Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη από ηον ζποσδαζηή ΠΑΪΣΑΡΗ ΥΡΗΣΟ (Ηλέκηρας 25-27, Αθήνα) Καβάλα 2009

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ καο. Ζ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε είζνδνο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ ρψξα καο έρνπλ θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα λέα κέζα, νη επηρεηξήζεηο, πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ειεθηξνληθή παξνπζία. Καζεκεξηλά, φιν θαη πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηδξχνληαη θαη ειπίδνπλ νη ρξήζηεο ίληεξλεη λα ηνπο πξνηηκήζνπλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν έρνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο επηρεηξήζεηο. Σα φξηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ δηεπξπλζεί. Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη ηελ δπλακηθή λα εμειηρζεί ζε κία ηεξάζηηα αγνξά θαη ζηελ Διιάδα. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο εθαξκνγήο e-επηρεηξείλ, λα κειεηεζεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, λα παξνπζηαζηνχλ νη απαξαίηεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη ηερλνινγίαο θαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο ρξνληάο θαη ησλ απνηειεζκάησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ λα θαηαιήμνπκε ζην πνζνζηφ ελζσκάησζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά. ην πξψην θεθάιαην, κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην» επεμεγνχληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην παξαδνζηαθφ εκπφξην ην δεχηεξν θεθάιαην, κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια» γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη νξίδεηαη ε έλλνηα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Σέινο γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Internet. ην θεθάιαην 3, κε ηίηιν «Σερλνινγίεο, απαηηήζεηο θαη αζθάιεηα» έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ κε φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξν ηξφπν νη ηερλνινγίεο ηνπ 1

3 δηαδηθηχνπ κέζσ ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ην e-επηρεηξείλ θαη νη απαξαίηεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηελ δεκηνπξγία αζθαινχο εκπνξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην ηέηαξην θεθάιαην, κε ηίηιν «Δθαξκνγέο e-δπηρεηξείλ» παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ, φπσο ην Ζιεθηξνληθφ Καηάζηεκα, νη Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπνξηθφ Κέληξν θαη ε Ζιεθηξνληθή Σξάπεδα. ην θεθάιαην 5 δίλνληαη θάπνηεο ζπκβνπιέο πινπνίεζεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ γχξσ απφ ην ζέκα. ην έθην θεθάιαην, κε ηίηιν «Παξνπζίαζε Ζιεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο ρξνληάο ζηα Tech Awards 2009» παξνπζηάδεηαη ε ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαηαλφεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πιήξε θαη επηηπρεκέλε εθαξκνγή. Σέινο ζην έθην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε βάζε ηα γξαθφκελα ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα. Καβάια, Αχγνπζηνο

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Ηιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ειεθηξνληθό εκπόξην 1.1 Γηαδίθηπν Σν δηαδίθηπν (internet) είλαη ην κεγαιχηεξν παγθφζκην δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σν δηαδίθηπν καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια καο παξέρεη δηεμφδνπο γηα πξνζσπηθή ςπραγσγία. Μπνξνχκε κέζσ απηνχ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αγνξέο, λα ελεκεξσζνχκε, λα επηθνηλσλήζνπκε, λα δηαζθεδάζνπκε. Σν δηαδίθηπν γηα ηελ ζχγρξνλε επνρή είλαη κία αιιαγή. Ζ ηερλνινγία κέζα απφ ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα κεγάιν κεξίδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε παγθνζκίσο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αιιαγή ηνπ ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζκνπ, ψζηε πνιινί έγθπξνη κειεηεηέο ζπγθξίλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνχηε κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 20 νπ αηψλα. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ ηφζν κεγάιν εχξνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ εμεξεχλεζε φισλ απηψλ. Οη δεζκνί επηθνηλσλίαο ηνπ Internet άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ Ζ αξρή έγηλε απφ έλα δίθηπν πνπ νλνκαδφηαλ Arpanet. Σν δίθηπν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ακεξηθάληθν Τπνπξγείν Άκπλαο ην 1957 κε ζθνπφ ηε καθξνρξφληα έξεπλα. Σν 1968 κέζσ ηνπ ARPA ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. δηαζχλδεεη φινπο ηνπο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ζηξαηησηηθέο έξεπλεο. ηα επφκελα ρξφληα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξηνξηδφηαλ ζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνκηζηψλ. Με ηελ πάξνδν απηψλ ησλ εηψλ ην ARPANET κεηεμειίρηεθε ζε θνηλή κνξθνπνίεζε κε ην φλνκα πξσηφθνιιν (protocol). Σν πξσηφθνιιν απηφ ήηαλ ην TCP/IP,κε ρξφλν εγθαηάζηαζεο ην 1983, ην νπνίν 3

5 ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα ζην δηαδίθηπν. Γηα απηφ ην ιφγν ε 11 ε Ηαλνπαξίνπ 1983 νξίδεηαη ζπκβνιηθά σο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Γηα λα έρνπκε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ δηαδηθηχνπ ε αλάπηπμε κέζα ζηα ρξφληα ήηαλ ξαγδαία. Γεκηνπξγία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web), αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, αχμεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ, εηζαγσγή θπιινκεηξεηψλ ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα κε απαξρή ηα Windows 98 κε ηνλ Microsoft Internet Explorer θηι. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21 νπ αηψλα ην δηαδίθηπν παξνπζηάδεη κία ζπλερή αλνδηθή πνξεία αιιά κε βξαρχηεξνπο ξπζκνχο. ε δηάζηεκα 30 εηψλ, ην Internet αλαθεξχζζεηαη δηθαίσο σο έλα απφ ηα πην ζαπκαζηά ηερλνινγηθά αιιά θαη θνηλσληθά επηηεχγκαηα ηνπ 20 νπ αηψλα. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαζεκεξηλά κέζσ ηνπ Internet εθηεινχλ δηάθνξεο πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο. Φπζηθά έλαο απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε επέθηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web). (ΠΟΛΛΑΛΖ, 2007, ζει. 24) Δπηπξνζζέησο, βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο κέξεο καο νη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο λα ζηξέθνληαη ζε ειεθηξνληθέο κεζφδνπο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ) κε απψηεξν ζηφρν θπζηθά ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη επνκέλσο θαη ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Σν Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ( e-δπηρεηξείλ ή e-business) αλαπηχζζεηε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη άιισλ εθαξκνγψλ ζην Γηαδίθηπν. Πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζσ Internet, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κεγάιεο είλαη θαη ζε πην ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ηνπο αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπ αληαγσληζηέο ηνπο. Πνιινί κηινχλ γηα κεηαηφπηζε απφ βηνκεραληθή νηθνλνκία ζε ςεθηαθή νηθνλνκία πνπ ζεσξείηαη εμίζνπ βαξχλνπζα θαη αλάινγε κε ηελ παιαηφηεξε κεηαθίλεζε απφ ηελ αγξνηηθή ζηελ βηνκεραληθή νηθνλνκία. Έηζη ινηπφλ ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ραξάζζεηαη πάλσ ζε λέεο δπλακηθέο θαη λένπο νξίδνληεο. 4

6 1.2 Γηαδίθηπν θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα Από ην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην ζην e-business ηηο κέξεο καο απφ ηνπο θαηλνηφκνπο θαη γξήγνξνπο ηξφπνπο ζπλαιιαγήο κεηαμχ πειάηε θαη πξνκεζεπηή είλαη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. Σν πξφζεκα e (ειεθηξνληθφ) ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψην ζπλζεηηθφ ζε πνιιέο ιέμεηο γηα λα παξνπζηαζηεί ε ειεθηξνληθή πιεπξά ηνπ λνήκαηνο ηεο ιέμεο απηήο. Γειαδή νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί φξνη φπσο ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business), ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) θαη ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-shop) θαη άιινη. Φαλεξφ είλαη φηη ζήκεξα ε έλλνηα ηνπ e-εκπνξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ νλνκάδεηαη World Wide Web. Όκσο ζηελ νπζία ν φξνο ππνδειψλεη ην ζχλνιν δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο επηρεηξήζεσλ, νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θαη ηξίησλ θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα εληάζζνληαη ζηνλ φξν e-επηρεηξείλ. Γηα παξάδεηγκα ε IBM (ε νπνία θαζηέξσζε ην e-business) νξίδεη ην e-επηρεηξείλ σο << ηε κεηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θιεηδηά κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ ηνπ Internet >>, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ECA << ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαιχπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία εθηειείηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ >>. (ΠΟΛΛΑΛΖ, 2007, ζει. 38) Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ελψλεη ηηο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή νη πειάηεο (front-end) κε ηα ζπζηήκαηα κηα επηρείξεζεο (backend). Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη νη έλλνηεο ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 5

7 ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζπρλά ζπκπιεξψλεη ε κία ηελ άιιε ψζηε λα απνδνζεί ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο κέζα ζηα επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα Ηιεθηξνληθό επηρεηξείλ θεπηφκελνη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ νπζηαζηηθά ζθεθηφκαζηε ηελ αιιαγή. Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ e-επηρεηξείλ είλαη ε αλάγθε γηα αιιαγή θαη γηα ηελ κέγηζηε εθκεηάιιεπζε απηήο. Καζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκελεο απνδνηηθά, καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηνχκε ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαζεζηψο κε ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο πάλσ ζε απηφ ην ηνκέα γηα απηφ άιισζηε είλαη νη θνξπθαίεο. Μέζσ ηνπ e-επηρεηξείλ έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ψζηε λα βειηηψζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή αθφκε θαη λα αλαδηνξγαλψζεη φιε ηνπ ηελ πνιηηηθή βάζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη απαξαίηεηα ε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο ηερλνινγίαο. ην e-επηρεηξείλ ε απνηπρία ζε ππνρξεψλεη λα θεξδίζεηο ηειηθά. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ απνηχρεη φηαλ πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ e-επηρεηξεηλ γηα πξψηε θνξά. Απνθφκηζαλ φκσο γλψζεηο πάλσ ζηελ δνκή ηνπ e-επηρεηξείλ κε απνηέιεζκα λα επαλέξρνληαη κε επηηπρία ζηνλ ηνκέα απηφ πνπ απνηειεί θαη ην θιεηδί ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Γηα λα πξνεηνηκαζηείο γηα ηελ αιιαγή απηή ζεκαληηθφ είλαη λα θαηέρεηο ηε ζσζηή λννηξνπία. Ζ ζπλερήο απηή κεηαβιεηφηεηα δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη ινγηθφ φηη κε απηέο ηηο ζπλζήθεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπλερίζνπλ επηηπρεκέλα είλαη εθείλεο πνπ ζα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα πιάλα ηνπο. Φπζηθά ε 6

8 επίδξαζε ηνπ e-επηρεηξείλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηερλνγλσζία ησλ αλζξψπσλ πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πιένλ φκσο ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο έρνπλ νδεγήζεη ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο επαλάζηαζεο ζε θαζεκεξηλφηεηα. Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη νη εμήο: Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία Σειεδηάζθεςε Σειε-εξγαζία Σειε-εθπαίδεπζε Ζιεθηξνληθέο αγνξέο Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ Πιεξνθνξίεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθέο θξαηήζεηο Φπραγσγία Βίληεν θαη επηινγή Web TV Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη Ζιεθηξνληθέο θφξκεο Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ (ΠΟΛΛΑΛΖ, 2007, ζει ) 7

9 1.3 Καηεγνξίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δηαρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ην είδνο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξάμε. Ο αξρηθφο δηαρσξηζκφο πεξηείρε ηξεηο θαηεγνξίεο ( Kalakota θαη Winston, 1996): Δζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην: Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο Ζιεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (business-to-business ή B2B): Αλαθέξεηαη ζηηο πσιήζεηο απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Ολνκάδεηαη θαη ρνλδξηθφ εκπφξην. Μπνξεί λα είλαη νη παξαγγειίεο θα νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη θπζηθά δχν δηαδξνκψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε φπσο θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζιεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (business-toconsumer ή B2C): Αλαθέξεηαη ζηηο πσιήζεηο απφ επηρεηξήζεηο ζε θαηαλαισηέο. Ολνκάδεηαη θαη ιηαληθφ εκπφξην. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πσιήζεηο κέζσ ηζηνζειίδσλ δεκνπξαζηψλ (π.ρ. ebay). Απηφ ην είδνο απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηφζν ψζηε κεγάιν κεξίδην πηζηεχεη φηη απηφ απνηειεί ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σο έλλνηα. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη ηξείο απηέο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 8

10 Δζωηεξηθό ειεθηξνληθό εκπόξην Σν εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπλαληάηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ελδνδηθηχνπ (intranet). Υξεζηκνπνηείηαη ελδνεηαηξηθά κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε ηα παξερφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ηνπο πειάηεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζπλεζέζηεξεο εθαξκνγέο ζηε ιεηηνπξγία ελφο intranet κηαο επηρείξεζεο. Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δπλακηθνχ: Με ηηο εθαξκνγέο απηέο φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (discussion groups) ή αθφκε θαη νη βίληεν-ζπλδηαζθέςεηο (video-conferences) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηε δηνίθεζε λα επηθξαηεί ζπληνληζκφο αιιά θαη ζπλερήο πιεξνθφξεζε ψζηε κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο λα αθνινπζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Ζιεθηξνληθή δεκνζίεπζε: Οη πιεξνθνξίεο δηαλέκνληαη άκεζα θαη ζε ειεθηξνληθή θνξθή. πλήζσο κέζα απφ ηζηνζειίδεο ή απφ δεκνζίεπζε ζε blogs. Γηακνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ηππηθέο εξγαζίεο, πιεξνθφξεζε θαη αλαλέσζε πξντφλησλ, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζπλαληήζεηο. Απνηειεί δειαδή έλα κέζν δεκνζίεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή ηεο ηηκήο πψιεζεο ελφο πξντφληνο αλαξηάηαη κε έλα post θαη έηζη ελεκεξψλνληαη άκεζα φινη νη ελδηαθεξφκελνη. Παξαγσγηθφηεηα πσιήζεσλ: Οη εθαξκνγέο απηέο βειηηψλνπλ ηε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πσιεηέο ή ηνπο πειάηεο ηεο. Έηζη ινηπφλ κεηαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ε γλψζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αληαγσληζηψλ ψζηε λα 9

11 ππάξρεη άκεζε πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ησλ παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Σν εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη δψζεη κηα δηαθνξεηηθή αλάπηπμε ζηηο ελδνεηαηξηθέο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έσο ηψξα ε ρξήζε ηνπ ελδνδηθηχνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλία κεηαμχ ππαιιήισλ, δεδνκέλα αλάπηπμεο πιηθψλ, ζπληνληζκφο νκάδαο εξγαζίαο, κεηαθνξά αξρείσλ, εζσηεξηθνί θαηάινγνη, απνγξαθή θ.α. Ζ χπαξμε ελφο ελδνδηθηχνπ, ηέινο, πξνσζεί ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ B2C. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 42) B2B: Ηιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ επηρεηξήζεωλ Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία απινπνηψληαο ηηο πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη επθνιφηεξε ε αξρεηνζέηεζε ησλ αλάινγσλ εγγξάθσλ θαη ηελ παξνρή θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο. Δπεηδή νη ζπλαιιαγέο ηχπνπ B2B είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ νλνκάδνληαη θαη e-procument (ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ). Οη ζπλαιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ extranets. Έλα extranet απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα intranets πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα θνηλφ δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη πνιχ πην απιή. Κάζε ηξνπνπνίεζε αλαθνηλψλεηαη κέζα απφ ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ή κέζσ ελφο θπθιηθνχ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αθπξψλνληαο ηελ αλάγθε γηα νκαδηθέο ηαρπδξνκηθέο επηζηνιέο θαη άιιεο κεζφδνπο ελεκέξσζεο πνπ 10

12 θνζηίδνπλ (leaflets, δειηία ηχπνπ θ.α.). Αθφκε ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πεξηνξίδεη ην αλζξψπηλν ιάζνο, απμάλεη ηε ηαρχηεηα θαη κεηψλεη ην θφζηνο. Σα έγγξαθα κηαο ζπλαιιαγήο παξάγνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη εθηππψλνληαη κφλν ζην ζεκείν φπνπ είλαη απαξαίηεηα γιπηψλνληαο απφ δαθηπινγξάθεζε θαη απνζηνιή πνπ θνζηίδνπλ ζε ρξήκα, ρξφλν θαη αλζξψπηλν ιάζνο. Σειηθά πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαθεχγνπλ δεκηνπξγηθά ζε απηφ. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 46) B2B: Ζιεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (www.plaisio.gr) 11

13 B2C: Ηιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ επηρείξεζεο θαη θαηαλαιωηώλ Απηή ε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη θαη ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε. Ζ επηρείξεζε ζηήλεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη πξνβάιεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα δηαζέζεη ζηνπο πειάηεο πνπ κπνξεί λα είλαη απνκαθξπζκέλνη ή φρη θαη ηφζν. Αλ ην πξντφλ είλαη ειεθηξνληθφ (ινγηζκηθφ, ζπιινγή θσηνγξαθηψλ, e-book) παξαδίδεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ αγνξαζηή, αλ ην πξντφλ είλαη πιηθφ (έλα DVD, έλα πεξηνδηθφ) ηφηε απνζηέιιεηε κέζσ απινχ ηαρπδξνκείνπ. Απφ ηηο απαξρέο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ηζηνξία νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ θαιχηεξε ηηκή. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα απφ ηε δεκνζίεπζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ 24 ψξεο ην 24ψξν, άκεζε δηαζεζηκφηεηα θαη παξάιεηςε ηεο επίζθεςεο ηνπ πειάηε ζην ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γηα ηελ επηρείξεζε κεηψλεηαη ην θφζηνο δηαλνκήο, ην κέγεζνο ηεο απνζήθεο, νη κηζζνί ππαιιήισλ πξάγκα πνπ κεηψλεη ηα κεηαθπινχκελα θφζηε ζηε ηηκή ηνπ πξντφληνο ρσξίο απηφ θπζηθά λα ζπλεπάγεηαη ζηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο Νέεο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ήκεξα νη αλάγθεο γηα κεζφδνπο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απμεκέλεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηεο επηπιένλ θαηεγνξίεο, κε πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηηο παξαθάησ: C2C ή consumer-to-consumer: αλαθέξεηαη ζε ηδηψηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπιάεη έλα αληηθείκελν ζε θάπνηνλ άιιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα site 12

14 δεκνπξαζηψλ φπσο ην ebay. Υαξαθηεξηζηηθά ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε δπλακηθή ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο θαζψο ε ηηκή δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε αιιά κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηε πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. C2B ή consumer-to-business: αλαθέξεηαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ ν αγνξαζηήο πξνζθέξεη ηε δηθή ηνπ ηηκή γηα θάπνην πξντφλ θαη δεηάεη πξνζθνξέο απφ έλα αξηζκφ πσιεηψλ. Ζ ηηκή απηή ιέγεηαη απαηηνχκελε πξνζθνξά. Γηα παξάδεηγκα έλα site πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν name-your-own-price είλαη ην ηαμηδησηηθφ site Priceline.com B2G ή business-to-government αλαθέξεηαη ζε ζπλαιιαγέο κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαβνιή θφξσλ θαη ε ππνβνιή εγγξάθσλ. Απηφ ην είδνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εμαπιψλεηαη θαη ζηε ρψξα καο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government). G2C ή government-to-consumer: αθνξά ζε ζπλαιιαγέο πνιηηψλ κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη εμαπιψλεηαη επίζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην ζχζηεκα TAXIS πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ππνβάινπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ειεθηξνληθά αιιά θαη ε ππνβνιή κηαο αίηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 47) 13

15 Ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) 14

16 1.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Σν απινχζηεξν ησλ δεδνκέλσλ καο είλαη ηα ζεηηθά πνπ απνθνκίδεη κηα επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αλνίγνπλ λέεο αγνξέο, κεηψλεηαη ην άκεζν θφζηνο, νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ αγαζψλ ππνπνιιαπιαζηάδνληαη, ε επηρείξεζε απνθηά ειθπζηηθφηεξε εηθφλα, εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Μηα θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηξίπηπρν <<Δπηρείξεζε Πειάηεο Πξνκεζεπηήο >> πνπ ζα εμεηαζηεί επίζεο παξαθάησ. Ξεθηλάκε απφ ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 51) Λεηηνπξγία ηωλ επηρεηξήζεωλ Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ βειηηψλεη ηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Σέηνηνη ηνκείο είλαη ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ε δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο θαη δηαλνκήο, ε θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ε ηαρχηεξε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εθφλαο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα Πξνώζεζε πξνϊόληωλ (marketing) Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζα απφ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ εθάζηνηε πειάηε κπνξεί λα βειηηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Μέζα απφ ηνλ ςεθηαθφ θφζκν νη πξνσζεηέο ησλ πξντφλησλ (πσιεηέο) πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε κηα εμεηδηθεπκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αγαζνχ. Πξνβάιινληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ, εγρεηξηδίσλ ρξήζεο αιιά θαη θαηαιφγσλ κε δηαδξαζηηθά κέζα (εηθφλεο, βίληεν, 3d παξνπζίαζε). Σν βαζηθφ 15

17 πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξνληθήο απηήο πξνψζεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξνψζεζε πξντφλησλ είλαη ην εμαξηψκελν πιηθφ παξνπζίαζεο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε. Αθφκε νη πιεξνθνξίεο αλαλεψλνληαη ζπλερψο θαη άκεζα θαη είλαη δηαζέζηκεο πξνο ζέαζε θαη έξεπλα φιν ην 24ψξν αξθεί ν πειάηεο λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο πξνψζεζεο ζε έλα θφζκν πνπ πιένλ πεξηβάιιεηαη απφ δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ σο επί ην πιείζηνλ αδηάθνξνπο καο αθήλνπλ παξά καο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ. Γηεύξπλζε ηωλ αγνξώλ Σα ςεθηαθά δίθηπα θαη ε επηθνηλσλία θαζηζηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έλα λέν δξφκν πσιήζεσλ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη δχν είδε πξντφλησλ. Σα πιηθά πξντφληα θαη ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ ζηνλ αγνξαζηή ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ. Απηή ε ζεσξεία έρεη θαηαξξηθζεί παληειψο πιένλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο δηαηεξνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ηδίξνπ ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, δελ πσινχλ πιηθά αγαζά, νχηε ηα πξνζθεξφκελα παξαδίδνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Δίλαη έλα θαζεζηψο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζίαο πνπ πξηλ ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαδνζεί δελ ππήξρε ζαλ έζνδν κε απηή ηε κνξθή γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Μείωζε ηνπ άκεζνπ θόζηνπο Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε θαη ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηψλ έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε δεκνζίεπζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε έληππε κνξθή. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ Internet απαηηεί κηθξφηεξν θφζηνο ζπληήξεζεο απφ έλα ηνπηθφ δίθηπν ζε κία επηρείξεζε. Δπίζεο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο εηαηξίαο γίλεηαη πνιχ πην ζπκθέξνπζα θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ ζε καθξά βάζε. Μεηψλεηαη ην θφζηνο παξάδνζεο πξντφληνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπσο ην παθεηάξηζκα θαη ηα έμνδα απνζηνιήο. Με ιίγα ιφγηα έρνπκε κεησκέλν θφζηνο δηαθήκηζεο, δηαλνκήο θαη επηθνηλσλίαο. 16

18 Σαρύηεξε παξάδνζε πξνϊόληωλ Ζ ακεζφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θάλνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην λα ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. Σνχην απνηειεί νγθφιηζν γηα πεξηζηάζεηο φπνπ ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο παίδεη ξφιν βαξχηαην. Σέηνηνη ρψξνη είλαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Μηα ειεθηξνληθή εθεκεξίδα αλαλεψλεηαη άκεζα θαη απνζηέιιεη ζε θάζε πειάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξαγκαηηθά ηνλ ελδηαθέξνπλ βάζε ηνπ ηζηνξηθνχ επηζθεςηκφηεηαο ηνπ. Ο φξνο feedback (απηφκαηε ελεκέξσζε εηδήζεσλ) έρεη εηζβάιεη γηα ηα θαιά ζηηο δσέο καο. Όπσο επίζεο θαη γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο φπνπ νη αιιαγέο είλαη ηαρχηαηεο, ε κεηάδνζε ηεο απφθαζεο ζε κεδεληθφ ρξφλν δελ απνηειεί κφλν θέξδνο ζε ρξφλν αιιά θαη ελφο ρνξνχ πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ. Καιύηεξε εμππεξέηεζε πειαηώλ Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη κέζνδνη πνπ δηαζέηεη θαζηζηνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε κία δηαδηθαζία ιηγφηεξν απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα απφ φηη ε παηξνπαξάδνηε εμππεξέηεζε πειαηψλ. Έρεη γίλεη ζεζκφο ε δεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζε ζπρλέο θαη ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο. Ζ δεκηνπξγία ηκήκαηνο ππνζηήξημεο πειαηψλ επί 24ψξε βάζε θαη γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλα ηζρπξφ φπιν ζηελ δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνζηήξημε εμππεξέηεζεο ε νπνία πεξλά ζηα ρέξηα ηνπ πειάηε κε δεκφζηεο βάζεηο δεδνκέλσλ (information databases), νδεγίεο ρξήζεο (manuals) θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ (product qualifications) θαη κε ηελ δεκνζίεπζε ζην web site ηεο επηρείξεζεο ηεο ζειίδαο <<πρλέο εξσηήζεηο>> (Frequently Asked Questions ή FAQs) πνπ αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κεηαβηβάδεηαη ζε αλψηεξα επίπεδα. Έηζη κηα ζεκαληηθά θνζηνινγηθή πιεπξά ζηακαηάεη λα ππάξρεη. 17

19 Υάξε ζηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία κε έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ ην ηκήκα ιεηηνπξγεί πιήξσο θαη απνδνηηθά. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά ε εθηεηακέλε απηή πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο πειάηεο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα αληιεί πιεξνθνξίεο κε ηελ ζεηξά ηεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα αλαπηχζζεη ηα πξνζθεξφκελα αγαζά βάζε απηψλ. Βειηίωζε ηεο δεκόζηα εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο Μία επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηελ επθαηξία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα απνθηήζεη κηα ειθπζηηθφηεξε δεκφζηα εηθφλα. Ζ δεκφζηα εηθφλα (επσλπκία ή brand name κε φξνπο management) είλαη ίζσο ην πνιπηηκφηεξν αυιν θεθάιαην κηα επηρείξεζεο. Πνιιέο εηαηξίεο επελδχνπλ κεγάια πνζά γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ brand. Απηφ ηζρχεη σο επί ην πιείζηνλ γηα ηηο κεγάιεο αγνξέο φπνπ ηα πξντφληα δελ δηαθέξνπλ πνιχ ψζηε λα απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί έλα ηξφπν ηζρπξνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο. Αθνινχζσο ζα κειεηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απφ ηηο πιεπξέο ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηνλ πειάηε ζεηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηα εμήο. Αλαδεηά κέζα ζε έλα παγθφζκην πεδίν επηινγψλ, βξίζθεη ρακειφηεξεο ηηκέο, θαηαθέξλεη ηε θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ηα πξντφληα πνπ αγνξάδεη είλαη πξνζαξκνζκέλα πάλσ ηνπ, νη αλάγθεο ηνπ ζπλαληνχλ γξήγνξε αληαπφθξηζε, έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη θπζηθά φηη θάλεη ην θάλεη κε άλεζε αθνχ φια γίλνληαη απφ ην ζπίηη ηνπ. Γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα πιενλεθηήκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηα εμήο: παγθφζκηα παξνπζία βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα κηθξφηεξεο αιπζίδεο πξνκήζεηαο νηθνλνκηθά νθέιε (κείσζε ρξφλνπ ζπλαιιαγψλ, αχμεζε δπλεηηθψλ πειαηψλ) θαη 18

20 λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο Σέινο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξέρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα θπξίσο ζην πξαθηηθφ ηνπ κέξνο. Υακειόηεξεο ηηκέο πξνϊόληωλ: Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ είλαη έλα έκκεζν απνηέιεζκα ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αιπζίδαο αμηψλ ηεο, κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ απφθαζε αλ ζα ηελ εθηειέζεη ε ίδηα ή ζα ηελ αλαζέζεη ζε θάπνηνλ πξνκεζεπηή. Ζ απφθαζε απηή παίξλεηαη βάζε ηνπ θφζηνπο. Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απινπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη ν ζπλνιηθφο θχθινο παξαγσγήο έρεη απμεκέλα θέξδε θαη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ θαηεβάδεη ηηο ηηκέο Απμεκέλνο αληαγωληζκόο: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ γλσξίδεη γεσγξαθηθά φξηα. Κάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-shop) πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη πξνζβάζηκν ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο ηνπηθηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ζηακαηάεη λα ππάξρεη θαη έηζη, κε βάζε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππνρσξνχλ νη ηηκέο. Όηαλ κηα ηηκή θηάζεη ζην θαηψηεξν φξην ηεο ε επηρείξεζε αλαγθάδεηαη λα πξνζθέξεη πξντφληα πξφζζεηεο αμίαο είηε κε ηελ κνξθή απμεκέλεο πνηφηεηαο είηε κε ηελ κνξθή πξφζζεησλ δσξεάλ ππεξεζηψλ. Απμεκέλε αγνξαζηηθή παξαγωγηθόηεηα: Ζ αγνξαζηηθή παξαγσγηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο θαη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο ψζηε λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν πξνκεζεπηή θαη ην θαηάιιειν πξντφλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θάλεη πην εχθνιε ηελ έξεπλα αγνξάο κεηψλνληαο θφζηνο, ρξφλν θαη ρξήκα. 19

21 Μεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Γεδνκέλνπ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε κία επηρείξεζε είλαη ζεκηηφ λα κειεηεζνχλ θαη νξηζκέλα αξλεηηθά ηεο δνκήο απηήο. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 59). Σα ζεκαληηθφηεξα αλαιχνληαη παξαθάησ: Μηα επηρείξεζε ψζηε λα ελζσκαηψζεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απαηηείηαη λα αθνινπζήζεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα. Ζ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απνηειεί θξαγκφ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ πσο ηα δηαζέζηκα ηερληθά κέζα θαη ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηά κε ηε λέα ηερλνινγία. Φπζηθά ηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ φηαλ επελδχνληαη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα φκσο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη δχζθνιν λα μεπεξαζηεί. Οη άλζξσπνη δελ επηζπκνχλ αιιαγέο θαη απηφ δελ ζπγθεληξψλεηαη κφλν ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Μεηά φκσο ηελ πινπνίεζε ηα ζεηηθά είλαη πνιχ κεγαιχηεξα. Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη πεξίπινθα ζηε ρξήζε ηνπο. Οη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ην ςεθηαθφ πεδίν βξίζθνπλ δχζθνιε δηαδηθαζία ηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ρξεηάδεηαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ ίζσο δελ θαηέρεη ν ρξήζηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επεθηαζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν εμνπιηζκφ ιφγσ ηεο ζπλερήο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ε απνζηνιή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ φπσο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ κε αζθάιεηα. Αθφκε είλαη απαξαίηεην λα δηαπηζηψλεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα λα απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο παξαπνίεζεο ή πιαζηνγξάθεζεο ζηνηρείσλ. ην 20

22 παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη, κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζεθε, γηα πνηνπο ιφγνπο νη θαηαλαισηέο δελ πξνηηκνχλ ηηο αγνξέο κέζσ Internet. Οη πεξηζζφηεξεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηαηί ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο κφλν ην άκεζν θφζηνο θαη ηα άκεζα πιενλεθηήκαηα αγλνψληαο ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε. Καη έηζη ελψ ην θφζηνο ππνινγίδεηαη, ηα καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε αξρηθή επέλδπζε. Αθφκε ηα θπξηφηεξα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε ηνκείο πνπ δελ απνηηκνχληαη πνζνηηθά, π.ρ. ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Ζ βαξχηεηα απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ αιιάδεη κέξα κε ηε κέξα ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 21

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια 2.1. Ιζηνξηθή εμέιημε Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα μεθίλεζαλ απφ ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο. Ζ ηερλνινγία πιένλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο ζρέζεηο, ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ ην ηνκέα. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο έρεη αλαθεξζεί, πεξηιακβάλεη κεηαθίλεζε θπζηθψλ πξντφλησλ (βηβιία, CD, Ζ/Τ) φζν θαη άιισλ κνξθψλ (πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο). Πεξηιακβάλεη φια ηα βήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο φπσο ην online marketing, ε παξαγγειία, ε πιεξσκή, ε ηερληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ε δηαλνκή. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 66). Φπζηθά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλήθνπλ θαη νη ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζηε δεθαεηία ηνπ 90. Κάπνηεο κνξθέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη γλσζηέο γηα πάλσ απφ είθνζη ρξφληα, ε Ζιεθηξνληθή Μεηαθνξά Κεθαιαίσλ, ε Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ θ.α. Απηέο νη κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είραλ πεξηνξηζκέλε απνδνρή θαη αλαγλσξηζηκφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε ρξήζε ηνπ web δηεπθφιπλε ηε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηα e-shops πνπ πξνζθέξνπλ εχθνιεο, εχρξεζηεο θαη ρακεινχ θφζηνπο ππεξεζίεο (Πνκπφξηζεο θαη Σζνχιθαο, 2002). Αλάκεζα ζην 1996 θαη ην 1997, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξνπζίαζε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1000% ην ρξφλν (Datamonitor, 1997). Φπζηθά ε ηφζν απμεηηθή ηάζε δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί, φκσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα παξακείλεη ζε πςειφ βαζκφ αλάπηπμεο γηα ηα επφκελα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 22

24 χκθσλα κε ην <<Report on Electronic Commerce>> (1998), ν ξπζκφο δηείζδπζεο ηνπ B2B απμήζεθε απφ 10% ην 1997 ζε 90% κε ην ηέινο ηνπ Με απηνχο ηνπο ξπζκνχο ν αξηζκφο e-θαηαλαισηψλ ην 2000 ήηαλ πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα, ππνινγίζηεθε φηη ην B2B απεηινχζε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ε εηαηξεία Cisco (www.cisco.com) θαη ε εηαηξεία Pirelli (www.pirelli.com). Σαπηφρξνλα νη πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνχλ λέεο κέζνδνη νινθιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απμάλνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή, φπσο ην παξάδεηγκα ηεο Amazon (www.amazon.com) πνπ μεθίλεζε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ πνξεία ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1995 θαη απνηειεί ίζσο ην δηαζεκφηεξν θαη πην επηθεξδέο ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν ζηα ρξνληθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 67) Φπζηθά ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (europa.eu.int/information_society/topics /ebusiness/index_en.htm) εληζρχεη κέζσ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ πνιηηηθψλ, απνθάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ παγθνζκίνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πνπ θηλείηαη κέζα ζην λνκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 2.2 Οξηζκόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ ρεηηθά κε ηνλ φξν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν (business model) ε επεμήγεζε ηνπ πνηθίιεη θαη νη πεξηζζφηεξνη ησλ νξηζκψλ πεξηέρνπλ αζάθεηεο. Παξφια απηά φκσο ε ηδέα πνπ θπξηαξρεί είλαη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κηαο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζην ρξφλν (Beat et al., 2001), (Ostenwalder et al., 2002), (Pigneur, 2002). Φπζηθά ε θάζε επηρείξεζε έρεη κία πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξνπζία ζην Γηαδίθηπν σο εκπνξηθή επηρείξεζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ 23

25 επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα. Σνλίδεηαη φηη νη νξηζκνί απηνί αλαθέξνληαη ηφζν ζηνλ θιαζηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν φζν θαη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. << Έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη: Μηα αξρηηεθηνληθή γηα ηα πξντφληα, ηε ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηηο ππεξεζίεο, ελψ πεξηιακβάλεη επίζεο θαη κηα πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαζψο θαη ησλ ξφισλ ηνπο, Μηα πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ θαη σθειεηψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, Μηα πεξηγξαθή ησλ πεγψλ εζφδσλ >> (Timmers, 1998) << Σα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια b-webs (business webs) δεκηνπξγνχλ λέεο εκπνξηθέο πξνζθνξέο, κεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θηλεηνπνηνχλ άηνκα θαη πφξνπο πξνο πξσηνθαλή επίπεδα απφδνζεο. Σν b-web είλαη έλα ζαθέο ζχζηεκα πξνκεζεπηψλ, δηαλνκέσλ, παξνρέσλ εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ηηο βαζηθέο εξγαζηαθέο ζπλελλνήζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπο >> (Tapscott et al., 2000) << Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη ε κέζνδνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα έρεη έζνδα. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν επεμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε έρεη θέξδνο κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αιπζίδα αμηψλ >> (Rappa, 2001) << Ο πξψηνο παξάγνληαο γηα ηελ απφδνζε κηαο εηαηξείαο είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν. Απηφ είλαη ε κέζνδνο πνπ ε εηαηξεία θαηαζθεπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο κεγαιχηεξε αμία απ φζν κπνξνχλ νη αληαγσληζηέο ηεο θαη λα θεξδίζεη ρξήκαηα. πγθεθξηκέλα, θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν πνπ ε εηαηξεία παξάγεη θέξδνο ηψξα θαη πψο ζρεδηάδεη λα θάλεη ην ίδην 24

26 καθξνπξφζεζκα. Δίλαη απηφ πνπ θαζηζηά κηα εηαηξεία ηθαλή λα απνθηήζεη ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα >> (Affuah & Tucci, 2001) << Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη ην ζχλνιν ησλ ηξφπσλ πνπ κηα εηαηξεία επηιέγεη ηνπο πειάηεο ηεο, νξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηηο πξνζθνξέο ηεο, απνθαζίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξάμεη κφλε ηεο θαη απηέο πνπ ζα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο, θαζνξίδεη ηνπο πφξνπο ηεο, αλαπηχζζεηαη ζηελ αγνξά, πξνζθέξεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη θαηαθηά θέξδε >> (Slywotzky, 1996), (Lee, 2001) << Έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δελ είλαη παξά κηα πεξηγξαθή ηεο αμίαο πνπ κηα εηαηξεία πξνζθέξεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πειαηψλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ γηα ηε δεκηνπξγία, ην marketing θαη ηε δηαλνκή απηήο ηεο αμίαο, ψζηε λα παξάγεη επηθεξδή θαη ηζρπξά ξεχκαηα εζφδσλ >> (Osterwalder & Pigneur, 2002) << Έλα κνληέιν marketing είλαη: έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, θαη ε ζηξαηεγηθή marketing ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδεηαη >> (Timmers, 1998) << Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζπλίζηαηαη απφ ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο: ηε ζθνπηά ησλ εζφδσλ θαη ησλ πξντφλησλ, ηε ζθνπηά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ δηθηχνπ, θαη ηέινο ηε ζθνπηά ηνπ marketing (Osterwalder & Pigneur, 2002) 25

27 2.3 Παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεκνθηιέζηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Internet Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα (e-shop) Σν γλσζηφηεξν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζε φινπο καο είλαη ην κνληέιν ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Σν κνληέιν απηφ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή εηθφλα ελφο θαηαζηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη θπζηθά ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε κπνξεί λα έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο φπσο ε online παξαγγειία ηνπ αγαζνχ, πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο εμνινθιήξνπ κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα, πξνβνιή δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ πξντφληνο θ.ι.π. (ΜΑΡΚΔΛΛΟ, 2005, ζει 77) Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Αξρηθά ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζην ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί. Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβέο σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβάιεη. Γειαδή είλαη ζίγνπξν φηη ν πειάηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη ρεηξνπηαζηή επαθή κε ην πξντφλ θαη κε πσιεηή ζα πξέπεη κέζα ζε κία νζφλε πξνβνιήο ηεο ηζηνζειίδαο λα ιακβάλεη φηη πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη, φπσο κέγεζνο, πξνδηαγξαθέο, δηαζεζηκφηεηα θαη ηηκή ηνπ αγαζνχ. πκπιεξψλνπκε φηη ελλνείηαη φηη ε επηρείξεζε κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ηεο κνξθή ζα πξέπεη λα δίλεη ζην πειάηε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα ηα πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. Αλαιπηηθά ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ην πφζν δηαδεδνκέλα είλαη πιένλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη ζην Διιαδηθφ ρψξν είλαη φηη ε ηζηνζειίδα ε νπνία πεξηέρεη ιίζηεο θαηαζηεκάησλ ζηελ θαηεγνξία Καηαζηήκαηα On-line πεξηέρεη

28 θαηαζηήκαηα.(http://www.in.gr/directory/15/dir asp) Θα πξέπεη θπζηθά λα επηζεκάλνπκε φηη ε πιεηάδα απηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ιεηηνπξγεί θαη ζε θπζηθφ εκπνξηθφ θαηάζηεκα. Αθνινπζνχλ κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ηηο θαηεγνξίεο Μνπζηθά Όξγαλα, Αμεζνπάξ θαη Αζιεηηθά Δλδχκαηα, Τπνδήκαηα /www.kakaliagos.gr/ tetraktis-studio.com/

29 28

30 29

31 2.3.2 Ηιεθηξνληθή πξνκήζεηα Ζ ειεθηξνληθή πξνκήζεηα, κεξηθέο θνξέο επίζεο γλσζηή σο αληαιιαγή πξνκεζεπηψλ είλαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθέο αγνξέο θαη ε πσιήζεηο ησλ πξνκεζεηψλ, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσζεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηθνξάο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη επηρείξεζεο. (http://en.wikipedia.org/wiki/e-procurement) Δπηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν θαη πιένλ ππάξρνπλ θαη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο φπσο ε cosmoone Hellas MarketSite (http://www.cosmo-one.gr/) και η Νώζιρ Business Solutions and Consulting (http://www.nosis.gr/). Σν θχξην πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε Ζιεθηξνληθή πξνκήζεηα είλαη ε εχξεζε κεγάιεο γθάκαο πξνκεζεπηψλ, ην νπνίν νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο, επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ πξντφληνο, πην γξήγνξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίαο απνζήθεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε e-πξνκήζεηα έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο δηαρείξηζε αιπζίδσλ αλεθνδηαζκνχ ζην επφκελν επίπεδν, πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηνλ πξνκεζεπηή σο πξνο ηε ζέζε ησλ αλαγθψλ ελφο πειάηε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα έρεη κηα ζπκθσλία κε έλαλ πειάηε γηα λα ζηείιεη απηφκαηα ηα πιηθά φηαλ θζάλεη ην επίπεδν απνζεκάησλ ηνπ πειάηε ζε έλα ρακειφ ζεκείν.(http://en.wikipedia.org/wiki/e-procurement). Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απηή ηε κέζνδν ελεκέξσζε πξνκεζεπηή (κε barcode ζηα πξντφληα θαη online ζχλδεζε πειάηε πξνκεζεπηή) θαη κεηψζεη νπζηαζηηθά θφζηνο, ρξφλν θαη πξνζσπηθφ απφ απηφ ηνλ ηνκέα 30

32 2.3.3 Ηιεθηξνληθή δεκνπξαζία Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (auctions) είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ήδε ειεθηξνληθψλ δνζνιεςηψλ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο (sellers) ην πιενλέθηεκα είλαη φηη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κέζα απφ ηελ ξνή ηεο δεκνπξαζίαο ζπλήζσο αλεβαίλνπλ νη ηηκέο πψιεζεο. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξντφλ παξακέλεη ζε ρακειή ηηκή ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ελδηαθέξνληνο. Οη αγνξαζηέο (buyers) αληαγσλίδνληαη γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο θάλνληαο πξνζθνξέο κε ζηφρν ην θιείζηκν κηαο αγνξαπσιεζίαο ζηελ ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. Οη δεκνπξαζίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αγνξαζηέο λα απνθηήζνπλ έλα πξντφλ ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ φηη ζπλήζσο θαη θπζηθά ζηνπο πξνκεζεπηέο λα πνπιήζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα. Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο απφ ηνπο πσιεηέο ψζηε λα πνπιήζνπλ ππεξαπφζεκα ην νπνίν έρνπλ ζε ηηκέο πνπ δελ ζα έρνπλ δεκία. Φπζηθά ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απηφ είλαη γλσζηφ ιίγν πνιχ ζε φινπο καο απφ ηηο θιαζζηθέο δεκνπξαζίεο. Γεκνθηιή ειιεληθά site πνπ πξαγκαηνπνηνχλ e- δεκνπξαζίεο είλαη ηα εμήο, θαη Αθνινπζεί έλα ζρεδηάγξακκα γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία θαη ηελ αληίζηξνθή ειεθηξνληθή δεκνπξαζία, ζηελ νπνία ν αγνξαζηήο δεηάεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θάζκα ηηκψλ θαη πεξηκέλεη πξνζθνξέο γηα απηφ πνπ αλαδεηά. 31

33 Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία (www.crmproject.com) Ηιεθηξνληθό εκπνξηθό θέληξν Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ απνηειείηαη απφ έλα κπνπθέην ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ππφ κία ζηέγε. Δίλαη δειαδή κία ειεθηξνληθή αγνξά ε νπνία πξνζθέξεη φηη θαη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζε πνιχ κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ. Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ πξνζθέξεη θάπνηα νθέιε ζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο ιακβάλεη κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ιφγσ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ζειίδσλ φπσο θαη επίζεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφ επίζεο 32

34 θξίλεηαη φηη ν επηζθέπηεο ελφο ζεκείνπ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ (εηθνληθά πάληα) ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλήζσο δηθηπαθή επίζθεςε θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ. Φπζηθά ιακβάλνληαη θαη νθέιε γηα ηνπο πειάηεο. Σα ζεηηθά απηά ζεκεία ζπγθεληξψλνληαη ζε ίδηα πιάλα κε ηα ζεηηθά ελφο θπζηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ. Δπθνιία πξφζβαζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα θαηαζηήκαηα, ίδην πεξηβάιινλ ρξήζεο, καδηθέο αγνξέο κε έλαλ κφλν θσδηθφ. Φπζηθά έλαο πειάηεο απνθηά εκπηζηνζχλε ζε έλα θαηάζηεκα κε δπλαηφ εκπνξηθφ ζήκα. 33

35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Σερλνινγίεο, απαηηήζεηο θαη αζθάιεηα 3.1 Σερλνινγίεο δηαδηθηύνπ Πωο ζπλδεόκαζηε θαη πωο ρξεζηκνπνηνύκε ην Internet Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα έλαο ρξήζηεο λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν απαηηείηαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πξφζθαηεο ζρεηηθά ηερλνινγίαο κε εγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηχπνπ Windows. Φπζηθά πιένλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο Ζ/Τ φπσο ηα Linux ή ηα MACos. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζχλδεζε απφ θάπνηνλ παξνρέα Internet (ISP). Απηή μεθηλάεη απφ ηηο απαξραησκέλεο πιένλ PSTN θαη ISDN έσο ηηο ζχγρξνλεο ADSL θαη ADSL2+. Ζ ζχλδεζε απηή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπλδεζκνινγίαο modem. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν κε δχν ηξφπνπο, είηε άκεζα είηε έκκεζα. Γειαδή λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππνινγηζηή άκεζα δηαζπλδεκέλν ζην δηαδίθηπν. ε απηή ηε πεξίπησζε ν ππνινγηζηήο απηφο είλαη έλαο εμππεξεηεηήο δηαδίθηπν κε δηθή δηεχζπλζε IP. Ο άιινο ηξφπνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο έλα ηεξκαηηθφ ζπλδεκέλν ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. ε ηνχηε ινηπφλ ηελ πεξίπησζε ην ηεξκαηηθφ απηφ δελ αλήθεη ζην Internet κηαο θαη δελ έρεη δηθή ηνπ IP δηεχζπλζε απιά ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππνινγηζηή (ΠΟΛΛΑΛΖ, 2007, ζει ). Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη ηα ATM ησλ ηξαπεδψλ, νη touch screen κε online πιεξνθφξεζε, κία νζφλε κε πξνβνιή πιεξνθνξηψλ θ.α. 34

36 Γειαδή θάπνηα κέζα ηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έκκεζα θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απφ ηνλ administrator ηνπ ζπζηήκαηνο. Φσηνγξαθία απφ νζφλε ζην Μεηξφ Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη θαηά βάζε κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Όκσο ππάξρνπλ θαη ηξφπνη νη νπνίνη είλαη δσξεάλ. Πνιιά παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα αιιά θαη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ινγαξηαζκφο πξφζβαζεο. ηελ πιεηάδα ησλ πεξηπηψζεσλ πξέπεη ν ρξήζηεο λα πιεξεί θάπνηα θξηηήξηα ψζηε λα απνθηήζεη έλαλ ηέηνην ινγαξηαζκφ. ην παξάδεηγκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η.) ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα είλαη είηε θνηηεηήο είηε δηδάζθσλ ζε απηφ. Φπζηθά φκσο ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη κε ζπλδξνκή. Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. Πιεξψλνληαο κηα κεληαία ζπλήζσο ζπλδξνκή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρεηο πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Internet απφ φπνην ρψξν επέιεμεο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 35

37 εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζην Internet γηα ηδηψηεο αιιά θαη γηα επηρεηξήζεηο ζε κνξθή πιένλ ADSL. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ ηδηφθηεηα δίθηπα παξνρήο δηαδηθηχνπ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο. Πξφζθαηα θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ επεθηείλεη ην δίθηπν ηνπο θαη ζηελ πφιε καο ηελ Καβάια. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή. Πξέπεη αξρηθά ν πειάηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηθνηλσλία κε ηνπο ISP s κε φπνην ηξφπν είλαη δπλαηφλ (ηειεθσληθά, κέζσ Internet ή θαη θπζηθά ζε θάπνην θαηάζηεκα πψιεζεο) ψζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη ην θφζηνο απηψλ. Σν ηδαληθφηεξν είλαη ε εχξεζε ελφο παξφρνπ πνπ ζα πξνζθέξεη ζην ρξήζηε φηη ρξεηάδεηαη ζηε θαιχηεξε ηηκή. Ακέζσο κεηά αλαθέξνληαη φιεο νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ αλαιπηηθά απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα. Cyta Hellas Forthnet HOL Net One On Telecoms Tellas Vivodi Vodafone Wind ΓΗΟΓΟ ΔΓ ΟΣΔ diodos.gsrt.gr/ Τπεξεζίεο Internet Τπεξεζία Σαρπδξνκείνπ Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) είλαη κία κέζνδνο ζπγγξαθήο, απνζηνιήο, ιήςεο θαη απνζήθεπζεο κελπκάησλ κε κέζν απνζηνιήο ειεθηξνληθά 36

38 ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη κία ππεξεζία ηνζ Γηαδηθηχνπ. Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε κηθξφηεξα ηνπηθά θπξίσο δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη ηδησηηθά πξσηφθνιια. (http://el.wikipedia.org/wiki/ζιεθηξνληθφ_σαρπδξνκείν). Τπεξεζία Telnet ύλδεζε κε Απνκαθξπζκέλν Τπνινγηζηή (Remote Login) Σν Telnet δεκηνπξγήζεθε απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ TELecommunication NETwork. Σν Telnet είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ππνινγηζηψλ ζε δίθηπν. Σν 1969 θαζηεξψζεθε σο πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ζε ηνπηθά δίθηπα επεθηεηλφκελν ζην Internet ην Με ην Telnet έλαο ρξήζηεο κπνξεί ζπλδεκέλνο ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή λα ρεηξίδεηαη έλαλ άιιν ππνινγηζηή ζε απηφ ην δίθηπν. Πιένλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (έρεη ήδε αθαηξεζεί απφ ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ Windows) παξά κφλν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. (http://el.wikipedia.org/wiki/telnet) Τπεξεζία FTP (File Transfer Protocol Πξωηόθνιιν Μεηαθνξάο Αξρείωλ) Σν FTP (File Transfer Protocol) είλαη έλα πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηνχκελν ζε δίθηπα TCP/IP. Έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε εθαξκνγή FTP κφιηο ζπλδεζεί ζην δίθηπν κπνξεί λα εθηειέζεη θάπνηεο ελέξγεηεο ζπζρεηηδφκελεο κε αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθά κπνξεί λα αλεβάζεη ή λα θαηεβάζεη αξρεία απφ ηνλ server (upload θαη download) ε αθφκε θαη λα αληηγξάςεη, λα κεηνλνκάζεη ή λα δηαγξάςεη αξρεία (copy, rename, delete). 37

39 Τπεξεζία Πειάηε/Γηαθνκηζηή (Client/Server) Έλα ζχζηεκα client server είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ην δίθηπν ελψλεη δηάθνξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ψζηε νη clients (ή αιιηψο front ends) λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ππεξεζίεο απφ έλα server (ή αιιηψο back ends), ν νπνίνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο. Με ιίγα ιφγηα ν client θάλεη κία αίηεζε θαη ν server δίλεη απάληεζε ή θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο Σα πξωηόθνιιν TCP/IP Πξσηφθνιιν είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπκβάζεηο πνπ αλαιχνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κηα δηαδηθαζία. ην δηαδίθηπν πξσηφθνιιν είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπκβάζεηο πνπ αλαιχνπλ ηνπο θαλφλεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαζπλδεκέλσλ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ νλνκάδεηαη Πξσηφθνιιν TCP/IP. Οπζηαζηηθά ην Πξσηφθνιιν TCP/IP είλαη ε θνηλή γιψζζα πνπ κηινχλ φινη νη ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεκέλνη ζην Internet παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο ζε ινγηζκηθφ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δχν ηεξκαηηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο γηα παξάδεηγκα είλαη ζηελ Διιάδα θαη ν άιινο ζηε Κίλα πξέπεη λα ππάξρεη έλα κέζν κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Σν κέζν απηφ είλαη έλα ηεξάζηην δίθηπν απφ κηθξφηεξα δίθηπα θαη ελδηάκεζα ηεξκαηηθά «αλάκεζα» ζηνπο δχν ππνινγηζηέο. Σν δίθηπν απηφ απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη «ελδηάκεζν πεξηβάιινλ». 38

40 Οη δχν ηειηθνί ππνινγηζηέο θαη ην «ελδηάκεζν πεξηβάιινλ» Γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηνπ Internet ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία κεηαθνξάο παθέησλ. Ζ ηερλνινγία απηή ιεηηνπξγεί σο εμήο. Σα δεδνκέλα ρσξίδνληαη ζε κηθξά κέξε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη κε κία «ηακπέια» κε ηελ δηεχζπλζε απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Ζ δηεχζπλζε απηή θάζε ππνινγηζηή ζπλδεκέλνπ ζην Internet νλνκάδεηαη IP δηεχζπλζε. Σν πξσηφθνιιν IP έρεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κέξνπο δεδνκέλσλ κέζα απφ ην «ελδηάκεζν πεξηβάιινλ». Γελ κπνξεί φκσο λα εγγπεζεί ηελ ζσζηή θαη έγθπξε παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηή ηελ επζχλε αλαιακβάλεη ην TCP ην νπνίν είλαη έλα αζθαιέο πξσηφθνιιν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην IP. Αλαιπηηθά ην TCP δίλεη ηελ ζηγνπξηά φηη ηα παθέηα δεδνκέλσλ ζα παξαδνζνχλ έγθαηξα αιιά θαη αθξηβψο φπσο ζηάιζεθαλ. Ζ κέζνδνο ηνπ TCP ιεηηνπξγεί κε ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε ζηα παθέηα ρσξίο λα αλακηγλχνληαη νη ππνινγηζηέο ηνπ «ελδηάκεζνπ πεξηβάιινληνο». Απηή ε κέζνδνο θάλεη ην TCP αμηφπηζην θαη ηαρχηαην. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξσηνθφιισλ TCP θαη IP δεκηνπξγνχλ ινηπφλ ην πξσηφθνιιν TCP/IP. Σν Internet ινηπφλ είλαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν H/Y πνπ επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Πξσηφθνιιν TCP/IP. (http://www2.uth.gr/main/help/helpdesk/internet/internet4.html) 39

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηελ Μαθεδνλία

Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηελ Μαθεδνλία ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πηυχιακή Επγαζία. Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα

Πηυχιακή Επγαζία. Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα Πηυχιακή Επγαζία Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα Ονοματεπώνσμο: Κανάρη Εστστία Υπεύθσνος Καθηγητής: Δρ. Μαδστινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα