Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2013O0007 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2013/7) (2013/215/ΕΕ) (EE L 125 της , σ. 17) Τροποποιείται από: 1 Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/948 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2015/19) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L

2 2013O0007 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2013/7) (2013/215/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) ( 2 ), Εκτιμώντας τα υπόλοιπα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) προβλέπει ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν στοιχεία ανά τίτλο για τις θέσεις, τις συναλλαγές και, εφόσον είναι διαθέσιμα, για τις λοιπές μεταβολές του όγκου των τίτλων που διακρατούν. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕθνΚΤ) υποχρεούνται να προβαίνουν στην ταξινόμηση και συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων. Καθίσταται συνεπώς αναγκαίος ο καθορισμός των διαδικασιών βάσει των οποίων οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/ 2012/24), στατιστικές πληροφορίες εξαγόμενες από τα στοιχεία που συλλέγονται από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων. (2) Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 3 ) (εφεξής το «ΕΣΛ 2010»), το οποίο αποτελεί ένα διεθνώς συμβατό λογιστικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των οικονομιών των κρατών μελών, και το οποίο θα αντικαταστήσει το ΕΣΛ 95. Η ταξινόμηση των στοιχείων που θα παρέχονται βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που προβλέπονται στο ΕΣΛ (3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι με αυτές δεν μεταβάλλεται το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζεται ο σχετικός φόρτος εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων, ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. ( 2 ) ΕΕ L 305 της , σ. 6. ( 3 ) CO(2010) 774 τελικό.

3 2013O0007 EL ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή θεσπίζει τις υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ σχετικά με την παροχή στην ΕΚΤ στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων, τα οποία συλλέγονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24). Άρθρο 2 Ορισμοί Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24). Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ όσον αφορά την παροχή στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN 1 1. Οι ΕθνΚΤ συλλέγουν και παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικές πληροφορίες για τις διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN, ανά τίτλο, σύμφωνα με τα πλαίσια παροχής στοιχείων που παρατίθενται στο παράρτημα I, μέρος 1 (πίνακες 1 έως 3) και μέρος 2 (πίνακες 1 έως 3), και σύμφωνα με τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων που καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο, για τα ακόλουθα είδη μέσων: βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31), μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32), εισηγμένες μετοχές (F.511) και μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52). Οι υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ όσον αφορά την παροχή στοιχείων καλύπτουν θέσεις τέλους τριμήνου και i) χρηματοοικονομικές συναλλαγές τέλους τριμήνου για όλο το τρίμηνο αναφοράς ή ii) στοιχεία τέλους του μήνα ή τέλους τριμήνου τα οποία είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν επίσης στοιχεία για θέσεις στο τέλος του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24), σύμφωνα με το πλαίσιο παροχής στοιχείων που παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 3 (πίνακες 1 έως 2) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή στοιχεία απαραίτητα για την εξαγωγή τους, που παρέχουν οι πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με το μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24), υπολογίζονται κατά τα οριζόμενα στο μέρος 3 του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού. 2. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τις ακόλουθες περιόδους αναφοράς και σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες: α) όσον αφορά διακρατήσεις τίτλων από κατοίκους επενδυτές πλην των ΕθνΚΤ, τίτλους που φυλάσσονται από κατοίκους θεματοφύλακες για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και τίτλους που εκδίδονται από οντότητες της ζώνης του ευρώ και φυλάσσονται από κατοίκους θεματοφύλακες για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών εκτός της ζώνης του ευρώ:

4 2013O0007 EL i) οι ΕθνΚΤ παρέχουν σε τριμηνιαία βάση στοιχεία ανά τίτλο για τις θέσεις τέλους τριμήνου μέχρι το πέρας των εργασιών της εβδομηκοστής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία ii) οι ΕθνΚΤ παρέχουν 1) σε τριμηνιαία βάση συναλλαγές ανά τίτλο και, εφόσον είναι διαθέσιμες, λοιπές μεταβολές του όγκου για όλο το τρίμηνο αναφοράς μέχρι το πέρας των εργασιών της εβδομηκοστής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία ή 2) θέσεις ανά τίτλο και, εφόσον είναι διαθέσιμες, λοιπές μεταβολές του όγκου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξαγωγή των συναλλαγών. Στην τελευταία περίπτωση, οι ΕθνΚΤ παρέχουν σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) τα τριμηνιαία ανά τίτλο στοιχεία μέχρι το πέρας των εργασιών της εβδομηκοστής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία και μηνιαία ανά τίτλο στοιχεία μέχρι το πέρας των εργασιών της εξηκοστής τρίτης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του μήνα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία β) όσον αφορά διακρατήσεις τίτλων από ομίλους παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων μη κατοίκων, οι ΕθνΚΤ παρέχουν σε τριμηνιαία βάση στοιχεία ανά τίτλο για τις θέσεις τέλους τριμήνου εντός των ακόλουθων προθεσμιών: i) από το 2013 έως το 2015, μέχρι το πέρας των εργασιών της εβδομηκοστής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, και ii) από το 2016, μέχρι το πέρας των εργασιών της πεντηκοστής πέμπτης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. γ) όσον αφορά διακρατήσεις τίτλων σε ετήσια βάση από ασφαλιστικές εταιρείες (AE), οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία για συγκεντρωτικές θέσεις στο τέλος του έτους μέχρι το πέρας των εργασιών της εβδομηκοστής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 3. Έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης των παρεχόμενων στοιχείων, εν είδει ημερολογίου παροχής στοιχείων του επόμενου έτους. 4. Για την αναθεώρηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που ακολουθούν. α) Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τακτικές αναθεωρήσεις ως εξής: i) αναθεωρήσεις των μηνιαίων στοιχείων που αναφέρονται στους τρεις μήνες πριν από το πιο πρόσφατο τρίμηνο, οι οποίες παρέχονται σε τριμηνιαία βάση, αποστέλλονται μαζί με τα στοιχεία του πιο πρόσφατου τριμήνου (τακτική διαβίβαση στοιχείων) αναθεωρήσεις των μηνιαίων στοιχείων που αναφέρονται στο μήνα πριν από τον πιο πρόσφατο, οι οποίες διαβιβάζονται σε μηνιαία βάση, αποστέλλονται μαζί με τα στοιχεία του πιο πρόσφατου μήνα (τακτική διαβίβαση στοιχείων) ii) αναθεωρήσεις των τριμηνιαίων στοιχείων που αναφέρονται στο τρίμηνο πριν από το πιο πρόσφατο αποστέλλονται μαζί με τα στοιχεία του πιο πρόσφατου τριμήνου (τακτική διαβίβαση στοιχείων) iii) αναθεωρήσεις των τριών προηγούμενων ετών (12 τρίμηνα) αποστέλλονται μαζί με την τακτική διαβίβαση στοιχείων που αναφέρεται στο τρίτο τρίμηνο του έτους

5 2013O0007 EL iv) η παροχή άλλων τυχόν τακτικών αναθεωρήσεων που δεν εμπίπτει στα σημεία i) έως iii) συμφωνείται με την ΕΚΤ β) οι ΕθνΚΤ παρέχουν κατ εξαίρεση αναθεωρήσεις που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες και εκτός των περιόδων τακτικής διαβίβασης, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συμφωνίας με την ΕΚΤ. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στην ΕΚΤ, στα οποία παραθέτουν τους λόγους σημαντικών αναθεωρήσεων. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν εθελοντικά και επεξηγηματικά σημειώματα για άλλες τυχόν αναθεωρήσεις. 5. Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων του παρόντος άρθρου εξαρτώνται από τις ακόλουθες απαιτήσεις παροχής αναδρομικών στοιχείων. α) Οι ΕθνΚΤ, στο μέτρο του δυνατού, παρέχουν αναδρομικά στοιχεία για την περίοδο αναφοράς που αρχίζει από το πρώτο τρίμηνο του 2009 έως το τέταρτο τρίμηνο του β) Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ αφού η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: i) οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από τον Δεκέμβριο του 2012 παρέχουν αναδρομικά στοιχεία στην ΕΚΤ, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το μικρότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά διαστήματα: 1) τις περιόδους αναφοράς στοιχείων που αρχίζουν από τον Μάρτιο του 2014 ή 2) τα πέντε έτη που προηγούνται της υιοθέτησης του ευρώ από το οικείο κράτος μέλος ii) οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην Ένωση μετά τον Δεκέμβριο του 2012 παρέχουν αναδρομικά στοιχεία στην ΕΚΤ, με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το μικρότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά διαστήματα: 1) τις περιόδους παροχής στοιχείων που αρχίζουν από τον Μάρτιο του 2016 ή 2) τα πέντε έτη που προηγούνται της υιοθέτησης του ευρώ από το οικείο κράτος μέλος. 6. Οι λογιστικοί κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. Άρθρο 4 Μέθοδοι παροχής στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN 1 1. Εναπόκειται στις ΕθνΚΤ να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικές πληροφορίες για διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN, είτε αυτοί διακρατούνται από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ), χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ), ΑΕ και επικεφαλής ομίλων παροχής στοιχείων που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24), είτε διακρατούνται από θεματοφύλακες για λογαριασμό: i) κατοίκων επενδυτών που δεν υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24), ii) κατοίκων επενδυτών άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που δεν αποτελούν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή iii) κατοίκων επενδυτών κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ, σύμφωνα

6 2013O0007 EL με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από τις απαιτήσεις παροχής στοιχείων του ως άνω κανονισμού. 2. Οι ΕθνΚΤ που παρέχουν στατιστικές πληροφορίες κατά την παράγραφο 1 το κάνουν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, βάσει των πλαισίων παροχής στοιχείων του παραρτήματος I, μέρος 1 (πίνακες 1, 2 και 4) και μέρος 2 (πίνακες 1, 2 και 4), καθώς και βάσει των προτύπων ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων που καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. 3. Τα τριμηνιαία στοιχεία αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β). 4. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στην ΕΚΤ, στα οποία παραθέτουν τους λόγους σημαντικών αναθεωρήσεων. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν εθελοντικά και επεξηγηματικά σημειώματα για άλλες τυχόν αναθεωρήσεις. Επιπροσθέτως, οι ΕθνΚΤ παρέχουν πληροφορίες για σημαντικές αναταξινομήσεις των τομέων διακράτησης ή των μέσων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Άρθρο 5 Μέθοδοι κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων σε θεματοφυλακή 1. Παρά την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε θεματοφύλακες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), προκειμένου να συμμορφώνονται με το άρθρο 3, οι ΕθνΚΤ, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΚΤ, αποφασίζουν την πιο κατάλληλη μέθοδο όσον αφορά την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τους τίτλους που διακρατούνται από επενδυτές οι οποίοι δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις παροχής στοιχείων του κανονισμού (ΕΕ) αρθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), ανάλογα με την οργάνωση των οικείων αγορών και τη διαθεσιμότητα στα κράτη μέλη άλλων πληροφοριών στατιστικού, δημόσιου ή εποπτικού χαρακτήρα. 2. Εάν τα στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων δεν παρέχονται από τους θεματοφύλακες λόγω της εξαίρεσης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) και, εφόσον οι ΕθνΚΤ αποκτούν τα εν λόγω στοιχεία από άλλες στατιστικές ή εποπτικές πηγές δεδομένων ή τα συλλέγουν απευθείας από επενδυτές βάσει εθνικών ρυθμίσεων, οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν όλα τα ακόλουθα μέτρα: α) διασφαλίζουν ότι οι ως άνω πηγές ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις στατιστικές έννοιες και τους ορισμούς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) β) παρακολουθούν την ποιότητα των στοιχείων με βάση τα ελάχιστα στατιστικά πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) γ) εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν ικανοποιούν τα πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στο στοιχείο β), ενισχύουν την ποιότητα των εν λόγω στοιχείων, μεταξύ άλλων με τη συλλογή στοιχείων από θεματοφύλακες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφοι 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24).

7 2013O0007 EL Επιπροσθέτως, οι ΕθνΚΤ παρέχουν πληροφορίες για άλλες σημαντικές μεταβολές του όγκου, εφόσον είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 3 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24). Άρθρο 6 Παρεκκλίσεις 1. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ, άπαξ του έτους και για το επόμενο ημερολογιακό έτος, για τις παρεκκλίσεις που χορηγούν στις μονάδες παροχής στοιχείων, καθώς και για αυτές που ανανεώνουν ή ανακαλούν, όπως και για τυχόν έκτακτες απαιτήσεις παροχής στοιχείων που επιβάλλονται στις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων στις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση. 2. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν τακτικά, τουλάχιστον άπαξ του έτους, την πλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) όσον αφορά τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση τυχόν παρέκκλισης. Άρθρο 7 Στοιχεία αναφοράς στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις ενεργητικού των ομίλων παροχής στοιχείων 1. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ προσδιορίζει τους ομίλους παροχής στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), και βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, με βάση τα στοιχεία τέλους Δεκεμβρίου, τα οποία αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος που προηγείται και τα οποία οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ (εφεξής τα «στοιχεία αναφοράς»), για τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων του ΕΣΚΤ όσον αφορά τα ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία για τα κράτη μέλη. 2. Έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ μια ημερομηνία εντός του επόμενου έτους έως την οποία οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαβιβάζουν τα στοιχεία αναφοράς. Η εν λόγω διαβίβαση λαμβάνει χώρα σε χρόνο που επιτρέπει τον υπολογισμό των συνολικών ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο κάθε έτους. Άρθρο 8 Διαδικασία κοινοποίησης στους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων 1. Οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν, για λογαριασμό της ΕΚΤ, το πρότυπο επιστολής του παραρτήματος II (εφεξής η «επιστολή κοινοποίησης») για την κοινοποίηση στους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους για την παροχή στοιχείων βάσει του κανονισμού. Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει τα κριτήρια που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της οντότητας στην οποία απευθύνεται η κοινοποίηση ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων. 2. Η οικεία ΕθνΚΤ αποστέλλει την επιστολή κοινοποίησης στον επικεφαλής του ομίλου παροχής στοιχείων εντός 10 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφο της επιστολής αποστέλλεται στη γραμματεία της ΕΚΤ.

8 2013O0007 EL Η διαδικασία της παραγράφου 2 δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά την κοινοποίηση στους επικεφαλής ομίλων παροχής στοιχείων, οι οποίοι ορίστηκαν ως τέτοιοι από το διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Άρθρο 9 Διαδικασία επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο 1. Εάν ο επικεφαλής ενός ομίλου παροχής στοιχείων στον οποίο έγινε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8 υποβάλει, εντός 15 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την παραλαβή τής ως άνω κοινοποίησης, αιτιολογημένο γραπτό αίτημα με τις σχετικές πληροφορίες στην οικεία ΕθνΚΤ για αναθεώρηση του ορισμού του ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων, η οικεία ΕθνΚΤ διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο εντός 10 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών. 2. Μετά την παραλαβή του γραπτού αιτήματος της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει το χαρακτηρισμό και κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή του εγγράφως, εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, στην οικεία ΕθνΚΤ, η οποία κοινοποιεί στον επικεφαλής του ομίλου παροχής στοιχείων την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εντός 10 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών. Άρθρο 10 Συνεργασία με αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ 1. Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) μπορεί να αποκτηθεί από αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί μια μόνιμη διαδικασία λήψης των εν λόγω στοιχείων. 2. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία της παραγράφου 1 πληρούν τα ελάχιστα στατιστικά πρότυπα της ΕΚΤ που καθορίζονται στον παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), πριν τα διαβιβάσουν στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 3. Άρθρο 11 Επαλήθευση 1. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΚΤ για επαλήθευση, τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες στην ΕΚΤ, συνεργάζονται δε στενά με τους χειριστές της βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του ΕΣΚΤ (Securities Holdings Statistics Database, εφεξής «SHSDB») στο πλαίσιο της εν γένει διαχείρισης της ποιότητας των στοιχείων. 2. Η ΕΚΤ αξιολογεί τα εν λόγω στοιχεία κατά παρόμοιο τρόπο, σε στενή συνεργασία με τους χειριστές της SHSDB. Η αξιολόγηση διεξάγεται εγκαίρως.

9 2013O0007 EL Άρθρο 12 Πρότυπα διαβίβασης Οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net» για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών που απαιτεί η ΕΚΤ. Οι στατιστικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες στην ΕΚΤ σύμφωνα με τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων που καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης συναίνεσης της ΕΚΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα για τη διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών. Άρθρο 13 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζουν το σχετικό φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τέτοια τροποποίηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άρθρο 14 Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημέρα κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ. Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμμορφώνονται με τα άρθρα 8 και 9 από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατευθυντήριας γραμμής στις ΕθνΚΤ και με τις λοιπές διατάξεις της από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 15 Αποδέκτες Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

10 2013O0007 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 Διακρατήσεις τίτλων κατά τομέα εξαιρουμένων των διακρατήσεων από εθνικές κεντρικές τράπεζες Πίνακας 1 Γενικές πληροφορίες και επεξηγηματικά σημειώματα 1. Γενικές πληροφορίες Ίδρυμα παροχής στοιχείων Κωδικός αναγνώρισης ιδρύματος παροχής στοιχείων Ημερομηνία υποβολής Ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία υποβάλλονται στην SHSDB Περίοδος αναφοράς Περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία Συχνότητα παροχής στοιχείων Τριμηνιαία στοιχεία Μηνιαία στοιχεία ( 3 ) 2. Επεξηγηματικά σημειώματα (μεταδεδομένα) Μεταχείριση πρόωρων εξοφλήσεων Μεταχείριση δεδουλευμένων τόκων ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) : υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Μόνο για θέσεις, εφόσον οι συναλλαγές εξάγονται από τις μηνιαίες θέσεις στην SHSDB. 1 Πίνακας 2 Πληροφορίες για τις διακρατήσεις τίτλων 1. Πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Τομέας διακράτησης Τομέας/υποτομέας επενδυτή Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) ( 3 ) Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ( 4 ) εκτός από χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης Χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

11 2013O0007 EL Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται) (S.128+S.129) (μεταβατική περίοδος) Κεντρική κυβέρνηση (S.1311) (προαιρετική ανάλυση) Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312) (προαιρετική ανάλυση) Τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313) (προαιρετική ανάλυση) Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) (προαιρετική ανάλυση) Λοιποί υποτομείς γενικής κυβέρνησης (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14) (προαιρετική ανάλυση για κατοίκους επενδυτές, υποχρεωτική για διακρατήσεις τρίτων) Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) (προαιρετική ανάλυση) Λοιπά νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται) Επενδυτές που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εξαιρουμένων των νοικοκυριών (μόνο για διακρατήσεις τίτλων τρίτων) (S.11+S.13+S.15) ( 5 ) Κεντρικές τράπεζες και γενική κυβέρνηση παρέχονται μόνο για διακρατήσεις χωρών εκτός ζώνης ευρώ (S.121+S.13) ( 6 ) Επενδυτές πλην κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων παρέχονται μόνο για διακρατήσεις χωρών εκτός ζώνης ευρώ ( 6 ) Άγνωστος τομέας ( 7 ) Χώρα διακράτησης Χώρα κατοικίας του επενδυτή Πηγή Πηγή των υποβαλλόμενων πληροφοριών για τις διακρατήσεις τίτλων Απευθείας παροχή στοιχείων Παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες Μεικτή παροχή στοιχείων ( 8 )

12 2013O0007 EL Δεν είναι διαθέσιμη Λειτουργία Λειτουργία της επένδυσης ανάλογα με την κατάταξη των στατιστικών ισοζυγίου πληρωμών Άμεσες επενδύσεις Επενδύσεις χαρτοφυλακίου Μη προσδιορισμένες Βάση παροχής στοιχείων V Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες Ποσοστό Μονάδες Ονομαστικό νόμισμα V Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό Θέσεις Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων Στην ονομαστική αξία ( 9 ). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό (σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ) αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων Στην αγοραία αξία. Ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ( 10 ) Θέσεις: εκ των οποίων ποσότητα ( 11 ) Ποσότητα τίτλων που διακρατούνται από τους δύο μεγαλύτερους επενδυτές Στην ονομαστική αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις Στην αγοραία αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις Μορφότυπος ( 9 ) Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα Αριθμός μετοχών/μεριδίων ( 12 ) Λοιπές μεταβολές του όγκου Λοιπές μεταβολές της ποσότητας του διακρατούμενου τίτλου

13 2013O0007 EL Στην ονομαστική αξία στον ίδιο μορφότυπο με τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία Στην αγοραία αξία σε ευρώ Λοιπές μεταβολές του όγκου: εκ των οποίων ποσότητα ( 11 ) Λοιπές μεταβολές στον όγκο στο ποσό που διακρατείται από τους δύο μεγαλύτερους επενδυτές Στην ονομαστική αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις Στην αγοραία αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις Χρηματοοικονομικές συναλλαγές ( 13 ) Άθροισμα αγορών μείον τις πωλήσεις του τίτλου, καταγραφόμενο στην αξία συναλλαγής σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ( 10 ) Χρηματοοικονομικές συναλλαγές: εκ των οποίων ποσότητα ( 14 ) Άθροισμα των δύο μεγαλύτερων συναλλαγών σε απόλυτους αριθμούς από μεμονωμένους κατόχους, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές Καθεστώς εμπιστευτικότητας ( 15 ) Καθεστώς εμπιστευτικότητας για θέσεις, συναλλαγές, λοιπές μεταβολές του όγκου Όχι για δημοσίευση, προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση Εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες Δεν έχει εφαρμογή ( 16 ) ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) Μ: υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Η αρίθμηση των κατηγοριών σε όλο το κείμενο της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής αποτυπώνει την αρίθμηση του ΕΣΛ ( 4 ) Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125) συν επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) συν θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127). ( 5 ) Μόνο εφόσον οι τομείς S.11, S.13 και S.15 δεν παρέχονται ξεχωριστά. ( 6 ) Όσον αφορά στοιχεία που παρέχονται από ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, μόνο για παροχή στοιχείων διακρατήσεων μη κατοίκων επενδυτών. ( 7 ) Αταξινόμητος τομέας κάτοικος της χώρας διακράτησης αυτό σημαίνει ότι άγνωστοι τομείς άγνωστων χωρών δεν θα πρέπει να παρέχονται. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τους χειριστές της SHSDB για ποιον λόγο ο τομέας είναι άγνωστος, σε περίπτωση που υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές τιμές. ( 8 ) Μόνο εφόσον η απευθείας παροχή στοιχείων και η παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες δεν μπορούν να διαχωριστούν. ( 9 ) Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι τιμές της αγοράς (και οι αντίστοιχες λοιπές μεταβολές του όγκου/συναλλαγές). ( 10 ) Συνιστάται η συμπερίληψη των δεδουλευμένων τόκων, βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας. ( 11 ) Εάν ορισμένη ΕθνΚΤ παρέχει το καθεστώς εμπιστευτικότητας, το εν λόγω χαρακτηριστικό μπορεί να παραλείπεται. Η ποσότητα μπορεί να αναφέρεται στον μεγαλύτερο μεμονωμένο επενδυτή, αντί των δύο μεγαλύτερων επενδυτών, υπό την ευθύνη της ΕθνΚΤ που παρέχει τα στοιχεία. ( 12 ) Οι ΕθνΚΤ ενθαρρύνονται να παρέχουν την ονομαστική αξία σε αριθμό μονάδων όταν η τιμή των τίτλων στην CSDB αναφέρεται σε μονάδες. ( 13 ) Παρέχεται μόνον εφόσον οι συναλλαγές δεν εξάγονται από τις θέσεις στην SHSDB. ( 14 ) Παρέχεται μόνο για συναλλαγές που υποβάλλονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων και όχι για συναλλαγές που οι ΕθνΚΤ εξάγουν από τις θέσεις. ( 15 ) Αναφέρεται εφόσον η ποσότητα που αντιστοιχεί στους δύο μεγαλύτερους επενδυτές όσον αφορά θέσεις, συναλλαγές, λοιπές μεταβολές του όγκου, αντίστοιχα, δεν είναι διαθέσιμη/δεν παρέχεται. ( 16 ) Χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις συναλλαγές από τις θέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το καθεστώς εμπιστευτικότητας εξάγεται από την SHSDB, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν οι αρχικές ή/και τελικές θέσεις είναι εμπιστευτικές, η εξαγόμενη συναλλαγή σηματοδοτείται ως εμπιστευτική.

14 2013O0007 EL Πίνακας 3 Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN Στοιχεία αναφοράς Κωδικός ISIN Κωδικός ISIN ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) : υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. Πίνακας 4 Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN 1. Βασικά στοιχεία αναφοράς Σηματοδότηση συγκέντρωσης Είδος στοιχείων Στοιχεία παρεχόμενα ανά τίτλο Συγκεντρωτικά στοιχεία (όχι ανά τίτλο) Κωδικός αναγνώρισης τίτλων/συγκεντρωτικών στοιχείων Εσωτερικός αριθμός αναγνώρισης τίτλων για τίτλους χωρίς κωδικό ISIN και συγκεντρωτικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων Είδος κωδικού αναγνώρισης τίτλων ( 3 ) Καθορίζει τον κωδικό αναγνώρισης τίτλων για στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο ( 4 ) Εσωτερικός κωδικός ΕθνΚΤ CUSIP SEDOL Άλλος (καθορίζεται στα μεταδεδομένα) Κατάταξη μέσου Κατάταξη του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/ 2012 (ΕΚΤ/2012/24) Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) Εισηγμένες μετοχές (F.511) Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52) Λοιπά είδη τίτλων ( 5 ) Τομέας εκδότη Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) Χώρα εκδότη Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικίας του εκδότη του τίτλου

15 2013O0007 EL Αξία τιμής ( 6 ) V Τιμή του τίτλου στο τέλος της περιόδου αναφοράς Βάση αξίας τιμής ( 6 ) V Βάση επί της οποίας δίδεται η αξία τιμής ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα Ποσοστό 2. Πρόσθετα στοιχεία αναφοράς Όνομα εκδότη V Το όνομα του εκδότη Σύντομη ονομασία V Σύντομη ονομασία του τίτλου που δίδεται από τον εκδότη, και καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της έκδοσης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας Ημερομηνία έκδοσης V Η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι παραδίδονται από τον εκδότη στον ανάδοχο έναντι πληρωμής. Αυτή είναι και η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι είναι διαθέσιμοι για παράδοση στους επενδυτές για πρώτη φορά Ημερομηνία λήξης V Ημερομηνία κατά την οποία το χρεόγραφο εξοφλείται Ανεξόφλητο ποσό V Ανεξόφλητο ποσό μετατρεπόμενο σε ευρώ Κεφαλαιοποίηση αγοράς V Τελευταία διαθέσιμη κεφαλαιοποίηση αγοράς σε ευρώ Δεδουλευμένοι τόκοι V Δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίων ή από την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας Παράγοντας τελευταίας διάσπασης μετοχών Ημερομηνία τελευταίας διάσπασης μετοχών V V Διάσπαση και αντίστροφη διάσπαση μετοχών Ημερομηνία από την οποία η διάσπαση μετοχών παράγει αποτελέσματα Είδος τοκομεριδίου V Είδος τοκομεριδίου (σταθερό, κυμαινόμενο, κλιμακωτό κ.λπ.) Είδος χρέους V Είδος χρεογράφου Ποσό μερίσματος V Ποσό τελευταίας πληρωμής μερίσματος ανά μετοχή σε είδος ποσού μερίσματος προ φορολόγησης (ακαθάριστο μέρισμα) Είδος ποσού μερίσματος V Έκφραση στο νόμισμα του μερίσματος ή σε αριθμό μετοχών Νόμισμα μερίσματος V Νόμισμα της τελευταίας πληρωμής μερίσματος Είδος τιτλοποίησης περιουσιακού στοιχείου V Είδος περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως εξασφάλιση ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) : υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Δεν απαιτείται για τίτλους που παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση. ( 4 ) Κατά προτίμηση, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης τίτλων για κάθε τίτλο για περισσότερα έτη. Επιπροσθέτως, κάθε κωδικός αναγνώρισης τίτλων θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν μόνο τίτλο. Οι ΕθνΚΤ πρέπει να ενημερώνουν τους χειριστές της SHSDB εάν δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Οι κωδικοί CUSIP και SEDOL αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί κωδικοί της ΕθνΚΤ. ( 5 ) Οι εν λόγω τίτλοι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή των συγκεντρωτικών στοιχείων. ( 6 ) Για τον υπολογισμό των θέσεων σε αγοραία αξία από τις θέσεις σε ονομαστική αξία.

16 2013O0007 EL ΜΕΡΟΣ 2 Διακρατήσεις τίτλων από ομίλους παροχής στοιχείων Πίνακας 1 Γενικές πληροφορίες και επεξηγηματικά σημειώματα 1. Γενικές πληροφορίες Ίδρυμα παροχής στοιχείων Κωδικός αναγνώρισης ιδρύματος παροχής στοιχείων Ημερομηνία υποβολής Ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία υποβάλλονται στην SHSDB Περίοδος αναφοράς Περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία Συχνότητα παροχής στοιχείων Τριμηνιαία στοιχεία 2. Επεξηγηματικά σημειώματα (μεταδεδομένα) Μεταχείριση πρόωρων εξοφλήσεων Μεταχείριση δεδουλευμένων τόκων ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) : υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. 1 Πίνακας 2 Πληροφορίες για τις διακρατήσεις τίτλων 1. Πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Κωδικός αναγνώρισης ομίλου παροχής στοιχείων Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου παροχής στοιχείων ( 3 ) Κατοικία των οντοτήτων που συνιστούν τον όμιλο V Κατοικία των οντοτήτων του ομίλου, όταν τα στοιχεία τους παρέχονται χωριστά από εκείνα του κεντρικού καταστήματος ( 4 ) Κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος Μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών ζώνης ευρώ Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος χωρών εκτός ζώνης ευρώ Κωδικός αναγνώρισης οντότητας V Κωδικός αναγνώρισης οντότητας του ομίλου ( 3 ) Χώρα κατοικίας της οντότητας V Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικία της οντότητας Είδος ομίλου Είδος ομίλου Τραπεζικός όμιλος Βάση παροχής στοιχείων V Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες

17 2013O0007 EL Ποσοστό Μονάδες Ονομαστικό νόμισμα V Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό Μορφότυπος ( 5 ) Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα Αριθμός μετοχών/μεριδίων ( 6 ) Θέσεις Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων Στην ονομαστική αξία ( 5 ). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ, αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων Στην αγοραία αξία. Ποσότητα τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ( 7 ) Λοιπές μεταβολές του όγκου V Λοιπές μεταβολές στον όγκο στο ποσό του διακρατούμενου τίτλου Στην ονομαστική αξία στον ίδιο μορφότυπο με τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία ( 5 ) Στην αγοραία αξία σε ευρώ Χρηματοοικονομικές συναλλαγές Ο εκδότης αποτελεί μέρος του ομίλου παροχής στοιχείων V Άθροισμα αγορών μείον τις πωλήσεις του τίτλου, καταγραφόμενο στην αξία συναλλαγής σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ( 7 ) Δηλώνει εάν ο τίτλος εκδόθηκε από οντότητα του ίδιου ομίλου παροχής στοιχείων ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) Μ: υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Οι κωδικοί αναγνώρισης καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 4 ) Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν στοιχεία με βάση μία από τις τέσσερις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: 1) παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων για όλες τις οντότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού καταστήματος 2) παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων για τις οντότητες κατοίκους της χώρας του κεντρικού καταστήματος και συγκεντρωτικών στοιχείων για τις οντότητες μη κατοίκους της χώρας του κεντρικού καταστήματος αντίστοιχα 3) παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων για τις οντότητες κατοίκους της χώρας του κεντρικού καταστήματος, συγκεντρωτικών στοιχείων για τις οντότητες κατοίκους άλλης χώρας της ζώνης του ευρώ και συγκεντρωτικών στοιχείων για τις οντότητες κατοίκους χώρας εκτός της ζώνης του ευρώ 4) παροχή στοιχείων ανά οντότητα. ( 5 ) Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι τιμές της αγοράς. ( 6 ) Οι ΕθνΚΤ καλούνται να παρέχουν την ονομαστική αξία σε αριθμό μονάδων όταν η τιμή των τίτλων στην CSDB αναφέρεται σε μονάδες. ( 7 ) Συνιστάται η συμπερίληψη των δεδουλευμένων τόκων, βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας.

18 2013O0007 EL Πίνακας 3 Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN Στοιχεία αναφοράς Κωδικός ISIN Κωδικός ISIN ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) : υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. 1 Πίνακας 4 Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN 1. Βασικά στοιχεία αναφοράς Σηματοδότηση συγκέντρωσης Είδος στοιχείων Στοιχεία παρεχόμενα ανά τίτλο Συγκεντρωτικά στοιχεία (όχι ανά τίτλο) Κωδικός τίτλων αναγνώρισης Εσωτερικός κωδικός αναγνώρισης των ΕθνΚΤ για διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN τα στοιχεία των οποίων παρέχονται ανά τίτλο ή σε συγκεντρωτική βάση Είδος κωδικού αναγνώρισης τίτλων ( 3 ) Καθορίζει τον κωδικό αναγνώρισης τίτλων για στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο ( 4 ) Εσωτερικός κωδικός ΕθνΚΤ CUSIP SEDOL Άλλος ( 5 ) Κατάταξη μέσου Κατάταξη του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/ 2012 (ΕΚΤ/2012/24) Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα Εισηγμένες μετοχές Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Λοιπά είδη τίτλων ( 6 ) Τομέας εκδότη Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24)

19 2013O0007 EL Χώρα εκδότη Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικίας του εκδότη του τίτλου Αξία τιμής ( 7 ) V Τιμή του τίτλου στο τέλος της περιόδου αναφοράς Βάση αξίας τιμής ( 5 ) V Καθορίζει τη βάση επί της οποίας δίδεται η αξία τιμής Ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα Ποσοστό 2. Πρόσθετα στοιχεία αναφοράς Όνομα εκδότη V Το όνομα του εκδότη Σύντομη ονομασία V Σύντομη ονομασία του τίτλου που δίδεται από τον εκδότη, και καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της έκδοσης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας Ο εκδότης αποτελεί μέρος του ομίλου παροχής στοιχείων Δηλώνει εάν ο τίτλος εκδόθηκε από οντότητα του ίδιου ομίλου παροχής στοιχείων όσον αφορά στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο Ημερομηνία έκδοσης V Η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι παραδίδονται από τον εκδότη στον ανάδοχο έναντι πληρωμής. Αυτή είναι και η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι είναι διαθέσιμοι για παράδοση στους επενδυτές για πρώτη φορά Ημερομηνία λήξης V Ημερομηνία κατά την οποία το χρεόγραφο εξοφλείται Ανεξόφλητο ποσό V Ανεξόφλητο ποσό μετατρεπόμενο σε ευρώ Κεφαλαιοποίηση αγοράς V Τελευταία διαθέσιμη κεφαλαιοποίηση αγοράς σε ευρώ Δεδουλευμένοι τόκοι V Δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίων ή από την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας Παράγοντας τελευταίας διάσπασης μετοχών V Διάσπαση και αντίστροφη διάσπαση μετοχών Ημερομηνία τελευταίας διάσπασης μετοχών V Ημερομηνία από την οποία η διάσπαση μετοχών παράγει αποτελέσματα Είδος τοκομεριδίου V Είδος τοκομεριδίου (σταθερό, κυμαινόμενο, κλιμακωτό κ.λπ.) Είδος χρέους V Είδος χρεογράφου Ποσό μερίσματος V Ποσό της τελευταίας πληρωμής μερίσματος ανά μετοχή σε είδος ποσού μερίσματος προ φορολόγησης (ακαθάριστο μέρισμα)

20 2013O0007 EL Είδος ποσού μερίσματος V Έκφραση στο νόμισμα του μερίσματος ή σε αριθμό μετοχών Νόμισμα μερίσματος V Νόμισμα της τελευταίας πληρωμής μερίσματος Είδος τιτλοποίησης περιουσιακού στοιχείου V Είδος περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως εξασφάλιση ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) Μ: υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Δεν απαιτείται για τίτλους που παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση. ( 4 ) Κατά προτίμηση, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης τίτλων για κάθε τίτλο για περισσότερα έτη. Επιπροσθέτως, κάθε κωδικός αναγνώρισης τίτλων θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν μόνο τίτλο. Οι ΕθνΚΤ πρέπει να ενημερώνουν τους χειριστές της SHSDB εάν δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Οι κωδικοί CUSIP και SEDOL αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί κωδικοί της ΕθνΚΤ. ( 5 ) Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να καθορίζουν στα μεταδεδομένα το είδος του κωδικού αναγνώρισης που χρησιμοποιούν. ( 6 ) Οι εν λόγω τίτλοι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή των συγκεντρωτικών στοιχείων. ( 7 ) Για τον υπολογισμό των θέσεων σε αγοραία αξία από τις θέσεις σε ονομαστική αξία. ΜΕΡΟΣ 3 Ετήσιες διακρατήσεις τίτλων από AE Πίνακας 1 Γενικές πληροφορίες και επεξηγηματικά σημειώματα 1. Γενικές πληροφορίες Ίδρυμα παροχής στοιχείων Κωδικός αναγνώρισης ιδρύματος παροχής στοιχείων Ημερομηνία υποβολής Ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία υποβάλλονται στην SHSDB Περίοδος αναφοράς Περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία Συχνότητα παροχής στοιχείων Ετήσια στοιχεία 2. Επεξηγηματικά σημειώματα (μεταδεδομένα) Μεταχείριση πρόωρων εξοφλήσεων Μεταχείριση δεδουλευμένων τόκων ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) Μ: υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. Πίνακας 2 Πληροφορίες για τις διακρατήσεις τίτλων 1. Πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Τομέας διακράτησης Τομέας/υποτομέας επενδυτή Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) Πηγή Πηγή των υποβαλλόμενων πληροφοριών για τις διακρατήσεις τίτλων Απευθείας παροχή στοιχείων Παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες Μεικτή παροχή στοιχείων ( 3 ) Δεν είναι διαθέσιμη

21 2013O0007 EL Κατοικία των οντοτήτων της AE (κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων) Κατοικία των οντοτήτων της ΑΕ (κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων) Κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος Μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών του ΕΟΧ, κατά χώρα Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών εκτός ΕΟΧ Βάση παροχής στοιχείων V Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες Ποσοστό Μονάδες Ονομαστικό νόμισμα V Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό Θέσεις Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων Στην ονομαστική αξία ( 4 ). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό (σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ) αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων Στην αγοραία αξία. Ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ( 5 ) Μορφότυπος V ( 6 ) Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα Αριθμός μετοχών/μεριδίων Καθεστώς εμπιστευτικότητας 2. Βασικά στοιχεία αναφοράς Σηματοδότηση συγκέντρωσης Καθεστώς εμπιστευτικότητας για θέσεις Όχι για δημοσίευση, προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση Εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες Δεν έχει εφαρμογή Είδος στοιχείων Συγκεντρωτικά στοιχεία (όχι ανά τίτλο)

22 2013O0007 EL Κατάταξη μέσου Κατάταξη του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/ 2012 (ΕΚΤ/2012/24) Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα Εισηγμένες μετοχές Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Τομέας εκδότη Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) Χώρα εκδότη Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικίας του εκδότη του τίτλου Χώρες ζώνης ευρώ Χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ Χώρες εκτός ΕΕ ( 1 ) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ( 2 ) Μ: υποχρεωτικό στοιχείο V: προαιρετικό στοιχείο. ( 3 ) Μόνον εφόσον η απευθείας παροχή στοιχείων και η παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες δεν μπορούν να διαχωριστούν. ( 4 ) Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι τιμές της αγοράς. ( 5 ) Συνιστάται η συμπερίληψη των δεδουλευμένων τόκων, βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας. ( 6 ) Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι τιμές της αγοράς (και οι αντίστοιχες λοιπές μεταβολές του όγκου/συναλλαγές).

23 2013O0007 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κοινοποίηση ορισμού ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ECB/2012/24) ( 1 ) [Αγαπητέ κύριε/αγαπητή κυρία] Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι η [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] ορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παράγραφος 11 και 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24). Οι υποχρεώσεις της [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] για την παροχή στοιχείων ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24). Λόγοι που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό ως «επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων» Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] χαρακτηρίζεται ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24): α) η [επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] είναι επικεφαλής τραπεζικού ομίλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) β) ο τραπεζικός όμιλος του οποίου η [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] είναι επικεφαλής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια ( 2 ): i) [η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση ενεργητικού του τραπεζικού ομίλου, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 1 του κεφαλαίου 4 του τίτλου V της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων ( 3 ), είναι μεγαλύτερη του 0,5 % της συνολικής ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης ενεργητικού των τραπεζικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στην ΕΚΤ στοιχεία, ήτοι α) στοιχεία με αναφορά το τέλος Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται της αποστολής της παρούσας επιστολής κοινοποίησης ή β) εάν τα υπό α) στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, στοιχεία με αναφορά το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους] ii) [ο τραπεζικός όμιλος είναι σημαντικός για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ για τον ακόλουθο λόγο: [παράθεση στο σημείο αυτό του λόγου που καθιστά τον τραπεζικό όμιλο σημαντικό για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ: ο τραπεζικός όμιλος διασυνδέεται στενά και σε μεγάλο βαθμό με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ ο τραπεζικός όμιλος επιδίδεται σε έντονη και εκτεταμένη διασυνοριακή δραστηριότητα ( 1 ) ΕΕ L 305 της , σ. 6. ( 2 ) Παράθεση των κριτηρίων τα οποία πληροί η οντότητα στην οποία απευθύνεται η κοινοποίηση προκειμένου να χαρακτηριστεί επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων, βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. ( 3 ) ΕΕ L 177 της , σ. 1.

24 2013O0007 EL η δραστηριότητα του τραπεζικού ομίλου σε μεγάλο βαθμό συγκεντρώνεται σε ένα τμήμα των τραπεζικών εργασιών της ζώνης του ευρώ, στο οποίο αποτελεί και σημαντικό παράγοντα ο τραπεζικός όμιλος έχει περίπλοκη εταιρική διάρθρωση, η οποία υπερβαίνει την εθνική επικράτεια]] iii) [ο τραπεζικός όμιλος είναι σημαντικός για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος [στα οικεία κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ] για τον ακόλουθο λόγο: [παραθέστε στο σημείο αυτό το λόγο που καθιστά τον τραπεζικό όμιλο σημαντικό για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα οικεία κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ: ο τραπεζικός όμιλος διασυνδέεται στενά και σε μεγάλο βαθμό με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην εθνική επικράτεια η δραστηριότητα του τραπεζικού ομίλου σε μεγάλο βαθμό συγκεντρώνεται σε [τμήμα των τραπεζικών εργασιών], στο οποίο αποτελεί σημαντικό εθνικό παράγοντα]]. Πηγή των πληροφοριών που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό ως «επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων» Η ΕΚΤ συνάγει τη συνολική ενοποιημένη λογιστική κατάσταση ενεργητικού των τραπεζικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει πληροφοριών που συλλέγει από εθνικές κεντρικές τράπεζες για την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση των τραπεζικών ομίλων στο οικείο κράτος μέλος, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το τμήμα 1 του κεφαλαίου 4 του τίτλου V της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. [Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να ενσωματώνονται στο σημείο αυτό και περαιτέρω επεξηγήσεις της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε τυχόν πρόσθετα κριτήρια υπαγωγής που συμφωνούνται από το διοικητικό συμβούλιο.] Αντιρρήσεις και επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο Οποιοδήποτε αίτημα για επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ του ορισμού της [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] ως επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων αιτιολογιών απευθύνεται στην [εταιρική επωνυμία και διεύθυνση της ΕθνΚΤ] εντός 15 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής. Η [επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] περιλαμβάνει στο αίτημά της τους λόγους επί των οποίων αυτό στηρίζεται, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ημερομηνία έναρξης των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων Απουσία τυχόν αντιρρήσεων, η [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] οφείλει να παρέχει στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) από τις [ημερομηνία έναρξης παροχής στοιχείων, ήτοι το αργότερο έξι μήνες από την αποστολή της επιστολής]. Μεταβολές του καθεστώτος της οντότητας προς την οποία απευθύνεται η κοινοποίηση Υποχρεούστε να γνωστοποιείτε στην [επωνυμία κοινοποιούσας ΕθνΚΤ] τυχόν μεταβολές της επωνυμίας ή της νομικής μορφής, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση της [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων], καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την παροχή στοιχείων, εντός 10 εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από το σχετικό γεγονός. Παρά την επέλευση σχετικού γεγονότος, [εταιρική επωνυμία του επικεφαλής ομίλου παροχής στοιχείων] θα εξακολουθεί να υπόκειται στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) έως ότου σας κοινοποιηθεί το αντίθετο για λογαριασμό της ΕΚΤ. Με εκτίμηση [υπογραφή]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02013O0007 EL 17.08.2016 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 17.8.2016 L 222/85 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2016/1386 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002O0007 EL 01.10. 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007O0009 EL 14.09.2012 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005O0005 EL 01.10.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 16/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.1.2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 334/24 EL 11.12.2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεµβρίου 2002 σχετικάµε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0025 EL 23.09.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1071 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 159/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2007 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουνδιαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη:

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη: L 229/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.9.2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012O0018 EL 09.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1075 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30) 20.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 13.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 302/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1073 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2008 C 251/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

A V I R T I T C O T R S O R EL

A V I R T I T C O T R S O R EL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙVΕIΑ ΤΗR ΕΚΤ ΣTΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑTCOTRSOR 5 EL Με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη της νομισματικής της πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το L 211/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 958/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιουλίου 2007 σχετικάμε τα στατιστικάστοιχεία του ενεργητικού και του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(4) Σε ορισμένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι ΤΥΑΜΕΧΠ. (5) Εν προκειμένω οι ΤΥΑΜΕΧΠ που αποδέχονται καταθέσεις

(4) Σε ορισμένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι ΤΥΑΜΕΧΠ. (5) Εν προκειμένω οι ΤΥΑΜΕΧΠ που αποδέχονται καταθέσεις L 184/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικάμε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα