β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76"

Transcript

1 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/ /12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ ηνπ Π.Γ. 1123/80 θαη ηνπ θσδ. Ν. 2190/20) 1. Παξ πεξίπη. 1, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1α θαη άξζξν 43 παξ. 9 Κσδ. Ν. 2190/1920/ κέζνδνη απνηίκεζεο θαη ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ, θαζώο θαη ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. α. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζε ηηκέο θηήζεο, κείνλ αμίαο απνζβέζεσλ. β. Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ δελ ππάξρνπλ δηόηη ε επηρείξεζε είλαη παξνρήο ππεξεζηώλ. 2. Παξ πεξίπη. 2, άξζ. 1ΠΓ 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 1 θαη 2 θσδ. Ν. 2190/1920: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηίκεζεο. Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηίκεζεο. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 3. Παξ πεξίπη. 3, άξζ. 1 Π.Γ. 1123/1980/ Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ όηαλ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 2014 α. Κηίξηα & ηερληθά έξγα 0 β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 ε. Δμνδα αλαδηνξγάλσζεο ύλνιν 305,76 4. Παξ πεξίπη. 4, άξζξ. 1 Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 43 παξ. 5 πεξίπη. δ. εδάθην δεύηεξν θσδ. Ν. 2190/1920/ Πξόζζεηεο απνζβέζεηο: Γελ έγηλαλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο. 5. Παξ πεξίπησζε 5, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1 πεξίπη. Κσδ. Ν. 2190/1920 / Γηαθνξέο ππνηίκεζεο θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ππνηίκεζεο. 6. Παξ πεξίπη. 6, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 7 πεξίπη. γ. θσδ. Ν. 2190/1920 / Γηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ. 7. Παξ πεξίπη. 7, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 3γ θαη 43α παξ. 1α θσδ. Ν.2190/1920/ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 8. Παξ πεξίπη. 8, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1β θσδ. Ν. 2190/ 1920/ πκκεηνρέο κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10%. Γελ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο.

2 9. Παξ πεξίπη. 9, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 43α παξ. 1γ θσδ. 2190/ Δγγξαθή ζην κεηνρηθό θεθάιαην / Aπόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ Γελ έγηλε. Γελ απνθηήζεθαλ ίδηεο κεηνρέο. 10. Παξ πεξίπη. 10, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν.2190/ Καηεγνξίεο κεηνρώλ. Ολνκαζηηθέο ζην ζύλνιό ηνπο (53,900 κεηνρέο ησλ 3,00 ΔΤΡΩ εθάζηε).σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε ηελ ζύζηαζή ηεο δηαηξνύληαλ ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Μεηά από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαηά κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε 1997, ηελ αύμεζε θαηά κεηνρέο ζην έηνο 2002 θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ΔΤΡΩ, ηελ αύμεζε θαηά κεηνρέο ζην έηνο 2005 θαη ηελ αύμεζε θαηά κεηνρέο ζην έηνο 2006, ην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,00 επξώ δηαηξνύκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 11. Παξ πεξίπη. 11, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1ε θσδ. Ν.2190/1920. Δλζσκαησκέλα ζε ηίηινπο δηθαηώκαηα: 12. Παξ πεξίπη. 12, άξζξν 1 Π.Γ / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1 ζη θσδ. Ν. 2190/1920. Μαθξνπξόζεζκεο άλσ ησλ 5 εηώλ ππνρξεώζεηο θαη θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο: α. Άλσ ησλ 5 εηώλ β. Καιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 13. Παξ πεξίπη. 13, άξζξν 1 Π.Γ 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν.2190/1920. Τπνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό: 14. Παξ πεξίπη. 14, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν παξ. 1ε θσδ. Ν.2190/1920. Καηεγνξίεο θαζαξώλ πσιήζεσλ: α. Από έζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ ,54 ΔΤΡΩ. β. Από έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ 0 επξώ. γ. Από έζνδα θεθαιαίσλ 39,38 επξώ. 15. Παξ πεξίπη. 15, άξζξν 1 Π.Γ 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 18 θσδ. Ν. 2190/1920. Καηεγνξίεο θαη θόζηνο πξνζσπηθνύ: α. Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ 2 άηνκα β. Καηεγνξίεο πξνζσπηθνύ - Τπάιιεινη 2 άηνκα γ. Ακνηβέο έμνδα πξνζσπηθνύ πνζό: ηαθηηθέο απνδνρέο δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ,00 επξώ θαη ηαθηηθέο απνδνρέο εθπαηδεπηώλ ,00 επξώ θαη ζπλνιηθέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ,60 επξώ.δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ελζήκσλ αζζελείαο εθπαηδεπνκέλσλ ,87 επξώ. 16. Παξ πεξίπη. 16, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1α θσδ. Ν. 2190/1920. Δπεξεαζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεο από ηπρόλ παξεθθιίζεηο από ηηο αξρέο απνηίκεζεο: Γελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο.

3 17. Παξ πεξίπη. 17, άξζξν 1 Π.Γ 1123 / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1β θσδ. Ν. 2190/1920. Οθεηιόκελα ζεκαληηθά πνζά θόξσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό: 18. Παξ πεξίπη. 18, άξζξν 1 Π.Γ / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1γ θσδ. Ν. 2190/1920. Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο: Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειώλ Γ. δελ ππάξρνπλ. 19. Παξ πεξίπη. 19, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν. 2190/1920. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο: 20.Παξ πεξίπη.20 άξζξ.1 Π.Γ.1123/1980 θαη άξζξ.42 ε παξ.9 Κσδ.λ.2190/1920/Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο: Τπάξρνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζε Σξάπεδα Πεηξαηώο αλάινγα κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ θάζε θνξά θαη όπνπ απαηηείηαη. 21. Παξ πεξίπη. 20, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42ε παξ. 8 θσδ. Ν.2190/ 1920/ Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ: Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014 ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απμήζεθαλ θαηά ην πνζό ησλ 2.134,43 επξώ ζην ινγαξηαζκό έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο. 22. Παξ πεξίπη. 21, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42ε παξ. 12 θαη 15β θσδ. Ν. 2190/1920/ Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έθηαθηα αλόξγαλα έμνδα θαη έζνδα: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 983,20 ΔΤΡΩ πνπ πξνέξρνληαη από θνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο θαζώο θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαζώο επίζεο θαη 15811,98 επξώ πνπ αθνξά ινηπά έθηαθηα θέξδε από δηνξζώζεηο ππνινίπσλ πξνκεζεπηώλ. 23. Παξ πεξίπη. 22, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ, θσδ. Ν.2190/1920 / Οηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο θαη πηζαλέο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό. 24. Παξ πεξίπη. 23, άξζξν 1 Π.Γ. θαη άξζξν 43 παξ. 3ε/ Έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο, απνζβέζεηο βάζεη εηδηθώλ δηαηάμεσλ: 25. Παξ πεξίπη. 24, Π.Γ. 1123/1980/ Απνηίκεζε απνζεκαηηθώλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηίκεζεο βάζεη δηαηάμεσλ εηδηθήο λνκνζεζίαο. Γελ έγηλε. 26. Παξ πεξίπη. 25, Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 42ε παξ. 14 θσδ. Ν. 2190/1920. Αλάιπζε ινηπώλ πξνβιέςεσλ. Γελ ππάξρεη. 27. Παξ πεξίπη. 26, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 1 θσδ. Ν. 2190/1920. Παξέθθιηζε από ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηελ δνκή ηνπ ηζνινγηζκνύ. Γελ έγηλε παξέθθιηζε.

4 28. Παξ πεξίπη. 27, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 3 θσδ. Ν.2190/1920. πκπηύμεηο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο/θαηαρώξεζε αλνκνηνγελώλ ζηνηρείσλ. Γελ έγηλαλ. 29. Παξ πεξίπη. 28, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 5 θσδ. Ν.2190/1920. πγθξηζηκόηεηα θνλδπιίσλ ρξήζεσο θαη πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ. Η ζπγθξηζηκόηεηα είλαη απόιπηε. 30. Παξ πεξίπη. 29, Π.Γ. 1123/1980 ρέζεηο θνλδπιίσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ. Σα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, θαη δελ έγηλε αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο. ηε ρξήζε 2013 ππάξρεη απαίηεζε από πειάηεο ,21 ΔΤΡΩ ελώ ζηελ ρξήζε 2014 ππάξρεη απαίηεζε πνζνύ ,17 επξώ, βαζηθό πνζό ηεο νπνίαο αθνξά πξόγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ ύςνπο ,14 επξώ, αλείζπξαθηα ππόινηπα ινηπώλ πξνγξακκάησλ,θαζώο θαη ην ππόινηπν από εξξαηθή Γε πνζνύ ,98 επξώ, από ην Δπηκειεηήξην εξξώλ πνζό ,00,από ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνζό 1.663,74 επξώ, ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε Ηκαζίαο 2012 πνζό ,98 επξώ θαη ην ππόινηπν αθνξά θαηαξηηδόκελνπο κε ην πξόγξακκα Voucher. Τπάξρνπλ απαηηήζεηο ζην ινγαξηαζκό ρξεώζηεο δηάθνξνη από ην ειιεληθό δεκόζην ,84 ΔΤΡΩ πνπ πξνέξρνληαη από πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, πηζησηηθό ππόινηπν θπα 34,52 επξώ θαη παξαθξαηεκέλνο θόξνο εηζνδήκαηνο από Γεκόζην πνζνύ ,89 επξώ θαη 5,91 επξώ από παξαθξαηεκέλν θόξν εηζνδήκαηνο ηόθσλ θαηαζέζεσλ Σξαπεδώλ εζσηεξηθνύ.ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό ηεο ρξήζεο 2014 εκθαλίδεηαη ινγαξηαζκόο ρξενγξάθσλ θαη αθνξά θαηνρή 1 κεξηδίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο εξξώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 241,00 επξώ.σα δηαζέζηκα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηνπ Δλεξγεηηθνύ εκθαλίδνληαη κε ππόινηπν ,64 επξώ θαη αθνξνύλ ππόινηπν ηακείνπ 1.882,00 επξώ, ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνζνύ ,20 επξώ,ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Σξάπεδαο EUROBANK πνζνύ 74,51 επξώ,ηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνζνύ 506,22 επξώ θαη ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο πνζνύ 5.041,71 επξώ. Σα ππόινηπα πνπ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό,ζηνλ ινγαξηαζκό πξνκεζεπηέο,γηα ηελ ρξήζε 2014 αλέξρνληαλ ζε ,61 επξώ έλαληη ηεο ρξήζεο 2013 πνζνύ ,91 επξώ. Οη επηηαγέο πιεξσηέεο παξακέλνπλ ζην πνζό ησλ 2.470,27 επξώ θαη ζηηο δύν ρξήζεηο,νη ππνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε απμήζεθαλ από 6.429,24 επξώ ζε 7.361,72 επξώ ζηελ ρξήζε ηνπ 2014 θαη αθνξνύλ παξαθξαηήζεηο ζε ηξίηνπο πνπ πιεξώζεθαλ κέζα ζην 2015.Οη πηζησηέο δηάθνξνη αλέξρνληαη ζε 28480,41 επξώ έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ,68 επξώ.οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί αλέξρνληαη ζε ,32 επξώ θαη αθνξνύλ έλζεκα κηζζνδνζίαο ηνπ ΙΚΑ απμεκέλνη έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, κε ππόινηπν πνζνύ 7677,47 επξώ. Καηά ηα άιια, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηνη ινγαξηαζκνί θαη ζηηο δύν ρξήζεηο (πξνεγνύκελε θαη ηξέρνπζα) ζην ελεξγεηηθό, παζεηηθό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο. 31. Παξ πεξίπη. 30, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1ε θσδ. Ν.2190/1920. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Γελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 32. Παξ πεξίπη. 31, Π.Γ. 1123/1980. Άιιεο αλαγθαίεο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. α. Άξζξν 42 α παξ. 3 θσδ. Ν 2190/1920. Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηζνινγηζκνύ θιπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 42α παξ. 2. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη.

5 β. Άξζξν 42 ε παξ. 10 θσδ. Ν. 2190/1920. Μεηνρέο επηθαξπίαο Ιδξπηηθνί ηίηινη πνπ εθδόζεθαλ. Γελ εθδόζεθαλ κεηνρέο επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνί ηίηινη. γ. Άξζξν 42 ε παξ. 11 θσδ. Ν.2190/1920. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ηάμεσο. Γελ ππάξρνπλ. δ. Άξζξν 43 παξ. 4β θσδ. Ν. 2190/1920. Τπεξαμία επηρείξεζεο (GOODWILL). ε. Άξζξν 43 παξ. 5ε θσδ. Ν. 2190/1920. Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Γελ έγηλαλ. ζη. Άξζξν 43α παξ. 1ζη θσδ. Ν. 2190/1920. Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ. Γελ απνθηήζεθαλ ίδηεο κεηνρέο. δ. Άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν. 2190/1920. Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο, γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ. 1. Τπνινγηζκόο απνζβέζεσλ Οη απνζβέζεηο ππνινγίζηεθαλ ζύκθσλα κε ην λ.4110/ Πξνβιέςεηο απνδεκηώζεσλ πξνζσπηθνύ. Γελ έγηλαλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ. 3. Μαθξνπξόζεζκεο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο. Γηαρσξίζηεθαλ κε θξηηήξην ην έλα έηνο, δειαδή βξαρππξόζεζκεο εθείλεο πνπ έρνπλ ιήμε κέρξη έλα έηνο θαη καθξνπξόζεζκεο, εθείλεο πνπ έρνπλ ιήμε πάλσ από έλα έηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 1123/1980 (ΓΛ) 4. Απνζβέζεηο ρξήζεσο Οη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ρξήζεο αλαιύνληαη σο εμήο: - Λεηηνπξγία δηνίθεζεο 305,76 επξώ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΙΚΟΓΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ Η ΛΟΓΙΣΡΙΑ ΔΛΔΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΓΟΤ

6

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 (βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Ξαπεκκλίζειρ

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ»

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 2011 «ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» Ανάλυςη εταιρειών: 1)ΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα