ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ισάλλεο Υάιαξεο πνπδάζηξηα: Βαζηιηθή Παπαθαλέιινπ ΑΘΗΝΑ

2 Πεπίλητη ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε κειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Μειεηάηαη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.). Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζηε ρψξα καο. Μεηά απφ κία ζχληνκε παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο ειεθηξνληθήο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλαδεηθλχνληαη νη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηηο λέεο επξσπατθέο νδεγίεο θαη αθνξνχλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη παγθνζκίσο. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ηφζν ε ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Πξνκεζεηψλ, φζν θαη ε δηεμαγσγή δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλαθέξνληαη, επίζεο, πηζαλνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ. Σέινο, γίλεηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, εζηηάδνληαο ζηα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο άζθεζεο απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ κειέηε απηή νινθιεξψλεηαη κε κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ άιισλ ρσξψλ θαη ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίρηεθε ζηε κειέηε ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ ησλ δχν πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πξνκεζεηψλ ζηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 17/2004/ΔΚ θαη 18/2004/ΔΚ. Μειεηήζεθαλ επίζεο, νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα θξάηε

3 ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγεη ε κειέηε απηή, αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο κειέηεο θαη άξζξα θαζψο θαη απφ έγθπξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη εηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 3

4 Résumé Le nouveau cadre juridique des marchés publics électroniques institué par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE, promeut un milieu cohérent dans le quel la passation électronique des marchés publics sera effectuée de façon ouverte, transparente et non discriminatoire vis-à-vis des fournisseurs. Il établit aussi des règles pour les appels d offres électroniques et fixe les conditions nécessaires à l adoption des techniques d achat modernes reposant sur les moyens de communication électroniques. Les moyens électroniques offrent de nouvelles possibilités de rationaliser les procédures et de faire réaliser aux fournisseurs des économies de temps et d argent. La réussite dépend de la capacité à transformer les pratiques hors ligne, en services en ligne pleinement opérationnels. Cela exige de réorganiser les processus d acquisition actuels. Pour répondre aux exigences des directives européennes sus-mentionnées, la Grèce est en train de mettre en place le «système national des marchés publics électroniques» qui sera mis en plein fonctionnement en Toutefois, une mauvaise introduction de ce système risque de provoquer une fragmentation du marché grec. Un des objectifs de cette étude est de mettre en valeur les obstacles juridiques, techniques et organisationnels pouvant résulter de la passation des marchés en ligne, en fonction du niveau de développement et de pénétration des moyens électroniques en Grèce. Un autre objectif est de mettre en relief une série de bonnes pratiques adoptées à l échelle européenne et mondiale, en matière d acquisition dématérialisée, et d étudier la possibilité de leur adoption par le secteur public grec. Pour ce faire, nous avons procédé à une étude du marché d approvisionnement en Grèce, en fonction de la disponibilité et de la valeur des biens ainsi que du nombre de fournisseurs correspondants, le but étant de proposer les techniques les plus appropriées en fonction des données sus-mentionnées. Il est, d ailleurs, incontestable que les évolutions techniques et opérationnelles obligent à réviser et à améliorer en permanence les systèmes couvrant toutes les étapes de la procédure d achat. La rédaction de cet ouvrage a été accomplie après une recherche approfondie menée surtout via Internet. Un grand nombre de sites Internet portant sur

5 l approvisionnement électronique du secteur public a été consulté, afin de pouvoir relever les bonnes pratiques mises en place par les autres pays et effectuer une évaluation comparée du système national des marchés publics électroniques grec qui fonctionnera en 2008 et des systèmes correspondants mis en place à l étranger. Le but est de réussir à éviter en tant que possible les éventuelles difficultés et améliorer la politique suivie dans le domaine de l approvisionnement. 5

6 Λέξειρ κλειδιά Αλάζηξνθε δεκνπξαζία Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο Γπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.) Ζιεθηξνληθέο αγνξέο Ζιεθηξνληθέο θάξηεο αγνξψλ-πιεξσκψλ Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη Ζιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο Κνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) Οδεγία 2004/17/ΔΚ Οδεγία 2004/18/ΔΚ πκθσλία-πιαίζην χζηεκα EDI & web-edi πζηήκαηα πξνεπηινγήο Φεθηαθή ηξαηεγηθή E-sourcing E-purchasing

7 Πεπιεσόμενα Διζαγωγή... 8 Κεθάλαιο 1ο: Η ζςμβολή ηων ηλεκηπονικών ζςζηημάηων δημοζίων ππομηθειών ζηην ανάδειξη βέληιζηων ππακηικών - ηα αναμενόμενα οθέλη πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη νη λέεο επξσπατθέο νδεγίεο Κεθάλαιο 2o: Η ελληνική αγοπά δημοζίων ππομηθειών Καηεγνξηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο πξνκεζεηψλ Δλδερφκελα πξνβιήκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα Κεθάλαιο 3 ο : Ανάλςζη Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίων Ππομηθειών πλέξγεηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε άιια έξγα πλέξγεηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ Γεκνζίνπ πλέξγεηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ην Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ79 Υξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο Λνγηθά Τπνζπζηήκαηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. Γηαδηθηπαθή πχιε Καηάξηηζε - Σξνπνπνίεζε Δ.Π.Π Απνινγηζκφο Δ.Π.Π Τπνζχζηεκα Α: ρεδηαζκφο δηαγσληζκψλ θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ Τπνζχζηεκα Β: Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο Τπνζχζηεκα Γ: Γεκηνπξγία, Τπνβνιή, θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Αμηνιφγεζε ελζηάζεσλ Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ Δπηηειηθή πιεξνθφξεζε Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε ξνψλ εξγαζίαο θαη εγγξάθσλ Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο Κεθάλαιο 4ο: Σςγκπιηική ανάλςζη ηος Δ.Σ.Η.Γ.Π. με ηα ζςζηήμαηα διεξαγωγήρ ηλεκηπονικών ππομηθειών άλλων σωπών Σςμπεπάζμαηα Βιβλιογπαθία Παπαπηήμαηα Παξάξηεκα 1: Ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο Παξάξηεκα 2: Φνξείο δηελέξγεηαο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα Η Γενική Γραμμαηεία Εμπορίοσ Η Γενική Διεύθσνζη Κραηικών Προμηθειών Η Διεύθσνζη Πολιηικής Προμηθειών Άλλες Διεσθύνζεις Η Τετνική Διεύθσνζη Οι Αναθέηοσζες Αρτές Οι Προμηθεσηές Σσλλογικά Όργανα Τρίηοι θορείς Παξάξηεκα 3: Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο Παξάξηεκα 4: IDA Public e-procurement Static Demonstrators Μεμονωμένες δημόζιες ζσμβάζεις Επαναλαμβανόμενες δημόζιες ζσμβάζεις

8 Διζαγυγή Χο «πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» 1 θαινχληαη νη ζπκβάζεηο απφ επαρζή αηηία, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε κίζζσζε θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αγαζψλ θαη ζπλάπηνληαη εγγξάθσο κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζέινληαο λα επηιέμεη ηα αγαζά πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ, θαιεί ηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζπκεηή έθβαζε ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο κε ηνλ επηθξαηέζηεξν πξνκεζεπηή. Οη ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη: Η απσή ηηρ δημοζιόηηηαρ. Ζ αξρή απηή απαηηεί ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε θάζε πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε κέζσ ηνπ εζληθνχ ηχπνπ θαη ηεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Απφ ηελ αξρή απηή εμαηξνχληαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ ρακειήο αμίαο, νη νπνίεο νξίδνληαη ξεηά απφ ην Νφκν. Η απσή ηηρ διαθάνειαρ ηυν διαδικαζιών. Ζ αξρή απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε φισλ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε - επηινγή πξνκεζεπηή - αλάζεζε ζχκβαζεο). Οη θαλφλεο απηνί πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα. Οη φξνη ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ κεηά ηελ πξνθήξπμή ηνπο παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ απνδεθηέο ηπρφλ θαηαηεζεηκέλεο ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Η απσή ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη φξνη ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο δελ επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 1 Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξνχληαη θαη νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο ή θαη άιισλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, εθφζνλ φκσο ε αμία απηψλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ. 8

9 Οη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δηαθξίλνληαη ζε πξφρεηξεο, αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη κε δηαπξαγκάηεπζε. Έλαο δηαγσληζκφο θαιείηαη ανοισηόρ φηαλ δεκνζηεχεηαη ε πιήξεο πξνθήξπμή ηνπ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο πξνκεζεπηέο ην επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο ν δεκφζηνο θνξέαο λα απνζηείιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζε θάζε πξνκεζεπηή μερσξηζηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεμάγεηαη ε πιεηνςεθία ησλ πξνκεζεηψλ ηεο ρψξαο. Έλαο δηαγσληζκφο θαιείηαη κλειζηόρ φηαλ ν αλαζέησλ θνξέαο δελ δεκνζηεχεη ηελ πιήξε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο καδί κε ηνλ θάθειν «ηθαλφηεηαο», πνπ πεξηγξάθεη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο ηνπο. ε φζνπο πξνκεζεπηέο επηιεγνχλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηθαλφηεηαο, απνζηέιιεηαη ε πιήξεο δηαθήξπμε θαη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ην πιαίζην ηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, κέζα ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, λα νξίζνπλ ηνλ θαηψηαην θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ πξνκεζεπηψλ πνπ πξνηίζεληαη λα πξνζθαιέζνπλ. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο κε διαππαγμάηεςζη νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηινγήο ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο φξνπο ησλ ππφ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ρσξίο δεκνζίεπζε νθείινπλ λα πξνζθαιέζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη εξκελεχνληαη απφ ην λφκν (λ. 2286/95, άξζξν 2, παξ θαη Π.Γ. 370/95, άξζξν 10 3 ), φπσο γηα επείγνπζεο αλάγθεο, γηα εμνπιηζκφ έξεπλαο, γηα πεηξακαηηθνχο ή θαιιηηερληθνχο ιφγνπο, γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ήδε επηιεγκέλν πξνκεζεπηή, θηι. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ελφο δηαγσληζκνχ ή φηαλ νη επηηεπρζείζεο ηηκέο θξηζνχλ αζχκθνξεο θαη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δεηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηελ θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ ή θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθνηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνπο αξρηθά ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ πξνκεζεπηέο. 2 Σν άξζξν 2 παξ. 13 ηνπ Ν.2286/95 πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα 1. 3 Σν άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 370/95 πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα 1. 9

10 Γηα πξνκήζεηεο ρακεινχ χςνπο, κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ Τπνπξγηθή Απφθαζε, ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε ιχζε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο απηφο δελ πξνυπνζέηεη δεκνζίεπζε θαη δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κε ππνβνιή έγγξαθσλ πξνζθνξψλ. Καηά ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνκεζεπηέο 4. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, απνηειεί ζηφρν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην δεκφζην ηνκέα θαη απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε: ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηεο βειηίσζεο ηεο δηελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κέζσ ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ, ηεο αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ειέγρνπ, θαη ηεο ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή λέσλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, φπσο απηή ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ 5 ή ησλ ζπκθσληψλ - πιαίζην 6, ελψ παξάιιεια 4 Πεγή: «Οδεγφο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ», & ΤΠΑΝ-ΓΓΔ, «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.)», Μέξνο Β Λεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 5 Ο ζθνπφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ μεθηλάεη κε ηε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζηελ νπνία γλσζηνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ππνβάιινπλ φια ηα δεηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ επηθείκελε πξνκήζεηα. Οη πξνκεζεπηέο πνπ επηιέγνληαη σο θαηάιιεινη (βι. 2004/18/EC Άξζξα 44-52) ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ν νπνίνο κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε δηαδνρηθέο θάζεηο, νχησο ψζηε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε ιχζεσλ κε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζην πεξηγξαθηθφ έγγξαθν. Μφιηο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζδηνξίζεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηη αθξηβψο δεηά, θεξχζζεη ηε ιήμε ηνπ δηαιφγνπ, εηδνπνηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαιεί λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, απνζθξαγίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο [2004/18/ΔΚ, άξζξν 1, παξ.11 θαη άξζξν 29]. 6 Ζ ζπκθσλία πιαίζην (2004/18/ΔΚ, άξζξν 1, παξ.5 θαη άξζξν 32) είλαη ζπκθσλία κεηαμχ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνκεζεπηψλ θαη απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο θαη, ελδερνκέλσο, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο. Ζ δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο πιαίζην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηθαηνινγνχληαη επαξθψο απφ ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο. Πξνθεηκέλνπ νη αλάδνρνη θνξείο λα ζπλάςνπλ κία ζπκθσλία πιαίζην, δηεμάγνπλ θαη αξρήλ δηαγσληζκφ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη αλνηθηφο, θιεηζηφο ή κε δηαπξαγκάηεπζε. Ο δηαγσληζκφο απηφο δελ θαηαιήγεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο αιιά ζηελ επηινγή ηνπ ζπκβαιινκέλνπ πξνκεζεπηή ή πξνκεζεπηψλ, κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλαθζνχλ νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο, εληφο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο πιαίζην: 10

11 εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, δειαδή ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ θαη κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη πξνκεζεπηψλ (ππεξεζίεο Business to Government (B2G)) 7 : Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη: ε χπαξμε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε ζρεηηθή θαηάξηηζε, θαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα κέζσ ηεο ρξήζεο απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε πνηθίισλ ηξφπσλ δηεμαγσγήο πξνκεζεηψλ. Ζ ηάζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε δηεζλέο επίπεδν, ελψ ε ζεκαζία ηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν αλαδεηθλχεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ νδεγηψλ 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ) θαη 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ). Με ηηο νδεγίεο απηέο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζηε ζεζκνζέηεζε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ πινπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηαθάλεηα, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηα θξάηε κέιε. Ζ ρψξα καο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην, έρεη ήδε θαηαξηίζεη ηα απαξαίηεηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε α) Όηαλ ε ζπκθσλία πιαίζην ζπλάπηεηαη κε έλα κφλν πξνκεζεπηή, νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε απηφλ εληφο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην βαζίδνληαη ζηνπο αξρηθνχο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. β) Όηαλ ε ζπκθσλία πιαίζην ζπλάπηεηαη κε πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο, απηνί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο. Ζ αλάζεζε θάζε ζχκβαζεο εληφο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κπνξεί λα γίλεη: Με εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπκθσλία πιαίζην, ρσξίο λέν δηαγσληζκφ. Με λέν δηαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνκεζεπηψλ. Ο δηαγσληζκφο απηφο κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε βάζεη ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο, είηε κε βάζε ηνπο φξνπο απηνχο δηεπθξηληζκέλνπο θαη ελδερνκέλσο θάπνηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο, ζην πλεχκα ηεο ζπκθσλίαο. Απφ ην δηαγσληζκφ απηφ πξνθχπηεη ηειηθά ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, βάζεη ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ειεθηξνληθή δεκνπξαζία. 7 Μέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηπρζεί σο έλα βαζκφ ππεξεζίεο B2C (Business to Client) θαη Β2Β (Business to Business) κέζσ δηαδηθηχνπ. 11

12 (ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη ςήθηζεο), ελψ έρεη απνζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Παξφιν πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ε επέθηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ εκπνξηθψλ παθέησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηαηί νη ζηφρνη δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ δηαθέξνπλ. Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ν δεκφζηνο ηνκέαο απνβιέπεη θαη ζηε κεηαθνξά ησλ εμνηθνλνκνχκελσλ πφξσλ ζε άιιεο δξάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έρεη εθδψζεη δηαθήξπμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη ηε ζέζε ηνπ ζε εθαξκνγή απφ ην 2008, αλακέλεηαη λα αιιάμεη ξηδηθά ην ηνπίν ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηε ρψξα καο. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ε αλάιπζε ηεο ειιεληθήο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη λέεο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κειεηάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία θαη εμεηάδνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή αγνξά δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη γίλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζή ηεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ αγαζψλ θαη ην πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην Δ..Ζ.Γ.Π., ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην δηεμάγεηαη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ θαη εμάγνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο κειεηήζεθε ε ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, ηα ζρέδηα ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πξνκεζεηψλ ζηηο λέεο επξσπατθέο νδεγίεο, θαζψο θαη ε δηαθήξπμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα θξάηε ζε 12

13 επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δπεηδή ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ βξίζθεηαη αθφκα ζε ζηάδην αλάπηπμεο, γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο αλαδεηήζεθε θαηάιιειν πιηθφ ζε έγθπξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ ησλ Κ-Μ ηεο Δ.Δ. θαη άιισλ ρσξψλ, αιιά θαη ζε εηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 13

14 Κεθάλαιο 1ο: Η ζςμβολή ηυν ηλεκηπονικών ζςζηημάηυν δημοζίυν ππομηθειών ζηην ανάδειξη βέληιζηυν ππακηικών - ηα αναμενόμενα οθέλη. 1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ Σα θπξηφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη νη δχν επξσπατθέο νδεγίεο, 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ζε πεξίπησζε πνπ ην χςνο ησλ πξνκεζεηψλ μεπεξλά ηα θαηψθιηα 8 πνπ ζέηνπλ νη νδεγίεο απηέο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηζρχεη ε εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ βέβαηα δελ αληηβαίλεη ηεο θνηλνηηθήο 9. ε δηεζλέο επίπεδν ηζρχεη ε πνιπκεξήο ζπκθσλία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) 10 γηα φζα θξάηε κέιε έρνπλ δερηεί λα ηελ ππνγξάςνπλ. ηα θείκελα απηά ηνλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνκεζεπηψλ. ην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ αξρψλ απηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ γεληθφηεξα, θαη ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ εηδηθφηεξα, θξίζεθε ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ ζην ζεκείν απηφ νξηζκέλνη νπζηψδεηο φξνη κε ηελ επεμήγεζή ηνπο. 8 Σα θαηψθιηα απηά (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ 2083/2005 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηζρχνπλ απφ 01/01/2006) είλαη: επξψ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο (ππνπξγεία, εζληθά δεκφζηα ηδξχκαηα) επξψ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο νη νπνίεο δελ είλαη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο, ή έρνπλ σο ζηφρν νξηζκέλα πξντφληα ηνπ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ζπλάπηνληαη απφ ηηο θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο, ή έρνπλ σο αληηθείκελν νξηζκέλεο ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηειεπηθνηλσληψλ, παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο, ζηδεξνδξνκηθψλ θαη πδάηηλσλ κεηαθνξψλ, δηάζεζεο πξνζσπηθνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, έξεπλαο θαη αζθάιεηαο, νξηζκέλεο λνκηθέο θνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο επξψ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ. 9 ηε ρψξα καο αληηκεησπίζακε απηφ ην πξφβιεκα ζην ζέκα ηνπ λφκνπ Ν. 3310/2005 «πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ». 10 Ο ΠΟΔ έρεη ζεζπίζεη ηελ «Πνιπκεξή ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο» κε ζηφρν λα εγγπεζεί ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξεζε ησλ μέλσλ πξνκεζεπηψλ θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ζπκθσλία ζέηεη έλα πιαίζην ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηα θξάηε κέιε ζηε λνκνζεζία ηνπο. Σν πιαίζην απηφ απαγνξεχεη ηε ρξήζε δπζκελψλ φξσλ γηα ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο φπσο ε απαίηεζε λα ππάξρεη αληηπξφζσπφο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία, ή ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο. Παξάιιεινη ζηφρνη ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. (Πεγή: 14

15 Ηιεθηξνληθφ κέζν: ην άξζξν 1 παξ.13 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ νξίδεηαη σο ειεθηξνληθφ κέζν έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία εθπέκπνληαη, δηαθηλνχληαη ή παξαιακβάλνληαη κε ελζχξκαηε κεηάδνζε, κε ξαδηνθχκαηα, κε νπηηθά κέζα ή κε άιια ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα. Γπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ (2004/18/ΔΚ, άξζξν 1, παξ.6 θαη άξζξν 33): Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ είλαη θαζ νινθιεξία ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο ηξέρνπζαο θαη επξείαο ρξήζεο. Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ δηεμάγνληαη ζε δχν θάζεηο: ηε θάζε έληαμεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ θαη ηε θάζε ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ. ην πιαίζην ηεο θάζεο έληαμεο πξνκεζεπηψλ, πξνθεηκέλνπ έλαο πξνκεζεπηήο λα εληαρζεί ζε θάπνην δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ, πξέπεη λα ππνβάιιεη κηα ελδεηθηηθή πξνζθνξά. Ο πξνκεζεπηήο εληάζζεηαη εθφζνλ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε ελδεηθηηθή πξνζθνξά ηνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηα ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα. Δλδεηθηηθέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο αγνξψλ θαη λα ππνβάιινληαη εθ λένπ βειηησκέλεο. ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο, εθφζνλ θάπνηνο πξνκεζεπηήο έρεη εληαρζεί ζην δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ, κπνξεί λα θαηαζέηεη πξνζθνξέο (βαζηζκέλεο ζηελ ελδεηθηηθή ηνπ πξνζθνξά) γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη θαη εληάζζνληαη ζε απηφ. Ηιεθηξνληθή Γεκνπξαζία 11 (νδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 1παξ.7 θαη άξζξν 54). Πξφθεηηαη γηα κηα λέα ηάζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο ζε έλαλ on-line δηαγσληζκφ. Έλα είδνο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ε αλάζηξνθε δεκνπξαζία. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία αληίζηξνθεο ξνήο. Λεηηνπξγεί ζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαλαισηηθέο δεκνπξαζίεο αιιά έρεη αλάπνδε ξνή. ηφρνο είλαη λα νδεγεζνχλ ρακειά νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ. Παξάιιεια κεηψλνληαη νη θαη ρξφλνη δηαπξαγκάηεπζεο Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο αλάζηξνθεο δεκνπξαζίεο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 3 12 Ρνκπφιε Α., Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο «Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο», ΗΕ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα, επηέκβξηνο 2005, ζει 2 15

16 Ηιεθηξνληθή αγνξά (e-market place) 13 : Μηα ειεθηξνληθή αγνξά επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε κηα εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ πιαηθφξκα ζην δηαδίθηπν, πξνζθέξνληαο ζηηο δεκφζηεο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο. πλδπαζκέλεο κε ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, νη ειεθηξνληθέο αγνξέο επηηξέπνπλ ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λα θάλνπλ παξαγγειίεο πξντφλησλ. Ηιεθηξνληθφο θαηάινγνο (e-catalogue) 14 : Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ πξντφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ. Ζ χπαξμε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ δηεπθνιχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη κεηψλεη ηηο δαπάλεο, γηαηί νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ, κπνξνχλ λα παξαγγέιλνπλ πξντφληα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο, ρσξίο λα μεθηλνχλ δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. πλήζσο, νη εηαηξίεο πνπ θαηαρσξνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο έρνπλ ζπλάςεη κηα ζπκθσλία-πιαίζην κε ηε δεκφζηα αξρή. πζηήκαηα πξνεπηινγήο: Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, θαζψο θαη φηη πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζεηξά εγγξάθσλ γηα θάζε δηαγσληζκφ (πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ, ηξαπεδηθέο θαηαζηάζεηο θ.ά). Σα ζπζηήκαηα πξνεπηινγήο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιιεη θάζε 13 e-marketplace: πξφθεηηαη γηα έλα δηθηπαθφ ηφπν, ν νπνίνο θηινμελεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο αγνξνπσιεζηψλ. public e-marketplace: πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηή αγνξά, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παγθφζκηα ζπκκεηνρή θαη δηάθνξνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο (έλαλ πξνο πνιινχο, πνιινί πξνο πνιινχο θηι). Οη ηηκέο θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αγνξά θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαγγειίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σππηθά ν ειεθηξνληθφο δεκφζηνο ηφπνο αγνξάο ιεηηνπξγεί απφ έλαλ νπδέηεξν θνξέα ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο ξφινο είλαη λα θέξεη πσιεηέο θαη αγνξαζηέο ζε επαθή. private e-marketplace: κία ηδησηηθή αγνξά πνπ επηηξέπεη ζε εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο λα θάλνπλ πξνζθνξέο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή επηηξέπεη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ πξνζθέξεη. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο (έλαλ πξνο πνιινχο, πνιινί πξνο πνιινχο θηι). πλήζσο ε δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη απφ κία ή κεξηθέο κεγάιεο εηαηξείεο θαη είλαη αλνηθηή ζηνπο ζηξαηεγηθνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο. horizontal e-marketplace: πξφθεηηαη γηα κία ειεθηξνληθή αγνξά (Β2Β) κε πνιιέο εηαηξείεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε θνηλέο ιεηηνπξγίεο ή επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. vertical e-marketplace: νη ειεθηξνληθέο απηέο αγνξέο (Β2Β) εζηηάδνπλ ζε έλα ζρεηηθά ζηελφ εχξνο απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο. 14 Catalog Aggregation: πξφθεηηαη γηα έλα θαηάινγν πξντφλησλ κε θαλνληθνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια ζπγθξίζηκα ηα πξντφληα. Catalog Aggregator: πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ειεθηξνληθήο αγνξάο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηάινγνη απφ πνιινχο πσιεηέο κε ζπγθξίζηκεο ζηαηηθέο ηηκέο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επηινγψλ αγνξάο γηα ηνπο αγνξαζηέο. 16

17 εηαηξία κηα θνξά ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν. Μεηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ηνπο είλαη δηαζέζηκα on-line γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Ηιεθηξνληθέο θάξηεο αγνξψλ-πιεξσκψλ: Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθέο θάξηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο, γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κηθξήο αμίαο απεπζείαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. ηε ζπλέρεηα, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ ζηα νπνία κπνξεί λα δηαηξεζεί ε ειεθηξνληθή πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία: ρήκα 1: Πεγή: Σα θπξηφηεξα απφ ηα ζηάδηα απηά είλαη: ε επηινγή ζηξαηεγηθήο πξνκεζεηψλ, ε εθηίκεζε ηεο αγνξάο πξνκεζεπηψλ, ε δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ, ε επηινγή πξνκεζεπηψλ (ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο, ή θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ), ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο ζχκβαζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ), ε αλάζεζε θαη ηέινο ε δηαρείξηζε ηεο ζχκβαζεο. 17

18 ρήκα 2 Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν θχθινο κηαο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο: Πεγή: «E-procurement in action. A guide to e-procurement for the public sector» - OGC (Office of Government Commerce) Spring 2005, ζει Γηαπηζηψλεη ινηπφλ θαλείο φηη ε ειεθηξνληθή πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δχν κέξε. Ζ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο θαιείηαη «esourcing 16» θαη αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε ζχλαςε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ. Πεξηιακβάλεη: Ζιεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. Ζιεθηξνληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ: Αλαδεηνχληαη ειεθηξνληθά νη ελ δπλάκεη πξνκεζεπηέο. Γεκνζηεχνληαη νη πξνδηαγξαθέο. Γεκνζηεχεηαη πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη πξφζθιεζε γηα δηαπξαγκάηεπζε OGC (Office of Government Commerce), «E-procurement in action. A guide to e-procurement for the public sector» Spring 2005, ζει 30 ((http://www.ogc.gov.uk/documents/cp0025.pdf) 18

19 ρήκα 3 Πεγή: «E-procurement in action. A guide to e-procurement for the public sector» - OGC (Office of Government Commerce) Spring 2005, ζει Ζ δεχηεξε θάζε κηαο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο «Purchase to Pay» 18 πεξηιακβάλεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζε θάπνηνλ πξνκεζεπηή θαη απνηειείηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ επηινγή ησλ εηδψλ, ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο, ηελ παξαιαβή ηεο, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηέινο ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. ρήκα 4 Πεγή: «Managing your Procurement Process online using e-procurement Solutions», Sarah Cotgreave, Director of ecommerce and Shared Services OGC buying.solutions, GPS London conference, ΔΟΗ: Expression Of Interest, PQQ: Pre-qualification Questionnaire, RFQ: Request For Quotation. 18 OGC (Office of Government Commerce), «E-procurement in action», ibid, ζει

20 Σα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπνπλ ηελ δηελέξγεηα on line ζπλαιιαγψλ κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή. Πεξηιακβάλνπλ: πζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αγνξαζηψλ, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνπλ ηελ εζσηεξηθή ξνή εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή αγνξά πξντφλησλ, θαηά ηελ νπνία αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο δηαπξαγκαηεχνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Ηιεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηα νπνία παξέρνπλ αξθεηέο ειεθηξνληθέο ιχζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία φπσο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, ειεθηξνληθέο θάξηεο αγνξψλ πιεξσκψλ, θαιάζηα αγνξάο, ηηκνιφγεζε θαη πιεξσκή θαζψο θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε πξνο απνθπγή ιαζψλ, έθδνζε πηζησηηθψλ ζεκεησκάησλ θαη επηζηξνθή πξντφλησλ. Ζ πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πνιχ ρξφλν γηα ην πξνζσπηθφ, ελψ κεηψλεη ηα ιάζε ζηηο παξαγγειίεο θαζψο θαη ηηο παξαγγειίεο εθηφο ζπκβάζεσλ (maverick purchasing). Παξάιιεια, ηα ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγψλ. ηελ Δπξψπε έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο επηηπρεκέλεο ιχζεηο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο εθαξκφδνληαη ήδε νη αθφινπζεο πξαθηηθέο: Γεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ: Ζ δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ε ειεθηξνληθή βάζε TED (Tenders Electronic Daily) ηεο Δ.Δ., ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνθεξχμεηο ζπκβάζεσλ, πξναγγειίεο, γεληθή πιεξνθφξεζε θαη αλαγγειίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηφζν απφ θξάηε-κέιε φζν θαη απφ ηξίηεο ρψξεο. Ηιεθηξνληθή παξνρή εγγξάθσλ: Αξθεηνί δεκφζηνη θνξείο δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν φια ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνθεξχμεηο (ηερληθά ζρέδηα, θείκελα ζπκβάζεσλ θιπ.) επηηξέπνληαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά, θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κηα εηαηξία κπνξεί άκεζα θαη εχθνια λα δηαπηζηψζεη αλ κηα πξνθήξπμε ηελ αθνξά ή φρη. 20

21 Ηιεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ: Κάπνηα θξάηε-κέιε έρνπλ μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή θαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. Ηιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (e-auctions): Παξφηη δελ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε-κέιε κηα ζηαζεξή λνκηθή βάζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο, θάπνηα θξάηε εθαξκφδνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ρξεζηκνπνηψληαο «πεηξακαηηθή» λνκνζεζία. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα παξέλζεζε ψζηε δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ζεκεία ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο. Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ βνεζά ζηε κείσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε γηαηί κπνξεί λα κελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 20 : 1. Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηειηθά ζηάδηα κηαο πξνκήζεηαο, φηαλ φινη νη παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή, φπσο ε έγθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ή νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο έρνπλ ήδε δηεπζεηεζεί. 2. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ελεκεξσζεί έγθαηξα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα αιιά θαη κε ην είδνο ηεο δεκνπξαζίαο. Πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα δνθηκαζηηθή δεκνπξαζία, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε δηαδηθαζία. Αθφκα θαη φηαλ ε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δηεμάγεηαη κε νξζφ ηξφπν, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ππεξβνιηθά ζπρλά, γηαηί κπνξεί λα έρεη άζρεκεο επηπηψζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο (ππεξβνιηθή κείσζε ηηκήο). Ο αγγιηθφο νξγαληζκφο OGC (Office of Government Commerce) έρεη αλαπηχμεη έλα εξγαιείν ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο λα απνθαζίζνπλ εάλ ε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία είλαη ε θαηάιιειε επηινγή γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. Μέζσ ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ειέγρεηαη:

22 ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. (Σν επίπεδν ζεσξείηαη πςειφ αλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά). ε πξνβιεπφκελε αμία ηεο πξνκήζεηαο. (Ζ πξνκήζεηα ζεσξείηαη πςειήο αμίαο αλ πιεζηάδεη ηα θαηψθιηα πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ). Σν επίπεδν πνιππινθφηεηαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο. (Τςειφ=ηδηαίηεξα πνιχπινθα έξγα, ρακειφ= απιά αγαζά ή ππεξεζίεο). Σν επίπεδν αθξίβεηαο κε ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. (Τςειφ=νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ εχθνια λα θαηαιάβνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο. Υακειφ=Παξέρεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή θαη απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ παξέκβαζε ηνπ πξνκεζεπηή). Ζ δπζθνιία ή ε επθνιία απφθηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο. (Υακειφο βαζκφο= ην αγαζφ ή ε ππεξεζία κπνξεί λα παξαζρεζεί εχθνια θαη γξήγνξα). Σν κέγεζνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο πξνκήζεηαο. (Τςειφ= Ο νξγαληζκφο εμαξηάηαη απφιπηα απφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία.) Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. (πνζνηηθνπνίεζε φισλ, κέξνπο ή θαλελφο θξηηεξίνπ). 22

23 eauctions Decision Tool START STEP 1: The Competitive Environment What is the level of market competition for the procurement? E.g. typically HIGH = 3 or more capable suppliers are likely to tender for the procurement. LOW What is the predicted market value of this procurement (i.e. is it attractive HIGH to suppliers)? E.g. typically HIGH = Circa OJEU level, LOW = significantly below OJEU level, circa 40k or less. Between these two levels a procurement is typically suitable for an eauction (HIGH) but you may wish to seek further guidance. High Level of Market Competition 4 4 Low 4 4 Low High Market Value (Attractiveness) STEP 2: The Procurement Specification What is the level of product/service complexity for this procurement? E.g. HIGH = Highly complex projects LOW = Straightforward goods or services With what level of accuracy can the procurement be specified? E.g. HIGH = Suppliers can easily understand the requirement LOW = Requirement can only be defined superficially and needs early supplier intervention LOW HIGH 23

24 High Level of Product/Service Complexity 4 4 Low 4 4 Low High Level of Specification Accuracy DECISION POINT Based upon the inputs to steps 1 and 2 an answer has been generated at the decision point above. A RED response means that an eauction is probably not suitable for your procurement as it is currently structured. You may also wish to consider whether: a) There are any individual aspects of the procurement that may be suitable for an eauction. b) There are any opportunities to utilise eauctions at other points in the supply chain. You can also contact the OGC eprocurement team for advice contact: OGC Service Desk: An AMBER response means that you should go on to complete steps 3 and 4, but you may choose to seek clarification from a member of the OGC eprocurement team before you proceed. OGC Service Desk: contact: A GREEN response at decision point 1 means that you should go onto complete steps 3 and 4. 24

25 STEP 3: The Strategic Value This step does not prevent the use of an eauction but does help assess the risk involved. What level of supply market complexity is there in this procurement? E.g. Can the product or service be sourced simply and quickly? Yes = LOW LOW What level of strategic importance is attached to this procurement? E.g. Is the organisation totally dependent on this product/service? No = LOW LOW High Level of Supply Market Complexity 5 5 Low 5 5 Low Strategic Importance of Procurement High STEP 4: Nature of Procurement Award Criteria To what extent are the procurement award criteria quantifiable? All quantifiable All non-quantifiable A mix of both All quantifiable

26 DECISION POINT Decision point 2 represents the final recommendation regarding the suitability of an eauction in this procurement. This is calculated from your responses to all previous questions. It is recommended that you print a copy of your results before clicking on any of the links shown below. The results shown above should be interpreted as follows: RED = A red response suggests that this procurement is probably not suitable for an eauction as it is currently structured i.e. the risks will probably outweigh the benefits. You may also wish to consider whether: a) b) There are any individual aspects of the procurement that may be suitable for an eauction. There are opportunities to utilise eauctions at other points in the supply chain. You can also contact the OGC eprocurement team for advice. contact: OGC Service Desk: AMBER = An amber response at decision point 2 suggests that an eauction may be suitable for this procurement but you may want to discuss this further with a member of the OGC eprocurement team or an eauction Service Provider. OGC Service Desk: contact: OGCbuying.solutions Service Desk: contact: or contact: eauctions Service Providers GREEN = A green response at decision point 2 means that this procurement appears to be suitable for an eauction and you may wish to consult with OGC buying.solutions about their eauction Services Framework. OGCbuying.solutions Service Desk: contact: or contact: eauctions Service Providers Σν Δξγαιείν επηινγήο δηαηίζεηαη ζε αξρείν excel, είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζην θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ρψξεο σο θξηηήξην επηινγήο ή κε ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο σο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο θαιχηεξεο ηηκήο. Άιιεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη Δπξσπατθέο ρψξεο είλαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ αγνξψλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ θαη ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. 26

27 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ λα εδξαηψζνπλ ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηε ρψξα ηνπο: Πίλαθαο 1: [Πεγή: E-procurement in action. A guide to e-procurement for the public sector» - OGC (Office of Government Commerce) Spring 2005] Υψξα Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο (e-auctions) Γηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ Γηαδηθαζία Ιζηνζειίδα P2P (purchase to pay) e-sourcing Αγγιία https://www.zanzibarportal.gov.uk/ https://www.zanzibar portal.gov.uk/ k/ Απζηξία E-Shop Βέιγην JEPP (Joint Electronic Public Procurement) Γαιιία Πχιε Ixarm Γεκφζηεο πξνκήζεηεο Πχιε Ixarm Πχιε Ixarm Γεκφζηεο πξνκήζεηεο Γεξκαλία f _Online Γαλία DOIP (Danish Public Procurement Portal) Ιξιαλδία Τινπνίεζε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ Δγγξαθή πξνκεζεπηψλ θαη ηζηνζειίδα επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Ιηαιία Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione Ννξβεγία Ζιεθηξνληθή αγνξά ehandel Πνξηνγαιία Πηινηηθή ειεθηξνληθή αλάζηξνθε δεκνπξαζία (e-auctions) Απφ ην 2004 ιεηηνπξγεί πχιε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ νπεδία Γεκφζην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ζπκθσλίεο πιαίζην 27

28 ηνλ επφκελν πίλαθα θαη ζην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην επίπεδν πινπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 25: Πίλαθαο 2: Πεγή: 1st High Level Seminar on E-procurement «Good Governance for Development in Arab Countries Initiative - E-Procurement in a Euro-Mediterranean Comparative Context (paper). Giuseppe Pennella Head of Research and Development, Formez Naples, January

29 ρήκα 5: Βαζκφο πινπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Πεγή: 1st High Level Seminar on E-procurement «Good Governance for Development in Arab Countries Initiative - E-Procurement in a Euro-Mediterranean Comparative Context (paper). Giuseppe Pennella Head of Research and Development, Formez Naples, January Ο ιφγνο πνπ δίλεηαη ηφζε ζεκαζία ζηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο, είλαη φηη ν ζηφρνο λα θαηαζηεί ν ρψξνο εληαίνο θαη νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθφο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνκεζεπηέο απφ φια ηα θξάηε ηεο Δ.Δ. αιιά θαη δηεζλψο, λα ζπκκεηέρνπλ. Όπσο θαίλεηαη φκσο απφ ην αλσηέξσ ζρήκα, ην επίπεδν σξηκφηεηαο ζε θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Θεηηθφ βέβαηα είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο νη ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη έρνπλ μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 29

30 Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο, νη επξσπατθέο νδεγίεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο δηεμαγσγήο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πνπ πξνηείλνπλ. Κάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιεο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο αξθεί λα δηαζθαιίδεη φηη νη απηέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο Ζ πιεξνθνξία είλαη ε βαζηθή πεγή ιεηηνπξγίαο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Θα πξέπεη ινηπφλ λα είλαη πάληα επηθαηξνπνηεκέλε θαη αθξηβήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ απηνζθνπφ, αιιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα κέζν πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ νξζή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ πινπνηεί θάζε ρψξα, ζα πξέπεη ινηπφλ λα επηιέγνληαη κε βάζε: Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο απηήο. Οξγαλσζηαθά δεηήκαηα. Σηο θνηλσληθέο θαη εδαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδεη. Σελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε 22. ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ έρνπλ αλαδεηρζεί, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πξαθηηθέο. Ζ κειέηε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζηε ρψξα καο ελφςεη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ. Ζ επηινγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά θαη ην επίπεδν σξηκφηεηάο ηνπο. Έηζη, νξηζκέλα ζπζηήκαηα πνπ ζηε ρψξα ηνπο κπνξεί λα ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα πξσηνπφξα θαη λα έιαβαλ βξαβεία θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, ελδερνκέλσο λα παξαιείπνληαη απφ ηελ παξνπζίαζε απηή. Δπηιέρηεθαλ ινηπφλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Γαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο θσηίαο, ηεο Γαιιίαο, ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο ηγθαπνχξεο, θαη ηνπ Καλαδά. 21 Πεγή: Κ. Παλάγνπ, Β. Παπαθαλέιινπ, Θ. Παλαγησηνπνχινπ, «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο. Πεξίπησζε κειέηεο ε Διιάδα», Δ..Γ.Γ., ΗΕ εθπαηδεπηηθή ζεηξά, Δπηβιέπνπζα: Αζελά Ρνκπφιε, Τπνέξγν 2 ζει Batini Carlo, University of Milano Biccoca, Italy, «The eg4m Italian Project. Technological Challenges in Implementing e-procurement systems», ζει 2. 30

31 Ηλεκηπονική πύλη δημοζίυν ππομηθειών: Η πεπίπηυζη ηηρ Γανίαρ ηε Γαλία ιεηηνπξγεί ε πχιε Γεκνζίσλ πξνκεζεηψλ «DOIP», ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί κηα ειεθηξνληθή αγνξά φπνπ έρνπλ πξφζβαζε φινη νη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο ηεο ρψξαο. Κεληξηθή ηδέα ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο πχιεο γηα φινπο ηνπο αγνξαζηέο αιιά θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε ελεκέξσζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αγνξψλ θαη πσιήζεσλ. Ζ ελέξγεηα απηή θαηέζηεζε ηε Γαλία κηα απφ ηηο πξσηνπφξνπο ζηνλ ηνκέα απηφ ζε παγθφζκην επίπεδν 23. Πεγή: https://www.gatetrade.net/index.asp Ζ πιαηθφξκα απηή έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα εμππεξεηεί ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο B2Β φζν θαη B2G θαη θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηήλ αθφκα θαη αλ δελ εδξεχεη ζηε Γαλία. Μέρξη ζήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 100 πξνκεζεπηέο έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πχιε. Μφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη αγνξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο πνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα απηή, ηηο ηηκέο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο

32 Ζ πιαηθφξκα πξνζθέξεη κεηαμχ άιισλ: πλνιηθή εηθφλα ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηα αγαζά πνπ παξέρεη, κέζσ ηεο εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Έλαλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο. Γπλαηφηεηα εχθνιεο εχξεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ θαη δπλαηφηεηα απνζηνιήο λέαο παξαγγειίαο. Γπλαηφηεηα εχξεζεο αγαζψλ κε νηθνινγηθή εηηθέηα. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία ηζηνξηθνχ ησλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε: ρξεηάδεηαη κφλν ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη εγγξαθή ψζηε λα απνθηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο ην φλνκα θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε. Ηλεκηπονική πλαηθόπμα διεξαγυγήρ ηλεκηπονικών ππομηθειών: η πεπίπηυζη ηηρ Ιηαλίαρ. Ζ Ηηαιία έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ην πξφγξακκα «eg4m 24», ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ «front office» γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ «back office» γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα είλαη κεηαμχ άιισλ φηη απεπζχλεηαη ζηνλ ρξήζηε (User oriented), ζηεξίδεηαη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 25. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη θαη ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Παξάιιεια, βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο 26 εθινγίθεπζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε ρψξα, ηφζν νη δεκφζηνη θνξείο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη κηθξνκεζαίεο, επηιέγνπλ δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί ε εηαηξία CONSIP ε νπνία αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ εηαηξία απηή απνηειείηαη απφ δχν δηεπζχλζεηο: Σε δηεχζπλζε ICT (Information Technology Division) ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη ηε δηεχζπλζε PA On line Purchasing Division 24 Σν πξφγξακκα «eg4m:e-government for Mediterranean Countries» δηεμάγεηαη απφ ηελ Ηηαιία θαη έρεη ζηφρν ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. 25 Batini C, «The eg4m Italian Project,». Ibid. 26 Giuseppe Fiore, Francesco Licci, «The razionalization Program of Public Spending», Consip Ltd, Naples, 30 Ηαλνπαξίνπ

33 (DARPA) πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθινγίθεπζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηξηψλ δξάζεσλ: πκθσλίεο Πιαίζην Τπνζηήξημε ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηεο Γ.Γ Αγνξά E-Shops Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο Ζιεθηξνληθή Αγνξά Αγνξέο βάζεη ζπκθσληψλ πιαίζην. Απεπζείαο αγνξέο. Πξνζέγγηζε «Πνιινί πξνο Έλαλ» ηφρνο αγνξάο: Μεγάιεο πνζφηεηεο Σππνπνηεκέλα πξντφληα Μηθξή δηαθχκαλζε ηηκψλ Αξγή απφζπξζε πγθέληξσζε δήηεζεο. Αλάπηπμε ζπκθσληψλ πιαίζην. Απηφκαηε αμηνιφγεζε ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ηφρνο αγνξάο: Δμεηδίθεπζε Μεγάιε δηαθχκαλζε ηηκψλ Γξήγνξε απφζπξζε Αγνξέο θάησ απφ ηα θαηψθιηα ηεο ΔΔ. Απεπζείαο αγνξέο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Πξνζέγγηζε «Πνιινί πξνο Πνιινχο». Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο πξνκεζεπηή. ηφρνο αγνξάο: Υακειφ θφζηνο Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε αγαζψλ Αμία πξνκήζεηαο: Πάλσ θαη θάησ απφ ηα θαηψθιηα πνπ νξίδεη ε ΔΔ Αμία πξνκήζεηαο: Κάησ απφ ηα θαηψθιηα ηεο ΔΔ Δθηηκάηαη φηη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απηήο, εμνηθνλνκήζεθαλ ην 2005, επξψ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο πνπ πξναλαθέξζεθε, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ αγνξέο ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλά ηα θαηψθιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 33

34 (Πεγή: Ζ αγνξά είλαη αλνηθηή ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο, ελψ ηα θξηηήξηα επηινγήο δελ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθά. Ζ δηαδηθαζία είλαη εμ νινθιήξνπ ςεθηνπνηεκέλε, ελψ ε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ δίλεη ζηηο ζπλαιιαγέο λνκηθή ηζρχ. Οη αγνξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ απεπζείαο θάπνηα αγαζά ή ππεξεζίεο απφ ηνλ θαηάινγν, είηε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο εμ νινθιήξνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη πξνκεζεπηψλ. Αγνξέο απφ έλαλ θεληξηθφ θνξέα Απνθεληξσκέλεο αγνξέο πκθσλίεο πιαίζην Ζιεθηξνληθέο αγνξέο Ηζνξξνπία Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ κέζσ νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο εζληθή δήηεζε Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνκεζεπηή, κεηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Γηαθάλεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνκεζεπηψλ Δπξεία δηαζεζηκφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πκκεηνρή ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ Δπαλαιακβαλφκελεο πξνκήζεηεοπαξαθνινχζεζε δαπαλψλ. 34

35 Ηλεκηπονική πύλη δημοζίυν ππομηθειών: Η πεπίπηυζη ηηρ Σκυηίαρ: Πεγή: Σν ζχζηεκα δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ PECOS (Professional Electronic Commerce Online System) πνπ έρεη πινπνηήζεη ε θσηία απνηειεί κηα απφ ηηο πην θαηαλνεηέο θαη επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, φινο ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο θσηίαο ζε θεληξηθφ αιιά θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, ελψ νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο. Ζ ππεξεζία ιεηηνπξγεί απφ ην 2002 θαη εμππεξεηεί φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη πξνκεζεπηέο. Ζ ρξήζε ηεο πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη εθ άπαμ ζπλδξνκήο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην ζχζηεκα 27. Ζ δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πχιεο εληζρχεη ηε δηαθάλεηα, ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ δηελέξγεηα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ 27 Case Studies on E-procurement Implementations, Italy New South Wales New Zealand Scotland Western Australia, Australian Government, Department of Finance and Administration, Australian Government Information Management Office, Commonwealth of Australia

36 ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία Capgemini UK κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο εηαηξίαο ELCOM θαη παξέρεηαη δσξεάλ. Ζ πχιε δηαζέηεη μερσξηζηφ ρψξν κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε δεκφζηα δηνίθεζε απνβιέπεη ζηε ζχλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ ζε πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε ζπλαθζεί ζχκβαζε. Ζ εηαηξία ELCOM δηαζθαιίδεη γηα ηνπο ρξήζηεο: Αζθαιή πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ. Δχθνιε δεκηνπξγία πξνηχπσλ εγγξάθσλ θαη βηβιηνζήθεο εγγξάθσλ. Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Δξγαιείν αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Γηεπθφιπλζε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο. Δθπαίδεπζε ελδηαθεξνκέλσλ. Σερληθή ππνζηήξημε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηνπο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα. Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ. Η πεπίπηυζη ηηρ Αγγλίαρ: Το ππόγπαμμα «Zanzibar» ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα «Zanzibar», ην νπνίν απνβιέπεη ζηελ πιήξε ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ειεθηξνληθή αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ, ειεθηξνληθή ππνβνιή παξαγγειηψλ, ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε). 36

37 Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: Πεγή: «Managing your Procurement Process online using e-procurement Solutions» Sarah Cotgreave Director of ecommerce and Shared Services OGCbuying.solutions, GPS London conference, Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Zanzibar» είλαη κεηαμχ άιισλ: Καηλνηφκα εξγαιεία πξνκεζεηψλ δηαζέζηκα ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα. Μνλαδηθφ ζεκείν εηζφδνπ γηα πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. Κεληξηθή επηινγή πξνκεζεπηψλ. Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο. Γηαδηθαζία απνζηνιήο παξαγγειηψλ θαη πιεξσκψλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ αγνξψλ-πιεξσκψλ ή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο

38 Πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε πφξσλ, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ. χλδεζε κε κηα ειεθηξνληθή αγνξά, ε νπνία εληζρχεη ηελ ήδε ππάξρνπζα επέλδπζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη ERP. 29 Ηλεκηπονικέρ αγοπέρ: η πεπίπηυζη ηηρ Γαλλίαρ Ζ Γαιιία έρεη αλαπηχμεη κηα ειεθηξνληθή αγνξά γηα ζηξαηησηηθέο πξνκήζεηεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν ειεθηξνληθέο πχιεο εηζφδνπ, ηηο «www.ixarm.com» θαη «www.achats.defense.gouv.fr» θαη απφ κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί κέζσ δηαδηθηχνπ θαη δηεπθνιχλεη ηηο πξνκεζεπηηθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ζηηο πξνκήζεηέο ηνπο θπξίσο απφ ΜΜΔ. Ζ ειεθηξνληθή απηή αγνξά δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ εηαηξηψλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη πξνκεζεπηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πξνκεζεπηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γαιιηθνχ θψδηθα δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ γηα ζηξαηησηηθέο πξνκήζεηεο

39 Πεγή: Οη πξνκεζεπηέο ηνπ ππνπξγείνπ απηνχ γηα άιινπ είδνπο πξνκήζεηεο, έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πχιε «www.achats.defense.gouv.fr». Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ην θάθειν κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε πξνκήζεηα θαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ επηηξέπεηαη. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πχιεο είλαη λα απνηειέζεη κηα επξσπατθή πχιε γηα ηελ ακπληηθή βηνκεραλία. Γηα ην ιφγν απηφ δεκνζηεχεη θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ΝΑΣΟ φπνπ ζπκκεηέρεη ε Γαιιία. 39

40 Πεγή: Όζνλ αθνξά ηηο κε ακπληηθέο πξνκήζεηεο, έρεη δεκηνπξγεζεί ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα achatpublic.com, φπνπ απνζηέιινληαη θαη απνζεθεχνληαη νη ππνςεθηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηεο ρξνλνιφγεζεο αιιά θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο. Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο απηήο είλαη επίζεο δπλαηή ε απνζηνιή δεκνζηεχζεσλ ζηα ΜΜΔ, ε δεκνζίεπζε θαθέισλ ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Καη απηή ε πχιε επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηεβάζνπλ ην θάθειν ηεο πξνκήζεηαο θαη λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ηελ πξνζθνξά ηνπο, ελψ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο λα ιάβνπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο, λα ηηο απνζθξαγίζνπλ θαη λα αλαθνηλψζνπλ ηνλ ππνςήθην ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε. Ζ πχιε δηαζέηεη ρψξν δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, κε ζηφρν ζπλήζσο ηε κείσζε ηεο ηηκήο. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, έλαο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη δνθηκαζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ demonstrators ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε δηεμαγσγή ηνπο. 40

41 Πεγή: Ηλεκηπονικέρ κάπηερ αγοπών πληπυμών η πεπίπηυζη ηηρ Αγγλίαρ και ηηρ Φιλανδίαρ. Μηα δηαθνξεηηθή πξαθηηθή ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ αγνξψλ-πιεξσκψλ. Ζ ρξήζε ησλ θαξηψλ απηψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηελ Αγγιία, ελψ πξφζθαηα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε Φηιαλδία. ηελ Αγγιία 30, ε ειεθηξνληθή θάξηα αγνξψλ-πιεξσκψλ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα ηεο VISA θαη επηά ζπκβεβιεκέλεο ηξάπεδεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ εχθνιν ηξφπν αγνξάο αιιά θαη πιεξσκήο ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε αγνξάο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ρακειήο αμίαο. Ζ ρξήζε ηεο θάξηαο ηππηθά κεηψλεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαηά 95%. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα παξαγγέιλνπλ αγαζά θαζεκεξηλήο ρξήζεο, εηζηηήξηα, θ.ι.π. θαη λα ηα παξαιακβάλνπλ έγθαηξα. Θεηηθφ είλαη, φηη κε ηε ρξήζε ηεο θάξηαο δελ θαζπζηεξεί ε πιεξσκή 30 services_government_procurement_card.asp 41

42 ησλ πξνκεζεπηψλ. Ζ θάξηα δηαξθεί γηα πέληε έηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγνξέο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηηο ιίξεο αλά ηηκνιφγην. Σα ζεηηθά ζεκεία ηεο ρξήζεο απηήο ηεο θάξηαο είλαη: Ζ θάξηα απνηειεί έλα απιφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν αγνξάο ηφζν γηα ηνπο αγνξαζηέο (εχθνινο ηξφπνο παξαγγειίαο) φζν θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο (ν πξνκεζεπηήο πιεξψλεηαη εγγπεκέλα ζε ηέζζεξηο κέξεο). Δληζρχεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε δπλαηφηεηα δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, αθνχ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο κεραληζκφο ειέγρνπ θαη δεκηνπξγείηαη πιήξεο αξρείν γηα ηελ θάζε ζπλαιιαγή. Γελ ππάξρεη θφζηνο γηα ην ρξήζηε. Ζ ρξήζε ηεο είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιήο απφ άιινπο ηξφπνπο αγνξάο θαη ελδείθλπηαη γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Γελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε γηα αγνξέο ρακεινχ χςνπο. Με ηε ρξήζε ηεο θάξηαο επηηπγράλεηαη γξεγνξφηεξε παξάδνζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ. Ο δεκφζηνο ππάιιεινο αγνξάδεη αγαζά θαη ππεξεζίεο φπνηε ηα ρξεηάδεηαη. Έηζη κεηψλεηαη ε δηαηήξεζε απνζεκάησλ. Ζ ρξήζε ηεο ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνπο αγνξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ ψζηε λα επηθεληξσζνχλ ζε πην παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Απνηειεί ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ αθνχ κεηψλεηαη ε ρξήζε ράξηνπ. Παξάιιεια έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρε θάξηα θαπζίκσλ (fuel card) ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νδεγνχο ησλ θξαηηθψλ νρεκάησλ λα πξνκεζεχνληαη θαχζηκα απφ ζπκβεβιεκέλνπο ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ. ην ηέινο εθδίδεηαη ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ, αιιά θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη αλ ε αγνξά θαπζίκσλ γίλεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. ηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Δπίζεο, ε έθδνζε ζπγθεληξσηηθνχ ηηκνινγίνπ κεηψλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ζ ρξήζε απηήο ηεο θάξηαο κπνξεί λα γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο (νδεγνχο) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν φρεκα, ελψ θάζε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηεί γηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα (ψζηε λα θαιπθζεί θαη ε πεξίπησζε ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. Ο αξηζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ 42

43 πνπ αθνξά θάζε ζπλαιιαγή θαηαγξάθεηαη ζηελ απφδεημε.) Ζ θάξηα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην πιχζηκν ηνπ απηνθηλήηνπ. ηε Φηιαλδία, ε ρξήζε θάξηαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο Mastercard. Ζ θάξηα απηή απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο ρψξαο. Γίλεηαη δεθηή ζε παγθφζκην επίπεδν απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαη θαη ηε Mastercard. Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, έρνπλ μερσξίζεη ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. Ζ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο ρψξεο απηέο δηέπεηαη απφ ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απφ ηε ζρεηηθή ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ πνπ δεζκεχεη ηηο ρψξεο πνπ ηελ έρνπλ ππνγξάςεη. Παξαηεξείηαη πάλησο φηη ζε δηεζλέο επίπεδν δελ ζηακαηνχλ νη πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηφζν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο φζν θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Η ηλεκηπονική πλαηθόπμα δημοζίυν ππομηθειών ηυν Ηνυμένυν Απαβικών Δμιπάηυν. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ. Ζ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ δεκηνπξγεί επλντθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζειθχεη θεθάιαηα θαη επελδχζεηο. ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή πχιε: κέζσ ηεο νπνίαο δηεμάγνληαη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ, φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζην εκηξάην ηνπ Νηνπκπάη. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-tender νη πξνκεζεπηέο εγγξάθνληαη ειεθηξνληθά, είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. Οη πιεξσκέο κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη ειεθηξνληθά st High Level Seminar on E-procurement «Good Governance for Development in Arab Countries Initiative - E-Procurement in a Euro-Mediterranean Comparative Context (paper). Giuseppe Pennella Head of Research and Development, Formez Naples, January

44 Πεγή: 44

45 Ηλεκηπονική πλαηθόπμα δημοζίυν ππομηθειών ηηρ Νόηιαρ Οςαλίαρ 32 Πεγή: https://tenders.nsw.gov.au/nsw/index.cfm ( πιεξνθνξίεο) ηελ Απζηξαιία, απφ ηνλ Απξίιην 2002 ππάξρεη δπλαηφηεηα κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ρψξαο, λα έρεη θάπνηνο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη ζε ζηνηρεία γηα πξνεγνχκελεο αλαζέζεηο ζπκβάζεσλ 33. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη πξφζβαζε ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάζνπλ ηε δηαθήξπμε θαη λα ζηείινπλ ειεθηξνληθά ηελ πξνζθνξά ηνπο 34. Δπηπιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ειεθηξνληθή αγνξά 35, ε νπνία παξέρεη κεηαμχ άιισλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ησλ πξνκεζεπηψλ, θαηάινγν κε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δέρνληαη κφλν ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο, θαη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αλαθνξψλ πξνο πεξαηηέξσ κειέηε θαη βειηίσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 32 Πεγή: 33 https://tenders.nsw.gov.au 34 https://tenders.nsw.gov.au/dpws

46 Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, νη δεκφζηνη θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο. Πεγή: Η πεπίπηυζη ηηρ Γςηικήρ Αςζηπαλίαρ 36 Πεγή: Ζ Γπηηθή Απζηξαιία έρεη πινπνηήζεη ην ζχζηεκα «Gem Tendering» ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ, θαηάινγν κε φιεο ηηο πξνκήζεηεο γηα ηηο νπνίεο αμηνινγνχληαη νη πξνζθνξέο,

47 θαη δπλαηφηεηα εχξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή αγνξά «Gem Purchasing» κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή ε αγνξά αγαζψλ κηθξήο αμίαο πνπ απαηηνχληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Γηα αγνξέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο πνπ απαηηνχληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη γηα ηα νπνία έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε, έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθφο ρψξνο «Gem Contracting» φπνπ ιεηηνπξγεί θαηάιιεινο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί θαλείο λα δεη θαη λα αγνξάζεη ηα αγαζά απηά 37. Η πεπίπηυζη ηος Καναδά: Η ηλεκηπονική πύλη δημοζίυν ππομηθειών MERX Πεγή: Ζ MERX είλαη ε κεγαιχηεξε ππεξεζία παξνρήο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηνπ Καλαδά. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα λα δεκνζηεχεη πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ, θαη ζηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αλαθαιχπηνληαο λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο απηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ησλ ΖΠΑ, ελψ εμππεξεηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή αγνξά. 37 Case Studies on E-procurement Implementations, Italy New South Wales New Zealand Scotland Western Australia, Australian Government, Department of Finance and Administration, Australian Government Information Management Office, Commonwealth of Australia

48 Αληίζεηα απφ αληίζηνηρεο ζειίδεο άιισλ ρσξψλ, ε MERX δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία ή ηελ πνιηηηθή ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Παξέρεη θαηάινγν ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα, αιιά δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο πξνκεζεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα θάλνπλ νη θνξείο απηνί. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ειεθηξνληθά, ελψ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε θαηαβνιή κεληαίαο ζπλδξνκήο. Όινη νη νκνζπνλδηαθνί θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα απηή θαη ηελ επθαηξία λα αλαδεηήζνπλ λένπο πξνκεζεπηέο. Οη νκνζπνλδηαθνί θνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζειίδα απηή γηα λα δεκνζηεχνπλ πξνκήζεηεο πνπ ην χςνο ηνπο μεπεξλά ηα $25,000. Δπίζεο, κέζσ ηεο ζειίδαο απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνκεζεπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πξνθίι θαηαρσξψληαο νξηζκέλα θξηηήξηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ MERX ηνπο απνζηέιιεη εηδνπνίεζε φηαλ δεκνζηεχεηαη κηα πξνθήξπμε πνπ ηαηξηάδεη κε ην πξνθίι απηφ. Δηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη επίζεο θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ ή θάπνηα αθχξσζε δηαγσληζκνχ. Οη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε πξνκήζεηα παξέρνληαη δσξεάλ, αιιά ηα έληππα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ παξέρνληαη επί ακνηβήο. Γηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ηειεθσληθά. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά (ελδερνκέλσο θαη κέζσ θαμ εθηφο αλ ε πξνθήξπμε δελ ην επηηξέπεη), αιιά φρη ειεθηξνληθά. Σέινο, παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πξνεγνχκελεο πξνκήζεηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ (θξηηήξηα αλάζεζεο, ηηκέο) ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψζνπλ on line, αγνξέο χςνπο έσο $ , κέζσ ηεο εθαξκνγήο «E-Purchasing». 38 Organization of American States, Inter-American Agency for Cooperation and Development, Government Best Practices Program, Profiles of Electronic Government Procurement Systems 48

49 Πεγή: GEBIZ PARTNER-Η πεπίπηυζη ηηρ Σιγκαπούπηρ Πεγή: 49

50 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο ηγθαπνχξεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο, θαηάινγνο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνκεζεχνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθά, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ειεθηξνληθά. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη πιήξε θαηάινγν ησλ πξνκεζεπηψλ απηψλ. Σν ζχζηεκα παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο, ηηο πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αγαζψλ θαη ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ θιεηζηψλ δηαγσληζκψλ θ.ι.π. Ζ εχξεζε γίλεηαη κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο ηδηαίηεξα θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε. ηελ ηζηνζειίδα δεκνζηεχνληαη φινη νη δηαγσληζκνί, ελψ έλαο αξηζκφο απηψλ δεκνζηεχεηαη ζηα θηλέδηθα θαη ηα αγγιηθά. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ ηνπο θαηαιφγνπο κε ηα πξντφληα ηνπο, λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο, λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο πιεξσκήο ηνπο, θαη λα απνζηέιινπλ απνδείμεηο εμφθιεζεο. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δίλνληαη θαη ειεθηξνληθά. Παξέρνληαη, ηέινο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθαλ νη δηαγσληζκνί θαζψο θαη ε αηηηνινγία ηεο αλάζεζεο. ηελ ηζηνζειίδα θαηαρσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αγνξέο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη δηαηεξνχληαη γηα ηξία ρξφληα. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ κπνξεί ε ελδηαθεξφκελε δεκφζηα ππεξεζία λα πξαγκαηνπνηήζεη απεπζείαο αγνξέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ $2000. Γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο αμίαο κεηαμχ $2,000 θαη $50,000, γίλεηαη πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ. ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλνπλ κέξνο δχν ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. Σν έλα δεκνζηεχεη ηελ πξφζθιεζε, ιακβάλεη, αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο θαη πξνηείλεη ηνλ θαηάιιειν πξνκεζεπηή, ελψ ην άιιν εγθξίλεη ηηο επηινγέο ηνπ πξψηνπ ζηειέρνπο. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ 39, θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. 39 Organization of American States, Inter-American Agency for Cooperation and Development, Government Best Practices Program, Profiles of Electronic Government Procurement Systems 50

51 1.3 Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη νη λέεο επξσπατθέο νδεγίεο. Οη νδεγίεο πνπ ζέζπηζε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηα θξάηε-κέιε, νη νπνίεο έπξεπε λα έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηηο 31/01/2006, απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ κέζσ κηαο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν πξψην βήκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ήηαλ ε ππνρξέσζε πνπ επέβαιε ε ΔΔ ζηα θξάηε κέιε λα δεκνζηεχνπλ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ TED (Tenders Electronic Daily) ηεο Έλσζεο, πεξίιεςε ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνκήζεηεο νη νπνίεο μεπεξλνχλ νξηζκέλα θαηψθιηα. Πεξίπνπ 1000 πεξηιήςεηο πξνθεξχμεσλ δεκνζηεχνληαη θαζεκεξηλά ζηε βάζε ζε 20 γιψζζεο. Ζ ηζηνζειίδα δηαζέηεη κεραλή αλαδήηεζεο πνπ βνεζά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα αλαδεηήζνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 40 : Πεγή:

52 Πεγή: Σν δεχηεξν βήκα, είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ 41. Πξνυπφζεζε φκσο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε ελαξκφληζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ε ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαζψο θαη ε ρξήζε θνηλνχ ιεμηινγίνπ (CPV) 42 γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη φζνη πξνκεζεπηέο ηεο Δ.Δ. ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη ζε θάπνην θξάηνο κέινο. 41 Γηα ην ιφγν απηή ε Δ.Δ έρεη ζέζεη ζε ηζρχ ην πξφγξακκα IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European egovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens), ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. ηφρνο είλαη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ αιιά θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία (http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24147b.htm). 42 Σν "Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο" (CPV - Common Procurement Vocabulary) νξίδεη ηελ νλνκαηνινγία αλαθνξάο πνπ ηζρχεη γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε νπνία ζεζπίζζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ην θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (EE L 340 ηεο , ζ. 1), εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αληηζηνηρία κε ηηο άιιεο πθηζηάκελεο νλνκαηνινγίεο. ε πεξίπησζε δηηζηακέλσλ εξκελεηψλ σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο, ιφγσ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο νλνκαηνινγίαο CPV θαη ηεο νλνκαηνινγίαο NACE πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξάξηεκα ΥΗ ή κεηαμχ ηεο νλνκαηνινγίαο CPV θαη ηεο νλνκαηνινγίαο CPC (πξνζσξηλή κνξθή) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξάξηεκα XVΗI, Α θαη Β, ππεξηζρχεη αληίζηνηρα ε νλνκαηνινγία NACE ή ε νλνκαηνινγία CPC [Οδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 27]. 52

53 Δηθφλα 1: Δλδεηθηηθνί θσδηθνί CPV, φπσο απηνί έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: Σν θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε αξκφδην θνξέα, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο SIMAP. ηελ ηζηνζειίδα απηή δηαηίζεληαη θαη ηα αθφινπζα ηππνπνηεκέλα έληππα, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ νδεγηψλ. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ (ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ) ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΦΘΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΦΗΛ ΑΓΟΡΑΣΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΜΔΝΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΓΟΡΧΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΔΚΥΧΡΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΛΔΣΧΝ Δηθφλα 2: Πξφηππα εληχπσλ γηα ρξήζε απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ. Πεγή: Παξφιν πνπ δελ θαιχπηνληαη φιεο νη πηπρέο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ αλακέλεηαη λα κεησζεί 53

54 θαηά 5% ιφγσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα κεησζεί θαη ην αληίζηνηρν ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο. 43 ε κηα πξνζπάζεηά ηεο λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο λέεο πξνηεηλφκελεο ηερληθέο, ε Δπξσπατθή Έλσζε αλέπηπμε κηα εθαξκνγή ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο αιιά θαη πξνκεζεπηέο λα ηελ εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ή λα ηε ζπκβνπιεπηνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ, ηεο δηακφξθσζεο ζπκθσληψλ πιαίζην, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ θαη ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο βήκα-βήκα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αθνινπζήζεη αξγφηεξα θαη ζηελ πξάμε. ην παξάξηεκα 4 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηαδηθαζίεο απηέο εθηφο απφ ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ, δηφηη ε πινπνίεζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη άκεζα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γεκνζίσλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ. Μηα άιιε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη θαη ε εθαξκνγή SETS 44, ε νπνία απνηειεί επξσπατθφ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην πξφγξακκα e-ten. Ζ εθαξκνγή αλαπηχρζεθε απφ κία νκάδα ζπλεξγαηψλ απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Διιάδα. πκκεηείραλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο, ε εηαηξία ΠΑΠΑΑΒΒΑ 45 θαη ν Γήκνο Γξεβελψλ. Ζ εθαξκνγή απηή ππνζηεξίδεη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, αθνινπζψληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην SETS είλαη κεηαμχ άιισλ: Πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζηκα κνληέια δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαγσληζκψλ. Πξνεηνηκαζία δεκνπξάηεζεο θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη αλάζεζεο. Πξνζαξκνζκέλα ππνδείγκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο γηα θαηαινγνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε εγγξάθσλ, αλαδήηεζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, αλαδήηεζε, εχξεζε θαη δηακφξθσζε πξνηχπσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε δηαγσληζκνχ. Με ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαζρεδηαζκνχ θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο ξνήο εξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο πξνκεζεηψλ, 43 «SYNERGY, THE IDABC QUARTERLY, AVRIL 2006,-ISSUE 06, &

55 ελψ δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζπλέλσζεο πιεξνθνξηψλ απφ πνιιέο πεγέο θαη κπνξεί λα θαζηεξψζεη έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν δεκνπξάηεζεο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ επαλεμέηαζε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα δηαγσληζκφ, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα δηακνξθψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα θαζήθνληά ηνπο. ην επφκελν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ: Ζ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. αληηκεηψπηζε θαη εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη πνιιέο δπζθνιίεο. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο Δ.Δ. ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζηα θξάηε κέιε, αιιά θαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ε φηη αθνξά ζέκαηα ινγηζκηθνχ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, εληνπίδνληαη ηα εμήο δεηήκαηα 46 : Σν γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ελδερνκέλσο λα ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα κίαο κφλν ρψξαο κέινπο, δελ δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη εγείξεη ζεκαληηθά ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη, αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επηπιένλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη πξνκεζεπηέο, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. εκαληηθφ πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη επίζεο ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ

56 φξσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ελφο ρξήζηε. Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη Δπξσπατθέο ρψξεο ελφςεη ηεο ελζσκάησζεο ησλ Δπξσπατθψλ νδεγηψλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο θαη λα βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ Open Source, ψζηε νη πξνκεζεπηέο λα κελ εμαξηψληαη απφ απηφ. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ελψ ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζε κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιή, ψζηε λα απαηηεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα απφ έλα κέζν ρξήζηε. Σέινο, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ νδεγηψλ θαη ελδερνκέλσο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο λέεο απαηηήζεηο, ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ησλ πξνκεζεπηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλα δήηεκα πνπ πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ππνβάιινληαη νη πξνζθνξέο. Δάλ ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά, δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε παξαιαβή πξνζθνξψλ ζε θιεηζηφ θάθειν. Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο, ελδέρεηαη λα απνθιείνληαη αξθεηνί πξνκεζεπηέο πνπ ίζσο πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα, κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο θαη παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δδψ, κηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζθαλάξηζκα ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε απνζηνιή ηνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ζ κεηαηξνπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ην αξρηθφ έγγξαθν. Άιιν θαίξην πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί είλαη ε πηζαλή απνζηνιή ηψλ κέζσ ηεο απνζηνιήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ην έγγξαθν πξηλ ην ζηείιεη, γηαηί ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θάλεη έιεγρν κφλν θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αλ ην αξρείν ελφο πξνκεζεπηή έρεη ηφ, απηφο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζέζεη εθ λένπ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ θαη αλαγλσζηψλ έμππλσλ θαξηψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θάξηα θαη ηνλ αλαγλψζηε. Δπεηδή δελ έρεη πξνηαζεί αθφκα ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγλσζηψλ θαη θαξηψλ πνπ λα είλαη ζπκβαηνί κεηαμχ ηνπο, νη πξνκεζεπηέο πνπ ζέινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζε πνιιέο ρψξεο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάθνξεο 56

57 ηέηνηεο ζπζθεπέο, δηαθνξεηηθά ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ήηαλ θαιχηεξν λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε νπνία ίζσο είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο, αιιά ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν ζχζηεκα επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, αθφκα θαη φηαλ ε πεξίνδνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πιεζηάδεη ζην ηέινο ηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη αλακέλεηαη απμεκέλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηνπο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ιφγσ θφξηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Σέηνηεο ιχζεηο ζα ήηαλ ε απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο ζε δηζθέηα, CD θ.ι.π. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ψζηε λα κελ απνζθξαγίδνληαη ηαπηφρξνλα, αιιά παξφι απηά λα απνζηέιινληαη σο εληαία πξνζθνξά. Όια ηα αλσηέξσ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ε Διιάδα νθείιεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ. Κεθάλαιο 2o: Η ελληνική αγοπά δημοζίυν ππομηθειών. Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ ην δεκφζην ηνκέα, ψζηε λα εκπιέθνληαη ιηγφηεξα άηνκα ζηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ, λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε. ηελ Διιάδα, ην επίπεδν ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ην θξάηνο δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη εθαξκφδνληαη επξέσο ζηελ Δ.Δ., κφλν δχν εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο: ε δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Απηφ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, φπνπ αλαξηάηαη ην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, ηα είδε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζνχλ δηαγσληζκνί, νη αξκφδηνη θνξείο, νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνγξαθεί θ.ι.π., θαη ε ειεθηξνληθή παξνρή εγγξάθσλ. Ζ ππεξεζία απηή ελδέρεηαη λα παξέρεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην θνξέα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. 57

58 ρέζε αμίαο αγαζνχ θαη πξνκεζεπηηθνχ θφζηνπο ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.» 47. γηα παξάδεηγκα είλαη αλαξηεκέλεο νη πξνθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Όκσο, ηα ππνδείγκαηα ησλ εληχπσλ δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί αθφκα ζην αλαζεσξεκέλν λνκηθφ πιαίζην παξ φηη απηφ ηζρχεη απφ ηελ 01/02/2006 αθφκα θαη αλ νη νδεγίεο δελ ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο Καηεγνξηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο πξνκεζεηψλ ε κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θαη άιισλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηε ρψξα καο, θξίλεηαη ζθφπηκε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο αγνξάο πξνκεζεηψλ αλάινγα κε ην «είδνο», ηελ «αμία» θαη ηε «δηαζεζηκφηεηα» ησλ αγαζψλ, αιιά θαη ην «πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ». Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ αγαζψλ θαη ηε ζεκαζία ησλ αγαζψλ ζε ζρέζε κε ην πξνκεζεπηηθφ θφζηνο: Τςειή Μεγάινο φγθνο παξαγγειηψλ πξψησλ πιψλ. Μαο ελδηαθέξεη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ αγαζνχ (αγνξά κέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ θ.ι.π.) Άκεζα αγαζά πςειήο αμίαο Μαο ελδηαθέξεη λα επσθειεζνχκε απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ αγνξαζηήπξνκεζεπηή (δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο) Έκκεζα αγαζά θαη ππεξεζίεο Μαο ελδηαθέξεη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θφζηνπο (αγνξά κέζσ θαηαιφγνπ θ.ι.π.) Ακεζα αγαζά ρακειήο αμίαο Πνιχ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ (π.ρ.αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ) Υακειή Υακειή Σππνπνηεκέλα πξντφληα Πνιππινθφηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ Τςειή Με ηππνπνηεκέλα πξντφληα Πεγή: Γξίγθαο Α. «Ζ Ζιεθηξνληθή Αγνξά ησλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ» Δ.Κ.Δ.Φ.Δ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» Net Media Lab, Interop Γηθηπαθφο ηφπνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.» 48 Βι. ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΑΝ κε ζέκα «Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ» κε εκεξνκελία έθδνζεο θαη Α.Π: Π1/

59 Αμία αγαζνχ Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ αμία ηνπ αγαζνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ζε πξνδηαγξαθέο. Τςειή ηξαηεγηθέο αγνξέο. Πξντφληα πςειήο αμίαο κε ρακειέο απαηηήζεηο ζην ζέκα ησλ πξνδηαγξαθψλ. Πνιινί πξνκεζεπηέο Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Δπαλαιακβαλφκελε πξνκήζεηα Κξίζηκεο αγνξέο. Πξντφληα πςειήο αμίαο κε πςειέο πξνδηαγξαθέο. Λίγνη πξνκεζεπηέο. (Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο) Υακειή Πνιινί πξνκεζεπηέο. Πξντφληα ρακειήο αμίαο κε ρακειέο απαηηήζεηο ζην ζέκα ησλ πξνδηαγξαθψλ. Παξαγγειία θαηά πεξίπησζε Πιεξσκή αλά παξαγγειία Αλάγθε δηαηήξεζεο ηζηνξηθνχ ησλ ηηκψλ γηα θάζε είδνο Δπαλαιακβαλφκελε πξνκήζεηα. Λίγνη πξνκεζεπηέο. Πξντφληα ρακειήο αμίαο κε πςειέο πξνδηαγξαθέο. πκβάζεηο-ζπκθσλίεο. πκθσλεκέλεο αμίεο. Υακειέο πξνδηαγξαθέο πνιινί πξνκεζεπηέο Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθψλ / πιήζνο πξνκεζεπηψλ Τςειέο πξνδηαγξαθέο ιίγνη πξνκεζεπηέο. Πεγή: [Παλαγηψηνπ Ν., Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο «Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο», ΗΕ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα, επηέκβξηνο 2005, ζει 26 / The Chartered Institute Of Purchasing & Supply, 2001, / Κ. Παλάγνπ, Β. Παπαθαλέιινπ, Θ. Παλαγησηνπνχινπ «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο. Πεξίπησζε κειέηεο ε Διιάδα», Δ..Γ.Γ., ΗΕ εθπαηδεπηηθή ζεηξά, Δπηβιέπνπζα Α. Ρνκπφιε] Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλα πξντφλ ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο, πξέπεη λα πξνεγεζεί ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεψλ καο θαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ θ.ι.π. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ε πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ κπνξεί λα γίλεη εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά ή φρη. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπγθαηαιέγνληαη αγαζά ρακειήο ηηκήο ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, πνηφηεηαο, αμηνπηζηίαο θ.ι.π, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα απφ κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ. Λφγσ ησλ κεησκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο ρακειήο ηνπο αμίαο, ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκε ινηπφλ ε ρξήζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πξνκεζεηψλ, ηα νπνία δελ ζα απαηηνχλ ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ. 59

60 Οη πξνκήζεηεο ζα κπνξνχζαλ λα δηελεξγνχληαη απφ θάζε θνξέα μερσξηζηά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, κε ηε ζπκπιήξσζε κηαο απιήο αίηεζεο αγνξάο θαη θάλνληαο ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη λα δηαηεξεί αξρείν ησλ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, αιιά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνκεζεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ, θαιφ ζα ήηαλ λα ζπλδπάδνπλ επξεία γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε είηε ζε αγαζά ρακειήο ηηκήο αιιά κε ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θ.ι.π. είηε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ ζηελ αγνξά. Δδψ ππάγνληαη πξντφληα κε πνιχ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο, ή πεξηπηψζεηο νιηγνπσιίνπ ή κνλνπσιίνπ. Σα αγαζά είλαη θξίζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ αιιά ην θφζηνο ηνπο είλαη ρακειφ. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε απνζεκάησλ αθφκα θαη κε επηπιένλ θφζηνο, πξνζέρνληαο πάληα βέβαηα λα κε γίλεη ην θφζηνο απηφ απαγνξεπηηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα ππνγξάθνληαη καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο κε αλαπξνζαξκνδφκελεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε απνζεκάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ EDI 49 ή web-edi 50 πξνκεζεπηψλ. κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζηα απνζέκαηα ησλ ηελ ηξίηε θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη αγαζά κε ζρεηηθά πςειφ θφζηνο, ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πνηφηεηαο, θ.ι.π. ελψ ην πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν. Άξα ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηηο ηηκέο θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αξκφδηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά αγαζψλ θαη λα δηεμάγνπλ ζπλερείο ειέγρνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ πάληα ηε ρακειφηεξε ηηκή. Θα πξέπεη φκσο λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πξνκεζεπηέο πνπ δίλνπλ πνιχ ρακειέο ηηκέο είλαη πξάγκαηη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζνπλ ην αγαζφ ζε απηέο ηηο ηηκέο (νδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 55). ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ππάγνληαη αγαζά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο θαη πςειέο πξνδηαγξαθέο, ελψ ππάξρνπλ ιίγα απνζέκαηα θαη κηθξφο αξηζκφο 49 Σν EDI (Electronic Data Interchange) απηνκαηνπνηεί ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαγγειίεο, ηηκνιφγηα θαη απνζηνιέο. 50 Σν Web-EDI πξνζθέξεη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθνλνκήζνπλ θεθάιαηα αμηνπνηψληαο ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 60

61 πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη δπλαηή ε δηαπξαγκάηεπζε, είηε γηαηί ηα απνζέκαηα είλαη ιίγα, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιινί δηαζέζηκνη πξνκεζεπηέο. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ αιιά επηβάιιεηαη θαη ε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αγνξέο πξέπεη λα είλαη κεζνπξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο θαη λα δηεμάγνληαη βάζεη ιεπηνκεξέζηαησλ ζπκβάζεσλ. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη πξέπεη λα ειέγρνπλ ζπλερψο αλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαθνινπζεί λα πξνκεζεχεη ζε ινγηθέο ηηκέο. Οη πξνκήζεηεο ηέηνησλ εηδψλ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ή αληαγσληζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ 51. Απηφ απνηειεί θαη θίλεηξν γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα αλαπηχμνπλ πην αληαγσληζηηθά, πνηνηηθά θαη θαηλνηφκα πξντφληα Δλδερφκελα πξνβιήκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα Δλφςεη ηεο κεηαθνξάο ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ζηελ ειιεληθή λνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ (λνκηθήο θαη ηερληθήο θχζεσο) πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ, θαζψο θαη ην είδνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί ε ελζσκάησζε απηή λα επηθέξεη, ηφζν ζην δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί είλαη ε εζληθή λνκνζεζία λα αληηβαίλεη ηεο θνηλνηηθήο (ηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθε ήδε απηφ ην πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ λφκνπ γηα ηνλ «Βαζηθφ Μέηνρν» 53 ). Άιιν, εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, είλαη ε χπαξμε εζληθνχ κνλνπσιίνπ ζε θάπνηνλ ηνκέα ελψ ε Δ.Δ. απαηηεί ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 54. Σέινο, ε θνηλνηηθή απαίηεζε γηα ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Αγνξάο, απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε ζηήξημε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 51 ε πεξίπησζε πνπ ν θξαηηθφο θνξέαο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. 52 Πεγή: «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο. Πεξίπησζε κειέηεο ε Διιάδα», Κ. Παλάγνπ, Β. Παπαθαλέιινπ, Θ. Παλαγησηνπνχινπ, Δ..Γ.Γ., ΗΕ εθπαηδεπηηθή ζεηξά, Δπηβιέπνπζα Α. Ρνκπφιε. 53 Πξφθεηηαη γηα ην λφκν 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λφκν 3414/2005, ν νπνίνο αλέθεξε θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πνπ δελ αλαθέξνληαλ ζηελ νδεγία 2004/18/ΔΚ. Σα απνδεθηά θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ελφο πξνκεζεπηή απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνην δηαγσληζκφ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο. 54 Bovis C. «Public Procurement in the European Union», Palgrave Macmillan,

62 Γπζθνιίεο ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη απφ ηελ θνηλνηηθή απαίηεζε γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο ησλ ππνθξηηεξίσλ επηινγήο φηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 55, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά (2004/18/EK, άξζξν 27) 56 θαη θνηλσληθά δεηήκαηα 57, ελδερνκέλσο λα πξνθαινχλ επηπιένλ θφζηνο ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ή ηελ θάιπςε αλαγθψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε. Οη νδεγίεο απηέο δεζκεχνπλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, κφλν ηηο αξρέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο επηρεηξήζεηο. Έκκεζα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ φζεο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην δεκφζην ηνκέα, ηδηαίηεξα φηαλ ην πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ μεπεξλά ηα θαηψθιηα πνπ ζέηνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο (βι. νδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 7 θαη 2004/17/ΔΚ, άξζξν 16). ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ππνρξεσηηθή ε δεκνζίεπζε ησλ δηαγσληζκψλ ζηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γεγνλφο πνπ δηεπξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ, αθνχ ιακβάλνπλ γλψζε θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη πξνκεζεπηέο απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. Ζ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη άκεζα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. ηφρνο ηνπο, άιισζηε, είλαη ε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαη ε ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Έκκεζα φκσο επεξεάδνληαη φινη εθείλνη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο ή ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ινηπφλ ζα πξέπεη λα 55 Δπηθνπξηθά, αλ γηα βάζηκν ιφγν (πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί) δελ κπνξεί λα γίλεη ν θαζνξηζκφο απηφο, ηφηε αξθεί ε θαηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. (2004/18/EK, άξζξν 53). 56 Σα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη δεκφζηεο πξνκήζεηεο ζα είλαη αλνηθηέο ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ παξαβίαζε φκσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαηάμεσλ απφ έλαλ πξνκεζεπηή, κπνξεί λα είλαη θαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, βάζεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/EΚ θαη 2004/18/EΚ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κηα εηαηξεία δηάζεζεο απνβιήησλ πνπ έρεη παξαβεί επαλεηιεκκέλα ηηο πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζηε δηνηθεηηθή λνκνζεζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο έρνπλ επηβιεζεί νξηζκέλα δηνηθεηηθά πξφζηηκα, κπνξεί λα απνθιεηζηεί ιφγσ ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. 57 Δίλαη πηζαλφλ κία αξρή λα ζέηεη θξηηήξηα κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο κε πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ φπσο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε πξέπεη λα είλαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. 62

63 είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ νξαηνχ θηλδχλνπ ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ κηαο κεγάιεο κεξίδαο ζεκεξηλψλ πξνκεζεπηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 58. Πηζαλφ πξφβιεκα ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί θαη απφ ηε ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ (νδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 38, παξ. 6) φηαλ νη πξνθεξχμεηο απνζηέιινληαη πξνο δεκνζίεπζε κε ειεθηξνληθφ κέζν, θαη φηαλ ε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Απηφ, αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ κεηψλεη ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ελδέρεηαη λα απνθιείζεη θάπνηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ή γλψζεηο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 59 θαη ίζσο δελ θαηαθέξνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ εγθαίξσο φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο καο γηα ηα έηε (http://www.infosociety.gr), κέρξη ζήκεξα νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ νχηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, νχηε απφ ην δεκφζην ηνκέα. Απηφ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζην γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δελ είραλ ηδηαίηεξν ιφγν ή θίλεηξα λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν. Άιισζηε ε ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ησλ Σ.Π.Δ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, δελ είρε ζρεδηαζηεί κέρξη ζήκεξα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νχηε αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο γηα λα σζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.. Σν κέρξη ζήκεξα ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ ππνζηήξηδε πιήξσο ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ελψ ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη δηαζέζηκεο επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε ρακειφ θφζηνο, δελ ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζηελ επξεία ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 58 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ε ΔΔ αλαπηχζζεη ηε δξάζε «e-inclusion» κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπ «ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ». ηφρνο ηεο είλαη ε απνθπγή λέσλ εηδψλ απνθιεηζκνχ ιφγσ έιιεηςεο «ςεθηαθήο γλψζεο» ή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. ηελ Διιάδα νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αθνξνχλ θπξίσο άηνκα κε αλαπεξίεο. ηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ θαη άιιεο εππαζείο νκάδεο. 59 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο γλψζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κεγάιεο κεξίδαο επηρεηξήζεσλ, ην ΤΠΑΝ αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα φπσο ην «Γηθηπσζείηε» ή ην «Ζ-Δπηρεηξείλ». 63

64 χκθσλα κε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ δηελήξγεζε ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Σ.) (http://www.grnet.gr) γηα ηα έηε ζρεηηθά κε ηε δηείζδπζε πξαθηηθψλ «ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ» ζηε ρψξα καο, πξνέθπςαλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: ΤΝΓΔΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔ e-market PLACE Γείγκα NAI OXI % 89% % 85% ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Δ e-auctions Γείγκα NAI OXI % 92% % 81% Πνζνζηφ On-line Πσιήζεσλ B2G Γείγκα NAI % % Χο ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνθεχγεηαη ην «ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλαθέξνληαη: 1. Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 2. Σν πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ απαξαίηεησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. 3. Σν πςειφ θφζηνο δηαηήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ζηελ αξρή κάιινλ ζα πξνβιεκάηηδε παξά ζα βνεζνχζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ο πηζαλφο απνθιεηζκφο κεγάιεο κεξίδαο πξνκεζεπηψλ 60 νη νπνίνη, είηε δελ γλσξίδνπλ, είηε δελ 60 Σα άξζξα 42(4) ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη 48(2) ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ αλαθέξνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα φινπο, δηαιεηηνπξγηθά, λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζέκα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο νξηζκέλσλ πξνκεζεπηψλ (π.ρ. δηαδίθηπν, 64

65 εκπηζηεχνληαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ, αιιά θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζέκαηα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πξνκεζεηψλ ζα απνηειέζεη θίλεηξν βειηίσζεο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, αθνχ φζνη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζα δηαζέηνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Σν λα πεηζζνχλ νη ελ δπλάκεη πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ λα επελδχζνπλ ζε ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηάδξαζε κε ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο βάζεηο πξνκεζεπηψλ θαη λα ζεσξεζνχλ ειθπζηηθέο γη απηνχο νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο. Πξέπεη ινηπφλ πξψηα απφ φια λα ελεκεξσζνχλ ζσζηά νη πξνκεζεπηέο ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ λα επελδχζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, αλεμαξηήησο θφζηνπο. Σν πξψην βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο ελεκέξσζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά έλαο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηεο σξηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελ δπλάκεη πξνκεζεπηψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 61 : ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Ζ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε, ελψ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρακειφ. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ φπσο ε ελδερφκελε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο ηε ζηηγκή πνπ έλαο πξνκεζεπηήο ζπκκεηέρεη ζε ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ. 61 Πεγή: 17th Bled ecommerce Conference eglobal Bled, Slovenia, June 21-23, 2004 Public eprocurement In Denmark: Measurements Of Suppliers ematurity, Helle Zinner Henriksen Department of Informatics, Copenhagen Business School, Denmark Deniz Oskan Kerstens Customised solutions, KMD Ltd., Denmark Kim Viborg Andersen Department of Informatics, Copenhagen Business School, Denmark 46Zinner.pdf#search=%22public%20procurement%20in%20Denmark%20measurements%20of%20suppliers %20e-maturity%22 65

66 Πίλαθαο 3: Δπίπεδν Παξάκεηξνη ηξαηεγηθή Μνληέιν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο Οινθιήξσζε ζπζηεκάησλ Οξγάλσζε Γηαρείξηζε / Έιεγρνο Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 Δπίπεδν 4 Δπηθπιαθηηθή (θακία εκπηζηνζχλε ζηηο επθαηξίεο πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεί ην ειεθηξνληθφ εκπφξην) πκβαηηθή δηαδηθαζία πσιήζεσλ. Παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Κακία αιιαγή ζηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία. Με ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ. Φεθηαθφο θαηάινγνο. Γελ δηαλέκεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Γελ ελεκεξψλεηαη ζπρλά.. Κακία νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Σχπσκα παξαγγειηψλ θαη κελπκάησλ. Με ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. πκβαηηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγγειίαο. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγηθέο επθαηξίεο. Αηνκηθά. Απφ ηνπο ππαιιήινπο. πλήζσο δελ αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο γηα ειεθηξνληθφ εκπφξην. πληεξεηηθή Υακειφο βαζκφο επέλδπζεο θαη αλαθαηεχζπλζεο πφξσλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεσξείηαη κέζν αχμεζεο θέξδνπο. Υξεζηκνπνηείηαη (πηινηηθά) έλα είδνο, ζπλήζσο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Νέεο δξάζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηελ παιηά πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία φκσο εμαθνινπζεί λα ππεξέρεη. ηε δηαδηθαζία πσιήζεσλ επηθξαηνχλ κε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο. Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ. Ζ εζσηεξηθή πιεξνθνξία γηα ην πξντφλ γίλεηαη δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο. Ζ ελεκέξσζε δελ γίλεηαη ειεθηξνληθά. Υακειφο βαζκφο νινθιήξσζεο. Μεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζχζηεκα ERP. Κάπνηα έληππα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Υεηξνθίλεηε θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ. Παξάιιειεο δηαδηθαζίεο. Υεηξνθίλεηε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζε κεγάιν βαζκφ. Σκήκα κεραλνγξάθεζεο: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην αληηκεησπίδεηαη ζαλ πξφηδεθη. Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα. Σα θίλεηξα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο. Δμσηεξηθά κνληέια ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σο πηινηηθά πξνγξάκκαηα. Γηαλνκή ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ή ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Δγρζπρξνληζκφο. Καηάξγεζε κε απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηψλ. Δγρζπρξνληζκφο δηαδηθαζηψλ. Μείσζε δηάξθεηαο ηνπ θχθινπ πξνκεζεηψλ. Απηφκαηε ελεκέξσζε. πρλέο ελεκεξψζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. Μεξηθή νινθιήξσζε. Ζ παξαγγειία κεηαηξέπεηαη ειεθηξνληθά απφ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζπζηήκαηα ERP. Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην πξντφλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ. Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, κείσζε πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ. Σκήκα Μάξθεηηλγθ: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεσξείηαη εκπνξηθφ πξφηδεθη. ηξαηεγηθή κε φξακα Δπηρείξεζε - Ζγέηεο ζηελ αγνξά. Οη ζηξαηεγηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πινπνηνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο άιισλ εηαηξηψλ. Πιήξε ρξήζε θαη νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Καηλνηφκνο δηαδηθαζία. Αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ πξνζηηζέκελε αμία. Δηζαγσγή ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνζθέξνπλ λέεο επηρεηξεζηαθέο επθαηξίεο. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πξντφλησλ βάζεη ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ. Φεθηαθή δηαρείξηζε. Πιήξεο νινθιήξσζε. Φεθηαθή αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ERP. Σν ηκήκα πσιήζεσλ ππνζηεξίδεη πνιιά κνληέια ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σκήκα Γηεχζπλζεο. Γηανξγαλσζηαθφο ζπληνληζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 66

67 Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο νη νπνίεο λα εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 62. Δλδηαθέξνληα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηά ηα νθέιε, αιιά θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα, πξνθχπηνπλ απφ πξφζθαηε κειέηε 63 ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ θαη Δκπνξίνπ, ELTRUN ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο επέιεμαλ λα εγγξαθνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο πνηθίινπλ. Πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, κε δεχηεξε ηελ εζσηεξηθή παξφξκεζε ησλ εηαηξηψλ. 62 Με ηελ απφθαζε αξηζ 854/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2005, θαζηεξψλεηαη έλα πνιπεηέο θνηλνηηθφ πξφγξακκα γηα πξναγσγή αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ. Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα Safer Internet Plus ( ) ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο Safer Internet ( ) πνπ απέβιεπε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο πξνψζεζεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ. 63 Πξφθεηηαη γηα ηε κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα: Ζιεθηξνληθέο Αγνξέο ζηελ Διιάδα: Πξνρσξεκέλεο Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ Δκπφξην θαη πλαιιαγέο Καζ. Γεψξγηνο Γνπθίδεο θαη Λεπηέξεο Κηνζέο Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ELTRUN ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην newsletter ηεο εηαηξίαο Cosmo-one (http://www.cosmoone.gr/newsletter/july06_hlektronikes_agores_ellada.pdf#search=%22%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce %BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE %B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%C E%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%AD%C F%82%22). 67

68 ρήκα 6: Λφγνη εγγξαθήο ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο φηαλ εγγξάθνληαη ζε θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ, είηε βειηηψλνληαο ζπλνιηθά ηελ δηαδηθαζία, είηε κεηψλνληαο δξαζηηθά ηα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή. Δπνκέλσο, ηα νθέιε ηα νπνία πξνζδνθνχλ νη ειεθηξνληθέο αγνξέο ζεσξνχληαη θπξίσο ιεηηνπξγηθά θαη ιηγφηεξν ζηξαηεγηθά (φπσο ζα ήηαλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ή ε βειηησκέλε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ). ρήκα 7: Αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ είζνδν ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο (δειαδή 68

69 αληαιιαγή παξαγγειηψλ, ηηκνινγίσλ θιπ)., ελψ ζαλ δεχηεξε ππεξεζία έξρεηαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ. ρήκα 8: Υξήζε ππεξεζηψλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο. ηα αθφινπζα ζρήκαηα εληνπίδνληαη ηα επηρεηξεζηαθά θαη ηα ζηξαηεγηθά νθέιε κηαο εηαηξίαο απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ: ρήκα 9: Λειηοςπγικά οθέλη Ύςνο απνζεκάησλ Πιήζνο αγνξαζηψλ / πξνκεζεπηψλ Αξηζκφο παξαγγειηψλ Πιήζνο ππαιιήισλ ηκήκαηνο παξαγγειηψλ Λάζε ζηηο παξαγγειίεο πλνιηθφο ρξφλνο παξαγγειίαο Υξφλνο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο Υξφλνο επεμεξγαζίαο ηεο παξαγγειίαο Υξφλνο απνζηνιήο / ιήςεο ηεο παξαγγειίαο Μέζνο κέγεζνο παξαγγειίαο Σηκέο πξντφλησλ Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα έρεη ηελ εμήο δηαβάζκηζε: 1=κεγάιε κείσζε, 2= κηθξή κείσζε, 3= θακία αιιαγή, 4=κηθξή αχμεζε, 5=κεγάιε αχμεζε. 69

70 ρήκα 10: Σηπαηηγικά οθέλη Δπίπεδν εμππεξέηεζεο Αχμεζε θεξδνθνξίαο Μεξίδην ζηελ αγνξά. Πνηφηεηα πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ Πνζφηεηα πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ Γηαρείξηζε δήηεζεο. Σερλνγλσζία ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν. Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο. Αλεμαξηεζία εηαηξίαο Λήςε απνθάζεσλ Αμηνπηζηία ζπζηήκαηνο παξαγγειηψλ Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα έρεη ηελ εμήο δηαβάζκηζε: 1=κεγάιε κείσζε, 2= κηθξή κείσζε, 3= θακία αιιαγή, 4=κηθξή αχμεζε, 5=κεγάιε αχμεζε. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαίλεηαη ινηπφλ λα έρνπλ κία πξνζέγγηζε δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ. Με βάζε απηή ηελ παξαηήξεζε είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δηεπηρεηξεζηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Σν γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζεκαίλεη φηη κάιινλ βξίζθνληαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην σξηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Έρεη γίλεη φκσο ην πξψην βήκα γηα ηε κειινληηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Άιισζηε, ε έιιεηςε ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ίζσο κάιηζηα λα είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ηε ρακειή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ απεηξία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε απψηεξν ζθνπφ πάληνηε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο πξνηείλεη κεηαμχ άιισλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 70

71 παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ε νπνία πξναπαηηεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο έλαληη ηεο έληππεο/ ρεηξφγξαθεο. επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα θαη ησλ Ο.Σ.Α, πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξηζηεί. εμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο µεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα θαζψο θαη δεµηνπξγία ειεθηξνληθήο «γέθπξαο» νηθνλνµηθψλ ζπλαιιαγψλ µεηαμχ δεµνζίνπ ηνµέα-επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ. ρξήζε εληαίνπ θαη µνλαδηθνχ θσδηθνχ αξηζµνχ γηα επηρεηξήζεηο γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ην δεµφζην ηνµέα, θαη µνλαδηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ (Single ID, Single-point-of-data-entry). αλάπηπμε εκηαπηφκαηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη εμαζθάιηζε ρξήζεο κέζσ θσδηθνχ. απνηχπσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα θαη αλαζρεδηαζµφ (BPR). δεµηνπξγία εληαίαο δηθηπαθήο πχιεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ νπνία ζα πεξηιαµβάλνληαη φιεο νη δηαζέζηµεο αιιά θαη νη ππφ αλάπηπμε ππεξεζίεο θαη δηαζέζηµεο εληζρχζεηο, νξγαλσµέλεο ζε θαηεγνξίεο ελδηαθέξνληνο (ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο ΔΟΜΜΔΥ, ΗΚΑ θιπ.). παξνρή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ειεθηξνληθά. αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ θέληξνπ µηαο ζηάζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. θαηάξηηζε ησλ δεµνζίσλ ππαιιήισλ ζε Σ.Π.Δ.. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε Σ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ή ζηηο πξνυπνζέζεηο εμέιημήο ηνπο ζε ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίεο επζχλεο. αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο δεµνζίσλ ππαιιήισλ ζε λέα αληηθείµελα πνπ αθνξνχλ ζηηο Σ.Π.Δ., θάζε 3 έηε. 71

72 Ζ Διιάδα, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζπκκνξθσζεί ηφζν κε ηηο ρξνληθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο 64 ηεο κεηαθνξάο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, φζν θαη κε ηε δηεζλή πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, έρεη θαηαξηίζεη θαη πξνσζήζεη πξνο ππνγξαθή, δχν πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Σν πξψην αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο ιεγφκελεο «θιαζζηθήο νδεγίαο» 18/2004 γηα ηηο «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη ην δεχηεξν ηελ ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 17/2004 ζρεηηθά κε ηηο «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ». Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 18/2004, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζνπλ ζηελ Διιάδα νη λέεο δηαηάμεηο, είλαη απαξαίηεην λα επέιζνπλ λνκηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ζέκαηα φπσο: Ζ ρξήζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. Ζ θαηάξηηζε ζπκθσληψλ πιαίζην. Ζ εθαξκνγή ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ. Ζ εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαζθάιηζε απνξξήηνπ θαη ηδηαίηεξα ε δηαζθάιηζε φηη ε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα γίλεη γλσζηή κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ην άλνηγκά ηνπο. Ζ ρψξα καο έρεη ήδε ζεζπίζεη κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 65, ξπζκίδνληαο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 66, ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. 67, θαζψο θαη ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 68 ε νπνία ζα δηεπθνιπλζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «χδεπμηο» πνπ δηαζπλδέεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, γηα πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ζηα ΚΔΠ 64 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη αλαθνίλσζε ζηελ νπνία πξνηείλεηαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηα Κ-Μ. Δπίζεο, ζηε δηεχζπλζε «http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4721/5874» δηαζέηεη on-line βνεζνχο θαηάξηηζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο δηαηάμεηο θαη ηα εξγαιεία ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 65 Άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2672/ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150 (ΦΔΚ 125Α/ ) 67 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 342/2002 (ΦΔΚ 284Α) 68 Ν.3242/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.» 72

73 (ε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο e-kep ελψ ε ππνβνιή ηνπο ζα γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη κε αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ πνπ έρεη θαηαηεζεί). Κεθάλαιο 3 ο : Ανάλςζη Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν Ππομηθειών εκαληηθφ βήκα ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πνπ έρεη μεθηλήζεη ζηε ρψξα καο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνθεξχρζεθε ζηηο 24/02/2006 αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πιεξνθνξηθήο, εληεηαγκέλν ζην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», κε πξνυπνινγηζκφ 14 εθ., πνπ δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ. Σειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηφρνο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη λα απνηειέζεη έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα αλαιχεηαη ζε έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη ζα αιιειεπηδξνχλ ην έλα κε ην άιιν. Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα εμππεξεηεί θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, φπσο: Πξνεηνηκαζία, θαηάξηηζε, εθηέιεζε θαη απνινγηζκφο ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Γεκνζίεπζε θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ. Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνκεζεπηψλ ζε θιεηζηφ δηαγσληζκφ. Τπνβνιή πξνζθνξψλ απφ πξνκεζεπηέο. Αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνκεζεπηψλ. χλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ. Γηα θάζε δηαδηθαζία, ην ζχζηεκα ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηαζηεί ε θαηάιιειε ξνή εξγαζηψλ, ελψ παξάιιεια ζα νξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο νληφηεηεο θαη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη αζθαιείαο Ζ Δ.Δ. ζε κηα πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο κέιε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, εμέδσζε ζηηο 08/07/2005 ην αθφινπζν θείκελν: «Requirements for 73

74 Σν ζχζηεκα ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν θεληξηθά ζηε Γ.Γ.Δ. θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα ππνζηεξίδεηαη ηνπηθά. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα είλαη εληαίν, ζα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε πξφηππσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνθαζνξηζκέλσλ επηπέδσλ αζθαιείαο (Κσδηθνί πξφζβαζεο, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα θ.ιπ.). Πέξα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Γ.Δ., πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ δηαδηθηχνπ ζα έρνπλ θαη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο (αλαζέηνπζεο αξρέο ηνπ δεκνζίνπ, πξνκεζεπηέο θ.ιπ.). Ζ δηαζχλδεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ην ζχζηεκα ζα γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, ε νπνία ζα είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρνπλ πνιιαπινί θαη δηαθξηηνί "ρψξνη", κε δηαθξηηή ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβάζηκνη απφ ηνπο εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Δ.Μ.Π., ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη παξαγφλησλ ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Δ.Δ. Μειεηήζεθαλ ηα ελαιιαθηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Ηηαιία), θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε Δ.Δ.. ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθήο Διιάδνο (.Δ.Π.Δ.) θαζψο θαη δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζε έλα δηάζηεκα 19 κελψλ. Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά γηα έλα εμάκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. ηφρνο ηεο Γ.Γ.Δ. είλαη λα δηελεξγεζνχλ νη πξψηνη ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί εληφο ηνπ conducting public procurement using electronic means under the new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC». 74

75 ρήκα 11: ην αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Πεγή: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.), - Μέξνο Β «Λεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ». Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.) απνηειείηαη απφ δχν ππνέξγα: Σν πξψην ππνέξγν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δ..Η.Γ.Π., πξνζθέξνληαο ζηε Γ.Γ.Δ. θαη ζην ζχλνιν ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, κία εληαία πιαηθφξκα εξγαζίαο δηαδηθηπαθνχ ηχπνπ, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη εθηθηή: Ζ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ή άιισλ ηξίησλ θνξέσλ 70, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. Παξάιιεια, ζα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηαθίλεζε θαη θχιαμε ησλ εγγξάθσλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Ζ βειηηζηνπνίεζε θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γ.Γ.Δ. πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ (θαηάξηηζε ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, απνινγηζκφο, θηι). Ζ δνκεκέλε ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη αληαιιάζζνληαη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σν δεχηεξν ππνέξγν αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηε Γ.Γ.Δ., θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή: 70 ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξέσλ απηψλ, βι. Παξάξηεκα 2. 75

76 Ζ δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο, πξνζβάζηκνπ ηφζν απφ ηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. φζν θαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ Δ.Π.Π. αιιά θαη απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο-πξνκεζεπηέο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Γ.Γ.Δ., θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθηχσζε ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. Ζ παξνρή θαιχηεξεο θαη πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, π.ρ. ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν (αλαζέηνπζεο αξρέο, πξνκεζεπηέο, επξχ θνηλφ). Ζ βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο κεραλνγξάθεζεο ηεο Γ.Γ.Δ. κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε / αλαδηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δεκηνπξγία πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη Web θνξκψλ γηα ρξήζε απφ ην Δ..Ζ.Γ.Π., ηα νπνία ζα απνηππψλνπλ (θαηαιιήισο πξνζαξκνζκέλα) ηα πθηζηάκελα έγγξαθα θαη ηηο έληππεο θφξκεο ηεο ΓΓΔ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (π.ρ. παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ, απνινγηζκφο Δ.Π.Π). Ζ εθαξκνγή λέσλ πξαθηηθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (ζπκθσλίεο-πιαίζην, ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο). Ζ εθαξκνγή δξάζεσλ πξνψζεζεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π., κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη πξνκεζεπηψλ ζην λέν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. αλακέλεηαη: Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δεκφζηαο πξνκήζεηαο απφ ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ. Παξάιιεια αλακέλεηαη θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε 76

77 ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία, ηφζν ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γ.Γ.Δ. θαη ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ, φζν θαη ιφγσ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο νξηζκέλσλ απφ ηηο θάζεηο απηέο (ην πξνζσπηθφ ζα δίλεη κφλν έγθξηζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ζα επηθπξψλεη ηα απνηειέζκαηα). Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνβιέπεη επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηφζν γηα αλακελφκελεο πξνθεξχμεηο πξνκεζεηψλ φζν θαη γηα πξνκήζεηεο ελ εμειίμεη. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελ δπλάκεη πξνκεζεπηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα βειηησκέλε πνηφηεηα θαη ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηα πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη ην Γεκφζην, ιφγσ κεγαιχηεξνπ αληαγσληζκνχ. Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή θαη εξκελεία απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε ζπλερή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Γ.Δ. αιιά θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Σν ζχζηεκα αλακέλεηαη λα ζπλδεζεί ιεηηνπξγηθά θαη λα επηθνηλσλεί κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, φπσο ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ Πξνκεζεπηψλ Γεκνζίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. ην κέιινλ ζα παξέρνληαη θαη δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ -ERP-, ζπζηήκαηα απνζήθεο / ινγηζηεξίνπ θιπ. ηα νπνία ζα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπο πξνκεζεπηέο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη θαη ε νκαινπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαθεξχμεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη ζπλσζηηζκφο ηνπο θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο, ηφζν γηα ηελ νκαιή θαη έγθαηξε δηεμαγσγή ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο (απνξξφθεζε θνλδπιίσλ πξνυπνινγηζκνχ, έγθαηξε πιεξσκή πξνκεζεπηψλ), αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή ππεξθφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 77

78 Κχξηνο ζηφρνο ηεο Γ.Γ.Δ είλαη ε δηεθπεξαίσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά ρσξίο ηελ ηήξεζε θπζηθνχ θαθέινπ. ην αξρηθφ ζηάδην θαη κφλν ζα επηηξέπεηαη ε παξαιαβή νξηζκέλσλ θαη πνιχ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλσλ εγγξάθσλ ζε έληππε κνξθή απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο έληππα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θιπ. Σα έληππα απηά ζα κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα κέζσ ζάξσζεο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εληαία δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα ππνζηεξίδεηαη ε πιήξεο ζάξσζε ηεο θάζε πξνζθνξάο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο κεηαηξνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ειεθηξνληθέο, ην ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη ζχγρξνλσλ ηερληθψλ αζθάιεηαο θαη θξππηνγξάθεζεο, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη ζηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ απμεκέλν επίπεδν αζθάιεηαο, φπσο ε πξφζβαζε ζε αξρεία θαη ε απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ. Θα επηθπξψλεηαη έηζη ε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ θαη ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σςνέπγεια ηος Δ.Σ.Η.Γ.Π. με άλλα έπγα Ζ νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ δεκνζίνπ, ην δίθηπν δεκφζηαο δηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζπζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη κε ηα ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ είηε ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο είηε ζηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηέηνηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: Έιεγρν πηζηψζεσλ αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. πγρξνληζκφ ησλ θσδηθνινγίσλ πξντφλησλ-πξνκεζεπηψλ κεηαμχ Γ.Γ.Δ. θαη αλαζέηνπζαο αξρήο. πγρξνληζκφ θπθιψκαηνο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ. πλέξγεηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ Γεκνζίνπ Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη λα αληιεί πιεξνθφξεζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ Πξνκεζεπηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ (ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα). Μέζσ ηεο δηαζχλδεζεο απηήο, ζα είλαη άκεζα δπλαηφο ν απηφκαηνο έιεγρνο ηεο χπαξμεο θαη ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ελφο πξνκεζεπηή 78

79 πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε έλα δηαγσληζκφ 71. Έηζη ν εγγεγξακκέλνο πξνκεζεπηήο δε ζα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ αθνχ ζα ηα έρεη ήδε θαηαζέζεη ζην κεηξψν πξνκεζεπηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ έρεη εθπλεχζεη 72. Αθνχ ζπκβνπιεπζεί ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ 73 ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ην ζχζηεκα ζα ζηέιλεη απηφκαηε ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Απηφκαηα ζα ελεκεξψλεηαη θαη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ψζηε λα ιάβεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θνηλνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηνπο πξνκεζεπηέο. Βέβαηα ην Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη ρσξίο ηελ χπαξμε κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ ζε πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξήζεη ε νινθιήξσζή ηνπ. πλέξγεηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ην Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ Ζ δηαζχλδεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ησλ ζηειερψλ ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην ΤΕΔΤΞΗ. Δπηπιένλ ε πηζηνπνηεκέλε θαη εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. κέζσ ηεο πχιεο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη κε ρξήζε ηεο ππνδνκήο δεκνζίνπ θιεηδηνχ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. 71 Αθνχ ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, ην Δ..Ζ.Γ.Π. ζα δεηάεη απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο ηζρχνο ησλ απαξαίηεησλ γηα ην δηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απάληεζε πνπ ζα δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεηξψνπ ζα είλαη ελεκεξσηηθή θαη ζα πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ ηζρχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή. Σν Δ..Ζ.Γ.Π. δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αιινίσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζα ηεξνχληαη ζην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ ηεο Γ.Γ.Δ. γηα θάζε πξνκεζεπηή είλαη ηα εμήο: Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ή επσλπκία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ζηνηρεία δηεχζπλζεο έδξαο, ζηνηρεία δηεχζπλζεο γξαθείσλ, ζηνηρεία δηεχζπλζεο εξγνζηαζίσλ, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο, ηα είδε γηα ηα νπνία εγγξάθεηαη, νη θπξψζεηο πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή φπσο πξφζηηκα, εθπηψζεηο επί ζπκβαηηθήο αμίαο, θήξπμε εθπηψηνπ, απνθιεηζκφο, θηι. Ο θαηάινγνο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δελ είλαη εμαληιεηηθφο θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Πξνκεζεπηψλ. 72 Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππνβάιινληαη εληχπσο, κέρξη ηε κειινληηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. 73 ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε ελφο δηθαηνινγεηηθνχ θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γηα θάζε πξνκεζεπηή. Ζ επζχλε αλαλέσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο. Χζηφζν, ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ ζα κπνξεί λα απνζηέιιεη (απηφκαηα) ελεκεξσηηθά κελχκαηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεζηάδνπλ ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, έηζη ψζηε λα ζπεχζνπλ λα ηα επαλππνβάιινπλ ζηε Γ.Γ.Δ. 79

80 ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη βάζεη ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ρξεζηψλ, παξάιιεια κε ηε ζπλήζε κέζνδν (username/password). Αθνχ γίλεη ε εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ, ζα απνζεθεχνληαη ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ζηνλ server, θαη έηζη ε είζνδφο ηνπο ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο, ζα γίλεηαη κε βάζε ην ςεθηαθφ ηνπο πηζηνπνηεηηθφ. Φπήζηερ ηος ζςζηήμαηορ και ζηοισεία διαζηαζιολόγηζηρ Οη ρξήζηεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο νκάδεο: Απινί Υξήζηεο πζηήκαηνο, δειαδή ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην Δ..Ζ.Γ.Π. ή / θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. Ζ πξφζβαζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη δελ ζα απαηηείηαη έιεγρνο ηαπηφηεηαο. Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο, δειαδή ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. θαη ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε δεκφζηεο πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ δειαδή ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. πνπ έρνπλ απμεκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη ζπληήξεζή ηνπο. Τπάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο, δειαδή ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Δ. πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ γηα ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Βαζηθφ ζηνηρείν απφ πιεπξάο επηδφζεσλ αιιά θαη ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ απηφ (πξνζσπηθφ Γ.Γ.Δ., κέιε Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ 74, ζηειέρε δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ πξνκεζεχνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο) θαη ν αλακελφκελνο αξηζκφο ηαπηνρξφλσλ ζπλφδσλ γηα ην ζχζηεκα. πλνιηθά πξνβιέπεηαη φηη έλα πιήζνο νθηαθνζίσλ ελεξγψλ ρξεζηψλ θαη δχν ρηιηάδσλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ζρεδφλ ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. Αθφκε ζην Δ..Ζ.Γ.Π ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο, θπξίσο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαγσληζκψλ. Απηή ηε ζηηγκή νη πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνθεξχμεηο ηεο Γ.Γ.Δ. μεπεξλνχλ ηνπο επηαθφζηνπο. Δπεηδή φκσο 74 Οη Μφληκεο Δπηηξνπέο Δκπεηξνγλσκφλσλ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζην παξάξηεκα 2. 80

81 έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ην Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη ζεσξεηηθά λα εμππεξεηεί αξρηθά ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδεο πξνκεζεπηέο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ρξήζηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ην ζχζηεκα νπφηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηαπηνρξφλσλ ζπλφδσλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο. Λογικά Υποζςζηήμαηα ηος Δ.Σ.Η.Γ.Π. Γιαδικηςακή πύλη Ο ιεηηνπξγηθφο ππξήλαο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ινγηθά ππνζπζηήκαηα: Τπνζχζηεκα ζρεδηαζκνχ δηαγσληζκψλ θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ. Τπνζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. Τπνζχζηεκα δεκηνπξγίαο, ππνβνιήο, θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έηνηκα παθέηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία ζα παξακεηξνπνηεζνχλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Θα ππνζηεξίδεηαη επίζεο θαη απφ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (open source). Ζ βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Relational Database Management System RDBMS) ζην νπνίν ηεξνχληαη θαη απφ ην νπνίν αλαθηψληαη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. πλεπψο ην Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ (3-tier architecture) ε νπνία πεξηιακβάλεη ην επίπεδν ησλ πειαηψλ (client tier), ην επίπεδν ησλ δηαθνκηζηψλ εθαξκνγήο (application servers tier) θαη ην επίπεδν ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ (database tier). H βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε γηα απνζήθεπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζή ηνπ κέζσ εξσηεκάησλ (queries), ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο βαζηθψλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Γ.Δ., φπσο: Πξνζζήθε Γηαγξαθή Δπηηξνπψλ Πξνζζήθε Γηαγξαθή Δγγξάθσλ Πξνζζήθε Σξνπνπνίεζε Ρνψλ Δξγαζίαο Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα πξέπεη επίζεο λα θαζηζηά εθηθηή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, γηα δηαγσληζκνχο θαη ζπκβάζεηο ηεο Γ.Γ.Δ. πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δ.Π.Π. αιιά πξαγκαηνπνηνχληαη 81

82 εθηφο Δ..Ζ.Γ.Π. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ρεηξνλαθηηθά κέζσ θαηαιιήισλ θνξκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελ ιφγσ δηαγσληζκψλ / ζπκβάζεσλ. ρήκα 12: ρεκαηηθά ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο εμήο: Υπηπεσίερ Web Portal Ππωτόκολλο WorkFlow Security Services Κατάπτιση ΕΠΠ Αξιολόγηση ενστάσεων Αξιολόγηση Πποσυοπών Δημοππασίερ Διασείπιση Σςμβάσεων Πληπωμέρ Απολογισμόρ Πληπουόπησηρ Διενέπγειαρ Διαγωνισμών ΔΕΔΟΜΕΝΑ Πεγή: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ (Δ..Ζ.Γ.Π.), - Μέξνο Β «Λεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ» Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα είλαη πιήξσο εμειιεληζκέλν θαη ζα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ην Αγγιηθφ αιθάβεην. Δπηπιένλ, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ην ζχζηεκα γξακκαηνζεηξέο ζα ππνζηεξίδνπλ ηα αιθάβεηα φισλ ησλ επίζεκσλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ.. Ζ δηεπαθή κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη εθηθηή ηνπιάρηζηνλ ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά, αιιά ζα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ κειινληηθά. Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία (πξνζσπηθφ Γ.Γ.Δ. αλαζέηνπζεο αξρέο, πξνκεζεπηέο) αιιά θαη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ, ζα γίλεηαη απφ ηελ πχιε Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ζα 82

83 απνηειεί ηε κνλαδηθή δηεπαθή ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα, βάζεη ηεο ινγηθήο ηνπ κνλαδηθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ (single sign on). Ο ρξήζηεο δειαδή ζα πηζηνπνηείηαη κία θαη κνλαδηθή θνξά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην Δ..Ζ.Γ.Π. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ησλ αθνινχζσλ ηερληθψλ: Όλνκα θαη θσδηθφ ρξήζηε. Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα δηαζέηεη θαηάιιειν εξγαιείν δεκηνπξγίαο θσδηθψλ ρξήζηε. Όλνκα θαη θσδηθφ ρξήζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε πξσηνθφιινπ HTTPS, φπνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην απιφ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε. Υξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θαηάιιειε εμσηεξηθή Αξρή Έθδνζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ (ζπλδπάδεηαη πξναηξεηηθά θαη κε ρξήζε νλφκαηνο θαη θσδηθνχ ρξήζηε). ηηο Αξρέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην «ΤΕΔΤΞΗ 75», νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ηεο ΔΔΣΣ θαζψο θαη αληίζηνηρεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, παγθφζκηαο εκβέιεηαο 76. Ζ πχιε ζα ζπλεξγάδεηαη κε ππεξεζία θαηαιφγνπ (LDAP) πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζα είλαη εθηθηή κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ππνδνκή, δειαδή κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζην δηαδίθηπν. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ην πιεθηξνιφγην φζν θαη απφ ην πνληίθη. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζνδεγεί ην ρξήζηε βήκα πξνο βήκα ζε θάζε ιεηηνπξγία. Θα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ θαη 75 Σν Τπνέξγν 9 ηνπ ΤΕΔΤΞΗ αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ γηα αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα δηαθηλνχληαη θαη δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ "ΤΕΔΤΞΗ", κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ππνδνκήο Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ (ΡΚΗ - Public Key Infrastructure). (Πεγή: 76 Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηε κέρξη ηψξα Δπξσπατθή εκπεηξία πξνθχπηεη φηη ε ηερλνινγία PKI {δεκνζίνπ θιεηδηνχ}ζπλαληά αξθεηέο δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ username / password ή PIN. Οη απαηηήζεηο φκσο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ζα θαηαζηήζνπλ ζην κέιινλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο αλαπφθεπθηε. πλεπψο ην Δ..Ζ.Γ.Π ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη, γηα φζεο δηαδηθαζίεο απαηηείηαη, ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 1. Αλαγλψξηζε (Identification) 2. Πηζηνπνίεζε (Authentication). 3. Δμνπζηνδφηεζε (Authorization). 4. Αθεξαηφηεηα (Integrity). 5. Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality). 6. Με άξλεζε (Non-repudiation). 83

84 ππεξεζηψλ απφ Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) θαη άιιεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηαρσξίδεηαη ζηα εμήο επίπεδα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρξεζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη: Διεχζεξα πξνζβάζηκνο ρψξνο, φπνπ ε πξφζβαζε ζα επηηξέπεηαη αθφκα θαη ζε αλψλπκνπο ρξήζηεο (π.ρ. ελδηαθεξφκελν θνηλφ). ε απηφ ην ρψξν ζα δεκνζηεχνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: Σν ζρεηηθφ κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο λνκηθφ πιαίζην. Ο επηθαηξνπνηεκέλνο νδεγφο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Οη δηαθεξχμεηο θαη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ θαζψο θαη ελδερφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. Οη ελδερφκελεο αλαθνηλψζεηο επί πξνθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ. Οη ελδερφκελεο δηεπθξηλίζεηο επί φξσλ δηαθεξχμεσλ. Οη δηαθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαβνχιεπζε. Πξνκήζεηεο πνπ πξφθεηηαη άκεζα λα πξνθεξπρζνχλ. Σν Δ.Π.Π. ζηελ ηζρχνπζα κνξθή ηνπ. Γεληθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.Π. ηνηρεία θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ. Αξρείν εηδψλ. ηνηρεία πκβάζεσλ. Γηα ηελ εχθνιε πινήγεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα ππνζηεξίδεηαη θαηεγνξηνπνίεζε θαηά εκεξνκελία, αλαζέηνπζα αξρή, είδνο δηαγσληζκνχ θαη ηφπν παξάδνζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ εχθνια λα επνπηεχνπλ φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, εθηειψληαο εξψηεκα πξνο ην ζχζηεκα, ζέηνληαο θξηηήξηα κε βάζε ηελ εκεξνκελία, ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην είδνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνλ ηφπν παξάδνζεο, θαζψο θαη ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (απνζήθεπζε / αλάθηεζε / επηζθφπεζε) νπνηνπδήπνηε ηππνπνηεκέλνπ ζρήκαηνο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ην νπνίν ε Γ.Γ.Δ. επηζπκεί λα αλαξηήζεη. Γελ ζα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ εγγξαθψλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ θαη λα είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο εληνπίζεη έλα δηαγσληζκφ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, κπνξεί λα δεη θαη λα θαηεβάζεη (download) ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο (δηαθήξπμε θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα). 84

85 Υψξνο αλαζεηνπζψλ αξρψλ, φπνπ ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, φπσο ν πίλαθαο κε ηηο ππνβιεζείζεο θαη εγθξηζείζεο αλάγθεο ηνπο, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ ηνπο θαζψο θαη απνθάζεηο επί δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαζέηνπζα αξρή θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο, πξνο δηεπθφιπλζε ηφζν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο, κέζσ απηνχ ηνπ ρψξνπ ζα κπνξεί λα εθηειείηαη θαη ε βαζηθή επηθνηλσλία κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη Γ.Γ.Δ.. Κάζε αλαζέηνπζα αξρή ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηεο ζηνηρεία. Υψξνο πξνκεζεπηψλ, φπνπ ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο, φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα γηα ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξά. Ζ πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απνθάζεηο ησλ δηαγσληζκψλ θαη αθνξά ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο, ζα πεξηέρεηαη ηφζν ζην ρψξν αλαζεηνπζψλ αξρψλ φζν θαη ζην ρψξν πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο, κέζσ απηνχ ηνπ ρψξνπ, ζα κπνξεί λα εθηειείηαη θαη ε βαζηθή επηθνηλσλία κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη Γ.Γ.Δ.. Κάζε πξνκεζεπηήο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληζκψλ πνπ ζπκκεηέρεη. Υψξνο Γ.Γ.Δ., φπνπ ζα ππάξρνπλ φια ηα εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Γ.Δ.. Κάζε ππάιιεινο, αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζα έρεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ ην πξνθίι θάζε ρξήζηε θαη λα παξάζρεη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα αθνξνχλ επηινγέο ηνπ ρξήζηε πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζέκαηα παξνπζίαζεο ησλ ζειίδσλ, θαη ρξήζε ππεξεζηψλ φπσο απηφκαηεο ελεκεξψζεηο (π.ρ. ζε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο δηαγσληζκνχ γηα ζπγθεθξηκέλα είδε, απηφκαηε ελεκέξσζε πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηε ζρεηηθή ππεξεζία γηα ηα είδε απηά) θιπ. Ο θάζε ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ ή λα δηαγξαθεί εληειψο. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο βνήζεηα ζε φιεο ηηο ζειίδεο θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε γηα απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην Help Desk, φπνπ εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ζα απαληά ζε ελδερφκελεο απνξίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Σν Help Desk, επίζεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα δέρεηαη, λα θαηαγξάθεη θαη λα αμηνινγεί ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Απηφ ζα βνεζήζεη ηε Γ.Γ.Δ. ζηελ εθηίκεζε 85

86 ησλ πεξηνρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε βειηίσζε, αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ κειινληηθήο αλάπηπμεο θαη αλαλέσζεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ζα ππάξρεη ράξηεο ηεο πχιεο (Site Map), ν νπνίνο ζα αλαλεψλεηαη δπλακηθά γηα θάζε θαηεγνξία ρξήζηε, θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε δνκή ηεο πχιεο ή πξνζηίζεηαη κηα λέα επηινγή. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ππεξεζία Ζιεθηξνληθήο Δλεκέξσζεο (Newsletter). Ζ ελεκέξσζε ζα απνζηέιιεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε φζνπο ρξήζηεο ην επηζπκνχλ. Ζ πχιε δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ απνηειεί ηε βαζηθή δηεπαθή ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ηφζν κε ηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπιάρηζηνλ 300 ρξήζηεο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε πνιιαπιψλ ζπλφδσλ (sessions). ηφρνο είλαη ν ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηηο front-end ιεηηνπξγίεο ησλ εθαξκνγψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 δεπηεξφιεπηα εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Καηάξηηζε - Σξνπνπνίεζε Δ.Π.Π 77. Σν ππνζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π. ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ (Γ.Γ.Κ.Π.) ηεο Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη απνζηνιή απφ ηε Γ.Γ.Δ. ηεο εγθπθιίνπ θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π., θάλνληαο ρξήζε πξνηχπσλ εγγξάθσλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ απφ πξνεγνχκελα έηε. Ζ Γ.Γ.Δ. ζα ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηνπο θνξείο-απνδέθηεο ηεο εγθπθιίνπ θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π., ην νπνίν ζα αλαλεψλεηαη δπλακηθά θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο εγθπθιίνπ (κε ρξήζε e- mail, fax ή άιινπ κέζνπ) πξνο απηνχο. Θα ππνζηεξίδεη επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ή ηξνπνπνίεζε 78 ησλ αηηεκάησλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ γηα πξνκήζεηεο, ε νπνία 77 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ: ηελ χπαξμε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απνδεθηψλ ηεο Δγθπθιίνπ Καηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π.. ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ παιαηνηέξσλ Δ.Π.Π., δηαθεξχμεσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ηελ ηήξεζε αξρείνπ εηδψλ. ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θνξέσλ απνδνρήο ηεο Δγθπθιίνπ Δθαξκνγήο ηνπ Δ.Π.Π.. ηελ ηήξεζε αξρείνπ απνδεθηψλ ηνπ Δ.Π.Π. (π.ρ. Σχπνο, Δπηκειεηήξηα, Δ.Δ.). Γηα ηνπο απνδέθηεο πξέπεη λα ηεξείηαη θαη ν ηξφπνο απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ (γηα παξάδεηγκα, ή fax). ηελ χπαξμε πξνηχπσλ αξρείσλ / ειεθηξνληθψλ θνξκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εγθπθιίσλ θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π.Π., ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηδφκελσλ πξνκεζεηψλ θαη πιεξσκψλ πνπ ππνβάιινπλ νη θνξείο ζηε Γ.Γ.Δ.. 78 Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ: Σξνπνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ή / θαη αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. Μαηαίσζε πξνκήζεηαο. Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνκήζεηαο. Αιιαγή ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. 86

87 ζα γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο ζπκπιεξψλνληαο απεπζείαο ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηδφκελσλ αλαγθψλ ζε ειεθηξνληθέο θφξκεο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Μέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα ππνζηεξίδεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ θσδηθνινγίνπ CPV θαη ηεο ζηαηηζηηθήο νλνκαηνινγίαο εδαθηθψλ ελνηήησλ (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS) 79. Θα είλαη επίζεο δπλαηή ε απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ εληεηαικέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηειερψλ ηεο Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηεκάησλ πξνκεζεηψλ, ψζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αηηεκάησλ. Δπηπιένλ ζα απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο πξσηνθφιιεζε ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ. Έηζη ηα εληεηαικέλα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. ζα ιακβάλνπλ θαη εγγξάθσο γλψζε γηα ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνκεζεηψλ. Παξάιιεια, κέζσ ζπζηήκαηνο ζα παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ζπιινγήο ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ Δ.Π.Π. θαη ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (γηα παξάδεηγκα, πιήζνο αηηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πιήζνο θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηα αηηήκαηά ηνπο). Σν ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηνπο) θαη ζα απνζηέιιεη κήλπκα επηβεβαίσζεο θαηαρψξεζεο, ελψ ζα παξάγεη απηφκαηα κελχκαηα εηδνπνίεζεο ησλ θνξέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ ηνπο. Αλάινγα κελχκαηα ζα δξνκνινγνχληαη θαη πξνο ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. πξνο ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ζπιινγήο ησλ πξνγξακκάησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ. Αιιαγή θνξέα εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ή θαη ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. 79 Ζ ζπγθεθξηκέλε νλνκαηνινγία, πνπ ήδε απνηειεί πξφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κε ρξήζε αξηζκεηηθψλ θσδηθψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ε ρξήζε ηεο ζα έρεη σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ηηο νπνίεο αθνξνχλ νη ππφ δηελέξγεηα πξνκήζεηεο, ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π.Π., ή ηελ ππνζηήξημε αλαδεηήζεσλ κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ. 87

88 ρεκαηηθά, ε θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π.Π. έρεη σο αθνινχζσο: \ 88

89 Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: Αξρεηνζέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηφζν ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπο φζν θαη ζε παιαηφηεξεο. Γηακφξθσζε θη αξρεηνζέηεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Δ.Π.Π.Π 80. φπσο απηή πξνθχπηεη θαηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ ζε πξνκήζεηεο απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ.. Σήξεζε ζε αξρείν ησλ πηλάθσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γλσκνδφηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Π.Π.Π. πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηερφκελα ηεο εθάζηνηε εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σήξεζε αξρείνπ κε ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ή ησλ Τπνπξγψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ έγθξηζε, ηξνπνπνίεζε ή απφξξηςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Π.Π.. Σήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη δηάθνξεο εγγξαθέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ηεο εθάζηνηε εγγξαθήο ζηα δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο πνπ έρεη ππνζηεί. Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμαγσγήο ηνπ Δ.Π.Π, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ζε πξνκήζεηεο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη αλά πάζα ζηηγκή ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Δ.Π.Π.. Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 150 ρξεζηψλ. Ζ θφξησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θπξίσο θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηνπ Δ.Π.Π. θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, επεηδή ζε απηέο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζπληάζζεηαη ε εγθχθιηνο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π., απνζηέιιεηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη δηεθπεξαηψλεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηνπο. Απνινγηζκφο Δ.Π.Π. 81 Σν ππνζχζηεκα απηφ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηε δηαδηθαζία απνινγηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, δειαδή ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ζπιινγήο ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαγσληζκψλ πνπ εθηεινχληαη ηφζν θεληξηθά απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ.Δ. 82 φζν θαη απνθεληξσκέλα απφ ηνπο ίδηνπο 80 Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ. 81 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζπκβάζεσλ ηελ ηήξεζε αξρείνπ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνκεζεηψλ (ζε εμέιημε, ζχκβαζε, καηαίσζε), ηελ πξφζβαζε ζην αξρείν ηνπ Δ.Π.Π. γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο 82 Δθφζνλ νη πξνκήζεηεο δηεμάγνληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π., ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξάγεη απηφκαηα απνινγηζηηθέο αλαθνξέο. Δθφζνλ φκσο νη πξνκήζεηεο δηεμάγνληαη εθηφο Δ..Ζ.Γ.Π. ηφηε νη 89

90 ηνπο θνξείο 83 θαη ζα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία απηά. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεί απηφκαηα ην Απνινγηζηηθφ Γειηίν ηνπ Δ.Π.Π. 84., θαζψο θαη μερσξηζηή ζπλνιηθή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ. Ζ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Δ.Π.Π.. Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 100 ρξεζηψλ. Τπνζχζηεκα Α: ρεδηαζκφο δηαγσληζκψλ θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ Σν ππνζχζηεκα απηφ ζα ππνζηεξίδεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: ηελ πηζαλή ελνπνίεζε νκνεηδψλ πξνκεζεηψλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ. ηε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο, ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο (Prior Information Notice, PIN), ζην ρψξν «πξνθίι αγνξαζηή» πνπ πεξηέρεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε, ηελ πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο θάζε δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα εθηειεζηηθή Γηεχζπλζε, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ηεχρνπο ηεο πξνθήξπμεο κε ηε βνήζεηα πξφηππσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ή παιαηφηεξσλ ηεπρψλ Πξνθήξπμεο γηα παξφκνηεο πξνκήζεηεο. Σν ηεχρνο απηφ ζα πξνσζείηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο ξνήο εξγαζίαο γηα έγθξηζε θαη ππνγξαθή. Γηεπζχλζεηο Πξνκεζεηψλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο. 83 Σν ππνζχζηεκα ζα αληιεί ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο πνπ εθηεινχληαη θεληξηθά θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζηέιιεη απηφκαηα κελχκαηα ζηνπο θνξείο πνπ εθηεινχλ κφλνη ηνπο ηηο πξνκήζεηεο γηα ηελ ππνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θνξείο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνο ηε Γ.Γ.Δ., ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνξείο ζην ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζην δηαγσληζκφ, κεηά ηε θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ν ηειηθφο αλάδνρνο, ζηνηρεία απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, φπσο ν θσδηθφο ηνπ είδνπο, ε νλνκαζία, ε πνζφηεηα, ε θαηαθπξσζείζα αμία, ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ν ηξφπνο πιεξσκήο θιπ. 84 Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Απνινγηζηηθφ Γειηίν είλαη (γηα θάζε πξνκήζεηα): έηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη έηνο πίζησζεο ζέκα θαη αξηζκφο δηαθήξπμεο θνξέαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξέαο εθηέιεζεο δηαδηθαζία δηεμαγσγήο θξηηήξην θαηαθχξσζεο αξκφδηα αξρή πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνυπνινγηζκφο θσδηθφο, πεξηγξαθή, πνζφηεηα θαη αμία είδνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο θαηαθπξσζείζα αμία, κεηνδφηεο, ΑΦΜ κεηνδφηε πίλαθαο κε φιεο ηηο ηηκέο αλά είδνο θαη πξνκεζεπηή (πεξηιακβάλεη: αξηζκφ δηαθήξπμεο, θνξέα, είδνο, φλνκα πξντφληνο, φλνκα πξνκεζεπηή, ηηκή πξντφληνο) πίλαθαο ελζηάζεσλ πξνζθπγψλ (πεξηιακβάλεη: αξηζκφ δηαθήξπμεο, θνξέα, είδνο, φλνκα πξντφληνο, φλνκα πξνκεζεπηή ηνλ νπνίν αθνξά ε έλζηαζε, ζέκα έλζηαζεο, πξφζσπν θπζηθφ / λνκηθφ πνπ θάλεη ηελ έλζηαζε, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο, θαηάζηαζε δηεθπεξαίσζεο ηεο έλζηαζεο). 90

91 ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο, δεκνζίεπζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνο δηελέξγεηα δηαγσληζκνχο, ηφζν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πάλσ απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ θαηψθιη φζν θαη θάησ απφ ην θαηψθιη απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ππνζηεξίδεη ηε δηάρπζε θαη απνζηνιή πιεξνθνξηψλ 85 ζε Σχπν / Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο / Δπηκειεηήξηα / ΔΟΜΜΔΥ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ 86. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ηεξείηαη πιήξεο αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ απνδεθηψλ θαζψο θαη κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε απηνχο. ηε ζεψξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (π.ρ. ηχπνο δηαγσληζκνχ) απφ ηελ αξκφδηα ΜΔΔ. ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο ησλ δηαθεξχμεσλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο. ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. ηε δεκηνπξγία πιήξνπο απνινγηζηηθνχ δειηίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε απηφ ην ππνζχζηεκα ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ππάιιεινη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ.Γ.Κ.Π. γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαγσληζκψλ, ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ, ε Σερληθή Γηεχζπλζε θαη επηπιένλ ε 8 ε Μ.Δ.Δ. ε νπνία γλσκνδνηεί επί ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππνζηεξίδεηαη ε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 150 ρξεζηψλ. Ζ θφξησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηνπ Δ.Π.Π. (ηνπιάρηζην γηα ηηο πξψηεο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.), κία ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθηειείηαη πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% ησλ ζπλνιηθψλ δηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγεί ε Γ.Γ.Δ. θαζ' φιν ην έηνο (πεξίπνπ 350 δηαγσληζκνί κε ηάζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ). 85 Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη είλαη ηα εμήο: πξνθαηαξηηθή πξνθήξπμε πξνθήξπμε αλαθνηλψζεηο επί ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη (π.ρ. αλαβνιή ή κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θηι) αλαθνίλσζε αλάζεζεο ζχκβαζεο απνινγηζηηθφ δειηίν 86 Γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ Δ.Δ., αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1564/2005 ηεο 7 εο επηεκβξίνπ

92 ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ελφο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.: 92

93 ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ελφο Κιεηζηνχ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.: 93

94 Γιεξαγυγή ζςμθυνιών πλαίζιο Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο κηαο ζπκθσλίαο πιαίζην παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα: 94

95 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε εληφο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην θαη δηεμάγεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο δηαγσληζκφο κεηαμχ απηψλ, ψζηε λα επηιεγεί ν ηειηθφο αλάδνρνο, ην ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: Πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο πξνθήξπμεο ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε πξφηππεο ειεθηξνληθέο θφξκεο ή παιαηφηεξα ηεχρε πξνθήξπμεο γηα παξφκνηεο πξνκήζεηεο. Απνζηνιή ηνπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο ζηνπο πξνκεζεπηέο καδί κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζεζκίεο θαη νδεγίεο. Πξφζβαζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνκεζεπηψλ ζηελ πξνθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Αίηεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνκεζεπηψλ γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Τπνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ ζηα πξφηππα ησλ δηαγσληζκψλ. Γηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, γηα ηα είδε ηα νπνία ζα δηαθηλεζνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπγαλεία Γιασείπιζηρ Ηλεκηπονικών Καηαλόγυν Πποφόνηυν Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία έηζη ψζηε ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα κπνξεί κε εχθνιν ηξφπν λα νξίδεη ην πξφηππν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, ψζηε νη πξνκεζεπηέο λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο. Σα πξσηνγελή ζηνηρεία ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο αιιά ε δνκή θαη ε δηαρείξηζε ησλ θαηαιφγσλ ζα αλήθεη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Κάζε πξφηππν θαηαιφγνπ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ην Δ..Ζ.Γ.Π. ζα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θαηάινγν ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή εθφζνλ απηφο ηνλ ζπκπιεξψζεη κε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηνπ 87. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ησλ θαηαιφγσλ ζα απνηειεί ην Δπξσπατθφ πξφηππν θαηεγνξηνπνίεζεο CPV, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιε θαη λα γίλεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν ε αλαδήηεζε ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ε έληαμε άιισλ 87 Δλδεηθηηθά ν θαηάινγνο ζα πεξηέρεη γηα θάζε πξντφλ θσδηθφ CPV, θσδηθφ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηνλ πξνκεζεπηή, ραξαθηεξηζηηθά, θσηνγξαθία πξντφληνο, κνλάδα κέηξεζεο, ηηκή, φλνκα πξνκεζεπηή, φλνκα θαηαζθεπαζηή θιπ. Σα ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε ρξήζε ραξαθηήξσλ απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 95

96 πξντφλησλ ηδίσλ θαηεγνξηψλ, ή αθφκε ησλ ηδίσλ πξντφλησλ αιιά απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ζην ζχζηεκα θαηαιφγσλ ηεο Γ.Γ.Δ.. Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ζα επηηξέπνπλ: Σελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θαηαιφγνπ (ή θαη ηελ απφζπξζε ηνπ) φπνηε ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. Σελ απιή ή ζχλζεηε αλαδήηεζε ζηνπο θαηαιφγνπο κε βάζε ηα πεδία πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ. Σε ζχγθξηζε δχν θαηαιφγσλ δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ εθφζνλ νη θαηάινγνη αθνξνχλ ηελ ίδηα ζπκθσλία πιαίζην. Γιεξαγυγή Ανηαγυνιζηικού Γιαλόγος. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ηε Γ.Γ.Δ. ρξήζηεο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη παξαιακβάλνπλ παξαγγειίεο θαη απνζέηνπλ θαηαιφγνπο πξντφλησλ, πξνζθνξέο, ελδεηθηηθέο πξνζθνξέο θ.ι.π. Σν ππνζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 300 ρξεζηψλ. Τπνζχζηεκα Β: Ηιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο δεκνπξαζηψλ, νη νπνίεο ζα δηεμάγνληαη ακηγψο ειεθηξνληθά 88 : Αγγιηθνχ Σχπνπ (English Auction) Πνιπκεηαβιεηνχ ηχπνπ (MultiVariable Auction) Γπλακηθνχ Σχπνπ (Dynamic Auction) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίδεη κεηαμχ άιισλ: ην απφξξεην ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο. ηελ αζθαιή ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ απηφκαηε αμηνιφγεζή ηνπο. ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ ηεο δεκνπξαζίαο. ηε δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην θαη κειινληηθή δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ. 88 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: ηελ ηήξεζε αξρείνπ εηδψλ ηελ ηήξεζε αξρείνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηελ χπαξμε πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεκνπξαζίαο ηελ χπαξμε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο δεκνπξαζίαο, ζην portal δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ εμέιημε κηαο δεκνπξαζίαο 96

97 ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκνπξαζία θαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ. ηελ απηφκαηε ή εκηαπηφκαηε πξνεηνηκαζία απνινγηζηηθψλ δειηίσλ, πνπ ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία. Ζ πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ρψξν δηελέξγεηαο ησλ δεκνπξαζηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο Γ.Γ.Δ. ή άιιεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο δεκνπξαζίαο, θαζψο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Σν ππνζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 300 ρξεζηψλ. 97

98 ην αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο κηαο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο: 98

99 Τπνζχζηεκα Γ: Γεκηνπξγία, Τπνβνιή, θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ 89 Σν ινγηζκηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Σε δήισζε ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 90 Σε δεκηνπξγία θαη ρξήζε κνξθνπνηεκέλσλ πηλάθσλ 91 Σνλ έιεγρν πιεξφηεηαο θαη ηζρχνο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ 92 Σελ παξνρή πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ζηνπο επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο ζε θιεηζηνχο δηαγσληζκνχο. Σελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο Οη ιεηηνπξγίεο απηέο απαηηνχλ: ηελ πξφζβαζε ζην αξρείν ησλ δηαθεξχμεσλ γηα ηελ αλάζπξζε ηεο δηαθήξπμεο θάζε δηαγσληζκνχ. ηελ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ. ηελ πξφζβαζε ζηα αξρεία παιαηνηέξσλ γλσκνδνηήζεσλ θαη απνθάζεσλ. ηελ χπαξμε πξνηχπσλ αξρείσλ / ειεθηξνληθψλ θνξκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη απνθάζεσλ. 90 ε θάζε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ζα δεκηνπξγνχληαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά πεδία πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: Σίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ. Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ (έλαξμε θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ). Πεξηγξαθή δηαγσληζκνχ. ηνηρεία Οξγαληζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο. ηνηρεία Τπεπζχλνπ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηπρφλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο-εξσηήζεηο. πλεκκέλα αξρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Πεδίν γεληθψλ ζρνιίσλ. 91 Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ζε επφκελνπο δηαγσληζκνχο. Οη πίλαθεο ζα αθνξνχλ ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα πεξηέρνπλ πεδία κε θαηάιιειε κνξθή ψζηε νη απαληήζεηο λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα κε δέρνληαη ακθηζβήηεζε. Γηα θάζε δεηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηα αληίζηνηρα πεδία ζα έρνπλ ηελ έλδεημε γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπο (αξηζκφο, πνζνζηφ, ειεχζεξν πεδίν, πίλαθαο ηηκψλ, επηινγή απφ ιίζηα θιπ.). Κάζε πεδίν επίζεο ζα έρεη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη ηελ έλδεημε απφ ηελ νληφηεηα πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ (π.ρ. πξνκεζεπηήο αλ πξφθεηηαη γηα πξνδηαγξαθή, ή Αλαζέηνπζα Αξρή αλ πξφθεηηαη γηα πεδίν αμηνιφγεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνκεζεπηή). 92 Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηελ θάζε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ ηελ πξνθαηαξθηηθή ππνβνιή ηνπο ζηε θάζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ζ χπαξμε θαη ν έιεγρνο ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ είηε κε ηελ ιχζε πνπ έρεη πινπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ρσξίο δηαζχλδεζε κε ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ. Γηα θάζε δηαγσληζκφ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηφζν ηεο πιεξφηεηαο, φζν θαη ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα εμέηαζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη εθ ησλ πζηέξσλ ελεκέξσζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ρεηξνλαθηηθά κέζσ παξέκβαζεο θάπνηνπ ρεηξηζηή. 93 Δλαιιαθηηθά κε ηελ on-line ππνβνιή πξνζθνξψλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ζα ππνζηεξίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα off-line ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. πγθεθξηκέλα, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα ζπκπιεξψζεη ηα εηδηθά γξακκνγξαθεκέλα αξρεία πνπ ζα παξέρνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ρξήζε 99

100 Οη πξνκεζεπηέο ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο (ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο) ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πχιεο ησλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ θαη κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο. Με ηελ παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ελφο ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ην ζχζηεκα ζα εθδίδεη απηφκαηα επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο θαη ζα απνζηέιιεη κήλπκα ελεκέξσζεο ειεθηξνληθά ζηνλ πξνκεζεπηή. Θα ππνζηεξίδεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα θαηαηίζεληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαθεξχζζεηαη έλαο θχξηνο πξνκεζεπηήο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθνί. Οη πξνκεζεπηέο ζα θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νπφηε αλ ν πξψηνο δελ πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά ηφηε ζα θαιείηαη ν δεχηεξνο, θ.ι.π. Έηζη κεηψλνληαη ηα θαηαηεζέκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ν φγθνο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηνπο. Σελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ Ζ απνζθξάγηζε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ δχν δηαδνρηθά ζηάδηα: Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη: Πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο εληνιήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ κφλν ζηα εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηεο Γ.Γ.Κ.Π. θαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε κίαο πξνζθνξάο απαηηείηαη ε ζπλέξγεηα ηνπιάρηζηνλ δχν εληεηαικέλσλ θη εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ κειψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Π. Σαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε πνπ επηρεηξεί λα αλνίμεη ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο (ηερληθέο ή νηθνλνκηθέο). Σαπηφρξνλε απνζθξάγηζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ. Έιεγρνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Γηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζήο ηνπο. Γηαζθάιηζε ησλ επαίζζεησλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε. νπνηνπδήπνηε ςεθηαθνχ κέζνπ απνζήθεπζεο επηζπκεί (CD-ROM, DVD ή USB), εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. 100

101 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηηο εκεξνκελίεο απνζθξάγηζεο, θαζψο θαη έθδνζε πξαθηηθψλ απνζθξάγηζεο. Σελ έθδνζε απφδεημεο θαηάζεζεο δείγκαηνο πξνκεζεπηή (εάλ πξνβιέπεηαη) κε ηα εμήο ζηνηρεία: ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ηνπ δείγκαηνο. Σελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. Σελ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, λα θαζνξίζεη φηη ε πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί θάλνληαο ρξήζε δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο πνπ ζα νδεγεί ζηελ απηφκαηε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα δξνκνινγνχληαη απηφκαηα ζην απνθαηλφκελν φξγαλν, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα, πάιη απηφκαηα, ζα ελεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε απηφκαηε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηδηαίηεξα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα ππνζηεξίδεηαη κεραλνγξαθηθά απφ ην ζχζηεκα, δειαδή ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. απηφκαηα κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη πξνηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θφξκα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηε βαξχηεηά ηνπο θαη θαηάιιεια πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνληαη νη βαζκνινγίεο, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Μφιηο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν επηθπξψζεη ηηο βαζκνινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο επηηξνπέο, ην ζχζηεκα ζα ππνινγίδεη ηε βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο θαη ζα ηηο παξνπζηάδεη κε θζίλνπζα ζεηξά. Σε ζχληαμε θαη ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηα δηάθνξα γλσκνδνηηθά φξγαλα ηεο Γ.Γ.Δ. (Μ.Δ.Δ., ΔΚΠ θιπ.) ηε δπλαηφηεηα λα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθά ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ Μφιηο κία επηηξνπή εηδνπνηεζεί γηα ηελ αίηεζε γλσκνδφηεζεο γηα θάπνην ζέκα, π.ρ. αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ ελφο δηαγσληζκνχ, ηα κέιε ηεο ζα κπνξνχλ ειεθηξνληθά λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ). ηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθά ηε γλσκνδφηεζε-εηζήγεζή ηνπο 101

102 Σνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα ειέγρεη θαηά πφζν ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ επηηξεπηψλ νξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο είλαη εθηφο θιίκαθαο δελ ζα επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή λα απνζηείιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. ην ππνζχζηεκα απηφ ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ππάιιεινη ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ.Δ., ηα κέιε ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ δηελεξγνχλ πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. Δπίζεο ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε (ππνβνιή / παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο πξνζθνξψλ) νη πξνκεζεπηέο. Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 300 ρξεζηψλ. Αμηνιφγεζε ελζηάζεσλ 95 Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Οη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ηηο ελζηάζεηο ηνπο, κε ηε ρξήζε πξφηππσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ, θαηά νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηεο ΓΓΔ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά πεξηζψξηα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καηά ηελ παξαιαβή ηεο έλζηαζεο ελφο πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απηφκαηα ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κε ηνλ πίλαθα πξνκεζεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ (θαη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζε ηπρφλ πξνεγνχκελν ζηάδην) θαη ζα θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο, ψζηε λα ειεγρζεί αλ ππνβιήζεθε εληφο ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ απφ ην λνκηθφ πιαίζην ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ησλ θαηάιιεισλ επηηξνπψλ Μ.Δ.Δ. ή/ θαη ΔΚΠ. Οη επηηξνπέο απηέο ζα απνθηνχλ απηφκαηα πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ειεθηξνληθά αξρεία παιαηνηέξσλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ελζηάζεσλ, θαη ζα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθά ηηο γλσκνδνηήζεηοεηζεγήζεηο ηνπο πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο απνδέθηεο κέζσ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ξνήο εξγαζίαο. θάλνληαο ρξήζε πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ, νη νπνίεο ζα πξνσζνχληαη ζηνλ θαηάιιειν απνδέθηε. Σα δηάθνξα γλσκνδνηηθά φξγαλα ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη γλσκνδνηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ. 95 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: ηελ πξφζβαζε ζην αξρείν ησλ δηαθεξχμεσλ γηα ηελ αλάζπξζε ηεο δηαθήξπμεο θάζε δηαγσληζκνχ. ηελ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ. ηελ πξφζβαζε ζηηο θαηαηεζείζεο ελζηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ. ηελ πξφζβαζε ζηα αξρεία παιαηνηέξσλ ελζηάζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη απνθάζεσλ. ηελ χπαξμε πξνηχπσλ αξρείσλ/ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη απνθάζεσλ. 102

103 Οη ελζηάζεηο ζα ηεξνχληαη ζην ειεθηξνληθφ αξρείν ηήξεζεο ελζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια ζα ηεξείηαη θσδηθνπνηεκέλν αξρείν κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ ηδ. ε απηφ ην ππνζχζηεκα ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ππάιιεινη φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ.Γ.Κ.Π. θαη νη Δπηηξνπέο αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ. Σν ππνζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 150 ρξεζηψλ. Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ 96 Σν ππνζχζηεκα απηφ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. ηφρνο ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε κηαο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππνζηεξίδνληαη νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε ζχληαμε ησλ ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ πξφηππσλ θνξκψλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ ηα κεηαβιεηά ζηνηρεία θάζε ζχκβαζεο, φπσο ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηέο ηνπο, ηελ ηηκή κνλάδαο, ηπρφλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. Δπηπιένλ, ζα εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θνλδπιίσλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Σν ππνζχζηεκα ζα ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία απηά κε πξφηππν θείκελν ζπκβάζεσο έηζη ψζηε λα παξάγεηαη ην ηειηθφ θείκελν ηεο ζχκβαζεο. Παξάιιεια ην ππνζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα ζχληαμεο ηεο ζχκβαζεο απεπζείαο ηξνπνπνηήζεσλ ζην ηειηθφ θείκελν ηεο ζχκβαζεο. Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Γ.Γ.Δ. θαη αλαδφρνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαζέηνπλ θαη νη δχν αλαγλσξηζκέλα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά. Σν ππνζχζηεκα δελ ζα επηηξέπεη ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο πξηλ ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ ηειηθφ αλάδνρν. Oη δηαρεηξηζηέο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ ηα ζηνηρεία ζηειερψλ νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ηξηκειείο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο ηεο θάζε πξνκήζεηαο θαη λα ηνπο ηνπνζεηνχλ ζε απηέο, κε ηξφπν ψζηε λα θαηακεξίδεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ θάζε ζηειέρνπο. Σν ππνζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο λα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθά ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο αγαζψλ, κε βάζε πξφηππεο ειεθηξνληθέο θφξκεο. ηε ζπλέρεηα ην πξσηφθνιιν ζα πξνσζείηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο ξνήο εξγαζίαο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ιακβάλεη 96 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: Σελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκβάζεσλ ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ Σελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ Σελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζπκβάζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 103

104 ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ παξαιαβή ή κε ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαιαβέο. Σέινο, ζα θαηαρσξνχληαη, απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Γ.Κ.Π., νη πιεξσκέο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ην ππνζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ηηκνιφγην πξνκεζεπηή, δειηίν εηζαγσγήο ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα), ελψ ζα παξάγεη απηφκαηα εηδνπνηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη άιια εκπιεθφκελα ζηειέρε ηεο Γ.Γ.Δ. γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο κηαο ζχκβαζεο (ρξφλνη παξάδνζεο, πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο παξαιαβέο). Θα ππάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ, απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ πξφνδν ησλ ζπκβάζεσλ, δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ή εκηαπηφκαηεο πξνεηνηκαζίαο απνινγηζηηθψλ δειηίσλ κε πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. Σα απνινγηζηηθά δειηία ζα απνζηέιινληαη είηε κεκνλσκέλα είηε νκαδνπνηεκέλα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο. Σν ζχζηεκα επίζεο ζα παξέρεη ην πιήξεο ηζηνξηθφ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ είλαη ππφ δηεμαγσγή, καδί κε ηα ζρεηηθά απνινγηζηηθά δειηία, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο. ην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ππάιιεινη ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Π. θαζψο θαη ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θάζε πξνκήζεηαο. Δπίζεο, ε πξφζβαζε ζα επηηξέπεηαη ζηελ Σερληθή Γηεχζπλζε θαη ηελ Δ.Κ.Π. ζε πεξίπησζε επηβνιήο θπξψζεσλ ζηνλ πξνκεζεπηή. Σέινο, πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα έρνπλ ηφζν νη πξνκεζεπηέο γηα λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ ηεο ζχκβαζήο ηνπο φζν θαη νη θνξείο. Σν ζχζηεκα ηεο πξφζβαζεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ απηήλ (π.ρ. user name θαη password, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θηι). Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 200 ρξεζηψλ. 104

105 Δπηηειηθή πιεξνθφξεζε 97 Σν ζχζηεκα επηηειηθήο πιεξνθφξεζεο ζα απνηειείηαη απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (data warehouse) ζηελ νπνία ζα κεηαθέξνληαη, θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηελ θχξηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη, κέζσ ηεο έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ αλαθνξψλ, πςεινχ επηπέδνπ επηηειηθή πιεξνθφξεζε ζηε Γηνίθεζε ηεο Γ.Γ.Κ.Π. θαη θαη' επέθηαζε ηεο Γ.Γ.Δ.. Σν ππνζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 100 ρξεζηψλ. Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε ξνψλ εξγαζίαο θαη εγγξάθσλ 98 Σν ππνζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη εγγξάθσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαιά θαζνξηζκέλσλ ξνψλ εξγαζίαο. Σν ππνζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο ζα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. (θαη ηδίσο κε ην ππνζχζηεκα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη ην ππνζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ) θαη ζα πινπνηεί ηηο παξάπιεπξεο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε ηα εθάζηνηε θαζ χιελ αξκφδηα πξφζσπα θάζε δηαδηθαζίαο, φπσο: 1. ηε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ειεθηξνληθά αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα, 2. ηε ζχλδεζε αξρεηνζεηεκέλσλ εγγξάθσλ κε πξνυπάξρνπζα ξνή εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηεθπεξαίσζεο ηνπ εγγξάθνπ θαηά ηελ εμέιημε κηαο πξνκήζεηαο, 3. ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο, 4. ηε ζέζε κηαο ελέξγεηαο ζε αλακνλή κέρξη ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο άιιεο δηαδηθαζίαο, 5. ηελ θαηαγξαθή ησλ εληνιψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα. 97 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: Σελ πξφζβαζε θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. Σελ χπαξμε κεραληζκνχ θαη θαλφλσλ άληιεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ δεδνκέλσλ απφ ηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ 98 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ πξνυπνζέηνπλ: Tελ χπαξμε θαη απεηθφληζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΓΚΠ ζηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σε ινγηθή δηαζχλδεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο κε ηηο δηνηθεηηθέο νληφηεηεο αιιά θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. Σελ θπζηθή δηαζχλδεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο κε άιια ινγηθά ππνζπζηήκαηα ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. 105

106 Ζ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ ξνψλ εξγαζίαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζηα εκπιεθφκελα κέξε. Σα κελχκαηα ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα εκθαλίδνληαη φηαλ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή. Σα κελχκαηα κπνξεί λα είλαη απιψο ελεκεξσηηθά ή λα αθνξνχλ θάπνηα ελέξγεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβεί ν ρξήζηεο. Αθφκε, ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα απηφκαηε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο πξσηνθνιιεκέλσλ εγγξάθσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ππνζχζηεκα ζα παξέρεη εηδηθφ ρψξν φπνπ ζα θαηαρσξείηαη ν ιφγνο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη πνηα νληφηεηα (ππεξεζία, δηεχζπλζε, ηκήκα, θπζηθφ πξφζσπν) επζχλεηαη. Ζ πξφζβαζε ζην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο ζα γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, ελψ ε ηξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο ξνήο ζα γίλεηαη κφλν ζε πνιχ θαιά θαζνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν απφ ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ ζρεηηθφ εηδηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην ππνζχζηεκα πξφζβαζεο. Σν ππνζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 300 ρξεζηψλ. Ηιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν Σν ππνζχζηεκα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απφδνζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ζε θάζε εηζεξρφκελν ή εμεξρφκελν έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ην νπνίν αθνξά ζε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηήο. Σν ζχζηεκα φκσο ζα είλαη επαξθψο επεθηάζηκν έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή κειινληηθά ε ρξήζε ηνπ ζε φιν ην εχξνο ηεο Γ.Γ.Δ.. Σν ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζα ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή εγγξάθσλ ηα νπνία βξίζθνληαη αξρηθά ηφζν ζε ειεθηξνληθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή. Δηδηθά γηα ηα έληππα έγγξαθα, ην ζχζηεκα ζα ζπλεξγάδεηαη κε ζπζθεπή ζάξσζεο (scanner) έηζη ψζηε ην έγγξαθν λα κεηαηξέπεηαη απφ έληππε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δπηπιένλ ζα ππνζηεξίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ζχζηεκα fax server έηζη ψζηε λα απηνκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε εηζεξρφκελεο / εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο κέζσ fax. Αθφκα ζα ππνζηεξίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε παθέηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ έηζη ψζηε ε αίηεζε γηα πξσηνθφιιεζε καδί κε ηα αληίζηνηρα έγγξαθα λα κπνξεί λα ππνβιεζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Κάζε έγγξαθν, αθνχ ιάβεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ζα ζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αληίζηνηρε ξνή εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ρξέσζεο ηνπ ζε αξκφδην Σκήκα ή ζηέιερνο ηεο Γ.Γ.Κ.Π.. Ζ ζχλδεζε εγγξάθνπ κε ξνέο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξέσζε ζα είλαη εθηθηή κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ 106

107 πξσηνθφιινπ ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα εθθηλήζεη ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο. Καηά ηελ πξσηνθφιιεζε ελφο εγγξάθνπ θαη ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηνπ εγγξάθσλ (ζπλνδεπηηθέο επηζηνιέο, ζπλεκκέλα θηι.). Δπηπιένλ, εθφζνλ ππάξρνπλ ήδε ζρεηηθά πξσηνθνιιεκέλα έγγξαθα ηεο Γ.Γ.Κ.Π., ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγεί απηφκαηα ελεξγέο ζπλδέζεηο κε ηα έγγξαθα απηά. Καηά ηε δηαδηθαζία πξσηνθφιιεζεο ελφο εγγξάθνπ θαζψο θαη θαηά ηελ πηζαλή δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ην ππνζχζηεκα ζα δηαζέηεη επαξθείο κεραληζκνχο ειέγρνπ ιαζψλ γηα παξάδεηγκα δελ ζα επηηξέπεηαη ε πνιιαπιή θαηαρψξεζε ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ ζην βαζκφ βέβαηα πνπ ηέηνηνη έιεγρνη είλαη ηερληθά εθηθηνί. Σν ππνζχζηεκα ζα απνζηέιιεη, ζηνπο ρξήζηεο ή ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ, κελχκαηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή αλεχξεζεο ιαζψλ. Ζ πξφζβαζε ζην ππνζχζηεκα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο πξσηνθφιινπ ηεο Γ.Γ.Κ.Π. θαη ζε κηθξφ αξηζκφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Π.. Σν ζχζηεκα ηεο πξφζβαζεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ απηήλ (π.ρ. user name θαη password, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θηι). Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη ήδε πξσηνθνιιεζεί ζα γίλεηαη κφλν ζε πνιχ θαιά θαζνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν απφ ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ ζρεηηθφ εηδηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην ππνζχζηεκα πξφζβαζεο. Όιεο νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζα θαηαγξάθνληαη απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα απφ απφζηαζε ζα ιακβάλεη ρψξα κε ρξήζε κεραληζκνχ θξππηνγξάθεζεο. Σν ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηα πεξηερφκελα ηνπ φπσο εκεξήζηεο, εβδνκαδηαίεο θαη κεληαίεο θαηαζηάζεηο εηζεξρνκέλσλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, θαηαζηάζεηο ρξέσζεο εγγξάθσλ θηι. Οη αλαθνξέο απηέο ζα κπνξνχλ λα παξάγνληαη είηε απεπζείαο κε βάζε ηππνπνηεκέλα εξσηήκαηα είηε βάζεη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ. Σν ππνζχζηεκα ζα κπνξεί λα πξσηνθνιιεί ηνπιάρηζην 5000 έγγξαθα αλά κήλα θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ 20 ρξεζηψλ. Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ε θακία πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία κηαο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο ζηακαηά κε ηε δεκνζίεπζε ελφο δηαγσληζκνχ ζην δηαδίθηπν ή κε ηελ 107

108 ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο κηαο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ε πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν λα κεηψλεη ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην ειάρηζην δπλαηφ. Σν Δ..Ζ.Γ.Π. ζα ππνζηεξίδεη κειινληηθά ηελ νινθιήξσζε κηαο πξνκήζεηαο κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (έθδνζε, θαηάζεζε, επηζηξνθή) εθφζνλ εγθαηαζηαζνχλ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηηο ηξάπεδεο. Κεθάλαιο 4ο: Σςγκπιηική ανάλςζη ηος Δ.Σ.Η.Γ.Π. με ηα ζςζηήμαηα διεξαγυγήρ ηλεκηπονικών ππομηθειών άλλυν συπών Απφ ηελ αλσηέξσ παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφςε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρεη αλαδείμεη ε επξσπατθή θαη ε δηεζλήο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Σν γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ην θαζηζηά ηδηαίηεξα θηιηθφ (ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ) πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ζηε ρψξα καο. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο θαη ζαθήο ελεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ (ελδερνκέλσο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ παξνπζίαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο- πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε άιιεο ρψξεο) αιιά θαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ην ρεηξηζηνχλ. Δίλαη άιισζηε πξνθαλέο φηη αλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηδξάζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ην ζχζηεκα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη πνηέ ηθαλνπνηεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα, αιιά ζηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο γεληθφηεξεο αληηκεηψπηζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ελδερνκέλσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ζαθνχο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηε ρψξα. Σν ζχζηεκα ζα είλαη εμ αξρήο ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί κηα ζπκθσλία - πιαίζην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε αξθεηά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη απμεκέλν 108

109 φγθν ζπλαιιαγψλ γηαηί ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ είλαη έλαο ηδηαίηεξα εχρξεζηνο ηξφπνο δηεμαγσγήο πξνκεζεηψλ γηα ηππνπνηεκέλα πξντφληα. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο θνξείο αθνχ ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ. Έηζη ζα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα επηιέμνπλ ην πξντφλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο πιήξσο θαη φρη ελ κέξεη, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε νκαδνπνηνχληαη θαη νη δηαγσληζκνί δηεμάγνληαη απφ έλα θεληξηθφ θνξέα. Βέβαηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ζα πξέπεη νη πξνκεζεπηέο λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα ηνπο ζηε Γ.Γ.Δ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ζα είλαη επεθηάζηκν, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ζην κέιινλ λα ππνζηεξίμεη θαη δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ, αιιά θαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ, πξαθηηθή πνπ απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ζήκεξα εθαξκφδεη κφλν ε Γαλία. εκαληηθή βνήζεηα γηα ηε ζσζηή θαηάξηηζε ησλ δηαγσληζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Κ.Π. απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ). Ζ δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηηο απνθάζεηο απηέο κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π., ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Απηφ ελδερνκέλσο λα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελζηάζεσλ, επηζπεχδνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ελφο δηαγσληζκνχ. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη έλαλ νδεγφ, παξφκνην κε απηφλ πνπ δηαζέηεη ε αληίζηνηρε αγγιηθή πχιε, θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα 21, ν νπνίνο λα βνεζά ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ.Κ.Π. λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί κηα ζχκβαζε. θφπηκν ζα ήηαλ επίζεο λα πεξηέρεη θαη έλαλ νδεγφ νηθνινγηθψλ πξνκεζεηψλ 99, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη ππάιιεινη 99 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζπγρξεκαηνδνηήζεη έλα εξεπλεηηθφ έξγν πνπ νλνκάδεηαη Relief (http://www.iclei.org/europe/ecoprocura/info/politics.htm) κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ, αλ πηνζεηεζνχλ εθηεηακέλα ζε φιε ηελ Δ.Δ. νη νηθνινγηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: Αλ φιεο νη δεκφζηεο αξρέο ζηελ Δ.Δ. απαηηνχζαλ νηθνινγηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα, απηφ ζα εμαζθάιηδε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ησλ 60 εθαη. ηφλσλ CO 2, πνπ αληηζηνηρεί ζην 18 % ηεο δέζκεπζεο γηα κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 109

110 ηεο Γ.Γ.Κ.Π. ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ νηθνινγηθέο αγνξέο. Δπηζπκεηή ζα ήηαλ ηέινο, ε δεκηνπξγία εηδηθνχ ρψξνπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε φπνπ νη ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαξηήζνπλ αγγειίεο ζρεηηθά κε πξντφληα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πηα θαη κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ ζε άιια ηκήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ηα ρξεηάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ηκήκαηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηνπο πξνεγνχκελνπο, εθφζνλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζε άιια ηκήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ αλάγθε. Σςμπεπάζμαηα Οη δεκφζηνη αγνξαζηέο έρνπλ κεγαιχηεξε ππνρξέσζε απφ ηνπο ηδηψηεο αγνξαζηέο λα είλαη ακεξφιεπηνη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπκβάζεσλ θαη λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, επεηδή νη πφξνη απηνί πξνέξρνληαη απφ ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ. Πξέπεη λα παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ππφ ζπλζήθεο απφιπηεο δηαθάλεηαο. Δίλαη βέβαηα πξνθαλέο φηη, θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο, αιιά επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο ζπκθσλίαο εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δελ αθνξά ηφζν ην είδνο ησλ αγαζψλ πνπ αγνξάδνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο, αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία θάζε δηαγσληζκνχ. Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ αλαγθψλ. Οη αλάγθεο απηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε κε ηξφπν ψζηε λα κελ απνθιεηζηεί θακία απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. Να κελ απνθιεηζηνχλ, ρεδφλ ε ίδηα εμνηθνλφκεζε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ νη δεκφζηεο αξρέο ηάζζνληαλ ππέξ θηηξίσλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. Αλ φιεο νη δεκφζηεο αξρέο ζηελ Δ.Δ. απαηηνχζαλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξνπο ππνινγηζηέο, θαη απηφ νδεγνχζε ζηε κεηαηφπηζε ηεο αγνξάο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε εμνηθνλφκεζε ηφλσλ CO 2. Αλ φιεο νη επξσπατθέο δεκφζηεο αξρέο ηάζζνληαλ ππέξ ησλ απνδνηηθψλ ηνπαιεηψλ θαη βξπζψλ ζηα θηίξηά ηνπο, ζα κεησλφηαλ ε θαηαλάισζε λεξνχ θαηά 200 εθαη. ηφλνπο (ηζνδχλακν κε ην 0,6 % ηεο ζπλνιηθήο νηθηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Δ.Δ.). Απηφ ην έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ θεληξηθή δξάζε «Ζ πφιε ηνπ κέιινληνο θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» βάζεη ηνπ πέκπηνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ Δ&ΣΑ. Γεκνζηεχηεθε ζε έλα βηβιίν νδεγηψλ γηα βνήζεηα πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο ψζηε λα θάλνπλ νηθνινγηθέο ηηο απνθάζεηο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Δπηπιένλ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο νη απαξαίηεηεο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη ζε πνην βαζκφ θαη ζε πνηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπκβάζεσλ είλαη θαιχηεξα λα εηζαρζνχλ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, εάλ απηνί έρνπλ νξηζηεί ζην ζσζηφ επίπεδν γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ θαη αλ εληάζζνληαη ζηηο νηθνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 110

111 γηα παξάδεηγκα, νηθνινγηθέο ιχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πάληα πξνθαλείο, ή δελ έρνπλ δηαθεκηζηεί ζσζηά. Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη αξκφδηνη ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά, κε ηε βνήζεηα ζρεηηθήο αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Γηα λα είλαη επηηπρήο, ε αλάιπζε απηή πξέπεη λα δηεμαρζεί κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, εζηηάδνληαο ζηηο γεληθέο ιχζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη φρη ζε επλννχκελνπο πξνκεζεπηέο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη λα δηεμαρζεί ε πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ Γ.Γ.Δ.. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπγθεληξψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ θαη απηφ ελδέρεηαη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ πξνκεζεπηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία. Πξηλ απφ ηελ απφθαζε εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ιεπηνκεξήο κειέηε πνπ λα αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπο, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, θαζψο θαη κηα εθηεηακέλε θαηαγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ην Γεκφζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληνπηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο νκαδνπνίεζεο αγαζψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, αιιά θαη ηα ζεκεία εθείλα ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε θαη ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ πξνκεζεηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ησλ θνξέσλ, αιιά θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ΓΟΤ πνπ δηελεξγνχλ ηηο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ. Έηζη, ζα απνθεπρζνχλ γηα παξάδεηγκα, πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελσλ πξνκεζεηψλ απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν νπνίνο γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηέιλεη ζήκεξα μερσξηζηφ ηηκνιφγην, κε ηδηαίηεξα ρακειή αμία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ε θεξεγγπφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ, κε ηε κέηξεζε δεδνκέλσλ φπσο ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε έγθαηξε παξάδνζή ηνπο, ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα, ην θφζηνο, θ.ι.π. Ζ πηνζέηεζε ηερληθψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζην δεκφζην ηνκέα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία ζε φια ηα επίπεδα θαη κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηέο ηνπ Γεκνζίνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 111

112 δηεμαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνπο ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζην δεκφζην ηνκέα: Μείσζεο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηνπ θχθινπ πξνκεζεηψλ ιφγσ: Δπθνιίαο απνζηνιήο παξαγγειηψλ ή δηεμαγσγήο πνιιψλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθά απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. Απηνκαηνπνίεζεο ησλ ζηαδίσλ ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφκαηνπ ειέγρνπ ησλ παξαγγειηψλ. Απνθέληξσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Βειηηζηνπνίεζεο ηεο βάζεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο ιφγσ: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ: Δπηινγήο πξντφλησλ θαη δεκηνπξγίαο παξαγγειηψλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο. Γηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ. Απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα είλαη θηιηθφηεξν πξνο ην ρξήζηε. Απμεκέλεο αθξίβεηαο παξαγγειηψλ. (Δμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ πηζηήο αληηγξαθήο πξνεγνχκελσλ παξαγγειηψλ). Καιχηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ παξαγγειηψλ. Μείσζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ιφγσ: Γπλαηφηεηαο εηζφδνπ ζηε δηεζλή αγνξά πξνκεζεηψλ - αχμεζε δηαθάλεηαο. Γπλαηφηεηαο επξχηεξεο πιεξνθφξεζεο απμεκέλεο ηθαλφηεηαο δηαπξαγκάηεπζεο. Γπλαηφηεηαο δηεμαγσγήο ζπγθεληξσηηθψλ πξνκεζεηψλ αχμεζε φγθνπ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απμεκέλεο ρξήζεο ηερληθψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ π.ρ. ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο. Βειηηζηνπνίεζεο ηεο βάζεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Μεγαιχηεξεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Σα πξντφληα απηά ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξνχληαη ηερλνινγηθψο μεπεξαζκέλα θαη αλ ν δηαγσληζκφο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην Γεκφζην ζα ηα πξνκεζεπηεί ζε ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμεη ε πινπνίεζε θαη ε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π.. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ζήκεξα απφ ηνπο ελδερφκελνπο πξνκεζεπηέο γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο. ήκεξα ν κέζνο ρξφλνο ζπγθέληξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ (αλάινγα πάληα κε ην δηαγσληζκφ) είλαη πεξίπνπ νθηψ εκέξεο 100, ελψ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π. θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην ΤΕΔΤΞΗ θαη ην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ, ν ρξφλνο αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 100 Πεγή: Δηαηξία Kantor Management Consultants 112

113 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην Δζληθφ χζηεκα Γεκνζίσλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ππφ ηελ επίβιεςε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Δπηπιένλ, ζα απνηειέζεη γηα ηνπο ελ δπλάκεη πξνκεζεπηέο ηνπ Γεκνζίνπ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα λα επελδχζνπλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πιεξνθφξεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ηηο πξνθεξχμεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θ.ι.π. Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ αλακέλεηαη λα σζήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα επελδχζνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πην αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ. Παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Π., ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε βειηίσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ αγνξψλ πιεξσκψλ, νη νπνίεο ζα έδηλαλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ αγαζά ρακειήο αμίαο, φπνηε εθείλνη ηα ρξεηάδνληαη, θπξίσο κέζσ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ψζηε λα επηιέγνπλ ην πξντφλ κε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο ηηκήο. Θα πξέπεη επίζεο λα αμηνπνηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη κειινληηθά ην Δ..Ζ.Γ.Π., ζπλνδεπφκελε απφ θαηάιιειν νδεγφ ν νπνίνο ζα βνεζά ηνλ αξκφδην ππάιιειν λα επηιέμεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγαζνχ, ην χςνο ηεο δαπάλεο, ηε ζπρλφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο απηνχ, θ.ι.π. Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ άκεζε πιεξσκή ελδέρεηαη λα απνηειέζεη γηα ηνλ πξνκεζεπηή έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα πξνζθέξεη θαιχηεξεο ηηκέο. Σέινο, ε ρξήζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα εθδίδνληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γεκνζίσλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ, θαη ε πεξαηηέξσ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 113

114 Βιβλιογπαθία 114

115 1. 1st high level seminar on e-procurement, January 2006, Naples, Italy, th Bled ecommerce Conference eglobal Bled, Slovenia, June 21-23, Arthur Andersen «Strategic Sourcing», PΜMS Consulting Group, The Chartered Institute of Purchasing and Supply. 4. Austrian Institute for SME Research, «The access of SMEs to public procurement contracts», Final report. 5. Batini, C. (2006). «The e-g4m Italian Project-technological challenges in implementing e-procurement systems», University of Milano Broca Italy, Naples 6. Bovis C. (2005). «Public Procurement in the European Union», Palgrave Macmillan, Great Britain 7. Case Studies on E-procurement Implementations, Italy New South Wales New Zealand Scotland Western Australia, Australian Government, Department of Finance and Administration, Australian Government Information Management Office, Commonwealth of Australia Commission European Directorate General Internal Market and Services. Public procurement Policy Explanatory Note Framework agreements- Classic directive, 9. Commission of the European Communities. (2005). SEC(2005) 959 «Requirements for conducting public procurement using electronic means under the new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC», Brussels, Comission Staff Working Document 10. Commission staff working paper, communication from the commission. (2005). «i2010-a European Information Society for growth and employment» Extended Impact Assessment, (com 2005-final), n.htm 115

116 11. Cotgreave S. «Managing your Procurement Process online using e-procurement Solutions», GPS London conference, Giuseppe Fiore & Francesco Licci, «The rationalization program of public spending», Consip LTD, (2006). Naples 30 January Coulthard D., Castelman T. (2001) «Electronic procurement in government: more complicated than just good business». Global Co-Operation in the New Millennium, The 9th European Conference on Information Systems, Bled, Slovenia, June UK Presidency of the EU. (2005) «E-accessibility of public sector services in the European Union», November 2005, 15. European Commission Directorate General Internal Market and Services «public procurement policy explanatory note competitive dialogue classic directive», 16. European Dynamics S.A. (2005). «Functional requirements for conducting electronic public procurement under the EU framework, volumes I&II» January Eyholzer K., Hunziker D, «The Use of the Internet in Procurement: An Empirical Analysis», Institute of Information Systems, University of Bern 18. Field Fisher Waterhouse. (2006) The European Legal Alliance, «Public Procurement-the modernizing directives», February «Greece Policy Environment», 20. «Impact assessment action plan on e- public procurement», 21. INSEAD-UK «Beyond e-gov», Presidency of the EU, «Interpretative communication of the Commission on the Community Law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement», (2001/C333/07), 116

117 23. Khan A. Zulfiqar, Shan L. Pan, Jae-Nam Lee, Jimmy C. Huang. (2001). «Egovernment: an exploratory study of on-line electronic procurement systems [case study]», Global Co-Operation in the New Millennium, The 9th European Conference on Information Systems, Bled, Slovenia, June OGC (Office of Government Commerce), «E-procurement in action. A guide to e- procurement for the public sector» Spring 2005, 25. Organization of American States, Inter-American Agency for Cooperation and Development, Government Best Practices Program, Profiles of Electronic Government Procurement Systems 26. «Public procurement for research and innovation», Expert group report, September 2005, 27. Pennella G, «Good Governance for Development in Arab Countries Initiative - E- Procurement in a Euro-Mediterranean Comparative Context (paper)», 1st High Level Seminar on E-procurement, Naples, January Rambøll Management Study. (2004). «Electronic Public Procurement in EU Member States: Country Reviews Extract of the Extended Impact Assessment Study: Action Plan on electronic public procurement Part 1» Baseline Analysis, December 2004, country-reviews_en.pdf 29. «Regulatory Impact Assessment - Public Contracts Regulations 2006», 30. «SYNERGY, THE IDABC QUARTERLY, AVRIL 2006,-ISSUE 06, & 31. Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 32. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 117

118 33. Απισλίηεο. Γ. (2001). «e-train Δλεκέξσζε θαη ηήξημε ησλ Μηθξν-κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ» Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ Δπηρνξεγήζεηο 2001 Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία Go Digital Οθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 34. «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο: δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη θαηά ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο», IP/05/949, Ηνχιηνο 2005, 35. Δγθχθιηνο ΤΠΑΝ Π1/1105 «Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ», , 36. Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ ράξηε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ /COM/2004/0064 ηειηθφ 37. Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, Φεθηαθή ηξαηεγηθή , 38. Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ - Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, «ρέδην δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο», _/com_com(2004)0841_el.pdf. 39. Δπξσπατθή Δπηηξνπή. (2005). «Αγνξάζηε νηθνινγηθά! Έλα εγρεηξίδην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα» Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 40. «Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, έλαο ζχληνκνο ελεκεξσηηθφο νδεγφο», Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο πλδεδεκέλν κέινο Γηθηχνπ Δ.Κ.Π., Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ (π.δ.394/96 ΦΔΚ 266/Α / ) 42. Κνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), 118

119 43. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, SAFER INTERNET PLUS, , 44. Μαξάηεο Α., «πγθξηηηθή Αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο ζηελ Δ.Δ. ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν». ΔΓΓ, ΗΣ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Σκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο, Σειηθή Δξγαζία, Δπηιέπνπζα: Ρνκπφιε Α «Μειέηε-Έξεπλα Καηαγξαθήο ηεο δηείζδπζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηηο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζε αλψηαηα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο»-πγθξηηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ , Αλάδνρνη: Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (A.LA.R.M.-Athens LAboratory of Research in Marketing) Hitech (ππεξγ. Datapower), HellasNet 46. Νφκνο 3316/ ΦΔΚ 42/Α/ «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 47. Νφκνο ππ αξηζ. 2522, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκφζησλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» 48. Οδεγία 1999/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο(δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L13/ ). 49. Οδεγία 2000/31ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ γηα λνκηθέο πιεπξέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L178/ ). 50. Οδεγία 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ). 51. Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ). 52. Οδεγφο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, 53. Παλαγηψηνπ Ν., Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο «Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο», ΗΕ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα, επηέκβξηνο

120 54. Παλάγνπ Κ., Παπαθαλέιινπ Β., Παλαγησηνπνχινπ Θ., «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο. Πεξίπησζε κειέηεο ε Διιάδα», Δ..Γ.Γ., ΗΕ εθπαηδεπηηθή ζεηξά, Δπηβιέπνπζα Α. Ρνκπφιε 55. Ρνκπφιε Α.(2005), Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο «Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο», ΗΕ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα, επηέκβξηνο ρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο «πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/17/EK «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» 57. «Σν αιθαβεηάξη ηνπ Δπηρεηξεκαηία γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Internet θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο», 58. ΤΠΔΓΓΑ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ, Γηεχζπλζε Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, 2ε Έθδνζε πκπιεξσκέλε 59. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γηαθήξπμε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (ΔΖΓΠ), Μέξνο Β «Λεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ», 60. Υαηδφπνπινο Β. (2005). Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο «Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο», ΗΕ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα, επηέκβξηνο Ιζηοζελίδερ: (Ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 63. (ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ) 64. (ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηθηπσζείηε») 65. (ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο Καη Σερλνινγίαο) 66. (ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πξνκεζεηψλ) 120

121 67. (ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο») (ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) description&pageid=56&language=el https://www.gatetrade.net/index.asp ma=portal&firsttab=home) https://tenders.nsw.gov.au/nsw/index.cfm

122

123 Παπαπηήμαηα 123

124 Παπάπηημα 1: Ιζσύον νομοθεηικό πλαίζιο ζηην Δλλάδα ζσεηικά με ηιρ κπαηικέρ ππομήθειερ 124

125 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο λφκνπο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα: Βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (δηαηάμεηο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ) Ν. 2286/95, πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ Τ.Α. 7446/2001, γηα ηα αλψηεξα φξηα δηαγσληζκψλ, πξφρεηξσλ ή κε δηαπξαγκάηεπζε Π.Γ. 370/95, γηα ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 93/36/ΔΟΚ (φπσο ηζρχεη) Π.Γ. 394/96, θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Ν.2741/99, (ΔΦΔΣ) ηξνπνπνίεζε δηαθφξσλ δηαηάμεσλ Π.Γ. 57/2000 θ.ι.π.), γηα ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 93/38/ΔΟΚ, γηα ηνπο εμαηξνχκελνπο ηνκείο (φπσο ηζρχεη) Απφθαζε (ΔΚ) αλαπξνζαξκνγήο θαησθιίσλ Βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (δηαηάμεηο δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ) Ν. 2522/97 γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία Ν 2854/2000 γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηνπο εμαηξνχκελνπο ηνκείο. Γεπηεξεχνπζα λνκνζεζία Τ.Α. (Αλαπη) Π1/2142/2002 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Π.Π Πξάμε (Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ) 51/2000 γηα ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο ή ηερλνινγηθήο αμίαο Δηδηθή λνκνζεζία Ν. 2362/95 (α.79-85) πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ Τ.Α. (νηθ) 5446/2003 γηα εμνπζηνδφηεζε λνζνθνκείνπ Γλσκνδφηεζε (νηθ) γηα πξνκήζεηεο θνξέσλ νη νπνίνη έρνπλ εηδηθφ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γηαθάλεηα Ν. 2328/95 (άξζξν 15) & π.δ. 82/96 γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο. Ν. 2863/2000 γηα ην Δ..Ρ. 125

126 Ν. 3021/2002 γηα πεξηνξηζκνχο ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ &β εγθχθιηνο εθαξκνγήο Ν. 3060/2002 πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ Ν. 3310/2005 πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ Ν.3414/2005 (ηξνπνπνίεζε ηνπ 3310/2005) Δπξσπατθέο Οδεγίεο: Οδεγία 2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ). Οδεγία 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ & πκβνπιίνπ «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. L134/ ). 126

127 Δμαηξνχκελνη θνξείο ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2286/95: α) Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο β) Ζ Τπεξεζία Απνθαηαζηάζεσο εηζκνπιήθησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη θάζε άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί πξνκήζεηεο αγαζψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζεηζκνπιήθησλ ή πιεγέλησλ απφ άιιεο ζενκελίεο. γ) Οη ελνξηαθνί λανί, νη εθθιεζηαζηηθέο ζρνιέο, ηα εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα, ε Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ινηπνί εθθιεζηαζηηθνί θνξείο. δ) Σα ζέαηξα, ηα κνπζεία θαη νη πηλαθνζήθεο, ηα σδεία θαη νη νξρήζηξεο, ε Δζληθή Λπξηθή θελή, ε ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη Γξακκάησλ, ε Κξαηηθή ρνιή Οξρεζηξηθήο Σέρλεο θαη ινηπνί ζπλαθείο θνξείο. ε) Οη ελ γέλεη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη ηα θέληξα παηδηθήο κέξηκλαο. ζη) Σα γεξνθνκεία θαη γεληθά ηα ηδξχκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξφλνηαο, εθηφο ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληίιεςεο. δ) Οη θνηη&epsi