15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002805911 2015-05-27"

Transcript

1 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: fax: ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος, 27/05/2015 Αρηζ. Ορωη.: 259 «Γραθηθή Ύιε έλησπα θαη ιοηπά σιηθά γραθείοσ» ΔΘΑΙΗΠΣΝΗ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΘΕΛΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε πξνκήζεηα «Γραθηθή Ύιε Έλησπα θαη Κοηπά Σιηθά Γραθείοσ» Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Θαιπκλίσλ έρνληαο ππ φςηλ ηνπ 1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/ Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Ι.Α.Ε..6612,.6615, & έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 3. Σηο Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/85/2015, Α86/2015, Α/87/2015, Α/88/2015, Α/137/2015, Α130/2015 & Α200/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ. 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Θ.Τ.Α / Σελ ππ Αξηζκ. 19/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ΔΘΠΟΣΑ. 8. Σελ ππ Αξηζκ. 4/2015 Κειέηε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 9. Σελ ππ αξηζ. 145/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα.. Σν ππ αξηζ. 9048/ πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΚ: 15REQ Σελ ππ αξηζ. 79/048/ Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Θαιπκλίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 12. Σελ ππ αξηζκ. 184/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ΑΓΑΚ:15REQ πεξί έγθξηζεο ησλ ππ αξηζ. Α/85/2015, Α86/2015, Α/87/2015, Α/88/2015, Α/137/2015, Α130/2015 & Α200/2015 Πξνηάζεσλ 1

2 Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνχ ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ Ι.Α.Ε..6612,.6615, & , έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ αξηζ. 4/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 13. Σελ ππ αξηζ. 160/18763/ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Θαιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο εμνπζίαο. Ο Π Ξ Ι Η Π Σ Ρ Ρ Ξ Σ Λ Ε Άρζρο 1ο Πξνθεξχζζεηαη ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ: Α/Α Δίδνο Κνλάδα κέηξεζεο Σηκή κνλάδνο Πνζφηεηα χλνιν 1 ΘΙΑΔΡ ΠΙΑ ΣΗΘΟ Α ΦΑΘΔΙΟ ΠΡΔΚΑΛ ΚΔ ΙΑΣΗΥΟ 3 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ Α4 ηχπνο ζαθνχια άζπξν 4 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ 1mmx230mm ηχπνο ζαθνχια άζπξν 5 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ A3 6 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΑΤΣΗΑ 7 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΥΩΡΗ ΑΤΣΗΑ 8 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΘΟΡΓΟΛΗ 9 ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α4 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α3 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ 11 ΦΑΘΔΙΟ LEITZ (κε δηαθάλεηα) 12 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4-Εειαηίλεο ( κε ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο ) 13 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4-Εειαηίλεο (ρσξίο ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο κε άλνηγκα ζην πιάτ) 14 ΥΑΡΣΑΘΗΑ ΖΚΔΗΩΔΩΛ ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΑ 75 ρ 75 (0 ραξηάθηα) 15 ΔΙΟΣΔΪΠ 1. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ. 1, ,8. 0, ,15 0, , πζθ. 500 θχιισλ πζθ. 500 θχιισλ 0,23 0,2 1,3 3, Παθέην ησλ 0 ηεκ. 0, Παθέην ησλ 0 ηεκ. Παθέην ησλ 0 ηεκ. 3,6 3,6 0, ,2 0, ,1 16 ΘΑΡΦΗΣΔ 17 ΠΗΛΔΕΔ Θνπηί ΣΩΛ 35gr 1,2 12 Θνπηί 0, ,7 18 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 4 Θνπηάθη 0ηεκ 0, ,5 19 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 5 Θνπηάθη 0ηεκ 0, ,5 20 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 6 Θνπηάθη 0ηεκ 0,

3 21 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ (24/8) 22 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ 2000/64 23 ΤΡΡΑΠΣΗΘΟ ΚΔΑΗΟΤ ΚΔΓΔΘΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 24 ΓΗΟΡΘΩΣΗΘΟ ΘΑΗ ΓΗΑΙΤΣΗΘΟ (ηχπνπ βνχξηζα ή πηλέινπ) 25 ΡΟΙΟ ΑΡΗΘΚΟΚΖΥΑΛΖ 26 ΣΑΗΛΗΔ ΤΘΔΤΑΗΑ ΚΔΓΑΙΔ 27 ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΣΑΚΠΟΛ ΚΠΙΔ - ΘΟΘΘΗΛΟ 28 ΣΑΚΠΟΛ ΚΔΓΑΙΑ ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν 6 ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν Θνπηί 1, Θνπηί 0, ,5.. 3,3 1, ,21 50,5. 0, ,2. 0,51 20,2. 1,42 14,2 αθνπιάθηα ησλ 0 gr 0,62 αθνπιάθηα ησλ 0 gr 0,72 6,2 7,2 31 ΚΟΙΤΒΗΑ 2Β Θνπηί ησλ ηεκ. 1, ΚΤΣΔ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΚΟΙΤΒΗΩΛ Θνπηί 0,66 (αληαιιαθηηθά) 6,6 33 ΚΟΙΤΒΗΑ Κεραληθά 0, ,8 34 ΥΑΡΑΘΑ ΚΔΓΑΙΟ 40 cm 0,49 4,9 35 ΓΟΚΑ ΚΔΓΑΙΖ 0, ,4 36 ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΚΚΗΖ ( δηάθνξα ρξψκαηα) 0, ,8 Θνπηί 50 ηεκ. 37 ΣΤΙΟ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΚΠΙΔ - ΘΟΘΘΗΛΟ - ΚΑΤΡΟ ΠΡΑΗΛΟ 38 ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΥΟΛΣΡΟ ΚΑΤΡΟ 39 ΟΠΗΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A PROC ΓΗΑΦΑΛΔ ΔΚΠΡΟΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A4 ΠΗΡΑΙ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΙΑΣΗΘΟ Φ22 (170-2 ΦΎΙΙΑ ΣΩΛ 80gr) 42 ΘΟΙΙΑ ΡΔΤΣΖ 38 ml 43 ΘΟΙΙΑ STICK 40 GR 44 ΑΠΟΤΡΑΠΣΗΘΟ 45 ΘΟΙΙΔ ΑΛΑΦΟΡΑ 46 ΘΟΙΙΔ ΘΑΣΡΗΓΔ παθέην 400 ηεκ. παθέην 400 ηεκ , ,6 0, ,8 0, ,8 0, ,4 0, , ,2 2, ΠΙΑΣΗΘΖ ΘΖΘΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 0, ,6 48 ΘΑΡΚΠΟΛ θνπηί ησλ 0 ηεκ. 15, ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α0 12, ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α1 12, CD ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ ΣΔΚ ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α4 2 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 χλνιν 1 (1) 6.739,70 2. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΩΣΟΣΤΠΗΔΗ ΥΑΡΣΗ PLOTER 0, ,

4 3 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΥΔΓΗΩΛ 2, ΠΙΑΣΗΘΟΠΟΗΖΖ Α4 2, ΒΗΒΙΗΟΓΔΣΖΔΗ. 1, ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΛΣΤΠΑ χλνιν 2 (2) Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α4 0, Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α3 0, Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α Δηζεηήξηα ησλ 0,8 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1,5 0, θξαγίδα 4 ζεηξψλ θξαγίδα 6 ζεηξψλ θξαγίδα ζηξνγγπιή Κπινθ παξαβάζεσλ - απνδείμεσλ 1, χλνιν 3 (3) 3735 Γεληθφ χλνιν (1+2+3) ,70 Φ.Π.Α. 16% 1876,59 Γεληθφ χλνιν κε Φ.Π.Α ,29 Άρζρο2ο Θαζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: 1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 184/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Θαιπκλίσλ, ηελ 05/06/2015 θαη ψξα απφ :00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, εθ φζνλ γη απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποηλή αποθιεηζκού ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο 4

5 ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη o εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ/ ηνπο ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ φξν δελ απνδέρεηαη. ε. Πηζηνπνηεηηθφ Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο. ζ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη. 5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ θαη ηνπ Λ.4281/ Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα θάπνηα ήδε δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ηφηε απηά ζα αληηθαζηζηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 7. Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηρά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη: α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ). δ. Ζ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 5

6 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Κέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη κε ποηλή αποθιεηζκού : α. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ρχκα. β. Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Ξη δηαγωληδόκελοη ζα κπορούλ λα σποβάιιοσλ προζθορά γηα όιες ηης θαηεγορίες εηδώλ ή κέρος ασηώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηα είδε πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα ρξφλν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Οη δηαγσληδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο γξαθηθή χιε επί ποηλή αποθιεηζκού ζην έληππν πξνζθνξάο ζα δειψζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεχζεξσλ ζην Γήκν. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Θαιπκλίσλ (Θάιπκλνο Σ.Θ ηει.: ), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 04/06/2015. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ ηεο :00 κέρξη ηεο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο: Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε ψξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ πεξάζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο οηθολοκηθής προζθοράς παξακέλεη θιεηζηφο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε επηηξνπή 1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη απηνχο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο 1 Άξζξν 11 παξ 8 ΔΘΠΟΣΑ : Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπή, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ζε άιιν κεηαγελέζηεξν ρξφλν 6

7 ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδφκελσλ αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Οραθηηθό ηωλ Ξηθολοκηθώλ Οροζθορώλ Εηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ επ απηνχ ηπρφλ ελζηάζεηο. Ζ επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ παξαιαβήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δχν πξαθηηθά (πξαθηηθφ παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ & πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο εηζήγεζε γηα αλάζεζε). 9 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκερώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Γήκν ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ απζεκεξφλ απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηψλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 11 Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ. 12 Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, κε ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 14 Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλά θαηεγνξία εηδψλ ζε φπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε αλά θαηεγνξία εηδψλ ηηκή εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην αξκφδην φξγαλν, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Η ζύκβαζε ηζτύεη γηα έλα τρόλο από ηελ σπογραθή ηες. Αλ νη πνζφηεηεο εμαληιεζνχλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηφηε απηή ιχλεηαη απηνδίθαηα θαη ν Γήκνο πξνρσξάεη ζε θαηλνχξην δηαγσληζκφ. 7

8 15 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν (δηαχγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 85 ) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΘΖΚΓΖ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 8

9 ΟΑΠΑΠΗΛΑ Α ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «Γξαθηθή χιε Έληππα θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ» 9

10 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ : «Γραθηθή Ύιε έλησπα θαη ιοηπά σιηθά γραθείοσ» Αρηζ. Λει.: 4/2015 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ,70 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΕΜΔΕΘΙΘΙΕΡ ΘΛΕΡ Κε ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. πγθεθξηκέλα ηα είδε πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο είλαη ηα εμήο: Α/Α Δίδνο Κνλάδα κέηξεζεο Σηκή κνλάδνο Πνζφηεηα χλνιν 1 ΘΙΑΔΡ ΠΙΑ ΣΗΘΟ Α ΦΑΘΔΙΟ ΠΡΔΚΑΛ ΚΔ ΙΑΣΗΥΟ 3 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ Α4 ηχπνο ζαθνχια άζπξν 4 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ 1mmx230mm ηχπνο ζαθνχια άζπξν 5 ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ A3 6 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΑΤΣΗΑ 7 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΥΩΡΗ ΑΤΣΗΑ 8 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΘΟΡΓΟΛΗ 9 ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α4 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α3 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ 11 ΦΑΘΔΙΟ LEITZ (κε δηαθάλεηα) 12 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4-Εειαηίλεο ( κε ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο ) 13 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4-Εειαηίλεο (ρσξίο ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο κε άλνηγκα ζην πιάτ) 14 ΥΑΡΣΑΘΗΑ ΖΚΔΗΩΔΩΛ ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΑ 75 ρ 75 (0 ραξηάθηα) 15 ΔΙΟΣΔΪΠ 16 ΘΑΡΦΗΣΔ 17 ΠΗΛΔΕΔ 1. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ. 1, ,8. 0, ,15 0, , πζθ. 500 θχιισλ πζθ. 500 θχιισλ 0,23 0,2 1,3 3, Παθέην ησλ 0 ηεκ. 0, Παθέην ησλ 0 ηεκ. Παθέην ησλ 0 ηεκ. 3,6 3,6 0, ,2 0, ,1 Θνπηί ΣΩΛ 35gr 1,2 12 Θνπηί 0, ,7 18 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 4 Θνπηάθη 0ηεκ 0, ,5 19 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 5 Θνπηάθη 0ηεκ 0, ,5 20 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 6 Θνπηάθη 0ηεκ 0,

11 21 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ (24/8) 22 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ 2000/64 23 ΤΡΡΑΠΣΗΘΟ ΚΔΑΗΟΤ ΚΔΓΔΘΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 24 ΓΗΟΡΘΩΣΗΘΟ ΘΑΗ ΓΗΑΙΤΣΗΘΟ (ηχπνπ βνχξηζα ή πηλέινπ) 25 ΡΟΙΟ ΑΡΗΘΚΟΚΖΥΑΛΖ 26 ΣΑΗΛΗΔ ΤΘΔΤΑΗΑ ΚΔΓΑΙΔ 27 ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΣΑΚΠΟΛ ΚΠΙΔ - ΘΟΘΘΗΛΟ 28 ΣΑΚΠΟΛ ΚΔΓΑΙΑ ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν 6 ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν Θνπηί 1, Θνπηί 0, ,5.. 3,3 1, ,21 50,5. 0, ,2. 0,51 20,2. 1,42 14,2 αθνπιάθηα ησλ 0 gr 0,62 αθνπιάθηα ησλ 0 gr 0,72 6,2 7,2 31 ΚΟΙΤΒΗΑ 2Β Θνπηί ησλ ηεκ. 1, ΚΤΣΔ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΚΟΙΤΒΗΩΛ Θνπηί 0,66 (αληαιιαθηηθά) 6,6 33 ΚΟΙΤΒΗΑ Κεραληθά 0, ,8 34 ΥΑΡΑΘΑ ΚΔΓΑΙΟ 40 cm 0,49 4,9 35 ΓΟΚΑ ΚΔΓΑΙΖ 0, ,4 36 ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΚΚΗΖ ( δηάθνξα ρξψκαηα) 0, ,8 Θνπηί 50 ηεκ. 37 ΣΤΙΟ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΚΠΙΔ - ΘΟΘΘΗΛΟ - ΚΑΤΡΟ ΠΡΑΗΛΟ 38 ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΥΟΛΣΡΟ ΚΑΤΡΟ 39 ΟΠΗΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A PROC ΓΗΑΦΑΛΔ ΔΚΠΡΟΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A4 ΠΗΡΑΙ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΙΑΣΗΘΟ Φ22 (170-2 ΦΎΙΙΑ ΣΩΛ 80gr) 42 ΘΟΙΙΑ ΡΔΤΣΖ 38 ml 43 ΘΟΙΙΑ STICK 40 GR 44 ΑΠΟΤΡΑΠΣΗΘΟ 45 ΘΟΙΙΔ ΑΛΑΦΟΡΑ 46 ΘΟΙΙΔ ΘΑΣΡΗΓΔ παθέην 400 ηεκ. παθέην 400 ηεκ , ,6 0, ,8 0, ,8 0, ,4 0, , ,2 2, ΠΙΑΣΗΘΖ ΘΖΘΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 0, ,6 48 ΘΑΡΚΠΟΛ θνπηί ησλ 0 ηεκ. 15, ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α0 12, ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α1 12, CD ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ ΣΔΚ ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α4 2 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 χλνιν 1 (1) 6.739,70 2. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΩΣΟΣΤΠΗΔΗ ΥΑΡΣΗ PLOTER 0, ,

12 3 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΥΔΓΗΩΛ 2, ΠΙΑΣΗΘΟΠΟΗΖΖ Α4 2, ΒΗΒΙΗΟΓΔΣΖΔΗ. 1, ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΛΣΤΠΑ χλνιν 2 (2) Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α4 0, Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α3 0, Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α Δηζεηήξηα ησλ 0,8 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1,5 0, θξαγίδα 4 ζεηξψλ θξαγίδα 6 ζεηξψλ θξαγίδα ζηξνγγπιή Κπινθ παξαβάζεσλ - απνδείμεσλ 1, χλνιν 3 (3) 3735 Γεληθφ χλνιν (1+2+3) ,70 Φ.Π.Α. 16% 1876,59 Γεληθφ χλνιν κε Φ.Π.Α ,29 Όια ηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ πξννξίδνληαη θαη ζα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πρέπεη σποτρεωηηθά ζηο έλησπο ηες οηθολοκηθής προζθορά γηα ηελ θαηεγορία (1) Γραθηθή Ύιε λα δειώζεη ηολ θαηαζθεσαζηηθό οίθο ηωλ προζθερόκελωλ εηδώλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ έρεη πξνυπνινγηζηεί ζηα ,70 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16% θαη ζα βαξχλεη πεξίπνπ θαηά ήκηζπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 θαη ην ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 (άξζξ.158 ηνπ 3463/2006). Έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 θαη ζηνπο θσδηθνχο Ι.Α θαη ζα εθηειεζηεί κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 12

13 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ : «Γραθηθή Ύιε έλησπα θαη ιοηπά σιηθά γραθείοσ» Αρηζ. Λει.: 4/2015 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ,70 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΟΠΞΡΦΞΠΑ ΔΘΑΓΩΜΘΖΞΛΕΜΞΣ ΓΘΑ ΗΜ ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ «ΓΠΑΦΘΙΗΡ ΣΚΗΡ ΕΜΣΟΑ & ΚΞΘΟΑ ΣΚΘΙΑ ΓΠΑΦΕΘΞΣ» ΛΕ ΟΠΞΤΕΘΠΞ ΛΕΘΞΔΞΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΓΖΚΟ ΘΑΙΤΚΛΗΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρηζ. Λειεη: 4/2015 Ιάισκλος../.. /2015 ΘΕΛΑ: Οροκήζεηα «Γξαθηθή χιε έληππα θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ» ΟΠΞΡΦΞΠΑ Σεο επηρείξεζεο, έδξα Οδφο, Αξηζκφο, Σειέθσλν, FAX ΟΠΞΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ ΘΛΞΚΞΓΘΞ ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ Σηκή κνλάδνο Α/Α Δίδνο Κνλάδα κέηξεζεο Τπεξεζίαο 1. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ Πνζφηεηα Πξνζθεξφκελε Σηκή Κνλάδνο χλνιν ΘΙΑΔΡ ΠΙΑΣΗΘΟ Α ΦΑΘΔΙΟ ΠΡΔΚΑΛ ΚΔ ΙΑΣΗΥΟ ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ Α4 ηχπνο ζαθνχια άζπξν ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ 1mmx230mm ηχπνο.... 1,42 0,58 0,15 0,

14 ζαθνχια άζπξν ΦΑΘΔΙΟ ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ A3 ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΑΤΣΗΑ ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΥΩΡΗ ΑΤΣΗΑ ΦΑΘΔΙΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΔ ΘΟΡΓΟΛΗ ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α4 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΟ ΥΑΡΣΗ Α3 80 gr/m 2. ΙΔΤΘΟ ΦΑΘΔΙΟ LEITZ (κε δηαθάλεηα) ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4- Εειαηίλεο ( κε ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο ) ΓΗΑΦΑΛΔΗΔ Α4- Εειαηίλεο (ρσξίο ηξχπεο αξρεηνζέηεζεο κε άλνηγκα ζην πιάτ) ΥΑΡΣΑΘΗΑ ΖΚΔΗΩΔΩΛ ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΑ 75 ρ 75 (0 ραξηάθηα) ΔΙΟΣΔΪΠ 16 ΘΑΡΦΗΣΔ ΠΗΛΔΕΔ 17 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 4 18 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 5 19 ΤΛΓΔΣΖΡΔ Λν 6 20 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ (24/8).... πζθ. 500 θχιισλ πζθ. 500 θχιισλ 0,3 0,23 0,2 1,3 3,35 Παθέην ησλ 0 ηεκ. 0,53 Παθέην ησλ 0 ηεκ. Παθέην ησλ 0 ηεκ. 8 3,6 3,6 0,58 0, Θνπηί ΣΩΛ 35gr 1,2 Θνπηί Θνπηάθη 0ηεκ Θνπηάθη 0ηεκ Θνπηάθη 0ηεκ Θνπηί 0,38 0,31 0,39 0,5 1,

15 ΓΑΕΑΘΗΑ ΤΡΑΠΣΗΘΟΤ 2000/64 ΤΡΡΑΠΣΗΘΟ ΚΔΑΗΟΤ ΚΔΓΔΘΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΗΟΡΘΩΣΗΘΟ ΘΑΗ ΓΗΑΙΤΣΗΘΟ (ηχπνπ βνχξηζα ή πηλέινπ) ΡΟΙΟ ΑΡΗΘΚΟΚΖΥΑΛΖ ΣΑΗΛΗΔ ΤΘΔΤΑΗΑ ΚΔΓΑΙΔ ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΣΑΚΠΟΛ ΚΠΙΔ ΘΟΘΘΗΛΟ ΣΑΚΠΟΛ ΚΔΓΑΙΑ ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν 6 ΙΑΣΗΥΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Λν ΚΟΙΤΒΗΑ 2Β ΚΤΣΔ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΚΟΙΤΒΗΩΛ (αληαιιαθηηθά) ΚΟΙΤΒΗΑ Κεραληθά ΥΑΡΑΘΑ ΚΔΓΑΙΟ 40 cm 35 ΓΟΚΑ ΚΔΓΑΙΖ ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΚΚΗΖ ( δηάθνξα ρξψκαηα) 36 ΣΤΙΟ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΚΠΙΔ - ΘΟΘΘΗΛΟ - ΚΑΤΡΟ ΠΡΑΗΛΟ 37 ΚΑΡΘΑΓΟΡΟ ΥΟΛΣΡΟ ΚΑΤΡΟ 38 Θνπηί ,45 3,3 1,6 0,21 0,76 0,51 1,42 αθνπιάθηα ησλ 0 gr 0,62 αθνπιάθηα ησλ 0 gr Θνπηί ησλ ηεκ. Θνπηί Θνπηί 50 ηεκ. 0,72 1,6 0,66 0,49 0, , , ,

16 ΟΠΗΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A4 0,19 20 ΓΗΑΦΑΛΔ ΔΚΠΡΟΘΟΦΤΙΟ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΗΡΑΙ A4 0,19 20 ΠΗΡΑΙ ΒΗΒΙΗΟΓΔΗΑ ΠΙΑΣΗΘΟ Φ22 (170-2 ΦΎΙΙΑ ΣΩΛ 80gr) 0,12 20 ΘΟΙΙΑ ΡΔΤΣΖ 38 ml 0,7 20 ΘΟΙΙΑ STICK 40 GR 0,91 20 ΑΠΟΤΡΑΠΣΗΘΟ 2,1 ΘΟΙΙΔ ΑΛΑΦΟΡΑ παθέην 400 ηεκ. 8 2 ΘΟΙΙΔ ΘΑΣΡΗΓΔ παθέην 400 ηεκ. 8 2 ΠΙΑΣΗΘΖ ΘΖΘΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 0,38 20 ΘΑΡΚΠΟΛ θνπηί ησλ 0 ηεκ. 15,5 2 ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α0 12,2 30 ΥΑΡΣΗ PLOTER ΑΠΡΟ Α1 12,2 30 CD ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ ΣΔΚ ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α4 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΚΔΓΔΘΟΤ Α3 3 ΦΩΣΟΣΤΠΗΖ ΥΔΓΗΩΛ 2. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΩΣΟΣΤΠΗΔΗ ΥΑΡΣΗ PLOTER 0, , , ΠΙΑΣΗΘΟΠΟΗΖΖ Α4 2, ΒΗΒΙΗΟΓΔΣΖΔΗ. 1, ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΛΣΤΠΑ Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α Καθέηα δεκηνπξγηθνχ εληχπνπ Α2 40 χλνιν 1 (1) χλνιν 2 (2) 16

17 4 5 6 Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α4 0,3 500 Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α3 0,6 300 Δθηχπσζε έγρξσκε ηνπ εληχπνπ ηεο δεκηνπξγηθήο καθέηαο Α Δηζεηήξηα ησλ 0,8 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1 0, Δηζεηήξηα ηνπ 1,5 0, θξαγίδα 4 ζεηξψλ θξαγίδα 6 ζεηξψλ θξαγίδα ζηξνγγπιή 5 30 Κπινθ παξαβάζεσλ - 13 απνδείμεσλ 1,5 20 χλνιν 3 (3) Γεληθφ χλνιν (1+2+3) Φ.Π.Α. 16% Γεληθφ χλνιν κε Φ.Π.Α. Ξη δηαγωληδόκελοη επί ποηλή αποθιεηζκού ζηο έλησπο προζθοράς γηα ηελ θαηεγορία γραθηθή ύιε ζα δειώζοσλ ηολ θαηαζθεσαζηηθό οίθο ηωλ προζθερόκελωλ εηδώλ. Ιάισκλος./ /2015 Ο Πξνζθέξσλ Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ& Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Ησάλλεο ΓΑΙΗΚΗΣΑΘΖ Ιοηλ. : 1. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 2. Γξακκαηεία 17

15PROC002871495 2015-06-25

15PROC002871495 2015-06-25 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 25/06/2015 Αξηζ. Ξξση.:12706 ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Γ.ΘΙΖΚΖΠ Σειέθσλν: 22430-59043 fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ. Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ. Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ 1Α Σαρ. Κψδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξ.: Γεψξγηνο ππξηδφπνπινο Σειέθσλν: 2541072554

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα