ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ: Ασφαλιστική εταιρία (***) ιεύθυνση Ατοµικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ΚΟΙΝ: κ. (***) Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του κ. (***) (αριθµ. πρωτ. εισερχ. (***), σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι:

2 2 Κατόπιν ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και µετά την συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις , διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 23 Ιουλίου 2009 την αναφορά του κ. (***), στην οποία δόθηκε αριθµ. πρωτ (***). Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του, ο καταναλωτής καταγγέλλει την ασφαλιστική του εταιρία (***) για παράνοµη και αντισυµβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζηµίωσης, καθώς και για παράνοµη και αυθαίρετη καταγγελία του υπ αριθµ. (***) ασφαλιστηρίου συµβολαίου του για βασική ασφάλιση ζωής και Πρόσθετες Καλύψεις Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρων, Ασφάλισης ιαρκούς Ολικής Ανικανότητας, Προσωπικού Ατυχήµατος, Τροχαίου Ατυχήµατος, Ιατροφαρµακευτικών Εξόδων, Εξόδων Νοσοκοµειακής Περίθαλψης και Νοσοκοµειακού και Χειρουργικού Επιδόµατος. Με τα υπ αριθµ. πρωτ. Β/(***) και Β/(***) έγγραφά του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόµενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί των ανωτέρω εγγράφων, η εταιρία απέστειλε την υπ αριθµ. πρωτ. εισερχοµένου Β/(***) απάντησή της, στην οποία αναφέρει ότι προέβη σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης, λόγω ψευδών δηλώσεων από δόλο του κ. (***) στην υποβληθείσα από αυτόν αίτηση ασφάλισης προς την εταιρία σχετικά µε το πραγµατικό του βάρος, το οποίο κατά τη δήλωση της εταιρίας, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του υποψηφίου για ασφάλιση. Στην απάντηση δε, επισυνάπτει αντίγραφο της αίτησης ασφάλισης του κ. (***), αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της νοσηλείας του ασφαλισµένου, καθώς και σχετική ιατρική έκθεση - γνωµάτευση ιατρού της εταιρίας.

3 3 Ειδικότερα, η εταιρία µε την επιστολή αυτή επικαλείται ότι, ενώ ο ασφαλισµένος της, κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης, δήλωσε ότι το βάρος του ανέρχεται στα 98 κιλά, κατά την εξέταση των δικαιολογητικών που υπέβαλε στην εταιρία για την έγκριση ασφαλιστικής αποζηµίωσης για έξοδα νοσηλείας του, προέκυψε ότι το βάρος του ήταν 117 κιλά, γεγονός που αν γνώριζε η εταιρία, ενδεχοµένως να απέρριπτε την αίτηση ασφάλισης ή να προέβαινε σε έλεγχο της κατάστασης της υγείας του. Κατόπιν, µε το υπ αριθµ. πρωτ. Β/(***) έγγραφο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στις (***), ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφη το µε αρ. πρωτ. Β/(***) πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συµβιβασµού, µε το οποίο η καταγγελλόµενη εταιρία, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. (***), Προϊστάµενο του Τοµέα Ανάληψης Ατοµικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, δεσµεύτηκε να επανεξετάσει την εν θέµατι υπόθεση και να διατυπώσει πρόταση συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενηµερώνοντας σχετικά τόσο τον καταναλωτή όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή. Σε συνέχεια του ανωτέρω πρακτικού, η εταιρία απέστειλε το από έγγραφό της, µε το οποίο δήλωνε ότι δεν αλλάζει η αρχική της θέση για καταγγελία του συµβολαίου και άρνηση καταβολής της αποζηµίωσης. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2496/1997, κατά τη σύναψη της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκµαίρεται ότι είναι τα µόνα τα οποία επηρεάζουν την από µέρους του εκτίµηση και αποδοχή του κινδύνου, ενώ σύµφωνα µε την παρ.6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται

4 4 στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Κατά το άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 2496/1997, οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται και στις ασφαλίσεις ζωής και ασθενειών. Από τη σαφή διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2496/1997 συνάγεται ότι επιβάλλεται ως ασφαλιστικό βάρος στον λήπτη της ασφάλισης η υποχρέωση να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που είναι γνωστό στον λήπτη της ασφάλισης και ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου. Το εάν ένα περιστατικό είναι ουσιώδες από την άποψη αυτή, κρίνεται όχι κατά τις αντιλήψεις του συγκεκριµένου ασφαλιστή, αλλά σύµφωνα µε τις αρχές της ενδεδειγµένης ασφαλιστικής τεχνικής, δηλαδή αντικειµενικά. Είναι δε ουσιώδες το περιστατικό αυτό, όταν συµβάλλει στην ορθή εκτίµηση του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή της δυνατότητας να επέλθει η οικονοµική ανάγκη που καλύπτει η ασφάλιση, πράγµα το οποίο στη συνέχεια είναι αναγκαίο για τον καθορισµό ενός δίκαιου ασφαλίστρου ή για τον περιορισµό της ζηµιάς. Η εκ δόλου παράβαση του ασφαλιστικού βάρους έχει τις συνέπειες που ορίζει ο νόµος, άσχετα αν επέδρασε ή όχι στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Το ότι ο ασφαλισµένος παραβίασε την προσυµβατική του υποχρέωση για αληθή περιγραφή των (αντικειµενικά) ουσιωδών στοιχείων ή περιστατικών του κινδύνου, οφείλει να αποδείξει ο ασφαλιστής, καθ ότι αποτελεί ένσταση που µπορεί να προβάλει, προκειµένου να απαλλαγεί από τη συµβατική του υποχρέωση 1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Στην εν θέµατι περίπτωση, ο κ. (***) είναι ασφαλισµένος στην (***), δυνάµει του υπ αριθµ. (***) ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής. Η εν λόγω ασφαλιστική σύµβαση, που πλην της βασικής ασφάλισης ζωής, περιλαµβάνει και πρόσθετες καλύψεις, µεταξύ των οποίων Πρόσθετη Ασφάλιση Εξόδων Νοσοκοµειακής Περίθαλψης και Πρόσθετη Ασφάλιση Νοσοκοµειακού και Χειρουργικού Επιδόµατος, συνήφθη στις και συµφωνήθηκε ισόβιας διάρκειας. 1 Ι. Ρόκας, Ιδιωτική Ασφάλιση, έκδ. 2006, 261 επ., ΕφΑθ 89/2007, ΕΕΜΠ 2007, 637.

5 5 Ο κ. (***) στις εισήχθη επειγόντως στο Νοσοκοµείο (***) λόγω οξέως προκάρδιου άλγους και δύσπνοιας, όπου παρέµεινε νοσηλευόµενος έως στις Κατόπιν της νοσηλείας του και προκειµένου να εισπράξει την ασφαλιστική αποζηµίωση για τα έξοδα νοσηλείας του, την αµοιβή του θεράποντος ιατρού, καθώς και το αναλογούν επίδοµα νοσηλείας και επίδοµα ανάρρωσης, υπέβαλε στην εταιρία τα σχετικά δικαιολογητικά, από τα οποία προέκυψε ότι το βάρος του, κατά τον χρόνο νοσηλείας του, ανερχόταν στα 117 κιλά και όχι σε 98 κιλά που είχε δηλώσει πριν από πέντε µήνες στην αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε στην εταιρία. Η εταιρία απέστειλε στο Νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύτηκε ο κ. (***) την από τηλεοµοιοτυπία, στην οποία ανέφερε ότι σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία δεν θα προέβαινε σε κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και επιφυλασσόταν να επανεξετάσει την απόφασή της, αφού της προσκοµιζόταν ο πλήρης φάκελος της νοσηλείας του. Εν συνεχεία, η εταιρία του επέδωσε την από εξώδικη καταγγελία ακύρωση του ασφαλιστηρίου του, λόγω µη δήλωσης, κατά τη συµπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, ουσιωδών στοιχείων για την εκτίµηση της ασφαλισιµότητάς του. Η εταιρία δε, αναφέρει ότι αύξηση σωµατικού βάρους σε τέτοιο βαθµό δεν δικαιολογείται σε χρονικό διάστηµα πέντε µηνών, επικαλούµενη και σχετική ιατρική γνωµάτευση και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο ασφαλισµένος από δόλο απέκρυψε το πραγµατικό του βάρος στην αίτηση ασφάλισης. Ειδικότερα, στη γνωµάτευση της ιατρού, την οποία προσκοµίζει και επικαλείται η εταιρία, αναφέρεται ότι η πρόσληψη τόσων κιλών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα προϋποθέτει την µείωση της δραστηριότητας, σε συνδυασµό είτε µε την κατανάλωση υψηλών σε θερµίδες τροφών και ποτών, όπως το οινόπνευµα, είτε µε τη συστηµατική λήψη ψυχοφαρµάκων, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι «Η υπερβολική αύξηση του σωµατικού βάρους (20 κιλά σε λιγότερο από 6 µήνες) µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο σε ασθενή βουλιµικό, ψυχωσικό ή χρήστη αλκοόλ. Και οι τρεις «προϋποθέσεις» εµπίπτουν στις συνήθεις εξαιρέσεις των συµβολαίων»..

6 6 Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ο ασφαλισµένος δήλωσε στον ιατρό της εταιρίας, που τον εξέτασε κατά τη νοσηλεία του, ότι το βάρος του ανερχόταν σε 117 κιλά και συµπληρώθηκε στο δελτίο αναγγελίας νοσηλείας του προς την εταιρία, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του πρόθεση παραπλάνησης της εταιρίας ή δόλιας απόκρυψης, αφού, αν υπήρχε τέτοια σκοπιµότητα, θα µπορούσε να έχει δηλώσει µικρότερο βάρος. Ο ίδιος ο κ. (***) επικαλείται ότι η απότοµη αύξηση του σωµατικού του βάρους οφείλεται σε άγχος για τις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις που τον οδήγησε σε κακή διατροφή, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σωµατικής άσκησης, ενώ κατά τη συνάντηση στα γραφεία µας προς επίτευξη συµβιβασµού, προσκόµισε το από ιατρικό σηµείωµα του ιατρού παθολόγου (***), καθώς και την από διαιτολογική βεβαίωση της αθλητικής διατροφολόγου διαιτολόγου, (***), σύµφωνα µε τα οποία είναι δυνατόν η αυξηµένη πρόσληψη γευµάτων υψηλής θερµιδικής αξίας, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σωµατικής αύξησης να συµβάλει στην απότοµη αύξηση σωµατικού βάρους. Ειδικότερα, στην ερώτηση του κ. (***), αν είναι σύνηθες και φυσιολογικό να αυξηθεί το σωµατικό βάρος ατόµου µε τα δικά του χαρακτηριστικά, 31 ετών, ύψους 1.81 και βάρους 98 κιλών, κατά 19 κιλά σε διάστηµα 5 µηνών, λόγω κακής διατροφής και έλλειψης άσκησης, ο ιατρός παθολόγος, στο ιατρικό σηµείωµά του, αναφέρει τα εξής: «Με δεδοµένη την πλήρη κλινική εξέταση που έγινε στον κ. (***) και τον πλήρη εργαστηριακό, απεικονιστικό, ενδοσκοπικό έλεγχο που πρόσφατα υπεβλήθη ο ασθενής συνάγεται ότι όταν κάποιος δεν ασκείται επαρκώς και από την άλλη καταναλώνει γεύµατα υψηλής θερµιδικής αξίας µπορεί εύκολα να αυξηθεί κατά πολύ το σωµατικό του βάρος (αύξηση BMI). Αυτό υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία και την προσωπική µας εµπειρία». Η δε ιατρός διατροφολόγος διαιτολόγος, στην ίδια ερώτηση, απαντά τα ακόλουθα, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη βεβαίωσή της: «Με βάση τη διατροφική αξιολόγηση και την ανάλυση των διατροφικών του συνηθειών στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα συνάγεται ότι η αυξηµένη πρόσληψη ενέργειας (θερµίδες) και κυρίως µε τη µορφή λίπους και υδατανθράκων (σε ποσοστά µεγαλύτερα από τις συνιστώµενες προσλήψεις), συµβάλλει στην αύξηση βάρους. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση αυτή µπορεί να φτάσει τα επίπεδα του κιλά την εβδοµάδα».

7 7 Εποµένως, από τις ανωτέρω ιατρικές βεβαιώσεις, αλλά και από έρευνα που διενήργησε η Αρχή σε ιστότοπους διαιτολογικών κέντρων, προκύπτει αφενός ότι το άγχος είναι παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τον µεταβολισµό και αφετέρου ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί το σωµατικό βάρος ατόµου µε βάρος κάτω του φυσιολογικού κατά µισό µε ένα κιλό εντός µίας εβδοµάδας, εάν αυξηθεί η ηµερήσια πρόσληψη υδατανθράκων, πρωτεϊνών, καλών πηγών λίπους, καθώς και αν προστεθούν στα κυρίως γεύµατα και προϊόντα υψηλής ενεργειακής αξίας. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 19 κιλά σε διάστηµα πέντε µηνών, πολύ περισσότερο µάλιστα σε άτοµο µε τα χαρακτηριστικά του κ. (***) (ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, βάρος ήδη αυξηµένο, έλλειψη σωµατικής άσκησης). Κατόπιν όλων των ανωτέρω, δεν µπορούµε να οδηγηθούµε σε αντίθετη κρίση µε βάση την προσκοµιζόµενη και επικαλούµενη από την ασφαλιστική εταιρία ιατρική γνωµάτευση της ιατρού χειρουργού της εταιρίας, κας (***), δεδοµένου ότι δεν εξέτασε ποτέ η ίδια τον συγκεκριµένο καταναλωτή, ούτε έλαβε υπόψη της ή αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά και τις διατροφικές συνήθειες του συγκεκριµένου ασθενούς, αλλά αναφέρει µόνο τα προσωπικά της συµπεράσµατα και µιλάει αόριστα για «ασθενείς» 2. Στην κρίση και στα συµπεράσµατά της δεν κάνει υπαγωγή στα συγκεκριµένα δεδοµένα και στοιχεία του κ. (***), καθώς δεν προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία ότι εξέτασε τον ιατρικό του φάκελο. Αντίθετα, αναφέρεται σε ερώτηµα που της ετέθη σχετικά µε το κατά πόσο είναι δυνατόν να µεταβληθεί προς τα άνω το σωµατικό βάρος σε µικρό χρονικό διάστηµα, αόριστα, χωρίς να αναφέρεται στον κ. (***) ή έστω σε άτοµο µε τα χαρακτηριστικά του τελευταίου. Εποµένως, ο ισχυρισµός της ασφαλιστικής περί παραβίασης της προσυµβατικής ενηµέρωσης του ασφαλισµένου για αληθή περιγραφή ουσιωδών αντικειµενικά για την εκτίµηση του κινδύνου στοιχείων είναι αβάσιµος και η εντεύθεν καταγγελία της σύµβασης άκυρη. Ουδόλως προέκυψε ότι ο ασφαλισµένος, όταν υπέβαλε την αίτηση ασφάλισης, είχε βάρος µεγαλύτερο των 98 κιλών, όπως είχε δηλώσει και εν πάση περιπτώσει δεν αποδείχθηκε ότι ο ασφαλισµένος µε δόλο παρέβη την υποχρέωσή του να δηλώσει 2 Βλ. ΕφΑθ 89/2007, ΕΕΜΠ 2007, 637.

8 8 στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και που είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου 3.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας του συµβολαίου του κ. (***) από την (***). ΙΙ) Απευθύνει σύσταση προς την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει το ασφάλισµα στον κ. (***), βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του. ΙΙΙ) Καλεί την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή 3 Βλ. ΕφΑθ 5633/2004, ΕΕ 2005, 181

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: nmakridakis@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Υγείας ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα