Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings Χρήστος ΖΕΡΗΣ 1, Ευάγγελος ΜΑΧΑΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διερευνάται η επιρροή της παραδοχής του μη παραμορφώσιμου διαφράγματος στο επίπεδο στη σεισμική απόκριση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παραμόρφωση αυτή δεν είναι αμελητέα και επηρεάζει την δυναμική απόκριση ολόκληρου του φορέα και τα μεγέθη σχεδιασμού των δομικών στοιχείων, ενώ, σε μικρούς λόγους μήκους προς πλάτος, επιτρέπεται κανονιστικά να αγνοείται. Για τη διερεύνηση των φαινομένων και ενδεχόμενων αποκλίσεων στην πρόβλεψη της απόκρισης λόγω διαφραγματικής λειτουργίας, θεωρούνται δύο τύποι δομικών συστημάτων που απαντώνται συχνά σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κτίρια διαστασιολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και ακολούθως εξετάζεται η συμπεριφορά τους τόσο στην ελαστική όσο και στην ανελαστική περιοχή, για αύξουσα εγκάρσια μετατόπιση. Διερευνάται η ανακατανομή των εντατικών μεγεθών του φέροντος οργανισμού, οι παραμορφώσεις και οι κατανομές ανελαστικών αρθρώσεων, με ή χωρίς τη διαφραγματική λειτουργία. ABSTRACT : A common assumption in the model formulation during seismic analysis of reinforced concrete buildings is that the diaphragms are rigid in plane with negligible deformations. Following the Greek seismic code, for low slab width to depth ratios these can be ignored. Such deformations however are not negligible, particularly in cases of rigid wall frame systems, having few lateral force resisting elements. The slab wall interaction in these cases influences the dynamic characteristics of the structure as well as the lateral force redistribution. In order to investigate the influence of the diaphragm, two typical building systems are considered, one with and one without diaphragmatic action and are analyzed in the inelastic range under static pushover response. The building response in the elastic and in the inelastic ranges is established and the errors that arise in the seismic design force and member ductility demand predictions, in the two building directions, are evaluated. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στην πλειοψηφία των ελαστικών στατικών και δυναμικών αναλύσεων για τη διαστασιολόγηση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ) γίνεται η παραδοχή της άκαμπτης λειτουργίας των διαφραγμάτων στους ορόφους. Συγκεκριμένα, κατά την προσομοίωση θεωρείται ότι οι πλάκες και η σύνδεσή τους με τα κατακόρυφα στοιχεία παραμένουν απαραμόρφωτες στο επίπεδο τους κατά την οριακή σεισμική διέγερση. Αποτέλεσμα αυτής της παραδοχής είναι να 1 Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Απόφοιτος ΔΠΜΣ Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

2 μειώνονται σημαντικά οι βαθμοί ελευθερίας κατά την επίλυση και, συνεπώς, να επιτυγχάνεται μείωση του μεγέθους του μητρώου δυσκαμψίας του φορέα και των βαθμών ελευθερίας. Επί πλέον, με την παραδοχή του άκαμπτου διαφράγματος είναι δυνατή η αποτίμηση του δείκτη ευστρεπτότητας της κατασκευής, ενώ μειώνεται σημαντικά και η πιθανότητα εμφάνισης αριθμητικών προβλημάτων σύγκλισης στην επίλυση κατά την αντιστροφή των μητρώων στιβαρότητας και τον υπολογισμό ιδιομορφών και ιδιοπεριόδων. Η παραμόρφωση των πλακών στο επίπεδό δεν είναι αμελητέα και επηρεάζει τη δυναμική απόκριση του κτιρίου και, συνεπώς, τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού του, όταν υπάρχει μεγάλος λόγος μήκους προς πλάτους της κάτοψης ορόφου. Πέραν αυτού, η αποφυγή προσομοίωσης της εύκαμπτης (μη διαφραγματικής) λειτουργίας εισάγει σφάλματα: i) στην τοπική πρόβλεψη της επάρκειας σύνδεσης του διαφράγματος με τα κατακόρυφα στοιχεία, ii) στην αξονική δύναμη (και άρα όπλιση) των δοκών που συνδέονται με αυτά (εσωτερικές και περιμετρικές), iii) στην ακριβέστερη προσομοίωση της ακαμψίας και τη σύζευξη των ιδιομορφών του φορέα και, τέλος, iv) στον τρόπο παραλαβής των σεισμικών φορτίων στις δύο κύριες διευθύνσεις της κατασκευής (Roper and Iding, 1984, Button, Kelly and Lindsay, 1984, Nakashima, Huang and Le-Wu, 1984). Για αυτό το λόγο, στην παρούσα διερευνάται η επιρροή του διαφράγματος θεωρώντας δύο τυπικά δομικά συστήματα ΟΣ, εκ των οποίων το μεν ένα δεν εμπίπτει στα δομικά συστήματα που απαιτούν μη διαφραγματική επίλυση κατά τα κριτήρια του ΕΑΚ (2) ενώ το άλλο εμπίπτει μεν, πλην όμως εμφανίζει ιδιαιτερότητες στην μη γραμμική του απόκριση (λόγω επιρροής του διαφράγματος) οι οποίες δεν δύνανται να εντοπισθούν στο συμβατικό ελαστικό σχεδιασμό. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας στον αντισεισμικό σχεδιασμό Οι Jain και Jennings (1985) ανέπτυξαν αναλυτικές μεθόδους για τη δυναμική γραμμική ανάλυση στο χώρο κτιρίων με δύσκαμπτα κατακόρυφα τοιχώματα και παραμόρφωση των διαφραγμάτων. Η μεθοδολογία εφαρμόσθηκε σε φορείς με καθορισμένη γεωμετρία, παρέχοντας, ανάλογα με τη μορφολογία και την κανονικότητα των τοιχωμάτων, ακριβείς είτε προσεγγιστικές εκτιμήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών τέτοιου τύπου κατασκευών σε ελαστική απόκριση. Πλέον λεπτομερείς επιλύσεις δομικών συστημάτων από τους Saffarini and Qudaimat (1992) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων ποσοτικοποίησαν το σφάλμα λόγω της παραδοχής άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας στην πρόβλεψη της ελαστικής συμπεριφοράς πολυώροφων κατασκευών με τοιχώματα. Πέραν από την ανάλυση, η ανάπτυξη συστηματικής ενοργάνωσης με πολλαπλά καταγραφικά σε κτίρια ΟΣ, απέδωσε πολλές περιπτώσεις κτιριακών καταγραφών είτε με απλή επιρροή είτε με σημαντική επαλληλία απόκρισης διαφράγματος και κατασκευής σε σεισμό, ανάλογα με τη δυσκαμψία των στοιχείων παραλαβής του σεισμού (Ζέρης 1989, Boroschek Mahin and Zeris, 199). Για τη μελέτη της επιρροής των διαφραγμάτων στον ανελαστικό σχεδιασμό, τα εύκαμπτα διαφράγματα θεωρήθηκαν σαν ισοδύναμα ραβδόμορφα πεπερασμένα στοιχεία δοκού, με καμπτικές και στροφικές ιδιότητες σε παλαιότερες (Reinhorn, Kunnath and Panahshahi, 1988) αναλύσεις. Ομοίως, σε μια πλέον πρόσφατη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης προκατασκευασμένων σταθμών αυτοκινήτων σε πρόσφατους σεισμούς, η διαφραγματική 2

3 λειτουργία προσομοιώθηκε με ισοδύναμα μονοβάθμια συστήματα ανά όροφο (Fleischman, Farrow and Eastman, 22). Η συνεισφορά του διαφράγματος σε κτίρια μελετημένα κατά ΕΑΚ (2) μελετήθηκε στην ελαστική (Μαχαίρας, 22) και στην ανελαστική περιοχή (Κωλέτσας, 24) για συγκεκριμένες μορφές δομικών συστημάτων πολυωρόφων κτιρίων ΟΣ, όπως περιγράφονται στην παρούσα. Σχεδιασμός κτιρίων ΟΣ με εύκαμπτα διαφραγματικά χαρακτηριστικά Ο απαιτήσεις σχεδιασμού κτιρίων με ευκαμψία διαφραγμάτων (ΕΑΚ, 2, Παρ ) προϋποθέτουν ότι όταν δεν είναι εξασφαλισμένη η διαφραγματική λειτουργία η απλοποιητική παραδοχή τριών βαθμών ελευθερίας ανά στάθμη δεν αναπαράγει πλήρως την κατανομή των αδρανειακών φορτίων, με αποτέλεσμα την ανάγκη λεπτομερέστερης προσομοίωσης. Ταυτόχρονα (Παρ. 3.5), η εφαρμογή της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου δεν είναι δυνατή χωρίς τη διαφραγματική λειτουργία των πλακών, καθώς δεν προσομοιώνεται η στρεπτική απόκριση των διαφραγμάτων. Ούτως ή άλλως η διαφραγματική λειτουργία είναι απαραίτητη συνθήκη για την εξεύρεση του βαθμού κανονικότητας των κτιρίων, ο οποίος επηρεάζει το επίπεδο σεισμικής αντοχής. Όταν δεν γίνεται ακριβέστερος έλεγχος, θεωρείται ότι η διαφραγματική λειτουργία δεν εξασφαλίζεται σε περιπτώσεις ι) επίμηκων ορθογωνικών κτιρίων με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του τέσσερα και ιι) πλακών με ανοίγματα. Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση διαφραγμάτων ανάλογα με την ευκαμψία τους. Σχέση Μετατόπισης Παραμόρφωσης Κατηγορία Διαφράγματος L (m) Επιτρεπτό α = L/b Μετατόπιση ορόφου, c b Παραμόρφωση διαφράγματος, a a > 2c Εύκαμπτο : 1 Σεισμική δύναμη 2c > a > 1 / 2c Δύσκαμπτο 1 6 2½ : 1 L a < 1 / 2c Άκαμπτο ½ : 1 1 Η επιρροή των διαφραγμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη. 2 Η επιρροή των διαφραγμάτων επιτρέπεται να αγνοηθεί. Στον αντισεισμικό Κανονισμό των ΗΠΑ (ICBO, 1997) η λειτουργία του διαφράγματος προσομοιώνεται σαν ένα δικτύωμα όπου ο δίσκος του διαφράγματος αντιστοιχεί στον κορμόδικτύωμα το οποίο παραλαμβάνει την τέμνουσα και οι δοκοί ή τα τοιχώματα της περιμέτρου λειτουργούν ως πέλματα, τα οποία παραλαμβάνουν τις καμπτικές διαφραγματικές τάσεις. Σε αυτό το προσομοίωμα, οι εσωτερικές δοκοί λειτουργούν ως ενισχυτικές νευρώσεις του κορμού. Πέραν από τη διαφορά προσομοίωσης, όμως, η οποία δεν είναι άμεσα καθορισμένη και στον ΕΑΚ (2) και άρα έγκειται στην ευχέρεια του Μελετητή, ο παραπάνω Κανονισμός διαφοροποιείται από τον ΕΑΚ (2) στον καθορισμό ποσοτικοποίηση αυτής της μορφής ακανονικότητας: σε αυτή την περίπτωση, αντί να γίνεται χρήση απλών γεωμετρικών αναλογιών η κατηγοριοποίηση των διαφραγμάτων οριοθετείται ανάλογα με την παραμόρφωσή τους υπό τη σεισμική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δυσκαμψίες των τοιχωμάτων και του δίσκου εντός του επιπέδου (Πίνακας 1). Η εν λόγω παραμόρφωση 3

4 του διαφράγματος υπολογίζεται σαν το άθροισμα του καμπτικού (Δ f ) και του διατμητικού βέλους (Δ w ), θεωρώντας το διάφραγμα σαν υψίκορμη δοκό (Εξίσωση 1): Δ f = 5wL 4 / 384EI, Δ w = α WL / 8A w G (1) όπου E το μέτρο ελαστικότητας και G το διατμητικό μέτρο του σκυροδέματος, w και W το ομοιόμορφα κατανεμημένο και το συνολικό, σεισμικό φορτίο ορόφου, αντίστοιχα, Ι και A w η ροπή αδρανείας και το διατμητικό εμβαδόν του δίσκου, L το μήκος του διαφράγματος (διάσταση κάθετα στο σεισμό) και α = L/b, ο λόγος μήκους L προς πλάτος b της πλάκας. Όπως και παραπάνω, για την αποφυγή αναλυτικότερης πρόβλεψης της συμπεριφοράς των διαφραγμάτων δίδονται περιορισμοί στο λόγο α και τις διαστάσεις του κτιρίου (Πίνακας 1). ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΠΥΡΗΝΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ Στην παρούσα διερευνήθηκε αρχικά η επίδραση της διαφραγματικής ευκαμψίας στην άλληλεπίδραση των άκαμπτων τοιχωμάτων και των πλαισίων ανωδομής κτιρίου με τα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου, σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις της κάτοψης είναι τέτοιες ώστε τα φαινόμενα διαφραγματικής να θεωρούνται αμελητέα κατά ΕΑΚ (2). Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε ένα τυπικό πενταόροφο κτίριο με υπόγειο, αποτελούμενο από μικτό σύστημα πλαισίου τοιχωμάτων ΟΣ και υπόγειο με περιμετρικά τοιχώματα (Σχήμα 1). Θεωρήθηκε ένα εύρος διαστάσεων της πλάκας οροφής υπογείου και του ύψος ορόφων ώστε να διερευνηθεί η επιρροή της σχετικής ευκαμψίας διαφράγματος / τοιχωμάτων, ενώ το κάθε κτίριο επιλύθηκε ανελαστικά, υπό αυξανόμενη εγκάρσια κατανεμημένη δύναμη (pushover). Σχήμα 1. Κάτοψη του Κτιρίου Α και προσομοίωμα επίλυσης Η/Υ. Στο μέσο της κάτοψης διακρίνεται το άνοιγμα κλιμακοστασίου-ανελκυστήρα ενώ σημειώνεται το κεντρικό τοίχωμα που διερευνάται. Παραδοχές σχεδιασμού και μόρφωση του φορέα Η κάτοψη της ανωδομής ήταν κανονική ορθογωνικού σχήματος και διαστάσεων 24m x 4m, σε κανονικό κάναβο 8m x 8m. Οι διαστάσεις της πλάκας ισογείου (ενιαίου πάχους 2cm) τροποποιήθηκαν κατά περίπτωση ανάλογα με το δομικό σύστημα υπό διερεύνηση τηρώντας τον κάναβο παραπάνω. Θεωρήθηκαν διαστάσεις κάτοψης δαπέδου ισογείου ίσες προς: i) 48m x 32m (L/b ίσο προς 1.5), ii) 64m x 32m (L/b ίσο προς 2.) και iii) 8m x 32m (L/b ίσο προς 2.5). Αντίστοιχα, το ύψος ορόφου θεωρήθηκε ότι λαμβάνει τις τιμές 3., 4. και 5.m σε κάθε περίπτωση, σταθερό σε κάθε στάθμη. Λόγω του ότι ο μέγιστος λόγος L/b ήταν ίσος προς 2.5, ο δε μέγιστος λόγος ανοίγματος στην πλάκα προς το σύνολο της κάτοψης ήταν έως 7%, η διαφραγματική λειτουργία δύναται να αγνοηθεί κατά ΕΑΚ (2). 4

5 Οι δοκοί ήταν διαστάσεων 25/5 cm, τα δε υποστυλώματα ήταν τετράγωνα, με κλιμακούμενες διαστάσεις παρειάς στις στάθμες υπογείου, ισογείου, πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου: 6, 55, 45, 4, 35, 35 cm για τα εξωτερικά πλαίσια και 75, 65, 6, 5, 45, 35cm για τα εσωτερικά πλαίσια, αντιστοίχως. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων υπολογίστηκαν ώστε να περιορισθεί η αξονική στο συνδυασμό σεισμικών δράσεων σε ποσοστό.65 τα μέγιστης θλιπτικής αντοχής τους. Στη διαμήκη διεύθυνση που μελετήθηκε (διεύθυνση Y, Σχήμα 1, κάθετα στη διάσταση L), τοποθετήθηκαν δύο κεντρικά τοιχώματα 3/8, παραλαμβάνοντας το σύνολο του σεισμικού φορτίου. Στην εγκάρσια διεύθυνση (διεύθυνση Χ, Σχήμα 1) τοποθετήθηκαν τοιχώματα Τ3/4 στις τέσσερις γωνίες της κάτοψης, συμμετρικά, ώστε να παραλάβουν το συνολικό σεισμικό φορτίο κατά Χ. Το κτίριο διαστασιολογήθηκε κατά ΕΚΩΣ - ΕΑΚ (2) για ομοιόμορφα κατανεμημένο μόνιμο φορτίο 2,5 kν/m 2 (φορτίο επικάλυψης) συν το φορτίο περιμετρικής τοιχοποιίας 1 kn/m και κινητό 2, kν/m 2. Το σεισμικό φορτίο σχεδιασμού υπολογίσθηκε για σεισμικότητα Ζώνης Ι, συντελεστή συμπεριφοράς q ίσο προς 3.5 και συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι ίσο προς 1.. Το κτίριο προσομοιώθηκε με ελαστικά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους για τις πλάκες και με ραβδόμορφα στοιχεία για τις δοκούς, τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα, τοποθετούμενα στον κεντροβαρικό άξονα με άκαμπτες συνδέσεις στα άκρα (SAP 2, 1995). Εναλλακτικά, τα τοιχώματα προσομοιώθηκαν και με λεπτομερέστερη προσομοίωση από γραμμικά στοιχεία κελύφους (λόγω περιορισμού του λογισμικού επίλυσης), για την εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής. Για την περίπτωση διαστάσεων ισογείου 24m x 4m, οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου ήταν.76 και.49 sec στις δύο κύριες διευθύνσεις απόκρισης κατά X και Y, αντίστοιχα, με μικρές διαφοροποιήσεις λόγω διαφραγματικής ή μη λειτουργίας. Στην παρούσα παρουσιάζονται κυρίως οι διαφοροποιήσεις στα ελαστικά μεγέθη σχεδιασμού, λόγω της διαφραγματικής λειτουργίας. Η ανελαστική μεταφορά του φορτίου στο ισόγειο μελετήθηκε διεξοδικότερα με λεπτομερέστερη προσομοίωση του υποσυστήματος τοίχωμα - πλάκα ισογείου (Κωλέτσας, 24) με μη γραμμικά χωρικά πεπερασμένα στοιχεία. Κατανομές σεισμικών εντατικών μεγεθών Τα αποτελέσματα της γραμμικής επίλυσης για τον έλεγχο των μεγεθών σχεδιασμού του κτιρίου για διάφορες παραμέτρους (L/b και ύψος ορόφου) παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 2(α) - 2(δ). Παρατηρείται ότι θεωρώντας το άκαμπτο διάφραγμα, η ροπή του κεντρικού τοιχώματος έλαβε τη μέγιστη τιμή της στη στάθμη του ισογείου, με σημαντική περαιτέρω απομείωση στη στάθμη πάκτωσης του θεμελίου, ενώ καθορίζει μέσω της αντίστοιχης αντοχής τον ικανοτικό σχεδιασμό και τη συνολική όπλιση του τοιχώματος καθ ύψος. Αντίθετα, χωρίς διαφραγματική λειτουργία, η ροπή στο ισόγειο είναι μικρότερη από την ροπή βάσης του τοιχώματος στο υπόγειο, γεγονός που επηρεάζει ουσιαστικά τόσο τις ροπές σχεδιασμού στο ισόγειο και στη θεμελίωση όσο και τη συνολική κατανομή σχεδιασμού λόγω ικανοτικής ροπής (ροπή αντίστασης επί τον αυξητικό ικανοτικό συντελεστή α CD ), σε όλο το ύψος του τοιχίου. Γενικά, αγνοώντας την άκαμπτη διαφραγματική λειτουργία το τοίχωμα και η θεμελίωσή του διαστασιολογούνται με τα πραγματικά φορτία, υπέρ της ασφαλείας, καθώς το διάγραμμα ικανοτικών ροπών σχεδιασμού είναι μεγαλύτερο σε όλο το ύψος του τοιχίου σε σχέση με του άκαμπτου διαφράγματος. Η παραδοχή, άρα, άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας, ακόμη και αν συντηρητικά επεκταθεί ο οπλισμός ισογείου μέχρι τη θεμελίωση, 5

6 είναι κατά της ασφαλείας, όπως προκύπτει από τον ικανοτικό σε κάμψη με βάση το μη διαφραγματικό διάγραμμα ροπών καθ ύψος. Ύψος (m) Διάγραμμα ροπών τοιχίου κτιρίου με l/b=2.5 και ύψος υπογείου 4m 2 με διαφραγμα 18 xωρίς διαφραγμα Pοπή Μ (ΚΝm) Ύψος (m) Διάγραμμα τεμνουσών τοιχίου κτιρίου με l/b=2.5 και ύψος υπογείου 5m με διαφράγματα χωρίς διαφράγματα μεμβρανική ακαμψία Χ 5 μεμβρανική ακαμψία Χ 1/ Τέμνουσα V (KN) (α) (β) Σφαλματα της ροπής στην βάση του τοιχίου Τέ μνουσες εσωτ ερικού υποστυλώματος δίπλα στο τοιχίο στο κτίριο με l/b=2.5 και ύψος ορόφου υπογείου 5m Ποσοστό σφάλματος ροπής στην βάση (Μ- Μd)/Μd 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 25.82% 39.27% 33.2% l/b= % 37.22% l/b= % 3.7% M : ροπή χωρίς διαφραγματική Μd : ροπή με διαφραγματική 3m ύψος υπογείου 4m ύψος υπογείου 5m ύψος υπογείου 39.88% 47.95% l/b=2.5 Ύψος (m) με δι αφραγμ ατι κή χωρίς διαφραγματική Σε ισ μική τέμνουσα (KN) (γ) (δ) Σχήμα 2. Επιρροή της διαφραγματικής λειτουργίας στα διαγράμματα εντατικών μεγεθών κατά Y: (α) Ροπή, (β) Τέμνουσα κεντρικού τοιχώματος, (γ) Ποσοστιαίο σφάλμα της ροπής στη βάση του τοιχώματος στο ισόγειο, ανάλογα με τις διαστάσεις του ισογείου και το ύψος ορόφου και (δ) Τέμνουσα υποστυλωμάτων (Μαχαίρας, 22). Η δρώσα τέμνουσα βάσης του τοιχώματος στο υπόγειο αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τη διαφραγματική παραδοχή, ανάλογα και με τη μεμβρανική δυσκαμψία στο ισόγειο (είτε ρηγματωμένη είτε πλέον δύσκαμπτη, λόγω του υψίσυχνου της σεισμικής φόρτισης). Ουσιαστικά, όσο αυξήθηκε ο λόγος L/b του διαφράγματος και μειώθηκε η δυσκαμψία του, τόσο περισσότερο μειώθηκε το ποσοστό σεισμικής τέμνουσας που μεταφέρεται στα τοιχώματα υπογείου και άρα παραλήφθηκε από τα κεντρικά τοιχώματα στο υπόγειο, ανεξάρτητα από το ύψος ορόφου του υπογείου. Το γεγονός αυτό επηρέασε τελικά τον συντελεστή παραλαμβανόμενης τέμνουσας η w και άρα την ικανοτική όπλιση υποστυλωμάτων. Αντίστοιχη διαφοροποίηση της τέμνουσας παρατηρήθηκε και στα υποστυλώματα του ισογείου και υπογείου (Σχήμα 2(δ)). Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί, ότι από την επίλυση εύκαμπτου διαφράγματος, η οποία, ας σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική σε αυτό το δομικό σύστημα, η αξονική δύναμη σχεδιασμού στις δοκούς «χαληνούς» που συντρέχουν στα τοιχώματα (βλ. Σχήμα 1), αύξησε σημαντικά τον απαιτούμενο οπλισμό στη σύνδεση (σε ποσοστό οπλισμού ίσο με 3% του εμβαδού), υιοθετώντας την παραδοχή να παραμείνει ελαστικός ο μηχανισμός μεταφοράς τέμνουσας από το τοίχωμα προς το διάφραγμα, οπότε τα φορτία αυξήθηκαν κατά τον ικανοτικό συντελεστή τοιχωμάτων α CD q. 6

7 ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Το κτίριο Β ήταν τριώροφο κτίριο ΟΣ πεπλατυσμένο σε κάτοψη (L/b ίσο με 5), εφοδιασμένο με εγκάρσια ακραία τοιχώματα που παρελάμβαναν το σύνολο του σεισμού και εσωτερικό σύστημα δοκών υποστυλωμάτων σε τακτό κάναβο για την παραλαβή των κατακορύφων. Η μορφή του απαντάται σε κτίρια με ανοιχτό ισόγειο όπως σχολεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί αυτοκινήτων κ.ά. Υ Χ Σχήμα 3. Κάτοψη του Κτιρίου Β και προσομοίωμα επίλυσης Η/Υ. Διακρίνονται τα τοιχώματα μορφής κατακόρυφης ανοικτής διατομής, στα άκρα της κατασκευής. Παραδοχές σχεδιασμού και κατανομές σεισμικών εντατικών μεγεθών Η κάτοψη του κτιρίου ήταν ορθογωνική διαστάσεων 12m x 6m με δέκα φατνώματα πλάτους 6m και ύψος ορόφων 3m. Οι δοκοί ήταν διαστάσεων 3/5 cm ενώ οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων ήταν 3/45 cm εσωτερικά και 35/35 cm περιμετρικά σε ισόγειο και πρώτο, μειούμενες σε 3/4 cm εσωτερικά και 3/3 cm περιμετρικά στον δεύτερο. Το πάχος των πλακών ήταν ενιαίο 14 cm στις εσωτερικές πλάκες και 16 cm στα ακραία φατνώματα. Τα φορτία σχεδιασμού περιελάμβαναν ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 2,5 kν/m 2 μόνιμο και 2,5 kν/m 2 κινητό, πλέον το βάρος της περιμετρικής τοιχοποιίας, ίσο προς 1 kn/m. Για την παραλαβή του σεισμικού φορτίου το κτίριο έφερε δύο τοιχώματα Τ25/12 cm στα άκρα κατά Y και τέσσερα τοιχώματα Τ25/6 cm κατά X, συμμετρικά τοποθετημένα στην περίμετρο και συνδεδεμένα και με τα διαφράγματα, σε μορφή ανοικτής διατομής (Σχήμα 3). Το σεισμικό φορτίο σχεδιασμού υπολογίσθηκε για σεισμικότητα Ζώνης ΙΙ, συντελεστή συμπεριφοράς q=3.5, συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι =1. και ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης 5%. Το κτίριο μελετήθηκε κατά ΕΚΩΣ - ΕΑΚ (2) θεωρώντας άκαμπτη λειτουργία των πλακών και λαμβάνοντας υπόψη την ευκαμψία του διαφράγματος σε σεισμό. Οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου, θεωρώντας μερικά ρηγματωμένες διατομές κατά ΕΑΚ (2), υπολογίσθηκαν ίσες με.12 και.1 sec στις δύο κύριες διευθύνσεις απόκρισης κατά X και Y, αντίστοιχα. Κατά την επίλυση του κτιρίου με την παραδοχή του εύκαμπτου διαφράγματος, η ιδιοπερίοδος Τ y διπλασιάστηκε στα.21 sec, ενώ δεν υπήρξε ουσιαστική τροποποίηση της Τ x. Η θεώρηση εύκαμπτου διαφράγματος τροποποίησε ουσιαστικά τα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού ακραίων τοιχωμάτων και εσωτερικών πλαισίων σε κάθε όροφο: στο Σχήμα 4 συγκρίνονται τα σεισμικά φορτία των πλακών σε κάθε στάθμη με βάση τις ελαστικές ιδιομορφές του εύκαμπτου διαφράγματος, με τα αντίστοιχα λόγω άκαμπτης διαφραγματικής λειτουργίας. Σαν αποτέλεσμα της εύκαμπτης προσομοίωσης, οι περιμετρικές διαμήκεις δοκοί (κατά Χ, Σχήμα 5), αρχικά διαστάσεων 3/5 cm όπως και οι εγκάρσιες εσωτερικές 7

8 δοκοί, αυξήθηκαν σε 3/15 cm για να παραληφθούν οι εφελκυστικές δυνάμεις λόγω της μη διαφραγματικής λειτουργίας, ταυτόχρονα με την κάμψη λόγω κατακορύφων. Σεισμικές δυνάμεις κατά Y εφαρμοζόμενες στους κόμβους των στοιχείων κελύφους των πλακών 2ος όροφος χωρίς D 1ος όροφος χωρίς D 12 ισόγειο χωρίς D 2ος όροφος με D V V Y X V V Σεισμική δύναμη (KN) ισόγειο με D 1ος όροφος με D Cφ Cφ 2 Αξονική N (KN) Διάγραμμα αλληλεπίδρασης N-M περιμετρικής δοκού Δ3/5 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης Συνδυασμός G+.3Q+3.5(EQY+.3EQX) Συνδυασμός G+.3Q Συνδυασμός 1.35G+1.5Q Ροπή Μ (ΚΝm) Ύψος (m) Απόσταση Χ (m) D=Διάφραγμα (α) (β) Σχήμα 4. Επιρροή της διαφραγματικής ευκαμψίας στα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού: (α) Στατικό προσομοίωμα παραλαβής φορτίου και, (β) Κατανομή σεισμικού φορτίου ορόφων λαμβάνοντας υπόψη την μη διαφραγματική λειτουργία και σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του άκαμπτου διαφράγματος. Διάγραμμα τεμνουσών τοιχίου κατά Χ για σεισμική φόρτιση κατά Υ Τέμνουσα V (KN) χωρίς διαφραγματική με διαφραγματική (α) (β) Σχήμα 5. Επιρροή του διαφράγματος στα σεισμικά μεγέθη σχεδιασμού: (α) Εντατικά μεγέθη ορθής έντασης στις κρίσιμες διατομές των διαμήκων περιμετρικών δοκών και (β) Τέμνουσα σχεδιασμού στα διαμήκη τοιχώματα (διεύθυνση X) λόγω σεισμού κατά Y. Λόγω της εύκαμπτης λειτουργίας του διαφράγματος εγκαρσίως σαν δοκού με μερική πάκτωση στους ακραίους πυρήνες ανοιχτής διατομής U, η ροπή και οι τέμνουσες που παρέλαβαν τα τοιχώματα στα άκρα ήταν συνάρτηση τόσο του σεισμικού φορτίου όσο και της σχετικής δυσκαμψίας τοιχωμάτων - διαφράγματος. Πέραν αυτού, τα ακραία τοιχώματα παρέλαβαν τη σεισμική ροπή πάκτωσης της πλάκας, λόγω σεισμού κατά Y, σαν δίπολο τεμνουσών δυνάμεων κατά X, με αποτέλεσμα η τέμνουσα σχεδιασμού σε αυτή τη διεύθυνση να αυξηθεί σημαντικά λόγω διαφραγματικής ευκαμψίας (Σχήμα 5(β)). Ανελαστική απόκριση του κτιρίου σε αύξουσα εγκάρσια μετατόπιση οροφής Η κατασκευή αναλύθηκε ανελαστικά κατά Υ σε αύξουσα μετατόπιση της οροφής του κεντρικού εγκάρσιου πλαισίου. Λόγω περιορισμών του λογισμικού επίλυσης, τα διαγράμματα ανελαστικής απόκρισης στην κάθε περίπτωση που μελετήθηκε (διαφραγματική και μη λειτουργία) υπολογίσθηκαν θεωρώντας μη γραμμική απόκριση των ραβδόμορφων στοιχείων, ενώ τα στοιχεία κελύφους της πλάκας παρέμειναν ελαστικά. Αρχικά υπολογίσθηκαν τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά του διαφράγματος σε κάμψη εντός επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση της αντοχής των αρνητικών οπλισμών στις περιμετρικές δοκούς λόγω της ταυτόχρονης παραλαβής και των κατακορύφων φορτίων στο σεισμικό συνδυασμό (Σχήμα 6(α)). Θεωρήθηκε κατά περίπτωση κατανομή των ισοδύναμων αδρανειακών φορτίων λόγω εύκαμπτου ή όχι διαφράγματος (Σχήμα 6(β)), ενώ υπολογίσθηκαν οι οριακές τέμνουσες 8

9 διαρροής τόσο των τοιχωμάτων όσο και των διαφραγμάτων, βάσει σχεδιασμού. Ειδικότερα για το εύκαμπτο διάφραγμα, σημειώνεται η δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στα τοιχώματα της περιμέτρου κατά Χ, λόγω εγκάρσιου σεισμού. Ενδεικτικά, οι κατανομές πλαστικών αρθρώσεων στα πλαίσια αποτυπώνονται σε όψη και κάτοψη στα Σχήματα 6(γ) και 6(δ), στην περιοχή του σημείου επιτελεστικότητας αυξημένου κατά 5% (κατά ATC-4, 1996). Λόγω του εφελκυσμού, οι δοκοί διαρρέουν στο σύνολο του μήκους τους, επηρεάζοντας και τη φέρουσα ικανότητα κατακόρυφων φορτίων. 2 Υ 18 Αστοχία Αστοχία Χ 16 (α) (β) 14 ) N (K V12 ς η σ ά β1 α σ υ ο ν 8 έ μ Τ Τ2 eff Διαρροή τοιχίων κατά Y Τ1eff Διαρροή τοιχίων κατά Y Διαρροή τοιχίων κατά X καμπύλη επιβεβλημένου φορτίου με διάφραγματα Σημείο επιτ. τέμνουσα διαρροής διαφράγματος με Δ3/5 Σημείο επιτ. τέμνουσα διαρροής διαφράγματος με Δ3/15 τέμνουσα διαρροής διαφράγματος χωρίς G+,3Q καμπύλη επιβεβλημένου φορτίου χωρίς διάφραγματα Μετακίνηση d (m) (γ) (δ) Σχήμα 6. Ανελαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου: (α) Διάγραμμα ροπών - καμπυλοτήτων του διαφράγματος, (β) Ανελαστική απόκριση του κτιρίου και οριακά σημεία διαρροής και αστοχίας και Κατανομή πλαστικών αρθρώσεων (γ) στον πρώτο όροφο και (δ) καθ ύψος στο κατάντη (εφελκυόμενο) ακραίο πλαίσιο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαφραγματική λειτουργία επηρεάζει σημαντικά τόσο τον ελαστικό σεισμικό σχεδιασμό όσο και τη μη γραμμική απόκριση του φορέα. Η ύπαρξη περιμετρικών τοιχωμάτων στο υπόγειο εισάγει απότομες αλλαγές στη βάση της ανωδομής, οι οποίες οδηγούν σε σημαντικές ανακατανομές διατμητικών δυνάμεων στα κατακόρυφα στοιχεία μέσω της πλάκας ισογείου ανάλογα με τη μεμβρανική δυσκαμψία στην περιοχή σύνδεσης πλάκας και τοιχώματος. Πέραν αυτού, προκύπτουν σημαντικές αξονικές δυνάμεις στην περίμετρο του διαφράγματος και στις συνδέσεις τοιχωμάτων, που λειτουργούν ως θλιπτήρες ελκυστήρες, με το διάφραγμα. Για την αποφυγή απορρόφησης ενέργειας στο διάφραγμα, ταυτόχρονα με την ασφαλή παραλαβή κατακορύφων φορτίων, ο σχεδιασμός των παραπάνω πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υπεραντοχή των τοιχωμάτων μέσω του συντελεστή α cd. 9

10 Στην περίπτωση πυρήνων που δρουν σαν λεπτότοιχες ανοιχτές διατομές, η παραμόρφωση των πλακών οδηγεί σε στρεπτική καταπόνηση των τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα αυτά να παραλαμβάνουν τέμνουσες και κατά τη διεύθυνση κάθετα στο σεισμό, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν στο σχεδιασμό μέσω άκαμπτων διαφραγμάτων. Το κριτήριο ΕΑΚ (2) ώστε να αγνοηθεί η διαφραγματική λειτουργία αναφέρεται στο λόγο των πλευρών του διαφράγματος σε κάτοψη. Εφόσον όμως η παραμόρφωση του διαφράγματος επηρεάζεται τόσο από τις συνθήκες στήριξης στο επίπεδο όσο και από την ευκαμψία του σε σχέση με τα τοιχώματα (άρα όχι μόνο από τις διαστάσεις), κρίνεται ότι η διάταξη αυτή χρειάζεται να αναθεωρηθεί, κατά τα πρότυπα του ICBO (1997). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Applied Technology Council (1996), Seismic Evaluation and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings, Report ATC 4 / SSC 96 1, Palo Alto. Boroschek R., S. Mahin and C. Zeris, (199), Seismic Response and Analytical Modeling of Three Instrumented Buildings, 4 th U.S. Natl Conf. of Earthqu. Eng., Palm Springs. Button M.R., Kelly T.E., Lindsay R.J., (1984), The Influence of Diaphragm Flexibility on the Seismic Response of Buildings, 8th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Computers and Structures Inc., (1995), SAP 2 Analysis Reference, Berkeley, California. Ζέρης Χ., (1989), Συστηματική Ενοργάνωση Κτιρίων. Εφαρμογές και Προβλήματα των Αναλύσεων των Επιταχυνσιογραφημάτων, 9ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Καλαμάτα. ICBO, (1997), Uniform Building Code, Whittier, California. Jain S. K. and Jennings P. C., (1985), Analytical Models for Low Rise Buildings with Flexible Floor Diaphragms, Earthquake Engineering and Structural Dynamics,13, 2, pp Μαχαίρας Ε., (22), Διερεύνηση της διαφραγματικής λειτουργίας κτιρίων με τοιχία σε ελαστική και ανελαστική απόκριση, Πτυχιακή διατριβή, Εργ. ΟΣ, ΕΜΠ. Κωλέτσας Γ., (24), Διερεύνηση της διαφραγματικής λειτουργίας κτιρίων με κεντρικά και ακραία τοιχία και αλληλεπίδραση τοιχίου πλάκας για ελαστική και ανελαστική ανάλυση, Μεταπτυχιακή διατριβή, ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός, ΕΜΠ. Nakashima M., Huang T., Le-Wu L., (1984), Effect of Diaphragm Flexibility on Seismic Response of Building Structures, 8 th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Reinhorn A.M., Kunnath S.K., Panahshahi N., (1988), Modeling of R/C Building Structures with Flexible Floor Diaphragms, NCEER, Buffalo, New York. Roper, S.C., Iding, R.H., (1984), Appropriateness of the Rigid Floor Assumption for Buildings with Irregular Features, 8 th World Conf. of Earthq. Eng., IV, San Francisco. Saffarini H. and Qudaimat M., (1992), In Plane Floor Deformations in RC Structures, Journal of Structural Engineering, 118, 11, pp Fleischman R., Farrow K. and K. Eastman, (22), Seismic Performance of Perimeter Lateral - System Structures with Highly Flexible Diaphragms, Earthquake Spectra, 18, 2, pp ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ, (1999), Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, ΕΑΚ 2, Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ, (2), Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2, Αθήνα. 1

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ.23 (ΝΟΚ) ΑΛΛΑΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ 529/03 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΟΥΝΙ ΑΝΝΕΤ & ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη ενός εξαώροφου κτιρίου, το οποίο μονώνεται σεισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1886 Σεισμική Αποτίμηση Υφιστάμενων Ασύμμετρων Κτηρίων με Μη-Γραμμικές Μεθόδους Ανάλυσης Seismic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα.

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Γ. Ν. ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Π.Ε. Α. Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Σύνοψη Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων και οι βασικές απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα