ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Δήμο για κατασκευή πλατείας. Νόμιμη, αφού προηγήθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας και καθορίστηκε η αγοραία αξία του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, δεδομένου ότι με την παρ. 3 του άρθρ. 22 του ν. 2753/99 καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 6 του αρθρ. 248 Δ.Κ.Κ. Προ της εκταμίευσης, όμως, της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να έχει συνταχθεί η οικεία συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και να έχουν προσκομιστεί τα σχετικά πιστοποιητικά. Εισηγήτρια: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου. Μη αναγκαία η σύνταξη πράξης αναλογισμού και προσκυρώσεως μεταξύ των παρόδιων ιδιοκτησιών, για τη μεταβίβαση της κυριότητάς του. Αγορά ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Η διαταγή πληρωμής, κατά ρητή διαταγή του ν.3068/02, στερείται εκτελεστότητας και δεν παράγει δεδικασμένο. Νόμιμη η δαπάνη εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης, πιστοποιητικό μεταγραφής) Περ/ γία: Συστατικός τύπος σύμβασης (Α.Κ. άρθρα 169 και 1033). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση αυτού των εργασιών συντήρησης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου. Μη νόμιμη, διότι η ως άνω δαπάνη διενεργήθηκε χάριν ακινήτου που δεν ανήκει είτε κατά κυριότητα, είτε καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο στην περιουσία του Δήμου. Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του Δήμου ότι είναι κύριος του ακινήτου, καθώς τυγχάνει καθολικός διάδοχος της Επιτροπής Κοινωφελών Καθιδρυμάτων, στην κυριότητα της οποίας επέστρεψε το ακίνητο μετά την πλήρωση διαλυτικής αίρεσης.

2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (037) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (683) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Στ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία κατ άρθρ.267 π.δ. 410/95 και 17 ν. 2539/97, της εκτέλεσης λογιστικών εργασιών δήμου (σύνταξη ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, σύνταξη απογραφής, επαλήθευση περιουσιακών στοιχείων, σύνταξη μητρώου παγίων). Μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου. Συγγνωστή πλάνη. (Όμοια η 215/2006 πράξη του VII Τμήματος). Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Αμοιβή καλλιτεχνικού συνεργάτη Δήμου, για εργασίες οργάνωσης καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί συνάγονται από το άρθρο 24 του π.δ. 410/95. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Καταβολή αμοιβής από Δήμο σε οικονομολόγο για την εργασία τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, ούτε εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών αναγκών, αφού ανάγεται στα καθήκοντα των υπηρετούντων στον ως άνω Δήμο υπαλλήλων. Επί πλέον η ανωτέρω εργασία παραλήφθηκε το τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου (2006), κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των παραπάνω Οργανισμών, σύμφωνα με το αρθ. 8 παρ. 5 του ν.2307/1995. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, σε ιδιώτη, των εργασιών αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων αυτού, έτους 2006, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων του ως άνω Δήμου,ενώ δεν προσδιορίζονται, ούτε αιτιολογούνται οι έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, που να την δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών αυτών. (αρθ.267 π.δ. 410/95 και 17 ν. 2539/97). Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγήτρια: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία των υπηρεσιών "άμεσης επέμβασης" (φύλαξη και προστασία) στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης αυτού. Νόμιμη, αφού τα ως άνω Ιδρύματα, τα οποία φιλοξενούν αντικείμενα ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας, απαιτούν 2

3 αυξημένη και εξειδικευμένη προστασία, την οποία δεν μπορεί να διαθέσει η οικεία Δημοτική Αστυνομία, λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης αυτής, ενώ η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Σύμβαση μεταξύ Δήμου και εταιρείας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας(διαφήμισης)με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης και με νομοθετικό πλαίσιο το π.δ. 346/98. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νέες με την έννοια των διατάξεων του ως άνω π.δ/τος, αφού δεν διαφοροποιούνται από τις ήδη παρασχεθείσες στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ως άνω εταιρείας και των οποίων η εν λόγω σύμβαση συνιστά απλή παράταση. Συγγνωστή πλάνη. (Σχετ. πραξ. IV Τμ. 128,53/05, VI Tμ. 106, 112/2004). Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης Δήμου μέσω αποκομμάτων ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Μη νόμιμη. Ανάγονται στα πλαίσια των καθηκόντων του υπηρετούντος προσωπικού. Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε συνθέτη της δισκογραφικής παραγωγής συμφωνικού έργου. Μη νόμιμη. Αόριστη αναφορά σε καλλιτεχνικούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας.συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμο. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες αφορούν σε αντικείμενο, που ανάγεται στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα με την 289/2006 όμοια του ιδίου Τμήματος. (Όμοιες οι 54,55,56 και 350 πράξεις του ιδίου Τμήματος.) Ανάθεση, σε εταιρεία, υπηρεσιών υποστήριξης, σχεδιασμού και υλοποίησης θεμάτων τοπικής ανάπτυξης και διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Μη νόμιμη, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στην αρχική ανάδοχο δημοτικού έργου, μετά από διαπραγμάτευση. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές 3

4 συνιστούν επέκταση του συμβατικού αντικειμένου και δεν κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (άρθρα 8 παρ. 1 του ν. 1418/1984 και 8 παρ. 3 εδ. δ του π.δ. 334/2000). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση εργασιών από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση, κατ εφαρμογή του άρθρου 36 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Μη νόμιμη χωρίς προηγούμενη σύνταξη οικονομικής μελέτης, από την οποία να προκύπτει η συνάρτηση του κόστους άσκησης των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την καταβαλλόμενη αμοιβή. Νόμιμη η απευθείας ανάθεση αφού δεν απαιτείται διαγωνισμός. Η έλλειψη εγγράφου τύπου αναπληρώνεται από την αποδοχή της έγγραφης πρότασης -απόφασης Δ.Σ. του Δήμου. Εύλογο το χρονικό διάστημα αναδρομικής ισχύος της σύμβασης. -Μειοψηφία- Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο στη Δημοτική Επιχείρηση αυτού των εργασιών συντήρησης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου. Μη νόμιμη, διότι η ως άνω δαπάνη διενεργήθηκε χάριν ακινήτου που δεν ανήκει είτε κατά κυριότητα, είτε καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο στην περιουσία του Δήμου. Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του Δήμου ότι είναι κύριος του ακινήτου, καθώς τυγχάνει καθολικός διάδοχος της Επιτροπής Κοινωφελών Καθιδρυμάτων, στην κυριότητα της οποίας επέστρεψε το ακίνητο μετά την πλήρωση διαλυτικής αίρεσης. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της φύλαξης δημοτικού ακινήτου. Μη νόμιμη. Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν στην τήρηση της ευταξίας των Δήμων, αρμοδιότητα που εξακολουθεί να ασκείται από τις Αστυνομικές Αρχές, μέχρι να εκδοθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2647/1998 και 26 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2819/2000, Κ.Υ.Α. η οποία θα καθορίσει το χρόνο έναρξης της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής από τη Δημοτική Αστυνομία. (Σχετ. Πραξ. IV Τμ. 89,115/2002, 65/2003, 143/2006 VII Tμ.). Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα από την 282/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Αμοιβή ιδιοκτήτριας ωδείου για την παροχή υπηρεσιών ωδείου και γυμναστηρίου σε δημότες. Μη νόμιμη, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 Δ.Κ.Κ., η οποία ως εξαιρετική είναι στενά ερμηνευτέα, η ανάθεση αυτή είναι επιτρεπτή μόνο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και όχι σε ιδιώτη φυσικό πρόσωπο. Ανακλήθηκε, λόγω συγγνωστής πλάνης, από την 278/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. 4

5 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία της εργασίας επιλογής από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο δημοσιευμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Μη νόμιμη, καθόσον οι παραπάνω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ο αριθμός των οποίων κρίνεται επαρκής για τη διεκπεραίωσή της, η οποία εξάλλου δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. (Σχετ. πραξ. 187/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την ηχογράφηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και για την προμήθεια κασετών, βιβλιοδετημένων πρακτικών, φωτοαντιγράφων και δισκετών με το σχετικό υλικό. Μη νόμιμα η ως άνω εργασία ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, καθόσον αφορά αντικείμενο που ανάγεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ο αριθμός του οποίου κρίνεται επαρκής. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα από την 194/2006 όμοια του ιδίου Τμήματος. (Σχετ. πραξεις 135, 316/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία λογιστικών εργασιών, με σκοπό την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Μη νόμιμη, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, δεδομένου ότι για τις ως άνω εργασίες έχει προσληφθεί υπάλληλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 9 ν. 3051/2002. Δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 6 του ν. 2527/1997, το οποίο αφορά σε συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. (Σχετ. πράξη 382/2006 του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού, των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών, για 12 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Δ.Κ.Κ.. Νόμιμη, καθόσον το ανωτέρω άρθρο δεν απαιτεί τη διενέργεια διαγωνισμού. Όμοια η 87/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Καταβολή αμοιβής σε Σύμβουλο Πληροφορικής, για την αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων Δήμου, έτους Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω εργασίες ναι μεν δεν ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, πλην όμως για την ανάθεσή τους, η οποία συνιστά σύμβαση έργου, δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρ. 6 του ν. 2527/97. 5

6 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης - ελέγχου της λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου και εκ νέου ανάθεση των εργασιών αυτών στον αρχικό ανάδοχο. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω παροχή υπηρεσιών εμπίπτει από πλευράς ποσού στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 346/1998, αφού η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του αναδόχου(αξία αρχικής σύμβασης και των δύο συμβάσεων που ακολούθησαν) υπερβαίνει το αντίστοιχο σε ευρώ ποσό των μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων και συνεπώς έπρεπε να διενεργηθεί δημόσιος διαγωνισμός. Παράνομοι και καταχρηστικοί οι όροι περί μονομερούς παράτασης στις οικείες διακηρύξεις. Μη εφαρμογή του ν.2362/95, καθόσον αφορά στο λογιστικό του δημοσίου και όχι των ν.π.δ.δ. στα οποία περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση, από Δήμο, παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησής του στις Βρυξέλλες, σε πρόεδρο αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Μη νόμιμη, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενημέρωση της δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, ενώ για την ανάθεσή τους, η οποία συνιστά σύμβαση έργου, δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρου 6 του ν.2527/97. Πρόεδρος: Γ-Σ.Κούρτης Εισηγητής: Α. Κατσαρόλης, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για τη σύνταξη του ισολογισμού και τη λογιστική επίβλεψη Δήμου. Μη νόμιμα, ανατέθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία οι εργασίες αυτές, καθόσον ανάγονται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, που υπηρετεί στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ενώ δεν απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Καταβολή αμοιβής από Δήμο σε Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση αυτού για την έκδοση φορολογικών καταλόγων. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Η ανεπάρκεια προσωπικού δεν αποτελεί λόγο νομιμοποίησης της δαπάνης και επιπλέον συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεως προσωπικού (Σχετ. πρ. 75/2005 VII Τμημ.). Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε λογιστική εταιρεία των εργασιών της ετήσιας λογιστικής υποστήριξης Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Νόμιμη, καθόσον οι ως άνω εργασίες ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου, ενώ πέραν του 6

7 ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση αυτών, δεν υπηρετεί στο λογιστήριο του Δήμου υπάλληλος με ειδικότητα λογιστή. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Β. Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καταμέτρησης υδρομετρητών σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμου. Μη νόμιμη η κατάτμηση και η χωριστή ανάθεση των εν λόγω εργασιών, αφού πρόκειται για όμοιες εργασίες, για την ανάθεση των οποίων έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός, δεδομένου ότι η συνολική δαπάνη αυτών υπερβαίνει το όριο των δρχ. ( ευρώ) που τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 ν.2539/97 (ΦΕΚ 244 Α ), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 9 του ν.2623/98 (ΦΕΚ 139 Α ). Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Ε. Λυκεσά, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο, με χωριστές συμβάσεις, των υπηρεσιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και τσιμενταυλάκων, σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον πρόκειται για ομοειδείς εργασίες, η συνολική δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το τιθέμενο, από το άρθρο 291 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, όριο των ευρώ και συνεπώς η απευθείας ανάθεση αυτών, χωριστά, αποτελεί κατάτμηση δαπάνης, προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού. Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγητής: Ε. Νταής, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση, από Δήμο, σε δασολόγο, της επίβλεψης των δασικών και περιβαλλοντικών μελετών του, κατ' άρθρο 17 του ν.2539/97 (ΦΕΚ 244 Α ). Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω σύμβαση φέρει το χαρακτήρα σύμβασης μίσθωσης έργου και συνεπώς θα έπρεπε να καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρείας, για την υποστήριξη στην απογραφή, οικονομικού έτους 2004, Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον ο Δήμος διέθετε άρτια οργανωμένη Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία, με ιδιαίτερο Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας, επαρκώς στελεχωμένη με προσωπικό για τη διενέργεια της απογραφής, με την επικουρία του Νομικού Συμβούλου και των Ειδικών Συνεργατών που υπηρετούν στο Δήμο. Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη (εμπειροτέχνη) για την εξόφληση λογαριασμού του έργου "ταφή απορριμμάτων" Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον από το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης συνάγεται ότι δεν πρόκειται για δημόσιο έργο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 1418/1984 και ν. 2229/1999, αλλά για παροχή υπηρεσιών, η αμοιβή των οποίων θα έπρεπε να υπολογιστεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (π.δ 346/1998, π.δ28/2000, άρθρα ΔΚΚ και π.δ 28/1980). Συγγνωστή πλάνη. 7

8 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία της "εποπτείας διενέργειας αρχικής απογραφής περιουσιακών στοιχείων-κατάρτισης ισολογισμού". Μη νόμιμη, καθόσον οι ανατεθείσες εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Επιπλέον μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή ορκωτού λογιστή ή εμπείρων στελεχών δημοτικών επιχειρήσεων, που εφάρμοζαν το διπλογραφικό σύστημα. Μειοψηφία. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε ηλεκτρολόγο των εργασιών συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού αυτού καθώς και λοιπών σχετικών εργασιών. Νόμιμη, καθόσον το συνολικό ύψος της ετήσιας δαπάνης για την αμοιβή του (7.000Ε)δεν υπερβαίνει το όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εργασίας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (άρθρο 267 παρ. 1 του π.δ. 29/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997).Επιπλέον, νόμιμα δεν συνυπολογίστηκε η δαπάνη για την προμήθεια λαμπτήρων. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των γεωτρήσεων των δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Διάκριση δημοσίου τεχνικού έργου από εργασίες. Μη νόμιμη η κατάτμηση και η χωριστή απευθείας ανάθεση των εν λόγω εργασιών, αφού πρόκειται για όμοιες εργασίες, για την ανάθεση των οποίων έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός δεδομένου ότι το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα Ε. Εξάλλου η εξαιρετική ρύθμιση του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3274/2004 αφορά αποκλειστικά και μόνο τα έργα και όχι τις εργασίες. Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο, σε σύμβουλο επιχειρήσεων, της σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας Βιοτεχνικού Πάρκου. Η σχετική σύμβαση φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι μίσθωσης έργου, και δεν χρειάζεται για τη σύναψή της η τήρηση της διαδικασίας του άρθ. 6 του ν. 2527/97. Δεν είναι νόμιμη, όμως, η απευθείας ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του αρθ. 266 του Δ.Κ.Κ., αλλά και με απόφαση του Δημάρχου, αφού υπερβαίνει το τιθέμενο από το άρθρο 267 παρ. του ως άνω Κώδικα όριο των 5.869,40 ευρώ. Πρόεδρος: Ε. Ροντογιάννης Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Ανάθεση εργασιών "καθαρισμού καναλιών" δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου. Μη νόμιμη η κατάτμηση των εν λόγω εργασιών και η ανάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984, αφού δεν πρόκειται για δημόσιο έργο. Η διαδικασία 8

9 που έπρεπε να ακολουθηθεί είναι αυτή του άρθρου 266 παρ. 2 του π.δ/τος 410/95 και του π.δ/τος 28/ 1980, με τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, καθώς η αξία των συγκεκριμένων εργασιών(30.000ε), υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της απευθείας ανάθεσης. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Αμοιβή εταιρειών, από Δήμο, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικού προγράμματος (PIMMS) και για τη δημιουργία ιστοσελίδας σχετικής με το περιεχόμενο του προγράμματος. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου. Επιπλέον δεν αποδεικνύεται ότι οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσης, ώστε να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών σύνταξης και επεξεργασίας μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού Δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε είναι λειτουργική, ενώ περαιτέρω οι εν λόγω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού (Όμοια η 347/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Αμοιβή εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Δήμου, για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου και μάλιστα έχει καλυφθεί η προβλεπόμενη από το ν. 3051/2002 θέση, ανεξάρτητα αν η προσληφθείσα για το σκοπό αυτό υπάλληλος απασχολείται σε αντικείμενο ξένο προς τις αρμοδιότητές της. Ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου σε Δημοτική Επιχείρηση. Μη νόμιμη, αφού οι σχετικές συμβάσεις υποκρύπτουν επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης, δεδομένου ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή, τρεις (3) ημέρες μετά την απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, αποφάσισε την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη), τεσσάρων εργατών κήπου. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο σε Δημοτική Επιχείρηση αυτού της εκτέλεσης των εργασιών "Καθαρισμού δημοτικού κληροτεμαχίου για πυροπροστασία". Πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι έργου και συνεπώς η ανάδοχος δημοτική επιχείρηση δεν δικαιούται εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα και αμοιβή για απολογιστικές εργασίες. Η νόμιμη αμοιβή της περιλαμβάνει τη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, πλέον ΦΠΑ(18%) (Σχετ. η 321/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). 9

10 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Αμοιβή οικονομολόγου, από Δήμο, για τη σύνταξη ισολογισμού χρήσης Μη νόμιμη, διότι η εν λόγω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η αρμόδια υπάλληλος απουσίαζε καθόλη τη διάρκεια του έτους, λόγω αδειών κύησης και μητρότητας και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. Αμοιβή ιδιώτη, από Δήμο, για την παροχή υπηρεσιών διακόσμησης χώρων του Δημαρχείου, επ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Μη νόμιμη, καθόσον για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών δεν προηγήθηκε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ενώ δεν προκύπτει σε τι συνίσταντο οι εργασίες διακόσμησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν η εν λόγω δαπάνη βρίσκει έρεισμα στο άρθρ.218 παρ. 4 η περ.α του π.δ. 410/95, ούτε αν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Εισηγήτρια: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου, ο καθαρισμός των δεξαμενών και φρεατίων αυτού, καθώς και η επισκευή οργάνων των παιδικών χαρών αφορούν στην εκτέλεση εργασιών και όχι στην κατασκευή τεχνικού έργου και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 67 του π.δ. 28/1980, αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και τη βεβαίωση καλής εκτέλεση αυτών είναι επιτροπή αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο δημοτικούς υπαλλήλους, η οποία συντάσσει σχετική βεβαίωση. Αντίθετα, η κατασκευή και τοποθέτηση μπαρών και κιγκλιδωμάτων στους δρόμους του Δήμου συνιστά κατασκευή μικρού έργου. Συγγνωστή πλάνη. Δαπάνη αμοιβής Αναπτυξιακής εταιρείας από Δήμο, για την τροποποίηση του καταστατικού και την παροχή υποστήριξης σε Δημοτική Αναπτυξιακή εταιρεία. Μη νόμιμη, καθόσον: α) οι ανωτέρω υπηρεσίας δεν ανάγονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά της επωφελούμενης δημοτικής επιχείρησης, της οποίας ο προϋπολογισμός έπρεπε να επιβαρυνθεί και β) η τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, έπρεπε να προηγηθεί της ανάθεσης των ως άνω εργασιών, η σύνταξη οικονομικής μελέτης, από την οποία να προκύπτει αναλυτικά και τεκμηριωμένα το προϋπολογιζόμενο κόστος. ΠΡΞ Τ Αμοιβή οικονομολόγου για την εκτέλεση των εργασιών της παρακολούθησης των κοινοτικών 10

11 προγραμμάτων έτους 2006 και του επανελέγχου του μητρώου παγίων ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την εκτέλεση της εργασίας καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων μετά το πέρας λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών του. Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω εργασία ανάγεται στα καθήκοντα των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δήμου και η εκτέλεσή της θα μπορούσε να καλυφθεί με υπερωριακή απασχόληση αυτών (Σχετ. Πραξ. IV Τμ. 86/2003). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης του Τ.Α.Π. για το έτος Μη νόμιμα ανατέθηκαν σε ιδιωτική εταιρία οι εργασίες αυτές, καθόσον εμπίμπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αμοιβή ιδιώτη για την εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε πλατεία Δήμου. Διάκριση από δημόσιο έργο. Νόμιμη, καθόσον για τις εργασίες αυτές δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι αλλά είναι δυνατό να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματίες, που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και τη σχετική εμπειρία. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Ανάθεση σε εταιρεία της εργασίας παραγωγής οπτικοαουστικού υλικού με θέμα την τουριστική προβολή Δήμου. Μη νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, πέραν του ότι τα ζητήματα τουριστικής προβολής δεν αποτελούν τοπικές υποθέσεις αρμοδιότητας των οικείων ΟΤΑ αλλά αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης. Εισηγήτρια: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Οι Δήμοι, βάσει του άρθρου 36 παρ. 1 του πδ 410/95, έχουν, κατ εξαίρεση, τη δυνατότητα να αναθέτουν απευθείας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση αρμοδιοτήτων τους στο κράτος ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, μπορεί να είναι είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να απαιτείται για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών η εφαρμογή των περί διενέργειας διαγωνισμού διατάξεων. Συνεπώς είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση, κατόπιν απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου, σε Κοινοτική Επιχείρηση των υπηρεσιών 11

12 καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων αυτής. Ανακαλείται η 198/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ27Α Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η κατεπείγουσα ανάγκη για την ως άνω εργασία δεν προέκυψε από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, δεδομένου ότι οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, που ευρίσκετο η χωματερή, ήταν σφόδρα αναμενόμενες. Συγγνωστή πλάνη. Πρόεδρος: Μ. Ζυμής, Προεδρεύων Σύμβουλος Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του δημόσιου τομέα, της συντάξεως Κοινωνικού Χάρτη Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον το αντικείμενο των εργασιών του ως άνω Χάρτη, αφορούν σε ζητήματα που δεν έχουν αποκλειστικά τοπικό χαρακτήρα, αλλά συνδέονται με ανάγκες και προβλήματα όλης της επικράτειας, με την αντιμετώπιση των οποίων είναι επιφορτισμένα όργανα της κεντρικής διοικήσεως. Εισηγήτρια: Γ. Καλαμπαλίκη, Σύμβουλος Ανάθεση από Δήμο σε δασολόγο του έργου «Ανανέωση κόμης υψηλών δένδρων με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων». Η εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν αποτελεί δημόσιο έργο αλλά εκτέλεση εργασίας, ενώ η κανονιστική απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ 437/ του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3263/2004, στο μέρος που χαρακτηρίζει ως δημόσιο έργο την κοπή, το κλάδεμα και τη διαμόρφωση της κόμης των υψηλών δένδρων, είναι εκτός εξουσιοδότησης. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (061) ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ9Α Πρόεδρος: Ε. Φώτη Εισηγήτρια: Β. Πέππα, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη, λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του για λόγους ρυμοτομίας. Μη νόμιμη, διότι αρμόδια για τον καθορισμό της τιμής μονάδας της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας δεν είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή, αλλά η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π. δ/τος 5/1986 επιτροπή. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε ιδιώτη, λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας του υπέρ του Δήμου. Μη νόμιμα καθορίστηκε η τιμή μονάδας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό της ως άνω τιμής είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 επιτροπή. Εύλογος χρόνος ανάκλησης ή επανασύνταξης 12

13 της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης η πενταετία, κατ εφαρμογή του άρθρου μόνου του ν.261/1968, ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3212/2003. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ (07321) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγητής: Η. Αλεξανδρόπουλος, Σύμβουλος Καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης (πριμ παραγωγικότητας) σε υπαλλήλους Δήμου, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/ /10/1990. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν υφίσταται η αξίωση των ως άνω υπαλλήλων, αφού η ανωτέρω αποζημίωση άρχισε να καταβάλλεται από με την /6391/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους υπαλλήλους των Υπουργείων και επεκτάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 2946/2001 και στους δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 27 παρ. 6α ν. 3013/2002 και 25 ν. 3156/2003). Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Αποζημίωση ιδιώτη, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού, για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο αγροτικό ακίνητό του από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε όμορο με το ως άνω ακίνητο χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Μη νόμιμη, διότι πέραν του ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες, η δαπάνη αυτή δε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Δήμου (άρθρο 24 παρ. 1 Δ.Κ.Κ.). Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε δημότη του για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το όχημά του εξαιτίας των ελαττωμάτων του οδοστρώματος. Μη νόμιμη, καθόσον από καμιά διάταξη νόμου δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες. Εξάλλου η ως άνω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών(άρθρ. 24 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.). (Όμοιες οι 296 και 313/2006 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη για φθορές που υπέστη το αυτοκίνητό της από όργανα του δήμου. Μη νόμιμη. Δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του (άρθρο 24, π.δ. 410/1995). Άλλωστε η απαίτηση της ζημιωθείσας δεν έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ώστε να παράγεται δεδικασμένο που να δεσμεύει το Ε.Σ. 13

14 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ9Α Εισηγητής: Κ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος Αποζημίωση ιδιώτη για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του από πτώση πέτρας που εκτοξεύτηκε κατά το χειρισμό χλοοκοπτικού μηχανήματος από υπάλληλο Δήμου. Μη νόμιμη. Όμοιες οι 9,10,20 και 23/2005 πράξεις του ιδίου Τμήματος. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη, για την εκ μέρους του Δήμου κατεδάφιση της οικίας του, κατ εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Μη νόμιμη, καθόσον πέραν του ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις σε ιδιώτες, η δαπάνη αυτή δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ., δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση αυτών, ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, αφού δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας αυτού. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Καταβολή αποζημίωσης από Δήμο σε ιδιώτη, λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας του υπέρ του Δήμου. Μη νόμιμα καθορίστηκε η τιμή μονάδας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό της ως άνω τιμής είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του π.δ. 5/1986 επιτροπή. Εύλογος χρόνος ανάκλησης ή επανασύνταξης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης η πενταετία, κατ εφαρμογή του άρθρου μόνου του ν.261/1968, ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3212/2003. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Τεχνικός υπάλληλος ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον οποίο δεν χορηγήθηκε, εξαιτίας έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, η κανονική ετήσια άδεια απουσίας από την εργασία, δικαιούται αποδοχών αντίστοιχων με τις ημέρες άδειας που δεν έλαβε, προσαυξημένες κατά 25%, ανεξαρτήτως της έγκαιρης η μη υποβολής σχετικής αίτησης για την χορήγησή της. Μη νόμιμη δαπάνη που υπερβαίνει τις παραπάνω οριζόμενες αποδοχές. Πρόεδρος: Ι. Μπαλαφούτης Εισηγήτρια: Α. Μαυρουδή, Πάρεδρος Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας σε ειδικό συνεργάτη δημάρχου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, ενώ δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά 14

15 οι διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 410/1988, που αφορούν στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (091) ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Απόσπαση υπαλλήλου Υπουργείου με Α βαθμό σε κενή θέση Ειδικού Συνεργάτη Δήμου. Η ανωτέρω απόσπαση δεν λήγει με την πάροδο δύο ετών από την τοποθέτησή του, εφόσον στην περίπτωσή του εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 και όχι εκείνες του άρθρου 64 του ίδιου νόμου. Επομένως, νόμιμη η καταβολή αποδοχών για το πέραν της διετίας χρονικό διάστημα. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (116) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ομαδική ασφάλιση μαθητών των σχολείων Δήμου σε ιδιωτική εταιρεία. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεταξύ των περιοριστικώς απαριθμούμενων περιπτώσεων της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 2623/ 1998, η δυνατότητα του Δήμου να ασφαλίζει μαθητές της εδαφικής του περιφέρειας. Εξάλλου, η επίβλεψη των μαθητών στους σχολικούς χώρους δεν ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα των οργάνων του Δήμου αλλά των οργάνων (δασκάλων, καθηγητών)της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείου Παιδείας). Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Πληρωμή ασφαλίστρων σε εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση των μαθητών Νηπιαγωγείων-Δημοτικών Σχολείων-Γυμνασίων-Λυκείων, ΤΕΣ και ΤΕΛ Δήμου. Μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη. Όμοια η 141/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ασφάλιση για νομική προστασία είκοσι επτά (27) οχημάτων Δήμου. Μη νόμιμη, διότι σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 13 του ν. 2623/1998, οι Δήμοι δεν μπορούν να προβαίνουν στην ασφάλιση της νομικής προστασίας των οχημάτων τους. 15

16 ΔΑΝΕΙΑ (157) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμου. Μη νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ., ενώ κατά το άρθρο 19 παρ. 2 ν. 3242/2004 παρέχεται η δυνατότητα λήψης δανείου για συγκεκριμένες ληξιπρόθεσμες (μέχρι ) οφειλές προς τρίτους, μόνον, όμως, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Σύναψη δανείου μεταξύ Δήμου και Τράπεζας, με σκοπό την εξόφληση οφειλών του Δήμου, που αφορούσαν προμήθειες, κατασκευαστικά έργα και λειτουργικές δαπάνες. Μη νόμιμη, καθόσον, αφενός δεν επιτρέπεται κατά το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. η συνομολόγηση δανείων για εξόφληση των ως άνω οφειλών, αφετέρου στην σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα έργα και οι προμήθειες, για τις οποίες συνήφθη η δανειακή σύμβαση, ούτε προηγήθηκε η σύνταξη της προβλεπόμενης από το ανωτέρω άρθρο μελέτης. Εξάλλου, η ως άνω σύμβαση δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.3242/2004. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Ανανέωση σύμβασης ανοιχτού δανείου μεταξύ Δήμου και Πιστωτικού Ιδρύματος, για την εξόφληση λειτουργικών εξόδων αυτού (δώρου Χριστουγέννων, εξόδων κίνησης και μέρους μισθοδοσίας υπαλλήλων). Μη νόμιμη, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 237 του Δ.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται συνομολόγηση δανείου με αυτό το σκοπό. Συγγνωστή πλάνη, λαμβανομένης υπόψη της έγκρισης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (Όμοιες οι 224 και 225 πράξεις του ιδίου Τμήματος). Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Πληρωμή από Δήμο σε Τράπεζα της τελευταίας δόσης δανείου, που είχε συνάψει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης αυτού με το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα και ο Δήμος εγγυήθηκε, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον η παροχή εγγυήσεως εκ μέρους του Δήμου για τη λήψη δανείου από δημοτική επιχείρησή του προβλέπεται μόνον όταν η δανειοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και όχι από άλλα πιστωτικά ιδρύματα (π.δ 256/84). 16

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (16003 ή ή ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγήτρια: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δύο Αντιδημάρχων και ενός δημοτικού συμβούλου για την εκτός έδρας μετακίνησή τους για παρακολούθηση των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στους ΟΤΑ. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Πρόεδρος: Γ-Σ. Κούρτης Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Αμοιβή καλλιτεχνικού συνεργάτη Δήμου, για εργασίες οργάνωσης καλλιτεχνικού φεστιβάλ. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί συνάγονται από το άρθρο 24 του π.δ. 410/95. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Δημοσίευση καταχώρησης διαφημιστικού περιεχομένου σε εφημερίδα του εξωτερικού, με σκοπό την τουριστική προβολή Δήμου και προμήθεια ευχετηρίων καρτών και καρτομπιλιετών με το ονοματεπώνυμο του Δημάρχου. Δαπάνες μη νόμιμες, καθόσον α)ο σχεδιασμός και η χάραξη της τουριστικής προβολής της χώρας αποτελούν αντικείμενο κρατικής μέριμνας και β) η ως άνω δαπάνη δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνες: α) προμήθειας ειδών καφενείου για υπαλλήλους Δήμου και β) ενοικίασης εξοπλισμού και υπηρεσιών τεχνικού ήχου για εκδήλωση βράβευσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. Μη νόμιμες, καθόσον δεν βρίσκουν έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, ούτε συμβάλλουν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού και παρεπόμενων ειδών για τα ψυκτικά μηχανήματα Δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα, ευχών του Δημάρχου και του Δ.Σ. προς τη μαθητιώσα νεολαία. Μη νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του. 17

18 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Δαπάνη παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, δεν είναι νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου (άρθρ. 24 π.δ. 410/95). Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη α) παράθεσης γεύματος για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και β) μεταφοράς γυναικών για την εκδήλωση της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Μη νόμιμη. Δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ. 410/1995. Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια εδεσμάτων και ποτών για παράθεση δείπνου στους υπαλλήλους Δήμου κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν υπάγεται σε καμιά από τις περιπτώσεις του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, δεν ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου, ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτού. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας βεγγαλικών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Νόμιμη, γιατί συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο (Σχετ. η 66/2006 πράξη του ιδίου Τμήματος). Διαφημιστικές καταχωρήσεις Δήμου σε περιοδικά για την τουριστική προβολή αυτού. Δαπάνη μη νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, ούτε σε αυτήν του άρθρ. 24 παρ. 1 περ. ιβ του π.δ. 410/95, ενώ δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. (Σχετ. οι 67,122,129,286,323,332,375 και 401/2006 Πράξεις του ιδίου Τμήματος) Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια εδεσμάτων και γλυκών, έκδοση αφισών και προσκλήσεων, ενοικίαση ηχοσυστήματος και τραπεζοκαθισμάτων και μουσική κάλυψη για τη συμπλήρωση επετείου σύστασης δήμου. Δαπάνες νόμιμες κατ άρθρ.218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 25 παρ. 2 ν.3202/03, αφενός γιατί εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. σε βάρος εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου γιατί συμβάλλουν στην εορταστική ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας του Δήμου, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. 18

19 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας βιβλίων και λευκωμάτων από αθλητική εφημερίδα. Νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, ωστόσο συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρ. 24 π.δ. 410/95, προάγοντας το αθλητικό πνεύμα και την πολιτιστική ανάπτυξη αυτού. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη Δήμου για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε Ιερό Ναό, όπως και για την προμήθεια επίπλων για αίθουσα, που ανήκει στον ως άνω Ναό. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη νόμου, ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου, αφού επάγεται ωφέλεια μόνο στον εν λόγω Ναό, ο οποίος, ως ενοριακός έχει ίδια νομική προσωπικότητα (ν.π.δ.δ.). Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια κρασιών ως εορταστικών δώρων Χριστουγέννων για τους υπαλλήλους Δήμου, ποτών και αναψυκτικών για τη δεξίωση της Πρωτοχρονιάς και για διάφορές εκδηλώσεις Δήμου και αναμνηστικών για τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς. Δαπάνες νόμιμες, σύμφωνα με το άρθρο 218παρ.4 περ. α του π.δ.410/95,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ.2 ν.3202/03 και δεν υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο.-μειοψηφία. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Αμοιβή ιδιώτη για την απομαγνητοφώνηση κασετών των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δήμου. Μη νόμιμη δαπάνη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, καθ' όσον αφορά σε εργασία που ανάγεται στα καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι κρίνονται επαρκείς (Όμοιες οι 120, 136, 155, 214, 271 και 374 του ιδίου Τμήματος). Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο κοσμήματος, το οποίο προσφέρθηκε ως δώρο σε συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα σε καμιά διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. Παράθεση γευμάτων σε μέλη χορωδίας, στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης στην οποία συμμετέχει ο Δήμος και διενεργείται στην εδαφική του περιφέρεια. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρ. 218 παρ. 4 β του π.δ. 410/95 αφού εγκρίθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) σε βάρος 19

20 εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης και σχετίζεται με τη συμμετοχή του Δήμου σε πολιτιστική διοργάνωση εκδήλωσης που διενεργείται στην εδαφική του περιφέρεια και την επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Συμμετοχή Δήμου στη δαπάνη εκτύπωσης βιβλίου με θέμα το ποδόσφαιρο, που εκδόθηκε από δημότη του, καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή ποδοσφαίρου. Νόμιμη, διότι το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός συνιστά πολιτιστικό αγαθό και συνεπώς η σχετική δαπάνη βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 24 παρ. 1α του π.δ. 410/95. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία προμήθειας της εφαρμογής "Διαχείριση προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π.". Νόμιμη, διότι, αν και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, το Τμήμα κρίνει ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των κριτηρίων επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης, η προμήθεια της εν λόγω εφαρμογής συντείνει στη διευκόλυνση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής του ν. 3250/2004 και στην υποβοήθηση του δήμου κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών συμβάσεων. Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη για την τηλεοπτική κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου(εμποροπανήγυρης και Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου).Μη νόμιμη η παρουσίαση των ως άνω εκδηλώσεων στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, καθόσον δεν αποτελεί αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο των εορταστικών εκδηλώσεων, ούτε η μη πραγματοποίησή της θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του. Συγγνωστή πλάνη. (Σχετ. Πράξεις 77 και 111/2006 του ιδίου Τμήματος). Δαπάνη Δήμου για τη μίσθωση θέσεων σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Μη νόμιμη διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του Δήμου. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 περ. 5 του π.δ. 410/95, προβλέπεται μόνο η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών. -Μειοψηφία- Συγγνωστή πλάνη. Εισηγήτρια: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια από Δήμο νωπών γαλοπούλων, "για εξυπηρέτηση της υπηρεσίας". Μη νόμιμη. Δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. Αλλαγή εκ των υστέρων, της αιτιολογίας με απόφαση του Δ.Σ., ότι τελικά η προμήθεια προοριζόταν για οικονομικά αδύνατους και άπορους δημότες. Διόρθωση αιτιολογίας και επί του τιμολογίου. Μη νόμιμη και σε αυτή την 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2557/1997: Θεσµοί µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (185783) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 5 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) 2/94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα