Π E P I E X O M E N A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π E P I E X O M E N A"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς του Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 4 ο : Οικονοµικό έτος - Απογραφή περιουσίας Σελ. 1 Άρθρο 5 ο : Προϋπολογισµός Σελ. 2 Άρθρο 6 ο : Λογιστική Μέθοδος Λογιστικό Σύστηµα Λογιστικά Βιβλία Σελ. 2 Άρθρο 7 ο : Απολογισµός Ισολογισµός έκθεση πεπραγµένων.σ. Σελ. 2 Άρθρο 8 ο :Βιβλίο απογραφών και ισολογισµών Μητρώα παγίων στοιχείων Σελ. 3 Άρθρο 9 ο :Θεώρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων Σελ. 3 Άρθρο 10 ο :Ταµειακή διαχείριση Σελ. 3 Άρθρο 11 ο :Μηχανογράφηση - Λογιστήριο Σελ. 4 Άρθρο 12 ο :Έσοδα Λογιστήριο Σελ. 4 Άρθρο 13 ο :Γραµµάτια Είσπραξης Σελ. 6 Άρθρο 14 ο :Έξοδα - Λογιστήριο Σελ. 7 Άρθρο 15 ο :Ένταλµα Πληρωµής Σελ. 7 Άρθρο 16 ο : ιαχειριστικός Έλεγχος Σελ. 8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

2 Άρθρο1 ο Αντικείµενο Κανονισµού Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την οικονοµική διαχείριση της.ε.υ.α. Χερσονήσου και το λογιστικό της σύστηµα. Με τον όρο διαχείριση καθορίζονται όλες οι λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες εισροών και εκροών οικονοµικών πόρων της.ε.υ.α.χ. Άρθρο 2 ο Σύσταση Σκοπός - Νοµικό Καθεστώς Το νοµικό Καθεστώς το οποίο διέπει τη διαχείριση και το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης είναι το κατά τις σχετικές διατάξεις προβλεπόµενο για τις Επιχειρήσεις των Oργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως: Οι διατάξεις του Ν.1069/80 όπως ισχύει. Ο ηµοτικός και Κοινοτικό Κώδικας ( Ν.3463/2006 ) Οι διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 520/88 περί βιβλίων και στοιχείων των Αµιγών ηµοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 236/ ) Οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ (Π 186/92) Άρθρο 3 ο Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς του Κανονισµού Ο παρόν Κανονισµός συντάσσεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης και ελέγχεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Κάθε τροποποίηση του παρόντα Κανονισµού ελέγχεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Η ισχύς του παρόντος Kανονισµού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 4 ο Οικονοµικό έτος - Απογραφή περιουσίας Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου. Με την λήξη κλείνουν οι ετήσιοι λογαριασµοί και ενεργείται απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π..186/1 Άρθρο 5 ο Προϋπολογισµός Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από τη δηµοτική διαχείριση. Στον Προϋπολογισµό εγγράφονται όλα τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης καθώς και αποθεµατικά για αποσβέσεις και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. Σελ. 1 από 9

3 Ο Προϋπολογισµός ψηφίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης και µε εισηγητική έπ αυτού έκθεση, τoυλάχιστoν ένα µήνα πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους. Άρθρο 6 ο Λογιστική Μέθοδος Λογιστικό Σύστηµα Λογιστικά Βιβλία Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ (Π.. 186/1992), ακολουθεί τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο και εφαρµόζει πρόγραµµα µηχανογραφήσεως που επιτρέπει την ταυτόχρονη ενηµέρωση όλων των βιβλίων, ακολουθεί το συγκεντρωτικό λογιστικών συστηµάτων (κλασικό σύστηµα). Τα κύρια και βοηθητικά λογιστικά βιβλία της.ε.υ.α.χ. είναι τα εξής : 1. Βιβλίο απογραφών και ισολογισµών 2. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού 3. Αναλυτικά καθολικά 4. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων 5. Βιβλίο Ταµείου Η εφαρµογή λογιστικής µηχανογραφίας µε Η/Υ, επιτρέπει ταυτόχρονη ενηµέρωση µε µια µόνο καταχώρηση, όλων των ανωτέρω λογιστικών βιβλίων, εκτός βέβαια από το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών. Άρθρο 7 ο Απολογισµός Ισολογισµός έκθεση πεπραγµένων.σ. Η επιχείρηση καταρτίζει µέσα στο πρώτο τετράµηνο τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης. Με τη λήξη του οικονοµικού έτους κλείνονται οι ετήσιοι λογαριασµοί, γίνεται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης και συντάσσεται ο ισολογισµός, καθώς και τα αποτελέσµατα χρήσεως και ο πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Ο ισολογισµός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγµένων που συντάσσεται από τον Πρόεδρο ή το.σ. και περιλαµβάνει αιτιολόγηση των λογαριασµών και ανάλυση των εσόδων και εξόδων, των αποτελεσµάτων της χρήσης και της δηµιουργίας των αποθεµατικών. Ο ισολογισµός και η έκθεση πεπραγµένων εγκρίνονται από το ηµοτικό Συµβούλιο και η απόφαση του στέλνεται στον Περιφερειακό ιευθυντή. Ο ισολογισµός υπογράφεται από τα µέλη του ιοικητικού Συµβoυλίoυ και δηµοσιεύεται (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 520/88 και του Ν.3463/2006). Έπειτα δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας της Περιφέρειας της επιχείρησης. Αναλόγως, συντάσσεται από το.σ. της επιχείρησης και δηµοσιεύεται η έκθεση πεπραγµένων. Σελ. 2 από 9

4 Άρθρο 8 ο Βιβλίο απογραφών και ισολογισµών Μητρώα παγίων στοιχείων Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσεως, η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της.ε.υ.α.χ., οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις αυτού. Η απογραφή και η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και διαθεσίµων της.ε.υ.α.χ., πρέπει να γίνεται µε βάση ορισµένους κανόνες τους οποίους η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί παγίως. Οι κανόνες απογραφής και αποτιµήσεως, που πρέπει να ακολουθεί η.ε.υ.α.χ. περιγράφονται στο λογιστικό του σχέδιο. Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών, πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της χρήσεως, εκτός από την απογραφή, ο ισολογισµός της χρήσεως, η ανάλυση του λογαριασµού της γενικής εκµεταλλεύσεως, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων της χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως των κερδών, όπως άλλωστε ορίζει και το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ( Ε.Γ.Λ.Σ. Π..1123/1980 ) Το Λογιστήριο της.ε.υ.α.χ. τηρεί βιβλίο µητρώο των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο λογιστικό σχέδιο οποίους της.ε.υ.α.χ.. Επίσης στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε παγίου περιουσιακού στοιχείου. Άρθρο 9 ο Θεώρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Επιχείρησης θεωρούνται από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Εφορία (.Ο.Υ.) της έδρας της επιχείρησης και όσα δεν προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. θεωρούνται από την Περιφέρεια ή από τον ήµαρχο. Άρθρο 10 ο Ταµειακή διαχείριση Οι εισπράξεις γίνονται κυρίως µέσω των συνεργαζόµενων µε την επιχείρηση Τραπεζών, πλην ορισµένων µικρών ποσών (τέλη σύνδεσης ύδρευσης, τέλη επανασύνδεσης, πρόστιµα κ.α.) τα οποία εισπράττονται από το Λογιστήριο και εν συνεχεία κατατίθενται στην Τράπεζα. Οι πληρωµές των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της.ε.υ.α.χ., γίνονται µέσω της Τράπεζας µε επιταγές, εκτός µικρών ποσών των οποίων η πληρωµή γίνεται απ ευθείας από το Λογιστήριο µέσω της πάγιας προκαταβολής. Η Ταµειακή Υπηρεσία, ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές της και έχει την ευθύνη της διαχείρισης των χρηµατικών διαθεσίµων. Στο βιβλίο ταµείου -το οποίο θεωρείται βάσει του Π.. 520/1988 από την Περιφέρεια ή από τον ήµαρχο- καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωµές της ηµέρας, καθώς και το χρηµατικό υπόλοιπο το οποίο µεταφέρεται στις εισπράξεις της επόµενης ηµέρας. Η Ταµειακή Υπηρεσία ξεκινάει την λειτουργία της έπειτα από τον ορισµό του αρµοδίου υπαλλήλου (Ταµίας της Επιχείρησης). Σελ. 3 από 9

5 Άρθρο 11 ο Μηχανογράφηση - Λογιστήριο Η επιχείρηση εφαρµόζει σύστηµα µηχανογραφικής επεξεργασίας των λογιστικών στοιχείων µε Η/Υ. Το σύστηµα αυτό περιγράφεται στα οικεία αναλυτικά προγράµµατα, που αφορούν τη γενική λογιστική, τα έσοδα (τιµολόγηση) από ύδρευση και αποχέτευση και τη µισθοδοσία του προσωπικού της. Το πρόγραµµα της γενικής λογιστικής περιλαµβάνει την ενηµέρωση των λογαριασµών, που προβλέπονται από το λογιστικό σχέδιο της.ε.υ.α.χ., µε βάση ειδικά παραστατικά στοιχεία που εκδίδει το Λογιστήριο και στα οποία απεικονίζονται όλες οι καθηµερινές συναλλαγές της επιχείρησης όπως αυτές προκύπτουν από τα ταµιακά συµψηφιστικά και άλλα παραστατικά στοιχεία της.ε.υ.α.χ.. Άρθρο 12 ο Έσοδα Λογιστήριο Ειδικό αναλυτικό πρόγραµµα της µηχανογραφήσεως καλύπτει σηµαντικό µέρος της βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων της.ε.υ.α.χ.. Με το πρόγραµµα αυτό δηµιουργείται ένα πλήρες αρχείο των πελατών - καταναλωτών της επιχείρησης και επιτυγχάνεται η αυτόµατη έκδοση παραστατικών. Παράλληλα, έχουµε ενηµέρωση των λογαριασµών των πελατών - καταναλωτών, των εσόδων και των λοιπών λογαριασµών που αφορούν τα εκδιδόµενα τιµολόγια. Η µηχανογράφηση παρέχει πληροφορίες ως προς τα µη εισπραχθέντα τιµολόγια κατά πελάτη και άλλες λογιστικές και στατιστικές πληροφορίες απαραίτητες για την παρακολούθηση των εσόδων της επιχειρήσεως. Τα έσοδα της.ε.υ.α.χ. προέρχονται κυρίως από: Α. Εισπράξεις από την Έκδοση Λογαριασµών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Β. Εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Ύδρευσης, Έλεγχος ιακοπή Επανασύνδεση Υδροµέτρων, Γ. Εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Αποχέτευσης,. Εισπράξεις από Βυτία Βοθρολυµάτων, Ε. Εισπράξεις από Πρόστιµα, ΣΤ. Λοιπά Έσοδα (Επιχορηγήσεις, Πίστωση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό υπέρ.ε.υ.α. κα.) Οι εισπράξεις από τους λογαριασµούς Ύδρευσης Αποχέτευσης γίνονται απ ευθείας µέσω των συνεργαζόµενων µε την.ε.υ.α.χ. Τραπεζών, όπου οι καταναλωτές καταβάλλουν τα ποσά. Επίσης οι εισπράξεις των εσόδων από βυτία βοθρολυµάτων καθώς και οι εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Αποχέτευσης γίνονται µέσω της συνεργαζόµενων µε την.ε.υ.α.χ. Τραπεζών. Οι εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Ύδρευσης, Έλεγχος ιακοπή - Επανασύνδεση Υδροµέτρων, από Πρόστιµα γίνονται στο Λογιστήριο και εν συνεχεία τα ποσά αυτά καταβάλλονται στον κατάλληλο λογαριασµό όψεως της συνεργαζόµενης Τράπεζας. Σελ. 4 από 9

6 Πιο συγκεκριµένα οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τις κυριότερες πηγές εσόδων της.ε.υ.α.χ. περιγράφονται παρακάτω: Α.Εισπράξεις από την Έκδοση Λογαριασµών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Αρχικά γίνεται η λήψη των ενδείξεων των Υδροµέτρων από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα (περιόδους κατανάλωσης), ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Με βάση τις ενδείξεις αυτές καταρτίζεται βεβαιωτικός κατάλογος τελών ύδρευσης αποχέτευσης, αποσπάσµατα του οποίου αποστέλλονται στους υδρολήπτες. Οι αναφερόµενες στον µετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκµήριο της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. Οι λογαριασµοί και οι βεβαιωτικοί κατάλογοι εκδίδονται από εξειδικευµένο λογισµικό παρακολούθησης τελών ύδρευσης και αποχέτευσης (λογισµικού ύδρευσης). Συνοπτικά η διαδικασία µέτρησης της κατανάλωσης, τιµολόγησης και παρακολούθησης των εισπράξεων των πελατών - καταναλωτών έχει ως εξής: α) Καταγραφή σε χειρόγραφα στοιχεία των µετρήσεων β) Ενηµέρωση αρχείου κατανάλωσης γ) Έλεγχος αρχείου κατανάλωσης δ) Μηχανογραφική περιοδική έκδοση λογαριασµών ε) Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων στ) Αναλυτική καταχώρηση εισπράξεων βάσει των αναλυτικών λογαριασµών (extrait) της συνεργαζόµενης Τράπεζας. Η αναλυτική κατά καταναλωτή, χρέωση και πίστωση των λογαριασµών διενεργείται στο υποσύστηµα ύδρευσης ενώ η γενική λογιστική ενηµερώνεται µε επανακαταγραφή των στοιχείων. Οι εισπράξεις των λογαριασµών διενεργούνται µέσω του λογαριασµού όψεως που τηρείται στην συνεργαζόµενη Τράπεζα. Β. Εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Ύδρευσης, Έλεγχος ιακοπή - Επανασύνδεση Υδροµέτρων, Για να καταβληθούν ποσά τα οποία σχετίζονται µε την ύδρευση ( απόκτηση παροχής, τοποθέτηση υδροµέτρου, διακοπή υδροµέτρου, επανασύνδεση υδροµέτρου, έλεγχος υδροµέτρου κ.α.) πρέπει να προηγηθεί η σχετική προς.ε.υ.α.χ. αίτηση. Κατόπιν αφού εξετασθεί και εγκριθεί η αίτηση, τα ποσά καταβάλλονται στο Λογιστήριο και καταγράφονται σε µπλοκ µε τίτλο «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών». ( η.ε.υ.α.χ. δύναται να χρεώσει τα ποσά αυτά στην έκδοση των Λογαριασµών Ύδρευσης Αποχέτευσης ). Τα ποσά καταβάλλονται πριν ξεκινήσουν οι εργασίες από την.ε.υ.α.χ. σε περίπτωση που γίνει χρήση του µπλοκ «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών», ενώ σε περίπτωση που τα ποσά χρεωθούν στην έκδοση των Λογαριασµών Ύδρευσης Αποχέτευσης οι εργασίες µπορούν να γίνουν και τα ποσά να χρεωθούν στον προσεχή Λογαριασµό Ύδρευσης Αποχέτευσης. Γ. Εισπράξεις από ικαιώµατα Σύνδεσης Αποχέτευσης, Αρχικά υποβάλλεται η αίτηση του ενδιαφερόµενου στα γραφεία της.ε.υ.α.χ.. Ακολουθεί η πρωτοκόλληση της αίτησης και εν συνεχεία η Σελ. 5 από 9

7 γνωµάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Έπειτα εκδίδεται η Εντολή Πληρωµής (Βεβαιωτικό Σηµείωµα) προς την Τράπεζα και το αντίστοιχο γραµµάτιο είσπραξης. Το Λογιστήριο παρακολουθεί για την καταβολή των χρηµάτων.. Εισπράξεις από Βυτία Βοθρολυµάτων, Την πρώτη ηµέρα κάθε µήνα συγκεντρώνονται όλες οι καταστάσεις µε τα δροµολόγια των βυτιοφορέων του προηγούµενου µηνός. Οι χειρόγραφες αυτές καταστάσεις τηρούνται στην Μονάδα Βιολογικού, όπου λειτουργεί το τµήµα Βοθρολυµάτων. Στη συνέχεια καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Κατόπιν εκδίδονται τιµολόγια µε ηµεροµηνία την τελευταία ηµέρα του µήνα. Τα τιµολόγια παραδίδονται στο Λογιστήριο το οποίο εκδίδει <<ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ>> και παρακολουθεί την εξόφληση αυτών καθώς και επιβάλλει τις προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης εξόφλησης. Οι εισπράξεις των λογαριασµών διενεργούνται µέσω του λογαριασµού όψεως που τηρείται στην συνεργαζόµενη Τράπεζα. Ε. Εισπράξεις από Πρόστιµα, Τα πρόστιµα που επιβάλλει η ιοίκηση της.ε.υ.α.χ. καταβάλλονται στο Λογιστήριο της.ε.υ.α.χ και τηρείται µπλοκ «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών». Άρθρο 13 ο Γραµµάτια Είσπραξης Τα Γραµµάτια Είσπραξης εκδίδονται από το Λογιστήριο εις τριπλούν (3πλoυν) και είναι προαριθµηµένα.. Στο Γραµµάτιο Είσπραξης αναγράφονται οι προς πίστωση λoγαριασµοί κατά κωδικό αριθµό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθµιος ή τριτοβάθµιος) µε βάση το Σχέδιο Λογαριασµών της Επιχείρησης. Στο Γραµµάτιο Eίσπραξης αναγράφoνται επίσης τα στοιχεία του φορέα από τον οποίο πραγµατοποιείται η είσπραξη, σύντοµη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθµητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασµού προς πίστωση αναγράφεται και το ποσό µε το οποίο θα πιστωθεί ο λογαριασµός αυτός. Το Γραµµάτιο Είσπραξης υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε, δηλ. το Λογιστήριο. Το Γραµµάτιο Είσπραξης υπογράφεται υποχρεωτικά από αυτόν που καταβάλλει τα χρήµατα και σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ταµία της επιχείρησης. Στο Γραµµάτιο Είσπραξης σηµειώνονται σε ιδιαίτερη θέση, τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. Το πρωτότυπο του Γραµµατίου Είσπραξης παραδίδεται στον καταβάλλοντα το χρηµατικό ποσό, σαν απόδειξη είσπραξης. Το πρώτο αντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης προορίζεται για το ταµείο της επιχείρησης και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο. Το δεύτερο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος και χρησιµοποιείται Σελ. 6 από 9

8 αποκλειστικά από αυτόν που ενηµερώνει το βιβλίο παρακολούθησης, αφού προηγούµενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο Γραµµάτιο Είσπραξης, κατά Κεφάλαιο και Άρθρο του Προϋπολογισµού. Τα Γραµµάτια Είσπραξης που εκδίδoνται για την απεικόνιση ταµιακών συµψηφιστικών εγγράφων αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του καταβάλλοντος τη λέξη «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και αναφέρεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του αντίστοιχου εντάλµατος πληρωµής µε το οποίο συµψηφίζεται. Μετά από αυτό τα Γραµµάτια Είσπραξης αpχειoθετoύνται από το λογιστήριο κατά απόλυτη αριθµητική σειρά. Άρθρο 14 ο Έξοδα Λογιστήριο Το Λογιστήριο διαθέτει Μηχανογραφικό Σύστηµα Παρακολούθησης των οφειλών προς τους προµηθευτές. Οι προµηθευτές προσκοµίζουν τα τιµολόγια στο λογιστήριο τα οποία καταχωρούνται στο Πρόγραµµα. Εν συνεχεία το Λογιστήριο εκδίδει το Ένταλµα Πληρωµής το οποίο υπογράφεται από τον εκδότη, την Οικονοµική Υπηρεσία, τον Γενικό ιευθυντή και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της.ε.υ.α.χ.. Με την έγκριση του Εντάλµατος Πληρωµής πληρώνεται ο προµηθευτής, είτε µε µετρητά είτε µε επιταγή ( µέσω λογαριασµού όψεως ο οποίος τηρείται σε Τράπεζα συνεργασίας µας) που είναι και ο συνηθέστερος τρόπος. Άρθρο 15 ο Ένταλµα Πληρωµής Το ένταλµα πληρωµής εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν. Στο Ένταλµα Πληρωµής αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο γίνεται η πληρωµή, σύντοµη αλλά σαφής αιτιολογία της πληρωµής και το συνολικό ποσό αριθµητικά και ολογράφως. Το ένταλµα πληρωµής υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε και από την Οικονοµική Υπηρεσία. Επίσης τίθεται και η ηµεροµηνία έκδοσης. Στη συνέχεια υπογράφεται από τον Γενικό ιευθυντή και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Σ. Το Ένταλµα Πληρωµής εκτελείται από τον ταµία, ο οποίος σηµειώνει την ηµεροµηνία πληρωµής, σφραγίζει και υπογράφει το ένταλµα, αφού προηγουµένως βεβαιωθεί ότι έχει υπογράψει ως λαβών, το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο ένταλµα πληρωµής. Σε ιδιαίτερη θέση του εντάλµατος πληρωµής σηµειώνονται τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. Τα Εντάλµατα Πληρωµής µαζί µε τα συνηµµένα σε αυτά δικαιολογητικά αρχειοθετούνται από το Λογιστήριο κατά την ηµεροµηνία της πραγµατικής πληρωµής τους. Το πρωτότυπο του Εντάλµατος Πληρωµής παραδίδεται στον λαβόντα. Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για το ταµείο της επιχείρησης και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο. Το δεύτερο αντίγραφο του Εντάλµατος Πληρωµής παραµένει στο στέλεχος που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενηµερώνει το βιβλίο Σελ. 7 από 9

9 παρακολούθησης, αφού προηγούµενα έχει ανακατατάξει τα κονδύλια που αναφέρονται στο Ένταλµα Πληρωµής, κατά Κεφάλάιο και Άρθρο του Προϋπολογισµού. Τα Εντάλµατα Πληρωµής που εκδίδονται για την απεικόνιση ταµειακών συµψηφιστικών εγγράφων, αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του λαβόντος τη λέξη «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και µνηµονεύεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του αντίστοιχου Γραµµατίου Είσπραξης µε το οποίο συµψηφίζονται. Άρθρο 16 ο ιαχειριστικός Έλεγχος Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης διενεργείται, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του N.1069/80 το οποίο αρχικά αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθρου 6 του N.2307/95, και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3320/2005, από δύο Ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Με την απόφαση του διορισµού ορίζεται και η αµοιβή των ελεγκτών η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Ο Συντάξας Φουκαράκης Σοφοκλής Θεωρήθηκε Ο Γεν. /ντής.ε.υ.α.χ. Γιακουµάκης ηµήτρης Σελ. 8 από 9

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική)

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική) Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (Στη Δημοτική) Έχοντες υπόψη: 1) το άρθρο 182 του Ν.Δ. 2888/1954 «περί δημοτικού και κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 530 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ10021/7131/374 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου 'Αρθρο 1 : Γενικές ιατάξεις 1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα