ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α /2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο....6 A.1.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά...6 A.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο...7 A.1.3 πλζήθεο νδηθνύ δηθηύνπ....7 A.1.4 Η/Μ εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ αλαγθώλ...7 A.1.5 Πξνζέγγηζε Τπεξεζηώλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ...8 A.1.6 Θέζε θέληξνπ ειέγρνπ θαη ππεξεζηώλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο...8 A.1.7 Πξνβιεπόκελεο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα...9 A.1.8 ρέδηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζθεπήο...9 A.2 Μειέηε πξόβιεςεο θπθινθνξίαο, κε ηνλ πξνβιεπόκελν θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηε ζύλζεζή ηνπ....9 A.3 Παξάζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε απαίηεζε γηα ηελ αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ ζε ππξθαγηά. Αληνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο θαη θαιώδηα ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα) A.4 πλνπηηθό θαηάινγν κε ηηο απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/ A.5 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο από δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία) A.6 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ(ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία) A.7 Δηδηθή έξεπλα θηλδύλσλ A.8 Γλώκε γηα ηελ αζθάιεηα, εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο A.9 Καηάινγν κε ηηο αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο (παξαηίζεληαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα λα πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμή ηνπο) B. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ B.1 Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο B.2 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ ει. 2/ 14

3 B.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα C. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ C.1 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.2 Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα αλάιπζεο C.3 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.4 Πεξηγξαθή ηπρόλ βειηηώζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ C.5 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.6 Καηάινγν ησλ δηελεξγνύκελσλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ δηδαγκάησλ θαη θαζνξηζκόο ησλ πξνθππηόλησλ κέηξσλ C.7 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ ει. 3/ 14

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ Σν πεξηερόκελν ηνπ θάθεινπ αζθάιεηαο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ ΠΓ 230/2007 θαη εηδηθόηεξα ζηελ παξάγξαθν 2. Οη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο πξνβιέπνληαη γηα ηξία ζηάδηα (κε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ όηαλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο) ηάδην κειέηεο ηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηάδην ιεηηνπξγίαο Οη εκπιεθόκελνη ζην θάθειν αζθάιεηαο νδηθήο ζήξαγγαο είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη νξγαληζκνί πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο, θαζώο επίζεο θαη νη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αξκόδηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθώλ ζεξάγγσλ. Απηά ηα πξόζσπα, νξγαληζκνί θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη: Ο θύξηνο ηεο ζήξαγγαο Ο δηαρεηξηζηήο Απηόο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο ν δηαρεηξηζηήο). Οη κειεηεηέο Οη Τπεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ Ο αξκόδηνο αζθάιεηαο Φνξείο επηζεώξεζεο Δκπεηξνγλώκνλεο ή νξγαληζκνί, εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζεξάγγσλ ε θάζε ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ, απηόο ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκόδην αζθάιεηαο, ε γλώκε ηνπ νπνίνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, ζα επηζπλάπηεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή σο πάγην ζηνηρείν ηεο ππνβνιήο. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, ζρνιηαζκόο ηεο γλώκεο ηνπ αξκόδηνπ αζθάιεηαο, ηεο έθζεζεο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ή/θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ αλαιύζεσλ επηθηλδπλόηεηαο. Κάζε θάθεινο δηαθξηηνύ ζηαδίνπ είλαη απηόλνκνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε παξαπνκπή ζε θάθειν πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ. Γηα επηθαηξνπνηήζεηο θαθέινπ ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή κόλν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη. Γηα ζπζηνηρίεο ζεξάγγσλ (αιιεινπρία ζεξάγγσλ ζε δηαθξηηό ηκήκα ηεο νδνύ, ρσξίο δπλαηόηεηα ελδηάκεζεο εμόδνπ ε εηζόδνπ) νη νπνίεο επηηεξνύληαη από θνηλό θέληξν ειέγρνπ, είλαη δπλαηό λα θαηαξηίδεηαη έλαο εληαίνο θάθεινο αζθάιεηαο γηα όιεο απηέο ηηο ζήξαγγεο. ην θάθειν αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε έθζεζε ηνπ θνξέα επηζεώξεζεο (εθόζνλ ππάξρεη) θαη δηαηίζεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, ει. 4/ 14

5 A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο ειιεληθνύο θαλνληζκνύο (ΟΜΟΔ 8) ε κειέηε νδηθήο ζήξαγγαο εθπνλείηαη ζε δύν ζηάδηα: πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη νξηζηηθή κειέηε. Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, δηελεξγνύληαη θαηαξρήλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ηεο ζήξαγγαο θαη αθνύ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο ζήξαγγαο θαη πξηλ ηελ εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δηελεξγνύληαη παξάιιεια κε ην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο λα ελζσκαησζνύλ ζηε κειεηεηηθή δηαδηθαζία. Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζα θαηαξηίδεηαη, κεηά ηελ έγθξηζε, από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (όηαλ απαηηείηαη ε εθπόλεζή ηεο) θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή εξάγγσλ ώζηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο απηήο λα κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ νξηζηηθή κειέηε, πξηλ ηελ έγθξηζή ηεο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Η ππνβνιή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο ζα γίλεηαη εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ κειεηώλ. Η ΓΑ ππνρξενύηαη εληόο κελόο λα δηαηππώζεη ηπρόλ παξαηεξήζεηο άιισο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ ππάξρνπλ. Δθόζνλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ νξηζηηθή κειέηε, ν θάθεινο αζθάιεηαο ζα ελεκεξώλεηαη από ην δηαρεηξηζηή θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο. Αλ ε ΓΑ δελ εθθξάζεη παξαηεξήζεηο εληόο ελόο κελόο από ηε ιήςε ηνπ θαθέινπ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ ππάξρνπλ. ύκθσλα κε ηελ παξ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. «πγθεθξηκέλα, ν θάθεινο αζθαιείαο γηα θάζε ζήξαγγα ζην ζηάδην ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπήο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηήλ, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ δηεπζεηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο, κειέηε πξόβιεςεο ηεο θπθινθνξίαο όπνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνύληαη νη αλακελόκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, θαζώο θαη ηελ αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ζεκείν 3.7 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, εηδηθή έξεπλα ησλ θηλδύλσλ όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο, γλώκε εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο» Αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: ει. 5/ 14

6 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο. Γελ ελδηαθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο δηάλνημεο. Η πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ (εκείσζε: αλ θάπνηα ζηνηρεία από απηά δελ δηαηίζεληαη ζην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ π.ρ. γηαηί αλαθέξνληαη ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο ζήξαγγαο απηό ζα θαηαγξάθεηαη ζην πεξηερόκελν): A.1.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Βαζηθά ζηνηρεία ηαρύηεηα ζρεδηαζκνύ. Γηαθξίβσζε αλ ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο V e εμηζώλεηαη κε ην όξην ηαρύηεηαο V επηηξ θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηαρύηεηα V 85. δηαθνξά ηαρπηήησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη επηβαηεγώλ νρεκάησλ κήθνο ζήξαγγαο νξηδόληηα ράξαμε θαηαθόξπθε ράξαμε, ηδηαίηεξε ζεκαζία ε θαηά κήθνο θιίζε. Δπηθιίζεηο Γηάηαμε Πεξηνρήο ηνκίσλ Δηζόδνπ Δμόδνπ πεξηγξαθή, ρσξνζέηεζε πιαηύζκαηα ζηάζκεπζεο πιαηύζκαηα αλαζηξνθήο δηαθξίβσζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ζπλέρεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηαρπηήησλ ζηα νδηθά ηκήκαηα πνπ πξνεγνύληαη ή έπνληαη ηεο ζήξαγγαο θαη ηνπ ηκήκαηνο ζε ζήξαγγα θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο. Γηαηνκή ρξήζεο. δηαζηάζεηο πεξηηππώκαηνο θαη ηνπ πξόζζεηνπ ρώξνπ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό εμνπιηζκό ηεο ζήξαγγαο, ζε επζπγξακκία θαη θακπύιε πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο, ισξίδσλ θαζνδήγεζεο, ισξίδαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (εθόζνλ ππάξρεη ή πξνβιέπεηαη) πεδνδξόκηα Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζήξαγγαο. έμνδνη δηαθπγήο νρεκάησλ πξνζέγγηζε νρεκάησλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ έμνδνη δηαθπγήο πεδώλ εζνρέο έθηαθηεο ζηάζκεπζεο δηάηαμε εζνρώλ ΔΑ, ΔΓΔ θαη ινηπώλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ήκαλζε ει. 6/ 14

7 Δμνπιηζκόο γηα ην θιείζηκν ηεο ζήξαγγαο Υσξνζέηεζε θηεξίσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θέληξνπ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκόο αληίζηνηρσλ πξνζβάζεσλ ύζηεκα απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο λεξώλ θαη πγξώλ νδνζηξώκαηνο Γηαηάμεηο γηα επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε Γηαηάμεηο γηα έιεγρν ύςνπο νρεκάησλ. Γηαηάμεηο γηα αληηκεηώπηζε θαη δηαρείξηζε Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ. Σα παξαπάλσ ζα ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθή γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. A.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο Φπζηθό πεξηβάιινλ: γεσινγηθέο, γεσηερληθέο, πδξαπιηθέο, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, θπηνθάιπςε ηεο πεξηνρήο, θαηαγξαθή πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, θαηαγξαθή άγξηαο παλίδαο. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: πιεζπζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο, επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, θαηαγξαθή κνλάδσλ πνπ θηινμελνύλ επαίζζεηα άηνκα (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, μελώλεο), θαηαγξαθή πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ Καηαγξαθή θαη ράξηεο ρξήζεσλ γεο. εκείσζε: ε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ λνείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζην βαζκό πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ηεο ζήξαγγαο (γηα ηνπο ρξήζηεο, ηνπο πεξίνηθνπο, ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ). Σν γεσγξαθηθό εύξνο αλαθνξάο ζα εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο ζήξαγγαο θαη εηδηθόηεξα ζε εύξνο 1 Km εθαηέξσζελ ηεο δηαδξνκήο ηεο ζήξαγγαο. A.1.3 πλζήθεο νδηθνύ δηθηύνπ. Καηαγξάθεηαη ην νδηθό δίθηπν ησλ αλνηθηώλ ηκεκάησλ ηεο νδνύ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ζήξαγγεο θαη νη γεληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθώλ ηκεκάησλ ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ ζεξάγγσλ. Δπίζεο ηπρόλ απαηηνύκελεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο παξαθάκπηεηαη ε θπθινθνξία κέζα από ηηο ζήξαγγεο. A.1.4 Η/Μ εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ αλαγθώλ Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο ζήξαγγαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζύζηεκα αεξηζκνύ θαλνληθώλ ζπλζεθώλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ (παξάζεζε παξαδνρώλ ζρεδηαζκνύ) ζύζηεκα παξνρήο θαη δηαλνκήο ηζρύνο παξνρή ηζρύνο έθηαθηεο θαηάζηαζεο (κε θαηαγξαθή ησλ θαιππηόκελσλ ππνζπζηεκάησλ) ζύζηεκα θσηηζκνύ (θαλνληθόο, αζθάιεηαο, εθθέλσζεο) ει. 7/ 14

8 ζηαζκνί έθηαθηεο αλάγθεο πδξνδόηεζε (δίθηπν θαη ζηόκηα παξνρήο) ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζπζηήκαηα θαη ζπρλόηεηεο γηα ηελ εθπνκπή ξαδηνθσληθώλ κελπκάησλ πξνο ηνπο ρξήζηεο κεγάθσλα γηα εθπνκπή κελπκάησλ ζπζηήκαηα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ζπκβάλησλ ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο ηπρόλ θηλεηά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, επί ηόπνπ A.1.5 Πξνζέγγηζε Τπεξεζηώλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ Θα γίλεηαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ δηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θάζε ζεκείνπ ηεο ζήξαγγαο από ηηο Τπεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. A.1.6 Θέζε θέληξνπ ειέγρνπ θαη ππεξεζηώλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο Καηαγξάθεηαη ε ρσξηθή ζέζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηεο ζήξαγγαο θαη νη δπλαηόηεηεο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκώλ από απηό. Καηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα (αθνύ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απόθαζε) Οη ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα θιεζνύλ γηα ζπληνληζκέλε επέκβαζε, αλάινγα κε ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ), είλαη: Ππξνζβεζηηθό ώκα, Διιεληθή Αζηπλνκία, ΔΚΑΒ Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα ηνπ Δ..Τ. Ο θνξέαο πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό ην δίθηπν ηεο ζήξαγγαο (αλ ππάξρεη) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θηλήζεηο Γηάθνξεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο Οξγαληζκνί Απηνδηνίθεζεο Ιδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο ηδηνθηήηεο απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, πνπ πξνβιέπεηαη λα ελεξγνπνηείηαη κε δηαδηθαζία επίηαμεο. Ληκεληθό ώκα θαη Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) Οη Τπεξεζίεο απηέο ζα θαηνλνκάδνληαη ξεηά, ζα θαηαγξάθεηαη ε έδξα ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη εηδηθόηεξα γηα ην Ππξνζβεζηηθό, ηελ Αζηπλνκία θαη ην ΔΚΑΒ ζα θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο εθθίλεζεο, νη δηαδξνκέο (θαλνληθέο θαη ελαιιαθηηθέο, ει. 8/ 14

9 κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο πιάηνο ισξίδσλ, θαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο, δηαηάμεηο αλαζηξνθήο θ.ι.π.) πξνζέγγηζεο θαη ζα εθηηκάηαη ν ρξόλνο άθημήο ηνπο ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο από ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. εκείσζε: ζην ζηάδην κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ ΑΔΚ θαη δελ απαηηείηαη ε πιήξεο εθπόλεζή ηνπ. Παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο A.1.7 Πξνβιεπόκελεο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα Θα παξαηίζεληαη νη θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο, γηα έθηαθηεο ζπλζήθεο, γηα πεξηόδνπο επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ, επηζθεπώλ, ζπληεξήζεσλ, γηα εηδηθέο δηειεύζεηο, ηπρόλ πεξηνξηζκνί. ε όηη αθνξά ηε δηέιεπζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα θαηαγξάθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζήξαγγαο (θαηεγνξίεο Α, Β, C, D, E θαηά ADR) θαη ηπρόλ πεξηνξηζκνί όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαησλ θαηαζηάζεσλ A.1.8 ρέδηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζθεπήο Θα παξαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: Σππηθέο δηαηνκέο ηεο ζήξαγγαο ζε ελδεηθηηθέο ζέζεηο (ρώξνο θπθινθνξίαο, πιαηύζκαηα ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζπλδεηήξηεο ζηνέο, ζηνέο δηαθπγήο, θόκβνη, δηαζηαπξώζεηο θ.ι.π.) Γεληθή δηάηαμε ζε θαηάιιειε θιίκαθα (ζα πεξηέρνληαη θαη επαξθή ηκήκαηα ησλ αλνηθηώλ νδηθώλ ηκεκάησλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Η έθθξαζε «επαξθή» ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζήξαγγαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ζηηο δώλεο πξνζέγγηζεο ηεο ζήξαγγαο). Οξηδνληηνγξαθία ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ Μεθνηνκή ηνπ άμνλα ηεο ζήξαγγαο ζήξαγγαο κε παξάζεζε ησλ αλσηέξσ γεσκεηξηθώλ Γηάηαμε θαη ηππηθή θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο ΓΔΝΙΚΗ ΤΣΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α.1: Να απνθεύγνληαη παξαζέζεηο εθηελώλ πεξηγξαθώλ θαη ππνινγηζκώλ από ηηο επί κέξνπο κειέηεο. Δίλαη πξνηηκόηεξε ε παξάζεζε ζρεδίσλ, ζρεκάησλ ή/θαη εηθόλσλ A.2 Μειέηε πξόβιεςεο θπθινθνξίαο, κε ηνλ πξνβιεπόκελν θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηε ζύλζεζή ηνπ. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δίλεηαη ζην πνζνζηό ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζην είδνο απηώλ, θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο. ει. 9/ 14

10 A.3 Παξάζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε απαίηεζε γηα ηελ αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ ζε ππξθαγηά. Αληνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο θαη θαιώδηα ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα) A.4 πλνπηηθό θαηάινγν κε ηηο απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/2007. A.5 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο από δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία). A.6 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ(ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία). Η κειέηε απηή γίλεηαη όηαλ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ΠΓ 230/2007 θαη εηδηθόηεξα (νη παξαπνκπέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Π.Γ. 230/2007): Αηηηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ κέηξσλ ηζνδύλακνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο (άξζξν 3.2 θαη παξαξη.ι, 1.2) Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (παξαξη.ι, θαη 1.1.3) Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο (παξαξη.ι, 2.2.3) Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ισξίδσλ κηθξνύ πιάηνπο (παξαξη.ι, 2.2.4) Λήςε απόθαζεο γηα ύζηεκα αεξηζκνύ (παξαξη.ι, 2.9.3) Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζέζε ησλ ππεξεζηώλ δηάζσζεο (παξαξη.ι, 3.4) Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο λα επηηξέπεηαη ζηα θνξηεγά ην πξνζπέξαζκα ζε ζήξαγγεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε (παξαξη.ι, 3.8) Αλ ζηε θάζε θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ δελ δηαηίζεηαη ε αλάιπζε απηή, ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία θαη ν θάθεινο ζα επηθαηξνπνηείηαη κόιηο εθπνλεζεί ε ππόςε κειέηε. Αλ δελ παξίζηαηαη αλάγθε εθπόλεζεο ηέηνηαο αλάιπζεο ζα γίλεηαη επίζεο ζρεηηθή κλεία. A.7 Δηδηθή έξεπλα θηλδύλσλ. Πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εηδηθήο έξεπλαο θηλδύλσλ κπνξεί (θαη ζπληζηάηαη) λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, δελ δηεξεπλώληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/2007 όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, αιιά (είηε ε ζήξαγγα ηθαλνπνηεί ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΠΓ230/2007, είηε κε ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ έρνπλ πηνζεηεζεί άιια επί πιένλ κέηξα πξνζηαζίαο) γίλεηαη: ει. 10/ 14

11 Αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ δέλδξνπ ζθαικάησλ. Δληνπηζκόο ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ θαη ζρνιηαζκόο ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πνπ ζθνπεύνπλ ζηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο ηνπ θξίζηκνπ ζπκβάληνο. Γηαηύπσζε πξόηαζεο γηα πηζαλή βειηίσζε απηώλ ησλ κέηξσλ. Αλαζθόπεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνηαζέλησλ ζην Κεθάιαην 1 ηεο κεζνδνινγίαο, κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξόηαζε γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Αλαζθόπεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ιεηηνπξγηθήο απώιεηαο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ. Αλαθεθαιαίσζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ θαη ηα ρέδηα ησλ Τπεξεζηώλ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. A.8 Γλώκε γηα ηελ αζθάιεηα, εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο. A.9 Καηάινγν κε ηηο αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο (παξαηίζεληαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα λα πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμή ηνπο) ει. 11/ 14

12 B. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζην ζηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Η ΓΑ ππνρξενύηαη λα εθδώζεη εληόο κελόο ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή λα επηζηξέςεη ην θάθειν κε πιήξε αηηηνιόγεζε θαη δεηώληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξώζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο. Ο Φάθεινο ζην ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ όια ηα πεξηερόκελα ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ ζην ζηάδην κειέηεο, πιήξσο επηθαηξνπνηεκέλα όπσο πξνέθπςαλ από ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ επί ηόπνπ. Δάλ θξηζεί ζθόπηκν ζα γίλεηαη αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο πξόβιεςεο θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ (θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ) θαη ζα παξαηίζεληαη αηηηνινγεκέλα ηα λέα ζηνηρεία. Λεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαησλ θαηαζηάζεσλ, όπσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. Καηαγξάθνληαη νη θπθινθνξηαθνί θαλνληζκνί θαη πεξηνξηζκνί γηα θαλνληθή θπθινθνξηαθή ξνή, γηα εηδηθέο κεηαθηλήζεηο, γηα ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο, θαζώο θαη γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (ηξνραία αηπρήκαηα, ζπγθξνύζεηο, ππξθαγηέο θ.ι.π.) Δπηπιένλ ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο, ζρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ θαηαξηηζκέλν από θνηλνύ κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην νπνίν ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε ηα άηνκα πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα. B.1 Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο. Καηαγξάθεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ (π.ρ. νρήκαηα, θηλεηέο θάκεξεο, κεγάθσλα): Πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηνπ (νξγαλσηηθό δηάγξακκα θαη θαζνξηζκόο θαζεθόλησλ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο) Γηνηθεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ηερληθό πξνζσπηθό Πξνζσπηθό άκεζεο επέκβαζεο ζε έθηαθηε θαηάζηαζε (αξηζκόο αηόκσλ, ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκνη, θαζήθνληα, απαηηήζεηο αληαπόθξηζεο, εμνπιηζκόο πνπ δηαηίζεηαη θαη πνπ βξίζθεηαη) Γηαζθάιηζε όηη ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δνκήο ηεο ζήξαγγαο, θαζώο θαη επνπηηθό δηάγξακκα ζπληήξεζεο. Καηαγξαθή όισλ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνύλ ζε θαλνληθέο ή έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. θαηαγξάθεηαη ε ύπαξμε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα) ει. 12/ 14

13 B.2 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. ύληαμε θαη παξάζεζε επί πιένλ ελόο θαηαιόγνπ θαη δηαγξάκκαηνο εηδνπνίεζεο, κε πιεξνθνξίεο θαη ηειέθσλα γηα ηα εηδνπνηνύκελα πξόζσπα θαη νξγαληζκνύο. Θα παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Τπεξεζηώλ ζηε ζύληαμε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. B.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα. Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο: πιεξνθνξίεο γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο (ζέζε ζην νξγαλσηηθό δηάγξακκα), πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηππνπνηεκέλν έγγξαθν θαηαγξαθήο) Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ (ρξόλνο, εκπιεθόκελα πξόζσπα, αιιεινπρία γεγνλόησλ θ.ι.π.) Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πηνζέηεζε βειηησηηθώλ κέηξσλ (θαζήθνληα, παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο, παξαθνινύζεζε ησλ βειηηώζεσλ) ει. 13/ 14

14 C. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο θάθεινο αζθαιείαο ζήξαγγαο ε νπνία επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, πέξαλ ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζήξαγγεο ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβάλεη επίζεο: Έθζεζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα θαηαγξαθήο C.1 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.2 Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα αλάιπζεο C.3 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.4 Πεξηγξαθή ηπρόλ βειηηώζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ C.5 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.6 Καηάινγν ησλ δηελεξγνύκελσλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ δηδαγκάησλ θαη θαζνξηζκόο ησλ πξνθππηόλησλ κέηξσλ. C.7 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ. πληζηάηαη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηώλ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ISO 9000 ζην νξγαλσηηθό ζρήκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ει. 14/ 14

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα