ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011

2

3 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ εκηλάξηα... 2 ΑΡΘΡΟ 4 Ώξεο δηδαζθαιίαο Υξόλνο δηάξθεηαο ζρνιώλ... 3 ΑΡΘΡΟ 5 Γηδαθηέα Ύιε... 4 ΑΡΘΡΟ 6 Δθπαηδεπηέο... 4 ΑΡΘΡΟ 7 Πξνϋπνζέζεηο θνίηεζεο Γηθαηνινγεηηθά... 5 ΑΡΘΡΟ 8 Πξόγξακκα... 7 ΑΡΘΡΟ 9 Γηεύζπλζε ρνιήο... 7 ΑΡΘΡΟ 10 Δμεηάζεηο... 8 ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 12 Αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ... 11

4

5 [1] Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Υ Ο Λ Η Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ Δ Λ Λ Α Γ Ο Πξννίκην Ο παξώλ θαλνληζκόο εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. θαη πξνβιέπεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ. Η Δ.Π.Ο. θαη νη ελώζεηο - κέιε ηεο αλαγλσξίδνπλ θαη δύλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο ή όξγαλα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αιιά έρνπλ ηεξήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 3 Γ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη άκεζε ζπλάξηεζε θαη ζπλάθεηα κε ηνλ θαλνληζκό πξνπνλεηώλ ηεο Δ.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπωλπκία Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο έρνληαο ππόςε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ην πξσηόθνιιν ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ ηεο UEFA ηδξύεη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ρνιή Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ κε ηελ επσλπκία «ρνιή Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ Διιάδνο». ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο 1. Έδξα ηεο ρνιήο νξίδεηαη ε Αζήλα θαη γξαθεία ηεο, απηά ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 2. θνπόο ηεο ρνιήο είλαη: α) ε εθπαίδεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ηε θνίηεζή ηνπο ζε εηδηθέο ζρνιέο γηα ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο πξνπνλεηή UEFA C, πηζηνπνηεηηθό UEFA B, UEFA B, πηζηνπνηεηηθό UEFA Α, UEFA A, UEFA A ELITE YOUTH θαη PRO UEFA.

6 [2] β) ε επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πξνπνλεηώλ ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν, γ) ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ηαρύξπζκε επηκόξθσζε εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαη αληηθεηκέλνπ πξνπνλεηώλ, δ) ε εθπόλεζε θαη έθδνζε ζπγγξακκάησλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θάζε ρνιήο θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ πξνπνλεηώλ. ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ εκηλάξηα 1. Η ρνιή δηνηθείηαη από πεληακειή Δπηηξνπή, πνπ δηνξίδεηαη από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Η Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη από: Από ηνλ Πξόεδξν ηνπ πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηέζζεξα (4) κέιε νξηδόκελα από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., ηα δύν ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη από ην Δθπαηδεπηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Π.Ο. θαη είλαη πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ. 2. Η ρνιή παξέρεη εθπαίδεπζε γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνπνλεηώλ, πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Τπεπζύλνπ ρνιήο, νξίδεη ηηο έδξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιώλ ζε θάζε Ννκό. Οη θαηεγνξίεο ησλ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα, όπσο πξνβιέπνληαη θαη ζηνλ θαλνληζκό πξνπνλεηώλ είλαη: UEFA C Πηζηνπνηεηηθό UEFA B UEFA B Πηζηνπνηεηηθό UEFA A UEFA A UEFA A ELITE YOUTH PRO UEFA 3. Η ρνιή δηνξγαλώλεη θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.

7 [3] ΑΡΘΡΟ 4 Ώξεο δηδαζθαιίαο Υξόλνο δηάξθεηαο ζρνιώλ 1. Οη δηδαθηηθέο ώξεο θαη ν ρξόλνο δηάξθεηαο ζπνπδώλ θάζε ζρνιήο θαηά θαηεγνξία θαζνξίδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νδεγηώλ ησλ Γηεζλώλ πλνκνζπνλδηώλ. 2. α) O ρξόλνο θνίηεζεο θαηά θαηεγνξία ρνιήο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο UEFA θαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο, θαζνξίδνληαη θαηά ειάρηζην αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ δηπιώκαηνο, σο αθνινύζσο ( πξσηόθνιιν UEFA Καλνληζκνί ζρνιώλ, ANNEX 4 & ANNEX 5 ηεο θαζώο θαη ζύκθσλα κε ην κλεκόλην "πξόγξακκα θπησξίσλ UEFA - ΔΠΟ") ΓΙΠΛΩΜΑ ( ΔΠΙΠΔΓΟ ) ΩΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ( ΔΛΑΥΙΣΟ ) ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ PRO-UEFA UEFA A UEFA Α UEFA B ELITE YOUTH ΘΔΩΡΙΑ ( ΑΙΘΟΤΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ( ΓΗΠΔΓΟ ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΔΙ ( ΔΛΑΥΙΣΟ ) 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 50 % 60 % 60 % 20 % 10% ΩΡΔ 4 ΩΡΔ 3 ΩΡΔ 3 ΩΡΔ β) Ο ρξόλνο θνίηεζεο, ηα καζήκαηα θαη ελ γέλεη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ θαηεγνξία UEFA C θαζνξίδεηαη γηα θάζε ζρνιή κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο. 3. Η ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο γηα θάζε θαηεγνξία αλαθνηλώλεηαη έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο.

8 [4] ΑΡΘΡΟ 5 Γηδαθηέα Ύιε 1. Η δηδαθηέα ύιε θαηά θαηεγνξία θαζνξίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηε Γηνίθεζε ρνιήο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Γηεζλώλ πλνκνζπνλδηώλ. 2. Σα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη ζύκθσλα κε ην δεκνζηνπνηεκέλν πξόγξακκα θαη ε δηδαθηέα ύιε παξαδίδεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο. 3. Τπνρξεσηηθά ζηε ζεκαηνινγία θάζε ρνιήο πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα: ηερληθήο - ηαθηηθήο - θπζηθήο θαηάζηαζεο - θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ - θαλνληζκνύ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ - ζηνηρείσλ αζιεηηαηξηθήο - αζιεηηθνύ δηθαίνπ θαη θαλνληζκώλ - κνληέξλαο ηερλνινγίαο - αζιεηηθήο νηθνλνκίαο - δηνίθεζεο πνδνζθαίξνπ. ΑΡΘΡΟ 6 Δθπαηδεπηέο 1. ηε ρνιή δηδάζθνπλ αλάινγα κε ηε θαηεγνξία, εθπαηδεπηέο πνπ νξίδεη ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο. 2. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν νξίδνληαη, νη εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ επηζηήκεο, ππνζηεξηθηηθέο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ (όπσο εξγνθπζηνινγία, αζιεηηαηξηθή, ςπρνινγία θ.ιπ.). 3. Οη ακνηβέο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο. 4. Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ζηνλ ππεύζπλν ηεο ρνιήο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ επόκελε εκέξα από ηε δηεμαγσγή ηνπο. 5. Σα πξνζόληα ησλ ηαθηηθώλ εθπαηδεπηώλ πνπ δηδάζθνπλ ζηηο ζρνιέο πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. πέξαλ ηεο θαηνρήο δηπιώκαηνο πξνπνλεηνύ πνδνζθαίξνπ PRO UEFA, θαζνξίδνληαη από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ( ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιώλ Παλεπηζηεκίνπ κε δηδαθηηθή θαη ζπγγξαθηθή εκπεηξία ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαζώο επίζεο λα έρνπλ νλνκαζζεί θαζεγεηέο πνδνζθαίξνπ εθπαηδεπηέο πξνπνλεηώλ, από ην Γ.. Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο.

9 [5] ΑΡΘΡΟ 7 Πξνϋπνζέζεηο θνίηεζεο Γηθαηνινγεηηθά 1. Γηα ηε θνίηεζε ζηε ρνιή, απαηηνύληαη ρσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία, νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά: Α) Γηα ηε ρνιή UEFA B : α. Τγεία θαη ηθαλόηεηα γηα εθγύκλαζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη από Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά. β. Ηιηθία ηνπιάρηζηνλ 18 εηώλ πνπ ζα απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή επηθπξσκέλε θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. γ. Απνδεηθηηθό γξακκαηηθώλ γλώζεσλ Γ γπκλαζίνπ ή άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο, βεβαηνύκελεο ηεο ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. δ. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ, πνπ λα απνδεηθλύεη όηη δελ πθίζηαηαη ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. Β) Γηα ηε ρνιή UEFA Α : α. Τγεία θαη ηθαλόηεηα γηα εθγύκλαζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη από Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά. β. Απνδεηθηηθό γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ιπθείνπ ή άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο, βεβαηνύκελεο ηεο ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. γ. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ, πνπ λα απνδεηθλύεη όηη δελ πθίζηαηαη ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. δ. Καηνρή δηπιώκαηνο UEFA B θαη άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ηνπιάρηζηνλ γηα κία (1) πεξίνδν, απνδεηθλπνύκελε κε

10 [6] θσηνηππία ηνπ δηπιώκαηνο θαη βεβαίσζε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο από Δ.Π.., Δ.Π.Ο., νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε. Γ) Γηα ηε ρνιή PRO - UEFA : α. Τγεία θαη ηθαλόηεηα γηα εθγύκλαζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη από Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά. β. Απνδεηθηηθό γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ιπθείνπ ή άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο, βεβαηνύκελεο ηεο ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. γ. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ, πνπ λα απνδεηθλύεη όηη δελ πθίζηαηαη ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. δ. Καηνρή δηπιώκαηνο UEFA A θαη άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) πεξηόδνπο απνδεηθλπνύκελε κε θσηνηππία ηνπ δηπιώκαηνο θαη βεβαίσζε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο από έλσζε - κέινο ηεο Δ.Π.Ο. ή ηελ Δ.Π.Ο. Γ) Γηα ηελ θνίηεζε ζηελ ζρνιή UEFA A ELITE YOUTH, απαηηνύληαη δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ηνπ πξσηνθόιινπ ηεο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθσλ πξνζόλησλ ησλ ρσξώλ ηεο UEFA ( ) Δ) Γηα ηε θνίηεζε ζηε ζρνιή, UEFA C απαηηνύληαη δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην ζρεηηθό κλεκόλην "πξνγξάκκαηνο θπησξίσλ" 2. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κε απόθαζή ηνπ θαζνξίδεη ηα έμνδα θνίηεζεο αλά θαηεγνξία, (Παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ ρνιή, ρνιή Δπαλεμέηαζεο) ηα νπνία πξνθαηαβάιινληαη από θάζε εγγξαθόκελν ζπνπδαζηή πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 3. Η ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ρνιήο ζηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή. πνπδαζηήο πνπ ην όξην ησλ δηθαηνινγεκέλσλ απνπζηώλ ηνπ είλαη πάλσ από ην 10% έσο θαη ην 20% ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ, ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη ην 25% ησλ σξώλ πξνγξάκκαηνο ίδηνπ δηπιώκαηνο, ζπκκεηέρνληαο ζε ζρνιή πνπ ηδξύεηαη θαη ιεηηνπξγεί εληόο ησλ 12 κελώλ από ηελ ιήμε ηεο ζρνιήο πνπ αξρηθά θνίηεζε, άιισο απνξξίπηεηαη

11 [7] ππνρξενύκελνο λα επαλαιάβεη θαη πάιη ηελ ζρνιή ηνπ ίδηνπ δηπιώκαηνο από ηελ αξρή. Ο ππνςήθηνο πνπ ην όξην ησλ δηθαηνινγεκέλσλ απνπζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πάλσ από ην 20% απνξξίπηεηαη, ππνρξενύκελνο λα επαλαιάβεη θαη πάιη ην πξόγξακκα από ηελ αξρή. 4. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεγνξία ηεο ρνιήο, κε ηα ίδηα πξνζόληα θαη ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο, πξνηηκώληαη θαηά ζεηξά: α) Γηεζλείο πνδνζθαηξηζηέο ηεο Δζληθήο Αλδξώλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ησλ. β) Αλώηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ. γ) Πηζηνπνηεηηθό μέλεο γιώζζαο. 5. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο. θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. 6. Ο αξηζκόο ησλ ζπνπδαζηώλ γηα θάζε θαηεγνξία ηεο ρνιήο θαζνξίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο ζρνιήο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ νδεγηώλ ηεο UEFA. ΑΡΘΡΟ 8 Πξόγξακκα Σν εκεξήζην πξόγξακκα ηεο ρνιήο, γηα θάζε θαηεγνξία, ην θαηαξηίδεη ν Τπεύζπλνο ρνιήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο. ΑΡΘΡΟ 9 Γηεύζπλζε ρνιήο Η θάζε ρνιή, γηα θάζε θαηεγνξία, δηεπζύλεηαη από ηνλ Τπεύζπλν ηεο ρνιήο, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΔΠΟ. Ο Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη δελ αλήθεη ζηηο αξκνδηόηεηεο άιινπ νξγάλνπ. β) Σξνπνπνηεί ην εκεξήζην πξόγξακκα ηεο ρνιήο, ελεκεξώλνληαο άκεζα, εθόζνλ ζπληξέρεη αλάγθε ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη ηνπο ζπνπδαζηέο. γ) Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη δηθαηνύηαη λα απνβάιιεη κέρξη θαη κία (1) εκέξα από ηε ρνιή ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ππνπίπηνπλ ζε πεηζαξρηθό παξάπησκα.

12 [8] δ) Καζνξίδεη θαη επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ αζιεηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ επνπηηθώλ νξγάλσλ. ε) Δπνπηεύεη ην πξνζσπηθό ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. ζη) Σεξεί εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, απνπζηνιόγην, βηβιίν δηδαθηέαο ύιεο θαη πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηα νπνία θαη παξαδίδεη ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, από ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο. δ) πληάζζεη ζπγθεληξσηηθό πίλαθα βαζκνινγίαο ηόζν ζηηο πξαθηηθέο όζν θαη ζηηο ζεσξεηηθέο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο) εμεηάζεηο ηνπ ζπνπδαζηή θαη πίλαθα βαζκνινγίαο ησλ εμεηάζεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ζηα ζέκαηα ηνπ θαλνληζκνύ παηδηάο πνδνζθαίξνπ, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο, καδί κε έθζεζε παξαηεξήζεσλ θαη ηπρόλ πξνηάζεσλ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο. ε) Παξαδίδεη ζην Λνγηζηήξην ηεο ΔΠΟ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ εμόδσλ ηεο ζρνιήο σο επίζεο θαη ηελ θαηάζηαζε κε ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ ζρνιή. ΑΡΘΡΟ 10 Δμεηάζεηο 1. Μεηά ηε ιήμε δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο ζηα ζέκαηα πνπ δηδάρζεθαλ. 2. Η θιίκαθα βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη από ην έλα (1) έσο ην δέθα (10). Πξναθηένο θξίλεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζε θάζε ππνρξεσηηθό κάζεκα. 3. α) Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ηωλ θαλόλωλ παηρληδηνύ, θαλνληζκνύ αγώλωλ πνδνζθαίξνπ, θαζώο επίζεο ππνβάιινληαη ζε πξαθηηθή θαη γξαπηή (ή πξνθνξηθή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο) εμέηαζε γηα ηα ζέκαηα ηερληθήο, ηαθηηθήο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ πνπ δηδάρζεθαλ. Σελ εμέηαζε ελεξγνύλ ν Τπεύζπλνο ζρνιήο θαη νη Σαθηηθνί δηδάζθνληεο εθπαηδεπηέο θαζεγεηέο. Σα ζέκαηα εμέηαζεο νξίδνληαη γηα θάζε ζπνπδαζηή ρσξηζηά ή θαη ζπλνιηθά από ηνλ Τπεύζπλν ηεο ζρνιήο θαη νη Σαθηηθνί Δθπαηδεπηέο Καζεγεηέο βαζκνινγνύλ ν θαζέλαο ηνπο ρσξηζηά ηνλ θάζε ζπνπδαζηή, παξνπζία ηνπ Τπεύζπλνπ ηεο ζρνιήο.

13 [9] β) πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζε έλα κόλνλ από ηα ηξία βαζηθά καζήκαηα κε βαζκό θαηώηεξν ηνπ πέληε (5) ζεσξείηαη αλεμεηαζηένο θαη επαλαιακβάλεη ηελ εμέηαζε απηνύ ηνπ καζήκαηνο. γ) πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζε έλα κόλνλ από ηα ηξία βαζηθά καζήκαηα ηεο ρνιήο UEFA B, κε βαζκό θαηώηεξν ηνπ πέληε (5) θαη επηζπκεί λα κε ζπκκεηάζρεη ζηελ επαλεμέηαζε ή απνηπγράλεη θαη ζηελ επαλεμέηαζε, ηνπ ρνξεγείηαη δίπισκα πξνπνλεηνύ ΔΠΟ Α. δ) πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη κε βαζκό θαηώηεξν ηνπ 5 ( πέληε ) θαη κέρξη θαη ην 4 ( ηέζζεξα ) ζε 2 ( δύν ) ην πνιύ καζήκαηα, ζεσξείηαη αλεμεηαζηένο θαη επαλαιακβάλεη ηελ εμέηαζε απηώλ ησλ καζεκάησλ. ε) πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη κε βαζκό θαηώηεξν ηνπ 4 ( ηέζζεξα ) ζε πεξηζζόηεξα από 1 ( έλα ) καζήκαηα, απνξξίπηεηαη θαη επαλαιακβάλεη εθόζνλ ην επηζπκεί θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο από ηελ αξρή. ζη) πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζηελ πξαθηηθή εμέηαζε κε βαζκό 7.5 θαη πάλσ, ηόηε ε βάζε πξνβηβαζκνύ ηνπ ζηηο ζεσξεηηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο, είλαη 4 ( ηέζζεξα ) αληί ηνπ 5 (πέληε ). πνπδαζηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζηελ πξαθηηθή εμέηαζε κε βαζκό 3.5 θαη θάησ, ηόηε ε βάζε πξνβηβαζκνύ ηνπ ζηηο ζεσξεηηθέο γξαπηέο είλαη 6( έμη ) αληί ηνπ 5 ( πέληε ). δ) πνπδαζηήο πνπ απνπζηάδεη ιηγόηεξν ησλ δύν σξώλ ζην ζύλνιν ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο πξηκνδνηείηαη ζηε βαζκνιόγεζε ηεο Γξαπηήο Δμέηαζεο θαηά 10%. ε) πνπδαζηήο πνπ θξίλεηαη Δπαλεμεηαζηένο ζε καζήκαηα ηεο ρνιήο, έρεη δηθαίσκα εθόζνλ ην ζειήζεη ν ίδηνο, εληόο δύν εηώλ λα πξνζέιζεη δύν θνξέο γηα λα επαλεμεηαζηεί. Δθόζνλ δελ απνθνηηήζεη επηηπρώο, ηόηε επαλαιακβάλεη από ηελ αξρή ηελ ρνιή ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο εθόζνλ ην επηζπκεί. ζ) Τπεύζπλνο γηα ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ν Τπεύζπλνο ηεο ζρνιήο. Γηα ηε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ηωλ θαλόλωλ παηρληδηνύ ππεύζπλνο είλαη ν δηδάμαο, θαη γηα ηελ βαζκνιόγεζε, ησλ πξαθηηθώλ θαη γξαπηώλ ή πξνθνξηθώλ ζεσξεηηθώλ εμεηάζεσλ ππεύζπλνη νη Σαθηηθνί Δθπαηδεπηέο κε ηελ ππνρξεωηηθή παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ ηεο ζρνιήο.

14 [10] ΑΡΘΡΟ 11 Η Γηνίθεζε ηεο ρνιήο εηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ηηο πόιεηο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε θάζε ρνιή. Ο ππεύζπλνο ηεο ζρνιήο, ζηε ζπλέρεηα κεξηκλνύλ γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ρώξσλ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ησλ ρώξσλ ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ δηδαζθαιηώλ. ΑΡΘΡΟ 12 Αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Η Δπηηξνπή Γηνίθεζεο έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 1. Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ην ηαθηηθό θαη έθηαθην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο θαη ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό. 2. Διέγρεη θαη αμηνινγεί ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα ησλ ζπνπδαζηώλ. 3. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη νξίδεη εθπξόζσπό ηεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 4. Τπνβάιιεη κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζρεηηθή έθζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 5. Δπηιακβάλεηαη γηα θάζε ζέκα ηεο ρνιήο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ. 6. Δπηβάιιεη κεηά από αλαθνξά ηνπ Τπεύζπλνπ ηεο ζρνιήο, κε απόθαζε, πνηλή απνβνιήο από 1 (εκέξα) κέρξη θαη νξηζηηθή απνβνιή ζπνπδαζηνύ. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ α) Η Δ.Π.Ο. απνλέκεη ηα δηπιώκαηα πξνπνλεηώλ γηα θάζε ζρνιή. β) Η Δ.Π.Ο. ηεξεί ειεθηξνληθό κεηξών ησλ πξνπνλεηώλ αλά θαηεγνξία. γ) Η ρνιή έρεη δηθή ηεο ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην έκβιεκα θαη ην ινγόηππν ηεο Δ.Π.Ο.

15 [11] ΑΡΘΡΟ 14 Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, νη πηπρηνύρνη ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. ησλ Α.Δ.Ι. δύλαληαη λα ιακβάλνπλ δίπισκα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ εθόζνλ ην πξόγξακκα εηδηθόηεηαο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην πξσηόθνιιν ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ (απόθαζε Νπώλ απόθαζε Γ.. / ΔΠΟ , ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζηελ Αζήλα ζηηο θαη ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό κλεκόλην ησλ νθηώ ζέζεσλ ηεο ζπκθσλίαο UEFA - ΔΠΟ) θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θνίηεζε ζηελ ζρνιή ΟΤΔΦΑ Β. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 1. Γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθύπηεη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ρνιήο θαη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό, επηιακβάλεηαη ν Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο θαη ε Γηνίθεζε ηεο ρνιήο πνπ εηζεγνύληαη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά. 2. Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη όπσο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζηηο θαη επηθπξώζεθε ζηηο κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δλώζεσλ - Μειώλ ηεο Δ.Π.Ο. Αζήλα 22 Ινπιίνπ 2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΦΟΚΛΗ ΠΙΛΑΒΙΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΑΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα