Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 10/09/ :33:16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 10/09/ :33:16"

Transcript

1 DOI: /h ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LII, 3 SECTIO H 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France Słowa kluczowe: budżet zadaniowy; wydatki na kulturę; budżet Polski; budżet Francji; kwantyfikacja celów Keywords: performance budget; public expenditure on culture and national heritage; Polish budget; French budget; quantification of objectives Kod JEL: H11; H41; H50; H61 Wstęp Finansowanie kultury z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest wyrazem realizacji polityki kulturalnej państwa. Ze względu na szczególny charakter dóbr i usług związanych z kulturą i dziedzictwem narodowym, z których duża część przynosi efekty zewnętrzne dla społeczeństwa, rola mechanizmów rynkowych w tej dziedzinie jest ograniczona. W polskim systemie dominują wydatki samorządowe, które stanowią około 3/4 wydatkowania publicznego. Wynika to z organizacji sektora kultury w naszym kraju, gdzie wśród instytucji publicznych przeważają te, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego [GUS, 2016, s. 30].

2 148 Wydatki budżetu państwa na finansowanie poszczególnych obszarów zadań publicznych i społecznych są wykazywane w trzech różnych układach funkcjonalnych: według działów administracji rządowej, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według funkcji państwa (układ zadaniowy). Wydatki budżetowe na finansowanie poszczególnych obszarów zadań publicznych i społecznych państwa są często wykazywane w różnych kwotach, ale jednakowo nazywanych. Dotyczy to także zadań państwa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, które przykładowo w 2016 r. wynosiły: w części 24. Kultura i dziedzictwo narodowe tys. zł, w dziale 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł, a w układzie budżetu zadaniowego dla funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe tys. zł [Rada Ministrów, 2017]. Taka wielość ujęć ogranicza możliwość przypisania odpowiedzialności za realizację zadań z danego obszaru działalności państwa, utrudnia interpretację danych, a co więcej, żaden z układów nie jest spójny z międzynarodową klasyfikacją działalności państwa COFOG [NIK, 2016, s. 13]. Nieprzejrzystość sprawozdawczości budżetowej w ujęciu tradycyjnym była jednym z powodów, dla których kilkanaście lat temu podjęto w Polsce prace nad wdrożeniem budżetu zadaniowego. We Francji doświadczenia związane z budżetowaniem zadaniowym rozpoczęto znacznie wcześniej, a od 2006 r. ten układ jest powszechnie obowiązujący w planowaniu i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczenia francuskie w zakresie budżetu zadaniowego były brane pod uwagę w trakcie prac wdrożeniowych w naszym kraju. W latach realizowano we Francji jedną misję (odpowiadającą polskiej funkcji) dotyczącą kultury i dziedzictwa narodowego, tj. misję Kultura. Działania dotyczące kultury i dziedzictwa narodowego we Francji skupiają się wokół trzech osi: ochrony dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia, promowania dzieł sztuki i ducha, rozwijania artystycznych praktyk i nauk, a także przyczyniania się do rozwoju sztuki i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest pokazanie różnic w kwantyfikacji wydatków na kulturę w budżecie zadaniowym Polski i Francji. W efekcie hipoteza badawcza jest następująca: Ze względu na zbliżony charakter w prowadzeniu polityki kulturalnej w budżecie Polski i Francji powinny występować podobieństwa metody kwantyfikacji zadań i programów. W opracowaniu zastosowano metodę porównawczej analizy opisowej. Przeprowadzona analiza przykładowych wydatków w obrębie wybranego zadania i programu ma wykazać, czy zachowano konsekwencję w określeniu mierników, czy dokonano zmian koniecznych do właściwej oceny stopnia realizacji celów. Ze względu na różne daty wprowadzania budżetu zadaniowego w porównywanych krajach, przyjęty dla Polski okres badawczy przypada na lata , natomiast w przypadku Francji dotyczy lat

3 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej Zasady konstrukcji budżetu zadaniowego w alokacji środków finansowych na kulturę i dziedzictwo narodowe w Polsce Budżet zadaniowy nie jest tylko odmienną metodą prezentacji danych na temat wydatków budżetu państwa, lecz stanowi także ważne narzędzie zarządzania finansami publicznymi [Postuła, Perczyński, 2010, s ]. W Polsce w 2006 r. został uruchomiony pierwszy pilotażowy projekt realizacji budżetu zadaniowego, dotyczący dwóch części budżetowych 28. Nauka i 38. Szkolnictwo wyższe. W 2008 r. budżetowaniem zadaniowym objęto 44% wydatków budżetu państwa, jednak w strukturze nie pojawiły się jeszcze funkcje. Dopiero od 2009 r. wyodrębnia się 22 funkcje [Rada Ministrów, 2010, s. 7 9]. Funkcje dotyczą głównych obszarów działań przyporządkowanych do poszczególnych rodzajów polityk prowadzonych przez państwo. Niższe poziomy klasyfikacyjne stanowią: zadania, podzadania oraz działania. Działania (a od 2012 r. także podzadania) nie są, z racji ich szczegółowego i operacyjnego charakteru, przedstawiane w uzasadnieniu do ustawy budżetowej ani w sprawozdaniu z wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Podstawową kategorię klasyfikacyjną stanowią zadania. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe można zaobserwować redukcję liczby zadań z pięciu w 2009 r. do zaledwie dwóch w 2016 r. (tab. 1). Tab. 1. Zadania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe w latach Rok Zadania Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej Ochrona dziedzictwa narodowego 2009 Działalność artystyczna i promocja kultury Rozbudowa infrastruktury kultury Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej 2010, Ochrona dziedzictwa narodowego 2011, Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą 2012 Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 2015, Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą 2014, Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą 2013 Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą 2016 Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę i dialog międzykulturowy Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rada Ministrów, ]. W Polsce w metodyce sporządzania budżetu zadaniowego zasadnicze zmiany nastąpiły w 2012 i 2016 r. Zmiany dokonane w 2012 r. miały doprowadzić do uspójnienia budżetowania zadaniowego na niższych szczeblach klasyfikacyjnych oraz umożliwić większą zbieżność prezentowanych danych. Podjęto decyzję o dążeniu do zmniejszenia liczby mierników, tak aby każdy dysponent dysponował nie więcej niż dwoma miernikami dla zadania (wcześniej dopuszczalne było ustalenie nawet

4 150 czterech) oraz po jednym mierniku na poziomie podzadania i działania. Podkreślano również znaczenie wytycznych dotyczących: zapewnienia ciągłości pomiaru w okresach wieloletnich, poprawności mierzenia oraz wiarygodnego źródła danych do ich opracowania. Wprowadzono nowe zalecenia, zgodnie z którymi mierniki mają pozwalać na określenie stopnia realizacji celu, a zatem umożliwiać pomiar skuteczności realizacji zadania, podzadania i działania [Rada Ministrów, 2011a, s ]. Tab. 2 przedstawia zmiany w liczbie kategorii klasyfikacyjnych w układzie zadaniowym dla funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, na podstawie której wyraźnie widać konsekwencję w dążeniu do zapewnienia czytelniejszej i mniej rozbudowanej struktury układu zadaniowego. Tab. 2. Kategorie stosowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu zadaniowego w Polsce w latach w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Rok Zadania Podzadania Cele Mierniki Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rada Ministrów, ]. Drugi etap znaczących zmian w układzie budżetu zadaniowego nastąpił w 2016 r. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r.]. W toku prac uwaga została skupiona na delimitacji funkcji i zadań budżetowych, zgodnie z właściwością organów publicznych odpowiedzialnych za tworzenie polityki publicznej w danym obszarze, i wydatkowaniu środków publicznych z tym związanych. Uproszczona została także struktura budżetu zadaniowego i nastąpiło skonsolidowanie niektórych pozycji klasyfikacyjnych, co w funkcji 9. wyraża się zmniejszeniem liczby zadań do dwóch oraz przypisanych im celów i mierników w każdym przypadku do czterech (tab. 2). Jednocześnie, zgodnie z założeniem, że rola zarządcza budżetu zadaniowego będzie przejawiać się przede wszystkim na poziomie podzadań i działań, dopuszczono większą swobodę dla dysponentów części budżetowych i innych jednostek finansów publicznych, dotyczącą możliwości definiowania większej liczby celów i mierników lub rezygnacji z obowiązkowego pomiaru, gdy miał małą wartość informacyjną [Ministerstwo Finansów, 2015, s. 6 7]. Skwantyfikowanie poziomu osiągnięcia celów należy do jednego z najbardziej problematycznych zagadnień w budżetowaniu zadaniowym. Tab. 3 przedstawia mierniki przyjęte w 2016 r. dla zadań realizowanych w ramach funkcji 9.

5 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej 151 Tab. 3. Wady i zalety mierników zastosowanych w 2016 r. dla zadań w funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Miernik Zalety Wady Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób (w os.) Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą (w szt.) Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w szt.) Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane. Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.) bezpośrednio mierzy skuteczność działań użyteczny w monitoringu i ewaluacji realizacji celu odporny na manipulację przydatny w planowaniu, monitoringu i ewaluacji wykorzystuje dane łatwo mierzalne bezpośrednio mierzy realizację celu dysponent ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wartości miernika przydatny w monitoringu i ewaluacji łatwo mierzalny wskazuje, czy wysiłki związane z realizacją celu spełniają oczekiwania społeczeństwa łatwy w monitorowaniu i ewaluacji odporny na manipulację podatny na zmiany wartości pod wpływem zmiany liczby mieszkańców trudny w agregacji nie uwzględnia jakości usług kulturalnych pośrednio powiązany z finansowaniem podatny na manipulację nie odnosi się bezpośrednio do stopnia realizacji celu podatny na manipulację mało przydatny w planowaniu budżetowym Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ budzet-zadaniowy/baza-miernikow]. Obecnie budżet zadaniowy funkcjonuje równolegle z metodą budżetowania tradycyjnego, jednak w przyszłości planowane jest zintegrowanie tych dwóch metod budżetowania. Zwraca się również uwagę na konieczność dopasowania układu zadaniowego budżetu państwa do międzynarodowego standardu klasyfikacji zadaniowej (CO- FOG) oraz na lepsze powiązanie układu zadaniowego z wieloletnimi dokumentami strategicznymi, przynajmniej jeśli chodzi o niższe poziomy agregacji wydatków, czyli działania i zadania. 3. Założenia metodologiczne wydatkowania środków na kulturę we Francji Misję Kultura tworzą we Francji trzy programy (odpowiedniki polskich zadań): Dziedzictwo narodowe, Twórczość oraz Przekazywanie wiedzy i demokratyzacja kultury. W 2016 r. budżet misji Kultura wyniósł 2 720,61 mln EUR w środkach na płatności, w tym realizacja programu Dziedzictwo narodowe wyniosła 858,78 mln EUR, program Twórczość pochłonął 748,55 mln EUR, a w przypadku programu Przekazywanie wiedzy i demokratyzacja kultury wydano 1 113,28 mln EUR. Istotne zmiany w finansowaniu trzech programów nastąpiły w 2011 r., kiedy przesunięto

6 152 ciężar finansowania z Dziedzictwa narodowego na rzecz Przekazywania wiedzy i demokratyzacji kultury (odpowiednio 1 300,18 mln EUR i 855,57 mln EUR w środkach na płatności w 2010 r. oraz 902,17 mln EUR i 1 075,32 mln EUR w środkach na płatności w 2011 r.). Zmiany w wysokości środków wynikały z faktu, iż w 2011 r. Ministerstwo Kultury i Komunikacji (od 2017 r. Ministerstwo Kultury) zorganizowało swoje działania w kilku kierunkach, takich jak: zachowanie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego, wspieranie różnorodności i odnowienie oferty kulturalnej, poprawa atrakcyjności szkolnictwa wyższego i promocja dostępu wszystkich obywateli do kultury, w szczególności poprzez rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej. Podjęte działania wpisują się w strategię współpracy między szkołami i instytucjami kulturalnymi, co pozwala na wdrażanie nauczania historii sztuki obowiązkowo od szkoły podstawowej do szkoły średniej od 2011 r. W budżecie Francji, podobnie jak w Polsce, w ciągu 11 lat zmniejszono liczbę zadań (odpowiednika polskich podzadań), celów i mierników (tab. 4), przy czym największe zmiany dotyczyły mierników (nastąpiła likwidacja 15 z pierwotnych 41). Tab. 4. Liczba kategorii w budżecie zadaniowym we Francji w latach Rok Programy Zadania Cele Mierniki Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Direction du Budget, ]. W programie 175 Dziedzictwo narodowe priorytetem jest zachowanie, wzbogacenie i udostępnienie szerszej publiczności dziedzictwa publicznego, materialnego i niematerialnego poprzez muzea, wykopaliska archeologiczne, archiwalia i architekturę, jak również zachęcanie do lokalnych inicjatyw kulturalnych, rozwijanie powiązań między polityką kulturalną państwa i władzami lokalnymi. Celem programu 131 Twórczość jest wspieranie różnorodności i odnowienie oferty kulturalnej w zakresie występów na żywo, sztuk plastycznych oraz czytelnictwa na wszystkich etapach: zamówienia, tworzenia, produkcji i rozpowszechniania. Program 224 Przekazywanie wiedzy i demokratyzacja kultury zapewnia koordynację polityki głównie poprzez zachowanie i promowanie różnorodności kulturowej na podstawie wspólnych wartości, dostępność kultury, wzmacnianie dialogu międzykulturowego oraz współpracę europejską i międzynarodową. W efekcie koncentruje się wokół trzech priorytetów: zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa

7 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej 153 wyższego związanego z kulturą; promowanie dostępu do kultury (w tym promowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej), zwłaszcza poprzez rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej na poziomie podstawowym i średnim; dialog międzykulturowy i optymalizacja zarządzania funkcjami wsparcia całego ministerstwa (logistyka, systemy informacyjne, zasoby ludzkie itp.). Ministerstwo podjęło również działania wspierające digitalizację dziedzictwa narodowego w celu znacznego zwiększenia kulturalnych zasobów cyfrowych. W ramach działań międzyresortowych i partnerskich promuje się dostęp do kultury osób wykluczonych z oferty kulturalnej oraz traktuje się kulturę jako jedno ze źródeł rozwoju terytorialnego w ramach porozumień o rozwoju kultury z władzami lokalnymi. W sprawozdaniach z wykonania budżetu we Francji można znaleźć dokładny opis konstrukcji mierników oraz wytłumaczenie stopnia realizacji celów (tab. 5 7). Podobnie jak w Polsce, rodzaje mierników ulegały zmianie w latach , tj. likwidowano istniejące wskaźniki i często wprowadzano nowe. Wprowadzanie nowego sposobu zarządzania finansami publicznymi wymusza przyjmowanie różnorodnych rozwiązań, które z czasem mogą okazać się nietrafione. Przykładowo w 2006 r. pojawił się miernik określający koszt monitoringu na jeden metr kwadratowy otwartych pomieszczeń muzealnych, który uznaje się za niepoprawny metodologicznie z powodu odniesienia do ponoszonych wydatków budżetowych (podobnie efekt dźwigni finansowej partycypacji państwa w restauracji zabytków i nieruchomości muzealnych czy średnia kwota zainwestowana w działania edukacyjne w zakresie sztuki w odniesieniu do liczby dzieci, których dotyczą te działania). Ponadto wartości bezwzględne nie zawsze określają efektywność działań, np. liczba spisów inwentarza zatwierdzona naukowo i umieszczona online w roku n. Negatywnie należy ocenić rezygnację z miernika udział powierzchni w bibliotekach zbudowanych na obszarach wiejskich lub peryferiach miejskich w porównaniu do całkowitej liczby metrów kwadratowych zbudowanych w roku n (%), ponieważ w dobry sposób określał on wyrównywanie szans dla osób zamieszkujących tereny wiejskie czy skuteczność wsparcia eksportowego dla przemysłu kulturalnego jako obraz szerzenia kultury francuskiej poza granicami kraju. Niektóre mierniki uznano za zbyt szczegółowe i dokonano ich scalenia, np. przy płatnej i darmowej frekwencji w instytucjach kultury i wydarzeniach kulturalnych zrezygnowano z podziału na instytucje, podobnie przy udziale młodych ludzi w całkowitym uczestnictwie w dziedzictwie i instytucjach architektonicznych. Tab. 5. Charakterystyka Programu 175 Dziedzictwo narodowe na przykładzie celów i zastosowanych mierników Cel 1. Poprawa wiedzy i zachowanie dziedzictwa Miernik 1.1. Poprawa procedur ochrony zabytków (% przeanalizowanych podań w ciągu roku) Miernik 1.2. Udział środków przyznanych na ochronę prewencyjną w porównaniu ze środkami przeznaczonymi na odbudowę (%) Miernik 1.3. Sprawność państwa w zarządzaniu projektami rzeczywisty koszt (czas)/szacowany koszt (czas) operacji zakończonych w ciągu roku

8 154 Cel 2. Zwiększenie publicznego dostępu do dziedzictwa narodowego Miernik 2.1. Zapewnienie źródeł wiedzy (archiwa, katalogi): Dziedzictwo: liczba spisów inwentarza zatwierdzona naukowo i umieszczona online w roku n Muzea Narodowe: liczba naukowo potwierdzonych i internetowych rejestrów/całkowita liczba rekordów Kino: liczba zinwentaryzowanych i skatalogowanych filmów, które są udostępniane online Miernik 2.2. Fizyczna dostępność zbiorów dla odbiorców: Procent udostępnionych sal (%) Koszt monitoringu na m 2 otwartych pomieszczeń (EUR) Miernik 2.3. Płatna i darmowa frekwencja w instytucjach kultury i wydarzeniach kulturalnych Miernik 2.4. Udział młodych ludzi w całkowitym uczestnictwie w dziedzictwie i instytucjach kultury (%) Miernik 2.5. Częstotliwość odwiedzania stron internetowych związanych z dziedzictwem i architekturą (liczba połączeń) Miernik 2.6. Stopień zadowolenia obywateli z tytułu korzystania z dóbr kultury (%) wyniki ankietowe Cel. 3. Dywersyfikacja źródeł wzbogacania zasobów publicznych Miernik 3.1. Efekt dźwigni finansowej partycypacji państwa w restauracji zabytków i nieruchomości muzealnych: Środki prywatne/kwota subsydiów płaconych przez państwo i preferencje podatkowe Całkowity koszt remontu lub rozbudowy muzeów/środki publiczne Miernik 3.2. Udział środków własnych instytucji dziedzictwa historycznego w całkowitym budżecie Źródło: [Direction du Budget, ]. Tab. 6. Charakterystyka Programu 131 Twórczość na przykładzie celów i zastosowanych mierników Cel 1. Zachęcanie do innowacji i różnorodności twórczości Miernik 1.1. Odsetek artystów, którzy po raz pierwszy otrzymali wsparcie państwa w odniesieniu do swoich działań (%) Miernik 1.2. Zmiana całkowitej liczby nowych tytułów opublikowanych Cel 2. Stworzenie podstaw ekonomicznych i finansowych francuskiej twórczości Miernik 2.1. Średnie dochody na oferowane miejsce w teatrach i operach (EUR) Miernik 2.2. Udział kosztów stałych w budżetach instytucji kulturalnych (%) Cel. 3. Zwiększenie frekwencji w miejscach kultury w całym kraju Miernik 3.1. Zmiana frekwencji miejsc subsydiowanych według sektorów Miernik 3.2. Procentowy udział miejsc sprzedanych w obiektach dotowanych (%) Miernik 3.3. Udział uczniów (w wyjazdach szkolnych) Miernik 3.4. Udział powierzchni w bibliotekach zbudowanych na obszarach wiejskich lub peryferiach miejskich w porównaniu do całkowitej powierzchni zbudowanej w ciągu roku (%) Cel 4. Dalsze rozpowszechnianie dzieł i produkcji kulturalnych we Francji i poza jej granicami Miernik 4.1. Proporcja występów poza siedzibą instytucji (%) Miernik 4.2. Skuteczność wsparcia eksportowego dla przemysłu kulturalnego liczba francuskich produkcji (książkowych, płytowych, filmowych) sprzedawanych na eksport/całkowita liczba francuskich produkcji (%) Źródło: [Direction du Budget, ]. Tab. 7. Charakterystyka Programu 224 Przekazywanie wiedzy i demokratyzacja kultury na przykładzie celów i zastosowanych mierników Cel 1. Poprawa integracji zawodowej absolwentów szkół wyższych Miernik 1.1. Procent znajdujących pracę w zawodzie w ciągu 3 lat po ukończeniu studiów Cel 2. Promowanie dostępu dzieci i dzieci w wieku szkolnym do edukacji artystycznej i kulturalnej

9 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej 155 Miernik 2.1. Udział dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi, którzy skorzystali z działalności edukacyjnej Ministerstwa Kultury i Komunikacji (%) Miernik 2.2. Średnia kwota zainwestowana w działania edukacyjne w zakresie sztuki w odniesieniu do liczby dzieci, których dotyczą te działania (EUR) Cel 3. Promowanie określonych odbiorców Miernik 3.1. Udział instytucji działających zgodnie z kartą dostępności dla osób niepełnosprawnych w placówkach otwartych dla ogółu społeczeństwa (%) Źródło: [Direction du Budget, ]. Podsumowanie Kształt budżetu zadaniowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zarówno w Polsce, jak i we Francji podlegał w badanym okresie licznym zmianom. Mimo występujących między tymi dwoma krajami różnic w uwarunkowaniach finansowania tego obszaru działalności państwa, można stwierdzić, że kierunek zmian był taki sam. W obu krajach widoczne było dążenie do uproszczenia struktury budżetu zadaniowego, przejawiające się ograniczeniem liczby zadań, celów i mierników. Jednocześnie jednak zwracano uwagę na potrzebę stabilizacji struktury budżetu zadaniowego, co sprzyjałoby uzyskaniu porównywalnych danych dotyczących wydatkowania środków publicznych. Należy podkreślić, że Francja i Polska są na różnym etapie, jeśli chodzi o wykorzystanie układu zadaniowego w planowaniu i sprawozdawczości budżetowej. W Polsce budżet wciąż jest przygotowywany w układzie tradycyjnym i zadaniowym, jednak w planach jest integracja obu układów w oparciu o jednolitą zadaniową klasyfikację wydatków. Bibliografia de loi de règlement pour 2006, République Française, Paris de loi de règlement pour 2007, République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris 2014.

10 156 de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris de loi de règlement pour République Française, Paris GUS, Finanse kultury w latach , Kraków [dostęp: ]. Ministerstwo Finansów, Zmiany w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r. Analiza własna i postulaty dysponentów, Warszawa NIK, Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej, Warszawa Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy wprowadzenie. Znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2009 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r., Warszawa Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r., Warszawa Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., Warszawa Rada Ministrów, Ustawa budżetowa na rok Uzasadnianie, t. 2: Omówienie. Wydatki państwa w układzie zadaniowym, Warszawa 2011a. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. 2015, poz. 955 z późn. zm.). Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France Indicators are one of the most important elements in the appropriate structure of performance budgeting, because they allow to assess the degree of goal achievement through the tasks and activities performed. The aim of this study is to show differences in the quantification of culture expenditure in the budget of Poland and France. As a result, the research hypothesis is as follows: Due to the similar nature in the conduct of cultural policy, the same methods of quantifying tasks and programs should exist in the budget of Poland and France. We use as a research method the comparative descriptive analysis. The analysis of exemplary expenditures within the selected task and program is to show whether consistency in determining the measures has been preserved and necessary changes have been introduced to properly assess the objectives achievement. Due to different dates of the performance budget introduction in both countries, the analysis is for the years in the case of Poland and for the years in the case of France.

11 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej 157 Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji We właściwej konstrukcji budżetu zadaniowego mierniki stanowią jeden z najistotniejszych elementów, który warunkuje prawidłową ocenę stopnia osiągnięcia celu poprzez wykonane zadania i działania. Celem niniejszych badań jest pokazanie różnic w kwantyfikacji wydatków na kulturę w budżecie Polski i Francji. W efekcie hipoteza badawcza jest następująca: Ze względu na zbliżony charakter w prowadzeniu polityki kulturalnej w budżecie Polski i Francji powinny występować te same metody kwantyfikacji zadań i programów. W opracowaniu zastosowano metodę porównawczej analizy opisowej. Przeprowadzona analiza przykładowych wydatków w obrębie wybranego zadania i programu ma wykazać, czy zachowano konsekwencję w określeniu mierników, czy dokonano zmian koniecznych do właściwej oceny stopnia realizacji celów. Ze względu na różne daty wprowadzania budżetu zadaniowego w porównywanych krajach, przyjęty dla Polski okres badawczy przypada na lata , natomiast w przypadku Francji dotyczy lat Powered by TCPDF (

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι!

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 04/08/ :17:03

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 04/08/ :17:03 DOI:1.17951/h.215.49.4.129 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLIX, 4 SECTIO H 215 ugieraltowska@gmail.com ETF w warunkach polskich ETF in Poland Słowa kluczowe: fundusze

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, - Wstęp angielski Dear Mr. President, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Αγαπητέ κύριε, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, angielski Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 16.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 96/7 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 2/10 (ex NN 62/09) Pomoc

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 09/06/ :45:42

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 09/06/ :45:42 DOI:10.17951/h.2017.51.4.25 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LI, 4 SECTIO H 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń jblach@ue.katowice.pl,

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 22.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 90/11 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 36/10 (ex NN 3/10 i

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Język akademicki Wstęp

Język akademicki Wstęp - Rozpoczęcie În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza... Ogólny wstęp do wypracowania/pracy Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită

Διαβάστε περισσότερα

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ C 72/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2010 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 3/10 (ex NN 39/09) Rekompensaty wypłacane

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 27/08/ :38:39

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 27/08/ :38:39 DOI:10.17951/h.2015.49.4.659 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLIX, 4 SECTIO H 2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny ewa.widz@umcs.lublin.pl Zmienność

Διαβάστε περισσότερα

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 2008, nr 1 Katarzyna Wodniak Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy e-mail: kwodniak@op.pl Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej

Διαβάστε περισσότερα

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C 236/40 POMOC PAŃSTWA GRECJA Przedłużenie postępowania w odniesieniu do pomocy państwa nr C 16/2004 (ex CP 71/2002 i CP 133/2005) Domniemana pomoc państwa przyznana przez Grecję na rzecz stoczni Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE C 204/2 Journal officiel de l Union européenne 18.7.2013 II (Communications) COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Autorisation des

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji C 113/2 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (2006/C 113/02) (Tekst

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 357/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09)

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/3 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc C 16/2004 (ex NN29/2004) Zmiany planu inwestycyjnego Stoczni Helleńskich Zaproszenie do składania komentarzy na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02) C 152/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2013 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Pomoc na ratowanie dla Cyprus Airways (Public) Ltd. Zaproszenie do zgłaszania uwag

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_. Για να κάνετε κράτηση Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób? Για να ζητήσετε τραπέζι Czy można

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 13/08/ :07:23

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 13/08/ :07:23 DOI:10.17951/h.2015.49.4.85 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLIX, 4 SECTIO H 2015 janusz.cichy@ue.katowice.pl Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego

Διαβάστε περισσότερα

Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences

Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences Economics and Environment 4 (51) 2014 E RELATION BETWEEN CHARACTERISTICS OF NATURAL ENVIRONMENT AND ECOSYSTEM SERVICES OFFERED, THEIR INDICES AND MEASURES (CASE STUDY OF THREE COMMUNES OF PODLASKIE VOIVODSHIP)

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Gdzie jest? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Dear Sir, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Madam, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Sir / Madam, Szanowny Panie, Szanowni Państwo, Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres angielski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/2 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 2/2006 (ex N 405/2005) Wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur firmy OTE Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust.

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 16/06/ :34:21

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 16/06/ :34:21 DOI:10.17951/h.2018.52.2.17-30 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LII, 2 SECTIO H 2018 Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania witold@chmielarz.eu, tomasz.parys@uw.edu.pl

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34308 (2013/C) (ex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Czy mówisz po _ [nazwa języka]

Διαβάστε περισσότερα

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 15/07/ :49:27

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia   Data: 15/07/ :49:27 DOI:10.17951/h.2018.52.1.129 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LII, 1 SECTIO H 2018 * Politechnika Lubelska. Wydział Podstaw Techniki ** Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Sehr geehrter Herr, Αγαπητέ κύριε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 12 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Szanowny Panie, Szanowni

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12) 15.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136/27 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) Grecja Możliwa pomoc państwa na rzecz Larco General Mining & Metallurgical Company SA

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Αγαπητέ κύριε, Szanowny Panie, Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητή κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Διαβάστε περισσότερα

Przykład: ((p q) p) p

Przykład: ((p q) p) p Tydzień temu: Klasyczny rachunek sekwentów Logika i teoria typów Sekwenty: koniunkcja {}}{ ϕ 1,, ϕ n }{{} założenia alternatywa {}}{ ψ 1,, ψ m }{{} wnioski (n, m 0) Wykład 7 Aksjomaty: ϕ ϕ 13 kwietnia

Διαβάστε περισσότερα

Tekst grecki z polskim przekładem. Jana Bigaja

Tekst grecki z polskim przekładem. Jana Bigaja Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja 1 1. [1012b] [34] ἀρχὴ λέγεται ἡ μὲν ὅθεν ἄν τις τοῦ πράγματος κινηθείη πρῶτον, οἷον τοῦ μήκους καὶ ὁδοῦ ἐντεῦθεν μὲν αὕτη ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δὲ ἑτέρα: [1013a]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja

Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja 1 1. [1052 a] [15] τὸ ἓν ὅτι μὲν λέγεται πολλαχῶς, ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς διῃρημένοις εἴρηται πρότερον: πλεοναχῶς δὲ λεγομένου οἱ συγκεφαλαιούμενοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Używane, gdy gratulujemy młodej parze Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Używane, gdy gratulujemy młodej parze

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή. Ανδρέας Παπαευσταθίου

Μεταπτυχιακή διατριβή. Ανδρέας Παπαευσταθίου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης :Αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης -ψύξης και ΑΠΕ σε οικιστικά κτίρια στην

Διαβάστε περισσότερα

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions pl en pl gr lt Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions Stres w miejscu pracy stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych Το στρες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

Proforma C. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων

Proforma C. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma C Flood-CBA#2 Training Seminars Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma A B C D E F Case Η λογική Study Collecting information regarding the site that is to be assessed. Collecting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Proforma F. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων

Proforma F. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma F Flood-CBA#2 Training Seminars Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma A B C D E F Case Η λογική Study Collecting information regarding the site that is to be assessed. Collecting

Διαβάστε περισσότερα

Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City

Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City Paper published at Alexandria Engineering Journal, vol, No, July, Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City Hisham El Shimy Architecture Department, Faculty of

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04) 5.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 301/55 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa nr SA.28876 (2012/C) (ex 2012/NN) Terminal kontenerowy Piraeus & Cosco Pacific Limited w porcie w Pireusie Zaproszenie

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp rumuński Stimate Domnule Preşedinte, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Stimate Domnule, Αγαπητέ κύριε, Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παρακίνηση στον Εργασιακό Χώρο ως Συγκριτικό Πλεονέκτημα. Εμπειρική έρευνα σε βιομηχανικές μονάδες της Βορείου Ελλάδας

Η Παρακίνηση στον Εργασιακό Χώρο ως Συγκριτικό Πλεονέκτημα. Εμπειρική έρευνα σε βιομηχανικές μονάδες της Βορείου Ελλάδας Η Παρακίνηση στον Εργασιακό Χώρο ως Συγκριτικό Πλεονέκτημα. Εμπειρική έρευνα σε βιομηχανικές μονάδες της Βορείου Ελλάδας. Motivation in the Workplace as a Competitive Advantage. Empirical research in manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, rumuński Stimate Domnule Preşedinte, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Stimate Domnule, Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words :

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** 80%1.89 2005 7 35 Policy Coherence JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** Family Life and Family Policy in France and Germany: Implications for Japan By Tomoko Hayashi and Rieko Tamefuji

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Używane, gdy gratulujemy młodej parze 축하합니다. 세상에서가장행복한바랍니다. 두분이되길 Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Używane,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση συμβούλων επιχειρηματικότητας

Εκπαίδευση συμβούλων επιχειρηματικότητας Εκπαίδευση συμβούλων επιχειρηματικότητας ELIEMENTAL: Ξεπερνώντας τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication]

Διαβάστε περισσότερα

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Τα απαραίτητα Kan du hjælpe mig, tak? Παράκληση για βοήθεια Snakker du engelsk? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά snakker du _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jeg snakker ikke_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 16.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/125 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Pomoc na restrukturyzację dla Cyprus Airways (Public) Ltd oraz SA. 38225 (2014/C)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Παρασκευή Νταϊλιάνη Λεμεσός, Μάιος, 2017 TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Application Reference Letter

Application Reference Letter - Opening Szanowny Panie, Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown Szanowni Państwo, Formal, recipient name and gender unknown Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, hiszpański Distinguido Sr. Presidente: Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Distinguido Señor: Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Źle się czuję.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Źle się czuję. - Έκτακτο περιστατικό πολωνικά Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο χίντι Źle się czuję. Proszę natychmiast wezwać lekarza! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Pomocy! Έκκληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Application Résumé / CV

Application Résumé / CV - Personal data Imię The given name of the applicant Nazwisko The family or last name of an applicant Data urodzenia The date and year the applicant was born Miejsce urodzenia The name of the place the

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, czeski Vážený pane prezidente, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Vážený pane, Formalny, odbiorcą

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Development of the Nursing Program for Rehabilitation of Woman Diagnosed with Breast Cancer

Development of the Nursing Program for Rehabilitation of Woman Diagnosed with Breast Cancer Development of the Nursing Program for Rehabilitation of Woman Diagnosed with Breast Cancer Naomi Morota Newman M Key Words woman diagnosed with breast cancer, rehabilitation nursing care program, the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα