παρ. 1 του πδ 410/95, έχουν, κατ εξαίρεση, τη δυνατότητα να αναθέτουν απευθείας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση αρμοδιοτήτων τους στο κράτος ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, μπορεί να είναι είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να απαιτείται για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών η εφαρμογή των περί διενέργειας διαγωνισμού διατάξεων. Συνεπώς είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση, κατόπιν απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου, σε Κοινοτική Επιχείρηση των υπηρεσιών 11

12 καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων αυτής. Ανακαλείται η 198/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ27Α Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η κατεπείγουσα ανάγκη για την ως άνω εργασία δεν προέκυψε από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, δεδομένου ότι οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, που ευρίσκετο η χωματερή, ήταν σφόδρα αναμενόμενες. Συγγνωστή πλάνη. Πρόεδρος: Μ. Ζυμής, Προεδρεύων Σύμβουλος Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του δημόσιου τομέα, της συντάξεως Κοινωνικού Χάρτη Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον το αντικείμενο των εργασιών του ως άνω Χάρτη, αφορούν σε ζητήματα που δεν έχουν αποκλειστικά τοπικό χαρακτήρα, αλλά συνδέονται με ανάγκες και προβλήματα όλης της επικράτειας, με την αντιμετώπιση των οποίων είναι επιφορτισμένα όργανα της κεντρικής διοικήσεως. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο σε δασολόγο του έργου «Ανανέωση κόμης υψηλών δένδρων με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων». Η εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν αποτελεί δημόσιο έργο αλλά εκτέλεση εργασίας, ενώ η κανονιστική απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ 437/ του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3263/2004, στο μέρος που χαρακτηρίζει ως δημόσιο έργο την κοπή, το κλάδεμα και τη διαμόρφωση της κόμης των υψηλών δένδρων, είναι εκτός εξουσιοδότησης. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (061) ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ9Α Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγήτρια: Β. Πέππα, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη, λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του για λόγους ρυμοτομίας. Μη νόμιμη, διότι αρμόδια για τον καθορισμό της τιμής μονάδας της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας δεν είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή, αλλά η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π. δ/τος 5/1986 επιτροπή. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε ιδιώτη, λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας του υπέρ του Δήμου. Μη νόμιμα καθορίστηκε η τιμή μονάδας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό της ως άνω τιμής είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 επιτροπή. Εύλογος χρόνος ανάκλησης ή επανασύνταξης 12

13 της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης η πενταετία, κατ εφαρμογή του άρθρου μόνου του ν.261/1968, ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3212/2003. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ (07321) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγητής: Η. Αλεξανδρόπουλος, Σύμβουλος Καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης (πριμ παραγωγικότητας) σε υπαλλήλους Δήμου, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/ /10/1990. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν υφίσταται η αξίωση των ως άνω υπαλλήλων, αφού η ανωτέρω αποζημίωση άρχισε να καταβάλλεται από με την /6391/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους υπαλλήλους των Υπουργείων και επεκτάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 2946/2001 και στους δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 27 παρ. 6α ν. 3013/2002 και 25 ν. 3156/2003). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Αποζημίωση ιδιώτη, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού, για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο αγροτικό ακίνητό του από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε όμορο με το ως άνω ακίνητο χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Μη νόμιμη, διότι πέραν του ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες, η δαπάνη αυτή δε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Δήμου (άρθρο 24 παρ. 1 Δ.Κ.Κ.). Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε δημότη του για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το όχημά του εξαιτίας των ελαττωμάτων του οδοστρώματος. Μη νόμιμη, καθόσον από καμιά διάταξη νόμου δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες. Εξάλλου η ως άνω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών(άρθρ. 24 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.). (Όμοιες οι 296 και 313/2006 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη για φθορές που υπέστη το αυτοκίνητό της από όργανα του δήμου. Μη νόμιμη. Δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του (άρθρο 24, π.δ. 410/1995). Άλλωστε η απαίτηση της ζημιωθείσας δεν έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ώστε να παράγεται δεδικασμένο που να δεσμεύει το Ε.Σ. 13

14 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ9Α Εισηγητής: Κ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος Αποζημίωση ιδιώτη για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του από πτώση πέτρας που εκτοξεύτηκε κατά το χειρισμό χλοοκοπτικού μηχανήματος από υπάλληλο Δήμου. Μη νόμιμη. Όμοιες οι 9,10,20 και 23/2005 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη, για την εκ μέρους του Δήμου κατεδάφιση της οικίας του, κατ εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Μη νόμιμη, καθόσον πέραν του ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις σε ιδιώτες, η δαπάνη αυτή δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ., δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση αυτών, ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, αφού δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας αυτού. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε ιδιώτη, λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας του υπέρ του Δήμου. Μη νόμιμα καθορίστηκε η τιμή μονάδας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό της ως άνω τιμής είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 επιτροπή. Εύλογος χρόνος ανάκλησης ή επανασύνταξης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης η πενταετία, κατ εφαρμογή του άρθρου μόνου του ν.261/1968, ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3212/2003. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Τεχνικός υπάλληλος ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον οποίο δεν χορηγήθηκε, εξαιτίας έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, η κανονική ετήσια άδεια απουσίας από την εργασία, δικαιούται αποδοχών αντίστοιχων με τις ημέρες άδειας που δεν έλαβε, προσαυξημένες κατά 25%, ανεξαρτήτως της έγκαιρης η μη υποβολής σχετικής αίτησης για την χορήγησή της. Μη νόμιμη δαπάνη που υπερβαίνει τις παραπάνω οριζόμενες αποδοχές. Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας σε ειδικό συνεργάτη δημάρχου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, ενώ δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά 14

15 οι διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 410/1988, που αφορούν στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (091) ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Απόσπαση υπαλλήλου Υπουργείου με Α βαθμό σε κενή θέση Ειδικού Συνεργάτη Δήμου. Η ανωτέρω απόσπαση δεν λήγει με την πάροδο δύο ετών από την τοποθέτησή του, εφόσον στην περίπτωσή του εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 και όχι εκείνες του άρθρου 64 του ίδιου νόμου. Επομένως, νόμιμη η καταβολή αποδοχών για το πέραν της διετίας χρονικό διάστημα. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (116) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ομαδική ασφάλιση μαθητών των σχολείων Δήμου σε ιδιωτική εταιρεία. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεταξύ των περιοριστικώς απαριθμούμενων περιπτώσεων της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 2623/ 1998, η δυνατότητα του Δήμου να ασφαλίζει μαθητές της εδαφικής του περιφέρειας. Εξάλλου, η επίβλεψη των μαθητών στους σχολικούς χώρους δεν ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα των οργάνων του Δήμου αλλά των οργάνων (δασκάλων, καθηγητών)της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείου Παιδείας). Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Πληρωμή ασφαλίστρων σε εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση των μαθητών Νηπιαγωγείων-Δημοτικών Σχολείων-Γυμνασίων-Λυκείων, ΤΕΣ και ΤΕΛ Δήμου. Μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη. Όμοια η 141/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ασφάλιση για νομική προστασία είκοσι επτά (27) οχημάτων Δήμου. Μη νόμιμη, διότι σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 13 του ν. 2623/1998, οι Δήμοι δεν μπορούν να προβαίνουν στην ασφάλιση της νομικής προστασίας των οχημάτων τους. 15

16 ΔΑΝΕΙΑ (157) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμου. Μη νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ., ενώ κατά το άρθρο 19 παρ. 2 ν. 3242/2004 παρέχεται η δυνατότητα λήψης δανείου για συγκεκριμένες ληξιπρόθεσμες (μέχρι ) οφειλές προς τρίτους, μόνον, όμως, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Σύναψη δανείου μεταξύ Δήμου και Τράπεζας, με σκοπό την εξόφληση οφειλών του Δήμου, που αφορούσαν προμήθειες, κατασκευαστικά έργα και λειτουργικές δαπάνες. Μη νόμιμη, καθόσον, αφενός δεν επιτρέπεται κατά το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. η συνομολόγηση δανείων για εξόφληση των ως άνω οφειλών, αφετέρου στην σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα έργα και οι προμήθειες, για τις οποίες συνήφθη η δανειακή σύμβαση, ούτε προηγήθηκε η σύνταξη της προβλεπόμενης από το ανωτέρω άρθρο μελέτης. Εξάλλου, η ως άνω σύμβαση δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.3242/2004. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανανέωση σύμβασης ανοιχτού δανείου μεταξύ Δήμου και Πιστωτικού Ιδρύματος, για την εξόφληση λειτουργικών εξόδων αυτού (δώρου Χριστουγέννων, εξόδων κίνησης και μέρους μισθοδοσίας υπαλλήλων). Μη νόμιμη, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται συνομολόγηση δανείου με αυτό το σκοπό. Συγγνωστή πλάνη, λαμβανομένης υπόψη της έγκρισης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (Όμοιες οι 224 και 225 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Πληρωμή από Δήμο σε Τράπεζα της τελευταίας δόσης δανείου, που είχε συνάψει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης αυτού με το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα και ο Δήμος εγγυήθηκε, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον η παροχή εγγυήσεως εκ μέρους του Δήμου για τη λήψη δανείου από δημοτική επιχείρησή του προβλέπεται μόνον όταν η δανειοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και όχι από άλλα πιστωτικά ιδρύματα (π.δ 256/84). 16

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (16003 ή ή ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δύο Αντιδημάρχων και ενός δημοτικού συμβούλου για την εκτός έδρας μετακίνησή τους για παρακολούθηση των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στους ΟΤΑ. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Αμοιβή καλλιτεχνικού συνεργάτη Δήμου, για εργασίες οργάνωσης καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί συνάγονται από το άρθρο 24 του π.δ. 410/95. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Δημοσίευση καταχώρησης διαφημιστικού περιεχομένου σε εφημερίδα του εξωτερικού, με σκοπό την τουριστική προβολή Δήμου και προμήθεια ευχετηρίων καρτών και καρτομπιλιετών με το ονοματεπώνυμο του Δημάρχου. Δαπάνες μη νόμιμες, καθόσον α)ο σχεδιασμός και η χάραξη της τουριστικής προβολής της χώρας αποτελούν αντικείμενο κρατικής μέριμνας και β) η ως άνω δαπάνη δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνες: α) προμήθειας ειδών καφενείου για υπαλλήλους Δήμου και β) ενοικίασης εξοπλισμού και υπηρεσιών τεχνικού ήχου για εκδήλωση βράβευσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. Μη νόμιμες, καθόσον δεν βρίσκουν έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, ούτε συμβάλλουν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού και παρεπόμενων ειδών για τα ψυκτικά μηχανήματα Δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα, ευχών του Δημάρχου και του Δ.Σ. προς τη μαθητιώσα νεολαία. Μη νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του. 17

18 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Δαπάνη παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, δεν είναι νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου (άρθρ. 24 π.δ. 410/95). Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη α) παράθεσης γεύματος για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και β) μεταφοράς γυναικών για την εκδήλωση της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Μη νόμιμη. Δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ. 410/1995. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια εδεσμάτων και ποτών για παράθεση δείπνου στους υπαλλήλους Δήμου κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν υπάγεται σε καμιά από τις περιπτώσεις του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, δεν ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου, ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτού. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας βεγγαλικών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Νόμιμη, γιατί συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο (Σχετ. η 66/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). Διαφημιστικές καταχωρήσεις Δήμου σε περιοδικά για την τουριστική προβολή αυτού. Δαπάνη μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, ούτε σε αυτήν του άρθρ. 24 παρ. 1 περ. ιβ του π.δ. 410/95, ενώ δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. (Σχετ. οι 67,122,129,286,323,332,375 και 401/2006 Πράξεις του ιδίου Τμήματος) Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια εδεσμάτων και γλυκών, έκδοση αφισών και προσκλήσεων, ενοικίαση ηχοσυστήματος και τραπεζοκαθισμάτων και μουσική κάλυψη για τη συμπλήρωση επετείου σύστασης δήμου. Δαπάνες νόμιμες κατ άρθρ.218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 25 παρ. 2 ν.3202/03, αφενός γιατί εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. σε βάρος εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου γιατί συμβάλλουν στην εορταστική ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας του Δήμου, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. 18

19 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας βιβλίων και λευκωμάτων από αθλητική εφημερίδα. Νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, ωστόσο συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρ. 24 π.δ. 410/95, προάγοντας το αθλητικό πνεύμα και την πολιτιστική ανάπτυξη αυτού. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη Δήμου για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε Ιερό Ναό, όπως και για την προμήθεια επίπλων για αίθουσα, που ανήκει στον ως άνω Ναό. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη νόμου, ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου, αφού επάγεται ωφέλεια μόνο στον εν λόγω Ναό, ο οποίος, ως ενοριακός έχει ίδια νομική προσωπικότητα (ν.π.δ.δ.). Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια κρασιών ως εορταστικών δώρων Χριστουγέννων για τους υπαλλήλους Δήμου, ποτών και αναψυκτικών για τη δεξίωση της Πρωτοχρονιάς και για διάφορές εκδηλώσεις Δήμου και αναμνηστικών για τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς. Δαπάνες νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218παρ.4 περ. α του π.δ.410/95,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ.2 ν.3202/03 και δεν υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο.-μειοψηφία. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή ιδιώτη για την απομαγνητοφώνηση κασετών των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δήμου. Μη νόμιμη δαπάνη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, καθ' όσον αφορά σε εργασία που ανάγεται στα καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι κρίνονται επαρκείς (Όμοιες οι 120, 136, 155, 214, 271 και 374 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο κοσμήματος, το οποίο προσφέρθηκε ως δώρο σε συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα σε καμιά διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. Παράθεση γευμάτων σε μέλη χορωδίας, στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης στην οποία συμμετέχει ο Δήμος και διενεργείται στην εδαφική του περιφέρεια. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρ. 218 παρ. 4 β του π.δ. 410/95 αφού εγκρίθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) σε βάρος 19

20 εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης και σχετίζεται με τη συμμετοχή του Δήμου σε πολιτιστική διοργάνωση εκδήλωσης που διενεργείται στην εδαφική του περιφέρεια και την επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Συμμετοχή Δήμου στη δαπάνη εκτύπωσης βιβλίου με θέμα το ποδόσφαιρο, που εκδόθηκε από δημότη του, καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή ποδοσφαίρου. Νόμιμη, διότι το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός συνιστά πολιτιστικό αγαθό και συνεπώς η σχετική δαπάνη βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 24 παρ. 1α του π.δ. 410/95. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία προμήθειας της εφαρμογής "Διαχείριση προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π.". Νόμιμη, διότι, αν και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, το Τμήμα κρίνει ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των κριτηρίων επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης, η προμήθεια της εν λόγω εφαρμογής συντείνει στη διευκόλυνση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής του ν. 3250/2004 και στην υποβοήθηση του δήμου κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών συμβάσεων. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη για την τηλεοπτική κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου(εμποροπανήγυρης και Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου).Μη νόμιμη η παρουσίαση των ως άνω εκδηλώσεων στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, καθόσον δεν αποτελεί αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο των εορταστικών εκδηλώσεων, ούτε η μη πραγματοποίησή της θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. (Σχετ. Πράξεις 77 και 111/2006 του ιδίου Τμήματος). Δαπάνη Δήμου για τη μίσθωση θέσεων σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Μη νόμιμη διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του Δήμου. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 περ. 5 του π.δ. 410/95, προβλέπεται μόνο η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών. -Μειοψηφία- Συγγνωστή πλάνη. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο νωπών γαλοπούλων, "για εξυπηρέτηση της υπηρεσίας". Μη νόμιμη. Δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. Αλλαγή εκ των υστέρων, της αιτιολογίας με απόφαση του Δ.Σ., ότι τελικά η προμήθεια προοριζόταν για οικονομικά αδύνατους και άπορους δημότες. Διόρθωση αιτιολογίας και επί του τιμολογίου. Μη νόμιμη και σε αυτή την 20

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 9168 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης Τηλ.: 26413 60308 E-mail: pzonaras@agrinio.gr ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 289 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ ΟΣ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ.σελ. 11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...σελ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΗ.σελ. 13 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ.σελ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ ΟΣ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ.σελ. 11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...σελ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΗ.σελ. 13 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ.σελ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ ΟΣ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.σελ. 11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...σελ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΗ.σελ. 13 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ.σελ. 14 Α Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ... σελ. Δαπάνες φιλοξενίας......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δράμα 12-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.24586 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα