ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε"

Transcript

1

2 ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ) είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιστημονικής μας γνώσης, επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης πάνω σε ένα κομβικό ζήτημα, τόσο για την ΟΤΟΕ όσο και για το σ.κ. συνολικότερα: στις κλαδικές ΣΣΕ ως θεσμό δικαιωμάτων, ανάπτυξης και προοπτικής. Είναι, πιστεύω, μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση στην επικαιρότητα, δεδομένου ότι η προοπτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, είναι ένα από τα θέματα που η Κυβέρνηση συζητά αυτή την περίοδο με τους εκπροσώπους των δανειστών. Είναι ορατός ο κίνδυνος να συνεχιστεί η γνωστή και απαράδεκτη "κατάσταση πολιορκίας", η οποία επιβλήθηκε σε όλα τα επίπεδα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το καθεστώς των ακραίων, εκτός κανονικής ευρωπαϊκής πρακτικής, θεσμικών παρεμβάσεων, που πλήττουν τη συλλογική αυτονομία και τις κλαδικές ΣΣΕ θα συνεχιστεί, με σοβαρές συνέπειες στην αγορά εργασίας και στη λειτουργία των τομέων της οικονομίας. Με τη προτεραιότητα ισχύος των επιχειρησιακών ΣΣΕ σε βάρος των κλαδικών, βιώνουμε εδώ και χρόνια ένα καθεστώς γενικευμένης εξαίρεσης της έννοιας του κλάδου. Γνωρίσαμε εξίσου τις σοβαρές συνέπειές σε όρους μείωσης μισθών, αμφισβήτησης δικαιωμάτων, υπονόμευσης και στρέβλωσης κάθε έννοιας κοινωνικού διαλόγου και συλλογικής συγκρότησης, αλλά και της ίδιας της προοπτικής βιώσιμης εξόδου από την κρίση. Αντί, λοιπόν, να νομιμοποιηθεί η εξαίρεση, είναι καιρός να θεμελιωθεί ξανά ο κανόνας. Με πλήρη αποκατάσταση των ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και πρωτίστως των κλαδικών ΣΣΕ. Με επέκταση σε όλο τον κλάδο και με εφαρμογή της αρχής της εύνοιας, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Με επαρκή χρόνο για τη διαπραγμάτευση και την επαναδιαπραγμάτευση. Αυτά δεν είναι, απλά, θέμα "καλής Ευρωπαϊκής πρακτικής". Είναι, πρωτίστως, θέμα δημοσίου συμφέροντος: 2 a για την προαγωγή της συλλογικής αυτονομίας και του κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο. a για την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των αμοιβών και των όρων εργασίας. a για σύγχρονη ανταγωνιστικότητα και συνεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Στο διάστημα που πέρασε, οι μνημονιακές παρεμβάσεις απείλησαν ευθέως την ύπαρξη των ΣΣΕ στους περισσότερους κλάδους και, βέβαια, στον κλάδο μας.

3 Èåóìüò ÄéêáéùìÜôùí. ÁíÜðôõîçò, ÐñïïðôéêÞò 'Εθεσαν σοβαρά εμπόδια όχι μόνο για τις κλαδικές, αλλά και για τις επιχειρησιακές ΣΣΕ. 'Εδειξαν ότι απώτερος στόχος ήταν, τελικά, η αποδυνάμωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των συνδικάτων σε όλα τα επίπεδα και η επικράτηση της ατομικής διαπραγμάτευσης. Σε πείσμα των δυσκολιών, η Ομοσπονδία μας διεκδίκησε και κατάφερε να συνάψει 2 κλαδικές ΣΣΕ, για το διάστημα και , διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη κλαδικά δικαιώματα. Η ΟΤΟΕ στήριξε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα, σταθερά και ανυποχώρητα, τον θεσμό της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης και της ΣΣΕ. Στηρίζει την κομβική λειτουργία της κλαδικής ΣΣΕ ως κοινής βάσης, ως κεντρικού κορμού των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων (Ενιαίο Μισθολόγιο, Ωράρια, βασικές κοινωνικές παροχές ), πάνω στον οποίο μπορούν να εξειδικεύουν και να χτίζουν, σε συμπληρωματική βάση, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ, που υπογράφουν τα συνδικάτα-μέλη μας. Στηρίζει την κλαδική ΣΣΕ ως θεσμό απαραίτητης επιτελικής συνεννόησης των μερών κάθε κλάδου της οικονομίας, για το ξεπέρασμα της κρίσης με όρους κοινωνικής ομαλότητας, βιωσιμότητας και συνοχής. Η σημερινή εκδήλωση του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη σημασία και τις προοπτικές των εργασιακών θεσμών στη χώρα μας. Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκλεκτούς επιστήμονες-ομιλητές μας. Τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη. Τον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Κώστα Παπαδημητρίου. Τον ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο. Την Διδάκτορα Οικονομίας της Εργασίας κα Βασιλική Γεωργακοπούλου. Τους ευχαριστώ όλους θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας παρέχουν χρήσιμους προβληματισμούς, επιστημονικές γνώσεις και επιχειρήματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία στις προσπάθειες του κλάδου μας σε όλα τα επίπεδα. 3

4 ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ Ο συ νταγ μα τι κός θε σμός της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας (Βασικά σημεία ομιλίας) Τον κύ ριο ρυθ μι στι κό πα ρά γο ντα των ερ γα σια κών σχέ σε ων α πο τε λεί κα τά το Σύ νταγ - μα η συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση, στο πλαί σιο του θε σμού της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας. Ό λοι οι ό ροι των ερ γα σια κών σχέ σε ων που στη ρί ζο νται σε με τα βλη τά δε δο μέ να και ε κτι - μή σεις συ νι στούν α ντι κεί με νο συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης και σε πε ρι πτώ σεις αμ φι βο - λί ας συ ντρέ χει τεκ μή ριο αρ μο διό τη τας υ πέρ της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και κα τά της κρα τι κής ε ξου σί ας. Υ πό το πρί σμα αυ τό, η συλ λο γι κή αυ το νο μί α ε ντάσ σε ται στον πυ ρή - να των θε σμών που υ πη ρε τούν την αρ χή του κοι νω νι κού κρά τους δι καί ου και την πλου - ρα λι στι κή δη μο κρα τί α. Ο θε σμός της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας συ ναρ τά ται ά με σα με την αρ χή του κοι νω νι κού κρά τους δι καί ου, υ πό δυο κυ ρί ως ό ψεις: a Αφ ε νός, συ νι στά το ση μα ντι κό τε ρο θε σμό δια σφά λι σης της συλ λο γι κής δια - πραγ μά τευ σης, ως πε δί ου δια μόρ φω σης της ε πα νορ θω τι κής-α να δια νε μη τι κής λει τουρ - γί ας του κοι νω νι κού κρά τους. a Αφ ε τέ ρου, α πό τη στιγ μή που η συλ λο γι κή αυ το νο μί α έ χει συ νταγ μα τι κά κα το - χυ ρω θεί ως μη χα νι σμός ρύθ μι σης κρί σι μων ζη τη μά των που ά πτο νται των ερ γα σια κών σχέ σε ων, η πα ρε μπό δι ση της συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης θα συ νε πα γό ταν την πα γί - ω ση ε πι μέ ρους ό ρων ερ γα σί ας, ό πως εν δει κτι κά των μι σθο λο γι κών ό ρων, με α πο τέ λε - σμα την α πί σχνα ση των δι καιω μά των των ερ γα ζο μέ νων, εις βά ρος των εγ γυ ή σε ων της αρ χής του κοι νω νι κού κρά τους δι καί ου. Η ε πι λο γή του συ νταγ μα τι κού νο μο θέ τη να στε γά σει αυ το τε λώς τη συν δι κα λι στι κή ε λευ - θε ρί α και τη συλ λο γι κή αυ το νο μί α στα άρ θρα 23 παρ. 1 και 22 παρ. 2 Συ ντ. α ντι στοί χως, ε πι βε βαιώ νει τη δια φο ρε τι κή τους λει τουρ γί α σε σχέ ση προς την ε λευ θε ρί α της συ νέ νω - σης που κα το χυ ρώ νε ται στο άρ θρο 12 Συ ντ. Ό πως έ χει ε πι ση μαν θεί, η ε λευ θε ρί α συ νέ - νω σης δεν α φο ρά τις συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις, στις ο ποί ες υ πά γο νται τό σο οι ε νώ - σεις ερ γα ζο μέ νων ό σο και οι ε νώ σεις ερ γο δο τών. Το συν δι κα λι στι κό δι καί ω μα έ χει παύ - σει, υ πό το Σύ νταγ μα του 1975, να θε ω ρεί ται πα ρε πό με νο της ε λευ θε ρί ας της συ νέ νω - σης, η ο ποί α ε πι τε λεί έ να ντι αυ τού ε πι κου ρι κή μό νο λει τουρ γί α, κα τά βά ση δια σφα λί ζο - ντας εγ γυ ή σεις έ να ντι του εν δε χο μέ νου διά λυ σής τους. Η συ νταγ μα τι κή κα το χύ ρω ση τό σο του δι καιώ μα τος συλ λο γι κής ορ γά νω σης των ερ γα - ζο μέ νων ό σο και των νό μι μων μέ σων συλ λο γι κών διεκ δι κή σε ων θα κα θί στα το εν πολ λοίς κε νή πε ριε χο μέ νου και πά ντως σε ση μα ντι κό βαθ μό α λυ σι τε λής, δί χως την ταυ τό χρο νη δια σφά λι ση των α πα ραί τη των θε σμι κών εγ γυ ή σε ων για τη διε ξα γω γή δια πραγ μα τεύ σε - ων και τη σύ να ψη συμ φω νιών σε συλ λο γι κό ε πί πε δο με τα ξύ ερ γο δο τών και ερ γα ζο μέ - νων, ι δί ως για τη ρύθ μι ση των ό ρων α μοι βής και ερ γα σί ας. 4 Η λει τουρ γι κή δια σύν δε ση του θε σμού της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας με την αρ χή του κοι - νω νι κού κρά τους δι καί ου και με το δι καί ω μα στην ερ γα σί α, κα θώς και η ση μα σί α του θε - σμού για τον προσ διο ρι σμό του γε νι κού συμ φέ ρο ντος και τη δια σφά λι ση της κοι νω νι κής ει ρή νης, κα τέ στη σε α να γκαί α τη θε σμι κή κα τά στρω ση της συμ με το χής των κοι νω νι κών ε ταί ρων στην πα ρα γω γή συλ λο γι κών ρυθ μί σε ων, δη λα δή της συμ με το χής τους στις συλ - λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις και τη δια δι κα σί α σύ να ψης συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας, κα τά τρό πο ώ στε πέ ραν της α ξιο ποί η σης της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας ως δι καιώ μα τος να

5 Èåóìüò ÄéêáéùìÜôùí. ÁíÜðôõîçò, ÐñïïðôéêÞò δια σφα λί ζε ται η α να γκαί α, κα τά την κοι νω νι κή της α πο στο λή, α να γνώ ρι σή της ως κα θή - κο ντος. Η διτ τή αυ τή φύ ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας, που κα τα τάσ σει το συ νταγ μα τι - κό δι καί ω μα συμ με το χής στις δια δι κα σί ες που την πραγ μα τώ νουν με τα ξύ των λε γό με - νων λει τουρ γι κών δι καιω μά των, α πο τε λεί βα σι κό ερ μη νευ τι κό προ σα να το λι σμό των δια - τά ξε ων που ρυθ μί ζουν τη διε ξα γω γή των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων, τη σύ να ψη συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας και τις δια δι κα σί ες με σο λά βη σης και διαι τη σί ας. Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 5

6 ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ Η α πώ λεια των ση μεί ων ι σορ ρο πί ας της κλα δι κής συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης (Βασικά σημεία ομιλίας) 6 Η σω βού σα και πο λύ χρο νη πλέ ον οι κο νο μι κή κρί ση η ο ποί α συ ντα ράσ σει την κοι νω - νι κή και οι κο νο μι κή ζω ή της χώ ρας μας, δεν ά φη σε α λώ βη το το ερ γα τι κό δί καιο, έ να κλά - δο του δι καί ου, ο ο ποί ος εί ναι ι διαί τε ρα ευαί σθη τος στις σχε τι κές δια κυ μάν σεις. Οι με τα - βο λές δεν μπο ρού σαν έ τσι να εί ναι πα ρά α να με νό με νες. Ε κεί νο ό μως το ο ποί ο πρέ πει να ε πι ση μαν θεί, εί ναι το ό τι οι με τα βο λές εί ναι τέ τοιες που με τα βάλ λουν πλέ ον τη φυ σιο - γνω μί α του, ει δι κό τε ρα στο πε δί ο των συλ λο γι κών ερ γα σια κών σχέ σε ων, ό που πα ρα τη - ρού νται οι δρα στι κό τε ρες με τα βο λές. Οι με τα βο λές αυ τές εί ναι τέ τοιας εμ βέ λειας ώ στε με τα το πί ζο νται πλή ρως τα ση μεί α ι - σορ ρο πί ας πά νω στα ο ποί α στη ρι ζό ταν το οι κο δό μη μα των, συλ λο γι κών κυ ρί ως, ερ γα - σια κών σχέ σε ων τα τε λευ ταί α χρό νια αν ό χι τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες. Αν ε ξε τά σει κα νείς το προ η γού με νο κα θε στώς δια μόρ φω σης ερ γα σια κών σχέ σε ων, θα δια πί στω νε ό τι στη ρι ζό ταν κα τά κύ ριο λό γο σε ο ρι σμέ νες στα θε ρές. Η πρώ τη ή ταν η αρ - χή της εύ νοιας, η δεύ τε ρη η δυ να τό τη τα κή ρυ ξης των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ως γε νι - κών υ πο χρε ω τι κών, η τρί τη ή ταν η δια τή ρη ση των ρυθ μί σε ων των συλ λο γι κών συμ βά - σε ων και με τά τη λή ξη της ι σχύ ος τους και τέ λος η δυ να τό τη τα προ σφυ γής, υ πό ό ρους και προ ϋ πο θέ σεις, μο νο με ρώς στη διαι τη σί α. Αν ό μως πα ρα τη ρή σει κα νείς το νέ ο το πί ο ερ γα σια κών σχέ σε ων, θα δια πι στώ σει ό τι οι πε ρισ σό τε ρες α πό τις πα ρα πά νω στα θε ρές δεν ι σχύ ουν πλέ ον. Κυ ρί ως ό μως α πο δυ να - μώ θη κε συ νει δη τά το δυ να μι κό τε ρο τμή μα των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων: η κλα δι - κή συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση. Η ση μα σί α της κλα δι κής δια πραγ μά τευ σης Οι κλα δι κές συλ λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις α πο τε λούν το βα σι κό στοι χεί ο της ε δραί ω - σης των ερ γα σια κών σχέ σε ων: Ε ξα σφα λί ζουν «θε μι τούς» μι σθούς και «δί καιες» συν θή κες ερ γα σί ας για τους ερ γα ζό - με νους στον κλά δο, αλ λά και Ε ξα σφα λί ζουν θε μι τό α ντα γω νι σμό με τα ξύ ο μο ει δών ε πι χει ρή σε ων, ώ στε να α πο φεύ - γε ται το λε γό με νο κοι νω νι κό ντά μπι γκ Η με τε νέρ γεια των συλ λο γι κών συμ βά σε ων Η με τε νέρ γεια ως θε σμός έ χει ι διαί τε ρη ση μα σί α για το πε δί ο των ερ γα σια κών σχέ σε - ων. Σε πε ρί πτω ση λή ξε ως ή κα ταγ γε λί ας των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας δια τη - ρεί ται η ι σχύς των κα νο νι στι κών δια τά ξε ών της, πράγ μα που ε πι τρέ πει να μην προ κα λεί - ται, μέ χρι να συ να φθεί μια νέ α συλ λο γι κή σύμ βα ση, μια ρα γδαί α ε πι δεί νω ση των ό ρων πα ρο χής ερ γα σί ας. Με ρύθ μι ση του 2012 η με τε νέρ γεια οιο νεί κα ταρ γεί ται, α φού πε ριο ρί ζε ται πλέ ον στο βα σι κό μι σθό και σε με ρι κά ε πι δό μα τα. Η α παλ λα γή α πό τη δέ σμευ ση εί ναι, με τά την πά ρο δο των τριών μη νών, ά με ση και βε βαί ως δεν α παι τεί ται η σύμ φω νη γνώ μη του ερ - γα ζο μέ νου. Δεν χρειά ζε ται λοι πόν ι διαί τε ρη προ σπά θεια για να υ πο στη ρί ξει κα νείς ό τι οι ε πι πτώ - σεις εί ναι σο βα ρό τα τες. Εί τε δεν θα συ να φθεί νέ α συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ γα σί ας, ο πό τε η σύμ βα ση ερ γα σί ας θα πα ρα πέ μπε ται στην α το μι κή συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση, εί τε θα υ πάρ χει έ ντο νη πί ε ση για μια τέ τοια υ πο γρα φή έ στω και με υ πο βαθ μι σμέ νους ό ρους, προ κει μέ νου να μπο ρέ σει να δια τη ρη θεί κά ποια ρύθ μι ση στο συλ λο γι κό ε πί πε δο. Η δυ να τό τη τα κη ρύ ξε ως σσε ως γε νι κώς υ πο χρε ω τι κών Με διά τα ξη του ν. 4024/2012 έ χει ε πί σης α να στα λεί η ε φαρ μο γή των δια τά ξε ων του ν. 1876/1990 με τις ο ποί ες προ βλέ πε ται η δυ να τό τη τα κη ρύ ξε ως σ.σ.ε. ως γε νι κά υ πο -

7 Èåóìüò ÄéêáéùìÜôùí. ÁíÜðôõîçò, ÐñïïðôéêÞò χρε ω τι κών, δη λα δή να ε φαρ μό ζε ται και σε ερ γο δό τες που δεν εί ναι μέ λη των ερ γο δο τι - κών ορ γα νώ σε ων. Α νε ξαρ τή τως των α τε λειών της προ η γου μέ νης ρυθ μί σε ως και ί σως της κα κής ε φαρ μο - γής της, η εν λό γω τρο πο ποί η ση εν δυ νά μει ε γκυ μο νεί σο βα ρούς κιν δύ νους για την εν γέ νει πο ρεί α των ερ γα σια κών σχέ σε ων. Πολ λοί ερ γο δό τες ε πι θυ μούν να α πο χω ρή σουν α πό ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις γνω ρί ζο ντας α φε νός ό τι εί ναι δυ να τόν με τον τρό πο αυ τό να α πο φύ γουν την ε φαρ μο γή της ι σχύ ου σας κλα δι κής συλ λο γι κής σύμ βα σης και α φε τέ - ρου ό τι δεν υ πάρ χει πε ρί πτω ση η κλα δι κή συλ λο γι κή σύμ βα ση που υ πε γρά φη να κη ρυ - χθεί γε νι κά υ πο χρε ω τι κή. Πε ραι τέ ρω, με βά ση το πα ρα πά νω εν δε χό με νο, και οι κλα δι κές ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις θα α σκούν έ ντο νη πί ε ση προς τις ερ γα τι κές για υ πο βάθ μι ση των ερ γα σια κών σχέ σε ων, ώ στε δη λα δή να α πο τρα πεί η α πο χώ ρη ση δια φω νού ντων ερ - γο δο τών. Και βέ βαια η ε πι δί ω ξη του κοι νω νι κού ντά μπιν γκ εμ φα νί ζε ται και ε δώ α να πό - φευ κτη με συ νέ πειες και για την κοι νω νι κή ει ρή νη και για τον υ γι ή α ντα γω νι σμό με τα ξύ ε πι χει ρή σε ων. Η α πο δυ νά μω ση της κλα δι κής συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης Η δο μή των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων σε συ νέ χεια των πα ρα πά νω πράγ μα τι α - πορ ρυθ μί στη κε και με τα σχη μα τί στη κε ρι ζι κά με κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό την υ πο χώ ρη ση των κλα δι κών και ο μοιο ε παγ γε λα τι κών ΣΣΕ, την α πο κέ ντρω ση των συλ λο γι κών δια - πραγ μα τεύ σε ων προς το ε πί πε δο των ε πι χει ρή σε ων με τον πολ λα πλα σια σμό των ε πι - χει ρη σια κών ΣΣΕ οι ο ποί ες, με τά την κα τάρ γη ση της αρ χής της ευ νο ϊ κό τε ρης ρύθ μι σης και την κα θιέ ρω ση σύ να ψης ε πι χει ρη σια κών ΣΣΕ με δυ σμε νέ στε ρους ό ρους α πό τις κλα δι κές ΣΣΕ, α πο τε λούν βα σι κό μη χα νι σμό ε φαρ μο γής μειώ σε ων των α πο δο χών των ερ γα ζο μέ νων ά νω του 15%. Ε πι προ σθέ τως με την αλ λα γή του θε σμι κού πλαι σί ου ε πέ - κτα σης των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ε πήλ θε α φε νός ρα γδαί α μεί ω ση της κά λυ ψης των ερ γα ζο μέ νων και των ε πι χει ρή σε ων α πό κλα δι κές και ο μοιο ε παγ γελ μα τι κές συλ λο γι κές ρυθ μί σεις, σε πο σο στό που σή με ρα αγ γί ζει το 6,9% ε νώ στο πα ρελ θόν ( ) άγ - γι ζε το 52,7% και α φε τέ ρου μεί ω ση α πο δο χών του λά χι στον σε μια στις δύ ο κλα δι κές και ο μοιο ε παγ γελ μα τι κές ΣΣΕ. Πε ραι τέ ρω η α να στο λή της ε πέ κτα σης των ΣΣΕ ως γε νι κώς υ πο χρε ω τι κών και η α πο δυ νά μω ση του ε πι κου ρι κού βρα χί ο να του θε σμού της Διαι τη σί - ας, ο ο ποί ος α πο τε λού σε μη χα νι σμό πα ρα γω γής συλ λο γι κών ρυθ μί σε ων, ο δή γη σε σε ε - πι πλέ ον α πορ ρύθ μι ση του συ στή μα τος των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων με την ρα - γδαί α α πο κέ ντρω σή τους και την αύ ξη ση των α το μι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας. Κώστας Δ. Παπαδημητρίου Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών 7

8 ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ Η κλα δι κή ΣΣΕ και η αρ χή της εύ νοιας στο στό χα στρο του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού (Βασικά σημεία ομιλίας) Ι. Ει σα γω γι κές πα ρα τη ρή σεις Στο ε πί κε ντρο της α πορ ρύθ μι σης των σχέ σε ων ερ γα σί ας και της με τάλ λα ξης του ερ γα - τι κού δι καί ου και με τα τρο πής σε ε ξάρ τη μα της κυ ριαρ χού με νης α πό την νε ο φι λε λεύ θε ρη κα πι τα λι στι κή πα γκο σμιο ποί η ση ευέ λι κτης ε πι χεί ρη σης βρί σκε ται η κο ρυ φαί α προ στα - τευ τι κή αρ χή. Δεν εί ναι έ τσι τυ χαί α η νε ο φι λε λεύ θε ρη ε πί θε ση κα τά κο ρυ φαί ων θε σμι κών στοι χεί ων της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και μη χα νι σμών πραγ μά τω σης της προ στα τευ τι - κής αρ χής. Ι Ι. Η κλα δι κή ΣΣΕ ως κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας Ο πρω τα γω νι στι κός ρό λος της κλα δι κής ΣΣΕ ο φεί λε ται βα σι κά σε τρεις λό γους: α) Η πο λυ συλ λε κτι κή ρυθ μι στι κή δυ να μι κή των κλα δι κών ΣΣΕ συμ βάλ λει ση μα ντι κά στην α πώ θη ση του συ ντε χνια κού ε γω ι σμού και σφυ ρη λά τη ση πνεύ μα τος και συ νεί δη σης ε νό τη τας. β) Η ΣΣΕ α πο τε λεί τον πιο ι σχυ ρό και α πο τε λε σμα τι κό, και λι γό τε ρο ευά λω το στην ερ - γο δο σί α, εκ πρό σω πο των ερ γα ζο μέ νων. γ) Η ΣΣΕ συ γκρο τεί το ι σχυ ρό τε ρο α νά χω μα κα τά βρώ μι κου α ντα γω νι σμού στην α γο - ρά ερ γα σί ας και του μι σθο λο γι κού dumping. Ι Ι Ι. Η αρ χή της εύ νοιας ως κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της προ στα τευ τι κής αρ χής Η αρ χή της εύ νοιας συ νι στά μια κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της προ στα τευ τι κής αρ χής. Εκ - δη λώ νε ται δε τό σο στη σχέ ση ΣΣΕ και Α ΣΕ, ό που η τε λευ ταί α υ πε ρι σχύ ει μό νο ως ευ νο - ϊ κό τε ρη, ό σο και στη σχέ ση ΣΣΕ και νό μου, ό που ο τε λευ ταί ος κα τι σχύ ει μό νο ό ταν πε - ριέ χει κα νό νες αμ φι με ρώς α να γκα στι κού δι καί ου. Κρί σι μος ε πί σης εί ναι ο ρό λος της στις πε ρι πτώ σεις συρ ρο ής ΣΣΕ. IV. Η στρα τη γι κή αμ φι σβή τη σης της κλα δι κής ΣΣΕ Η λυσ σα λέ α ε πί θε ση κα τά της κλα δι κής ΣΣΕ ο φεί λε ται στον πρω τα γω νι στι κό της ρό λο στην πολ λα πλώς πλητ τό με νη προ στα τευ τι κή αρ χή. Η δι καιο λό γη ση της ε πί θε σης αυ τής έ γκει ται στον υ πο τι θέ με νο α να χρο νι στι κό της ρό λο στο πλαί σιο της με τά βα σης α πό τον φορ ντι σμό στον με τα φορ ντι σμό. Πραγ μα το ποιεί ται δε τό σο de facto, π.χ. μέ σω της φυ - γής των ερ γο δο τών α πό τα κλα δι κά συν δι κά τα, ό σο και de jure, π.χ. μέ σω της κα τάρ γη - σής της ως μη χα νι σμού άρ σης της σύ γκρου σης κλα δι κής και ε πι χει ρη σια κής ΣΣΕ. V. Η αυ ξα νό με νη πολ λα πλή αμ φι σβή τη ση της αρ χής της εύ νοιας Η πιο α πο τε λε σμα τι κή μορ φή αμ φι σβή τη σης της αρ χής αυ τής εί ναι ε κεί νη που συ ντε - λεί ται μέ σω νο μο θε τι κών πα ρεμ βά σε ων. Εμ φα νί ζε ται δε βα σι κά σε χώ ρες που έ χουν έ - ντο να οι κο νο μι κά προ βλή μα τα, ι δί ως τε λού σες υ πό μνη μο νια κή κα το χή, ό πως η Ελ λά - δα. Ω στό σο στη χώ ρα μας ση μα ντι κή ως προς τη σχέ ση της ΣΣΕ με το νό μο εί ναι και η συμ βο λή της νο μο λο γί ας των α νω τά των δι κα στη ρί ων μέ σω χει ρα γώ γη σης της έν νοιας του γε νι κού συμ φέ ρο ντος. Εν δια φέ ρον ε πί σης πα ρου σιά ζει μια ε νι σχυό με νη στην ε πι - στή μη τά ση εν νοιο λο γι κού και λει τουρ γι κού α να προσ διο ρι σμού της με βά ση τη διά σω ση θέ σε ων ερ γα σί ας. Έ τσι, σύμ φω να με την τά ση αυ τή, οι προ βλε πό με νες στην α το μι κή σύμ βα ση ερ γα σί ας (Α ΣΕ) κα τώ τε ρες ε κεί νων της ΣΣΕ α πο δο χές θα κα τι σχύ ουν, π.χ. ως 8

9 Èåóìüò ÄéêáéùìÜôùí. ÁíÜðôõîçò, ÐñïïðôéêÞò <<ευ νο ϊ κό τε ρες>> λό γω συμ βο λής τους στη διά σω ση των σχέ σε ων ερ γα σί ας. Η τυ χόν υ ιο θέ τη ση της θέ σης αυ τής θα ο δη γού σε σε με τάλ λα ξη της δογ μα τι κής ταυ τό τη τας της αρ χής της εύ νοιας και σε α ναί ρε ση της κα νο νι στι κό τη τας και υ πο χρε ω τι κό τη τας της κλα - δι κής ΣΣΕ. VI. Η προ βλη μα τι κή των ρη τρών α νοι κτό τη τας Πρό κει ται για έ να ε πί και ρο, αλ λά ό χι και νο φα νή μη χα νι σμό ταυ τό χρο νης α πο στα θε ρο - ποί η σης των κλα δι κών ΣΣΕ και της κρί σι μης για την α πο τε λε σμα τι κή λει τουρ γί α τους αρ - χής της εύ νοιας. Η α πό κλι ση α πό την ευ νο ϊ κό τε ρη κλα δι κή ΣΣΕ γί νε ται εί τε σε ε θε λού - σια εί τε σε νο μο θε τι κή βά ση. VII. Συ μπε ρα σμα τι κές πα ρα τη ρή σεις Δη μή τρης Α. Τραυ λός - Τζα νε τά τος Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 9

10 ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ Οι κο νο μι κή και κοι νω νι κή ση μα σί α των κλα δι κών ΣΣΕ (Βασικά σημεία ομιλίας) Οι υ πάρ χου σες πο σο τι κές και ποιο τι κές με λέ τες οι κο νο μο λό γων, διε θνών ορ γα νι σμών και ε ρευ νη τι κών φο ρέ ων(ο Ο ΣΑ, ΔΓΕ, Eurofoundation, ETUI, α κό μα και οι κο νο μο λό γων του ΔΝΤ), αμ φι σβη τούν ευ θέ ως τις θέ σεις των α κραιφ νών υ πο στη ρι κτών της «Ε λεύ θε - ρης Οι κο νο μί ας της α γο ράς, χω ρίς θε σμι κές α καμ ψί ες και κα τα να γκα σμούς». Οι με λέ τες αυ τές a κα τα δει κνύ ουν τη ση μα σί α των συ γκε ντρο ποι η μέ νων, σα φώς ιε ραρ χη μέ νων σε συ μπλη ρω μα τι κή βά ση, συ στη μά των Συλ λο γι κής Δια πραγ μά τευ σης, με ε πί κε ντρο τις κλα δι κές ΣΣΕ. Με ε πε κτα σι μό τη τα, τή ρη ση της ευ νο ϊ κό τε ρης για τον ερ γα ζό με νο ρύθ μι - σης(αρ χή της εύ νοιας) και με στή ρι ξη της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας. a α πο δει κνύ ουν ό τι αυ τά τα συ στή μα τα Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων υ πη ρε τούν κα λύ τε ρα και με διάρ κεια τους στό χους της σύγ χρο νης, ποιο τι κής α ντα γω νι στι κό τη τας που χρειά ζε ται σή με ρα η Ε.Ε, την ε πι διω κό με νη «ο λο κλη ρω μέ νη βιώ σι μη Α νά πτυ ξη χω ρίς α - νι σό τη τες και α πο κλει σμούς» και την α να γκαί α κοι νω νι κή συ νο χή. Οι στό χοι αυ τοί βρί σκο - νται σή με ρα ψη λά στις δια κη ρύ ξεις και τις προ τε ραιό τη τες των ορ γά νων δια κυ βέρ νη σης της Ε.Ε, τό σο για το ξε πέ ρα σμα της ε πα πει λού με νης υ φε σια κής πα γί δας, ό σο και για την α ντι με τώ πι ση φαι νο μέ νων κοι νω νι κής α πο διάρ θρω σης αλ λά και τά σε ων α πο νο μι μο ποί - η σης-συ νο λι κής αμ φι σβή τη σης του ευ ρω πα ϊ κού εγ χει ρή μα τος α πό τους πο λί τες των χω - ρών-με λών. Κα τά συ νέ πεια, η θέ ση των νε ο φι λε λεύ θε ρων, κυ ρί ως, οι κο νο μο λό γων ό τι έ να α πο κε - ντρω μέ νο σύ στη μα Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων, με πρω το κα θε δρί α των ε πι χει ρη - σια κών ΣΣΕ, χω ρίς ε πε κτα σι μό τη τα των κλα δι κών και χω ρίς ε φαρ μο γή της αρ χής της εύ - νοιας, εί ναι πιο α πο τε λε σμα τι κό για την οι κο νο μί α προ βάλ λε ται α ξιω μα τι κά, χω ρίς βά σι - μη ε μπει ρι κή και συ γκρι τι κή ε ρευ νη τι κή τεκ μη ρί ω ση,α κό μα κι ό ταν έ να τέ τοιο σύ στη μα, ως «α να γκαί ο κα κό»,α πο δε δειγ μέ να διευ ρύ νει τις ει σο δη μα τι κές α νι σό τη τες και υ πο σκά - πτει την κοι νω νι κή συ νο χή. Α ντλώ ντας α πό την πρό σφα τη διε θνή βι βλιο γρα φί α, στην πα ρέμ βα σή μας ε ντο πί ζου - με 10 βα σι κές πα ρα μέ τρους, που θε με λιώ νουν την α νά γκη πλή ρους α πο κα τά στα σης των κλα δι κών Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων και ΣΣΕ, με ε πε κτα σι μό τη τα και τή ρη ση της αρ χής της εύ νοιας στη σχέ ση τους με τις ε πι χει ρη σια κές. Οι πα ρά με τροι αυ τές εί ναι, συ νο πτι κά, οι ε ξής: Πε ριο ρι σμός α νι σο τή των-δι καιό τε ρη ει σο δη μα τι κή κα τα νο μή, α πο τρο πή κοι νω νι - κού κα τα κερ μα τι σμού-κοι νω νι κή συ νο χή. 2. Α πο τρο πή α θέ μι του α ντα γω νι σμού και dumping σε βά ρος της ερ γα σί ας. 3. Α πο τρο πή πρι μο δό τη σης κα κό πι στων ερ γο δο τών με ε λεγ χό με να ε πι χει ρη σια κά σω μα τεί α 4. Με γα λύ τε ρη α πο τε λε σμα τι κό τη τα στην οι κο νο μί α, με ό ρους σύγ χρο νης α ντα γω - νι στι κό τη τας. 5. Με γα λύ τε ρη δια φά νεια μι σθών και α σφα λι στι κών ει σφο ρών, κα λύ τε ρος έ λεγ χος ε φαρ μο γής, μι κρό τε ρα συ ναλ λα κτι κά κό στη για τις μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις. 6. Οι κλα δι κές ΣΣΕ εί ναι ερ γα λεί ο δια φά νειας και κα λύ τε ρης ε πι τε λι κής συ νεν νό η - σης των με ρών για συ ντο νι σμέ νη α ντι με τώ πι ση προ βλη μά των και ξε πέ ρα σμα της κρί - σης.

11 Èåóìüò ÄéêáéùìÜôùí. ÁíÜðôõîçò, ÐñïïðôéêÞò 7. Τα κλα δι κά μι σθο λο γι κά-ερ γα σια κά δι καιώ μα τα α πο τε λούν κα λύ τε ρη βά ση εκ κί - νη σης και για τις Ε πι χει ρη σια κές ΣΣΕ. 8. Ελ λεί ψει κλα δι κών ΣΣΕ, οι συ γκρού σεις με τα φέ ρο νται στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε - δο, με δυ νη τι κά πρό σθε το κό στος για τις ε πι χει ρή σεις, 9. Η πρω το κα θε δρί α των Ε πι χει ρη σια κών ΣΣΕ, ι δί ως σε χώ ρες με συ ντρι πτι κή πλειο ψη φί α ΜΜΕ, ο δη γεί σε κα τα βα ρά θρω ση του ε πι πέ δου συλ λο γι κής κά λυ ψης και σε ε ξα φά νι ση κλα δι κών ερ γα τι κών και ερ γο δο τι κών ορ γα νώ σε ων. 10. Η ε πι χει ρη σια κή λο γι κή εί ναι συ νή θως βρα χυ πρό θε σμη και α πο σπα σμα τι κή. Οι κλα δι κές ΣΣΕ εί ναι πιο ε πι τε λι κές και δυ νη τι κά συμ βα τές με με σο μα κρο πρό θε σμες οι κο - νο μι κές προ τε ραιό τη τες. Ει δι κά στις ση με ρι νές συν θή κες της οι κο νο μί ας και της κοι νω νί ας, η πλή ρης α - πο κα τά στα ση των κλα δι κών Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων και ΣΣΕ κρί νε ται και ω φέ λι μη και α να γκαί α για την οι κο νο μι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα, την κοι νω νι κή συ - νο χή, την ε νί σχυ ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και την α πο τρο πή πρα κτι κών στρέ βλω σης του α ντα γω νι σμού σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων και των μι κρο με σαί - ων ε πι χει ρή σε ων. Βα σι λι κή Ν. Γε ωρ γα κο πού λου Δι δά κτωρ Οι κο νο μί ας της Ερ γα σί ας Σύμ βου λος Ερ γα σια κών Σχέ σε ων Ο ΤΟ Ε 11

12 Η εκ δή λω ση - πα ρέμ βα ση της Ο ΤΟ Ε για την α να γκαιό τη τα των Συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων και την ι διαί τε ρη ση μα σί α των Κλα δι κών Συλ λο γι κών Συμ βά σε ων ως θε σμό δη μο κρα τι κών ρυθ μί σε ων και κανόνων, φι λο δο ξεί να α πο τε λέ σει - στις δύ σκο λες μέ ρες που ζού με - αι τί α προ βλη μα τι σμού και ε γρή γορ σης των κοι νω νι κών και οι κο νο μι κών δυ νά με ων του τό που, που ε πι θυ μούν την α νά καμ ψη της χώ ρας σε ό λα τα ε πί πε δα και έ να κα λύ τε ρο μέλ λον για ό λους. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα