Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings Χρήστος ΖΕΡΗΣ 1, Ευάγγελος ΜΑΧΑΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διερευνάται η επιρροή της παραδοχής του μη παραμορφώσιμου διαφράγματος στο επίπεδο στη σεισμική απόκριση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παραμόρφωση αυτή δεν είναι αμελητέα και επηρεάζει την δυναμική απόκριση ολόκληρου του φορέα και τα μεγέθη σχεδιασμού των δομικών στοιχείων, ενώ, σε μικρούς λόγους μήκους προς πλάτος, επιτρέπεται κανονιστικά να αγνοείται. Για τη διερεύνηση των φαινομένων και ενδεχόμενων αποκλίσεων στην πρόβλεψη της απόκρισης λόγω διαφραγματικής λειτουργίας, θεωρούνται δύο τύποι δομικών συστημάτων που απαντώνται συχνά σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κτίρια διαστασιολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και ακολούθως εξετάζεται η συμπεριφορά τους τόσο στην ελαστική όσο και στην ανελαστική περιοχή, για αύξουσα εγκάρσια μετατόπιση. Διερευνάται η ανακατανομή των εντατικών μεγεθών του φέροντος οργανισμού, οι παραμορφώσεις και οι κατανομές ανελαστικών αρθρώσεων, με ή χωρίς τη διαφραγματική λειτουργία. ABSTRACT : A common assumption in the model formulation during seismic analysis of reinforced concrete buildings is that the diaphragms are rigid in plane with negligible deformations. Following the Greek seismic code, for low slab width to depth ratios these can be ignored. Such deformations however are not negligible, particularly in cases of rigid wall frame systems, having few lateral force resisting elements. The slab wall interaction in these cases influences the dynamic characteristics of the structure as well as the lateral force redistribution. In order to investigate the influence of the diaphragm, two typical building systems are considered, one with and one without diaphragmatic action and are analyzed in the inelastic range under static pushover response. The building response in the elastic and in the inelastic ranges is established and the errors that arise in the seismic design force and member ductility demand predictions, in the two building directions, are evaluated. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στην πλειοψηφία των ελαστικών στατικών και δυναμικών αναλύσεων για τη διαστασιολόγηση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ) γίνεται η παραδοχή της άκαμπτης λειτουργίας των διαφραγμάτων στους ορόφους. Συγκεκριμένα, κατά την προσομοίωση θεωρείται ότι οι πλάκες και η σύνδεσή τους με τα κατακόρυφα στοιχεία παραμένουν απαραμόρφωτες στο επίπεδο τους κατά την οριακή σεισμική διέγερση. Αποτέλεσμα αυτής της παραδοχής είναι να 1 Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Απόφοιτος ΔΠΜΣ Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

2 μειώνονται σημαντικά οι βαθμοί ελευθερίας κατά την επίλυση και, συνεπώς, να επιτυγχάνεται μείωση του μεγέθους του μητρώου δυσκαμψίας του φορέα και των βαθμών ελευθερίας. Επί πλέον, με την παραδοχή του άκαμπτου διαφράγματος είναι δυνατή η αποτίμηση του δείκτη ευστρεπτότητας της κατασκευής, ενώ μειώνεται σημαντικά και η πιθανότητα εμφάνισης αριθμητικών προβλημάτων σύγκλισης στην επίλυση κατά την αντιστροφή των μητρώων στιβαρότητας και τον υπολογισμό ιδιομορφών και ιδιοπεριόδων. Η παραμόρφωση των πλακών στο επίπεδό δεν είναι αμελητέα και επηρεάζει τη δυναμική απόκριση του κτιρίου και, συνεπώς, τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού του, όταν υπάρχει μεγάλος λόγος μήκους προς πλάτους της κάτοψης ορόφου. Πέραν αυτού, η αποφυγή προσομοίωσης της εύκαμπτης (μη διαφραγματικής) λειτουργίας εισάγει σφάλματα: i) στην τοπική πρόβλεψη της επάρκειας σύνδεσης του διαφράγματος με τα κατακόρυφα στοιχεία, ii) στην αξονική δύναμη (και άρα όπλιση) των δοκών που συνδέονται με αυτά (εσωτερικές και περιμετρικές), iii) στην ακριβέστερη προσομοίωση της ακαμψίας και τη σύζευξη των ιδιομορφών του φορέα και, τέλος, iv) στον τρόπο παραλαβής των σεισμικών φορτίων στις δύο κύριες διευθύνσεις της κατασκευής (Roper and Iding, 1984, Button, Kelly and Lindsay, 1984, Nakashima, Huang and Le-Wu, 1984). Για αυτό το λόγο, στην παρούσα διερευνάται η επιρροή του διαφράγματος θεωρώντας δύο τυπικά δομικά συστήματα ΟΣ, εκ των οποίων το μεν ένα δεν εμπίπτει στα δομικά συστήματα που απαιτούν μη διαφραγματική επίλυση κατά τα κριτήρια του ΕΑΚ (2) ενώ το άλλο εμπίπτει μεν, πλην όμως εμφανίζει ιδιαιτερότητες στην μη γραμμική του απόκριση (λόγω επιρροής του διαφράγματος) οι οποίες δεν δύνανται να εντοπισθούν στο συμβατικό ελαστικό σχεδιασμό. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας στον αντισεισμικό σχεδιασμό Οι Jain και Jennings (1985) ανέπτυξαν αναλυτικές μεθόδους για τη δυναμική γραμμική ανάλυση στο χώρο κτιρίων με δύσκαμπτα κατακόρυφα τοιχώματα και παραμόρφωση των διαφραγμάτων. Η μεθοδολογία εφαρμόσθηκε σε φορείς με καθορισμένη γεωμετρία, παρέχοντας, ανάλογα με τη μορφολογία και την κανονικότητα των τοιχωμάτων, ακριβείς είτε προσεγγιστικές εκτιμήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών τέτοιου τύπου κατασκευών σε ελαστική απόκριση. Πλέον λεπτομερείς επιλύσεις δομικών συστημάτων από τους Saffarini and Qudaimat (1992) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων ποσοτικοποίησαν το σφάλμα λόγω της παραδοχής άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας στην πρόβλεψη της ελαστικής συμπεριφοράς πολυώροφων κατασκευών με τοιχώματα. Πέραν από την ανάλυση, η ανάπτυξη συστηματικής ενοργάνωσης με πολλαπλά καταγραφικά σε κτίρια ΟΣ, απέδωσε πολλές περιπτώσεις κτιριακών καταγραφών είτε με απλή επιρροή είτε με σημαντική επαλληλία απόκρισης διαφράγματος και κατασκευής σε σεισμό, ανάλογα με τη δυσκαμψία των στοιχείων παραλαβής του σεισμού (Ζέρης 1989, Boroschek Mahin and Zeris, 199). Για τη μελέτη της επιρροής των διαφραγμάτων στον ανελαστικό σχεδιασμό, τα εύκαμπτα διαφράγματα θεωρήθηκαν σαν ισοδύναμα ραβδόμορφα πεπερασμένα στοιχεία δοκού, με καμπτικές και στροφικές ιδιότητες σε παλαιότερες (Reinhorn, Kunnath and Panahshahi, 1988) αναλύσεις. Ομοίως, σε μια πλέον πρόσφατη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης προκατασκευασμένων σταθμών αυτοκινήτων σε πρόσφατους σεισμούς, η διαφραγματική 2

3 λειτουργία προσομοιώθηκε με ισοδύναμα μονοβάθμια συστήματα ανά όροφο (Fleischman, Farrow and Eastman, 22). Η συνεισφορά του διαφράγματος σε κτίρια μελετημένα κατά ΕΑΚ (2) μελετήθηκε στην ελαστική (Μαχαίρας, 22) και στην ανελαστική περιοχή (Κωλέτσας, 24) για συγκεκριμένες μορφές δομικών συστημάτων πολυωρόφων κτιρίων ΟΣ, όπως περιγράφονται στην παρούσα. Σχεδιασμός κτιρίων ΟΣ με εύκαμπτα διαφραγματικά χαρακτηριστικά Ο απαιτήσεις σχεδιασμού κτιρίων με ευκαμψία διαφραγμάτων (ΕΑΚ, 2, Παρ ) προϋποθέτουν ότι όταν δεν είναι εξασφαλισμένη η διαφραγματική λειτουργία η απλοποιητική παραδοχή τριών βαθμών ελευθερίας ανά στάθμη δεν αναπαράγει πλήρως την κατανομή των αδρανειακών φορτίων, με αποτέλεσμα την ανάγκη λεπτομερέστερης προσομοίωσης. Ταυτόχρονα (Παρ. 3.5), η εφαρμογή της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου δεν είναι δυνατή χωρίς τη διαφραγματική λειτουργία των πλακών, καθώς δεν προσομοιώνεται η στρεπτική απόκριση των διαφραγμάτων. Ούτως ή άλλως η διαφραγματική λειτουργία είναι απαραίτητη συνθήκη για την εξεύρεση του βαθμού κανονικότητας των κτιρίων, ο οποίος επηρεάζει το επίπεδο σεισμικής αντοχής. Όταν δεν γίνεται ακριβέστερος έλεγχος, θεωρείται ότι η διαφραγματική λειτουργία δεν εξασφαλίζεται σε περιπτώσεις ι) επίμηκων ορθογωνικών κτιρίων με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του τέσσερα και ιι) πλακών με ανοίγματα. Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση διαφραγμάτων ανάλογα με την ευκαμψία τους. Σχέση Μετατόπισης Παραμόρφωσης Κατηγορία Διαφράγματος L (m) Επιτρεπτό α = L/b Μετατόπιση ορόφου, c b Παραμόρφωση διαφράγματος, a a > 2c Εύκαμπτο : 1 Σεισμική δύναμη 2c > a > 1 / 2c Δύσκαμπτο 1 6 2½ : 1 L a < 1 / 2c Άκαμπτο ½ : 1 1 Η επιρροή των διαφραγμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη. 2 Η επιρροή των διαφραγμάτων επιτρέπεται να αγνοηθεί. Στον αντισεισμικό Κανονισμό των ΗΠΑ (ICBO, 1997) η λειτουργία του διαφράγματος προσομοιώνεται σαν ένα δικτύωμα όπου ο δίσκος του διαφράγματος αντιστοιχεί στον κορμόδικτύωμα το οποίο παραλαμβάνει την τέμνουσα και οι δοκοί ή τα τοιχώματα της περιμέτρου λειτουργούν ως πέλματα, τα οποία παραλαμβάνουν τις καμπτικές διαφραγματικές τάσεις. Σε αυτό το προσομοίωμα, οι εσωτερικές δοκοί λειτουργούν ως ενισχυτικές νευρώσεις του κορμού. Πέραν από τη διαφορά προσομοίωσης, όμως, η οποία δεν είναι άμεσα καθορισμένη και στον ΕΑΚ (2) και άρα έγκειται στην ευχέρεια του Μελετητή, ο παραπάνω Κανονισμός διαφοροποιείται από τον ΕΑΚ (2) στον καθορισμό ποσοτικοποίηση αυτής της μορφής ακανονικότητας: σε αυτή την περίπτωση, αντί να γίνεται χρήση απλών γεωμετρικών αναλογιών η κατηγοριοποίηση των διαφραγμάτων οριοθετείται ανάλογα με την παραμόρφωσή τους υπό τη σεισμική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δυσκαμψίες των τοιχωμάτων και του δίσκου εντός του επιπέδου (Πίνακας 1). Η εν λόγω παραμόρφωση 3

4 του διαφράγματος υπολογίζεται σαν το άθροισμα του καμπτικού (Δ f ) και του διατμητικού βέλους (Δ w ), θεωρώντας το διάφραγμα σαν υψίκορμη δοκό (Εξίσωση 1): Δ f = 5wL 4 / 384EI, Δ w = α WL / 8A w G (1) όπου E το μέτρο ελαστικότητας και G το διατμητικό μέτρο του σκυροδέματος, w και W το ομοιόμορφα κατανεμημένο και το συνολικό, σεισμικό φορτίο ορόφου, αντίστοιχα, Ι και A w η ροπή αδρανείας και το διατμητικό εμβαδόν του δίσκου, L το μήκος του διαφράγματος (διάσταση κάθετα στο σεισμό) και α = L/b, ο λόγος μήκους L προς πλάτος b της πλάκας. Όπως και παραπάνω, για την αποφυγή αναλυτικότερης πρόβλεψης της συμπεριφοράς των διαφραγμάτων δίδονται περιορισμοί στο λόγο α και τις διαστάσεις του κτιρίου (Πίνακας 1). ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΠΥΡΗΝΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ Στην παρούσα διερευνήθηκε αρχικά η επίδραση της διαφραγματικής ευκαμψίας στην άλληλεπίδραση των άκαμπτων τοιχωμάτων και των πλαισίων ανωδομής κτιρίου με τα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου, σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις της κάτοψης είναι τέτοιες ώστε τα φαινόμενα διαφραγματικής να θεωρούνται αμελητέα κατά ΕΑΚ (2). Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε ένα τυπικό πενταόροφο κτίριο με υπόγειο, αποτελούμενο από μικτό σύστημα πλαισίου τοιχωμάτων ΟΣ και υπόγειο με περιμετρικά τοιχώματα (Σχήμα 1). Θεωρήθηκε ένα εύρος διαστάσεων της πλάκας οροφής υπογείου και του ύψος ορόφων ώστε να διερευνηθεί η επιρροή της σχετικής ευκαμψίας διαφράγματος / τοιχωμάτων, ενώ το κάθε κτίριο επιλύθηκε ανελαστικά, υπό αυξανόμενη εγκάρσια κατανεμημένη δύναμη (pushover). Σχήμα 1. Κάτοψη του Κτιρίου Α και προσομοίωμα επίλυσης Η/Υ. Στο μέσο της κάτοψης διακρίνεται το άνοιγμα κλιμακοστασίου-ανελκυστήρα ενώ σημειώνεται το κεντρικό τοίχωμα που διερευνάται. Παραδοχές σχεδιασμού και μόρφωση του φορέα Η κάτοψη της ανωδομής ήταν κανονική ορθογωνικού σχήματος και διαστάσεων 24m x 4m, σε κανονικό κάναβο 8m x 8m. Οι διαστάσεις της πλάκας ισογείου (ενιαίου πάχους 2cm) τροποποιήθηκαν κατά περίπτωση ανάλογα με το δομικό σύστημα υπό διερεύνηση τηρώντας τον κάναβο παραπάνω. Θεωρήθηκαν διαστάσεις κάτοψης δαπέδου ισογείου ίσες προς: i) 48m x 32m (L/b ίσο προς 1.5), ii) 64m x 32m (L/b ίσο προς 2.) και iii) 8m x 32m (L/b ίσο προς 2.5). Αντίστοιχα, το ύψος ορόφου θεωρήθηκε ότι λαμβάνει τις τιμές 3., 4. και 5.m σε κάθε περίπτωση, σταθερό σε κάθε στάθμη. Λόγω του ότι ο μέγιστος λόγος L/b ήταν ίσος προς 2.5, ο δε μέγιστος λόγος ανοίγματος στην πλάκα προς το σύνολο της κάτοψης ήταν έως 7%, η διαφραγματική λειτουργία δύναται να αγνοηθεί κατά ΕΑΚ (2). 4

5 Οι δοκοί ήταν διαστάσεων 25/5 cm, τα δε υποστυλώματα ήταν τετράγωνα, με κλιμακούμενες διαστάσεις παρειάς στις στάθμες υπογείου, ισογείου, πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου: 6, 55, 45, 4, 35, 35 cm για τα εξωτερικά πλαίσια και 75, 65, 6, 5, 45, 35cm για τα εσωτερικά πλαίσια, αντιστοίχως. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων υπολογίστηκαν ώστε να περιορισθεί η αξονική στο συνδυασμό σεισμικών δράσεων σε ποσοστό.65 τα μέγιστης θλιπτικής αντοχής τους. Στη διαμήκη διεύθυνση που μελετήθηκε (διεύθυνση Y, Σχήμα 1, κάθετα στη διάσταση L), τοποθετήθηκαν δύο κεντρικά τοιχώματα 3/8, παραλαμβάνοντας το σύνολο του σεισμικού φορτίου. Στην εγκάρσια διεύθυνση (διεύθυνση Χ, Σχήμα 1) τοποθετήθηκαν τοιχώματα Τ3/4 στις τέσσερις γωνίες της κάτοψης, συμμετρικά, ώστε να παραλάβουν το συνολικό σεισμικό φορτίο κατά Χ. Το κτίριο διαστασιολογήθηκε κατά ΕΚΩΣ - ΕΑΚ (2) για ομοιόμορφα κατανεμημένο μόνιμο φορτίο 2,5 kν/m 2 (φορτίο επικάλυψης) συν το φορτίο περιμετρικής τοιχοποιίας 1 kn/m και κινητό 2, kν/m 2. Το σεισμικό φορτίο σχεδιασμού υπολογίσθηκε για σεισμικότητα Ζώνης Ι, συντελεστή συμπεριφοράς q ίσο προς 3.5 και συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι ίσο προς 1.. Το κτίριο προσομοιώθηκε με ελαστικά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους για τις πλάκες και με ραβδόμορφα στοιχεία για τις δοκούς, τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα, τοποθετούμενα στον κεντροβαρικό άξονα με άκαμπτες συνδέσεις στα άκρα (SAP 2, 1995). Εναλλακτικά, τα τοιχώματα προσομοιώθηκαν και με λεπτομερέστερη προσομοίωση από γραμμικά στοιχεία κελύφους (λόγω περιορισμού του λογισμικού επίλυσης), για την εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής. Για την περίπτωση διαστάσεων ισογείου 24m x 4m, οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου ήταν.76 και.49 sec στις δύο κύριες διευθύνσεις απόκρισης κατά X και Y, αντίστοιχα, με μικρές διαφοροποιήσεις λόγω διαφραγματικής ή μη λειτουργίας. Στην παρούσα παρουσιάζονται κυρίως οι διαφοροποιήσεις στα ελαστικά μεγέθη σχεδιασμού, λόγω της διαφραγματικής λειτουργίας. Η ανελαστική μεταφορά του φορτίου στο ισόγειο μελετήθηκε διεξοδικότερα με λεπτομερέστερη προσομοίωση του υποσυστήματος τοίχωμα - πλάκα ισογείου (Κωλέτσας, 24) με μη γραμμικά χωρικά πεπερασμένα στοιχεία. Κατανομές σεισμικών εντατικών μεγεθών Τα αποτελέσματα της γραμμικής επίλυσης για τον έλεγχο των μεγεθών σχεδιασμού του κτιρίου για διάφορες παραμέτρους (L/b και ύψος ορόφου) παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 2(α) - 2(δ). Παρατηρείται ότι θεωρώντας το άκαμπτο διάφραγμα, η ροπή του κεντρικού τοιχώματος έλαβε τη μέγιστη τιμή της στη στάθμη του ισογείου, με σημαντική περαιτέρω απομείωση στη στάθμη πάκτωσης του θεμελίου, ενώ καθορίζει μέσω της αντίστοιχης αντοχής τον ικανοτικό σχεδιασμό και τη συνολική όπλιση του τοιχώματος καθ ύψος. Αντίθετα, χωρίς διαφραγματική λειτουργία, η ροπή στο ισόγειο είναι μικρότερη από την ροπή βάσης του τοιχώματος στο υπόγειο, γεγονός που επηρεάζει ουσιαστικά τόσο τις ροπές σχεδιασμού στο ισόγειο και στη θεμελίωση όσο και τη συνολική κατανομή σχεδιασμού λόγω ικανοτικής ροπής (ροπή αντίστασης επί τον αυξητικό ικανοτικό συντελεστή α CD ), σε όλο το ύψος του τοιχίου. Γενικά, αγνοώντας την άκαμπτη διαφραγματική λειτουργία το τοίχωμα και η θεμελίωσή του διαστασιολογούνται με τα πραγματικά φορτία, υπέρ της ασφαλείας, καθώς το διάγραμμα ικανοτικών ροπών σχεδιασμού είναι μεγαλύτερο σε όλο το ύψος του τοιχίου σε σχέση με του άκαμπτου διαφράγματος. Η παραδοχή, άρα, άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας, ακόμη και αν συντηρητικά επεκταθεί ο οπλισμός ισογείου μέχρι τη θεμελίωση, 5

6 είναι κατά της ασφαλείας, όπως προκύπτει από τον ικανοτικό σε κάμψη με βάση το μη διαφραγματικό διάγραμμα ροπών καθ ύψος. Ύψος (m) Διάγραμμα ροπών τοιχίου κτιρίου με l/b=2.5 και ύψος υπογείου 4m 2 με διαφραγμα 18 xωρίς διαφραγμα Pοπή Μ (ΚΝm) Ύψος (m) Διάγραμμα τεμνουσών τοιχίου κτιρίου με l/b=2.5 και ύψος υπογείου 5m με διαφράγματα χωρίς διαφράγματα μεμβρανική ακαμψία Χ 5 μεμβρανική ακαμψία Χ 1/ Τέμνουσα V (KN) (α) (β) Σφαλματα της ροπής στην βάση του τοιχίου Τέ μνουσες εσωτ ερικού υποστυλώματος δίπλα στο τοιχίο στο κτίριο με l/b=2.5 και ύψος ορόφου υπογείου 5m Ποσοστό σφάλματος ροπής στην βάση (Μ- Μd)/Μd 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 25.82% 39.27% 33.2% l/b= % 37.22% l/b= % 3.7% M : ροπή χωρίς διαφραγματική Μd : ροπή με διαφραγματική 3m ύψος υπογείου 4m ύψος υπογείου 5m ύψος υπογείου 39.88% 47.95% l/b=2.5 Ύψος (m) με δι αφραγμ ατι κή χωρίς διαφραγματική Σε ισ μική τέμνουσα (KN) (γ) (δ) Σχήμα 2. Επιρροή της διαφραγματικής λειτουργίας στα διαγράμματα εντατικών μεγεθών κατά Y: (α) Ροπή, (β) Τέμνουσα κεντρικού τοιχώματος, (γ) Ποσοστιαίο σφάλμα της ροπής στη βάση του τοιχώματος στο ισόγειο, ανάλογα με τις διαστάσεις του ισογείου και το ύψος ορόφου και (δ) Τέμνουσα υποστυλωμάτων (Μαχαίρας, 22). Η δρώσα τέμνουσα βάσης του τοιχώματος στο υπόγειο αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τη διαφραγματική παραδοχή, ανάλογα και με τη μεμβρανική δυσκαμψία στο ισόγειο (είτε ρηγματωμένη είτε πλέον δύσκαμπτη, λόγω του υψίσυχνου της σεισμικής φόρτισης). Ουσιαστικά, όσο αυξήθηκε ο λόγος L/b του διαφράγματος και μειώθηκε η δυσκαμψία του, τόσο περισσότερο μειώθηκε το ποσοστό σεισμικής τέμνουσας που μεταφέρεται στα τοιχώματα υπογείου και άρα παραλήφθηκε από τα κεντρικά τοιχώματα στο υπόγειο, ανεξάρτητα από το ύψος ορόφου του υπογείου. Το γεγονός αυτό επηρέασε τελικά τον συντελεστή παραλαμβανόμενης τέμνουσας η w και άρα την ικανοτική όπλιση υποστυλωμάτων. Αντίστοιχη διαφοροποίηση της τέμνουσας παρατηρήθηκε και στα υποστυλώματα του ισογείου και υπογείου (Σχήμα 2(δ)). Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί, ότι από την επίλυση εύκαμπτου διαφράγματος, η οποία, ας σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική σε αυτό το δομικό σύστημα, η αξονική δύναμη σχεδιασμού στις δοκούς «χαληνούς» που συντρέχουν στα τοιχώματα (βλ. Σχήμα 1), αύξησε σημαντικά τον απαιτούμενο οπλισμό στη σύνδεση (σε ποσοστό οπλισμού ίσο με 3% του εμβαδού), υιοθετώντας την παραδοχή να παραμείνει ελαστικός ο μηχανισμός μεταφοράς τέμνουσας από το τοίχωμα προς το διάφραγμα, οπότε τα φορτία αυξήθηκαν κατά τον ικανοτικό συντελεστή τοιχωμάτων α CD q. 6

7 ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Το κτίριο Β ήταν τριώροφο κτίριο ΟΣ πεπλατυσμένο σε κάτοψη (L/b ίσο με 5), εφοδιασμένο με εγκάρσια ακραία τοιχώματα που παρελάμβαναν το σύνολο του σεισμού και εσωτερικό σύστημα δοκών υποστυλωμάτων σε τακτό κάναβο για την παραλαβή των κατακορύφων. Η μορφή του απαντάται σε κτίρια με ανοιχτό ισόγειο όπως σχολεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί αυτοκινήτων κ.ά. Υ Χ Σχήμα 3. Κάτοψη του Κτιρίου Β και προσομοίωμα επίλυσης Η/Υ. Διακρίνονται τα τοιχώματα μορφής κατακόρυφης ανοικτής διατομής, στα άκρα της κατασκευής. Παραδοχές σχεδιασμού και κατανομές σεισμικών εντατικών μεγεθών Η κάτοψη του κτιρίου ήταν ορθογωνική διαστάσεων 12m x 6m με δέκα φατνώματα πλάτους 6m και ύψος ορόφων 3m. Οι δοκοί ήταν διαστάσεων 3/5 cm ενώ οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων ήταν 3/45 cm εσωτερικά και 35/35 cm περιμετρικά σε ισόγειο και πρώτο, μειούμενες σε 3/4 cm εσωτερικά και 3/3 cm περιμετρικά στον δεύτερο. Το πάχος των πλακών ήταν ενιαίο 14 cm στις εσωτερικές πλάκες και 16 cm στα ακραία φατνώματα. Τα φορτία σχεδιασμού περιελάμβαναν ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 2,5 kν/m 2 μόνιμο και 2,5 kν/m 2 κινητό, πλέον το βάρος της περιμετρικής τοιχοποιίας, ίσο προς 1 kn/m. Για την παραλαβή του σεισμικού φορτίου το κτίριο έφερε δύο τοιχώματα Τ25/12 cm στα άκρα κατά Y και τέσσερα τοιχώματα Τ25/6 cm κατά X, συμμετρικά τοποθετημένα στην περίμετρο και συνδεδεμένα και με τα διαφράγματα, σε μορφή ανοικτής διατομής (Σχήμα 3). Το σεισμικό φορτίο σχεδιασμού υπολογίσθηκε για σεισμικότητα Ζώνης ΙΙ, συντελεστή συμπεριφοράς q=3.5, συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι =1. και ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης 5%. Το κτίριο μελετήθηκε κατά ΕΚΩΣ - ΕΑΚ (2) θεωρώντας άκαμπτη λειτουργία των πλακών και λαμβάνοντας υπόψη την ευκαμψία του διαφράγματος σε σεισμό. Οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου, θεωρώντας μερικά ρηγματωμένες διατομές κατά ΕΑΚ (2), υπολογίσθηκαν ίσες με.12 και.1 sec στις δύο κύριες διευθύνσεις απόκρισης κατά X και Y, αντίστοιχα. Κατά την επίλυση του κτιρίου με την παραδοχή του εύκαμπτου διαφράγματος, η ιδιοπερίοδος Τ y διπλασιάστηκε στα.21 sec, ενώ δεν υπήρξε ουσιαστική τροποποίηση της Τ x. Η θεώρηση εύκαμπτου διαφράγματος τροποποίησε ουσιαστικά τα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού ακραίων τοιχωμάτων και εσωτερικών πλαισίων σε κάθε όροφο: στο Σχήμα 4 συγκρίνονται τα σεισμικά φορτία των πλακών σε κάθε στάθμη με βάση τις ελαστικές ιδιομορφές του εύκαμπτου διαφράγματος, με τα αντίστοιχα λόγω άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας. Σαν αποτέλεσμα της εύκαμπτης προσομοίωσης, οι περιμετρικές διαμήκεις δοκοί (κατά Χ, Σχήμα 5), αρχικά διαστάσεων 3/5 cm όπως και οι εγκάρσιες εσωτερικές 7

8 δοκοί, αυξήθηκαν σε 3/15 cm για να παραληφθούν οι εφελκυστικές δυνάμεις λόγω της μη διαφραγματικής λειτουργίας, ταυτόχρονα με την κάμψη λόγω κατακορύφων. Σεισμικές δυνάμεις κατά Y εφαρμοζόμενες στους κόμβους των στοιχείων κελύφους των πλακών 2ος όροφος χωρίς D 1ος όροφος χωρίς D 12 ισόγειο χωρίς D 2ος όροφος με D V V Y X V V Σεισμική δύναμη (KN) ισόγειο με D 1ος όροφος με D Cφ Cφ 2 Αξονική N (KN) Διάγραμμα αλληλεπίδρασης N-M περιμετρικής δοκού Δ3/5 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης Συνδυασμός G+.3Q+3.5(EQY+.3EQX) Συνδυασμός G+.3Q Συνδυασμός 1.35G+1.5Q Ροπή Μ (ΚΝm) Ύψος (m) Απόσταση Χ (m) D=Διάφραγμα (α) (β) Σχήμα 4. Επιρροή της διαφραγματικής ευκαμψίας στα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού: (α) Στατικό προσομοίωμα παραλαβής φορτίου και, (β) Κατανομή σεισμικού φορτίου ορόφων λαμβάνοντας υπόψη την μη διαφραγματική λειτουργία και σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του άκαμπτου διαφράγματος. Διάγραμμα τεμνουσών τοιχίου κατά Χ για σεισμική φόρτιση κατά Υ Τέμνουσα V (KN) χωρίς διαφραγματική με διαφραγματική (α) (β) Σχήμα 5. Επιρροή του διαφράγματος στα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού: (α) Εντατικά μεγέθη ορθής έντασης στις κρίσιμες διατομές των διαμήκων περιμετρικών δοκών και (β) Τέμνουσα σχεδιασμού στα διαμήκη τοιχώματα (διεύθυνση X) λόγω σεισμού κατά Y. Λόγω της εύκαμπτης λειτουργίας του διαφράγματος εγκαρσίως σαν δοκού με μερική πάκτωση στους ακραίους πυρήνες ανοιχτής διατομής U, η ροπή και οι τέμνουσες που παρέλαβαν τα τοιχώματα στα άκρα ήταν συνάρτηση τόσο του σεισμικού φορτίου όσο και της σχετικής δυσκαμψίας τοιχωμάτων - διαφράγματος. Πέραν αυτού, τα ακραία τοιχώματα παρέλαβαν τη σεισμική ροπή πάκτωσης της πλάκας, λόγω σεισμού κατά Y, σαν δίπολο τεμνουσών δυνάμεων κατά X, με αποτέλεσμα η τέμνουσα σχεδιασμού σε αυτή τη διεύθυνση να αυξηθεί σημαντικά λόγω διαφραγματικής ευκαμψίας (Σχήμα 5(β)). Ανελαστική απόκριση του κτιρίου σε αύξουσα εγκάρσια μετατόπιση οροφής Η κατασκευή αναλύθηκε ανελαστικά κατά Υ σε αύξουσα μετατόπιση της οροφής του κεντρικού εγκάρσιου πλαισίου. Λόγω περιορισμών του λογισμικού επίλυσης, τα διαγράμματα ανελαστικής απόκρισης στην κάθε περίπτωση που μελετήθηκε (διαφραγματική και μη λειτουργία) υπολογίσθηκαν θεωρώντας μη γραμμική απόκριση των ραβδόμορφων στοιχείων, ενώ τα στοιχεία κελύφους της πλάκας παρέμειναν ελαστικά. Αρχικά υπολογίσθηκαν τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά του διαφράγματος σε κάμψη εντός επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση της αντοχής των αρνητικών οπλισμών στις περιμετρικές δοκούς λόγω της ταυτόχρονης παραλαβής και των κατακορύφων φορτίων στο σεισμικό συνδυασμό (Σχήμα 6(α)). Θεωρήθηκε κατά περίπτωση κατανομή των ισοδύναμων αδρανειακών φορτίων λόγω εύκαμπτου ή όχι διαφράγματος (Σχήμα 6(β)), ενώ υπολογίσθηκαν οι οριακές τέμνουσες 8

9 διαρροής τόσο των τοιχωμάτων όσο και των διαφραγμάτων, βάσει σχεδιασμού. Ειδικότερα για το εύκαμπτο διάφραγμα, σημειώνεται η δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στα τοιχώματα της περιμέτρου κατά Χ, λόγω εγκάρσιου σεισμού. Ενδεικτικά, οι κατανομές πλαστικών αρθρώσεων στα πλαίσια αποτυπώνονται σε όψη και κάτοψη στα Σχήματα 6(γ) και 6(δ), στην περιοχή του σημείου επιτελεστικότητας αυξημένου κατά 5% (κατά ATC-4, 1996). Λόγω του εφελκυσμού, οι δοκοί διαρρέουν στο σύνολο του μήκους τους, επηρεάζοντας και τη φέρουσα ικανότητα κατακόρυφων φορτίων. 2 Υ 18 Αστοχία Αστοχία Χ 16 (α) (β) 14 ) N (K V12 ς η σ ά β1 α σ υ ο ν 8 έ μ Τ Τ2 eff Διαρροή τοιχίων κατά Y Τ1eff Διαρροή τοιχίων κατά Y Διαρροή τοιχίων κατά X καμπύλη επιβεβλημένου φορτίου με διάφραγματα Σημείο επιτ. τέμνουσα διαρροής διαφράγματος με Δ3/5 Σημείο επιτ. τέμνουσα διαρροής διαφράγματος με Δ3/15 τέμνουσα διαρροής διαφράγματος χωρίς G+,3Q καμπύλη επιβεβλημένου φορτίου χωρίς διάφραγματα Μετακίνηση d (m) (γ) (δ) Σχήμα 6. Ανελαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου: (α) Διάγραμμα ροπών - καμπυλοτήτων του διαφράγματος, (β) Ανελαστική απόκριση του κτιρίου και οριακά σημεία διαρροής και αστοχίας και Κατανομή πλαστικών αρθρώσεων (γ) στον πρώτο όροφο και (δ) καθ ύψος στο κατάντη (εφελκυόμενο) ακραίο πλαίσιο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαφραγματική λειτουργία επηρεάζει σημαντικά τόσο τον ελαστικό σεισμικό σχεδιασμό όσο και τη μη γραμμική απόκριση του φορέα. Η ύπαρξη περιμετρικών τοιχωμάτων στο υπόγειο εισάγει απότομες αλλαγές στη βάση της ανωδομής, οι οποίες οδηγούν σε σημαντικές ανακατανομές διατμητικών δυνάμεων στα κατακόρυφα στοιχεία μέσω της πλάκας ισογείου ανάλογα με τη μεμβρανική δυσκαμψία στην περιοχή σύνδεσης πλάκας και τοιχώματος. Πέραν αυτού, προκύπτουν σημαντικές αξονικές δυνάμεις στην περίμετρο του διαφράγματος και στις συνδέσεις τοιχωμάτων, που λειτουργούν ως θλιπτήρες ελκυστήρες, με το διάφραγμα. Για την αποφυγή απορρόφησης ενέργειας στο διάφραγμα, ταυτόχρονα με την ασφαλή παραλαβή κατακορύφων φορτίων, ο σχεδιασμός των παραπάνω πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υπεραντοχή των τοιχωμάτων μέσω του συντελεστή α cd. 9

10 Στην περίπτωση πυρήνων που δρουν σαν λεπτότοιχες ανοιχτές διατομές, η παραμόρφωση των πλακών οδηγεί σε στρεπτική καταπόνηση των τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα αυτά να παραλαμβάνουν τέμνουσες και κατά τη διεύθυνση κάθετα στο σεισμό, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν στο σχεδιασμό μέσω άκαμπτων διαφραγμάτων. Το κριτήριο ΕΑΚ (2) ώστε να αγνοηθεί η διαφραγματική λειτουργία αναφέρεται στο λόγο των πλευρών του διαφράγματος σε κάτοψη. Εφόσον όμως η παραμόρφωση του διαφράγματος επηρεάζεται τόσο από τις συνθήκες στήριξης στο επίπεδο όσο και από την ευκαμψία του σε σχέση με τα τοιχώματα (άρα όχι μόνο από τις διαστάσεις), κρίνεται ότι η διάταξη αυτή χρειάζεται να αναθεωρηθεί, κατά τα πρότυπα του ICBO (1997). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Applied Technology Council (1996), Seismic Evaluation and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings, Report ATC 4 / SSC 96 1, Palo Alto. Boroschek R., S. Mahin and C. Zeris, (199), Seismic Response and Analytical Modeling of Three Instrumented Buildings, 4 th U.S. Natl Conf. of Earthqu. Eng., Palm Springs. Button M.R., Kelly T.E., Lindsay R.J., (1984), The Influence of Diaphragm Flexibility on the Seismic Response of Buildings, 8th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Computers and Structures Inc., (1995), SAP 2 Analysis Reference, Berkeley, California. Ζέρης Χ., (1989), Συστηματική Ενοργάνωση Κτιρίων. Εφαρμογές και Προβλήματα των Αναλύσεων των Επιταχυνσιογραφημάτων, 9ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Καλαμάτα. ICBO, (1997), Uniform Building Code, Whittier, California. Jain S. K. and Jennings P. C., (1985), Analytical Models for Low Rise Buildings with Flexible Floor Diaphragms, Earthquake Engineering and Structural Dynamics,13, 2, pp Μαχαίρας Ε., (22), Διερεύνηση της διαφραγματικής λειτουργίας κτιρίων με τοιχία σε ελαστική και ανελαστική απόκριση, Πτυχιακή διατριβή, Εργ. ΟΣ, ΕΜΠ. Κωλέτσας Γ., (24), Διερεύνηση της διαφραγματικής λειτουργίας κτιρίων με κεντρικά και ακραία τοιχία και αλληλεπίδραση τοιχίου πλάκας για ελαστική και ανελαστική ανάλυση, Μεταπτυχιακή διατριβή, ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός, ΕΜΠ. Nakashima M., Huang T., Le-Wu L., (1984), Effect of Diaphragm Flexibility on Seismic Response of Building Structures, 8 th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Reinhorn A.M., Kunnath S.K., Panahshahi N., (1988), Modeling of R/C Building Structures with Flexible Floor Diaphragms, NCEER, Buffalo, New York. Roper, S.C., Iding, R.H., (1984), Appropriateness of the Rigid Floor Assumption for Buildings with Irregular Features, 8 th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Saffarini H. and Qudaimat M., (1992), In Plane Floor Deformations in RC Structures, Journal of Structural Engineering, 118, 11, pp Fleischman R., Farrow K. and K. Eastman, (22), Seismic Performance of Perimeter Lateral - System Structures with Highly Flexible Diaphragms, Earthquake Spectra, 18, 2, pp ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ, (1999), Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, ΕΑΚ 2, Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ, (2), Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2, Αθήνα. 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΥΠΡΟΥ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10 Παράδειγμα Εφαρμογής Στατική και Δυναμική ανάλυση διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3,

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3, Ανελαστική συµπεριφορά κτιρίων προσεισµικά ενισχυµένων µε την τεχνική των «µετατεταγµένων δίσκων» Inelastic behaviour of existing buildings which are seismic upgraded using the staggered shear panel technique

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Νέο πρόγραμμα Η/Υ Στατικών Μελετών Κτιρίων Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Οικονομική Αποτίμηση Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο Τεχνικός Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα