ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ ρόλνπ. Η απόζβεζε κεηαθάδεηαη ηειηθά ζε κηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ θόζηνπο ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζ όια ηα ρόληα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. αλ αηζκόο δε εθθάδεη ην πνζό κε ην νπνίν πέπεη λα επηβαύλνπκε ην θόζηνο ηεο πααγσγήο ησλ πντόλησλ, ώζηε λα κπννύκε αγόηεα λα αληηθαηαζηήζνπκε ηα πάγηα πεηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνπ έρνπλ θζαεί θαη γη απηό πέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ. Οικονομική απαίωση είλαη ε κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ιόγσ λεόηεσλ, θαιύηεσλ θαη πεηζζόηεν απνδνηηθώλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δεκηνπγνύληαη κε ηελ ηερλνινγηθή πόνδν. Σθνπνί ηωλ απνζβέζεωλ λάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ζεώεζεο, νη απνζβέζεηο πνζθένπλ δηάθνεο ππεεζίεο: πό ινγηζηηθή άπνςε: α) Τπάρεη ζηνπο ηζνινγηζκνύο ηεο επηρείεζεο κηα αθηβήο απεηθόληζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πεηνπζίαο ηεο επηρείεζεο. β) Τπνινγίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζσζηά θαη αθηβή ηα θέδε ή νη πηζαλέο δεκηέο ζην Λνγαηαζκό πνηειεζκάησλ Υήζεο. γ) Πνζδηνίδνληαη αθηβέζηεα νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο επηρείεζεο. πό νηθνλνκηθή άπνςε: Οη απνζβέζεηο βνεζνύλ ζηνλ θαιύηεν πνζδηνηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ πντόλησλ πνπ έρνπλ πααρζεί ή πνπ ζα πααρζνύλ.

2 Β. Πνϋπνζέζεηο απνζβέζεωλ α) Οη απνζβέζεηο γίλνληαη ζε πάγηα πεηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείεζε, ζε πεηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία ε επηρείεζε έρεη θπηόηεηα. Η επηρείεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα θάλεη απνζβέζεηο ζε αθίλεην πνπ έρεη ελνηθηάζεη. β) Σν ζηνηρείν πνπ απνζβέλεηαη πέπεη λα έρεη δηάθεηα δσήο κεγαιύηεε από κηα ινγηζηηθή ρήζε (πείνδν). γ) Σα νηθόπεδα (γε) δελ είλαη δπλαηόλ λα απνζβεζζνύλ επεηδή ζεσείηαη όηη ε πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ηνπο δελ πνέρεηαη από εθκεηάιιεπζε ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, αιιά από γεγνλόηα έμσ από ηελ επηρείεζε πνπ ζπληζηνύλ θάπνην θίλδπλν, όκσο ν θίλδπλνο θαιύπηεηαη από ην θέδνο. Σν αλώηαην πνζνζηό ζπληειεζηώλ απόζβεζεο νίδεηαη από ηνλ θννινγηθό θώδηθα. Χόλνο ωθέιηκεο δωήο Ωυέλιμη ζωή πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη ε δηάθεηα ηνπ ρόλνπ θαηά ηελ νπνία ην πεηνπζηαθό ζηνηρείν κπνεί λα ρεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απ ηελ επηρείεζε. Ο ρόλνο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ επεεάδεηαη απ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, απ ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, απ ην βαζκό θαη ηε ζπζηεκαηηθόηεηα ηεο ζπληήεζεο, απ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνάο, απ ηηο ηερληθέο πνδηαγαθέο, απ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ θιπ.

3 Υπνιεηκκαηηθή αμία Υπολειμματική αία είλαη ε αμία ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Η αμία απηή κπνεί λα είλαη κεδέλ ή θαη κεγαιύηεε ηνπ κεδελόο. πηό εμαηάηαη απ ηε κέρη ηόηε ζπληήεζή ηνπ θαη ηελ ηπρόλ ρεζηκόηεηα πνπ ζα έρεη ζην ηέινο απηήο ηεο πεηόδνπ, απ ην εάλ είλαη δπλαηόλ λα ρεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνύο ή θαη απιά σο πώηε ύιε γηα έλα θαηλνύγην έγν. Γηα λα βνύκε ηελ αμία ελόο πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ πέπεη λα απνζβεζζεί, αθαηνύκε απ ηελ ηηκή θηήζεο ηνπ ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Γηα λα βνύκε ηε ινγηζηηθή αμία ελόο πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζε κηα ζπγθεθηκέλε ρνληθή ζηηγκή ηνπ ρόλνπ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, αθαηνύκε απ ηελ ηηκή θηήζεο ηνπ ηελ απνζβεζζείζα κέρη ηε ζηηγκή απηή αμία ηνπ. Η απνζβεζζείζα κέρη κηα ζπγθεθηκέλε ρνληθή ζηηγκή αμία είλαη ην ζύλνιν ησλ κέρη ηε ζηηγκή απηή ππνινγηζκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ.

4 Γ. Δπηπηώζεηο ηωλ απνζβέζεωλ Οη θπηόηεεο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη απνζβέζεηο γηα ηελ επηρείεζε, δηαθίλνληαη ζε ηακεηαθέο θαη θννινγηθέο. 1. Σακεηαθέο επηπηώζεηο: πό ηακεηαθή άπνςε, ε απόζβεζε αζθεί δύν επηπηώζεηο: α) εκθαλίδεη ηελ ειάηησζε ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαη β) θαζνίδεη ηα αληίζηνηρα έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ επαλαζρεκαηηζκό πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ίζεο αμίαο. Έρεη γεληθά επηθαηήζεη ζηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο όηη ε απόζβεζε είλαη έμνδν, απνηειεί ζπλεπώο ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο θαη ελζσκαηώλεηαη ζην θαηά κνλάδα θόζηνο ησλ πντόλησλ. Είλαη έλα έμνδν πνπ δε ζπλεπάγεηαη ηελ πιεσκή κεηεηώλ, αιιά εμνηθνλνκεί κεηεηά Οη απνζβέζεηο επεεάδνπλ έκκεζα ηελ ηακεηαθή θαηάζηαζε ηεο επηρείεζεο, γηαηί κε απηέο ειαηηώλεηαη ην εηζόδεκα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηώλνληαη νη θόνη, επνκέλσο επεεάδεηαη θαη ε δηάζεζε κεηεηώλ, δειαδή ε πευστότητα ηεο επηρείεζεο. Γη απηό ζπκθέεη ζηελ επηρείεζε λα ρεζηκνπνηεί κηα κέζνδν πνπ ζα θαηαινγίδεη κεγαιύηεα πνζά απνζβέζεσλ ηα πώηα ρόληα ηεο δσήο ηεο επέλδπζεο θαη ιηγόηεα αγόηεα, γηαηί απηό ζα έρεη αληίζηνθν απνηέιεζκα ζηελ εθνή ησλ κεηεηώλ. Επαλαιακβάλνπκε όηη ηα έμνδα ησλ απνζβέζεσλ δελ απαηηνύλ ηελ πιεσκή κεηεηώλ, επεεάδνπλ όκσο ζεκαληηθά ηελ θίλεζε ησλ κεηεηώλ, δηα κέζνπ ηεο ππνρέσζεο ησλ θόσλ.

5 2. Φννινγηθέο επηπηώζεηο: Όπσο αλαθέζεθε ε απόζβεζε ελζσκαηώλεηαη ζην θόζηνο πααγσγήο ησλ πντόλησλ ηεο επηρείεζεο. Οη απνζβέζεηο αλαγλσίδνληαη απ ηε θννινγηθή λνκνζεζία θαη εθπίπηνληαη απ ην θννινγεηέν εηζόδεκα, εθόζνλ ηα απνζβεζηέα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ επηρείεζε θαη έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε κνθήο θζνά. ηελ Ειιάδα ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή θηήζεο ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνζαπμεκέλε κε ηηο εηδηθέο δαπάλεο κέρη ην ρόλν ρεζηκνπνίεζεο ηνπ πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Πνζηίζεληαη δειαδή ζηελ ηηκή θηήζεο ηπρόλ δαπάλεο πνπ παγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε, αιιά όρη γηα ζπληήεζε ή επηζθεπή ηνπ απνζβεζηένπ ζηνηρείνπ. Η θννινγηθή λνκνζεζία θαζνίδεη επίζεο ηνπο αλώηαηνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο ζε πνζνζηά ζε εηήζηα βάζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνία ζηελ νπνία αλήθεη ην πάγην πεηνπζηαθό ζηνηρείν (έπηπια, κεραλήκαηα, μελνδνρεία, εγνζηάζηα, θηίηα θιπ. ) ρσίο όκσο λα θαζνίδεη πνηνο ζα είλαη ν ηόπνο ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ (πνηα δει. κέζνδνο ζα αθνινπζείηαη). λ ην πάγην πεηνπζηαθά ζηνηρείν απνθηήζεθε πόζθαηα θαη δελ έρεη ζπκπιεώζεη αθόκα έλα ρόλν ιεηηνπγίαο, νη απνζβέζεηο ζα ππνινγηζηνύλ βάζεη ησλ κελώλ ιεηηνπγίαο ηνπ.

6 ΣΚΗΣΗ ηελ μπινβηνκεραλία έγηλε εγθαηάζηαζε ελόο κεραλήκαηνο, ην κήλα Μάην, ύςνπο δρ. Ο εηήζηνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη 10%. Πνηό είλαη ην ύςνο ηεο απόζβεζεο γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο; Λύζε Η απόζβεζε ζα γίλεη γηα 8 κήλεο (1/5-31/12). 0,10 : 12 = 0,0083 Δειαδή ν κεληαίνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη 0,0083. Γηα ηνπο νθηώ κήλεο: 0,0083 x 8 = 0,0664 ή 6,64% Η απόζβεζε ινηπόλ γηα ηελ ππόςε πείνδν ζα είλαη: x 6,64% = δαρκέο.

7 Γ. Σπλήζεο δηάθεηα ρήζεο γηα ηα ζπλεζέζηεα αγαζά απόζβεζεο ζηε δαζηθή εθκεηάιιεπζε:

8 Δ. Μέζνδνη απόζβεζεο 1. Μέζνδνο ηεο ζηαζεήο απόζβεζεο. 2. Μέζνδνο ηεο αύμνπζαο απόζβεζεο ή ηνπ πννδεπηηθά απμαλόκελνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο: α. ύμνπζα απόζβεζε κε εθακνγή ζπληειεζηή θαηά αύμνπζα αηζκεηηθή πόνδν. β. ύμνπζα απόζβεζε κε εθακνγή απμαλόκελν ζπληειεζηή, κε βάζε ην κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηνπ ρόλνπ απόζβεζεο. 3. Μέζνδνο ηεο θζίλνπζαο απόζβεζεο ή κέζνδνο ηνπ πννδεπηηθά ειαηηνύκελνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο: α. Φζίλνπζα απόζβεζε κε εθακνγή ζπληειεζηή θαηά θζίλνπζα αηζκεηηθή πόνδν. β. Φζίλνπζα απόζβεζε κε εθακνγή θζίλνληα ζπληειεζηή, κε βάζε ην κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηνπ ρόλνπ απόζβεζεο. 4.Μέζνδνο ηεο θζίλνπζαο απόζβεζεο: Υεζηκνπνίεζε ζηαζενύ ζπληειεζηή Ρ, όπνπ: P ( 1 A A ) 5. Μέζνδνο ηνπ εληαίνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο (π.ρ. 10%) επί ηεο αλαπόζβεζηεο αμίαο.

9 6. Μέζνδνο επηβάπλζεο θαηά ώεο εγαζίαο, δειαδή ρηθή αμία ηεο επέλδπζεο - Τπνιεηκκαηηθή αμία απόζβεζε αλά ώα εγαζίαο = Ώεο εγαζίαο ζηνλ σθέιηκν ρόλν δσήο 7. Μέζνδνο πααγσγήο, δειαδή ρηθή αμία ηεο επέλδπζεο - Τπνιεηκκαηηθή αμία απόζβεζε θαηά κνλάδα πα/γήο = πλνιηθέο κνλάδεο πντόληνο 8. Μέζνδνο ηεο δηπιάζηαο κείσζεο ηεο αλαπόζβεζηεο ινγηζηηθήο αμίαο.

10 1. Μέζνδνο ηεο ζηαζεήο απόζβεζεο ηε κέζνδν απηή ην εθάζηνηε πνζό απόζβεζεο παακέλεη ζηαζεό γηα θάζε δηαρεηηζηηθή ρήζε. Όκνηα ν ζπληειεζηήο απόζβεζεο παακέλεη ζηαζεόο, ππνινγίδεηαη δε επί ηεο ηηκήο απόθηεζεο (αγνάο) αθνύ αθαηεζεί ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζεσνύκελνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Η κέζνδνο απηή ρεζηκνπνηείηαη γηα ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε ρνληθή θζνά, αρεζηεπόκελσλ νινζρεώο κεηά από πάνδν νηζκέλνπ ρόλνπ (πνλόκηα επεζηηερλίαο, άδεηεο εθκεηάιιεπζεο θιπ) θαη ηα νπνία θαηά ηε δηάθεηα ηεο δσήο ηνπο δελ έρνπλ αλάγθε δαπάλεο γηα ζπληήεζε θαη επηζθεπέο. A Ο καζεκαηηθόο ηύπνο γηα ηελ εύεζε ηεο εηήζηαο απόζβεζεο είλαη α = όπνπ: α = ε εηήζηα απόζβεζε A = ε απνζβεζηέα αμία (ηηκή αγνάο - ππνιεηκκαηηθή αμία) = ε δηάθεηα απόζβεζεο (αηζκόο εηώλ)

11 ΣΚΗΣΗ Σν Δαζαρείν πόθεηηαη λα αγνάζεη έλα κηθό αιπζνπίνλα, κε ηα εμήο ζηνηρεία: ηηκή αγνάο ηνπ κεραλήκαηνο.000 δρ., δηάθεηα απόζβεζεο 10 ρόληα, ε ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία κεηά ηα 10 ρόληα πνβιέπεηαη λα είλαη δρ. Να θαηαζθεπαζηεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν, γηα θάζε έηνο, λα θαίλνληαη: ε αμία ζηελ αρή θάζε ρήζεο, ην πνζό ηεο εηήζηαο απόζβεζεο, ην ζύλνιν ησλ απνζβέζεσλ θαη ε αμία ζην ηέινο θάζε ρήζεο (ηα αηζκεηηθά λνύκεα πνπ δίλνληαη, ηόζν ζηελ άζθεζε απηή όζν θαη ζηηο πααθάησ αζθήζεηο πνπ αλαθένλαηαη ζηηο απνζβέζεηο, γηα παθηηθνύο ιόγνπο είλαη ζπκβνιηθά θαη όρη παγκαηηθά). Λύζε Πνθαλώο ν ζηαζεόο ζπληειεζηήο απόζβεζεο ζα είλαη: = = 10%, θαη ε απνζβεζηέα αμία ίζε κε = δρ. 10

12 2. Μέζνδνο ηεο αύμνπζαο απόζβεζεο ηε κέζνδν απηή ην πνζό ηεο απόζβεζεο βαίλεη ζπλερώο απμαλόκελν γηα θάζε δηαρεηηζηηθή ρήζε. Γη απηό ρεζηκνπνηείηαη απμαλόκελνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο, π.ρ. ζπληειεζηήο 5% ζηελ πώηε δηαρεηηζηηθή ρήζε, 6% ζηε δεύηεε, θ.ν.θ. Τπάρνπλ δηάθννη ηόπνη πνζδηνηζκνύ ηνπ απμαλόκελνπ θάζε θνά ζπληειεζηή. πηνί πνπ ρεζηκνπνηνύληαη πεηζζόηεν είλαη ν πην πάλσ θαηά απμαλόκελε αηζκεηηθή πόνδν θαη απηόο πνπ πνθύπηεη κεηά από κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηεο πνβιεπόκελεο δηάθεηαο δσήο ηνπ ζεσνπκέλνπ ζηνηρείνπ.

13 α. πόζβεζε κε εθακνγή ζπληειεζηή θαηά αύμνπζα αηζκεηηθή πόνδν ΣΚΗΣΗ Η αγνά ελόο αιπζνπίνλα ζηνηρίδεη.000 δρ. Ο ρόλνο απόζβεζήο ηνπ είλαη 10 ρόληα. Πνβιέπεηαη δε λα έρεη ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ ρόλνπ ππνιεηκκαηηθή αμία δρ. Λύζε Η απνζβεζηέα αμία ζα είλαη =

14 β. πόζβεζε κε εθακνγή απμαλόκελνπ ζπληειεζηή κε βάζε ην κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηνπ ρόλνπ απόζβεζεο. ΣΚΗΣΗ Η αμία ελόο πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη δρ. Η δηάθεηα απόζβεζεο 8 ρόληα. Η ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ όγδννπ ρόλνπ είλαη 10% ηεο αρηθήο αμίαο ηνπ ( x 10% = 4.000). Λύζε Η απνζβεζηέα αμία ζα είλαη = δρ. Ο απμαλόκελνο ζπληειεζηήο πνθύπηεη κεηά από κεηζκό ηεο δηάθεηαο ηεο δσήο ηνπ ζεσνύκελνπ ζηνηρείνπ (8 ρόληα), δειαδή = 36, νπόηε νη κείδνληεο αηζκνί ζα είλαη:,,,,

15 3. Μέζνδνο ηεο θζίλνπζαο απόζβεζεο ηε θζίλνπζα κέζνδν ην πόζν ηεο απόζβεζεο γηα θάζε δηαρεηηζηηθή θιάζε ζπλέρεηα ειαηηώλεηαη. Δει. ε θζίλνπζα κέζνδνο είλαη αληίζεηε ηεο αύμνπζαο. Η θζίλνπζα κέζνδνο εθακόδεηαη κε 2 ηόπνπο: α. Εθακόδεηαη ζπλέρεηα θζίλσλ ζπληειεζηήο επί ηεο απνζβεζηέαο αμίαο (π.ρ. 10%, 9%, θ.ν.θ) ή ζπληειεζηήο πνπ πνθύπηεη κε κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηεο πνβιεπόκελεο δηάθεηαο δσήο ηνπ ζεσνύκελνπ ζηνηρείνπ. β. Εθακόδεηαη ζηαζεόο ζπληειεζηήο γηα όιε ηε δηάθεηα απόζβεζεο ν νπνίνο όκσο δελ ππνινγίδεηαη ζηελ πνζδηνηζζείζα ηηκή θόζηνπο αιιά ζην εθάζηνηε ππόινηπν πνπ πνθύπηεη κε ηελ αθαίεζε από ηελ ηηκή θόζηνπο ηνπ ζεσνύκελνπ ζηνηρείνπ, ησλ απνζβέζεσλ ησλ πνεγνύκελσλ ρήζεσλ. Η θζίλνπζα κέζνδνο ρεζηκνπνηείηαη γεληθόηεα: - ηηο πεηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζεσνύκελα ζηνηρεία έρνπλ απμεκέλε απνδνηηθόηεηα θαηά ηα πώηα ρόληα θαη κεησκέλε θαηά ηα ηειεπηαία. Επηβάιιεηαη ζπλεπώο ζηελ αγνηηθή νηθνλνκία γηα ηα δώα έιμεο θαη αλαπααγσγήο. - Όηαλ ηα έμνδα ζπληήεζεο θαη βειηίσζεο απμάλνπλ κε ηελ πάνδν ηνπ ρόλνπ θαη ζπλεπώο ε απόδνζε ηνπ ζηνηρείνπ βαίλεη ζπλερώο κεηνύκελε - Όηαλ ε θζνά ηνπ ζεσνύκελνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιύηεε ζηα πώηα έηε.

16 α. πόζβεζε κε εθακνγή ζπληειεζηή θαηά θζίλνπζα αηζκεηηθή πόνδν ΣΚΗΣΗ Λύζε Η αγνά ελόο αιπζνπίνλα ζηνηρίδεη.000 δρ. Ο ρόλνο απόζβεζήο ηνπ είλαη 10 ρόληα. Πνβιέπεηαη δε λα έρεη ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ ρόλνπ ππνιεηκκαηηθή αμία δρ.

17 β. πόζβεζε κε εθακνγή θζίλνληα ζπληειεζηή κε κεηζκό ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ζε κέε αλάινγα ηνπ ρόλνπ απόζβεζεο ΣΚΗΣΗ Η αμία ελόο πάγηνπ πεηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη δρ. Η δηάθεηα απόζβεζεο 8 ρόληα. Η ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ όγδννπ ρόλνπ είλαη 10% ηεο αρηθήο αμίαο ηνπ ( x 10% = 4.000). Λύζε Η απνζβεζηέα αμία ζα είλαη = δρ. Ο κεηνύκελνο ζπληειεζηήο πνθύπηεη κεηά από κεηζκό ηεο δηάθεηαο ηεο δσήο ηνπ ζεσνύκελνπ ζηνηρείνπ (8 ρόληα), δειαδή = 36, νπόηε νη κείδνληεο αηζκνί ζα είλαη: ,,,,

18 4. Φζίλνπζα απόζβεζε: κέζνδνο ηνπ ζηαζενύ ζπληειεζηή ΣΚΗΣΗ Σν δαζαρείν Δ πόθεηηαη λ αγνάζεη κηα θέδα αληί.000 δρ. Η δηάθεηα απόζβεζεο είλαη 5 ρόληα. Η ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο ζην ηέινο ηνπ πέκπηνπ ρόλνπ πνβιέπεηαη λα είλαη δρ. Λύζε Έζησ όηη α 1, α 2,..., α 5 είλαη ηα εηήζηα πνζά απόζβεζεο, είλαη ν εηήζηνο ζηαζεόο ζπληειεζηήο απόζβεζεο, 1, 2,..., 5 είλαη ηα ππόινηπα ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ζην ηέινο θάζε ρήζεο θαη είλαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ. Θα έρνπκε ινηπόλ: ηέινο 1νπ έηνπο α 1 = Τπόινηπν αμίαο 1 = - ηέινο 2νπ έηνπο α 2 = Τπόινηπν αμίαο 2= 2 2 ηέινο 3νπ έηνπο α 3 = Τπόινηπν αμίαο 3 = 3 3 ηέινο 4νπ έηνπο α 4 = Τπόινηπν αμίαο 4 = A 4 4 ηέινο 5νπ έηνπο α 5 = Τπόινηπν αμίαο 5 = A 5

19 Ιζρύεη όκσο όηη α 1 + α 2 + α 3 + α 4 + α 5 + = πλεπώο ζα έρνπκε: [δηόηη (α5-1) : (α-1) = α4+α3+α2+α+1] A = (1-5 )

20 Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ην ζηαζεό πνζνζηό (ζπληειεζηήο) ζα ηζνύηαη κε: (1 - ) ( ) 36,9%

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα