Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό να λειτουργήσει σαν καθοδήγηση για τον σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία πρατηρίων όπου θα εφοδιάζονται με υγραέριο κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο ως καύσιμο κίνησης (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως υγραέριο κίνησης ή μόνο υγραέριο και τα πρατήρια διανομής υγραερίου κίνησης θα αναφέρονται ως πρατήρια υγραερίου κίνησης). Ο Κώδικας εκδίδεται με βάση το άρθρο 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011 θέτει και ερμηνεύει, με απλό τρόπο, σε τεχνική γλώσσα τις νομικές απαιτήσεις των προνοιών της σχετικής με το υγραέριο κίνησης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν είναι δεσμευτική και είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλοι τρόποι τήρησης των προνοιών της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχετικά με το υγραέριο κίνησης. Ωστόσο, εάν ακολουθηθούν οι πρόνοιες του Κώδικα αυτού θεωρείται ότι ο χρήστης, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Οποιοδήποτε πρόσωπο ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και τον έλεγχο δικτύου υγραερίου κίνησης, οφείλει να γνωρίζει της ιδιότητες του υγραερίου κίνησης καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν από την αποθήκευση και χρήση αυτού. Για τη σύνταξη του Κώδικα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει βασιστεί σε υφιστάμενες σχετικές Κυπριακές και εναρμονιστικές νομοθεσίες, στο Ελληνικό τροποποιητικό Διάταγμα με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πρατηρίων Διανομής Υγραερίου GPL (LPG)», καθώς και των σχετικών Κωδίκων Πρακτικής αρ. 1 και αρ. 20 του Βρετανικού οργανισμού UKLPG. Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 1.2 Πεδίο Εφαρμογής Οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στον Κώδικα έχουν εφαρμογή στις εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών υγραερίου κίνησης των οχημάτων / μηχανημάτων που το χρησιμοποιούν και περιλαμβάνουν: (α) Εγκαταστάσεις σε χώρους για εμπορική ή ιδιωτική χρήση (πρατήρια υγραερίου κίνησης μόνο). (β) Εγκαταστάσεις εντός των πρατηρίων πετρελαιοειδών (πρατήρια υγραερίου κίνησης σε πρατήριο πώλησης άλλων πετρελαιοειδών, δηλαδή μικτά πρατήρια). (γ) Εγκαταστάσεις για εφοδιασμό μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του ιδίου υποστατικού, π.χ. περονοφόρα ανυψωτικά ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 42

2 μηχανήματα (πρατήρια υγραερίου κίνησης για ιδία χρήση). Νοείται ότι στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων (α) και (β) πιο πάνω εφαρμόζει η νομοθεσία για τα Πρατήρια Πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με αυτή, στα πρατήρια πετρελαιοειδών που βρίσκονται σε αστικές περιοχές οι δεξαμενές πρέπει να τοποθετούνται υπόγεια. Υπέργειες δεξαμενές επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις σε μη αστικές περιοχές. Οι πρόνοιες του Κώδικα ισχύουν για όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί επί τόπου, είτε προκατασκευασμένες μονάδες / σταθμούς. Οι πρόνοιες του Κώδικα πρέπει να ακολουθούνται και στην περίπτωση που γίνεται μετάγγιση υγραερίου σε μεταφερόμενους κυλίνδρους υγραερίου για χρήση σε μηχανήματα (π.χ. περονοφόρα). Όλες οι αναφορές που γίνονται σε συγκεκριμένους Νόμους, Κανονισμούς, Κώδικες Πρακτικής και Πρότυπα, γίνονται στα κείμενα των Νόμων, Κανονισμών, Κωδίκων Πρακτικής και Προτύπων, όπως αυτά αντικαθίστανται ή εκάστοτε τροποποιούνται. 1.3 Σχετική νομοθεσία. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακόλουθη νομοθεσία: (α) Οι περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1968 έως (β) Οι περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί του 1972 έως (γ) Οι περί Ασφάλειας και Υγεία στην Εργασία Νόμοι του 1996 μέχρι (δ) Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος, Κεφ (ε) Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισμοί, Κεφ (στ) Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002). (ζ) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 309/2003). (η) Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002). (θ) Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 531/2007). (ι) Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας (ια) στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000). Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010). (ιβ) Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 176/2010). (ιγ) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Κεφ. 96, και σχετικοί Κανονισμοί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία κάθε πρατήριο υγραερίου κίνησης πρέπει να διαθέτει: (α) Φάκελο Εγκατάστασης Υγραερίου, ο οποίος προβλέπεται στο Διάταγμα (ια) πιο πάνω. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 2 από 42

3 (β) (γ) Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις, το οποίο προβλέπεται στον Κανονισμό (στ) πιο πάνω. Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων και να εφαρμόζει συναφώς Σύστημα Ασφάλειας ή Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων, τα οποία προβλέπονται στον Κανονισμό (η) πιο πάνω. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 3 από 42

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ορισμοί Για σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 2.1 Γενικοί Ορισμοί Ακροφύσιο γεμίσματος σημαίνει την απόληξη της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) του διανομέα με το ακροφύσιο με το οποίο γίνεται η μετάγγιση υγραερίου στο όχημα, κοινώς γνωστή ως «πιστόλα» Αρμόδιο πρόσωπο σημαίνει το πρόσωπο με τεκμηριωμένες γνώσεις και πείρα στην κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, επιδιόρθωση και έλεγχο των συστημάτων υγραερίου Αρχιεπιθεωρητής σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται με βάση το άρθρο 40 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων Διανομέας σημαίνει το συγκρότημα με σκοπό τη διανομή υγραερίου κίνησης στο οποίο αγκιστρώνεται η μάνικα (εύκαμπτος σωλήνας) του ακροφυσίου γεμίσματος και το οποίο παρέχει την οπτική ένδειξη της μέτρησης της ροής της υγρής φάσης (λιτρομετρητή) που μεταγγίζεται για την τελική χρήση ως υγραέριο κίνησης από όχημα ή μηχάνημα Διαχειριστής σημαίνει το φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει τον ουσιαστικό έλεγχο του πρατήριου διανομής υγραερίου κίνησης Εγκαταστάτης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη θέση σε πρώτη λειτουργία εγκαταστάσεων σε πρατήρια υγραερίου κίνησης, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία η οποία του ανατίθεται. Νοείται ότι μια εγκατάσταση υγραερίου κίνησης μπορεί να εκτελείται κατά τμήματα από περισσότερους από έναν εγκαταστάτη. Νοείται περαιτέρω ότι κάθε εγκαταστάτης πρέπει να: συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους άλλους εγκαταστάτες, είναι υπεύθυνος για το τμήμα της εγκατάστασης που ο ίδιος εκτελεί και βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κώδικα του τμήματος της εγκατάστασης που ο ίδιος συντηρεί Μελετητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των πρατήριων διανομής υγραερίου κίνησης σύμφωνα με την περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσία Πετρελαιοειδές σημαίνει ουσία που ορίζεται στον περί Πετρελαιοειδών Νόμο, Κεφ. 272, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία όπως το υγραέριο κίνησης, η οποία παράγεται από πετρέλαιο, άνθρακα ή ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 4 από 42

5 οποιαδήποτε άλλη ασφαλτώδη ουσία Σταθερά Σημεία Γεμίσματος σημαίνει τα σημεία πάνω στα οποία μπορεί να ενωθεί εύκαμπτος σωλήνας οχήματος ή μηχανήματος για μετάγγιση υγραερίου κίνησης Συγκρότημα υγραερίου κίνησης σημαίνει διάφορα τεμάχια εξοπλισμού υπό πίεση που συναρμολογούνται από τον κατασκευαστή προκειμένου να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο Συντηρητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων σε πρατήρια υγραερίου κίνησης. Νοείται ότι κάθε συντηρητής πρέπει να: συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους άλλους συντηρητές, είναι υπεύθυνος για το τμήμα της εγκατάστασης που ο ίδιος συντηρεί και βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κώδικα του τμήματος της συντήρησης που ο ίδιος συντηρεί Χειριστής σημαίνει τον διαχειριστή ή τον εργοδοτούμενο του, ο οποίος χειρίζεται τον εξοπλισμό του υγραερίου κίνησης με σκοπό τη μετάγγιση υγραερίου σε οχήματα ή μηχανήματα Υγραέριο σημαίνει άχρωμο και άοσμο καύσιμο, το οποίο αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες. Το υγραέριο όπως συναντάται στην Κυπριακή αγορά είναι μείγμα βουτανίου (C 3 H 8 ) και προπανίου (C 4 H 10 ), με το βουτάνιο να υπερισχύει. Στο μείγμα επίσης περιέχονται στοιχεία βουτυλενίου και προπυλενίου. Με την πρόσθεση αιθανοθειόλης (C 2 H 6 S) στο μείγμα, το καύσιμο αποκτά τυπική οσμή ώστε η παρουσία του να γίνεται αισθητή σε περίπτωση απώλειας. Υπό τυπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες το υγραέριο υπάρχει στην αέρια φάση, ενώ όταν συμπιεστεί για αποθήκευση μεταβαίνει στην υγρή φάση Υγραέριο κίνησης σημαίνει υγραέριο που διατίθεται σε πρατήριο υγραερίου κίνησης και χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μηχανημάτων. 2.2 Πρατήρια - Ορισμοί Πρατήριο πετρελαιοειδών (για σκοπούς του παρόντος Κώδικα) σημαίνει οιονδήποτε κτήριο ή τόπο, το οποίο χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον εφοδιασμό μηχανημάτων, μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή αεροσκαφών διά πετρελαιοειδών, με τη χρήση αντλίας ή άλλης παρόμοιας φύσεως συσκευής ή μέσου και περιλαμβάνει οποιανδήποτε οικοδομή, διαφήμιση, αντλία ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται συναφώς προς αυτό το κτήριο ή τόπο. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 5 από 42

6 2.2.2 Πρατήριο υγραερίου κίνησης σημαίνει το πρατήριο πετρελαιοειδών στο οποίο διατίθεται υγραέριο κίνησης. Νοείται ότι τα πρατήρια υγραερίου κίνησης διαθέτουν τυπικά και κατ ελάχιστον: Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου κίνησης, Αντλία υγραερίου, Μετρητή της υγρής φάσης, Δίκτυο που συνδέει τη δεξαμενή αποθήκευσης με όλα τα σημεία γεμίσματος, Μάνικα (εύκαμπτος σωλήνας) και ακροφύσιο γεμίσματος ή σταθερά σημεία γεμίσματος. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 6 από 42

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διάταξη πρατηρίου υγραερίου κίνησης και Αποστάσεις Ασφάλειας 3.1 Προσβασιμότητα και Προστασία Η εγκατάσταση δικτύου υγραερίου κίνησης πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση για σκοπούς πυρόσβεσης. Επίσης, όλος ο εξοπλισμός της εγκατάστασης υγραερίου κίνησης για τον οποίο απαιτείται χειρισμός, συντήρηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και δοκιμή πρέπει να τοποθετείται σε επιλεγμένα σημεία ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τα αρμόδια πρόσωπα. Σε οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεων του πρατηρίου υγραερίου κίνησης υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από την κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Όλα τα μέρη των εγκαταστάσεων πρέπει να προστατεύονται από μηχανική βλάβη που μπορεί να προκληθεί λόγω πρόσκρουσης, με την χρήση κατάλληλων αποτρεπτικών διατάξεων, όπως πασσάλων, κιγκλιδωμάτων ασφάλειας ή άλλων ανάλογων κατασκευών. Φράκτες, περιφράξεις από συρμάτινο πλέγμα, προειδοποιητικές πινακίδες ή καθοδηγητική σηματοδότηση στο έδαφος δεν θεωρούνται από μόνες τους ικανοποιητική προστασία. Ο χώρος του πρατηρίου υγραερίου κίνησης πρέπει να περιφράσσεται με κατάλληλη συνεχή περίφραξη ή περιτοίχισμα κατά μήκος του οπίσθιου και των πλευρικών συνόρων. 3.2 Προστασία από Κινδύνους λόγω Εκρήξιμης Ατμόσφαιρας Γενικά Οι πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002) εφαρμόζουν στα πρατήρια υγραερίου κίνησης. Πριν τη λειτουργία του για πρώτη φορά ως πρατήριο υγραερίου κίνησης, το πρατήριο πρέπει να διαθέτει Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς. Εάν το πρατήριο υγραερίου κίνησης είναι μέρος πρατηρίου πώλησης άλλων πετρελαιοειδών, το έγγραφο πρέπει να καλύπτει όλο το υποστατικό. Περιοχές κινδύνου θεωρούνται όλοι οι χώροι όπου η ποσότητα υγραερίου κίνησης από πιθανή απώλεια ή συγκεκριμένη εργασία, μπορεί σε ανάμειξη με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα να δημιουργήσει αναφλέξιμο μείγμα και κατά συνέπεια εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου), θέτοντας σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία. Η ταξινόμηση των εν λόγω περιοχών σε ζώνες γίνεται με βάση τη συχνότητα και τη διάρκεια ύπαρξης εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών και έχουν ως ακολούθως: Ζώνη 0 σημαίνει χώρος όπου η ύπαρξη αναφλέξιμου μείγματος είναι συνεχόμενη ή για μεγάλες χρονικές περιόδους. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 7 από 42

8 Ζώνη 1 σημαίνει περιοχή όπου η δημιουργία αναφλέξιμου μείγματος είναι πιθανή υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Ζώνη 2 σημαίνει περιοχή όπου δεν αναμένεται η δημιουργία αναφλέξιμου μείγματος υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και σε περίπτωση που δημιουργηθεί, θα είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Η ποσότητα υγραερίου κίνησης που απελευθερώνεται συνήθως στην ατμόσφαιρα από την κανονική λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου κίνησης είναι μικρή και η πιθανότητα ανάφλεξης αρκετά μικρή εφόσον τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την τοποθέτηση και τήρηση κατάλληλων προειδοποιητικών ανακοινώσεων (Κεφ. 7), διαδικασιών (Κεφ. 8) και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να τοποθετηθεί σε χώρους με εκρήξιμη ατμόσφαιρα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 309/2003) και είναι κατηγοριοποιημένος για χρήση σε ζώνη 0, 1, ή Απαιτήσεις για Πρόληψη Εντός των περιοχών κινδύνου που περιγράφονται στην παράγραφο πιο πάνω: Όλες οι σταθερές πηγές ανάφλεξης (π.χ. ενδεικτικές λυχνίες, γυμνές φλόγες) απαγορεύονται. Το κάπνισμα απαγορεύεται. Όλες οι άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης πρέπει να τυγχάνουν διαχειριστικού έλεγχου. Όσον αφορά την κυκλοφορία οχημάτων εντός των περιοχών κινδύνου, πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε βυτιοφόρα οχήματα, σε οχήματα σχετικά με τη διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και σε οχήματα που εισέρχονται στο πρατήριο για να ανεφοδιαστούν με υγραέριο κίνησης. Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για την ζώνη κινδύνου που προορίζεται και πρέπει να έχει κατασκευαστεί βάσει του προτύπου ΕΝ ή άλλου αντίστοιχου. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τη ζώνη στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη (π.χ. ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κινητά μέρη κ.λπ.), πρέπει να υπόκειται σε τακτούς περιοδικούς ελέγχους και συντήρηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004 (Κ.Δ.Π. 444/2001 και Κ.Δ.Π. 497/2004). Ειδικές απαιτήσεις για το ηλεκτρολογικό μέρος των εγκαταστάσεων περιέχονται στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος Κώδικα. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 8 από 42

9 3.3 Κριτήρια Τοποθέτηση και Αποστάσεις μεταξύ των Δεξαμενών Οι αποστάσεις διαχωρισμού των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου κίνησης, υπέργειων ή υπόγειων, από τα κτήρια ή τον εγκατεστημένο εξοπλισμό πλησίον τους, σκοπό έχουν την προστασία τους από τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας που πηγάζει από εστίες φωτιάς ή άλλες πηγές θερμικής ενέργειας. Επίσης, στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάφλεξης υγραερίου που πιθανόν να διαρρεύσει, προτού προλάβει να διασκορπιστεί και διαλυθεί στην ατμόσφαιρα σε βαθμό που το μείγμα υγραερίου / αέρα να μην είναι πλέον αναφλέξιμο. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου κίνησης δεν πρέπει να τοποθετούνται εντός ή πάνω σε κτήρια. Η απόσταση από λάκκους και φρεάτια πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα. Οι αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των δεξαμενών υγραερίου και μεταξύ δεξαμενών υγραερίου και λοιπών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών καθορίζονται στους περί Πετρελαιοειδών Κανονισμούς (Κεφ. 130). Συγκεκριμένα, πρέπει να διατηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις διαχωρισμού των δεξαμενών υγραερίου από τις υπόλοιπες δεξαμενές (για χωρητικότητες δεξαμενών μέχρι 100 τόνους): Κλάση A: 6 μέτρα Κλάση B: 5,25 μέτρα Κλάση Γ: 4,25 μέτρα Νοείται ότι η ελάχιστη απόσταση δεξαμενής υγραερίου από οποιοδήποτε από τα όρια της εγκατάστασης πρέπει να είναι 3 μέτρα. 3.4 Τοίχοι Διαχωρισμού για Αποθήκευση Υγραερίου σε Δεξαμενές Η κατασκευή τοίχων διαχωρισμού επιτρέπει τη μείωση των αποστάσεων ασφάλειας σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του Οι τοίχοι διαχωρισμού χρησιμεύουν για πυροπροστασία των υπέργειων δεξαμενών από τη θερμική ακτινοβολία ή ως τοίχοι διασποράς αερίου για υπόγειες ή ημιυπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου. 3.5 Αντλίες Οι αντλίες υγραερίου κίνησης, εκτός αυτών που είναι τοποθετημένες εντός των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (καλούμενες «εμβαπτιζόμενου τύπου»), πρέπει να τοποθετούνται ώστε να τηρούνται οι πιο κάτω συνθήκες: Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος του υγραερίου και τη μέγιστη πίεση κατάθλιψης την οποία θα υφίστανται κατά τη λειτουργία. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης πρέπει να έχουν προστασία τύπου παράκαμψης ή άλλου κατάλληλου τύπου έναντι υπερπίεσης, η οποία θα εκτονώνεται στην αναρρόφηση της αντλίας ή σε άλλη ασφαλή θέση. Για τις υπέργειες δεξαμενές οι αντλίες υγραερίου πρέπει να εγκαθίστανται επί του εδάφους σε ελεύθερο χώρο στην ίδια ή λίγο ψηλότερη (μέχρι 1 μέτρο) στάθμη από το περιβάλλον έδαφος σε απόσταση όχι μικρότερη από 1 μέτρο από τη δεξαμενή, αλλά όχι κάτω από την κάτοψη της δεξαμενής. Η θέση της εγκατάστασης πρέπει να διευκολύνει τη συντήρηση της αντλίας και να μην επιτρέπει τη δημιουργία θύλακα υγραερίου. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 9 από 42

10 Οι αντλίες υγραερίου δεν πρέπει να εγκαθίστανται μέσα σε κτήριο. Η διαμόρφωση της περιοχής γύρω από την αντλία πρέπει να επιτρέπει τον ελεύθερο αερισμό. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συνάδει με το Κεφ. 6 του παρόντος Κώδικα. 3.6 Διανομείς Υγραερίου και Σταθερά Σημεία Γεμίσματος Ελάχιστες Αποστάσεις από Δεξαμενές και Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Οι διανομείς υγραερίου καθώς και τα σταθερά σημεία γεμίσματος δεν πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση μικρότερη από 0,5 μέτρο από τη δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου. Διανομείς που φέρουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κυκλώματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε ζώνες με μεγαλύτερους κίνδυνους λόγω εκρήξιμης ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ) από αυτούς που είναι κατηγοριοποιημένοι οι διανομείς (βλέπε Παράρτημα 1) Λοιπές Ελάχιστες Αποστάσεις Οι διανομείς υγραερίου καθώς και τα σταθερά σημεία γεμίσματος πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που να επιτρέπουν επαρκή φυσικό αερισμό. Οι διανομείς υγραερίου πρέπει να εγκαθίστανται σε απόσταση (μετρημένη από το εξωτερικό τους περίβλημα) όχι μικρότερη από: 6 μέτρα από οποιοδήποτε σημείο διέλευσης του κοινού, σύνορο ιδιοκτησίας ή σταθερή πηγή ανάφλεξης. 6 μέτρα από οποιοδήποτε κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται και είναι υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του χώρου (π.χ. σημείο πώλησης). Η απόσταση μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 4,5 μέτρα σύμφωνα με την περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών νομοθεσία. 9 μέτρα από οποιοδήποτε κατοικημένο υποστατικό, ιδιωτικές κατοικίες ή κτήρια που φιλοξενούν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία). Σημειώνεται ότι η απόσταση των 9 μέτρων ορίζεται από το κατοικημένο υποστατικό και όχι από το σύνορο της ιδιοκτησίας. Όπου το μήκος της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) του διανομέα υγραερίου ξεπερνά τα 3,6 μέτρα από το σημείο αγκίστρωσης, οι πιο πάνω αποστάσεις πρέπει να επεκταθούν ισάριθμα με το επιπρόσθετο μήκος της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) πέραν των 3,6 μέτρων Τρόπος τοποθέτησης Οι διανομείς υγραερίου και τα σταθερά σημεία γεμίσματος πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε: Τα οχήματα / μηχανήματα να μπορούν να ανεφοδιαστούν εύκολα σε βολική θέση. Τα οχήματα / μηχανήματα που εφοδιάζονται με υγραέριο κίνησης να μην εμποδίζουν την διέλευση των υπολοίπων οχημάτων που εξυπηρετούνται / διακινούνται / ανεφοδιάζονται εντός του πρατηρίου. Να αποφεύγεται η συστροφή των μανίκων και η υπερβολική έκτασή τους. Να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στις μάνικες (εύκαμπτους σωλήνες) διανομής υγραερίου από οχήματα, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 10 από 42

11 διαχωριστικούς στυλίσκους ή άλλα εμπόδια Αποτρεπτικές διατάξεις πρόσκρουσης Οι διανομείς υγραερίου καθώς και τα σταθερά σημεία σύνδεσης να εγκαθίστανται με τρόπο που να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιάς από τα οχήματα και όπου καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιούνται προστατευτικοί πάσσαλοι, κιγκλιδώματα, κράσπεδα ή υπερυψωμένες βάσεις από σκυρόδεμα Επιτήρηση Οι διανομείς υγραερίου και οι μάνικες ανεφοδιασμού (εύκαμπτοι σωλήνες) πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που να επιτρέπουν απρόσκοπτη οπτική επαφή και επιτήρηση από το σημείο ελέγχου του πρατηρίου (εάν υπάρχει προσωπικό που επιτηρεί και ελέγχει τη λειτουργία του πρατηρίου υγραερίου κίνησης) ή μέσω συστήματος με κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (σύστημα CCTV) Συνολικές αποστάσεις διαχωρισμού Οι αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των διανομέων υγραερίου και των υπόλοιπων κτηρίων και εξοπλισμού του πρατηρίου υγραερίου κίνησης καθορίζονται στον Πίνακα 1 πιο κάτω Οχετοί Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν σε υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου υγραερίου κίνησης σε απόσταση μικρότερη των 4,1 μέτρων από την πλησιέστερη συσκευή διανομής υγραερίου κίνησης ή το περίβλημα της δεξαμενής υγραερίου κίνησης ή το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής υγραερίου κίνησης. 3.7 Ελάχιστες Αποστάσεις Διαχωρισμού μεταξύ των διαφόρων Κτηρίων και Εξοπλισμού του Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης Στον Πίνακα 1 καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των διαφόρων κτηρίων και εξοπλισμού του πρατηρίου υγραερίου κίνησης. Σημειώνεται ότι κατά περίπτωση οι αποστάσεις μπορούν να αυξηθούν, αν ο Αρχιεπιθεωρητής κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που δικαιολογούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 11 από 42

12 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ελάχιστες Αποστάσεις Διαχωρισμού Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης Περίπτωση 1. Δεξαμενή υγραερίου ή ανθρωποθυρίδα επιχωματωμένης ή υπόγειας δεξαμενής (αποστάσεις όπως φαίνονται στην κάτοψη της Εικ. 1) Δεξαμενή υγραερίου ή ανθρωποθυρίδα επιχωματωμένης ή υπόγειας δεξαμενής Στόμιο γεμίσματος δεξαμενής υγραερίου ΔΕ 2 0 Αντλία υγραερίου 0 (δίπλα αλλά όχι κάτω από τη δεξαμενή υγραερίου) Διανομέας υγραερίου ή σημείο αγκίστρωσης μάνικας Όχημα ή μηχάνημα που εφοδιάζεται με υγραέριο κίνησης ή άλλο πετρελαιοειδές 0,5 μέτρο 1 3 μέτρα 2. Στόμιο γεμίσματος δεξαμενής υγραερίου 0 ΔΕ 0 1 μέτρο 3 μέτρα 3. Αντλία υγραερίου 0 (όχι από κάτω) 0 ΔΕ 0 1,5 μέτρα 4. Διανομέας υγραερίου ή σημείο αγκίστρωσης μάνικας 0,5 1 μέτρο 1 μέτρο 0 ΔΕ 0 5. Όχημα ή μηχάνημα στο οποίο μεταγγίζεται υγραέριο κίνησης ή άλλο πετρελαιοειδές 3 μέτρα 3 μέτρα 1,5 μέτρο 0 ΔΕ 6. Ανθρωποθυρίδα υπόγειας δεξαμενής βενζίνης με στόμιο γεμίσματος 7. Ανθρωποθυρίδα υπόγειας δεξαμενής βενζίνης χωρίς στόμιο γεμίσματος 8. Υπέργειες δεξαμενές για πετρελαιοειδή με θερμοκρασία ανάφλεξης εύφλεκτου υλικού μικρότερη από 65 ο C 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 0 3 μέτρα 3 μέτρα 3 μέτρα 3 μέτρα 0 Πίνακας 5 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010) 9. Στόμιο γεμίσματος για δεξαμενές βενζίνης 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα Εξαερισμοί δεξαμενών βενζίνης 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα Διανομείς βενζίνης (με αντιεκρηκτική προστασία) 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα 7,5 μέτρα Διανομείς πετρελαίου (με αντιεκρηκτική προστασία) 3 μέτρα 3 μέτρα Διανομείς ή ηλεκτρικός και Στο Εγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις καθορίζονται οι ζώνες 0, 1 και 2. Εξοπλισμός ηλεκτρονικός τους εξοπλισμός χωρίς αντιεκρηκτική προστασία εγκαθίσταται μόνο εκτός των ζωνών αυτών. χωρίς αντιεκρηκτική προστασία 14. Σταθμευμένα οχήματα 6 μέτρα 6 μέτρα 1,5 μέτρα Σταθερές πηγές ανάφλεξης ή κτήρια του πρατηρίου 16. Κύλινδροι αποθήκευσης υγραερίου Όπως ορίζονται στο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010) Οι αποστάσεις όπως ορίζονται στο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 176/2010) 6 μέτρα 0 3 μέτρα 1 Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός των διανομέων υγραερίου κίνησης δεν πρέπει να τοποθετείται εντός περιοχής κατηγοριοποιημένης (σε περιοχή εκρήξιμης ατμόσφαιρας κατά ΑΤΕΧ) σε υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας από αυτήν στην οποία είναι κατηγοριοποιημένος. 2 ΔΕ: Δεν εφαρμόζει. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 12 από 42

13 ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Σταθερή πηγή ανάφλεξης (π.χ. ηλεκτρική σκούπα) Κατ ελ. 4,1 μέτρα από διανομέα υγραερίου, 3 μέτρα από δεξαμενή υγραερίου Όρια ιδιοκτησίας Κατ ελ.3 μέτρα Κατ ελ.9 μέτρα από κατοικημένο υποστατικό Έξοδος Κατ ελ. 6 μέτρα από το κτήριο / είσοδο Κατ ελ.9 μέτρα Κατ ελ. 3 μέτρα Κτήρια υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του πρατηρίου υγραερίου κίνησης Διανομέας Βενζίνης Αντιεκρηκτικού τύπου Διανομέας Πετρελαίου Αντιεκρηκτικού τύπου Διανομέας υγραερίου κίνησης Διανομέας υγραερίου κίνησης ΟΔΟΣ Περιφραγμένος χώρος αποθήκευσης υγραερίου Κατ ελ. 7,5 μέτρα Κατ ελ. 3 μέτρα Είσοδος Όρια ιδιοκτησίας Ανθρωποθυρίδα δεξαμενής βενζίνης με στόμιο γεμίσματος Ανθρωποθυρίδα δεξαμενής βενζίνης χωρίς στόμιο γεμίσματος Εικ. 1: Τυπικό πρατήριο υγραερίου κίνησης ως μέρος πρατηρίου πετρελαιοειδών ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 13 από 42

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σχεδιασμός 4.1 Γενικά Ο διαχειριστής του Πρατηρίου Διανομής Υγραερίου Κίνησης πρέπει να διασφαλίζει ότι το πρατήριο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που καλύπτονται οι πρόνοιες του παρόντος Κώδικα. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από Μελετητή και να λαμβάνει υπ όψη του τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων. Ο Μελετητής πρέπει να συνδέει άμεσα τον σχεδιασμό με την εκτίμηση των κινδύνων επιλέγοντας τις λύσεις που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους μέσω κατάλληλης λήψης τεχνικών μέτρων προστασίας και πρόληψης. 4.2 Δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου Οι βασικές προϋποθέσεις σχεδιασμού των δεξαμενών περιγράφονται στο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010). Ειδικά για τις υπόγειες ή επιχωματωμένες δεξαμενές πρέπει να έχουν μελετηθεί εκτός από τις εσωτερικές καταπονήσεις και οι εξωτερικές όπως: (α) πίεση από το έδαφος και το υλικό επιχωμάτωσης (β) υδροστατική πίεση (λόγω πλημμυρισμένου εδάφους) (γ) επίδραση γειτονικών δεξαμενών (δ) επάρκεια της αντιδιαβρωτικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του υπεδάφους (ε) τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών / συστολών της δεξαμενής και συνεπακόλουθη αλλοίωση της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι δεξαμενές υγραερίου στις οποίες δύνανται να εγκαθίστανται εμβαπτιζόμενες αντλίες πρέπει να είναι σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Τα σημεία πρόσδεσης των δεξαμενών υγραερίου δεν είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν βάρος μεγαλύτερο από αυτό της άδειας δεξαμενής. Απαγορεύεται η ανύψωση οποιουδήποτε επιπλέον φορτίου (πέραν της άδειας δεξαμενής) από τα σημεία πρόσδεσης, εκτός αν ο κατασκευαστής του δοχείου έχει λάβει υπ όψη του το επιπρόσθετο φορτίο και υπάρχει σχετική με αυτό τεκμηρίωση. 4.3 Εξαρτήματα δεξαμενών Τα εξαρτήματα των δεξαμενών πρέπει να συνάδουν με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αποφρακτικές διατάξεις (βαλβίδες), οι οποίες εγκαθίστανται στη δεξαμενή και των οποίων ο χειρισμός γίνεται εξ αποστάσεως. Οι ανωτέρω αναφερόμενες τηλεχειριζόμενες βαλβίδες ασφάλειας τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις στην περιοχή της δεξαμενής και όσο το δυνατό πιο κοντά σ αυτή: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 14 από 42

15 (α) στο σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής, (β) στο σωλήνα παροχής (αναρρόφησης) υγρής φάσης υγραερίου από δεξαμενή προς αντλίες, (γ) στο σωλήνα επιστροφής αέριας φάσης των συσκευών διανομής. Ο χειρισμός των πιο πάνω διατάξεων πρέπει να γίνεται από ασφαλή θέση, μακριά από τη δεξαμενή αποθήκευσης και εκτεθειμένες γραμμές υγρών, ώστε ο χειρισμός να γίνεται απρόσκοπτα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Η σήμανση της θέσης των χειριστηρίων των βαλβίδων πρέπει να είναι εμφανής με τις φράσεις: «ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» LPG SHUT OFF VALVES Νοείται ότι οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες για έλεγχο, συντήρηση και επιδιόρθωση καθώς και να παραμένουν κλειστές όταν διακοπεί η παροχή ενέργειας προς αυτές ( fail to safe ). Οι ανωτέρω βαλβίδες κλείνουν με την ενεργοποίηση είτε του συστήματος πυρόσβεσης, είτε του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικού μείγματος, είτε με την ενεργοποίηση του Συστήματος Διακοπής Ηλεκτρικής Παροχής και Κλεισίματος του πρατηρίου (βλέπε σημείο 6.5.2). 4.4 Αντλίες Όρια λειτουργίας Οι αντλίες πρέπει να είναι κατασκευασμένες ειδικά για λειτουργία με υγραέριο στην υγρή φάση και να είναι σχεδιασμένες να αντέχουν το εύρος των αναμενόμενων πιέσεων και θερμοκρασιών που η αντλία θα υπόκειται κατά τη συνήθη και αναμενόμενη λειτουργία της (συνήθως από 0 έως 25 bar και από -20ºC έως 50ºC ) Πίεση λειτουργίας Οι αντλίες πρέπει να αναπτύσσουν επαρκή διαφορική πίεση (συνήθως πάνω από 6 bar από τη πίεση αποθήκευσης στη δεξαμενή). Η ροή πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τους τύπους των οχημάτων που εφοδιάζονται με υγραέριο κίνησης Ανακυκλοφορία υγραερίου κίνησης (bypass) Ο σχεδιασμός των συστημάτων παράκαμψης των αντλιών πρέπει να μπορεί να ανακυκλοφορεί τη μέγιστη δυναμικότητα της αντλίας ώστε να εμποδίζεται η θέρμανση του υγραερίου κίνησης που ανακυκλοφορεί, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα σπηλαίωσης και ανεπιθύμητη αύξηση πίεσης στην αντλία Προσαγωγή Ο σχεδιασμός του δικτύου προσαγωγής στην αντλία πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή της αντλίας. Η θέση της δεξαμενής υγραερίου κίνησης σε σχέση με την προσαγωγή ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 15 από 42

16 στην αντλία πρέπει να είναι επαρκής ώστε το υδραυλικό ύψος στην προσαγωγή της αντλίας στη μέγιστη ροή υγραερίου κίνησης και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, να διασφαλίζει κανονική λειτουργία χωρίς συνθήκες σπηλαίωσης Εμβαπτιζόμενες αντλίες Οι εμβαπτιζόμενες αντλίες για χρήση μέσα στη δεξαμενή πρέπει να προορίζονται για αυτό το σκοπό. Η δεξαμενή αποθήκευσης πρέπει να σχεδιάζεται ειδικά για να φιλοξενήσει μια τέτοια αντλία, της οποίας ο κινητήρας μπορεί να είναι εμβαπτιζόμενος ή μπορεί να διαθέτει επιμήκη άξονα. Προτίμηση πρέπει να δίνεται σε σχεδιασμούς δεξαμενών που επιτρέπουν την ασφαλή εξαγωγή της αντλίας για συντήρηση, χωρίς να απαιτείται η αποσυμπίεση της δεξαμενής Ηλεκτρικοί κινητήρες Οι ηλεκτρικοί κινητήρες των αντλιών και η καλωδίωσή τους πρέπει να είναι διαθέτουν πιστοποίηση για χρήση μέσα στην ζώνη της εκρήξιμης ατμόσφαιρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι. Το Κεφάλαιο 6 είναι σχετικό Απαγόρευση συμπιεσμένων παρεμβυσμάτων Περιστροφικές αντλίες με συμπιεσμένα παρεμβύσματα (τσιμούχες) ( packed glands ) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται Απομακρυσμένοι εκκινητές Όπου εγκαθίστανται απομακρυσμένοι εκκινητές, πρέπει να υπάρχει σύστημα κλειδώματος (lock out) για αποφυγή ακούσιας εκκίνησης κατά τη συντήρηση, επιδιόρθωση ή έλεγχο Φίλτρο και αποφυγή στεγνής λειτουργίας Πρέπει να ληφθεί υπ όψη: η προστασία της αντλίας με κατάλληλο φίλτρο ή άλλο τρόπο και η αποφυγή λειτουργίας της αντλίας χωρίς προσαγωγή υγραερίου κίνησης ( dry run ). 4.5 Διανομείς υγραερίου κίνησης Όρια λειτουργίας Όλα τα μέρη των διανομέων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται για χρήση της υγρής φάσης του υγραερίου κίνησης, για σχετική πίεση όχι μικρότερη από 25 bar και θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 ο C μέχρι +50 o C Αποφρακτικές διατάξεις απομακρυσμένου διανομέα Όταν οι διανομείς υγραερίου κίνησης βρίσκονται σε απομακρυσμένη θέση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 16 από 42

17 σε σχέση με την αποθήκευση του υγραερίου κίνησης (για παράδειγμα σε νησίδα σε πρατήριο πετρελαιοειδών), πρέπει να εγκαθίστανται επιπρόσθετες αποφρακτικές διατάξεις εκτάκτου ανάγκης τόσο στην προσαγωγή, όσο και στην απαγωγή όσο πιο κοντά στο διανομέα γίνεται σε όλες τις γραμμές προσαγωγής και απαγωγής υγραερίου κίνησης (σε σχέση με αυτόν). Νοείται ότι οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες για συντήρηση, επιδιόρθωση και έλεγχο καθώς και να παραμένουν κλειστές όταν διακοπεί η παροχή ενέργειας ( fail to safe ) Μέρη διανομέων Οι διανομείς πρέπει να περιλαμβάνουν: (α) Εύκαμπτο αγωγό και ακροφύσιο γεμίσματος για την τελική σύνδεση με τη δεξαμενή του οχήματος / μηχανήματος. (β) Βαλβίδα υπερβολικής ροής με επαρκή διατομή όσο το δυνατό πιο κοντά στην είσοδο της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) για να προληφθεί η ανεξέλεγκτη διαφυγή υγραερίου κίνησης σε περίπτωση αποκοπής της. (γ) Ανακουφιστικές βαλβίδες ή άλλο τρόπο προστασίας για τα μέρη του συστήματος στα οποία η υγρή φάση υγραερίου κίνησης μπορεί να παγιδευτεί μεταξύ δύο κλειστών βαλβίδων. Οι πιο πάνω βαλβίδες που εκτονώνονται στο περιβάλλον πρέπει να τοποθετούνται και να προσανατολίζονται ώστε να μην προκαλούν επιπρόσθετους κινδύνους στους εργαζόμενους ή στις δεξαμενές και πρέπει να διαθέτουν καλύμματα για προστασία από τη βροχή, εάν εκτίθενται σε αυτήν. (δ) Σύστημα ελέγχου διανομέα, το οποίο πρέπει σε περίπτωση προβλήματος να επαναφέρει το σύστημα σε ασφαλή κατάσταση ( fail safe ). Ως παράδειγμα αναφέρεται ο διακόπτης συνεχούς επενέργειας ή αλλιώς κουμπί παρουσίας. Πρόκειται για µια διάταξη ή ένα μοχλό, ο οποίος πρέπει να πιέζεται συνεχώς από τον χειριστή που εκτελεί τον ανεφοδιασμό, για να υπάρχει παροχή υγραερίου κίνησης. Αν κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού o χειριστής απομακρυνθεί ή παύσει να πιέζει το διακόπτη συνεχούς επενέργειας, η παροχή σταματά αμέσως. Οι χειροκίνητες αντλίες ικανοποιούν την πιο πάνω λειτουργία. (ε) Απαραίτητα συστήματα ασφάλειας που να αποτρέπουν αποτελεσματικά την χρήση από αναρμόδιους ή την κακόβουλη πρόσβαση εντός του διανομέα. (στ) Σύνδεσμο ταχείας αποκοπής, σχεδιασμένο και τοποθετημένο ώστε να ελαχιστοποιεί τη ζημιά και τη διαρροή υγραερίου κίνησης σε περίπτωση που όχημα εκκινήσει ενόσω είναι ακόμη συνδεδεμένο με το διανομέα. Αν ο σύνδεσμος διαρραγεί, τότε µια εσωτερική διάταξη βαλβίδων και στα δύο τμήματά του (στα οποία ο σύνδεσμος έχει διαρραγεί) εμποδίζει τη ροή υγραερίου κίνησης και από τις δύο κατευθύνσεις. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η διαρροή υγραερίου κίνησης, από τη διάρρυξη του συνδέσμου. (ζ) Αναλυτικές οδηγίες χρήσης και εικονογραφήματα που να περιγράφουν τον τρόπο ανεφοδιασμού πάνω ή κοντά στο διανομέα. (η) Κατάλληλο μηχανισμό μέτρησης του υγραερίου κίνησης που δεν επιτρέπει την έναρξη νέου ανεφοδιασμού χωρίς μηδενισμό των ενδείξεων του προηγούμενου ανεφοδιασμού. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 17 από 42

18 4.5.4 Πρόληψη πρόσκρουσης οχήματος στο διανομέα Ο διανομέας πρέπει να διαθέτει βαλβίδα (π.χ. βαλβίδες υπερβολικής ροής ή βαλβίδα αποκοπής shear valve ) που να αποτρέπει τη διαρροή υγραερίου κίνησης σε περίπτωση που κάποιο όχημα προσκρούσει σε αυτόν. 4.6 Εύκαμπτοι Αγωγοί για Μάνικες Γενικά Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής πρέπει να τεκμηριώνονται με πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1762 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο. Ο εύκαμπτος αγωγός μπορεί να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ελαστικό υλικό με πλέξη από ανοξείδωτο ατσάλι ή ενισχυμένο ύφασμα και σχεδιασμένο για ελάχιστη πίεση λειτουργίας, όχι μικρότερη από 25 bar και ελάχιστη πίεση διάρρηξης 100 bar. Η μάνικα (εύκαμπτος σωλήνας) πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική συνέχεια με αντίσταση μικρότερη από 0,75 Ohm Γείωση Οι μάνικες (εύκαμπτοι σωλήνες) πρέπει να είναι γειωμένες Περιορισμός μήκους Όπου είναι πρακτικά εφικτό, το μήκος της μάνικας (εύκαμπτος σωλήνας) πρέπει να περιορίζει την κανονική απόσταση της πιστόλας (ακροφυσίου γεμίσματος) από τον διανομέα στα 3,6 μέτρα. Στην παράγραφο καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις Αριθμός τμημάτων μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) Οι μάνικες (εύκαμπτοι σωλήνες) πρέπει να είναι μονοκόμματες, εκτός εάν τοποθετείται ενδιάμεσα σύνδεσμος ταχείας αποκοπής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα των δύο τμημάτων Σύνδεσμος ταχείας αποκοπής Για την προστασία της εγκατάστασης και του διανομέα σε περίπτωση που όχημα αποχωρήσει με τη μάνικα (εύκαμπτο σωλήνα) συνδεδεμένη σε αυτό, πρέπει να εγκατασταθεί σύνδεσμος ταχείας αποκοπής. Ο σύνδεσμος ταχείας αποκοπής πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το σύστημα συνδέσμου ταχείας αποκοπής και μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) πρέπει να είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: (α) Η μάνικα (εύκαμπτος σωλήνας) και ο σύνδεσμος ταχείας αποκοπής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 18 από 42

19 πρέπει να είναι σχεδιασμένα και εγκατεστημένα ώστε σε περίπτωση που κάποιο όχημα / μηχάνημα αποχωρήσει μαζί με τη μάνικα (εύκαμπτο σωλήνα), δεν θα ασκηθεί υπερβολικό φορτίο στο διανομέα ή στον εξοπλισμό που συνδέεται με αυτόν. Για σκοπούς υπολογισμών πρέπει να ληφθεί υπ όψη φορτίο που δεν ξεπερνά τα 500 Ν. (β) Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος ταχείας αποκοπής είναι σχεδιασμένος για να αποκόπτεται μόνο με επίδραση αξονικής δύναμης, δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στην έξοδο της υγρής φάσης του διανομέα. Πρέπει να προηγείται ένα τμήμα ελαστικού σωλήνα ώστε ο σύνδεσμος να μπορεί να προσανατολιστεί στην ορθή κατεύθυνση. (γ) Σε περίπτωση που κάποιο όχημα / μηχάνημα αποχωρήσει μαζί με τη μάνικα (εύκαμπτο σωλήνα) ή υπάρχει υποψία τέτοιου συμβάντος, ολόκληρο το σύστημα της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) πρέπει να επιθεωρηθεί και οι ενώσεις του να επανασυναρμολογηθούν από αρμόδιο πρόσωπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν η κατάσταση της μάνικας (εύκαμπτου σωλήνα) κριθεί μη ικανοποιητική, τότε η χρήση της πρέπει να σταματήσει άμεσα και να αντικατασταθεί Προστασία από υπερβολική κάμψη Όπου απαιτείται αντιστάθμιση για υπερβολική κάμψη (flexible compensation), αυτή πρέπει να γίνεται από εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Αγγλικό πρότυπο BS 4089 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο. 4.7 Ακροφύσια γεμίσματος Τα ακροφύσια γεμίσματος (πιστόλες) πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να: (α) διατηρούν τη σύνδεση με το σημείο ανεφοδιασμού του οχήματος / μηχανήματος στεγανή από οποιαδήποτε διαρροή στην ατμόσφαιρα, χωρίς να απαιτείται η συνεχής επενέργεια του χειριστή, (β) σταματά η ροή υγραερίου κίνησης χωρίς απώλειες αμέσως μετά την αποσύνδεση του ακροφυσίου γεμίσματος, (γ) μην επιτρέπουν τη ροή υγραερίου κίνησης μέσα από το ακροφύσιο γεμίσματος παρά μόνο όταν αυτό τοποθετείται στο σημείο ανεφοδιασμού του οχήματος / μηχανήματος. Η απομάκρυνση του ακροφυσίου γεμίσματος από το σημείο ανεφοδιασμού του οχήματος / μηχανήματος συνοδεύεται από τη διαρροή μικρής ποσότητας υγρής φάσης υγραερίου. Ο σχεδιασμός του ακροφυσίου γεμίσματος πρέπει να είναι τέτοιος που να ελαχιστοποιεί την ποσότητα υγρής φάσης υγραερίου κίνησης που διαρρέει, δηλαδή να διαθέτουν βαλβίδα αυτομάτου εμφράξεως (self sealing valve). Επίσης, η υγρή φάση του υγραερίου κίνησης που διαφεύγει πρέπει να μπορεί να αερίζεται επαρκώς. Για οχήματα, το ακροφύσιο γεμίσματος πρέπει να είναι συμβατό με σύνδεσμο τύπου μπαγιονέτας 28 χιλ. (28 mm bayonet connector). Το ίδιο ισχύει, κατά προτίμηση, για τα υπόλοιπα μηχανήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο κίνησης. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 19 από 42

20 4.8 Σωλήνες και εξαρτήματα Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης πρέπει να συνάδουν με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 530/2010). ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 20 από 42

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. 9 1.1. Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 10 2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 11 2.1. Γενικοί ορισμοί. 11 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα. Νομοθεσία και Καλή Πρακτική. Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας

Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα. Νομοθεσία και Καλή Πρακτική. Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας Ημερίδα για Πυροσβεστήρες και Πυροσβεστικά Συστήματα Νομοθεσία και Καλή Πρακτική Λευκωσία, 27.1.2010 2010 Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm.

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm. ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή Κατασκευή Συνολικό μήκος: 13,900 mm Μικτό πλάτος: 2,600 mm Ύψος ζώνης ψεκασμού: 1,500 mm Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης i-safe Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2015/BUSES/FWR/ILP/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων i-safe είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ STAGE I ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ VAPOURGUARD. Έκδοση 1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ STAGE I ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ VAPOURGUARD. Έκδοση 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ STAGE I ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ VAPOURGUARD ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2017 Διατάξεις Η Ηλεκτρονικά Μετρητικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. για Επαγγελματικές Κουζίνες. Type - F

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. για Επαγγελματικές Κουζίνες. Type - F ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ για Επαγγελματικές Κουζίνες Type - F 22.25.10.59 96.25.10.59 www.fire-defender.com Τεχνική Περιγραφή Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισμός λειτουργεί με χρήση Ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017)

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 14 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

«Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων)

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία. LG Business Solutions

Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία. LG Business Solutions τεύχος 04 Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία LG Business Solutions Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC

PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC Ηλεκτρική αντλία PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 87 987 A802 GR K Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική αντλία PREMAxx Περιεχόμενο 1. Γενικές αναφορές 2 1.1. Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 2 1.2. Δομή και περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης με Τηλεσκοπικά Εκτεινόμενο Χείλος είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές Διατάξεις Ελέγχου, Ρυθμίσεως και Προστασίας Εισαγωγή Ρυθμιστικές Βαλβίδες Κυκλώματος Ψυκτικού Μέσου Ρυθμιστικές Βαλβίδες Νερού Συμπυκνωτή Πιεζοστατική Ρύθμιση, Θερμοστάτες και Θερμοστατική

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα