575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών"

Transcript

1 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνει ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Επαγγελματικά Δικαιώματα 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα: α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα. β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα: i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π. iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων. iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π. v) ενημέρωση καρτελών. vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. viii) μισθοδοσία. iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λ.π. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτική Περιγραφή Μαθημάτων

2 ΑΡΧΕΣ ΟIKONOMIKHΣ Εισαγωγή στην μικροοικονομική ανάλυση. Μορφές οικονομικής οργάνωσης και οικονομικά συστήματα. Θεωρία των τιμών, ζήτηση - προσφορά, ελαστικότητα. Θεωρία καταναλωτή-οριακή χρησιμότητα, καμπύλες αδιαφορίας. Θεωρία επιχείρησης- Παραγωγή και κόστος. Μορφές αγοράς. Θεωρία τιμών και οικονομική πολιτική, κρατικός παρεμβατισμός, μέσα οικονομικής πολιτικής. Να έχει μια σαφή εικόνα της μικροοικονομικής ανάλυσης. Να καταλάβει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική θεωρία για την ανάλυση των οικονομικών προβλημάτων. Να κατανοήσει την σημασία της οικονομικής ανάλυσης στην εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ιστορική εξέλιξη των επιχειρήσεων και της επιστημονικής Διοίκησης, σημερινό επίπεδο, Ρόλος επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της Διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικές αρχές, αξιοποίηση ανθρώπινου παράγοντα, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Αναγνωρίζει τις καταστάσεις εκείνες που αποτελούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να σκεφθεί και να προτείνει λύσεις σε ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν το Διοικητικό - Οργανωτικό τομέα. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Εισαγωγή στη Λογιστική - Διπλογραφία - Γ.Λ.Σ. Λογιστικός Κύκλος Ατομικής Επιχείρησης. Αρχή και τέλους Χρήσης, εξαγωγή του Αποτελέσματος με τη χρήση του Γ.Λ.Σ. Εργασθεί σε επιχειρήσεις με Βιβλία διπλογραφικής μεθόδου, χειριζόμενος τη γνώση της Γενικής Λογιστικής και το Γενικό λογισμικό σχέδιο. Είναι γνώστης όλου του κύκλου των ατομικών επιχειρήσεων. Αρχή - τέλους - μισθοδοτικών καταστάσεων - Αποσβέσεων - εγγράφων - τακτοποίησης λογαριασμών κλπ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προβλήματα μερισμού, ποσοστών, εταιρειών. Προβλήματα τόκου, χρηματοδότησης (κοινή Λήξη, Μ. Λήξη, επισ/κης) Ανταποκρίνεται στα προβλήματα τοκισμού, χρηματοδότησης (αντικατάσταση υποχρεώσεων) επί συναλλαγματικών και προβλήματα ανατοκισμού - ράντων και δανείων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εισαγωγή στο δίκαιο, στοιχεία γενικών αρχών δικαίου - ενοχικού δικαίου - εμπράγματου δικαίου - κληρονομικού δικαίου - οικογενειακού δικαίου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει: βασικές αρχές του δικαίου εφαρμογή στην πράξη

3 χρησιμότητα στην ειδικότητα ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη χρήση κειμενογράφου. Υποδείγματα επιστολών, Βιογραφικών, πινάκων κλπ. Χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό έναν από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου. Χειρίζεται το τυφλό σύστημα σε ελληνικό πληκτρολόγιο. Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφοποίησης διαφορετικού τύπου εγγράφων όπως για παράδειγμα επιστολών, βιογραφικού σημειώματος, αναφορών κλπ. Τρόποι Αξιολόγησης : Αξιολόγηση στη διάρκεια του εργαστηρίου. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΑ Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να αναπτύξει ένα βασικό λεξιλόγιο Να χειρίζεται στοιχειωδώς τον γραπτό και προφορικό λόγο ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Εθνικό προϊόν, εθνικό εισόδημα, εθνική δαπάνη. Εννοια ισορροπίας εισοδήματος. Οικονομικές διακυμάνσεις. Πληθυσμός, ανεργία, έννοια, σκοποί και μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Χρήμα, τράπεζες. Έννοια, σκοποί και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Εισαγωγή στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης. Να έχει μια εικόνα των μακροοικονομικών μεγεθών. Να κατανοήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική θεωρία για την ανάλυση των μακροοικονομικών προβλημάτων. Να γνωρίσει τα βασικά μακροοικονομικά προβλήματα και τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ολοκλήρωση Λογιστικοοικονομικού κυκλώματος, κλείσιμο βιβλίων, Αποσβέσεις, Εκμεταλλεύσεις, Αποτίμηση, Απογραφή, Απλογραφία, Συνάλλαγμα, Υποκαταστήματα, Λογιστικά Σχέδια. Παρακολουθήσει το Κόστος Ι, Κόστος ΙΙ, Ελεγκτική Λογιστική, Τραπεζιτική Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική κλπ.n'ανοίξει δικό του Λογιστικό Γραφείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

4 Γενικό μέρος του Εμπορικού Δικαίου. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δίκαιο εταιριών. Δίκαιο Αξιόγραφων. Πτωχευτικό Δίκαιο. Ασφαλιστικό Δίκαιο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να κατανοήσει το θεωρητικό μέρος των κλάδων του Εμπορικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα νομικά ζητήματα του εμπορικού δικαίου που εφάπτονται της Λογιστικής Επιστήμης. Να μάθει τον τρόπο διεκπεραίωσης των εμπορικών υποθέσεων στην πράξη, εκ μέρους του λογιστή σε συνάρτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. τράπεζες, εφορία, επιμελητήριο, νομαρχία, ταμείο νομικών, εθν. τυπογραφείο). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οι έννοιες του απλού τόκου και της προεξόφλησης. Ισοδύναμα Γραμμάτια. Ανατοκισμός. Ράντες. Δάνεια. Μέθοδοι Υπολογισμού. Κατανοεί τις βασικές οικονομικές έννοιες που συνδέουν την αξία του χρήματος και το χρόνο. Επιλέξει τη σωστή μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικών μεγεθών. Υπολογίσει είτε απ' ευθείας ή με τη χρήση πινάκων ή με χρήση υπολογιστών οικονομικούς τύπους. ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη χρήση Κειμενογράφου σε αγγλικό κείμενο. Υποδείγματα επιστολών, Βιογραφικών, πινάκων κλπ. Χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό έναν από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου. Χειρίζεται το τυφλό σύστημα σε λατινικό πληκτρολόγιο. Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφοποίησης διαφορετικού τύπου εγγράφων όπως για παράδειγμα επιστολών, βιογραφικού σημειώματος, αναφορών κλπ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Εισαγωγή στην πληροφορική. Δομή και αρχιτεκτονική των Η/Υ. Ηλεκτρονική επεξεργασία Δεδομένων Λειτουργικά συστήματα (DOS,..) Tο περιβάλλον windows. Έννοιες προγραμματισμού, γλώσσες προγραμματισμού. Δίκτυα υπολογιστών. Δεδομένα - Internet. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση : να πάρει τις πρώτες γνώςεις σχετικά με τους Η/Υ, το Hardware & Software. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Διδασκαλία μεσαίου επιπέδου. Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να χειρίζεται ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο Να χειρίζεται καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Θεωρία: Γενική εισαγωγή στον κόσμο των εταιρειών (νομική άποψή τους. Γενική εισαγωγή στο Management των εταιρειών. Γενική εισαγωγή στον κόσμο της Λογιστικής των εταιρειών. Ασκήσεις - Λύσεις. Ελέγχει τη λογιστική απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων της εταιρείας που θα είναι στέλεχος - λογιστής. Μπορεί να τηρήσει λογιστικά βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Γ κατηγορία) ως λογιστής με την εποπτεία κάποιου έμπειρου λογιστή στην αρχή. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Οργάνωση λογιστικού γραφείου, λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμός, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, (ομάδες, λογαριασμοί, εγγραφές) Γνωρίσει την οργάνωση ενός λογιστηρίου, τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και να εξοικειωθεί με τους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. και τις ομάδες του καθώς και με τη χρήση των λογαριασμών αυτών σε διάφορες λογιστικές εγγραφές. ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Απόκτηση ικανότητας στη χρήση των Η/Υ με τους οποίους είναι εξοπλισμένο ένα σύγχρονο λογιστήριο. Γνωρίζει άριστα την Εμπορική Διαχείριση και να εκδίδει όλα τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. στον Η/Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Εξοικείωση στο περιβάλλον Windows. Έννοιες: πολυεπεξεργασίας παραθύρων, εφαρμογής εγγράφων, εναλλαγή και σύνδεση εφαρμογών και εγγράφων. Μεταφορές Δεδομένων, Δημιουργία και Μορφοποίηση ενός Λ.Φ. Γραφήματα, Εκτυπώσεις, Εφαρμογές. Αναπτύσσει και να χειρίζεται με ευκολία Λογιστικά Φύλλα σε εφαρμογές Γεν. Λογιστικής, Κοστολόγησης, Μισθοδοσίας, Πλάνων πωλήσεων, προγραμματισμό Δράσης (προϋπολογισμό...), χρηματοοικονομικής ανάλυσης και γενικά όλων εκείνων των εφαρμογών που έχουν σχέση με Λογιστικά / Διοικητικά / Οικονομικά θέματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανάλυση των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων με ασκήσεις και προβλήματα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τον τρόπο τήρησης των βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας και όλων των άλλων βιβλίων που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. με τις συνέπειες μη ορθής τήρησης. Να γνωρίζει ό,τι σχετικό με την έκδοση και λήψη των στοιχείων. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

6 Διδασκαλία μεσαίου επιπέδου. Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να χειρίζεται ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο Να χειρίζεται καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ανάλυση των βασικών εννοιών της λογιστικής του κόστους και η λεπτομερής περιγραφή των εφαρμοζομένων βασικών μεθόδων κοστολόγησης για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους των παραγομένων προϊόντων. κατανοήσει τις βασικές έννοιες της λογιστικής του κόστους εμπεδώσει τις βασικές μεθόδους κοστολόγησης που εφαρμόζονται σήμερα στις επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρχών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με τη βοήθεια Παραδειγμάτων. ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ -ΤΡΑΠΕΖΕΣ Το μάθημα Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες δίνει αρχικά μια καλή ανάλυση των "εργαλείων" που χρειάζονται για να γίνουν κατανοητές έννοιες όπως η χρηματοπιστωτική αγορά και κεφαλαιαγορά, το ελληνικό και διεθνές τραπεζικό σύστημα με έμφαση στο σημαντικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή να κατανοήσει τη σύνδεση και αλληλουχία παραγόντων και πρακτικών που συντελούν στην καλή πορεία μιας οικονομίας και τις συνέπειες που έχουν οι παραπάνω παράγοντες και πρακτικές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να ερμηνεύει και να κατανοεί τα εξής: τη χρησιμότητα του χρήματος και της πίστης το ρόλο των τραπεζών στην οικονομία τον ιδιαίτερο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση της νομισματικής και επιτοκιακής πολιτικής τις αλλαγές του χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω Ευρω τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση του χρήματος τα αίτια και τις συνέπειες των πληθωριστικών τάσεων και τις μεθόδους για την καταπολέμησή τους από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η υπάρχουσα νομισματική πολιτική σήμερα αλλά και στο μέλλον, μετά την ΟΝΕ την πολιτική συναλλάγματος και τις κερδοσκοπικές πιέσεις τις συνέπειες από την Παγκοσμιοποίηση των αγορών (για την εθνική οικονομία και τις επιχειρήσεις)

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.) Κατηγορίες Β.Δ. Συστήματα Διαχείρισης Β.Δ. Ενημέρωση, ταξινόμηςη, συσχετίσεις Β.Δ. Φόρμες, αναφορές, εκτυπώσεις Β.Δ. Η διαγωγή Δεδομένων - Σύνδεση με άλλα Λογισμικά. Δημιουργεί και να χειρίζεται με ευκολία Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.) σε εφαρμογές: Τήρησης αποθήκης, Αρχείων προμηθευτών, πελατών, τιμολογίων και γενικά όλων εκείνων των εφαρμογών Β.Δ. που έχουν σχέση με Λογιστικά / Διοικητικά / Οικονομικά θέματα. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιχείρηση στο σύγχρονο "γίγνεσθαι", κατηγορίες και Συνασπισμοί επιχειρήσεων καθώς επίσης και όλα τα δεδομένα διάρθρωσης και ανάπτυξης (λειτουργίας) της όποιας επιχείρησης σε μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση, κλάδος). Ανταποκριθεί καλύτερα στα σύνθετα λογιστικά προβλήματα των επιχειρήσεων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ουσιαστική ανάλυση των χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει η επιστήμη και η Νομολογία, τόσον της χώρας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωςης (οδηγίες 4, 7, 9). Επιπρόσθετα και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση : Να διερευνήσει τον ισολογισμό μιας επιχείρησης (μεγάλης ή μικρής) και να εξάγει τα απαραίτητα (συνοπτικά) συμπεράσματα για τη δομή της επιχείρησης, τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες και τις προοπτικές της. Να αποκτήσει τη βεβαιότητα (σιγουριά) ότι μπορεί να υπογράψει έναν ισολογισμό, αφού πρώτα τον συντάξει. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV Εκμάθηση της ξένης γλώσςας και με την ορολογία που αυτή χρησιμοποιείται από διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην καθημερινή πρακτική (γραπτή και προφορική επικοινωνία). Ειδικά δίνεται έμφαση στην εμπορική ορολογία και την προφορική επικοινωνία. Αρχές και πρακτική εξάσκηση στην σύνθεση εμπορικών επιστολών και αναφορών Να γνωρίζει και να χειρίζεται πολύ καλά ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο όρων σχετικών με την διοίκηςη τουριστικών επιχειρήσεων Να είναι σε θέση να συντάξει επιστολές διαφορετικών τύπων που αναφέρονται σε εμπορικά ή επιχειρησιακά θέματα Να κατανοήσει βασικά άρθρα ή κείμενα που αφορούν θέματα σχετικά με την διοίκηση και οικονομία Να διεξάγει μία συνομιλία για εμπορικά θέματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ Η αναλυτική παρουσίαση των Γενικών εξόδων Διοίκησης και Γενικών εξόδων Διάθεσης και η κοστολόγηςή τους καθώς και η παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων κοστολόγησης που αναφέρονται στον τομέα ελέγχου και διερεύνησης του κόστους. Επίσης, τρόπος σύνταξης προϋπολογισμών επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής: θα έχει θεωρητική κατάρτιση και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων, που εμπεδώνονται με παραδείγματα και ασκήσεις, σε οργανωμένες επιχειρήσεις.

8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι Πρακτικές εφαρμογές τήρηςης βιβλίων Α και Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό και με τον Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει όλες τις λογιστικές τεχνικές και να εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις που απόκτησε στα προηγούμενα εξάμηνα. Να γνωρίζει τις διατάξεις Φ.Π.Α. και τον τρόπο τήρησης των βιβλίων Α και Β κατηγορίας. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιγραφική Στατιστική. Πιθανότητες. Κατανομές πιθανότητος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ελεγχοι Υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης. Χρονοσειρές. Αριθμοδείκτες. Στατιστικός Ελεγχος. Ποιότητες. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: να κατανοήσει βασικές στατιστικές τεχνικές με σκοπό τη δυνατότητα στοιχειώδους επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων. να γνωρίζει στατιστικές έννοιες και μεθόδους, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως π.χ. στην Οικονομία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό, περιεχόμενο, βάσεις, αρχές, είδη προγραμμάτων, διάρκεια, διαδικασία προγραμμάτων, ελαστικός προγραμματισμός, περιφερειακός, χωροταξικά, χρηματοδοτικά προγράμματα πωλήσεως, παραγωγής, επενδύσεων, εφοδιασμού, ταμειακά, Γενκό κλπ. Συντάσσει τα διάφορα προγράμματα στην επιχείρηση και κυρίως το πρόγραμμα πωλήσεων, ελαστικά, παραγωγή / ταμειακό, επενδύσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ανάλυση του συστήματος διοίκησης μάρκετινγκ. Διαδικασία και τεχνικές λήψης αποφάσεων. Σχεδιασμός του συνολικού κυκλώματος μάρκετινγκ (προϊόν, τοποθέτηση, προώθηση, τιμολόγηση). Συμπεριφορά του καταναλωτή. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να έχει σαφή γνώση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. Να κατανοήσει, να αναλύσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη του κυκλώματος του μάρκετινγκ. Να γνωρίζει τα είδη των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στη διοίκηση μάρκετινγκ καθώς και τους παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν για τη λήψη αποφάσεων. Να κατανοεί τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να είναι σε θέση να συσχετίσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή με τις διάφορες πολιτικές μάρκετινγκ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τύπος εγγράφου. Εμπορικές επιστολές. Σύνταξη εκθέσεων, αναφορών. Προφορική επικοινωνία. Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

9 να μπορεί να συντάσσει διάφορα έγγραφα, επιστολές και ό,τι άλλο βοηθά στη γραπτή επικοινωνία να γνωρίζει επίσης την προφορική επικοινωνία και τις δυνατότητές τους. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας με το Γ.Λ.Σ. σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Εφαρμόζει στην πράξη το Γ.Λ.Σ. και να αφομοιώνουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού σε όλες τις ομάδες που αυτό αναπτύσσεται. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο κοινωνικός ρόλος της εργασίας. Το άτομο στο εργασιακό Περιβάλλον και οι ψυχολογικές επιδράσεις που δέχεται από αυτό. Ψυχολογικά προβλήματα της οργάνωσης. Εργασιακές ομάδες. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατανοήσει την σημασία και το ρόλο της εργασίας στην οργάνωση μιας κοινωνίας. Προετοιμασθεί ψυχικά, ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες εγκλιματισμού στο εργασιακό περιβάλλον της μελλοντικής απασχόλησής του. Ενεργοποιηθεί αποφασιστικά στην παραγωγική διαδικασία. Κάνει συνείδηση τη συνδικαλιστική ενσωμάτωση και δράση. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σχέδια επενδύσεων, κίνητρα, αναπτυξιακοί νόμοι, οδηγίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, ανάλυση, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Έχει την ικανότητα να ερευνά, συνθέτει και κατανοεί την τεχνική εκπόνησης μελετών. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αξιολόγηση επενδύσεων και Μέθοδοι Αξιολόγησης - Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Χρηματοοικονομικά εργαλεία - Ανάλυση Χαρτοφυλακίου. Το περίγραμμα θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευρύ, με στόχο την εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικές σπουδές. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση : να διαμορφώσει σωστή αντίληψη της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και να αποκτήσει αναλυτική ικανότητα για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Προβλήματα της ανοικτής οικονομίας

10 κατανοήσει τις σύγχρονες διεθνείς οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμβαση εργασίας. Διακρίςεις μισθωτών. Οροι εργασίας. Χρονικά όρια εργασίας. Αμοιβή εργασίας. Αδειες μισθωτών. Λύση της σύμβασης εργασίας. Διάκριση απασχόλησης. Ελεγχος εργασίας. Εργατικές διαφορές. Κανονισμοί εργασίας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δικαιώματα, διακίνηση εργαζομένων στην Ε.Ε. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να: κατανοήσει τις κεντρικές έννοιες του ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου. εμβαθύνει τα εργασιακά ζητήματα, που αντιμετωπίζει συχνά στην πράξη ένας λογιστής. γνωρίζει τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης εργαζομένων και ιδιαιτέρως τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, υπερωριών, υπερεργασίας, άδειας επιδόματος, άδειας και απόδοσης Φ.Μ.Υ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ανάλυση της δομής και λειτουργίας των κυριοτέρων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Παράθεση της λειτουργίας των και κριτική στην αλληλεπίδραση του Διεθνούς Οικονομικού Γίγνεσθαι με έμφαση σε ό,τι αφορά την Ενωμένη Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σποδαστής σθα είναι σε θέση : να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι Διεθνείς Οικνομικοί Οργανισμοί καθώς επίσης και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, με έμφαση στην εξέλιξη της Ενωμένης Ευρώπης. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εποπτεία (γενικά Εισαγωγή). Αρμοδιότητες και καθήκοντα επόπτου, προβλήματα, τρόποι εποπτείας, case studies (επιχειρησιακά προβλήματα) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι εποπτεία, ποια θα είναι τα καθήκοντα επόπτου και εποπτευομένων, ποια προβλήματα ανακύπτουν σε μια εποπτευόμενη ομάδα καθώς και λύσεις διαφόρων επιχειρησιακών προβλημάτων. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ελεγκτικές διαδικασίες, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, εσωτερικός έλεγχος, Προγράμματα ελέγχου, εξειδικευμένη ελεγκτική ανάλυση σε συγκεκριμένα λογιστικά δεδομένα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση: Να εναρμονισθεί πολύ πιο εύκολα στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και management κάποιας επιχείρησης. Να εργασθεί απρόσκοπτα ως βοηθός σε ομάδες ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Να αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα λογιστικά λάθη σε όποια επιχείρηση εργάζεται. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΙΙ Ανάλυση όλων των διατάξεων που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

11 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση: Να γνωρίζει πώς ακριβώς φορολογείται το εισόδημα των φυσικών προσώπων στη χώρα μας. Να γνωρίζει τα ίδια για τα νομικά πρόσωπα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διάφορες Λογιστικές εφαρμογές με τη βοήθεια του Η/Υ (Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να : Έχει άριστες γνώσεις του Συγκεντρωτικού Συστήματος Εγγραφών της Γ κατηγορίας βιβλίων στον Η/Υ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή - Αρχές στη Ναυτιλιακή Λογιστική. Ενεργητικά - Παθητικά στοιχεία Ναυτιλιακής Επιχείρησης, εκμεταλλεύσεις - Αποσβέσεις - Αποτιμήσεις πλοίων. Υποκ/τα εσωτερικού, εξωτερικού. Κοστολογική λογιστική πλοίων. Ολοκλήρωση Λογιστικού κυκλώματος. Κλείσιμο βιβλίων. Τέλος χρήσης στη Ναυτιλιακή επιχείρηση. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει σχεδόν ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε ένα Λογιστικό Ναυτιλιακό Γραφείο -Επιχείρηση. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η ξενοδοχειακή λογιστική, οργάνωση, βιβλία και στοιχεία, δείκτες, κλάδοι εκμεταλλεύσεως, προσδιοριςμός αποτελεσμάτων. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τις ιδιαίτερες εγγραφές και ό,τι άλλο σχετικό αυτού του κλάδου. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προσαρμογή των λογιστικών διαδικασιών στις ιδιομορφίες των τραπεζικών επιχειρήσεων. Λογιστικές εφαρμογές στις τραπεζικές εργασίες καταθέσεων, αναλήψεων, ειδικών λογ/σμών, Γραμματίων, δανειοδοτήσεων κάθε κατηγορίας. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να μπορεί πιο εύκολα να προσαρμοσθεί στις διαδικασίες του λογιστικού κλάδου των τραπεζών, σε περίπτωση που προσληφθεί σε τραπεζική επιχείρηση. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ενημέρωση των σπουδαστών για τον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας με έμφαση στη δομή και γενικότερη οργάνωση της εργασίας, στο γραπτό ύφος και έκφραση, στην ποιότητα συμπερασμάτων και τυχόν παρατηρήσεων, στις μεθόδους παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών, στις πηγές άντλησης δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων. Οδηγίες για μια σωστή μέθοδο παρουσίασης της εργασίας με έμφαση στη χρήση οπτικών και ακουστικών μέσων παρουσιάσεως, στην υποβολή ερωτήσεων προς το ακροατήριο με σκοπό την παρακίνησή του για συμμετοχή, στη δομή παρουσιάσεως του θέματος. Παρουσίαση της εργασίας του κάθε σπουδαστή και κριτική αυτής από το ακροατήριο, με υποβολή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ή μετά το πέρας αυτής. Στο τέλος της κάθε παρουσίασης και μετά τη διαλογική συζήτηση η εργασία παραδίδεται στον εκπαιδευτικό για την περαιτέρω αξιολόγηση του περιεχομένου της. Στο τέλος των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος αξιολογείται η ατομική συμμετοχή του σπουδαστή στην ασκούμενη κριτική επί του

12 συνόλου των παρουσιαζόμενων εργασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να : Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές οργάνωσης μιας επιστημονικής εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας. Βσελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την κριτική του ικανότητα και τις γνώσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα οικονομικού περιεχομένου.

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989, είναι το πρώτο τμήμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΕΒ) Πρόεδρος: Γεώργιος Δαρδανός, Εκδότης Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Στεφάνου, Βιβλιοπώλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα