ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο Αγίαρ Παπασκεςήρ Μεσογείων Αγία Παπασκεςή.. \ 2014

2 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΘΔΜΑ: Πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: i. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ii. Σνπ Ν. 3463/2006, πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ)». iii. Σεο 2/2037/ Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006. iv. Σνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» v. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 (Φ.Δ.Κ. 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΚΠΟΣΑ» θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5) / 53/93 (παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. vi. Σνπ N. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». vii. Σνλ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α/ πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ λ.3801/2009. viii. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / ) «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». ix. Σελ ΚΤΑ ΣΣ36586/ (ΦΔΚ 1323 Β / κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / ΚΤΑ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο «ηελ πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ ΟΣΑ α βαζκνύ λα ρνξεγήζνπλ 1 ιίηξν θξέζθν γάια, θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξόλν, ρνξεγείηαη ίζε πνζόηεηα γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο ή εβαπνξέ κε εηδηθή ζήκαλζε επί ηνπ θηηίνπ, ώζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε πεξεηαίξσ δηάζεζε». 2. Σελ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα πίζησζε ,46 πνπ βαξχλεη ηνπο Κ.Α (634,61 ), Κ.Α (3.807,65 ), Κ.Α (28.557,36 ), ΚΑ (3.173,04 ), Κ.Α (13.961,38 ), Κ.Α (2.221,13 ), Κ.Α (317,30 ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο Σν ππ αξηζκ. πξση / (ΑΓΑΜ 14REQ ) Πξσηνγελέο αίηεκα 4.Σελ ππ αξηζκ. 16/2014 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο. 5.Σελ 80/2014 (ΑΓΑ: ΒΙΗ5Ω6Τ ΚΥΥ, ΑΓΑΜ: 41REQ ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία, ςεθίζηεθε πίζησζε γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εμήο Κ.Α (634,61 ), Κ.Α (3.807,65 ), Κ.Α (28.557,36 ), ΚΑ 2

3 (3.173,04 ), Κ.Α (13.961,38 ), Κ.Α (2.221,13 ), Κ.Α (317,30 ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο Σελ ππ αξηζκ. 258/ Απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ππ αξίζκ. 14/2014 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη απνθαζίδεηαη ε δηελέξγεηα ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε Πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 7.Σελ ππ αξίζκ. 251/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη φξνη Γηαθήξπμεο ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ ,46, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Η απαηηνχκελε πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, νηθ. Έηνπο 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εμήο Κ.Α (634,61 ), Κ.Α (3.807,65 ), Κ.Α (28.557,36 ), ΚΑ (3.173,04 ), Κ.Α (13.961,38 ), Κ.Α (2.221,13 ), Κ.Α (317,30 ) Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη σο εμήο: ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ΕΒΑΠΟΡΕ ζε κυηία ηων 410 γραμμαρίων με ειδική ζήμανζη ,46 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,46 Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Όπνπ, ζηα θείκελα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ππάξρεη αλαθνξά ζεκάησλ, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ή ηχπσλ, θαζψο θαη ε αλαθνξά νξηζκέλεο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο, λνείηαη θαη ην «ή ην ηζνδχλακφ ηνπο». Άξζξν 1 Αλαζέηνπζα Αξρή -Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/λζε Γεκαξρείνπ : Μεζνγείσλ Σει. : Ιζηφηνπνο: ( Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ , Αγία Παξαζθεπή, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Ηκεξνκελία δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 26 ε Ννεκβξίνπ, εκέξα Σεηάξηε ηνπ έηνπο 2014 θαη ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ε 10:00 π.κ θαη ψξα ιήμεο 10:30 π.κ. Οη πξνζθνξέο δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή δη άιινπ ηξφπνπ κέρξη θαη ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ δηαγσληζκνχ εξγαζίκνπ εκέξαο θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ ζην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα δε γίλνληαη δεθηέο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα απφ ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζηα ηειέθσλα Κνο Μεγαγηάλλεο. 3

4 Άξζξν 2 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 2.1. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί i. Έιιελεο ή αιινδαπνί πνιίηεο ii. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά iii. πλεηαηξηζκνί iv. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξεία, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. Άξζξν 3 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, κε έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗ- ΡΔΙΩΝ», ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ. Η πξνζθνξά ζα είλαη έγγξαθε, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα. 3.1 Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηνπο ηξεηο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα αλαγξάθνπλ εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηιακβάλεη,: Α1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα αλαθέξεη: 1. φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. Αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο φξνπο ηηο Γηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο ππνβάιιεη Αλ π- πάξρεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο φξνπο ηηο Γηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο ππνβάιιεη Ρεηή Τπεύζπλε Γήισζε φπνπ αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απνδέρεηαη. (Παξαγ. 5 άξζξνπ 12 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 2. φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 4

5 4. φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. (Παξαγ. 1γ, 1δ & 1ε, ηνπ άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 5. φηη δελ ζα εγείξεη θακία απαίηεζε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε Γηνίθεζε απνθαζίζεη ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ζε απηφλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (φπσο ησλ πεξ. 2 θαη 4 πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ). Α2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Μεηξψνπ πεξί εγγξαθήο ζ απηφ, φ- πνπ ζα αλαθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Α3. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηε πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν.1599/86. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, απαηηείηαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Γηα ηηο Α.Δ. απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδψζεη ηε πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξία. Α4. Σελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, επηζηξέθνληαη δε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη νη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα αμηνινγεζνχλ. Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 3.2 Δθηόο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνξξίςεώο ηνπο από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηα αθόινπζα: α. Τπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Σα πξναλαθεξφκελα δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα Κνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. β. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. (Παξαγ. 1ζη, άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) γ. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή, φπσο ε κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ην εχξνο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ην θχξνο ηεο. (Παξαγ. 1δ, ηνπ άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ε. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηηο εκπνξηθέο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο. (Παξαγ. 1 ε, ηνπ άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Δπίζεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 1 Τπεύζπλε δήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ειεχζεξν θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ην γάια ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία 2 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 5

6 3 ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ είλαη ν ίδηνο παξαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα ην εξγνζηάζην ην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ηα πιήξε ηνπ ζηνηρεία. 4 Ρεηή Τπεύζπλε αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 5 Γήισζε όηη ζα πξνζθνκηζηνύλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο, εθ φζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζε ρψξν επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, γηα αμηνιφγεζε, κε έμνδα ηνπ ζπκκεηέρνληα. 6 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ παξαζθεπαζηή (ή σλ)πνπ ζα δειψλνπλ φηη ηα σο άλσ είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Άξζξν 4 Τπνβνιή θαη ζύληαμε πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ ηόπν θαη θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (ή κε courier) κε ζπζηεκέλν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή λα θαηαηίζεληαη ζ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, Μεζνγείσλ , ΣΚ Η πξνζεζκία γηα ηε παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (ή κε courier) ή πνπ θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ζην Πξσηφθνιιν ιήγεη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειενκνηνηππία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (9-10π.κ.) θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 2. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δύν αληίγξαθα. (Παξαγ. β, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» 3. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 4.1 Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 4.2 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 4.3 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 4.4 Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 4.5 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4.6 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 5. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαη ζε μερσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΑΚΑΙ- ΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: α. Όια ηα δεηνχκελα ζην άξζξν 3 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δειψζεηο καδί κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 6

7 β. Γήισζε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηφπν παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. γ. Γήισζε γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. δ. Μέζα ζε ηδηαίηεξα ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ, ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. (Παξαγ. β, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) - Σερληθή πξνζθνξά & Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιεληθή. - Πξνζπέθηνπο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή. - Η ηερληθή πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα αμηνινγήζηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ίδηα κνξθή ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (Παξάγ. 3, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) δ. Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δύν αληίγξαθα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. (Παξαγ. β, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 6. Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θέξνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 7.Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 8. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 9. Πξνζθνξέο αζαθείο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ή πνπ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηηο θαζηζηνχλ αζαθήο απνξξίπηνληαη. 10.Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Δθ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 11. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 12. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε ηξνπνπνίεζε ή θαη απφθξνπζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. (Παξαγ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 13. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν δελ γίλνληαη δεθηέο. Άξζξν 5 Απνθιίζεηο- Γηεπθξηλήζεηο Αληηπξνζθνξέο Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηα- 7

8 γξαθέο θαη ηελ Γηαθήξπμε. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ σο άλσ Τπεχζπλε δήισζε ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλ ζα παξαδψζεη ή φρη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο α- πνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη: Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 6 Σόπνο θαη ρξόλνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη ζηελ ηζφγεηα αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (Μεζνγείσλ ) ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, ε νπνία, ε νπνία νξίδεηαη ζην Αξζ. 1 ηεο παξνχζαο θαη κεηά ηεο ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Άξζξν 7 Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε. 2. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηήο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα ελεκεξσζνχλ κε επηζηνιή πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Άξζξν 8 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην απφ ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα 8

9 πξνζθεξφκελα είδε θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ηνλ απνθιεηζηηθφ εηζαγσγέα αλ παξάγνληαη εθηφο Διιάδαο.. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε,απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ θαηά ηε θξίζε ηνπ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο, απφ δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ε νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ( άξζξν 18 παξ 2 ΔΚΠΟΣΑ ). Άξζξν 9 Δγγπήζεηο Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 26, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ησλ ην νθεηιφκελν πνζφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάπησζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο, αιιά κφλν επί ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ π- πφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πιελ ηεο θξάηεζεο 0,25% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: i. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο ii. Σνλ εθδφηε. iii. Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. iv. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. v. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. vi. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. vii. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. viii. 'Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 9

10 ix. 'Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. x. 'Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. xi. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. xii. 'Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άξζξν 10 Σηκέο πξνζθνξάο 1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (Παξαγ. 3, ηνπ άξζξνπ 16, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εκπεξηέρεη ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, φπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. Η ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 2. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 3. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 4. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά ζε δχν (2) ην πνιχ εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηεο επηηξνπήο. Άξζξν 11 Καηαθύξσζε 1. Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη: α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. β. Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. 2. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεη ζην ζύλνιν ηνπ είδνπο κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 3. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε δε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 10

11 Άξζξν 12 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 1.Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ επηηξέπεηαη πξνζθπγή. 2.Η πξνζθπγή ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ Τπεξεζία σο εμήο: 2.1.Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 2.2 Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηόλ Τπνβάιινληαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Τπνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη θαη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Οη ελζηάζεηο απηέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ, δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Η πξνζθπγή θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηψλ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζ απηήλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. (Παξαγ. 3, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Καηά ηεο απνθάζεσο θαηαθχξσζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηηο η- ζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 149 Ν. 3463/2006. Άξζξν 13 Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άξζξν 14 Τπνγξαθή ζύκβαζεο Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: - Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 11

12 - Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. - Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. - Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα. - Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. - Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. - Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. - Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. - Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. - Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. - Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 25, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Άξζξν 15 Ιζρύο ηεο ύκβαζεο - Υξόλνο παξάδνζεο - Σόπνο παξάδνζεο Η ηζρχο ηεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή - εθ' φζνλ απαηηεζεί - ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 28, 29, 34 & 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/2 απηνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/8 νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 11389/93 ηνπ ΤΠΔ πεξί ΔΚΠΟΣΑ). Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ην πιηθφ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 12

13 Σν πξνο πξνκήζεηα γάια ζα παξαδίδεηαη ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, κε έμνδα ηνπ αλαδόρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην γάια παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 33, 34 & 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κείσζεο ησλ πνζνηήησλ.η γλσζηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν θαηά ην ρξφλν ηεο παξαγγειίαο θαη φρη λσξίηεξα απφ (5) πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Άξζξν 16 Υξόλνο παξαιαβήο Η πξνζσξηλή παξαιαβή κπνξεί γίλεη ηκεκαηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο δέθα (10) ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. (Παξαγ. 1,2 & 3γ, ηνπ άξζξνπ 28, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 29, ηεο απηήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κέζα ζε ρξφλν εληφο είθνζη (20) ην πνιχ εκεξψλ απφ ηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ. Άξζξν 17 Ιζρύο πξνζθνξώλ Η ηζρχο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 120 εκεξώλ. Άξζξν 18 Σξόπνη πιεξσκήο Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην 100% ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο, πνπ ζα παξαιακβάλεηαη ηκεκαηηθά θάζε θνξά κε βάζε ηα πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε εχινγν ρξφλν απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άξζξν 19 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1β & 1γ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ παξέρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ( ). Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κνο Μεγαγίαλλεο Κσλ/λνο) & ζην ηει: Άξζξν 20 Γεκνζίεπζε 13

14 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηνπηθή Δθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο «Α- ΜΑΡΤΙΑ». Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ( Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 14

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΓΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ 1 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ΕΒΑΠΟΡΕ ζε κυηία ηων 410 γραμμαρίων με ειδική ζήμανζη κσηία ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. που αμαλογεί 13% ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΗ ΠΙΣΩΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ../2014 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 15

16 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΓΑΛΑ ΓΒΑΠΟΡΓ Για ηημ προμήθεια μεηαθορά και θορηοεκθόρηωζη ζηοσς τώροσς ηοσ Δήμοσ Αγίας Παραζκεσής εμός κσηίοσ 410 γραμμαρίωμ γάλακηος εβαπορέ, με ειδική ζήμαμζη. Σιμή αμά κυτίο : ( ) Η παραπάμω ηιμή επιβαρύμεηαι με Φ.Π.Α. 13%. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ../2014 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 16

17 17

18 18

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004052218-03-22 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πεξηζηέξη: 22/03/ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξωη.: Σ.Σ.10345 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Γιαννιηζά 25-07-2012 Aπιθ. Ππυη. : 197 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2012 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, και λοιπών ζσολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 2014»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 2014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.826,51 (Με Φ.Π.Α. ) ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Nάουσα 25-11-2015 Αρ.πρωτ.31136 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Έρνληαο ππφςε : 1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 15 03 2016 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ, ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ & ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥ/Η ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ Αξηζκ. Μειέηεο : 8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 26 η ηηρ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 26 η ηηρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 26 η ηηρ 11-12-2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 26 ε πλεδξίαζε ηεο 11-12-2012 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απφθαζεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002281726 2014-09-10

14PROC002281726 2014-09-10 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 13851 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC002281726 2014-09-10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Αξ. κειέηεο 5/2012 ηαπξφο, 10 Απξηιίνπ 2012 ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α) Σερληθή Έθζεζε Β) Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 34/14 ΑΡ.ΠΡΩΣ.:2204 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ «ΣΑΘΜΟΤ» Υπημαηοδψηηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ »

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ » ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2012 ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ 2012-2013» Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η κειέηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα