ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ θαη Πλεπκαηηθνχ». Επραξηζηψ επίζεο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θξίζεο πνπ κε εμέιεμαλ γηα ηε δηάθξηζε θαη ηνπο δηαβεβαηψλσ φηη ζα ζπλερίζσ ηελ αθαδεκατθή κνπ πνξεία, πνπ θαζνδεγείηαη απφ ην ηξίπηπρν αλζξψπηλε ηαηξηθή θξνληίδα ζηνλ πάζρνληα - παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη - δεκηνπξγία ζρνιήο. Σηε ζεκεξηλή κνπ βξαρεία εηζήγεζε, ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλνςίζσ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα καο, ελζπκνχκελνη θαη παξαθξάδνληαο ηε γλσζηή ξήζε ηνπ Κνξαή «λνζνθνκείαεθπαηδεπηήξηα πνπ δελ έρνπλ σο βάζε ηελ παηδεία είλαη νηθνδνκέο πάλσ ζηελ άκκν». H δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο είλαη κείδνλ θνηλσληθφ ζέκα θαη ζηφρνο θάζε επλνκνχκελνπ θαη ζσζηά ιεηηνπξγνχληνο θξάηνπο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη δχζθνιν έξγν. Απαηηεί ζπζηξάηεπζε πνιιψλ δπλάκεσλ, νξγάλσζε, πνιηηηθή βνχιεζε θαη σξηκφηεηα. Σηεξίδεηαη ζε άξηηα ιεηηνπξγνχληα ζπζηήκαηα πγείαο, πνπ θχξηα γλσξίζκαηά ηνπο είλαη ε ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε ηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, παξαταηξηθνχο επηζηήκνλεο θαη ζσζηά εθπαηδεπκέλν λνζειεπηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. Η ηαηξηθή εθπαίδεπζε επηηειείηαη ζε ηξία επίπεδα: ηελ πξνπηπρηαθή, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηαηξηθνχ δηπιψκαηνο, ηε κεηαπηπρηαθή, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπλερή ελεκέξσζε ζηα ζχγρξνλα δξψκελα ηεο επηζηήκεο καο. Καη ζηα ηξία επίπεδα φκσο, ηα πξνβιήκαηα, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη πνιιά. Θα αλαθεξζψ θπξίσο ζηε κεηαπηπρηαθή θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε: Γηα ιόγνπο κεζνδνινγίαο, ηα πξνβιήκαηα ζα ζπδεηεζνύλ ζε ηξεηο ελόηεηεο: ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ εθπαίδεπζε ηωλ ηαηξώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηωλ ππό εηδίθεπζε θαη ηωλ εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ: 1

2 Η κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα παλεπηζηεκηαθά θαη θξαηηθά λνζνθνκεία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ άξηζηε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ είλαη ε άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηωλ λνζνθνκείωλ, ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δειαδή απαηηείηαη, ηα λνζνθνκεία/ εθπαηδεπηήξηα λα δηαζέηνπλ φια ηα ηαηξηθά ηκήκαηα, φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο πςειήο θξνληίδαο θαη φια ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, έηζη ψζηε θαη νη αζζελείο λα απνιακβάλνπλ άξηηα λνζειεία θαη νη ηαηξνί λα εθπαηδεχνληαη κέζα απφ ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εηδηθψλ. Είλαη δπζιεηηνπξγηθφ, αληηεπηζηεκνληθφ θαη αληηνηθνλνκηθφ, λα ιεηηνπξγεί ζήκεξα πεξηθεξεηαθφ, δειαδή ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν, ρσξίο λα δηαζέηεη φια ηα πξναλαθεξζέληα. Δπζηπρψο φκσο αθφκα, απηή είλαη ε ζιηβεξή πξαγκαηηθφηεηα ζε ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηεο ηαηξηθήο γλψζεο, είλαη θαη ε επαξθήο ιεηηνπξγία ζηα λνζνθνκεία, ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ. Σηε ζχγρξνλε ηαηξηθή, φπνπ ν φγθνο ησλ γλψζεσλ είλαη ηεξάζηηνο θαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν πξνζηίζεληαη λέεο γλψζεηο ηαρχηαηνο, ν ξφινο ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε. Μηα ζχγρξνλε ηαηξηθή βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζηειερψλεηαη αθ ελφο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, αθ εηέξνπ λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ ππνινγηζηψλ κε πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Όια απηά βέβαηα, πέξαλ ηεο δηάζεζεο βαζηθνχ αξηζκνχ ηαηξηθψλ ζπγγξακκάησλ, ηα νπνία ηαθηηθά νθείινπλ λα αλαλεψλνληαη. Σηελ Ειιάδα, νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ πιεξνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ιίγεο. Επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε, πάληα γηα ηε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ, είλαη ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ, ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ηνπο κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε ηήξεζε αξρείνπ ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ. Αο αλαθεξζνύκε ηώξα ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ ηαηξώλ: ΠΡΩΣΟΝ: Εληαίν εζληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλά εηδηθφηεηα δελ πθίζηαηαη. Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνηθίιινπλ, φρη κφλν κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά αθφκα θαη κεηαμχ ζπλαθψλ θιηληθψλ ζην ίδην λνζνθνκείν. ΓΔΤΣΔΡΟΝ: Δελ εθαξκφδνληαη νη δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε δηάγλσζε θαη άξηζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Αληίζεηα, πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη άζθνπε παξαγγειία εμεηάζεσλ θαη θαξκάθσλ ρσξίο ηεθκεξησκέλε έλδεημε. Απηέο νη ηαθηηθέο νδεγνχλ ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη θαη επέθηαζε ζηελ θαθή εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ. 2

3 ΣΡΙΣΟΝ: Απνπζηάδεη ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζε θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Απηή είλαη απφιπηα αλαγθαία, αθνχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηαηξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ζα αζθήζνπλ θαη εμνρήλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Είλαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε νξγάλσζε θαη ε επνπηεία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ θξαηηθνχο θνξείο, είηε κε ηελ ίδξπζε αζηηθνχ ηχπνπ θέληξσλ πγείαο, είηε κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ πγείαο. ΣΔΣΑΡΣΟΝ: Η δπζιεηηνπξγία πνιιψλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ απνηειεί νπζηψδε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ. Έηζη, πνιχηηκνο ρξφλνο θαηαλαιίζθεηαη ζηελ πξνζπάζεηα δηεθπεξαίσζεο γξακκαηεηαθήο θχζεο ελεξγεηψλ, φπσο ην θιείζηκν ξαληεβνχ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ή ε ζπιινγή απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ απφ ηα δηάθνξα εξγαζηήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Όπσο πξναλαθέξακε, ε κεραλνξγάλσζε ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο ζα επηιχζεη ην πξφβιεκα απηφ. ΠΔΜΠΣΟΝ: Η έλαξμε ηεο εηδηθφηεηαο δέλ ζηεξίδεηαη ζε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. Έηζη, νη άξηζηνη δελ πξνζιακβάλνληαη γηα εηδίθεπζε θαηά πξνηεξαηφηεηα. Σηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε πξφζιεςε ηαηξψλ πξνο εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζε απζηεξά θξηηήξηα φπσο, ε επίδνζε ηνπο θαηά ηα θνηηεηηθά ηνπο ρξφληα, ε απφδνζε ηνπο ζε εζληθέο εμεηάζεηο πνπ ειέγρνπλ ην επίπεδν ηεο γλψζεο ηνπο θαη ε ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ ζηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ. Σηε ρψξα καο, κηα θαη εμνρήλ παξαγσγηθή πεξίνδνο ηεο δσήο ησλ λέσλ ηαηξψλ δαπαλάηαη ρσξίο δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε γλψζε θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο. Ο κεγάινο αξηζκφο ηαηξψλ πξνο εηδίθεπζε νδεγεί ζε καθξνρξφληα αλακνλή γηα ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο. Έηζη νη άξηζηνη νδεγνχληαη ζηελ μεληηηά, ελψ νη ππφινηπνη αλαγθάδνληαη λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζε λνζνθνκεία, πνπ ζηεξνχληαη ππνδνκήο θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ΔΚΣΟN: Ο δηαρσξηζκφο ησλ θιηληθψλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ ζην ίδην λνζνθνκείν κε ζηεγαλά φξηα, ρσξίο ή κε πεξηνξηζκέλε κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθή, εθπαηδεπηηθή ή λνζειεπηηθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο απνηειεί κηα επηπιένλ ειιεληθή πξσηνηππία. Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο καο ππάξρεη λνκηθή θαηνρχξσζε ιεηηνπξγίαο 3

4 ηνκέα, πνπ νθείιεη λα ζπληνλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη λνζειεπηηθή δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ. ΔΒΓΟΜΟΝ: Η παληειήο επηζηεκνληθή απνκφλσζε ησλ θιηληθψλ ηνπ ΕΣΥ απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ είλαη έλα άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα κε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ. ΟΓΓΟΟΝ: Δελ ππάξρεη ζεζκηθή θαηνρχξσζε, ψζηε νη ππφ εηδίθεπζε ηαηξνί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα, αλάινγα κε ην ρξφλν εθπαίδεπζήο ηνπο. Σηε ρψξα καο, ν εηδηθεπφκελνο ηαηξφο πνπ έρεη αξρίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ πξηλ απφ 6 κήλεο, έρεη ηα ίδηα θαζήθνληα, κε ηνλ εηδηθεπφκελν ηαηξφ πνπ ζε έλα κήλα ηελ νινθιεξψλεη. Σε πξνεγκέλεο ρψξεο, ηα θαζήθνληα αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο ζε ζηάδηα, αλάινγα κε ην ρξφλν εθπαίδεπζεο. Αο αλαθεξζνύκε ηώξα ζηελ αμηνιόγεζε ηωλ ππό εηδίθεπζε θαη ηωλ εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ: Δελ ππάξρεη θαλέλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο γλψζεο ηνπ ππφ εηδίθεπζε ηαηξνχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, νχηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ηαηξψλ γηα έλαξμε εηδηθφηεηαο, φπσο πξναλαθέξακε. Οη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ζηε ρψξα καο αμηνινγνχληαη κφλν κηα θνξά, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Η θχζε ησλ εμεηάζεσλ γηα απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο πνηθίιεη κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ, αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Είλαη απηνλφεην φηη, νη εμεηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηεξίδνληαη ζηελ «ηδηαηηεξφηεηα», ζηελ «απζαηξεζία», ή θαη ζηα «επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα» ησλ εμεηαζηψλ. Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ ζπδεηεζεί έληνλα νη παξάκεηξνη πνπ ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ εμεηαζηηθψλ κεζφδσλ. Απφ κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη, νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ην βξαρχ δνθίκην επί ζεκάησλ πξνο αλάπηπμε παξέρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, αιιά δελ είλαη πνηέ επαξθείο ηξφπνη εμέηαζεο. Η εθάπαμ αμηνιφγεζε, ζηελ νπζία δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ απφδνζε ηνπ ηαηξνχ ζην ζχλνιν ησλ εηψλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, αδπλαηεί λα αμηνινγήζεη ζθαηξηθά ηελ θιηληθή ηνπ επάξθεηα θαη πηζαλφλ αμηνινγεί κφλν ηηο γλψζεηο ηνπ. Οη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί, ζηηο πξνεγκέλεο πγεηνλνκηθά ρψξεο, αμηνινγνχληαη ηαθηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη κεζφδνπο επηιεγκέλεο, ψζηε λα εθηηκάηαη, φζν γίλεηαη θαιχηεξα, ε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη φρη κφλν νη γλψζεηο ηνπο. 4

5 Αο ζπδεηήζνπκε ηψξα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε: Σηηο πξνεγκέλεο πγεηνλνκηθά ρψξεο ε αμηνιφγεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηαηξνχ. Η αμηνιφγεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ φκσο, απνπζηάδεη πιήξσο. Αλ δε, ιεθζεί ππφςελ ε θπζηνινγηθή απψιεηα γλψζεσλ, πνπ νχησο ή άιισο ππάξρεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζεηαη ε ηαηξηθή επηζηήκε, ε ζπλερήο ξνή γλψζεο πξνο ηνλ ηαηξφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Είηε απηφ γίλεηαη κέζσ πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο, είηε κέζσ νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο ησλ αξκφδησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, κε ην Παλεπηζηήκην πάληα ζε θπξίαξρν ξφιν. Καη πάλησο, ζεσξνχκε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο απηήο ηεο γλψζεο, γηα λα κελ θαηαιήμεη ν ηαηξφο λα πξνζθέξεη παξσρεκέλεο ή αλεπαξθείο ππεξεζίεο, πφζν κάιινλ αλ πξννξίδεηαη λα εθπαηδεχζεη λεψηεξνπο ηαηξνχο. Θα ζπλνςίζσ ηψξα πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ καο: Είλαη επηηαθηηθφ θαη επηβεβιεκέλν γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ καο, αιιά θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα καο, λα δεκηνπξγεζεί θνξέαο απφ ηα Υπνπξγεία Υγείαο θαη Παηδείαο, αληηπξνζψπνπο ησλ Ιαηξηθψλ Σρνιψλ ηεο ρψξαο, ηνπ Παλειιελίνπ Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ησλ Ιαηξηθψλ Εηαηξεηψλ, ν νπνίνο ζα κειεηά, ζα ζπληνλίδεη θαη ζα πξνηείλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαδχνληαη ζπλερψο ζε έλα ηφζν δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν ζχζηεκα. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ καο ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο απφ ην Παλεπηζηήκην, ην ΕΣΥ θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ επνπηεία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηνκέσλ ησλ αληηζηνίρσλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εηδηθνηήησλ. Οη ηνκείο ζα επηιέγνπλ θιηληθέο ή εξγαζηήξηα απφ ην Παλεπηζηεκίνπ, ην ΕΣΥ θαη ηα ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξπκάηα, κεηά απφ θξίζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ δηαζέηνπλ. Εξγαδφκελνη ζε θνξείο ηνπ ΕΣΥ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ «δηδάζθνληα ηεο Ιαηξηθήο», ζα ιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ θιηληθνχ θαζεγεηή θάπνηαο βαζκίδαο θαη ζα εληάζζνληαη ζην εζεινληηθφ Δηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Ο ρξφλνο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεηξά εθπαίδεπζεο ζε θάζε ππνκνλάδα ζα είλαη πξνθαζνξηζκέλνη. Οη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζα αθνινπζνχλ εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Επηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, αλάινγα κε ην ρξφλν εθπαίδεπζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ κνλάδσλ ζα ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν απφ αλεμάξηεην θνξέα πνπ ζα αμηνινγεί ηηο ππεξεζίεο 5

6 παξνρήο πγείαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θνξέσλ ζα ελζαξξχλεηαη ν απηνέιεγρνο κε αλαζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο νξηζκέλσλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο έιεγρνο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα γίλεηαη αλά έηνο γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο, κε θαηάιιειεο εμεηάζεηο, ελψ ε αμηνιφγεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ζα γίλεηαη αλά 5εηία θαη ζα ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε αηνκηθνχ θαθέινπ πνπ ζα εκπεξηέρεη ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο πξνεγνπκέλεο πεληαεηίαο θαζψο θαη πίλαθεο αμηνιφγεζεο απφ νκνηφβαζκνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Οη πίλαθεο απηνί ζα αμηνινγνχλ πνιιαπινχο ηνκείο πνπ άπηνληαη ησλ εμήο βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ: α) θιηληθή ηθαλφηεηα β) γλσζηηθή επάξθεηα θαη γ) επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα είλαη πνιιά: α) νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ζα έξρνληαη ζε επαθή κε πνιινχο δηδάζθνληεο θαη κε πνιιά ζπζηήκαηα, β) νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα απμεζνχλ γ) ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ακείβνληαο έλαλ αξηζκφ εηδηθεπνκέλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. δ) ε ζρέζε δηδαζθφλησλ πξνο δηδαζθφκελνπο ζα απμεζεί θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ζα γίλεη πξνζσπηθή θαη πην νπζηαζηηθή. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο ζα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Η επηζηξάηεπζε δε πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηψλ, ζπζηεκάησλ θαη θνλδπιίσλ ζα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο έξεπλαο. Τέινο, ζα ήηαλ επρήο έξγν, αλ ζηε ρψξα καο, ε πνιηηεία, ην Παλεπηζηήκην θαη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηεο ηαηξηθήο είραλ ζηφρν θαη φξακα γηα έλα εθπαηδεπηηθφ λνζνθνκείν, φπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ην πεξηέγξαςε πξηλ 100 ρξφληα ν Sir William Osler: «Ο ρψξνο-θαηαθχγην γηα ην θησρφ, ν ρψξνο φπνπ ε ζχγρξνλε γλψζε κεηαιακπαδεχεηαη ζην λεφηεξν, ν ρψξνο φπνπ ε ζθέςε θαη ε θαληαζία πινπνηνχληαη κε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ν ρψξνο φπνπ ε ηέρλε αγθαιηάδεη ηελ επηζηήκε, ν ρψξνοζπκβνπιεπηήξην γηα θάζε ηαηξφ, ζε θάζε γσληά ηεο ρψξαο, γηα ηε ιχζε δπζεπίιπησλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ». 6

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα