ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ."

Transcript

1 ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011

2 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 10ε Δηαηξηθή Υξήζε από έσο , καδί κε ηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο , ηελ θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο, θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ. έθιεηζε ηελ δέθαηε εηαηξηθή ρξήζε έρνληαο πεηύρεη ηα εμήο: To 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε θαηαλαισηέο ιηαληθήο (B2C), πνπ αθνξνύζαλ πξνζθνξέο έθπησζεο ζηα ηέιε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ, ελώ ζηελ 3ε πξνσζεηηθή ελέξγεηα δόζεθε επηπιένλ θίλεηξν εθπηώζεσο ζηελ θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηηο κεγάιεο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνρεπόκελε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε νηθηαθνύο θαηαλαισηέο, πνπ αθνξνύζε ηε ρξεκαηνδόηεζε, απεπζείαο από ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο, ηνπ θόζηνπο κεηαηξνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζε θεληξηθέο ζεξκάλζεηο κεγάισλ θηεξίσλ. Σν 2011 ζπκβνιαηνπνηήζεθαλ 501 κεγάια θηίξηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξίπνπ λέα λνηθνθπξηά θαη 5,51 εθαηνκκύξηα m3 εθηηκώκελε θαηαλάισζε, ελώ ην ίδην δηάζηεκα εγθξίζεθαλ 298 αηηήζεηο ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εθηηκώκελε θαηαλάισζε 3,11 εθαηνκκύξηα m3. Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ππνζηεξίρηεθαλ κε επηθνηλσλία ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, ηύπν, δηαδίθηπν) θαζώο θαη κε ελέξγεηεο direct marketing (εληππνδηαλνκή θαη telemarketing). Toλ Ινύιην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο νηθηαθώλ θαηαλαισηώλ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο από ην θπζηθό αέξην αλήιζε ζε 93% θαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 95%. Toλ Οθηώβξην ηνπ 2011 ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξνρώξεζε ζε αιιαγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο από ηα αληαγσληζηηθά θαύζηκα ζε θνζηνζηξεθή πνιηηηθή, αληαπνθξηλόκελε ζην λέν ζρήκα θνξνιόγεζεο ησλ θαπζίκσλ θαη ζηελ επηβνιή ΔΦΚ ζην θπζηθό αέξην. Με ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ε ηηκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ βαζίδεηαη ζην θόζηνο πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ. Η ζεκαληηθή απηή αιιαγή ζρεδόλ εθκεδελίδεη ηελ επίπησζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηόζν ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, όζν θαη ησλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ησλ θαπζίκσλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 κεηώζεθε ε ζπκβαηηθή ηηκή πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ από ηε ΓΔΠΑ θαηά πεξίπνπ 2,9% κε αλαδξνκηθή ηζρύ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο ηεο ΓΔΠΑ από ηελ Gazprom. Με ηε λέα θνζηνζηξεθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ κείσζε απηή επσθεινύληαη άκεζα νη θαηαλαισηέο. 2

3 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ 2011, ε Δηαηξεία δηεύξπλε ην Γίθηπν Πσιήζεσλ δηαζέηνληαο 40 εμνπζηνδνηεκέλνπο εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεο κε 72 θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο. Τπέγξαςε λέα ζπκβόιαηα ιηαληθώλ Πειαηώλ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε εθηηκώκελε εηήζηα θαηαλάισζε 21,22 εθαηνκκπξίσλ m3. Δπίζεο, ππεγξάθεζαλ ζπκβόιαηα κε 7 λένπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνύο θαη Δκπνξηθνύο Πειάηεο (B2B) ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 1,60 εθαηνκκπξίσλ m3. Δπηπιένλ ζε 2 πθηζηάκελνπο Μεγάινπο Βηνκεραληθνύο θαη Δκπνξηθνύο Πειάηεο πξνζηέζεθε λένο εμνπιηζκόο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 1,68 εθαηνκκπξίσλ m3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθδόζεθαλ ινγαξηαζκνί θαηαλαισηώλ κε αμία ηηκνινγήζεσλ (άλεπ Φ.Π.Α.) 213,4εθ. Δπηπξόζζεηα, αλαπηύρζεθε πεξαηηέξσ ην ινγηζκηθό πξόγξακκα ηηκνιόγεζεο έηζη ώζηε λα εθαξκνζηνύλ α) ε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ cost plus θαη β) ζηα ηηκνιόγηα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Δηδηθόο Φόξνο Καηαλάισζεο θαη ην ΓΔΣΔ 0,5%. Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ: ελεξγνπνηήζεηο λέσλ πειαηώλ (7.131 B2C θαη 10 B2B), πξνιεπηηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε ελεξγέο, γηα πεξηζζόηεξν από 4 έηε, εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνη θαθέισλ κειεηώλ θαη θαηαζθεπήο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνύ αεξίνπ λέσλ νηθνδνκώλ (από ην Μάξηην νη ελ ιόγσ έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη πιένλ εζσηεξηθά ζε πνζνζηό 100%), θαηακεηξήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο θπζηθνύ. Δπίζεο, θαηόπηλ δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθώλ απηνςηώλ, εθπνλεζήθαλ: κειέηεο γηα λέεο παξνρέο νηθηαθώλ θαη κηθξώλ εκπνξηθώλ πειαηώλ (126 κε εθθξεκόηεηα από παξειζόληα έηε), 168 κειέηεο γηα κεηαηνπίζεηο, κεηαπηώζεηο ή επαπμήζεηο ππαξρνπζώλ παξνρώλ, 108 παξνρέο εληόο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ησλ θηεξίσλ ησλ πειαηώλ. Σέινο, κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηνδηθή εζσηεξηθή ελίζρπζε ηεο δύλακεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ κε 12 ηερληθνύο. Οη ελ ιόγσ ηερληθνί εθπαηδεύηεθαλ ζην ηερληθό αληηθείκελν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 2011 ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλάπηπμήο ηεο, κε ηηο 2 ελαπνκέλνπζεο κεγάιεο εξγνιαβίεο ( θαη ) θαζώο θαη κε ηηο δπν κηθξόηεξεο εξγνιαβίεο πνπ είραλ αλαηεζεί εληόο ηνπ Καη νη ηέζζεξεηο εξγνιαβίεο νινθιεξώζεθαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σνλ ίδην κήλα, μεθίλεζαλ 3

4 δηαδνρηθά 4 λέεο εξγνιαβίεο (00.063, , θαη ). Παξάιιεια πξνθεξύρζεθε επξσπατθόο δηαγσληζκόο γηα 2 κεγαιύηεξεο εξγνιαβίεο, νη νπνίεο ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο κέρξη ην Σν 2011 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά λέεο παξνρέο, 20,9 ρηιηόκεηξα λένπ δηθηύνπ Υακειήο Πίεζεο θαη 1,01 ρηιηόκεηξα λένπ δηθηύνπ Μέζεο Πίεζεο. Η Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηαβίβαζε ζηελ ΓΔΠΑ Πάγηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 25εθ. Δπξώ. πλνιηθά ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ζηελ ΓΔΠΑ Δπελδύζεηο Παγίσλ ύςνπο 286,9 εθ. Δπξώ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ αιιά θαη γηα ην ζρεδηαζκό ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Σκήκα Μειεηώλ ζπλνιηθά 189 κειέηεο βαζηθνύ ζρεδηαζκνύ (κήθνπο δηθηύνπ 30 ρικ.). Παξάιιεια, ζπλερίζζεθε από ην Σκήκα Αλάιπζεο Γηθηύνπ ε κειέηε αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ κε ηελ νινθιήξσζε 6 επηπιένλ δσλώλ 23mbar ηεο Κεληξηθήο πεξηνρήο ελώ παξάιιεια νινθιεξώζεθε ε αλάιπζε δηθηύνπ θαη ε κειέηε γηα 6 λένπο Λεηηνπξγηθνύο Σνκείο 4 bar. Δληόο ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δεμηνηήησλ ησλ ηερληηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγίαο. Από ηελ αλάιπζε απηή, πξνέθπςαλ νη αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε ηνπ θάζε ηερλίηε θαη εθαξκόζηεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά, έγηλαλ ηα θάησζη: 1. Γηνξγάλσζε δηήκεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία Αζελώλ. 2. Κνηλή άζθεζε αληηκεηώπηζεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΓΔΦΑ. Έγηλε ν θαζαξηζκόο 32 ρηιηνκέηξσλ δηθηύνπ κέζεο πίεζεο (DEFA RING) To 2011, πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ PM ζην SAP κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ελόο πην απνηειεζκαηηθνύ θαη απνδνηηθνύ ηξόπνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα θαησηέξσ από Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: Η πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ HRMS θαη ζπλερίδνληαη νη ελέξγεηεο ζπλερνύο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Τινπνηήζεθε ζεηξά ελεξγεηώλ ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ αιιαγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο. Σαπηόρξνλα έρεη μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ HR. 4

5 Από ηελ Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζεκαληηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο: Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο ηνπ PM (Plant and Maintenance) module ηνπ SAP, πνπ αθνξά ηελ Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Γηθηύνπ. εκαληηθέο επεθηάζεηο ηνπ PS (Project System) module ηνπ SAP πνπ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη παξαθνινύζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ. Αλάπηπμε Web εθαξκνγώλ κέζσ SAP (Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Μειεηώλ ΣΤΚ, Νέα Δθαξκνγή Δξγνιάβσλ PS) Τινπνίεζε ηεο λέαο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο (Cost Plus). Αλαζεώξεζε θαη πινπνίεζε ησλ απαξαηηήησλ βειηηώζεσλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην BW (ύζηεκα Αλαθνξώλ ηνπ SAP) Τινπνίεζε λέαο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη εθαξκνγήο ηεο κέζσ λένπ ζπζηήκαηνο Helpdesk (SpiceWorks) Δθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ εθαξκνγώλ από θπζηθνύο Servers ζε Virtual Πεξηβάιινλ ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Δλεξγνπνηήζεθε ην εθεδξηθό κεραλνγξαθηθό θέληξν ηεο εηαηξείαο ζην θηήξην ηεο Αγ. Άλλεο θαη έγηλε εγθαηάζηαζε αληηγξάθσλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ SAP εθεί. εκαληηθέο βειηηώζεηο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (Internal Firewall, VLans, Switch upgrades θιπ) Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ Servers θαη ησλ Services πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηνύο (Nagios). Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Call Centre θαη δηαζύλδεζή ηνπ κε ICAP. Η Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ πξνθήξπμε ζπλνιηθά 31 δηαγσληζκνύο ζε ζύγθξηζε κε 25 δηαγσληζκνύο ην πλνιηθά ην 2011 ππνγξάθεθαλ 90 λέεο ζπκβάζεηο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεηο πώιεζεο αεξίνπ) νη νπνίεο αθνξνύζαλ: 73 ζπκβάζεηο γηα παξνρή ππεξεζηώλ θαη έξγσλ 17 ζπκβάζεηο γηα πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ινηπώλ αγαζώλ Σν απόζεκα Γεθεκβξίνπ 2011 άγγημε ηα 2,59 εθ. παξνπζηάδνληαο αύμεζε 5,3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν Γεθεκβξίνπ 2010 (2,4 εθ.) Η εηήζηα θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ απνζέκαηνο (εηήζηεο αλαιώζεηο ρσξίο ηηο εθπνηήζεηο πξνο ην κέζν εηήζην απόζεκα) κεηώζεθε ζην 0,79 ζε ζρέζε κε 0,96 ην Η άκεζε δηαζεζηκόηεηα πιηθώλ από ηελ Κεληξηθή Απνζήθε πξνο ηα ζπλεξγεία ΔΠΑ θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εξγνιάβνπο (πνζόηεηεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο δηάζεζεο πξνο ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο αηηήζεσλ) ην 2011 κεηώζεθε ζην 98,4% ζε ζρέζε κε ην 99,5% ην Κύξηνο ιόγνο ηεο κείσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο πηώζεο ηεο 5

6 δηαζεζηκόηεηαο πιηθώλ απνηεινύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ην 2011 ζηηο παξαιαβέο πιηθώλ από ζπλεξγαδόκελνπο πξνκεζεπηέο. Η ζπλνιηθή πξόβιεςε απνκείσζεο πιηθώλ ην Γεθέκβξην 2011 αλήιζε ζην πνζό ησλ 461 ρηι. ζε ζρέζε κε 503 ρηι. ην Γεθέκβξην ηνπ Η πξόβιεςε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο: Καηεγνξία Αμία ζε Δπξώ Τιηθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη Τιηθά κε πνηνηηθά πξνβιήκαηα Τιηθά πνπ δελ δίδνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο Πιενλάδσλ απόζεκα Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 εθπνηήζεθαλ πιηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,35 θαη εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ ,85. Πεξαηηέξσ, θαηά ην 2011 ε εηαηξεία πξνρώξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιηθώλ (Analysis) ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε θαη ζηε δεκηνπξγία web εθαξκνγήο γηα ηελ άκεζε πξνβνιή ζπγρξνληζκέλνπ αξρείνπ πηζηνπνηεηηθώλ πιηθώλ γηα ρξήζε από ην πξνζσπηθό ηεο ΔΠΑ θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εξγνιάβνπο. Σν αξρείν απηό ελεκεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Από ηε Γηεύζπλζε Πηζησηηθνύ Διέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2011 νη παξαθάησ ελέξγεηεο: Με ζηόρν ηελ είζπξαμε παιαηώλ αλεμόθιεησλ νθεηιώλ, ε εηαηξεία ζύλαςε ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο ηελ 2/8/2011 κε ηελ εηαηξεία Γηακεζνιάβεζεο ΚΤΚΛΟ Α.Δ. θαη ηελ 28/11/2011 κε ηελ εηαηξεία STATUS A.E. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 ηέζεθαλ πιήξσο ζε εθαξκνγή, κεραλνγξαθηθά, νη δηαδηθαζίεο ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο ζην Δκπνξηθό παθέην ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ πειαηώλ B2B, B2C θαη Γεκόζηνη. Σελ 30/6/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα πξώηε θνξά από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, δηαγξαθή επηζθαιώλ απαηηήζεσλ πειαηώλ ύςνπο ,01, πνπ αθνξνύζε ηελ πεξίνδν 2001 έσο 2005 Tελ 31/12/2011 δηαγξάθεθαλ επηπιένλ ,64, νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη πξηλ από ηελ 31/10/2009. Οη ελ ιόγσ δηαγξαθέο δηελεξγήζεθαλ θαηόπηλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ αληαγσληζηηθώλ θαπζίκσλ θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επεξέαζαλ ζεηηθά ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 211,9 εθ. θαη ήηαλ απμεκέλεο θαηά 59% ζε ζρέζε κε ην 2010,όπνπ ν ηδίξνο θπζηθνύ αεξίνπ αλήιζε ζην πνζό ησλ 133,7εθ. Οη πσιεζείζεο πνζόηεηεο από 3039 MWh ην 2010 αλήιζαλ ζε 3791 MWh ην 2011, δειαδή αύμεζε θαηά 13%. 6

7 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 231,3εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ έζνδα από ρξέσζε ηζρύνο ύςνπο 5,8εθ, ηέιε δηέιεπζεο ύςνπο 480 ρηι., ινηπέο ππεξεζίεο ύςνπο 529ρηι. θαη αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζεη ηνπ ΓΔΔΥΠ 12 γηα ην θαηαζθεπαζζέλ δίθηπν εληόο ηνπ 2011 ύςνπο 12,5εθ. Σν κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 52,8εθ δειαδή πνζνζηό 22,8% επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ. Η θαζαξή αλαπόζβεζηε αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 326,5εθ. Σν ρξεσζηηθό ππόινηπν πειαηώλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 38,9εθ κεησκέλν θαηά ηελ ζπλνιηθή πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ύςνπο 4εθ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο έγηλε επηπιένλ πξόβιεςε γηα επηζθάιεηεο πειαηώλ ύςνπο 1,8εθ ώζηε λα απεηθνλίδεηαη ν πηζαλόο θίλδπλνο απώιεηαο εηζπξάμεσλ από όιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ. Πξόζζεηα ύςνο 2,8εθ. από απαηηήζεηο γηα εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εηζπξαρζεί κεηά ην 2012, αθαηξέζεθε από ην ρξεσζηηθό ππόινηπν πειαηώλ, θαη κεηαθέξζεθε ζε ινγαξηαζκό καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ. Οη ινηπέο απαηηήζεηο ύςνπο 37,9εθ. πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απαηηήζεηο θαηά ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ από εηζπξαθηέν Φ.Π.Α. ύςνπο 9,78εθ θαζώο θαη κε ηηκνινγεζείζεο πξνβιέςεηο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ύςνπο 25,5 εθ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ήηαλ 23,7εθ. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη νθείινληαη θπξίσο ζην ηηκνιόγην αγνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΠΑ γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σα έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε 10,1εθ., ηα δε έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 8,6εθ.. Η αύμεζε θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε κεγαιύηεξεο πξνβιέςεηο εμόδσλ πνπ έιαβε ε εηαηξεία θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σα ινηπά έζνδα ηεο εηαηξίαο πνζνύ 5,3εθ, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο έζνδα από ρξεκαηνδνηήζεηο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 2,3εθ. θαη έζνδα γηα ηελ ηαρύηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΠΑ ύςνπο 1,8εθ. Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα θαηά -8,8 εθ.,ελώ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο αλεξρόηαλ -1,2εθ. Πξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011 από ηνπο Νόκηκνπο Διεγθηέο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 3943/2011 θαη ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. πλνιηθά ηα απνηειέζκαηα ην 2011, ιακβάλνληαο ππ όςηλ θαη ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ήηαλ απόιπηα ηθαλνπνηεηηθά θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θνηλή θαηεύζπλζε θαη ηνπο θνηλνύο ζηόρνπο θαη πξνζπάζεηεο όισλ ησλ δηεπζύλζεσλ ηεο εηαηξείαο. 7

8 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ Α) Γείθηεο ξεπζηόηεηαο i. Οη δείθηεο Γεληθήο θαη Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο γηα ην 2011 αλέξρνληαη ζε 2,38 & 2,31 αληίζηνηρα θαη θπκάλζεθαλ ζε πςειόηεξα επίπεδα από ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 2010, νη νπνίνη ήηαλ 1,80 & 1,73. Η κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηεο Δηαηξείαο. Β) Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο i. Ο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ην 2011 θαζώο θαη ν δείθηεο απνδνηηθόηεηαο Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ αλέξρνληαλ 9,4% θαη 8% αληίζηνηρα. Σν 2010 νη αληίζηνηρνη δείθηεο ήηαλ 0,6% θαη 0,5%. ii. Ο δείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ (12,9%) είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε (1%), θπξίσο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ην iii. Σν θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο κεηαβιήζεθε απμήζεθε θαηά 105% θαη δηακνξθώζεθε ζε 56,7εθ. ζε ζύγθξηζε κε 27,6εθ. ην 2010 ιόγσ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ θαηά 59% σο απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο. iv. Σν 2011 ν κέζνο όξνο εκεξώλ πίζησζεο ήηαλ 61, ελώ αληίζηνηρα ην 2010 ήηαλ 47 εκέξεο. v. Ο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ Σακεηαθώλ Γηαζέζηκσλ θαη ηζνδύλακσλ) ηεο εηαηξείαο κεηώζεθε από 17,5% ην 2010 ζε 11,6% ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο επηβάξπλζεο ηεο εηαηξείαο από ηα πθηζηάκελα δάλεηα. Αθνινπζνύλ αλαιύζεηο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο Δ.Π.Α. Αηηηθήο Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε 2011, πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ. 8

9 Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ηεο ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ A.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ι. Βειηηώζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙ. Μεραλήκαηα & Μερ/θνο εμνπιηζκόο Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙΙ. Μεηαθνξηθά κέζα Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙV. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία V. Λνηπά έξγα ππό εθηέιεζε 0 ύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Οη απνζβέζεηο ησλ παξαπάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ. 299/03 θαη επηβαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ι. Γηθαηώκαηα ρξήζεο δηθηύνπ Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΙΙ. Λνγηζκηθό Μείνλ: Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία

10 ύλνιν άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 3.Αλαβαιιόκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ 4. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1.Απνζέκαηα Τιηθά ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθά δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ Πειάηεο Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ( ) Μείνλ: Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο ( ) Τπόινηπν Πειαηώλ: Λνηπνί ρξεώζηεο Ι. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - κε ηηκνινγεκέλε θαηαλάισζε ΙΙ. ΦΠΑ εηζπξαθηένο ΙΙΙ. θόξνο εηζνδήκαηνο ΙV. Κόζηε δηθηύνπ εηζπξαθηέα από ην Γεκόζην V. Έζνδα αληαπνδνηηθώλ έξγσλ VI. Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνύ θαη δάλεηα VII. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ VIII. Λνηπά ΙΥ. Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο Υ θξαγηζκέλεο επηηαγέο ύλνιν ινηπώλ ρξεσζηώλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ι. Σακείν ΙΙ. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

11 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1. Μεηνρηθό θεθάιαην Κόζηνο έθδνζεο κεηνρώλ ( ) 3. πζζσξεπκέλεο δεκηέο Ι. Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λένλ : ΙΙ. Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ : ( ) ύλνιν ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ ( ) Β.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1. Οκνινγηαθό Γάλεην Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Λνηπέο πξνβιέςεηο Δγγπήζεηο πειαηώλ Αλαβαιόκελν έζνδν Αλαβαιιόκελν έζνδν από ηέιε ζύλδεζεο B2B πειαηώλ Αλαβαιιόκελν έζνδν από ηέιε ΓΔΠΑ Αλαβαιιόκελν έζνδν από ρξεκαηνδόηεζε εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ύλνιν Αλαβαιιόκελνπ εζόδνπ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1. Σξέρνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε Πξνκεζεπηέο δηάθνξνη Λνηπέο ππνρξεώζεηο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο, ηέιε θαη αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο Λνηπέο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ύλνιν Λνηπώλ ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

12 ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 1. Πσιήζεηο Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ Υξέσζε Δλέξγεηαο θαη Ιζρύνο Φ.Α Ι. Βηνκεραληθνί & Μεγάινη Δκπνξηθνί Πειάηεο ΙΙ. Ληαληθνί Πειάηεο Σέιε δηέιεπζεο ΓΔΠΑ Αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζε ΔΓΓΥΠΑ Πσιήζεηο ινηπώλ ππεξεζηώλ ύλνιν πσιήζεσλ Κόζηνο πσιεζέλησλ ( ) Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο Λνηπά έζνδα / έμνδα 'Έζνδα από ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο λέσλ νηθνδνκώλ Σηκνινγήζεηο ζε ηξίηνπο γηα ηε κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ινηπέο ξήηξεο Υξεκαηνδόηεζε θαηαζθεπήο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σέιε ζύλδεζεο Β2Β πειαηώλ Σέιε ζύλδεζεο ΓΔΠΑ (Φπηάιιεηα) Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ ηαρύηεξε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Έζνδα από ΟΑΔΓ Λνηπά Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο ( ) 5. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( ) Λεηηνπξγηθό θέξδνο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Ι. Σόθνη θαηαζέζεσλ : ΙΙ. Σόθνη από πειάηεο :

13 ΙΙΙ. Αλαβαιιόκελν Υξεκαηννηθνλνκηθό έζνδν από εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Ι. Σόθνη & έμνδα νκνινγηαθνύ δαλείνπ : ( ) ΙΙ. Λνηπνί ηόθνη θαη έμνδα Σξαπεδώλ: (62.690) III. Απόζβεζε εμόδσλ από ηόθνπο (48.785) IV. Κεθαιαηνπνηεζέληεο ηόθνη ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ( ) Κέξδε πξν θόξσλ Σξέρνλ θαη αλαβαιιόκελνο Φόξνο εηζνδήκαηνο ( ) Κέξδνο ρξήζεσο ΣΟΥΟΙ 2012 Η ΔΠΑ Αηηηθήο θηινδνμεί κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2012 λα πξνζειθύζεη λέα λνηθνθπξηά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 331,8 εθ θπβηθώλ κέηξσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6.5% ζε ζρέζε κε ην 2011 (311,3 εθ θπβ. κέηξα). Γηα ην ζθνπό απηό ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξνγξακκαηίδεη έληνλε πξνσζεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε πιήζνο πξνζθνξώλ θαη θηλήηξσλ ώζηε αθόκε πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο λα «αγθαιηάζνπλ» ην θπζηθό αέξην θαη λα ην επηιέμνπλ γηα ζέξκαλζε, καγείξεκα, θιηκαηηζκό θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ. Kύξηνη Μέηνρνη, Μεηά από ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο: 1. Δγθξίλεηε ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ην Απαιιάμεηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο καο από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011 ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό. 3. Δγθξίλεηε ηηο ακνηβέο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 4. Γηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθό θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθό νξθσηό Διεγθηή γηα ην έηνο 2012 Ο Πξόεδξνο Ο Αληηπξόεδξνο Σα Μέιε Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 13

14 14

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ γηα ηελ Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλώλπκε Δηαηξεία», κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε δεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα