ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α /2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο....6 A.1.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά...6 A.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο...7 A.1.3 πλζήθεο νδηθνύ δηθηύνπ....7 A.1.4 Η/Μ εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ αλαγθώλ...7 A.1.5 Πξνζέγγηζε Τπεξεζηώλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ...8 A.1.6 Θέζε θέληξνπ ειέγρνπ θαη ππεξεζηώλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο...8 A.1.7 Πξνβιεπόκελεο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα...9 A.1.8 ρέδηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζθεπήο...9 A.2 Μειέηε πξόβιεςεο θπθινθνξίαο, κε ηνλ πξνβιεπόκελν θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηε ζύλζεζή ηνπ....9 A.3 Παξάζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε απαίηεζε γηα ηελ αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ ζε ππξθαγηά. Αληνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο θαη θαιώδηα ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα) A.4 πλνπηηθό θαηάινγν κε ηηο απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/ A.5 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο από δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία) A.6 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ(ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία) A.7 Δηδηθή έξεπλα θηλδύλσλ A.8 Γλώκε γηα ηελ αζθάιεηα, εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο A.9 Καηάινγν κε ηηο αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο (παξαηίζεληαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα λα πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμή ηνπο) B. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ B.1 Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο B.2 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ ει. 2/ 14

3 B.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα C. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ C.1 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.2 Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα αλάιπζεο C.3 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.4 Πεξηγξαθή ηπρόλ βειηηώζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ C.5 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.6 Καηάινγν ησλ δηελεξγνύκελσλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ δηδαγκάησλ θαη θαζνξηζκόο ησλ πξνθππηόλησλ κέηξσλ C.7 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ ει. 3/ 14

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ Σν πεξηερόκελν ηνπ θάθεινπ αζθάιεηαο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ ΠΓ 230/2007 θαη εηδηθόηεξα ζηελ παξάγξαθν 2. Οη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο πξνβιέπνληαη γηα ηξία ζηάδηα (κε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ όηαλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο) ηάδην κειέηεο ηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηάδην ιεηηνπξγίαο Οη εκπιεθόκελνη ζην θάθειν αζθάιεηαο νδηθήο ζήξαγγαο είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη νξγαληζκνί πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο, θαζώο επίζεο θαη νη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αξκόδηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθώλ ζεξάγγσλ. Απηά ηα πξόζσπα, νξγαληζκνί θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη: Ο θύξηνο ηεο ζήξαγγαο Ο δηαρεηξηζηήο Απηόο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο ν δηαρεηξηζηήο). Οη κειεηεηέο Οη Τπεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ Ο αξκόδηνο αζθάιεηαο Φνξείο επηζεώξεζεο Δκπεηξνγλώκνλεο ή νξγαληζκνί, εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζεξάγγσλ ε θάζε ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ, απηόο ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκόδην αζθάιεηαο, ε γλώκε ηνπ νπνίνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, ζα επηζπλάπηεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή σο πάγην ζηνηρείν ηεο ππνβνιήο. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, ζρνιηαζκόο ηεο γλώκεο ηνπ αξκόδηνπ αζθάιεηαο, ηεο έθζεζεο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ή/θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ αλαιύζεσλ επηθηλδπλόηεηαο. Κάζε θάθεινο δηαθξηηνύ ζηαδίνπ είλαη απηόλνκνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε παξαπνκπή ζε θάθειν πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ. Γηα επηθαηξνπνηήζεηο θαθέινπ ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή κόλν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη. Γηα ζπζηνηρίεο ζεξάγγσλ (αιιεινπρία ζεξάγγσλ ζε δηαθξηηό ηκήκα ηεο νδνύ, ρσξίο δπλαηόηεηα ελδηάκεζεο εμόδνπ ε εηζόδνπ) νη νπνίεο επηηεξνύληαη από θνηλό θέληξν ειέγρνπ, είλαη δπλαηό λα θαηαξηίδεηαη έλαο εληαίνο θάθεινο αζθάιεηαο γηα όιεο απηέο ηηο ζήξαγγεο. ην θάθειν αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε έθζεζε ηνπ θνξέα επηζεώξεζεο (εθόζνλ ππάξρεη) θαη δηαηίζεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, ει. 4/ 14

5 A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο ειιεληθνύο θαλνληζκνύο (ΟΜΟΔ 8) ε κειέηε νδηθήο ζήξαγγαο εθπνλείηαη ζε δύν ζηάδηα: πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη νξηζηηθή κειέηε. Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, δηελεξγνύληαη θαηαξρήλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ηεο ζήξαγγαο θαη αθνύ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο ζήξαγγαο θαη πξηλ ηελ εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δηελεξγνύληαη παξάιιεια κε ην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο λα ελζσκαησζνύλ ζηε κειεηεηηθή δηαδηθαζία. Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζα θαηαξηίδεηαη, κεηά ηελ έγθξηζε, από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (όηαλ απαηηείηαη ε εθπόλεζή ηεο) θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή εξάγγσλ ώζηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο απηήο λα κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ νξηζηηθή κειέηε, πξηλ ηελ έγθξηζή ηεο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Η ππνβνιή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο ζα γίλεηαη εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ κειεηώλ. Η ΓΑ ππνρξενύηαη εληόο κελόο λα δηαηππώζεη ηπρόλ παξαηεξήζεηο άιισο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ ππάξρνπλ. Δθόζνλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ νξηζηηθή κειέηε, ν θάθεινο αζθάιεηαο ζα ελεκεξώλεηαη από ην δηαρεηξηζηή θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο. Αλ ε ΓΑ δελ εθθξάζεη παξαηεξήζεηο εληόο ελόο κελόο από ηε ιήςε ηνπ θαθέινπ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ ππάξρνπλ. ύκθσλα κε ηελ παξ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. «πγθεθξηκέλα, ν θάθεινο αζθαιείαο γηα θάζε ζήξαγγα ζην ζηάδην ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπήο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηήλ, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ δηεπζεηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο, κειέηε πξόβιεςεο ηεο θπθινθνξίαο όπνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνύληαη νη αλακελόκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, θαζώο θαη ηελ αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ζεκείν 3.7 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, εηδηθή έξεπλα ησλ θηλδύλσλ όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο, γλώκε εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο» Αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: ει. 5/ 14

6 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή, καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο. Γελ ελδηαθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο δηάλνημεο. Η πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ (εκείσζε: αλ θάπνηα ζηνηρεία από απηά δελ δηαηίζεληαη ζην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ π.ρ. γηαηί αλαθέξνληαη ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο ζήξαγγαο απηό ζα θαηαγξάθεηαη ζην πεξηερόκελν): A.1.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Βαζηθά ζηνηρεία ηαρύηεηα ζρεδηαζκνύ. Γηαθξίβσζε αλ ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο V e εμηζώλεηαη κε ην όξην ηαρύηεηαο V επηηξ θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηαρύηεηα V 85. δηαθνξά ηαρπηήησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη επηβαηεγώλ νρεκάησλ κήθνο ζήξαγγαο νξηδόληηα ράξαμε θαηαθόξπθε ράξαμε, ηδηαίηεξε ζεκαζία ε θαηά κήθνο θιίζε. Δπηθιίζεηο Γηάηαμε Πεξηνρήο ηνκίσλ Δηζόδνπ Δμόδνπ πεξηγξαθή, ρσξνζέηεζε πιαηύζκαηα ζηάζκεπζεο πιαηύζκαηα αλαζηξνθήο δηαθξίβσζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ζπλέρεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηαρπηήησλ ζηα νδηθά ηκήκαηα πνπ πξνεγνύληαη ή έπνληαη ηεο ζήξαγγαο θαη ηνπ ηκήκαηνο ζε ζήξαγγα θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο. Γηαηνκή ρξήζεο. δηαζηάζεηο πεξηηππώκαηνο θαη ηνπ πξόζζεηνπ ρώξνπ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό εμνπιηζκό ηεο ζήξαγγαο, ζε επζπγξακκία θαη θακπύιε πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο, ισξίδσλ θαζνδήγεζεο, ισξίδαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (εθόζνλ ππάξρεη ή πξνβιέπεηαη) πεδνδξόκηα Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζήξαγγαο. έμνδνη δηαθπγήο νρεκάησλ πξνζέγγηζε νρεκάησλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ έμνδνη δηαθπγήο πεδώλ εζνρέο έθηαθηεο ζηάζκεπζεο δηάηαμε εζνρώλ ΔΑ, ΔΓΔ θαη ινηπώλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ήκαλζε ει. 6/ 14

7 Δμνπιηζκόο γηα ην θιείζηκν ηεο ζήξαγγαο Υσξνζέηεζε θηεξίσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θέληξνπ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκόο αληίζηνηρσλ πξνζβάζεσλ ύζηεκα απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο λεξώλ θαη πγξώλ νδνζηξώκαηνο Γηαηάμεηο γηα επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε Γηαηάμεηο γηα έιεγρν ύςνπο νρεκάησλ. Γηαηάμεηο γηα αληηκεηώπηζε θαη δηαρείξηζε Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ. Σα παξαπάλσ ζα ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθή γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. A.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο Φπζηθό πεξηβάιινλ: γεσινγηθέο, γεσηερληθέο, πδξαπιηθέο, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, θπηνθάιπςε ηεο πεξηνρήο, θαηαγξαθή πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, θαηαγξαθή άγξηαο παλίδαο. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: πιεζπζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο, επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, θαηαγξαθή κνλάδσλ πνπ θηινμελνύλ επαίζζεηα άηνκα (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, μελώλεο), θαηαγξαθή πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ Καηαγξαθή θαη ράξηεο ρξήζεσλ γεο. εκείσζε: ε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ λνείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζην βαζκό πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ηεο ζήξαγγαο (γηα ηνπο ρξήζηεο, ηνπο πεξίνηθνπο, ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ). Σν γεσγξαθηθό εύξνο αλαθνξάο ζα εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο ζήξαγγαο θαη εηδηθόηεξα ζε εύξνο 1 Km εθαηέξσζελ ηεο δηαδξνκήο ηεο ζήξαγγαο. A.1.3 πλζήθεο νδηθνύ δηθηύνπ. Καηαγξάθεηαη ην νδηθό δίθηπν ησλ αλνηθηώλ ηκεκάησλ ηεο νδνύ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ζήξαγγεο θαη νη γεληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθώλ ηκεκάησλ ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ ζεξάγγσλ. Δπίζεο ηπρόλ απαηηνύκελεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο παξαθάκπηεηαη ε θπθινθνξία κέζα από ηηο ζήξαγγεο. A.1.4 Η/Μ εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ αλαγθώλ Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο ζήξαγγαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζύζηεκα αεξηζκνύ θαλνληθώλ ζπλζεθώλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ (παξάζεζε παξαδνρώλ ζρεδηαζκνύ) ζύζηεκα παξνρήο θαη δηαλνκήο ηζρύνο παξνρή ηζρύνο έθηαθηεο θαηάζηαζεο (κε θαηαγξαθή ησλ θαιππηόκελσλ ππνζπζηεκάησλ) ζύζηεκα θσηηζκνύ (θαλνληθόο, αζθάιεηαο, εθθέλσζεο) ει. 7/ 14

8 ζηαζκνί έθηαθηεο αλάγθεο πδξνδόηεζε (δίθηπν θαη ζηόκηα παξνρήο) ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζπζηήκαηα θαη ζπρλόηεηεο γηα ηελ εθπνκπή ξαδηνθσληθώλ κελπκάησλ πξνο ηνπο ρξήζηεο κεγάθσλα γηα εθπνκπή κελπκάησλ ζπζηήκαηα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ζπκβάλησλ ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο ηπρόλ θηλεηά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, επί ηόπνπ A.1.5 Πξνζέγγηζε Τπεξεζηώλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ Θα γίλεηαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ δηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θάζε ζεκείνπ ηεο ζήξαγγαο από ηηο Τπεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. A.1.6 Θέζε θέληξνπ ειέγρνπ θαη ππεξεζηώλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο Καηαγξάθεηαη ε ρσξηθή ζέζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηεο ζήξαγγαο θαη νη δπλαηόηεηεο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκώλ από απηό. Καηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα (αθνύ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απόθαζε) Οη ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα θιεζνύλ γηα ζπληνληζκέλε επέκβαζε, αλάινγα κε ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ), είλαη: Ππξνζβεζηηθό ώκα, Διιεληθή Αζηπλνκία, ΔΚΑΒ Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα ηνπ Δ..Τ. Ο θνξέαο πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό ην δίθηπν ηεο ζήξαγγαο (αλ ππάξρεη) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θηλήζεηο Γηάθνξεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο Οξγαληζκνί Απηνδηνίθεζεο Ιδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο ηδηνθηήηεο απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, πνπ πξνβιέπεηαη λα ελεξγνπνηείηαη κε δηαδηθαζία επίηαμεο. Ληκεληθό ώκα θαη Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) Οη Τπεξεζίεο απηέο ζα θαηνλνκάδνληαη ξεηά, ζα θαηαγξάθεηαη ε έδξα ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη εηδηθόηεξα γηα ην Ππξνζβεζηηθό, ηελ Αζηπλνκία θαη ην ΔΚΑΒ ζα θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο εθθίλεζεο, νη δηαδξνκέο (θαλνληθέο θαη ελαιιαθηηθέο, ει. 8/ 14

9 κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο πιάηνο ισξίδσλ, θαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο, δηαηάμεηο αλαζηξνθήο θ.ι.π.) πξνζέγγηζεο θαη ζα εθηηκάηαη ν ρξόλνο άθημήο ηνπο ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο από ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. εκείσζε: ζην ζηάδην κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ ΑΔΚ θαη δελ απαηηείηαη ε πιήξεο εθπόλεζή ηνπ. Παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο A.1.7 Πξνβιεπόκελεο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα Θα παξαηίζεληαη νη θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο, γηα έθηαθηεο ζπλζήθεο, γηα πεξηόδνπο επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ, επηζθεπώλ, ζπληεξήζεσλ, γηα εηδηθέο δηειεύζεηο, ηπρόλ πεξηνξηζκνί. ε όηη αθνξά ηε δηέιεπζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα θαηαγξάθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζήξαγγαο (θαηεγνξίεο Α, Β, C, D, E θαηά ADR) θαη ηπρόλ πεξηνξηζκνί όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαησλ θαηαζηάζεσλ A.1.8 ρέδηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζθεπήο Θα παξαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: Σππηθέο δηαηνκέο ηεο ζήξαγγαο ζε ελδεηθηηθέο ζέζεηο (ρώξνο θπθινθνξίαο, πιαηύζκαηα ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζπλδεηήξηεο ζηνέο, ζηνέο δηαθπγήο, θόκβνη, δηαζηαπξώζεηο θ.ι.π.) Γεληθή δηάηαμε ζε θαηάιιειε θιίκαθα (ζα πεξηέρνληαη θαη επαξθή ηκήκαηα ησλ αλνηθηώλ νδηθώλ ηκεκάησλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Η έθθξαζε «επαξθή» ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζήξαγγαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ζηηο δώλεο πξνζέγγηζεο ηεο ζήξαγγαο). Οξηδνληηνγξαθία ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ Μεθνηνκή ηνπ άμνλα ηεο ζήξαγγαο ζήξαγγαο κε παξάζεζε ησλ αλσηέξσ γεσκεηξηθώλ Γηάηαμε θαη ηππηθή θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο ΓΔΝΙΚΗ ΤΣΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α.1: Να απνθεύγνληαη παξαζέζεηο εθηελώλ πεξηγξαθώλ θαη ππνινγηζκώλ από ηηο επί κέξνπο κειέηεο. Δίλαη πξνηηκόηεξε ε παξάζεζε ζρεδίσλ, ζρεκάησλ ή/θαη εηθόλσλ A.2 Μειέηε πξόβιεςεο θπθινθνξίαο, κε ηνλ πξνβιεπόκελν θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηε ζύλζεζή ηνπ. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δίλεηαη ζην πνζνζηό ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζην είδνο απηώλ, θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο. ει. 9/ 14

10 A.3 Παξάζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε απαίηεζε γηα ηελ αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ ζε ππξθαγηά. Αληνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο θαη θαιώδηα ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα) A.4 πλνπηηθό θαηάινγν κε ηηο απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/2007. A.5 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο από δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία). A.6 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ(ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ κεζνδνινγία). Η κειέηε απηή γίλεηαη όηαλ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ΠΓ 230/2007 θαη εηδηθόηεξα (νη παξαπνκπέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Π.Γ. 230/2007): Αηηηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ κέηξσλ ηζνδύλακνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο (άξζξν 3.2 θαη παξαξη.ι, 1.2) Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (παξαξη.ι, θαη 1.1.3) Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο (παξαξη.ι, 2.2.3) Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ισξίδσλ κηθξνύ πιάηνπο (παξαξη.ι, 2.2.4) Λήςε απόθαζεο γηα ύζηεκα αεξηζκνύ (παξαξη.ι, 2.9.3) Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζέζε ησλ ππεξεζηώλ δηάζσζεο (παξαξη.ι, 3.4) Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο λα επηηξέπεηαη ζηα θνξηεγά ην πξνζπέξαζκα ζε ζήξαγγεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε (παξαξη.ι, 3.8) Αλ ζηε θάζε θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ δελ δηαηίζεηαη ε αλάιπζε απηή, ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία θαη ν θάθεινο ζα επηθαηξνπνηείηαη κόιηο εθπνλεζεί ε ππόςε κειέηε. Αλ δελ παξίζηαηαη αλάγθε εθπόλεζεο ηέηνηαο αλάιπζεο ζα γίλεηαη επίζεο ζρεηηθή κλεία. A.7 Δηδηθή έξεπλα θηλδύλσλ. Πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εηδηθήο έξεπλαο θηλδύλσλ κπνξεί (θαη ζπληζηάηαη) λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, δελ δηεξεπλώληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/2007 όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, αιιά (είηε ε ζήξαγγα ηθαλνπνηεί ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΠΓ230/2007, είηε κε ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ έρνπλ πηνζεηεζεί άιια επί πιένλ κέηξα πξνζηαζίαο) γίλεηαη: ει. 10/ 14

11 Αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ δέλδξνπ ζθαικάησλ. Δληνπηζκόο ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ θαη ζρνιηαζκόο ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πνπ ζθνπεύνπλ ζηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο ηνπ θξίζηκνπ ζπκβάληνο. Γηαηύπσζε πξόηαζεο γηα πηζαλή βειηίσζε απηώλ ησλ κέηξσλ. Αλαζθόπεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνηαζέλησλ ζην Κεθάιαην 1 ηεο κεζνδνινγίαο, κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξόηαζε γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Αλαζθόπεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ιεηηνπξγηθήο απώιεηαο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ. Αλαθεθαιαίσζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ θαη ηα ρέδηα ησλ Τπεξεζηώλ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. A.8 Γλώκε γηα ηελ αζθάιεηα, εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο. A.9 Καηάινγν κε ηηο αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο (παξαηίζεληαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα λα πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμή ηνπο) ει. 11/ 14

12 B. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζην ζηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Η ΓΑ ππνρξενύηαη λα εθδώζεη εληόο κελόο ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή λα επηζηξέςεη ην θάθειν κε πιήξε αηηηνιόγεζε θαη δεηώληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξώζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο. Ο Φάθεινο ζην ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ όια ηα πεξηερόκελα ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ ζην ζηάδην κειέηεο, πιήξσο επηθαηξνπνηεκέλα όπσο πξνέθπςαλ από ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ επί ηόπνπ. Δάλ θξηζεί ζθόπηκν ζα γίλεηαη αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο πξόβιεςεο θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ (θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ) θαη ζα παξαηίζεληαη αηηηνινγεκέλα ηα λέα ζηνηρεία. Λεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαησλ θαηαζηάζεσλ, όπσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. Καηαγξάθνληαη νη θπθινθνξηαθνί θαλνληζκνί θαη πεξηνξηζκνί γηα θαλνληθή θπθινθνξηαθή ξνή, γηα εηδηθέο κεηαθηλήζεηο, γηα ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο, θαζώο θαη γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (ηξνραία αηπρήκαηα, ζπγθξνύζεηο, ππξθαγηέο θ.ι.π.) Δπηπιένλ ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο, ζρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ θαηαξηηζκέλν από θνηλνύ κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην νπνίν ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε ηα άηνκα πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα. B.1 Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο. Καηαγξάθεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ (π.ρ. νρήκαηα, θηλεηέο θάκεξεο, κεγάθσλα): Πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηνπ (νξγαλσηηθό δηάγξακκα θαη θαζνξηζκόο θαζεθόλησλ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο) Γηνηθεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ηερληθό πξνζσπηθό Πξνζσπηθό άκεζεο επέκβαζεο ζε έθηαθηε θαηάζηαζε (αξηζκόο αηόκσλ, ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκνη, θαζήθνληα, απαηηήζεηο αληαπόθξηζεο, εμνπιηζκόο πνπ δηαηίζεηαη θαη πνπ βξίζθεηαη) Γηαζθάιηζε όηη ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δνκήο ηεο ζήξαγγαο, θαζώο θαη επνπηηθό δηάγξακκα ζπληήξεζεο. Καηαγξαθή όισλ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνύλ ζε θαλνληθέο ή έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. θαηαγξάθεηαη ε ύπαξμε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα) ει. 12/ 14

13 B.2 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. ύληαμε θαη παξάζεζε επί πιένλ ελόο θαηαιόγνπ θαη δηαγξάκκαηνο εηδνπνίεζεο, κε πιεξνθνξίεο θαη ηειέθσλα γηα ηα εηδνπνηνύκελα πξόζσπα θαη νξγαληζκνύο. Θα παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Τπεξεζηώλ ζηε ζύληαμε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. B.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα. Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο: πιεξνθνξίεο γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο (ζέζε ζην νξγαλσηηθό δηάγξακκα), πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηππνπνηεκέλν έγγξαθν θαηαγξαθήο) Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ (ρξόλνο, εκπιεθόκελα πξόζσπα, αιιεινπρία γεγνλόησλ θ.ι.π.) Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πηνζέηεζε βειηησηηθώλ κέηξσλ (θαζήθνληα, παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο, παξαθνινύζεζε ησλ βειηηώζεσλ) ει. 13/ 14

14 C. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο θάθεινο αζθαιείαο ζήξαγγαο ε νπνία επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, πέξαλ ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζήξαγγεο ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβάλεη επίζεο: Έθζεζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα θαηαγξαθήο C.1 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.2 Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα αλάιπζεο C.3 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.4 Πεξηγξαθή ηπρόλ βειηηώζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ C.5 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία C.6 Καηάινγν ησλ δηελεξγνύκελσλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ δηδαγκάησλ θαη θαζνξηζκόο ησλ πξνθππηόλησλ κέηξσλ. C.7 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ. πληζηάηαη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηώλ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ISO 9000 ζην νξγαλσηηθό ζρήκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ει. 14/ 14

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα