ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ."

Transcript

1 ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011

2 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 10ε Δηαηξηθή Υξήζε από έσο , καδί κε ηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο , ηελ θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο, θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ. έθιεηζε ηελ δέθαηε εηαηξηθή ρξήζε έρνληαο πεηύρεη ηα εμήο: To 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε θαηαλαισηέο ιηαληθήο (B2C), πνπ αθνξνύζαλ πξνζθνξέο έθπησζεο ζηα ηέιε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ, ελώ ζηελ 3ε πξνσζεηηθή ελέξγεηα δόζεθε επηπιένλ θίλεηξν εθπηώζεσο ζηελ θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηηο κεγάιεο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνρεπόκελε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε νηθηαθνύο θαηαλαισηέο, πνπ αθνξνύζε ηε ρξεκαηνδόηεζε, απεπζείαο από ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο, ηνπ θόζηνπο κεηαηξνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζε θεληξηθέο ζεξκάλζεηο κεγάισλ θηεξίσλ. Σν 2011 ζπκβνιαηνπνηήζεθαλ 501 κεγάια θηίξηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξίπνπ λέα λνηθνθπξηά θαη 5,51 εθαηνκκύξηα m3 εθηηκώκελε θαηαλάισζε, ελώ ην ίδην δηάζηεκα εγθξίζεθαλ 298 αηηήζεηο ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εθηηκώκελε θαηαλάισζε 3,11 εθαηνκκύξηα m3. Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ππνζηεξίρηεθαλ κε επηθνηλσλία ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, ηύπν, δηαδίθηπν) θαζώο θαη κε ελέξγεηεο direct marketing (εληππνδηαλνκή θαη telemarketing). Toλ Ινύιην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο νηθηαθώλ θαηαλαισηώλ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο από ην θπζηθό αέξην αλήιζε ζε 93% θαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 95%. Toλ Οθηώβξην ηνπ 2011 ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξνρώξεζε ζε αιιαγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο από ηα αληαγσληζηηθά θαύζηκα ζε θνζηνζηξεθή πνιηηηθή, αληαπνθξηλόκελε ζην λέν ζρήκα θνξνιόγεζεο ησλ θαπζίκσλ θαη ζηελ επηβνιή ΔΦΚ ζην θπζηθό αέξην. Με ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ε ηηκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ βαζίδεηαη ζην θόζηνο πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ. Η ζεκαληηθή απηή αιιαγή ζρεδόλ εθκεδελίδεη ηελ επίπησζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηόζν ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, όζν θαη ησλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ησλ θαπζίκσλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 κεηώζεθε ε ζπκβαηηθή ηηκή πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ από ηε ΓΔΠΑ θαηά πεξίπνπ 2,9% κε αλαδξνκηθή ηζρύ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο ηεο ΓΔΠΑ από ηελ Gazprom. Με ηε λέα θνζηνζηξεθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ κείσζε απηή επσθεινύληαη άκεζα νη θαηαλαισηέο. 2

3 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ 2011, ε Δηαηξεία δηεύξπλε ην Γίθηπν Πσιήζεσλ δηαζέηνληαο 40 εμνπζηνδνηεκέλνπο εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεο κε 72 θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο. Τπέγξαςε λέα ζπκβόιαηα ιηαληθώλ Πειαηώλ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε εθηηκώκελε εηήζηα θαηαλάισζε 21,22 εθαηνκκπξίσλ m3. Δπίζεο, ππεγξάθεζαλ ζπκβόιαηα κε 7 λένπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνύο θαη Δκπνξηθνύο Πειάηεο (B2B) ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 1,60 εθαηνκκπξίσλ m3. Δπηπιένλ ζε 2 πθηζηάκελνπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνύο θαη Δκπνξηθνύο Πειάηεο πξνζηέζεθε λένο εμνπιηζκόο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 1,68 εθαηνκκπξίσλ m3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθδόζεθαλ ινγαξηαζκνί θαηαλαισηώλ κε αμία ηηκνινγήζεσλ (άλεπ Φ.Π.Α.) 213,4εθ. Δπηπξόζζεηα, αλαπηύρζεθε πεξαηηέξσ ην ινγηζκηθό πξόγξακκα ηηκνιόγεζεο έηζη ώζηε λα εθαξκνζηνύλ α) ε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ cost plus θαη β) ζηα ηηκνιόγηα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Δηδηθόο Φόξνο Καηαλάισζεο θαη ην ΓΔΣΔ 0,5%. Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ: ελεξγνπνηήζεηο λέσλ πειαηώλ (7.131 B2C θαη 10 B2B), πξνιεπηηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε ελεξγέο, γηα πεξηζζόηεξν από 4 έηε, εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνη θαθέισλ κειεηώλ θαη θαηαζθεπήο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνύ αεξίνπ λέσλ νηθνδνκώλ (από ην Μάξηην νη ελ ιόγσ έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη πιένλ εζσηεξηθά ζε πνζνζηό 100%), θαηακεηξήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο θπζηθνύ. Δπίζεο, θαηόπηλ δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθώλ απηνςηώλ, εθπνλεζήθαλ: κειέηεο γηα λέεο παξνρέο νηθηαθώλ θαη κηθξώλ εκπνξηθώλ πειαηώλ (126 κε εθθξεκόηεηα από παξειζόληα έηε), 168 κειέηεο γηα κεηαηνπίζεηο, κεηαπηώζεηο ή επαπμήζεηο ππαξρνπζώλ παξνρώλ, 108 παξνρέο εληόο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ησλ θηεξίσλ ησλ πειαηώλ. Σέινο, κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηνδηθή εζσηεξηθή ελίζρπζε ηεο δύλακεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ κε 12 ηερληθνύο. Οη ελ ιόγσ ηερληθνί εθπαηδεύηεθαλ ζην ηερληθό αληηθείκελν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 2011 ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλάπηπμήο ηεο, κε ηηο 2 ελαπνκέλνπζεο κεγάιεο εξγνιαβίεο ( θαη ) θαζώο θαη κε ηηο δπν κηθξόηεξεο εξγνιαβίεο πνπ είραλ αλαηεζεί εληόο ηνπ Καη νη ηέζζεξεηο εξγνιαβίεο νινθιεξώζεθαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σνλ ίδην κήλα, μεθίλεζαλ 3

4 δηαδνρηθά 4 λέεο εξγνιαβίεο (00.063, , θαη ). Παξάιιεια πξνθεξύρζεθε επξσπατθόο δηαγσληζκόο γηα 2 κεγαιύηεξεο εξγνιαβίεο, νη νπνίεο ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο κέρξη ην Σν 2011 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά λέεο παξνρέο, 20,9 ρηιηόκεηξα λένπ δηθηύνπ Υακειήο Πίεζεο θαη 1,01 ρηιηόκεηξα λένπ δηθηύνπ Μέζεο Πίεζεο. Η Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηαβίβαζε ζηελ ΓΔΠΑ Πάγηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 25εθ. Δπξώ. πλνιηθά ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ζηελ ΓΔΠΑ Δπελδύζεηο Παγίσλ ύςνπο 286,9 εθ. Δπξώ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ αιιά θαη γηα ην ζρεδηαζκό ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Σκήκα Μειεηώλ ζπλνιηθά 189 κειέηεο βαζηθνύ ζρεδηαζκνύ (κήθνπο δηθηύνπ 30 ρικ.). Παξάιιεια, ζπλερίζζεθε από ην Σκήκα Αλάιπζεο Γηθηύνπ ε κειέηε αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ κε ηελ νινθιήξσζε 6 επηπιένλ δσλώλ 23mbar ηεο Κεληξηθήο πεξηνρήο ελώ παξάιιεια νινθιεξώζεθε ε αλάιπζε δηθηύνπ θαη ε κειέηε γηα 6 λένπο Λεηηνπξγηθνύο Σνκείο 4 bar. Δληόο ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δεμηνηήησλ ησλ ηερληηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγίαο. Από ηελ αλάιπζε απηή, πξνέθπςαλ νη αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε ηνπ θάζε ηερλίηε θαη εθαξκόζηεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά, έγηλαλ ηα θάησζη: 1. Γηνξγάλσζε δηήκεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία Αζελώλ. 2. Κνηλή άζθεζε αληηκεηώπηζεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΓΔΦΑ. Έγηλε ν θαζαξηζκόο 32 ρηιηνκέηξσλ δηθηύνπ κέζεο πίεζεο (DEFA RING) To 2011, πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ PM ζην SAP κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ελόο πην απνηειεζκαηηθνύ θαη απνδνηηθνύ ηξόπνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα θαησηέξσ από Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: Η πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ HRMS θαη ζπλερίδνληαη νη ελέξγεηεο ζπλερνύο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Τινπνηήζεθε ζεηξά ελεξγεηώλ ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ αιιαγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο. Σαπηόρξνλα έρεη μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ HR. 4

5 Από ηελ Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζεκαληηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο: Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο ηνπ PM (Plant and Maintenance) module ηνπ SAP, πνπ αθνξά ηελ Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Γηθηύνπ. εκαληηθέο επεθηάζεηο ηνπ PS (Project System) module ηνπ SAP πνπ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη παξαθνινύζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ. Αλάπηπμε Web εθαξκνγώλ κέζσ SAP (Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Μειεηώλ ΣΤΚ, Νέα Δθαξκνγή Δξγνιάβσλ PS) Τινπνίεζε ηεο λέαο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο (Cost Plus). Αλαζεώξεζε θαη πινπνίεζε ησλ απαξαηηήησλ βειηηώζεσλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην BW (ύζηεκα Αλαθνξώλ ηνπ SAP) Τινπνίεζε λέαο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη εθαξκνγήο ηεο κέζσ λένπ ζπζηήκαηνο Helpdesk (SpiceWorks) Δθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ εθαξκνγώλ από θπζηθνύο Servers ζε Virtual Πεξηβάιινλ ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Δλεξγνπνηήζεθε ην εθεδξηθό κεραλνγξαθηθό θέληξν ηεο εηαηξείαο ζην θηήξην ηεο Αγ. Άλλεο θαη έγηλε εγθαηάζηαζε αληηγξάθσλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ SAP εθεί. εκαληηθέο βειηηώζεηο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (Internal Firewall, VLans, Switch upgrades θιπ) Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ Servers θαη ησλ Services πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηνύο (Nagios). Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Call Centre θαη δηαζύλδεζή ηνπ κε ICAP. Η Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ πξνθήξπμε ζπλνιηθά 31 δηαγσληζκνύο ζε ζύγθξηζε κε 25 δηαγσληζκνύο ην πλνιηθά ην 2011 ππνγξάθεθαλ 90 λέεο ζπκβάζεηο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεηο πώιεζεο αεξίνπ) νη νπνίεο αθνξνύζαλ: 73 ζπκβάζεηο γηα παξνρή ππεξεζηώλ θαη έξγσλ 17 ζπκβάζεηο γηα πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ινηπώλ αγαζώλ Σν απόζεκα Γεθεκβξίνπ 2011 άγγημε ηα 2,59 εθ. παξνπζηάδνληαο αύμεζε 5,3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν Γεθεκβξίνπ 2010 (2,4 εθ.) Η εηήζηα θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ απνζέκαηνο (εηήζηεο αλαιώζεηο ρσξίο ηηο εθπνηήζεηο πξνο ην κέζν εηήζην απόζεκα) κεηώζεθε ζην 0,79 ζε ζρέζε κε 0,96 ην Η άκεζε δηαζεζηκόηεηα πιηθώλ από ηελ Κεληξηθή Απνζήθε πξνο ηα ζπλεξγεία ΔΠΑ θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εξγνιάβνπο (πνζόηεηεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο δηάζεζεο πξνο ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο αηηήζεσλ) ην 2011 κεηώζεθε ζην 98,4% ζε ζρέζε κε ην 99,5% ην Κύξηνο ιόγνο ηεο κείσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο πηώζεο ηεο 5

6 δηαζεζηκόηεηαο πιηθώλ απνηεινύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ην 2011 ζηηο παξαιαβέο πιηθώλ από ζπλεξγαδόκελνπο πξνκεζεπηέο. Η ζπλνιηθή πξόβιεςε απνκείσζεο πιηθώλ ην Γεθέκβξην 2011 αλήιζε ζην πνζό ησλ 461 ρηι. ζε ζρέζε κε 503 ρηι. ην Γεθέκβξην ηνπ Η πξόβιεςε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο: Καηεγνξία Αμία ζε Δπξώ Τιηθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη Τιηθά κε πνηνηηθά πξνβιήκαηα Τιηθά πνπ δελ δίδνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο Πιενλάδσλ απόζεκα Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 εθπνηήζεθαλ πιηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,35 θαη εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ ,85. Πεξαηηέξσ, θαηά ην 2011 ε εηαηξεία πξνρώξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιηθώλ (Analysis) ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε θαη ζηε δεκηνπξγία web εθαξκνγήο γηα ηελ άκεζε πξνβνιή ζπγρξνληζκέλνπ αξρείνπ πηζηνπνηεηηθώλ πιηθώλ γηα ρξήζε από ην πξνζσπηθό ηεο ΔΠΑ θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εξγνιάβνπο. Σν αξρείν απηό ελεκεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Από ηε Γηεύζπλζε Πηζησηηθνύ Διέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2011 νη παξαθάησ ελέξγεηεο: Με ζηόρν ηελ είζπξαμε παιαηώλ αλεμόθιεησλ νθεηιώλ, ε εηαηξεία ζύλαςε ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο ηελ 2/8/2011 κε ηελ εηαηξεία Γηακεζνιάβεζεο ΚΤΚΛΟ Α.Δ. θαη ηελ 28/11/2011 κε ηελ εηαηξεία STATUS A.E. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 ηέζεθαλ πιήξσο ζε εθαξκνγή, κεραλνγξαθηθά, νη δηαδηθαζίεο ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο ζην Δκπνξηθό παθέην ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ πειαηώλ B2B, B2C θαη Γεκόζηνη. Σελ 30/6/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα πξώηε θνξά από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, δηαγξαθή επηζθαιώλ απαηηήζεσλ πειαηώλ ύςνπο ,01, πνπ αθνξνύζε ηελ πεξίνδν 2001 έσο 2005 Tελ 31/12/2011 δηαγξάθεθαλ επηπιένλ ,64, νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη πξηλ από ηελ 31/10/2009. Οη ελ ιόγσ δηαγξαθέο δηελεξγήζεθαλ θαηόπηλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ αληαγσληζηηθώλ θαπζίκσλ θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επεξέαζαλ ζεηηθά ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 211,9 εθ. θαη ήηαλ απμεκέλεο θαηά 59% ζε ζρέζε κε ην 2010,όπνπ ν ηδίξνο θπζηθνύ αεξίνπ αλήιζε ζην πνζό ησλ 133,7εθ. Οη πσιεζείζεο πνζόηεηεο από 3039 MWh ην 2010 αλήιζαλ ζε 3791 MWh ην 2011, δειαδή αύμεζε θαηά 13%. 6

7 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 231,3εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ έζνδα από ρξέσζε ηζρύνο ύςνπο 5,8εθ, ηέιε δηέιεπζεο ύςνπο 480 ρηι., ινηπέο ππεξεζίεο ύςνπο 529ρηι. θαη αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζεη ηνπ ΓΔΔΥΠ 12 γηα ην θαηαζθεπαζζέλ δίθηπν εληόο ηνπ 2011 ύςνπο 12,5εθ. Σν κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 52,8εθ δειαδή πνζνζηό 22,8% επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ. Η θαζαξή αλαπόζβεζηε αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 326,5εθ. Σν ρξεσζηηθό ππόινηπν πειαηώλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 38,9εθ κεησκέλν θαηά ηελ ζπλνιηθή πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ύςνπο 4εθ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο έγηλε επηπιένλ πξόβιεςε γηα επηζθάιεηεο πειαηώλ ύςνπο 1,8εθ ώζηε λα απεηθνλίδεηαη ν πηζαλόο θίλδπλνο απώιεηαο εηζπξάμεσλ από όιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ. Πξόζζεηα ύςνο 2,8εθ. από απαηηήζεηο γηα εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εηζπξαρζεί κεηά ην 2012, αθαηξέζεθε από ην ρξεσζηηθό ππόινηπν πειαηώλ, θαη κεηαθέξζεθε ζε ινγαξηαζκό καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ. Οη ινηπέο απαηηήζεηο ύςνπο 37,9εθ. πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απαηηήζεηο θαηά ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ από εηζπξαθηέν Φ.Π.Α. ύςνπο 9,78εθ θαζώο θαη κε ηηκνινγεζείζεο πξνβιέςεηο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ύςνπο 25,5 εθ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ήηαλ 23,7εθ. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη νθείινληαη θπξίσο ζην ηηκνιόγην αγνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΠΑ γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σα έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε 10,1εθ., ηα δε έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 8,6εθ.. Η αύμεζε θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε κεγαιύηεξεο πξνβιέςεηο εμόδσλ πνπ έιαβε ε εηαηξεία θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σα ινηπά έζνδα ηεο εηαηξίαο πνζνύ 5,3εθ, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο έζνδα από ρξεκαηνδνηήζεηο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 2,3εθ. θαη έζνδα γηα ηελ ηαρύηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΠΑ ύςνπο 1,8εθ. Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα θαηά -8,8 εθ.,ελώ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο αλεξρόηαλ -1,2εθ. Πξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011 από ηνπο Νόκηκνπο Διεγθηέο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 3943/2011 θαη ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. πλνιηθά ηα απνηειέζκαηα ην 2011, ιακβάλνληαο ππ όςηλ θαη ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ήηαλ απόιπηα ηθαλνπνηεηηθά θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θνηλή θαηεύζπλζε θαη ηνπο θνηλνύο ζηόρνπο θαη πξνζπάζεηεο όισλ ησλ δηεπζύλζεσλ ηεο εηαηξείαο. 7

8 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ Α) Γείθηεο ξεπζηόηεηαο i. Οη δείθηεο Γεληθήο θαη Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο γηα ην 2011 αλέξρνληαη ζε 2,38 & 2,31 αληίζηνηρα θαη θπκάλζεθαλ ζε πςειόηεξα επίπεδα από ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 2010, νη νπνίνη ήηαλ 1,80 & 1,73. Η κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηεο Δηαηξείαο. Β) Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο i. Ο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ην 2011 θαζώο θαη ν δείθηεο απνδνηηθόηεηαο Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ αλέξρνληαλ 9,4% θαη 8% αληίζηνηρα. Σν 2010 νη αληίζηνηρνη δείθηεο ήηαλ 0,6% θαη 0,5%. ii. Ο δείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ (12,9%) είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε (1%), θπξίσο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ην iii. Σν θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο κεηαβιήζεθε απμήζεθε θαηά 105% θαη δηακνξθώζεθε ζε 56,7εθ. ζε ζύγθξηζε κε 27,6εθ. ην 2010 ιόγσ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ θαηά 59% σο απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο. iv. Σν 2011 ν κέζνο όξνο εκεξώλ πίζησζεο ήηαλ 61, ελώ αληίζηνηρα ην 2010 ήηαλ 47 εκέξεο. v. Ο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ Σακεηαθώλ Γηαζέζηκσλ θαη ηζνδύλακσλ) ηεο εηαηξείαο κεηώζεθε από 17,5% ην 2010 ζε 11,6% ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο επηβάξπλζεο ηεο εηαηξείαο από ηα πθηζηάκελα δάλεηα. Αθνινπζνύλ αλαιύζεηο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε 2011, πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ. 8

9 Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ηεο ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ A.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ι. Βειηηώζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙ. Μεραλήκαηα & Μερ/θνο εμνπιηζκόο Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙΙ. Μεηαθνξηθά κέζα Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙV. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία V. Λνηπά έξγα ππό εθηέιεζε 0 ύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Οη απνζβέζεηο ησλ παξαπάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ. 299/03 θαη επηβαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ι. Γηθαηώκαηα ρξήζεο δηθηύνπ Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙ. Λνγηζκηθό Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία

10 ύλνιν άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 3.Αλαβαιιόκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ 4. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1.Απνζέκαηα Τιηθά ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθά δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ Πειάηεο Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ( ) Μείνλ: Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο ( ) Τπόινηπν Πειαηώλ: Λνηπνί ρξεώζηεο Ι. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - κε ηηκνινγεκέλε θαηαλάισζε ΙΙ. ΦΠΑ εηζπξαθηένο ΙΙΙ. θόξνο εηζνδήκαηνο ΙV. Κόζηε δηθηύνπ εηζπξαθηέα από ην Γεκόζην V. Έζνδα αληαπνδνηηθώλ έξγσλ VI. Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνύ θαη δάλεηα VII. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ VIII. Λνηπά ΙΥ. Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο Υ θξαγηζκέλεο επηηαγέο ύλνιν ινηπώλ ρξεσζηώλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ι. Σακείν ΙΙ. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

11 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1. Μεηνρηθό θεθάιαην Κόζηνο έθδνζεο κεηνρώλ ( ) 3. πζζσξεπκέλεο δεκηέο Ι. Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λένλ : ΙΙ. Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ : ( ) ύλνιν ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ ( ) Β.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1. Οκνινγηαθό Γάλεην Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Λνηπέο πξνβιέςεηο Δγγπήζεηο πειαηώλ Αλαβαιόκελν έζνδν Αλαβαιιόκελν έζνδν από ηέιε ζύλδεζεο B2B πειαηώλ Αλαβαιιόκελν έζνδν από ηέιε ΓΔΠΑ Αλαβαιιόκελν έζνδν από ρξεκαηνδόηεζε εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ύλνιν Αλαβαιιόκελνπ εζόδνπ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1. Σξέρνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε Πξνκεζεπηέο δηάθνξνη Λνηπέο ππνρξεώζεηο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο, ηέιε θαη αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο Λνηπέο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ύλνιν Λνηπώλ ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

12 ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 1. Πσιήζεηο Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ Υξέσζε Δλέξγεηαο θαη Ιζρύνο Φ.Α Ι. Βηνκεραληθνί & Μεγάινη Δκπνξηθνί Πειάηεο ΙΙ. Ληαληθνί Πειάηεο Σέιε δηέιεπζεο ΓΔΠΑ Αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζε ΔΓΓΥΠΑ Πσιήζεηο ινηπώλ ππεξεζηώλ ύλνιν πσιήζεσλ Κόζηνο πσιεζέλησλ ( ) Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο Λνηπά έζνδα / έμνδα 'Έζνδα από ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο λέσλ νηθνδνκώλ Σηκνινγήζεηο ζε ηξίηνπο γηα ηε κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ινηπέο ξήηξεο Υξεκαηνδόηεζε θαηαζθεπήο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σέιε ζύλδεζεο Β2Β πειαηώλ Σέιε ζύλδεζεο ΓΔΠΑ (Φπηάιιεηα) Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ ηαρύηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Έζνδα από ΟΑΔΓ Λνηπά Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο ( ) 5. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( ) Λεηηνπξγηθό θέξδνο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Ι. Σόθνη θαηαζέζεσλ : ΙΙ. Σόθνη από πειάηεο :

13 ΙΙΙ. Αλαβαιιόκελν Υξεκαηννηθνλνκηθό έζνδν από εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Ι. Σόθνη & έμνδα νκνινγηαθνύ δαλείνπ : ( ) ΙΙ. Λνηπνί ηόθνη θαη έμνδα Σξαπεδώλ: (62.690) III. Απόζβεζε εμόδσλ από ηόθνπο (48.785) IV. Κεθαιαηνπνηεζέληεο ηόθνη ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ( ) Κέξδε πξν θόξσλ Σξέρνλ θαη αλαβαιιόκελνο Φόξνο εηζνδήκαηνο ( ) Κέξδνο ρξήζεσο ΣΟΥΟΙ 2012 Η ΔΠΑ Αηηηθήο θηινδνμεί κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2012 λα πξνζειθύζεη λέα λνηθνθπξηά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 331,8 εθ θπβηθώλ κέηξσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6.5% ζε ζρέζε κε ην 2011 (311,3 εθ θπβ. κέηξα). Γηα ην ζθνπό απηό ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξνγξακκαηίδεη έληνλε πξνσζεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε πιήζνο πξνζθνξώλ θαη θηλήηξσλ ώζηε αθόκε πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο λα «αγθαιηάζνπλ» ην θπζηθό αέξην θαη λα ην επηιέμνπλ γηα ζέξκαλζε, καγείξεκα, θιηκαηηζκό θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ. Kύξηνη Μέηνρνη, Μεηά από ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο: 1. Δγθξίλεηε ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ην Απαιιάμεηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο καο από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011 ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό. 3. Δγθξίλεηε ηηο ακνηβέο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 4. Γηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθό θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθό νξθσηό Διεγθηή γηα ην έηνο 2012 Ο Πξόεδξνο Ο Αληηπξόεδξνο Σα Μέιε Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 13

14 14

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα