Ευρωκώδικας 8: 1: Σχεδιασµός Κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων"

Transcript

1 Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN :2004 1: Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας και Κριτήρια Συµµόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες και Σεισµική ράση 4. Σχεδιασµός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Σκυρόδεµα 6. Ειδικοί Κανόνες για Μεταλλικά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύµµεικτα Κτίρια από Χάλυβα και Σκυρόδεµα 8. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Ξύλο 9. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 10. Σεισµική Μόνωση 1

2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΦ. 4) 4.1 Γενικά 4.2 Χαρακτηριστικά των αντισεισµικών κτιρίων 4.3 οµική ανάλυση 4.4 Επιβεβαίωση ασφάλειας και λειτουργικότητας 2

3 Θεµελιώδη χαρακτηριστικά καλής κατασκευαστικής διάταξης ( 4.2) δοµική απλότητα οµοιοµορφία και συµµετρία αντοχή και δυσκαµψία σε δύο οριζόντιες διευθύνσεις αντοχή και δυσκαµψία σε έκκεντρη καταπόνηση διαφραγµατική λειτουργία στις στάθµες των ορόφων επαρκής θεµελίωση 3

4 οµική απλότητα Οµοιοµορφία, συµµετρία, επάρκεια Συστήµατα: - Επίπεδων συνεχών (σε κάτοψη) πλαισίων, από την µία άκρη του κτιρίου ως την άλλη. Απουσία εσοχών προεξοχών ή διακοπτόµενης κάτοψης (πατάρια σε τµήµα κάτοψης) ή έµµεσες στηρίξεις των δοκών, - Χρήση ορθογωνικών τοιχωµάτων, διαταγµένων σε δύο κάθετες οριζόντιες διευθύνσεις. Κανονικότητα: Γεωµετρική και στην κατανοµή της µάζας και της δυσκαµψίας (a), (b): Μη κανονικότητα σε κάτοψη (c), (d): Μη κανονικότητα καθ ύψος 4

5 Κανονικότητα σε κάτοψη συνθήκες κανονικότητας σε κάτοψη : L max <4L min και e x < 0,3 r x L max L min S r x M e x r x = Σ( x 2 EI y + ΣEI y y 2 EI x ) e ox 0,30. r x x,y αποστάσεις µεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων και του κέντρου ελαστικής στροφής S (r x ακτίνα δυστρεψίας) Συµµετρία και κανονικότητα σε κάτοψη Στρεπτική καταπόνηση διαφορά στην µετατόπιση λόγω σεισµού µεταξύ των απέναντι πλευρών της κάτοψης. Απαίτηση για µεγαλύτερη ικανότητα τοπικών παραµορφώσεων στην πλευρά µετις µεγαλύτερες µετατοπίσεις Αστοχία κτιρίου λόγω της στρεπτικής του απόκρισης γύρω από δύσκαµπτο γωνιακό κλιµακοστάσιο. Αθήνα, σεισµός courtesy: M. Fardis 5

6 Ο καθορισµός του κέντρου ελαστικής στροφής (center of stiffness) γίνεται ως εξής: - Στα µονώροφα κτίρια το κέντρο ελαστικής στροφής ορίζεται ως το κέντρο οριζόντιας δυσκαµψίας των κύριων αντισεισµικών µελών. - Στα πολυώροφα κτίρια µπορεί να γίνει µόνο προσεγγιστικός καθορισµός του κέντρου ελαστικής στροφής. Αυτό είναι δυνατό εάν ικανοποιούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες: * Όλα τα αντισεισµικά στοιχεία όπως πυρήνες, τοιχώµατα και πλαίσια είναι συνεχή από την θεµελίωση µέχρι την κορυφή του κτιρίου. * Οι εικόνες παραµόρφωσης, των επιµέρους στοιχείων, υπό οριζόντιες φορτίσεις δεν είναι πολύ διαφορετικές. Αυτή η συνθήκη θεωρείται ότι ικανοποιείται στην περίπτωση αµιγών πλαισιακών συστηµάτων ή συστηµάτων µε τοιχώµατα. Γενικώς δεν ικανοποιείται σε δίδυµα συστήµατα και σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση του E.A.K. - Σε πλαισιακά συστήµατα και σε συστήµατα τοιχωµάτων όπου κυριαρχούν καµπτικές παραµορφώσεις, η θέση του κέντρου ελαστικής στροφής υπολογίζεται µε τη χρήση των ροπών αδρανείας των διατοµών των κατακορύφων στοιχείων. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν σηµαντικές διατµητικές παραµορφώσεις αυτές συνυπολογίζονται χρησιµοποιώντας µία ισοδύναµη ροπή αδράνειας των διατοµών. Υψηλή στρεπτική δυσκαµψία γύρω από κατακόρυφο άξονα Τρόποι παροχής στρεπτικής δυσκαµψίας γύρω από κατακόρυφο άξονα: Τοιχώµατα ή ισχυρά πλαίσια στην περίµετρο ιάταξη τοιχωµάτων σε κάτοψη: (α) Συνιστάται (β) Μειονεκτήµατα λόγω πάκτωσης των πατωµάτων και λόγω δυσκολιών στη θεµελίωση (γ) Ευαίσθησία σε αστοχία των τοιχωµάτων 6

7 l s (ακτίνααδρανείας):ητετραγωνικήρίζατουπηλίκουτηςπολικήςροπήςαδράνειας τηςµάζαςτουορόφου (ωςπροςτοκέντροµάζας) προςτηνµάζατουορόφου. Γεωµετρία, κατανοµή µάζας, κατανοµή δυσκαµψίας: κανονικότητα καθ ύψος Kalamata (GR) 1986 Kocaeli (TR) 1999 Kobe (JP) Αστοχία των ανώτερων ή των ενδιάµεσων ορόφων µε περιορισµένη κάτοψη ή µε µειωµένη δυσκαµψία courtesy: M. Fardis 7

8 Επιθυµητές και ανεπιθύµητες διατάξεις καθ ύψος ανεπιθύµητες επιθυµητές Ευρωκώδικας 8. Κριτήρια κανονικότητας καθ ύψος σε κτίρια µε υποχωρήσεις 8

9 Επάρκεια του δοµικού συστήµατος Συνιστάται να παρέχεται µεγάλο πλήθος στοιχείων ανάληψης οριζόντιων φορτίσεων & εναλλακτικές οδοί αντοχής σε σεισµικά φορτία. Συνιστάται η αποφυγή συστηµάτων µε αραιά και µεγάλα τοιχώµατα για ανάληψη οριζόντιων φορτίων, ειδικά σε κτίρια µε διαµήκη κάτοψη. Εντός επιπέδου κάµψη διαµήκους οριζόντιου διαφράγµατος σε κτίριο µε δύο ισχυρά τοιχώµατα στα άκρα τα ενδιάµεσα υποστυλώµατα καταπονούνται περισσότερο σε σχέση µε τα εντατικά µεγέθη που προκύπτουν από την θεώρηση άκαµπτου διαφράγµατος Ευροκώδικας 8: Αύξηση q 0 αναλόγως του α u /α 1 κατά την ύπαρξη δοµικής επάρκειας. 9

10 Αποτελεσµατική οριζόντια σύνδεση των κατακόρυφων στοιχείων στις στάθµες των πατωµάτων: Συνέχεια των διαφραγµάτων Ανάγκη για οµαλή και συνεχόµενη ροή των δυνάµεων, από τις µάζες όπου δηµιουργούνται λόγω αδράνειας, στην θεµελίωση. Το οπλισµένο σκυρόδεµα το οποίο εκχύνεται στο έργο σε ξυλότυπους αποτελεί ένα ιδανικό υλικό για αντισεισµική δόµηση, σε σύγκριση µε τα προκατασκευασµένα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος τα οποία συνδέονται µεταξύ τους στο έργο. Οι κόµβοι τέτοιων στοιχείων είναι σηµεία ασυνέχειας. Τα οριζόντια διαφράγµατα στις στάθµες των ορόφων θα πρέπει να έχουν σαφή αντοχή για να µεταφέρουν τις αδρανειακές δυνάµεις στο φέρον σύστηµα ανάληψης οριζόντιων δυνάµεων και θα πρέπει να είναι επαρκώς συνδεδεµένα µε αυτά. Τα µεγάλα ανοίγµατα στις πλάκες, λόγω εσωτερικών αιθρίων, φρεατίων ανελκυστήρων ή/και κλιµακοστασίων κ.ά. ενδέχεται να διακόπτουν την συνέχεια στην ροή των οριζόντιων δυνάµεων από τα διαφράγµατα στα κατακόρυφα στοιχεία, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα ανοίγµατα βρίσκονται κοντά σε µεγάλα τοιχώµατα στην περίµετρο του κτιρίου ή κοντά σε αυτή. Τα κατακόρυφα στοιχεία του συστήµατος ανάληψης οριζόντιων δυνάµεων θα πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους, µέσω των διαφραγµάτων και δοκών. Συνέχεια των διαφραγµάτων Αστοχία βιοµηχανικού κτιρίου από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα, µε πλάκες ελαφρά συνδεδεµένες στο σύστηµα ανάληψης οριζόντιων φορτίων (Αθήνα,, 1999) Αστοχία κτιρίου µε προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος ανεπαρκώς αγκυρωµένων στα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (Spitak, Armenia,, ) courtesy: M. Fardis 10

11 Επίδραση της δοµικής κανονικότητας στην αντισεισµική ανάλυση και τον σχεδιασµό Κανονικότητα Επιτρεπόµενη Απλοποίηση Συντελεστής συµπεριφοράς Σε κάτοψη Καθ ύψος Στατικό Προσοµοίωµα Γραµµική Ελαστική Ανάλυση (Για γραµµική ανάλυση) Ναι Ναι Επίπεδα Πλαίσια Ναι Όχι Επίπεδα Πλαίσια Οριζόντιες υνάµεις a Ιδιοµορφική Φασµατική Ανάλυση Τιµή Κανονισµού Μειωµένη Τιµή Όχι Ναι Χωρικό Προσοµοίωµα b Οριζόντιες υνάµεις a Τιµή Κανονισµού Όχι Όχι Χωρικό Προσοµοίωµα Ιδιοµορφική Φασµατική Ανάλυση Μειωµένη Τιµή a Όταν η συνθήκη της παραγράφου (2)α) ικανοποιείται επίσης b Υπό τις ειδικές συνθήκες που δίνονται στην παράγραφο (8) ένα επίπεδο προσοµοίωµα χωριστά για κάθε διεύθυνση του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την παράγραφο (8). 11

12 Ανάλυση δοµικού συστήµατος ( 4.3) µέθοδος ανάλυσης µε οριζόντιες δυνάµεις ιδιοµορφική φασµατική ανάλυση µη γραµµική υπερωθητική ανάλυση (push-over) Μη γραµµική ανάλυση µε χρονοϊστορίες Μέθοδος οριζόντιων δυνάµεων S e (T)/a g 1. Εύρεση a g 2. Εκτίµηση του τύπου του εδάφους 3. Εκτίµηση της Ιδιοπεριόδου 4. Επιλογή του q 5. Η συνολική τέµνουσα βάσης: F b = λ m S d (T) (λ = 0.85 or 1.0) 12

13 Σχεδιασµός κτιρίων µε µέθοδο δυνάµεων µε ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας & πλαστιµότητα για την αποφυγή κατάρρευσης Επιτρέπεται σαφώς η ανελαστική παραµόρφωση της κατασκευής για τις σεισµικές δυνάµεις σχεδιασµού, υπό τον όρο ότι η ακεραιότητα των µελών και ολόκληρης της κατασκευής δεν τίθεται σε κίνδυνο. Βάση για την παροχή πλαστιµότητας µε την µέθοδο δυνάµεων είναι: -η χρήση ανελαστικού φάσµατος απόκρισης του συστήµατος του µονοβάθµιου ταλαντωτή (SDOF), ο οποίος πρέπει να έχει πλήρη ελαστοπλαστική καµπύλη δύναµης µετατόπισης σε µονότονη φόρτιση. Για δεδοµένη περίοδο, Τ, του ελαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή, το ανελαστικό φάσµα απόκρισης συσχετίζει: -το πηλίκο q=f el /F y της µέγιστης δύναµης, που θα ανέπτυσσε ο µονοβάθµιος ταλαντωτής εάν ήταν ελαστικός, προς την δύναµη διαρροής του µε -την µέγιστη απαιτούµενη µετατόπιση του ανελαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή, δ max, εκφρασµένη ως το πηλίκο της µε την µετατόπιση διαρροής, δ y : συντελεστής πλαστιµότητας µετατοπίσεων, µ δ =δ max /δ y SA (%g) 1 0,9 q=1 0,8 S 0,7 el 0,6 0,5 0,4 U2 q= F F el d = F F el y F F y d 0,3 S in 0,2 0,1 q>1 q µ q s 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 T (sec) T 0 Ορισµός του συντελεστή συµπεριφοράς (q) 13

14 Slide 26 U2 ο δείκτης συµπεριφοράς ορίζεται από τον λόγο της απαιτούµενης αντοχής που θα πρέπει να διαθέτει ο φορέας ωστε να συµπεριφερθεί ελαστικά στο σεισµό σχεδιασµού, προς την ανελαστική απαιτούµενη αντοχή που θα πρέπει να διαθέτει για τη συγκεκριµένη πλαστιµότητα που έχει οριστεί. USER1-USER1; 25/9/2004

15 Εκτίµηση του συντελεστή συµπεριφοράς a)από την πειραµατική περιβάλλουσα καµπύλη b)από την αναλυτικά εκτιµώµενη περιβάλλουσα αντοχής παραµόρφωσης Μέθοδος οριζόντιων δυνάµεων Συνολική τέµνουσα βάσης: F b = λ m S d (T) m i F (i) F i = F b z i m i / Σ (z i m i ) z i F b 14

16 Γραµµική Ελαστική ανάλυση σε δύο επίπεδα προσοµοιώµατα Συνθήκες: Συνήθεις επικαλύψεις και διαχωριστικά h < 10 m Σαφής δυσκαµψία εντός του επιπέδου των πλαισίων r x2 > l s2 + e ox 2 όπου l s = ακτίνα αδρανείας Μέθοδος οριζοντίων δυναµέων Θεώρηση συντελεστή τυχηµατικής εκκεντρότητας δ=1+0.6x/l x L EQ Στην περίπτωση χρήσης επίπεδων πλαισίων θεώρηση συντελεστή τυχηµατικής εκκεντρότητας δ=1+1.2x/l 15

17 Φασµατική ανάλυση µε ιδιοµορφές Στατική ισοδύναµη φόρτιση του κόµβου i λόγω της ιδιοµορφής k: F e(i,k) = (m i φ ki Γ k ) S e (T k ) mi F k(i) Γ k = Σ m Σ m i i φ φ k,i 2 k,i φ ki = ιδιοµορφή F 2 e(i) = F 2 e(i,k) â gd 16

18 Στρεπτική δράση: M = e a F i e a = 0.05 L L Fi 17

19 Παράδειγµα: ιώροφοκτίριο F1 ( t) m1 u EI F ( t) m u EI l l EI l m m 1 2 = 10 Nm 9 2 = 3 m = kg = kg a ω = 80 rad/s ω = 200 rad/s 1 2 ζ 1 = 0.05 ζ 2 = 0.05 Φόρτιση:επιτάχυνσησχεδιασµού â gd = 1,10 m/s 2 F1 ( t) m1 u EI F ( t) m u EI l l EI = 10 Nm l = 3 m m = kg 1 m = kg 2 â gd = 1.10 m/s 2 ω = 80 rad/s ω = 200 rad/s 1 2 F e(k,i) = (m i φ ki Γ k ) â gd V(T k ) mode k node i m i [kg] ω k [rad/s] ζ k V φ k,i Γ k F k,i [kn]

20 Μη γραµµικές µέθοδοι ανάλυσης - Μέθοδος µε οριζόντιες επιβαλλόµενες δυνάµεις (push over) 2 διαστάσεις / χωρικός φορέας / στρέψη - Μέθοδος µε χρονοϊστορίες επιταχύνσεων µέση τιµή για 7 / δυσµενέστερη τιµή για

21 Τάξεις και συντελεστές σπουδαιότητας Τάξη Σπουδαιότητας I II III IV Τύποι Κτιρίων Κτίρια µικρής σπουδαιότητας για την ασφάλεια του πληθυσµού, π.χ. αγροτικές αποθήκες, κ.ά. Συνήθη κτίρια τα οποία δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία. Κτίρια των οποίων η αντισεισµικότητα είναι σηµαντική σε σχέση µε τις συνέπειες που θα προκύψουν από την κατάρρευσή τους, π.χ. σχολεία, µουσεία, αίθουσες συνεδριάσεων κ.ά. Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τον σεισµό είναι ζωτικής σηµασίας για την πολιτική προστασία, π.χ. νοσοκοµεία, πυροσβεστικοί σταθµοί εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. Προτεινόµενος συντελεστής σπουδαιότητας (γ I )

22 Αρχές σχεδιασµού του EC8 για ασφάλεια υπό τις σεισµικές δράσεις σχεδιασµού 21

23 4.3.5 Μη φέροντα στοιχεία - Τα µη φέροντα στοιχεία, οι συνδέσεις τους και οι αγκυρώσεις τους θα ελέγχονται για σεισµικές δράσεις F a =(S a.w a.γ a )/q a Ελεγχος της ανελαστικής σεισµικής απόκρισης: αποφυγή µηχανισµού µαλακού ορόφου Αποφυγή µηχανισµού µαλακού ορόφου µέσω κατάλληλης διάταξης των φερόντων στοιχείων Πλαίσιο µε ισχυρά υποστυλώµατα και ασθενέστερες δοκούς µε µηχανισµό αστοχίας στις δοκούς. Πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των δοκών. Επίσης πλαστικές αρθρώσεις στην βάση των κατακόρυφων στοιχείων ήστροφή της θεµελίωσης. ιπλό σύστηµα µε τοίχωµα και γραµµικά στοιχεία µε µηχανισµό αστοχίας στις δοκούς. Πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των δοκών. Επίσης πλαστικές αρθρώσεις στην βάση των κατακόρυφων στοιχείων ή στροφή της θεµελίωσης. 22

24 Έλεγχος της ανελαστικής απόκρισης σε σεισµική φόρτιση µέσω του ικανοτικού σχεδιασµού Όλες οι θέσεις καιτα τµήµατα σεµια κατασκευή δεν είναι ικανά για πλάστιµη απόκριση και κατανάλωση ενέργειας Μέσω του ικανοτικού σχεδιασµού παρέχεται η απαραίτητη ιεράρχιση και ηεξασφάλιση ότιοι ανελαστικές παραµορφώσεις θα αναπτυχθούν µόνο σε εκείνα τα στοιχεία, τις περιοχές και στους µηχανισµούς που τους έχει αποδοθεί η ικανότητα για πλάστιµη συµπεριφορά και κατανάλωση ενέργειας. Ηιεράρχιση αυτή γίνεται µεταξύ γειτονικών δοµικών στοιχείων ή περιοχές της κατασκευής και µεταξύ των διαφορετικών µηχανισµών ανάληψης έντασης ενός δοµικού στοιχείου. Οι ζώνες κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζονται και οπλίζονται έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούµενη πλαστιµότητα και ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας. Πριν τον υπολογισµό και την όπλιση αυτών των ζωνών για την απαιτούµενη πλαστιµότητα και ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας γίνεται διαστασιολόγηση σύµφωνα µετις Ο.Κ.Α. για την παροχή αντοχής, R d,τουλάχιστο ίσηµε µετην τιµή σχεδιασµού της δράσης λόγω του σεισµικού συνδυασµού φορτίσεων, Ε d, ηοποία προκύπτει από την ανάλυση (συνήθως χρησιµοποιείται ελαστική ανάλυση για την σεισµική δράση σχεδιασµού): E d R d Περιορισµός Βλαβών (απαιτήσεις λειτουργικότητας) Περιορίζεται η σχετική µετακίνηση ορόφου d r, υπό σεισµική δράση, η οποία θεωρείται ότι έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να συµβεί από ότι στις Ο.Κ.Α. (π.χ. 50% vs. 10%) Για κτίρια µε µη φέροντα στοιχεία από ψαθυρά υλικά τα οποία συνδέονται στην φέρουσα κατασκευή: d r ν 0,005h Για κτίρια µε πλάστιµα µη φέροντα στοιχεία: d r ν 0,0075h Για κτίρια µε µη φέροντα στοιχεία τα οποία είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να µην επηρεάζουν τις παραµορφώσεις της κατασκευής ή για κτίρια χωρίς µη φέροντα στοιχεία: d r ν 0,010h ν µειωτικός συντελεστής για την θεώρηση της µικρότερης περιόδου επανάληψης της σεισµικής δράσης για την οποία ελέγχεται η απαίτηση περιορισµού των βλαβών (50% έναντι 10%/50χρ.) συνιστώµενες τιµές (ενδέχεται να διαφέρουν εντός της ίδιας χώρας): ν = 0,4 για κατηγορίες σπουδαιότητας III και IV ν = 0,5 για κατηγορίες σπουδαιότητας I και II. 23

25 Αντισεισµικός αρµός Τα κτίρια θα προστατεύονται έναντι πρόσκρουσης λόγω της σεισµικής διέγερσης της βάσης τους από γειτονικά κτίρια ή από άλλες στατικά ανεξάρτητες πτέρυγες του ίδιου κτιρίου. Αυτό θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν: Για κτίρια ή στατικά ανεξάρτητες πτέρυγες, οι οποίες δεν ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία, η απόσταση από το όριο ιδιοκτησίας έως τα σηµεία πρόσκρουσης δεν είναι µικρότερη από την µέγιστη µετατόπιση του κτιρίου πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή συµπεριφοράς Για κτίρια ή στατικά ανεξάρτητες πτέρυγες, οι οποίες ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία, εάν η απόσταση µεταξύ τους δεν είναι µικρότερη από την τετραγωνική ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων των µέγιστων οριζόντιων µετατοπίσεων των δύο κτιρίων στο θεωρούµενο ύψος ελέγχου, πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή συµπεριφοράς. Εάν το ύψος των κτιρίων ή των πτερύγων που ελέγχονται είναι το ίδιο µε το ύψος των γειτονικών κτιρίων το ελάχιστο άνοιγµα του αντισεισµικού αρµού όπως ορίσθηκε προηγουµένως επιτρέπεται να µειώνεται 30% (επί 0.7). 24

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GRADUATE ΣΥΜΦΩΝΑ ASSIGNMENT ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 SUBJECT: APPLICATIONS OF REINFORCED CONCRETE

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, ΕΑΚ 2000, ΕΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Αντώνης Κανελλόπουλος Τίτλος πρωτότυπου : Αντισεισµικός σχεδιασµός και ενίσχυση κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα Copyright 007 by cubus

Διαβάστε περισσότερα