ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ"

Transcript

1 Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο ππνδνκέο κε επαθόινπζα ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο θαη απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ ππώηη θέζη ζηελ Δπξώπε από πιεπξάο ζεηζµηθόηεηαο θαη ηελ έθηε παγθνζµίσο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζπκπίπηεη κε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε καο όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα κεγάια γεσηεθηνληθά θαηλόκελα όπσο ε ζύγθιηζε ηεο Αθξηθαληθήο κε ηελ Δπξσ-αζηαηηθή ιηζνζθαηξηθή πιάθα κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε ζεηζκηθόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηε πεξηνρή απηή. * Σν ζνβαξόηεξν ζεηζκηθό ζπκβάλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία εθαηό ρξόληα είλαη ν ζεηζκόο κεγέζνπο 7.2R πνπ έγηλε ζηηο 12 Απγνύζηνπ 1953 ζηε Κεθαινληά. Πξνθάιεζε ηεξάζηηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηε Κεθαινληά, Εάθπλζν θαη Ηζάθε κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ 476 άλζξσπνη θαη λα ηξαπκαηηζηνύλ άιινη ε ζύλνιν ζπηηηώλ πνπ ππήξραλ ηόηε ζηα λεζηά απηά, ππήξμαλ θαηαξξεύζεηο, ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο ζε ζπίηηα θαη ειαθξέο ζε ζπίηηα. * ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Ο ζεηζκόο εθηόο από ηηο άκεζεο επηπηώζεηο έρεη σο επαθόινπζα ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ γεσινγηθώλ θαηλνκέλσλ όπσο ε ξεπζηνπνίεζε εδαθώλ, νη θαηαπηώζεηο βξάρσλ, νη θαηνιηζζήζεηο θαη ηα ζαιάζζηα θύκαηα βαξύηεηαο (ηζνπλάκη) κε εμίζνπ ζνβαξέο επηπηώζεηο. Σα ζαιάζζηα θύκαηα βαξύηεηαο πξνθαινύληαη από κεγάινπο ππνζαιάζζηνπο ζεηζκνύο. Σν ζεκαληηθόηεξν σο πξνο ην ύςνο ζαιάζζην θύκα βαξύηεηαο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1956 ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Ακνξγνύ κεηά από ζεηζκό κεγέζνπο 7.5R. Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ ελόο ζεηζκνύ κε θάπνην άιιν ζεηζκηθό ζπκβάλ ζε άιιν ηόπν θαη ρξόλν, όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαλ θπζηθό θαηλόκελν θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηε ιεηηνπξγία κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, επέβαιιε ηελ πηνζέηεζε δύν δηαθνξεηηθώλ θπζηθώλ πνζνηήησλ, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έληαζεο αληίζηνηρα. Σν μέγεθορ ελόο ζεηζκνύ εθθξάδεηαη ζε βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Richter θαη είλαη ε θπζηθή πνζόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ζεηζκνιόγνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξώλεηαη ζην ζεκείν πνπ εθδειώλεηαη ν ζεηζκόο. Ζ ένηαζη ελόο ζεηζκνύ εθθξάδεηαη κε εκπεηξηθό ηξόπν είηε ζε βαζκνύο ηεο αλαζεσξεκέλεο θιίκαθαο Mercalli (MM) ή ζε βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Mercalli- Sieberg (MKS) θαη είλαη ε θπζηθή πνζόηεηα πνπ δίλεη ην κέηξν ησλ απνηειεζκάησλ ελόο ζεηζκνύ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο αλζξώπηλεο θαηαζθεπέο. Σν αλακελόκελν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζε κηα πεξηνρή (ζάλαηνη, πιηθέο δεκηέο θιπ) θαη ε αλαγθαηόηεηα ζύγθξηζήο ηνπ κε εθείλν ζε κηα άιιε πεξηνρή νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ πηνζέηεζε κηαο πνζόηεηαο πνπ νλνκάδεηαη ζειζμικόρ κίνδςνορ.

2 Ζ Γ.Γ.Γ.Π. παξέρεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζπλεπηθνπξεί ην έξγν άιισλ θνξέσλ. Οη επηζηήκνλέο ηεο ηαμηδεύνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη δηελεξγνύλ ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηνπηθά θαηαζηξνθηθά θαηλόκελα. Ο ζεηζκόο ησλ 5,7 Ρίρηεξ ζηε θύξν ηνλ Ηνύιην ηνπ 2002, δεκηνύξγεζε θαηαπηώζεηο βξάρσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκηέο ζηα θνληηλά ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα. Ο ζεηζκηθόο θίλδπλνο εμαξηάηαη από ηε ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη από ηε ηξσηόηεηα ησλ ηερληθώλ θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή. Ζ ζειζμική επικινδςνόηηηα κηαο πεξηνρήο εθθξάδεηαη κε κία πνζόηεηα ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ε αλακελόκελε έληαζε ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζηε πεξηνρή απηή, ελώ ε ηπυηόηηηα ησλ ηερληθώλ θαηαζθεπώλ εθθξάδεηαη κε ην κέηξν ησλ ηδηνηήησλ ησλ θαηαζθεπώλ (π.ρ πνηόηεηα θαηαζθεπήο, ηδηνπεξίνδν, ηνπηθέο γεσηερληθέο ζπλζήθεο θιπ). Ζ Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ κε βάζε ην Ν.3013 / 2002 είλαη αξκόδηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ θάζεσλ πξνεηνηκαζίαο, θηλεηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνύ δξάζεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζέκαηα αληηκεηώπηζεο ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ ζηε ρώξα καο. ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Κάζε ζεηζκόο έρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηόηεηα πνπ ηε πξνζδηνξίδνπλ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, επαγόκελα θαηλόκελα θαη επηπηώζεηο. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζεηζκνύ είλαη ην μέγεθορ, ην ζεκείν (επίκενηπο) θαη ν σπόνορ εκδήλυζηρ ηνπ, θαζώο ν βαθμόρ πνπ έγηλε αηζζεηόο ζε ηνπηθό επίπεδν. Σν Γευδςναμικό Ινζηιηούηο ηος Εθνικού Αζηεποζκοπείος Αθηνών δηαζέηεη δίθηπν ζεηζκνγξάθσλ ην νπνίν θαιύπηεη όιν ηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη κπνξεί λα δώζεη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ην επίθεληξν θαη ην ρξόλν εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ. Σα Δξγαζηήξηα εηζκνινγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη Παηξώλ θαη ν Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο δηαζέηνπλ ηνπηθά δίθηπα ζεηζκνγξάθσλ κε δπλαηόηεηα αμηόπηζηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε πεξίπησζε ζεηζκώλ πνπ βξίζθνληαη γεσγξαθηθά κέζα ζηα ελ ιόγσ δίθηπα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Οη Γηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζώο θαη ηα ηνπηθά Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί είλαη νη θνξείο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην βαζκό πνπ έγηλε αηζζεηόο ζε ηνπηθό επίπεδν έλαο ζεηζκόο, θαζώο θαη γηα ην αλ παξαηεξήζεθαλ επαγώκελα θαηλόκελα θαη επηπηώζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πνπ εθδειώζεθε ην ζεηζκηθό ζπκβάλ.

3 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΜΟ ηεξεώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο. Βηδώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη λεξνύ θαζώο θαη ζεξκνζίθσλεο. Σνπνζεηήζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα. Απνκαθξύλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ από θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο. ηεξεώζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζώκαηα. Πξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνύ: o Κάησ από αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα. o Μαθξηά από γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο. o Μαθξηά από εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Καζνξίζηε αζθαιείο ρώξνπο έμσ από ην ζπίηη: o Μαθξηά από θηίξηα θαη δέληξα. Σειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιώδηα. Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Δλεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πώο θιείλνπλ νη γεληθνί δηαθόπηεο (ειεθηξηθνύ, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ). Δλεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα παξαπάλσ κέηξα. Πξνκεζεπηείηε θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο, θαθό θαη βαιηηζάθη πξώησλ βνεζεηώλ. Δλεκεξώζηε, εηδηθά ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (112, 100, 166, 199 θ.η.ι.). πκθσλείζηε όινη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκό. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ Μέζα ζηο ζπίηι: o Παξακείλεηε τύσπαιμοι. o Καιπθζείηε θάησ από θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαηέςηε ηα κάηηα ζαο κε ην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ ρεξηνύ ζαο. o Δάλ δελ ππάξρεη θνληά ζαο θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαζίζηε ζην πάησκα κε ην πξόζσπό ζαο ζηξακκέλν ζε εζσηεξηθό ηνίρν, καθξηά από παξάζπξα θαη έπηπια πνπ κπνξνύλ λα πέζνπλ πάλσ ζαο. o Δάλ είζηε ζην θξεβάηη, κείλεηε αθίλεηνη θαη πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη. o Μελ πξνζπαζείηε λα απνκαθξπλζείηε από ην ζπίηη. o Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αλειθπζηήξα. o Μελ βγαίλεηε ζηα κπαιθόληα. Δάλ βξεζείηε ζε ςειό θηίξην, απνκαθξπλζείηε από ηδάκηα θαη εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Δάλ βξεζείηε ζε ρώξν ςπραγσγίαο ή ζε θάπνην θαηάζηεκα ή εκπνξηθό θέληξν, δηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη λα απνθύγεηε ηνλ παληθό. Μείλεηε καθξηά από ην παληθόβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη άηαθηα πξνο ηηο εμόδνπο. Έξυ από ηο ζπίηι: o Απνκαθξπλζείηε από ηα γεηηνληθά θηίξηα θαζώο θαη από ηειεθσληθά ή ειεθηξηθά θαιώδηα.

4 o Καιύςηε ην θεθάιη ζαο κε θάπνηα ηζάληα ή ραξηνθύιαθα πνπ κπνξεί λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο. o Μείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. Μέζα ζηο αςηοκίνηηο: o Καηαθύγεηε ζε αλνηρηό ρώξν θαη ζηακαηήζηε ακέζσο ην απηνθίλεην. o Μείλεηε κέζα ζην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. o Απνθύγεηε ηηο γέθπξεο ή ηηο ππέξγεηεο δηαβάζεηο. Σν επηέκβξην ηνπ 2001 επιήγε από ζεηζκό ε πεξηνρή ηνπ Μειηγαιά Μεζζελίαο ΜΕΣΑ ΣΟ ΕΙΜΟ Μείλεηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνπο κεηαζεηζκνύο. Διέγμηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνπο γύξσ ζαο γηα πηζαλνύο ηξαπκαηηζκνύο. Μελ κεηαθηλείηε ηνπο βαξηά ηξαπκαηηζκέλνπο. Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ αξρώλ θαη κελ πηζηεύεηε ηηο αλππόζηαηεο θεκνινγίεο. Υξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, γηαηί πξνθαιείηε ππεξθόξησζε ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεην, γηαηί εκπνδίδεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο. Απνθύγεηε ηελ είζνδν ζην ζπίηη εηδηθά εάλ παξαηεξείηε δεκηέο ή αηζζάλεζηε ηε κπξσδηά γθαδηνύ ή βιέπεηε θνκκέλα θαιώδηα. Ο ζεηζκόο απνηειεί κηα θπζηθή πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρόκελν ηζνπλάκη. Μεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό απνκαθξπλζείηε από παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ή πεξηνρέο ρακεινύ πςνκέηξνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηε ζάιαζζα. Παξακείλεηε καθξηά από ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κέρξη λα ελεκεξσζείηε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Έλα ηζνπλάκη δελ απνηειείηαη από έλα θαη κόλν θύκα, αιιά από κηα ζεηξά από θύκαηα κε δηαθνξεηηθό ρξόλν άθημεο ζηελ αθηή. Μελ πιεζηάδεηε ηηο αθηέο γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα επεξρόκελν ηζνπλάκη. Όηαλ δείηε ην ηζνπλάκη είλαη πηζαλά πνιύ αξγά γηα λα ην απνθύγεηε. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ελόο επεξρόκελνπ ηζνπλάκη πξνεγείηαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ή πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ύδαηνο. Σν θαηλόκελν απηό απνηειεί θπζηθή πξνεηδνπνίεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε. Όινη νη ζεηζκνί δελ πξνθαινύλ ηζνπλάκη. Όηαλ όκσο αηζζαλζείηε θάπνην ζεηζκό, κείλεηε ζε εγξήγνξζε. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρόκελν ηζνπλάκη. Έλα ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηζνπλάκη ζε έλα ζεκείν κηαο αθηήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε έλα εμαηξεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζε κεξηθά ρηιηόκεηξα απόζηαζε. ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ Καηά ηη διάπκεια ηος ζειζμού ζε κλειστό σώπο: o Καιπθζείηε γξήγνξα θάησ από ην ζξαλίν. o Πέζηε ζηα γόλαηα θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο. o Απνκαθξπλζείηε από ηα παξάζπξα.

5 o Παξακείλεηε ζηε ζέζε ζαο κέρξη λα ζαο δνζνύλ πεξηζζόηεξεο νδεγίεο από ηνπο δαζθάινπο ζαο. Καηά ηη διάπκεια ηος ζειζμού ζε ανοιχτό σώπο: o Αθνύζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ ζαο θαη απνκαθξπλζείηε από άιια θηίξηα, δέληξα θαη θαιώδηα. o Καζήζηε ζην έδαθνο θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο. o Παξακείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν. o Δάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν γηα ην ζρνιείν κελ αιιάδεηε δξνκνιόγην θαη ζπλερίζηε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. o Δάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη κελ αιιάδεηε δξνκνιόγην θαη ζπλερίζηε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. * (Πεγή: "Οη ζεηζκνί ηεο Διιάδαο", Παπαδάρνο θαη Παπαδάρνπ, 1999, Δθδόζεηο Εήηε).

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα