ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο Μπιωλόπνπινο πνπδάζηξηα: Διέλε Κωζηνπνύινπ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη νη πξννπηηθέο κειινληηθήο ξχζκηζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο απηήο ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πξνζεγγίδεηαη ακηγψο απφ ηε ζθνπηά ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα λνκνζεηηθά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην. Μεηά ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, επηρεηξείηαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ φξσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαηά ην ειιεληθφ δίθαην θαη πεξηγξάθνληαη νη λνκηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πξννπηηθέο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηαθαίλνληαη απφ ην ζρέδην λφκνπ γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Σέινο επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο επεξρφκελεο λέαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαη δηαηππψλνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηαμηδησηηθά γξαθεία, ηνπξηζηηθφ δίθαην, ηνπξηζηηθή λνκνζεζία, νξγαλσκέλα ηαμίδηα 2

3 ABSTRACT The purpose of this study is to review the legislation governing the establishment, function and activities of travel agencies in Greece, in order to identify possible problematic areas and prospective amendments. The analysis is based on the definition of travel agencies as provided by Greek legislation, including the European Union legislative instruments incorporated in internal law. The study begins by briefly presenting the evolution of travel agencies in Greecce and their role in tourism product distribution. A detailed analysis of the legal requirements for the establishment and function of travel agencies according to Greek law is then undertaken, followed by a systematic presentation of legal relationships developped between travel agencies and the rest of the actors in tourism market. The study proceeds to an examination of the amendments entailed by the proposed government bill in the field of travel agencies, and attempts a critical approach of the forthcoming regulation by reaching certain fundamental conclusions. KEY WORDS: tourism agencies, travel agencies, tourism law, package travel

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγωγή 6 Κεθάιαην 1 Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ε εμέιημή ηνπο ζηελ Διιάδα 1.1 Έλλνηεο-Οξηζκνί Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζηελ Διιάδα 10 Κεθάιαην 2 Σν ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην 2.1 Δηζαγσγηθή επηζθφπεζε Οξηζκφο θαη είδε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζχκθσλα κε ην λφκν Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο Έιεγρνο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία Δξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία Δίδε λνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ρέζεηο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε tour operators 31

5 2.7.2 ρέζεηο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε θαηαιπκαηηθέο επηρεηξήζεηο ρέζεηο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε θαηαλαισηέο-ηνπξίζηεο 34 Κεθάιαην 3 Πξνο κηα λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία 3.1 Πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ Αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία Κξηηηθή-Γηαθαηλφκελα πξνβιήκαηα 56 πκπεξάζκαηα 62 Βηβιηνγξαθία 64 Παξάξηεκα 1 Ν.393/ Παξάξηεκα 2 Ν.2160/ Παξάξηεκα 3 π.δ.339/ Παξάξηεκα 4 π.δ.313/ Παξάξηεκα 5 Ν.3270/ Παξάξηεκα 6 ρέδην λφκνπ γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία 112 5

6 ΔΙΑΓΧΓΗ ηε ζχγρξνλε επνρή ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ πεξηθιείεη πνηθίιεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αληαλαθινχλ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. ην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο απηήο βηνκεραλίαο, θαη παξά ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο, φπνπ ν ηνπξηζκφο αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθφ ηνκέα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο αγνξάο αιιά θαη επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ, θαη δεδνκέλεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ δίλεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζηε ρψξα καο, ν ξφινο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη αλακθηζβήηεηα θξίζηκνο. Παξάιιεια φκσο ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν έξγν, θαζψο νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο είλαη πνηθίινη θαη νη απφςεηο ζπρλά αληηθξνπφκελεο. Έηζη, ε ειιεληθή λνκνζεζία πξέπεη λα ζπκβηβάζεη ηα πγηή ζπκθέξνληα ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο επηηαγέο ηεο ελ γέλεη ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, θπζηθά, κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε πξνο κειέηε ν θιάδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Καζψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζέκαηνο είλαη θαη εμνρήλ λνκηθφο, γίλεηαη πξνζπάζεηα αθ ελφο λα πεξηνξηζηεί ην αληηθείκελν ζηελ θαηά λφκν έλλλνηα ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη αθ εηέξνπ λα επεθηαζεί ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 6

7 Παξάιιεια επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θπξίσο κέζσ ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ πξάμε. εκαληηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ην ζρέδην λφκνπ πνπ επεμεξγάδεηαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην νπνίν θηινδνμεί λα δψζεη ιχζε ζε νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Αλ θαη δελ πξφθεηηαη γηα ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θείκελν, σζηφζν αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο πνιηηηθήο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη απνηειεί κηα ρξήζηκε αθεηεξία γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηε ρψξα καο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο εμειηζζφκελεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.1 ΔΝΝΟΙΔ-ΟΡΙΜΟΙ Απφ ηελ αξρηθή ηνπο ήδε εκθάληζε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία (ή «γξαθεία ηαμηδίσλ») είραλ θαη εμνρήλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ ηαμηδησηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ζεκαηνδφηεζε ζεακαηηθέο αιιάγέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ηαμηδηνχ δηαθνπψλ. Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δήηεζεο γηα ηνπξηζηηθέο ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο, επηβάιινληαο αληίζηνηρα έλα λέν πιαίζην παξαγσγήο θαη έλαλ λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Ζ καδηθή, βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ λένπ «πξντφληνο» έπξεπε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ. Έπξεπε δειαδή λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δπλαηφηεηεο εηήζηαο επαλαιακβαλφκελεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, λα πξνζθέξεηαη ζε ηηκή αγνξάο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή, λα αληαπνθξίλεηαη ζην θπξίαξρν πξφηππν ηνπξίζηα θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε φξνπο αγνξάο θαη ρξφλνπο δηαλνκήο αλάινγνπο κε ηα βηνκεραληθά πξντφληα. Σν πξντφλ πνπ κπφξεζε λα εθπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ήηαλ ην ηαμηδησηηθφ παθέην (Ready Made Package Tour), θαη ε αληίζηνηρε ζην λέν απηφ πξντφλ επηρεηξεκαηηθή κνξθή ήηαλ ν tour operator (Εαραξάηνο, 2003). Ζ εκθάληζε ηεο λέαο απηήο κνξθήο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ηξνπνπνίεζε αλαπφθεπθηα θαη ηελ αιπζίδα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Έηζη, νη βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: α) νη πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηαθνξάο, δηακνλήο, ζίηηζεο θιπ. β) νη δηνξγαλσηέο ηνπξηζκνύ (tour operators) νη νπνίνη αγνξάδνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο θαη ζπλζέηνπλ ηηο επηκέξνπο απηέο ππεξεζίεο ζε έλα εληαίν 8

9 ηνπξηζηηθφ πξντφλ (ηαμηδησηηθφ παθέην) ην νπνίν πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ζε εληαία ηηκή θαη γ) ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ θαη tour operators γηα ηελ πψιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, εηζπξάηηνληαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο απηέο ηελ ζπκθσλεκέλε πξνκήζεηα. Έηζη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο κεηαμχ είηε ηνπ πξνκεζεπηή-παξαγσγνχ θαη ηνπ πειάηε-ηνπξίζηα είηε κεηαμχ ηνπ tour operator θαη ηνπ πειάηε ηνπξίζηα. Αλ θαη ε παξνχζα εξγαζία (Κεθάιαην 2) επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, σζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πξάμε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θιπ. 1 ηελ δηάζπαξηε ειιεληθή ηνπξηζηηθή λνκνζεζία έρεη θαζηεξσζεί ν φξνο «ηνπξηζηηθφ γξαθείν», ζηελ πξάμε φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη νη φξνη «ηαμηδησηηθφ γξαθείν» ή «πξαθηνξείν» ή «γξαθείν ηαμηδίσλ». πλήζσο νη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη αδηαθξίησο θαη κε ηελ ίδηα ζεκαζία, αιιά ν φξνο ηνπξηζηηθφ γξαθείν είλαη κάιινλ νξζφηεξνο, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ (φπσο αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην) επεθηείλεηαη ζε πνηθίιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη δελ αθνξά κφλν ή απαξαίηεηα ζην ηαμίδη κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ (Φπρνκάλεο, 2003:8). Σέινο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ππάξρεη θελφ σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ δηνξγαλσηή ηνπξηζκνχ (tour operator) θαη ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Απηφ φκσο δελ αλαηξεί ηελ νπζηαζηηθή θαη δεδνκέλε δηάθξηζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ, παξαγσγήο θαη δηαθίλεζήο ηνπ (Βηηνπιαδίηε, 2000:19). Άιισζηε ηα κεγάια ειιεληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία ιεηηνπξγνχλ θαη σο tour operators, δεδνκέλνπ φηη 1 Για τισ διακρίςεισ των τουριςτικϊν γραφείων βλ. αναλυτικά ςε Παπαγεωργίου, 2007:43επ. 9

10 νξγαλψλνπλ θαη πσινχλ ηνπξηζηηθά παθέηα ζε Έιιελεο ηνπξίζηεο γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο. 1.2 ΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα πξψηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα- ήδε πξηλ ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, ζε πεξηνξηζκέλν βέβαηα αξηζκφ θαη κε θχξην αληηθείκελν ηελ αληηπξνζψπεπζε λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. Ζ ιεηηνπξγία φκσο ησλ γξαθείσλ απηψλ δηεθφπε εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα ε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο (θαη ηδίσο ε δεθαεηία ηνπ 50) λα απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ απαξρή εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηε ρψξα καο. 2 Αξρηθά ηα γξαθεία απηά δξαζηεξηνπνηνχληαλ θπξίσο ζην πεδίν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο Ακεξηθή θαη Δπξψπε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ιεηηνχξγεζαλ θαη σο αληηπξφζσπνη επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ (Παπαγεσξγίνπ, 2007:38). Ζ ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ δχν επφκελσλ δεθαεηηψλ νδήγεζε θαη ζηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, νη λαπισκέλεο αεξνπνξηθέο πηήζεηο (charters) ζπληέιεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ζε πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε εθηφο Αζελψλ, κεηαβάιινληαο έηζη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ (Βηηνπιαδίηε, 2000). Ζ δεθαεηία ηνπ 80 ήηαλ ε επνρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Σελ πεξίνδν απηή εληείλεηαη ν ξφινο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη θπξίσο ησλ tour operators πνπ αθελφο ζπλεξγάδνληαη κε ηα ειιεληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη αθεηέξνπ ηδξχνπλ ζπγαηξηθέο ζηελ Διιάδα. 2 Οριςμζνα από τα κυριότερα ονόματα τθσ εποχισ: Αρβανιτίδθσ, Πολίτθσ, Καραγιαννίδθσ, Αποςτολίδθσ, Πετροςιάν, Ακαναςοφλασ κλπ. 10

11 ήκεξα ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Αηηηθή ζπγθεληξψλεη ην 36,58% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ηεο ρψξαο, ε Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε ην 19,50%, ελψ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο θχξηεο πεξηνρέο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ φπσο ε Κξήηε (8,90%) θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (7,77%). Ζ σο άλσ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ηελ άληζε δηαζπνξά ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξέρεη κηα αλαιπηηθφηεξε εηθφλα γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ χλδεζκν ησλ ελ Διιάδη Σνπξηζηηθψλ θαη Σαμηδησηηθψλ Γξαθείσλ (ΖΑΣΣΑ). Πίλαθαο 1 Γεωγξαθηθή θαηαλνκή ειιεληθώλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείωλ (2005) Πεξηνρή Αξηζκόο γξαθείωλ Αηηηθή Κξήηε 353 Κεληξηθή Διιάδα 210 Ήπεηξνο 91 Μαθεδνλία Θξάθε 773 Βόξεην Αηγαίν 87 Νεζηά Ινλίνπ 308 πνξάδεο 37 Κπθιάδεο 201 Γωδεθάλεζα 217 Πεινπόλλεζνο αξωληθόο 236 ύλνιν Πεγή: ΖΑΣΣΑ Χο πξνο ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ είλαη κηθξέο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Οκφξξπζκεο 11

12 Δηαηξείεο. Ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ είλαη ε παξνπζία Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ. Ο άθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη, κε ζηνηρεία ηνπ 2001 θαη ηνπ 2002, ηελ θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε θξηηήξην ηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Πίλαθαο 2 Καηαλνκή ηαμηδηωηηθώλ γξαθείωλ θαηά λνκηθή κνξθή (2001 θαη 2002) Ννκηθή Αξηζκόο επηρεηξήζεωλ Κύθινο εξγαζηώλ(εθαη. ) κνξθή Α.Δ ,79 587,43 Δ.Π.Δ ,68 299,15 Ο.Δ ,42 106,27 Δ.Δ ,97 25,83 Πξνζωπηθέο ,32 222,13 Άιιεο ,22 12,91 ύλνιν , ,41 Πεγή: ICAP-ΔΤΔ/κεηξψν επηρεηξήζεσλ 3 3 Τα ςτοιχεία και οι πίνακεσ προζρχονται από τθ Μελζτθ με τίτλο «Τουριςτικζσ τάςεισ: εξζλιξθ του Κλάδου ςτθν Ελλθνικι και Παγκόςμια Αγορά. Εντοπιςμόσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςφγχρονων Τουριςτικϊν Γραφείων» που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ αναπτυξιακισ ςφμπραξθσ Allways Tourism (Κοινοτικι Πρωτοβουλία EQUAL). 12

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΟ ΙΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 2.1 Δηζαγωγηθή Δπηζθόπεζε Πξηλ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα (ρνξήγεζεο εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ, επηβνιήο θπξψζεσλ θιπ) φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Ο Ν.393/1976 «Πεξί ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ» 4 πξνέβιεπε φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ν έιεγρνο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ απαηηνχζαλ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Ο Ν.2160/93 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 5 αληηθαηέζηεζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κε ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ρνξεγείην θαη πάιη απφ ηνλ ΔΟΣ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ, ν νπνίνο δηαηεξνχζε θαη ηηο ινηπέο αξκνδηφηεηεο πεξί ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. ηε ζπλέρεηα, κε ην άξζξν 15 ηνπ π.δ. 313/2001 «Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ από ηνλ Δ.Ο.Σ., ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζύζηαζε ππεξεζηώλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνύ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνύ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, κεηαθνξά πόξσλ θαη ξύζκηζε ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ» 6 ζπζηάζεθαλ νη Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο κεηαβηβάζζεθαλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 7. Δλ ζπλερεία αλαζπζηάζεθε ην Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 8 θαη κε ην Ν.3270/ ΦΕΚ Α 199 τθσ 27/ ΦΕΚ Α 118/ ΦΕΚ Α 211/ Άρκρο 14 παρ.2 π.δ. 313/01 8 Με το π.δ. 122/04, ΦΕΚ Αϋ 85/ ΦΕΚ Α 187/

14 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνύ» κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Σν άξζξν 4 ηνπ Ν.3270/2004 θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Ο.Σ. Δηδηθφηεξα, ε παξάγξαθνο 6 νξίδεη φηη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2005 ζπληζηψληαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (Π.Τ.Σ.) ηνπ ΔΟΣ. Οη Π.Τ.Σ. δηαθξίλνληαη ζε Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Γξαθεία Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ. Απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, νη Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ, ηα Σκήκαηα θαη ηα Γξαθεία Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ είραλ ζπζηαζεί κε ην άξζξν 15 π.δ. 313/2001 θαη πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 π.δ. 313/2001, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο θαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ κεηαβηβαζζεί ζε απηέο κε ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 313/2001, θαζψο θαη φζεο άιιεο έρνπλ αλαηεζεί ζε απηέο, αζθνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. δηα ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Σνπξηζκνχ. ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη, φπσο θαη αλσηέξσ αλαθέξζεθε, φζεο αθνξνχλ ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 2.2 Οξηζκόο θαη Δίδε Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζύκθωλα κε ην λόκν Σα Σνπξηζηηθά γξαθεία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ είλαη λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηα ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αλαιακβάλνληαο ηε κεηαθνξά, δηαθίλεζε, δηακνλή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη tour operators (εθηφο απφ ην π.δ. 339/1996 πνπ νπζηαζηηθά αληηγξαθεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 90/314/ΔΟΚ γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα). χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.3 ηνπ Ν.339/1976, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Σνπξηζηηθά Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ: Χο ηέηνηα λννχληαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.339/1976, ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο πειάηεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Οη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα Σελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο κε ζαιάζζηα, ρεξζαία ή 14

15 ελαέξηα κέζα κεηαθνξάο, ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη νξγαλσκέλεο εθδξνκέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη ν πειάηεο, αθνχ απνδερζεί θαη ππνγξάςεη ην έηνηκν πξφγξακκα, θαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ αληίηηκν πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν. Γελ απνθιείεηαη βέβαηα ην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο ή πεξηήγεζεο λα δηακνξθσζεί απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν βάζεη ησλ επηζπκηψλ πνπ ζα εθθξάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν θαηαλαισηήο (Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ, 2005:401). Σε κεζνιάβεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ή ελνηθίαζε θαηαιχκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή άιισλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο ζίηηζεο, αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη κέζσλ δηαθίλεζεο. Σε κεζνιάβεζε γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ γηα θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεπζε. Σε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ νξγάλσζε πάζεο θχζεσο ζπλεδξίσλ. Σελ παξαιαβή θαη απνζηνιή απνζθεπψλ θάζε αιινδαπνχ ή εκεδαπνχ πεξηεγεηή πνπ ζα ην δεηήζεη. Σελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ. Σέηνηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη ε πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ ή ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ γηα θαιιηηερληθέο ή άιιεο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν ΔΟΣ ή άιινο θνξέαο. Δπίζεο κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ εδψ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα δξνκνιφγηα θαη ηηκέο εηζηηεξίσλ, ε ζπκπιήξσζε εληχπσλ θιπ. (Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ 2005:403). β) Σνπξηζηηθά Γξαθεία Δζωηεξηθνύ Σνπξηζκνύ: Ζ αξκνδηφηεηα ησλ γξαθείσλ απηψλ είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε, θαη θαιχπηεη κφλν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκεδαπνχο εληφο ηεο ρψξαο. Γελ εκπίπηεη ινηπφλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ, δειαδή κε ηελ πεξηήγεζε Διιήλσλ ή αιινδαπψλ ζην εμσηεξηθφ ή αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.3 πεξ.β ηνπ Ν.393/1976, νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη: 15

16 Ζ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ εληφο ηεο ρψξαο κε ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν γηα ην ιφγν απηφ ζαιάζζην, αεξνπνξηθφ ή ρεξζαίν κεηαθνξηθφ κέζν. Καη' εμαίξεζε ζηα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αηνκηθά θαη αιινδαπνί πνπ δνπλ ζηελ πφιε φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν, φρη φκσο θαη νξγαλσκέλεο νκάδεο αιινδαπψλ. Ζ κεζνιάβεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε θαηαιχκαηνο, ζίηηζεο, αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη κέζσλ δηαθίλεζεο, κφλν εληφο ηεο ρψξαο. Ζ κεζνιάβεζε γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ γηα νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν, πάληνηε εληφο Διιάδνο. Σν γξαθείν Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ζε γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί ν λφκνο. Ζ αλαβάζκηζε γίλεηαη κε ζρεηηθή αίηεζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ (Π.Τ.Σ). Αληίζηνηρα έλα γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ κπνξεί λα ππνβηβαζζεί ζε Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ, αιιά κε ηνλ ηξφπν απηφ ράλεη φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ παξείρε ν λφκνο ππφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 2.3 ξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο Δηδηθνύ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνέβιεπε ν Ν.393/1976 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο κε ηνλ Ν.2160/93. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ λφκσλ πξνθχπηεη φηη ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη ζε εκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, αιιά θαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζε θπζηθά πξφζσπα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαζηήζεη εηδηθφ πιεξεμνχζηφ ηνπο ζηελ Διιάδα. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο ζε αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηειεί 16

17 φκσο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ίδην δηθαίσκα αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο ηζαγέλεηαο ή ηεο έδξαο ηνπο ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα (ξήηξα ακνηβαηφηεηαο). Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 Ν.393/76 θαη ηνπ άξζξνπ 3 Ν.2160/93, πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο θαησηέξσ πποϋποθέζειρ: 1. Να έρεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. 2. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε πνηλή θπιάθηζεο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ γηα θινπή, εθβίαζε, απάηε, ππεμαίξεζε, πιαζηνγξαθία, ιαζξεκπνξία, ρξήζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ, εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ θαη παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. 3. Να κελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 4. Να είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο ρνιήο ηνπ Δμσηεξηθνχ. Δάλ δελ είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο ή νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη φηη άζθεζε ηε δεδνκέλε δξαζηεξηφηεηα: α. επί έμη ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ή δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, ή β. επί ηξία ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ή δηεπζπληή επηρείξεζεο, φηαλ κπνξεί λα απνδείμεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Ζ θαηάξηηζε απηή ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδην επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ, ή γ. επί ηέζζεξα ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ή δηεπζπληή επηρεηξήζεσο, φηαλ κπνξεί λα απνδείμεη πξνεγνχκελε ζρεηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κε βεβαίσζε φπσο πξνεγνπκέλσο, ή δ. επί ηξία ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ή δηεπζπληή επηρείξεζεο, φηαλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη άζθεζε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή σο ππάιιεινο γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, ή ε. επί πέληε ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, φηαλ κπνξεί λα απνδείμεη πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, ή 17

18 ζη. επί έμε ζπλερή έηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ νπνία κπνξεί λα απνδείμεη πξνεγνχκελε θαηάξηηζε. ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ θαη δ ζεσξείηαη φηη αζθεί ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα δηεπζπληή επηρείξεζεο θάζε πξφζσπν πνπ ηελ έρεη αζθήζεη ζε θαηάζηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ κε θαζήθνληα: πξντζηακέλνπ επηρείξεζεο, ή αλαπιεξσηή ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξντζηακέλνπ ππνθαηαζηήκαηνο (κφλνλ εθ φζνλ ηα θαζήθνληα απηά ζπλεπάγνληαη επζχλε αληίζηνηρε κε ηελ επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ επηρεηξεκαηία), ή αλσηέξνπ ζηειέρνπο επηθνξηηζκέλνπ κε εκπνξηθήο θχζεσο αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζχλνπ ηνπιάρηζηνλ ελφο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε αιινδαπνχ, ε απφδεημε φηη πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε πνπ έρεη εθδψζεη ε αξκφδηα αξρή ή νξγαληζκφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ. 5. Να θαηέρεη επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη, εάλ πξφθεηηαη γηα γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, κηαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο γιψζζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ αιινδαπνχο ή ηεο γιψζζαο άιισλ θξαηψλκειψλ ηεο Δ.Δ. απφ Έιιελεο απνδεηθλχεηαη κε εμέηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ππάιιειν ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Π.Τ.Σ. Δάλ ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο αηηείηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ 4 θαη 5, ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη κε αίηεζε ηνπ άιιν πξφζσπν σο ππεχζπλν ηνπ γξαθείνπ, ην νπνίν λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο. Σν πξφζσπν απηφ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φηη δέρεηαη λα αλαιάβεη ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ, φηη ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ ζα εξγάδεηαη σο μελαγφο ή νδεγφο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ δεκφζηαο ρξήζεο. 6. Να δηαζέηεη πιήξε θαη αλεμάξηεηε γξαθεηαθή εγθαηάζηαζε εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 20η.κ. γηα γξαθεία Γεληθνχ Σνπξηζκνχ θαη 12η.κ. γηα γξαθεία Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Π.Τ.Σ., ε νπνία εμεηάδεη ηελ χπαξμε ή κε ηεο αλσηέξσ εγθαηάζηαζεο κε ην αληίζηνηρν εκβαδφλ θαη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο εάλ ν ρψξνο είλαη κηζζσκέλνο ή ηδηφθηεηνο 18

19 αληίζηνηρα. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηε ζπζηέγαζε ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ κε επηρείξεζε άιιε απφ απηέο πνπ έρνπλ ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, νη επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο Η.Υ. απηνθηλήησλ θ.ιπ. πλνιηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα Π.Τ.Σ. ηα θάησζη δικαιολογηηικά: 1. Αίηεζε γηα ρνξήγεζε εηδηθνχ ζήκαηνο θαη έγθξηζε δηαθξηηηθνχ ηίηινπ (ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ππνβνιήο ηεο ππφ 2.ππεχζπλεο δήισζεο). 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ.2 ηνπ Ν.2160/93 (ε δήισζε αθνξά θπξίσο ζηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αλαθέξεη ηνλ Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο). 3. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ θαηά ηφπν εηζαγγειηθή αξρή θαη αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα Π.Τ.Σ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ Γξακκαηέα Πξσηνδηθψλ απφ ην νπνίν λα θαίλεηαη φηη ν επηρεηξεκαηίαο δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ βξίζθεηαη ζε απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 5. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο (γηα αιινδαπνχο δηαβαηήξην). 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (ε ηζνηηκία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 288/ Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο ρψξαο ηεο Δ.Δ γηα Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ. Δάλ δελ ππάξρεη ηίηινο ζπνπδψλ, ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα απνδεηρζεί κε εμέηαζε απφ εηδηθφ ππάιιειν ηεο Π.Τ.Σ. Γηα Γξαθείν Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ δελ απαηηείηαη γλψζε μέλεο γιψζζαο. 8. Βεβαίσζε πεξί χπαξμεο ηεο σο άλσ πιήξνπο θαη αλεμάξηεηεο γξαθεηαθήο εγθαηάζηαζεο. 9. Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ 293,47 θαη δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ΓΟΤ γηα ηέιε ραξηνζήκνπ 29,35 ζπλ 20% ππέξ ΟΓΑ. 10. Παξάβνιν ππέξ ΔΟΣ θαη ΣΔΑΠΠΔΡΣΣ 58,69. 19

20 11. Βεβαίσζε ηνπ ΔΟΣ θαη ηεο ΓΟΤ ζηελ νπνία ππάγεηαη ν αηηψλ φηη δελ πθίζηαηαη νθεηιή απφ νξηζηηθφ πνζφ πξνζηίκνπ βεβαησκέλνπ ζε βάξνο ηνπ αηηνχληνο ή απφ ιεμηπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ ΔΟΣ. 12. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία ή βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη λνκηθά πξόζσπα, ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 1 έσο 12 φπσο ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ζε θπζηθά πξφζσπα, κε ηηο αθφινπζεο δηαθνξνπνηήζεηο: Tα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ππνβάιινληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο (πξνθεηκέλνπ γηα ΟΔ, ΔΔ θαη ΔΠΔ) ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (φηαλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ). Σα δηθαηνινγεηηθά 6 θαη 7 ππνβάιινληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ή εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ελψ ηα ππφινηπα εθδίδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο. Τπνβάιινληαη επίζεο ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 13. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 14. Γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. 15. Πηζηνπνηεηηθφ εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ. 16. Βεβαίσζε Γξακκαηέα Πξσηνδηθψλ απφ ηελ νπνία λα θαίλεηαη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. Σα λνκηθά πξόζσπα πνπ εδξεύνπλ ζε ρώξα ηεο Δ.Δ θαη αηηνχληαη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ ππνρξενχληαη λα νξίζνπλ εθπξφζσπν ηνπο (Έιιελα ή αιινδαπφ) κε εηδηθφ πιεξεμνχζην, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 3, 4 θαη 5. Έηζη, ν εηδηθφο πιεξεμνχζηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε πνηλή θπιάθηζεο πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ γηα ηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 20

21 Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθηόο Δ.Δ θαη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ε σο άλσ ηζρχο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο. Σν ζήκα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαηαρσξίδεηαη θαη αχμνληα αξηζκφ ζην Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Π.Τ.Σ. θαη πεξηιακβάλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ βηβιίνπ θαηαρψξηζεο, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, ηε κνξθή ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη ηελ επσλπκία. Σν εηδηθφ ζήκα ηζρχεη κέρξηο αλθιήζεψο ηνπ, αιιά ηα δηθαηνινγεηηθά ππφ 4,5,8,9,10,11 θαη 12 επαλππνβάιινληαη αλά πεληαεηία κεηά ηε ρνξήγεζε. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν ππνρξενχηαη λα αλαξηά ην ζήκα ζε εκθαλέο ζεκείν θαη λα δηαηεξεί φια ηα ζπλαθή ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα ελδερφκελν έιεγρν. Διακπιηικόρ Τίηλορ Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.393/76 λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο δηαθξηηηθφ ηίηιν. Χο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο επηρείξεζεο, ν ηίηινο απηφο πξνζηαηεχεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Π.Τ.Σ. ηνπ ΔΟΣ φπνπ ηεξείηαη κεηξψν θαηαρψξηζεο ησλ δηαθξηηηθψλ ηίηισλ. Έλαο δηαθξηηηθφο ηίηινο κπνξεί λα απνξξηθζεί εάλ ζεσξεζεί αθαηάιιεινο, αλάξκνζηνο, ή πξνζνκνηάδεη κε άιινλ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ρξεζηκνπνίεζε ή παξεκβνιή ηνπ φξνπ «ΔΘΝΗΚΟ» ζηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Ζ έγθξηζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θαη ε θαηαρψξηζε ηνπ ζην εηδηθφ κεηξψν δεκηνπξγεί δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζηνλ ηίηιν γηα ην πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ έρεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Σν δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζην δηαθξηηηθφ ηίηιν κπνξεί 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ. ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ)

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλωμαηική Δργαζία Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΟΤ ολωμός Αριζηείδης Πειραιάς 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα