ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Η ζωή στη Θάλασσα ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Η ζωή στη Θάλασσα ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ * u r.. - k i ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠ ΕΧΩΔ Ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998 Η ζωή στη Θάλασσα ' EΓKAINIAΣΘHKE TO K E N T P O Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΓΙΑ THN Π Α Ρ Α Κ Τ ΙΑ Ζ Ω Ν Η TO Y ΣΤΡΥΜ ΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ TO Y ΚΟΛΠΟΥ TH Σ ΙΕΡΙΣΣΟΥ K A T E Y Θ Y N Σ E IΣ Γ ια ΤΌ Ν Σχ Εδ Ια ΣΜ Ο ΕΡΓΩΝ KATAPTIΣHΣ Σ E ΘE M A T A Y Γ P O T O Π Ω N XPHM ATOΔOTHΣH THΣ ΔIAXEIPIΣHΣ T Ω N ΠEPIOXΩN (SITES) TOY E Y P Ω Π A ΪK O Y Δ I K T Y O Y N A T U R A 2000 ' ;.. i - ί - T t - -. E P Γ A ΣYΓXPHM ATOΔOTOYM ENA ΑΠΟ TO L IF E -Φ Y Σ H ΣTHN EΛΛAΔA TO ' m m. r ^, J "

2 Γ Εγκαινιάσθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης γιa την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και τον Κόλπου της Ιερισσού Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Σ τη ν Ά σ π ροβάλτα Θ εσ σ αλονίκης, κο ντά σ την α κτή, ιδ ρ ύ θ η κε Κ έντρο Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς για τη ν π αράκτια ζώνη το υ Σ τρ υ μ ο νικο ύ Κόλπου και το υ Κόλπου τ η ς ίερισσού. Το Κ έντρο δ η μ ιο υ ρ γή θ η κε στο πλαίσιο τω ν δ ρ ά σεω ν το υ έρ γ ο υ Life " Συντονισμ ένες δ ρ ά σ εις για τη διαχείρισ η τη ς π α ρ ά κ τια ς ζώ νης το υ Στρυμονικού Κ όλπ ο υ ", από το Ινσ τιτούτο Α λιευτικώ ν Ε ρευνώ ν (INAAE) το υ Εθνικού Ιδρ ύ μ α το ς Α γ ρ ο τικ ή ς Έ ρ ευ ν α ς και το Ελληνικό Κ έντρ ο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων (ΕΚΒΥ) το υ Μ ουσ είου Γουλανδρή Φ υσικής Ιστορίας. Το Κ έντρο εγκα ινιά σ θηκε σ τις 10 Σ επ τεμ β ρ ίο υ 1998 και τη ν εκδήλω σ η χα ιρέτησ α ν, ο κ. Σ. Ν τά φ η ς (ΕΚΒΥ), ο κ. Μ. Κ ο υ τρ ά κη ς (ΙΝΆΛΕ) και ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Κ ο ινό τη τα ς Ά σ π ροβάλτας, κ. Ά. Φ ραντζής. Επίσης, χα ιρ ετισ μό απ ηύθυναν ο Υ φ υ π ο υ ρ γός Γεω ρ γία ς κ. Β. Γερανίδης, ο Ν ο μ ά ρ χης Θ εσ σ α λονίκης κ. Κ. Π απ αδόπ ουλος, ο κ. Ν. Παπαδάκης, εκπ ρόσ ω π ος το υ Υ π ουργού Μ ακεδον ία ς-θ ρ ά κη ς, ο Ά ντινο μ ά ρ χης Χαλκιδικής και η π ροϊσ τα μένη το υ Τ μ ή μ α τ ο ς Π ερ ιβ ά λλο ντο ς τ η ς Εγνατία Ο δ ό ς Ά.Ε. κ. Έ φ η Β αλιάντζα. Διαβάσθηκαν σ υ γχα ρ ητήριοι χα ιρ ετισ μοί το υ κ. Β. Julien από τη ν XI Γενική Δ ιεύθυνσ η τ η ς Ευρω παϊκής Επ ιτροπής, κα θώ ς και άλλω ν κοινοτικώ ν εκπροσώπων, το υ Υ φ υπ ουργού ΠΕΧΩΔΕ και τη ς κ. Ν ίκης Γουλανδρή, π ρ ο έδ ρ ο υ το υ Δ ιοικητικού Σ υ μ β ο υ λίου το υ ΕΚΒΥ. Σ τη ν εκδήλω σ η π α ρ ευ ρ έθησ α ν β ο υ λ ευ τές, εκπρόσω ποι τω ν Π ερ ιφ ε ρειώ ν Κ εντρ ική ς Μ α κεδονία ς και Άνατο λ ικ ή ς Μ α κεδονία ς & Θ ρ ά κης, τω ν Ν ομαρχιακώ ν Ά υ τοδιοικήσ εω ν Θ εσ σαλονίκης, Σερρώ ν, Χ α λκιδική ς και Καβάλας, τω ν γειτο νικώ ν Δ ήμω ν και Κοινοτήτω ν, το υ Ά ρ ισ το τελείο υ Π α νεπ ιστημίου Θ εσ σ αλονίκης, εκπ ρόσ ω ποι ερ ευ νητικώ ν ινσ τιτούτω ν, τη ς ΠΆΣΕΓΕΣ, επ α γγελματικώ ν φορέω ν, π εριβαλλοντικώ ν οργα νώ σ εω ν και κά τοικο ι τ η ς π εριοχής. H τε λ ε τ ή έ λ η ξ ε με τ η ν ομιλία το υ Δρ. Σ. Β υζαντινόπ ουλου, Γενικού Δ ιευ θ υ ντή το υ ΕΘΙΆΓΕ, ο οπ οίος αναφ έρ θ η κ ε σ την σ π ουδαιότητα τ η ς ίδρυσ ης το υ Κ έντρ ο υ Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς και στο ιδια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν το υ ΕΘΙΆΓΕ για τ η ν προσ τασ ία τω ν π αράκτιω ν οικοσ υσ τημάτω ν. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Άποψη του εσω τερικού του Κέντρου, Φωτ. Κ. Θωμόπουλος Σ κο π ός το υ Κ έντρ ου είναι η ενημέρ ω σ η και ευαισ θητοπ οίησ η το υ κοινού για τ ις α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίε ς τ η ς π α ρ ά κτια ς ζώ νης. Α ξίζει να το ν ισ τεί ότι το Κ έντρ ο Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς είναι το π ρώ το που λ ειτο υ ρ γ ε ί σ την Ε λλάδα απ οκλεισ τικά για τη ν π αράκτια ζώνη. Το Κ έντρ ο σ τεγά ζετα ι σε κ τή ριο που βρίσ κεται σ τον χώ ρο το υ σ χολείου τη ς Α σ π ροβάλτα ς. Το κτή ρ ιο α νακαινίσ τηκε και δ ια μ ο ρ φ ώ θ η κε κα τά λληλα, μ ε χ ρ η μ α το δότησ η από το έρ γ ο Life και από τη ν Κ ο ινότητα Α σ π ροβάλτα ς. Το κτή ρ ιο (85 τ ε τ ρ. μέτρω ν) είναι ισ όγειο με ειδικά δ ια μορφω μένο π ροαύλιο χώ ρο και δίνει τη δυνα τό τ η τα π ρόσ βασης σε ά το μ α με κινητικά π ρ ο β λήμα τα και ηλικιω μένους. ΑΜΦΙΒΙΟΝ L i

4 Ξενάγηση στο εσωτερικό του Κέντρου Σ το Κ έντρο Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς ο επ ισ κέπ της έχ ει τη ν ευκα ιρία μέσ α από π οικίλες π ρ ο σ εγγίσεις (φ ω τογρ α φ ική έκθεσ η, έκθ εσ η π ραγμα τικώ ν υλικών, τρ ισ δ ιά σ τα τες απεικονίσεις, ενυδρεία, κ.λπ.) να κα τα νοήσ ει τη δομή, τη λ ειτο υ ρ γία και τ ις α ξίες τ η ς π α ράκτια ς ζώ νης γενικά και ειδ ικό τ ε ρ α το υ Σ τρ υ μ ο νικο ύ κόλπ ου. H φ ω το γραφ ική έκθεσ η αναπ τύσ σ εται σε 10 θ εμ α τικ ές εν ό τη τες, μ ε εύ ληπ τα κείμ ενα και πλούσιο φ ω το γραφικό υλικό, οι οπ οίες διευκρινίζουν τ ο ν όρο π αράκτια ζώνη, αποκαλύπ τουν τα μυσ τικά τ η ς ζω ής στη θάλασσα, δίνουν π λ η ρ ο φ ο ρ ίες για τα φ υ τά και τ α ζώ α τ η ς π εριο χής, ανα δεικνύουν τ η ν ισ τορική και πολιτισ τική α ξία τ η ς και επ ισ ημαίνουν τα π ερ ιβαλλοντικά π ρ ο β λή μ α τα που τυ χ ό ν π ρ ο κύπ το υν από τις ανθρώ π ινες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες. Σ τα τρ ία ενυδρεία που υπ άρχουν σ το Κ έντρο φ ιλ ο ξενούντα ι χα ρ α κτη ρ ισ τικά τοπ ικά είδη ψαριών, ενώ σ την έκθεσ η κοχυλιώ ν (π ροσ φορά το υ Μ ουσ είου Γουλα νδρή Φ υσικής Ιστορίας) α να δεικνύετα ι η π ο ικιλότη τα τω ν κοχυλιώ ν τη ς π ερ ιο χής και το υ Ελλαδικού χώ ρου γ ενικό τερ α. Σ το κέντρ ο τη ς αίθουσ ας, τρ ισ δ ιά σ τα τες απεικονίσ εις (μ α κέτες), π αρουσιάζουν το ανάγ λ υ φ ο τ η ς π εριο χής, το ν π οτα μό Σ τρ υ μ ό να και τη ν εκ β ο λή το υ κα θώ ς και αποτύπω ση μιας βραχ ώ δ ο υ ς α κ τή ς από τη ν Ο λυμπ ιάδα Χ αλκιδικής. Οι απεικονίσ εις είναι χορηγία τ η ς Εγνατία Ο δ ό ς A.E. Ο εκθεσ ια κό ς χ ώ ρ ο ς υπ οσ τηρίζετα ι από αίθουσ α π ρ ο β ο λής χ ω ρ η τικ ό τη τα ς 20 α τόμ ω ν δίνοντα ς τη δ υ ν α τό τη τα σε μ εμ ο νω μ ένους επισ κέπ τες ή σε ο μ ά δ ες επισ κεπ τώ ν να π α ρ α κολουθήσ ουν σ χετική τα ινία δ ιά ρ κεια ς 25 λεπ τώ ν, για τη ν π α ράκτια ζώνη το υ Σ τρ υ μονικού Κόλπου, αλλά και να σ υζητήσ ουν με τη ν υπ εύθυνη το υ Κ έντρου, κ. Ελένη Μ ιχαλάτου, βιολόγο, επ ισ τημονική σ υ νερ γά τιδ α το υ ΕΚΒΥ, ειδ ικ ό τερ α θ έμ α τ α που κέντρισ α ν το εν δ ια φ έρ ο ν το υ ς. Α φ ίσ ες και έντυπ α για τη ν π αράκτια ζώνη κα θώ ς και για τη λ ειτο υ ρ γία το υ Κ έντρου, σ την ελληνική και α γγλική γλώ σσα, είναι διαθέσ ιμα σ το υ ς επ ισ κέπ τες. H είσ ο δ ο ς στο Κ έντρ ο Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς είναι δω ρεάν. Οι η μ έ ρ ε ς λ ειτο υ ρ γία ς το υ κέντρ ο υ είναι Τ ετά ρ τη έω ς και Π αρασκευή από τ ις 10:00 έω ς τ ις 14:00 κα τά τη χειμ ερ ινή π ερ ίο δο (Οκτώβ ρ ιος-μ ά ρ τιος) και Τ ετά ρ τη έω ς και Σ ά ββατο κα τά τη θερινή (Α π ρίλιος-σ επ τέμβρ ιος). Υπ άρχει δ υ ν α τό τη τα επ ίσ κεψ ης για ο ρ γα νω μ ένες ομάδες και τ ις υπ όλοιπ ες η μ έ ρ ε ς κατόπ ιν σ υνεννόησ ης μ ε τ η ν υπ εύθυνη το υ Κ έντρ ο υ στα τη λ έφ ω ν α και Ενημερωτική ταινία για τον Στρυμονικό Κόλπο Ταινία δ ιά ρ κεια ς 25 λεπ τώ ν για το ν Σ τρ υ μ ο νικό Κόλπο και το ν Κόλπο τ η ς Ιερισσού δ η μ ιο υ ρ γή θ η κε από το ΕΚΒΥ, με χ ρ η μ α το δ ό τη σ η τ η ς Ν ομαρχια κής Α υ το δ ιο ίκησ η ς Θ εσ σ α λονίκης και σ κηνοθεσία το υ κ. Α. Π απ αστεφ άνου, γνω σ τού από τη σειρά ο ικολογικώ ν ν το κ υ μ α ν τέρ το Υ γρ ό Σ το ιχ είο. H τα ινία έχ ει εκπ α ιδευτικό χ α ρ α κτή ρ α. Ε ξη γ εί τις φ υ σ ικές λ ειτο υ ρ γ ίε ς και τις α ξίες τ η ς π α ρ ά κτια ς ζώ νης. Π αρουσ ιάζει το ιστορικό π α ρ ελθόν τ η ς π ερ ιο χής σε σ υνδυασμό μ ε τ ις σ η μ ερ ινές ανθρώ π ινες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες, αλλά και το π λήθος ειδώ ν φ υ τώ ν και ζώων που φ ιλ ο ξενούντα ι σ την ξη ρ ά και τη θάλασσα. Οι υπ οβρύχ ιες εικ ό ν ες ανα δεικνύουν τη γ ο η τεία το υ Σ τρ υ μ ο νικο ύ Κόλπου, ο οπ οίος α π ο τελεί π όλο έ λ ξη ς για μ εγά λο αριθμό το υ ρ ισ τώ ν ετη - σίως, α π οκα λύπ τοντα ς το ν άγνω σ το βιόκοσμο που υπάρχει π έρα από τις π ο λύβουες αμμουδιές. Η επ ισ τημονική επ ιμέλεια α νήκει σ το ΕΚΒΥ, κα θώ ς επ ίσ ης και τ ο σ ενάριο, η κα θοδήγησ η τ η ς π α ραγω γής, η επ ιμέλεια τω ν υποβρύχιω ν λήψ εω ν, τα κείμενα, η α φ ήγησ η και η μουσική επ ιμέλεια. Η αξιοποίηση τ η ς τα ινία ς θα γίνει μέσω: το υ Κ έντρου Π λη ρ ο φ όρησ ης, τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν τ η ς Ν ομα ρχια κής Α υ τοδιοίκησ ης Θ εσ σ αλονίκης, τω ν π εριβαλλοντικώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν άλλω ν φ ο ρ έω ν και οργανισ μώ ν κα θώ ς επ ίσ ης και μέσω τω ν δραστη ρ ιο τή τω ν το υ ΕΚΒΥ.

5 Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας του πλανήτη και αποτελούν τον χώρο στον οποίο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε αρχικά η ζωή. Χαρακτηρίζονται από ποικιλία συνθηκών σε όλη την έκταση και το βάθος τους και φιλοξενούν πλήθος οργανισμών, από τα μικροσκοπικά βακτήρια έως τις μεγαλόσωμες φάλαινες. Οι κύριοι παράγοντες του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ρυθμίζουν τη χωροδιάταξη των οργανισμών είναι το ηλιακό φως, η θερμοκρασία, η αλατότητα, ο τύπος του πυθμένα, τα ρεύματα, η συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων στο νερό κ.ά. Μ εταξύ των οργανισμών αναπτύσσονται πολύπλοκες τροφικές σχέσεις διαμορφώνοντας τα τροφικά πλέγματα. Ανεμώνη, Φωτ. Αρχείο ΙΝΑΛΕ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

6 Οι θαλάσσιοι οργα νισ μοί χω ρίζοντα ι : A. Ανάλογα με το ν τρόπ ο δέσ μευσ ης τη ς ενέρ γ εια ς, σε α υτό τροφ ους και ετερ ό τρ ο φ ο υς. ΑΥΤΟ ΤΡΟ Φ Ο Ι - ΦΥΤΆ Μ έσω τ η ς φ ω το σ ύ νθ εσ η ς δ εσ μ εύ ο υ ν ηλιακή εν έρ γ εια και σ υ νθέτο υ ν από α π λές α νόργα νες ενώ σ εις, οργανική ύλη. ΕΤΕΡΟ ΤΡΟ Φ Ο Ι - ΖΩ Α Δ εν μπ ορούν να φ ω τοσ υ νθέσ ουν και χρησ ιμοπ οιούν έτο ιμ η οργανική ύλη για να ζήσουν. B. Ανάλογα με το ν χώ ρο όπου ζουν, σ ε π ελαγικούς και β ενθικο ύς. Οι π ελαγικοί οργα νισ μοί ζουν στη μάζα το υ νερ ο ύ και διακρίνονται σε: ΠΛΑΓΚΤΟ Φ υτικοί (φ υτοπ λα γκτό) και ζω ικοί (ζω οπ λαγκτό) ο ρ γ α νισ μοί που πλανώ νται π αθητικά στο νερ ό. Έ χουν αναπ τύξει μηχανισ μούς π ρ ο σ α ρ μ ο γής για να μπ ορούν να ζουν σε αιώ ρηση μέσ α στο νερ ό (ρύθμιση σ ω ματικώ ν υγρώ ν, μικρό σω ματικό μ έγ εθ ο ς, κα τα κρ ά τησ η σ ταγονιδίω ν λίπ ους κ.ά.). ΝΗΚΤΟ Ζω ικοί οργα νισ μοί μ ε ικα νό τη τα α υ τό νο μ η ς κίνησ ης μέσ α στο ν ερ ό (ψάρια, δελφ ίνια, χ ελ ώ ν ες κ.ά.). Οι β ενθικο ί οργα νισ μοί ζουν σ ε σ υνάφ εια με το ν π υθμένα και διακρίνονται σε: Ζ Ω Ο Β Ε Ν Θ Ο Σ Ζω ικοί οργα νισ μοί που ζουν μέσ α στο ίζημα (κοχύλια, σ κουλήκια), πάνω σ τον π υθμένα (αχινοί, κα βούρια κ.ά.) ή κο ντά σε α υ τό ν π.χ. γλώ σ σ ες, μπαρμπούνια. Α νά λογα με το μικροπ εριβάλλον το υ ς, έχ ο υ ν α να π τύ ξει δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ ο σ α ρ μ ο γές (μ ο ρ φ ο λογικ ές, η θ ο λ ο γ ικ ές κ.ά.). Φ ΥΤΟ ΒΕΝΘΟ Σ Φ υτικοί οργα νισ μοί που ζουν π ρ οσ κολλημένοι πάνω στο υπ όσ τρω μα (μα κροφ ύκη) ή αναπτύσ σουν ριζικό σ ύσ τημα μέσ α σ ε α υ τό (λιβάδια α νώ τερω ν φυτώ ν). Σ το ν θαλάσσιο π υθμένα δια μορφώ νοντα ι ζώ νες, στην κα θεμία από τις οπ οίες επ ικρατο ύ ν σ χετικά ο μ ο ιό μ ο ρ φ ες σ υνθήκες και ζουν σ υ γκεκρ ιμ ένες κα τη γ ο ρ ίες οργανισμώ ν. Οι ζώ νες α υ τέ ς από τη ν π αραλία π ρ ο ς τα μ εγ α λ ύ τερ α βάθη είναι: Υπερπαραλιακή ζώ νη: υγρ α ίνετα ι μόνον από τα σ ταγονίδια τω ν κυμάτω ν. Οι οργα νισ μοί που απ αντούν (μαυρόχρω μοι λειχ ή νες, κυ α νο φ ύκη και ορισ μένα γα σ τερ όπ οδα) είναι ικανοί να α ντιμετω π ίζουν τις μ εγ ά λ ες μ ετα β ο λ ές τη ς θερ μοκρ α σ ία ς, τ η ς α λ α τό τη τα ς και τη ν ενα λλα γή ξη ρ α σ ία ς - υγρασίας που χα ρ α κτη ρ ίζο υ ν τη ζώνη. Μ εσοπ αραλιακή ζώ νη : κα λύ π τετα ι και α π οκα λύπ τετα ι π εριοδικά από τη ν π αλίρροια ή το κύμα. Σ τη ζώνη αυτή απαντούν κυανοφύκη, ορισ μένα μα κροφ ύκη, γα σ τερ ό π ο δα, θυσανόποδα, π ετα λίδ ες, δίθυρα μαλάκια, πολύχαιτοι, ισόποδα και αμφίποδα. Υποπαραλιακη ζώ νη: κα λύπ τετα ι π άντα από ν ερ ό και το βάθος τ η ς στη Μ εσ όγειο δεν ξεπ ερ νά τα 40 μ έτρ α, δηλ. το μέγισ το βάθος π αρουσ ίας φ ω τόφ ιλω ν φ υκώ ν και α νώ τερω ν φυτώ ν. Σ ε βρα χώ δ ες υπ όσ τρω μα απ αντούν α νεμώ νες, αχινοί, σπόγγοι, κ.ά. και φ ω τό φ ιλα μα κροφ ύκη. Σ ε α μμώ δ ες υπ όσ τρω μα απ αντούν π ολύχαιτοι, κα ρκινοειδή, α σ τερ ίες και εκ τετα μ έν α λιβάδια α νώ τερω ν φυτώ ν. Περιπ αραλιακή ζώ νη: το κα τώ τερ ο όριό τ η ς είναι το μέγισ το βάθος όπου υπ άρχουν φ ύκη, π ρ οσ α ρμοσ μένα σε σ υ νθήκες χ α μ η λή ς ακτινοβολία ς, γνω σ τά ω ς σκιόφιλα. Η π ανίδα π εριλα μβάνει σ π όγγους, κοράλλια, ασκίδια, κα βούρια, δίθυρα μαλάκια, τρ η μ α το φ ό ρ α κ.ά. Το μέγισ το βάθος τ η ς ζώ νης στη Μ εσ όγειο είναι τα 120 μέτρ α. Οι παραπάνω ζώ νες σ υ γκρ ο το ύ ν το λ εγ ό μ εν ο φ υτικό σ ύ σ τημα, ενώ α κολο υ θ ο ύ ν η β αθύαλη, αβυσ σ αία και α δ α ία ζώνη που σ υ γκρ ο το ύ ν το α φ υτικό σ ύσ τημα, λόγω ελ λ είψ εω ς φ ω τός, όπου ζουν ζω ικοί οργα νισ μοί που έχ ο υ ν α να π τύ ξει ιδ ια ίτερ ο υ ς π ροσ α ρ μ ο σ τικο ύ ς μηχανισ μούς. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 α ίτερ ο γνώ ρισ μά το υ ς είναι η δομή το υ κυ ττα ρ ικο ύ το ιχ ώ ματο ς. Ο ρισ μένα είδη συχνά εμ φ α νίζο υ ν π ληθυσ μιακές εξά ρ σ εις, χρ ω μ α τίζο ντα ς το θαλασσινό ν ερ ό (άνθιση το υ νερ ο ύ, ε ρ υ θ ρ ές π α λίρροιες). Ο ρισ μένα δινοφ ύκη π α ρά γο υ ν τ ο ξίν ες, που μπ ορεί να κ α τα λ ή ξο υ ν σ τον άνθρω πο με τη ν κατανάλω σ η οσ τρακοειδώ ν. Κόκκινο κοράλι, Φωτ. Αρχείο ΙΝΑΛΕ TA Φ ΥΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Σ το θαλάσσιο π εριβάλλον τ α φ υ τά παίζουν σ ημαντικό ρόλο, γ ια τί α π ο τελο ύ ν τη βάση τω ν τρ ο φ ικ ώ ν π λεγμάτω ν, σ υμβάλλουν σ την οξυγόνω σ η τω ν π αράκτιω ν νερ ώ ν και π ρ ο σ φ έρ ο υ ν κα τα φ ύ γιο και θ έσ εις α να π α ραγω γής σε π ολλ ο ύ ς ζω ικούς οργανισ μούς. Τα θαλάσσια φ υ τά δια κρίνοντα ι σ ε δύο μ εγ ά λ ες κα τη γ ο ρ ίες, τα φύκη και τα α γγειόσ π ερμα: A. ΦΥΚΗ Μ εγά λη φ υτική ομάδα που π εριλα μβάνει εξελικ τικ ά κ α τώ τερ ο υ ς οργα νισ μούς. Δ ιαχω ρίζονται στα μικροφ ύκη και στα μακροφ ύκη. Μ ικροφ ύκη η Φυτοπλαγκτό Μ ικροσκοπικά μ ο νοκύττα ρ α φ ύκη που ζουν σ ε αιώ ρηση μέσ α σ το ν ερ ό και μ ετα φ έρ ο ν τα ι π αθητικά από τα κύ μ α τα και τα ρ εύ μ α τα. Α ρ κ ετά είδη σ χηματίζουν αποικίες και π ολλά φ έρ ο υ ν μαστίγια. Ζουν στα α νώ τερ α σ τρώ ματα, μέχρι ε κ ε ί που η α κτινοβολία είναι α ρ κ ετή για να μπορούν να φ ω τοσ υ νθέτουν. Σ τα π α ράκτια νερά, μ εγά λο μ έρ ο ς το υ φ υ το π λα γκτο ύ α π ο τελο ύ ν τ α δ ιά το μ α και τ α δινοφ ύκη. Ιδι Μ ακροφ ύκη Π ο λυ κύ ττα ρ α φ ύκη, τα π ερ ισ σ ότερ α από τα οποία ζουν π ροσ κο λλημένα σ τον π υθμένα. Α ν και δ εν έχ ο υ ν τη γνω σ τή δομή τω ν φ υ τώ ν (ρίζες, φ ύλλα, κ.ά.), παρουσ ιάζουν μ εγά λη π οικιλομορφ ία. Το μ έγ εθ ο ς τ ο υ ς π οικίλλει, και δια κρίνουμε είδη με μορφ ή μικροσκοπικώ ν νημα τίω ν και είδη που μπ ορεί να φ θά νουν έω ς και δύο μέτρα. Σ χηματίζουν χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ές φ υ το κοινω νίες σε κά θ ε ζώνη (υπερ-, μεσο-, υποπαραλιακή), όπω ς α υ τέ ς το υ φ α ιο φ ύ κο υ ς C ystoseira (μικροί κ α φ ετί θάμνοι), οι οπ οίες φ ιλοξενούν μ εγά λο α ριθμό οργανισμώ ν. Στη Μ εσ όγειο α να φ έροντα ι περίπ ου 1000 είδη μακροφ υκώ ν ε κ τω ν οποίων περίπου 500 είδη έχ ο υ ν κα τα γ ρ α φ εί στις ελ λ η ν ικ ές θάλασσες. Τα μακρ οφ ύκη χω ρίζοντα ι σ ε τ ρ ε ις μ εγ ά λ ες κα τη γ ο ρίες: α) Χ λω ροφύκη: έχ ο υ ν πράσινο χρώ μα, που ο φ είλετα ι στις φ ω το σ υ νθ ετικές χ ρ ω σ τικές (χ λω ρ ο φ ύ λλες a και b). Το πιο κοινό είδ ο ς είναι το μαρούλι τ η ς θάλασ σ ας (Ulva spp.), που συχνά π α ρουσ ιά ζετα ι ά φ θονο σε ρυπ ασ μένους κόλπ ους. β) Φ αιο φ ύκη: το κα φ εκίτρ ινο χρώ μα το υ ς ο φ είλετα ι στη σύνθεση τω ν χρω σ τικώ ν το υ ς (κυρίω ς σ τις ξα νθο φ ύλλ ε ς και τα κα ροτένια ). Οι χ α ρ α κτη ρ ισ τικοί θάμνοι το υ γ έν ο υ ς Cystoseira εκπ ροσ ω π ούνται στη Μ εσ όγειο μ ε 40 ΑΜΦΙΒΙΟΝ J 4 Νΐ 7 ί

8 L Λιβάδι Ποσειδωνίας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ π ερίπ ου είδη, τα π ερ ισ σ ότερ α από τα οποία είναι εν δ η μ ι κά. Π ολλά π α ράγω γα τω ν φ α ιοφ υκώ ν α π ο τελο ύ ν σ υσ τατικά τρ ο φ ίμ ω ν, φ α ρμάκω ν και καλλυντικώ ν. γ) Ροδοφ ύκη: Οι φ ω το χρ ω σ τικές φ υ κο ερ υ θ ρ ίνη και φ υκοκυανίνη είναι υπ εύθυνες για τ ο κόκκινο χρώ μ α τω ν εντυπ ω σ ιακώ ν ειδώ ν τ η ς ο μ ά δ α ς α υ τή ς, α λλά και για τη ν ικα νό τη τά τ ο υ ς να αναπ τύσ σονται σε μ εγά λα βάθη ή σπήλαια. Ο ρισ μένα π α ράγω γά το υ ς (άγαρ, κα ρ α γενά νες) χ ρ η σ ιμοπ οιούνται στη βιομηχανία τρ ο φ ίμ ω ν, φ α ρμάκω ν και καλλυντικώ ν, στη μικροβιολογία, ενώ κάποια είδη α π ο τελο ύ ν βασική τρ ο φ ή κυρίω ς σ ε χ ώ ρ ες τ η ς Ά να τολής. B. Α ΓΓΕ ΙΟ ΣΠ Ε Ρ Μ Α < Φ Α Ν Ε Ρ Ο ΓΑ Μ Α (Α ΝΩ ΤΕΡΑ ΦΥΤΑ) Π ρ ο έρ χοντα ι από χερ σ α ίο υ ς π ρ ογόνους, που επ έσ τρ ε ψαν σ το θαλάσσιο π εριβάλλον εδώ και 200 εκ α το μ μ ύ ρ ια χρόνια. Δ ια θ έτο υ ν ρίζες, φ ύλλα, άνθη, κα ρπ ούς, όπω ς τα φ υ τά τη ς ξη ρ ά ς. Τα π ερ ισ σ ό τερ α είδη σ χημα τίζουν λιβάδια σε αμμώ δη π υθμένα. Σ τις ελ λ η ν ικ ές α κ τές απ αντούν 5 είδη. Το πιο σ ημαντικό είδ ο ς στη Μ εσ όγειο είναι το ενδ η μ ι κό είδ ο ς P osidonia oceanica (π οσειδω νία) το οποίο σχημ α τίζει εκ τετα μ έν α λιβάδια τ α οποία α π ο τελο ύ ν τύ π ο οικοτό π ο υ π ρ ο τερ α ιό τη τα ς το υ Π α ρ α ρ τή μ α το ς Ι τ η ς Ο δηγία ς 92/43/ΕΟ Κ. Τα λιβάδια τ η ς π οσ ειδω νία ς (φ υκιά δες) αναπ τύσ σ ονται σε β υθούς με χονδρή ή λεπ τό κοκκη άμμο, σε βάθη 1-40 μέτρα, σε κα θα ρά και διαυγή νερά. Συνισ τούν το π λέον π αραγω γικό π α ράκτιο οικοσ ύσ τημα τ η ς Μ εσ ογείου γι' α υ τό και χα ρ α κτη ρ ίζο ντα ι ω ς τα δάση τη ς θάλασ σας. Τα ιδια ίτερ α γνω ρίσ ματά το υ ο φ είλο ντα ι στη μεγά λη φ υλλική επ ιφ άνεια (τα φ ύλλα φ θάνουν το ένα μ έτρ ο ) και σ τον τρ ό π ο π ολλαπ λασιασμού με οριζόντια και κα τα κόρ υ- φ α ριζώ μα τα που σ χημα τίζουν ένα π ολύπ λοκο δικτυω τό π λέγμα. Τα λιβά δια π α ρ ά γουν 10 λ ίτρ α ο ξυ γ ό νο ανά τετρ α γ ω ν ικ ό μ έτρ ο ανά η μ έρ α και 20 τό ν ο υ ς ξη ρ ή οργα νική ύλη ανά εκ τά ρ ιο το έτο ς. Σ υ μ β ά λλουν στη σ τα θερ οπ οίηση το υ ιζή μ α το ς π ρ ο σ τα τεύ ο ντα ς από τη διάβρω σ η τις π α ρ ά κτιες π ερ ιο χ ές και δ η μ ιο υ ρ γούν π ολυά ριθμα μικροενδ ια ιτή μ α τα για π ερ ισ σ ό τερ α από 500 είδη ασπονδύλω ν και σ πονδυλω τώ ν. Τα λιβάδια τω ν α γγειοσ π έρμω ν α π ο τελο ύ ν τό π ο υ ς τρ ο φ ο λη ψ ία ς, π ρ ο φ ύ λ α ξη ς και α ναπ αραγω γής για π ολλ ο ύ ς ζω ικούς οργα νισ μούς, ενώ α ρ κ ετά φ ύκη τα χρησ ιμοπ οιούν ω ς υπ όσ τρω μα για να π ροσ κολληθούν. Π ολλά είδη ψαριών, ιδ ια ίτερ η ς εμ π ο ρ ική ς α ξία ς (π ρώ της π ο ιό τη τα ς όπω ς χ α ρ α κτη ρ ίζο ντα ι από το υ ς ειδικούς), π ερ νούν ένα μ έρ ο ς το υ βιολογικού το υ ς κύκλου στα π εδία αυτά. Κατά τη ν τελ ευ τα ία δ εκ α ετία, τα λιβάδια τ η ς π οσ ειδω νίας σε α ρ κ ε τέ ς π α ρ ά κ τιες π ερ ιο χ ές τ η ς Μ εσ ογείου βρίσ κονται σ ε κα τάστασ η υπ οχώ ρησης, εξα ιτία ς τω ν εντεινό - μενω ν ανθρώ πινω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν σ τις α κ τές αλλά και σ την ενδοχώ ρα. H απόθεσ η α νεπ εξέρ γα σ τω ν αστικώ ν λυμά τω ν, ο ανθρω π ογενής ευ τρ ο φ ισ μ ό ς, η κα τα σ κευή ποικίλω ν λιμενικώ ν έργω ν, η χρήσ η ορισ μένω ν α λιευτικώ ν μεθόδω ν (σ υρόμενα δίχτυα) α π ο τελο ύ ν το υ ς κυ ρ ιό τερ ο υ ς π α ρ ά γο ντες υπ οβάθμισ ης και κα τα σ τρ ο φ ή ς τω ν λιβαδιώ ν αυτώ ν. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

9 Παράκτιο δάσος στη Στροφυλιά, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον Το ά ρ θ ρ ο 8 τη ς Ο δ ηγία ς 92/43 π ροβλέπ ει τη σ υ γχρηματο δ ό τη σ η τω ν α π α ιτούμενω ν δράσ εω ν για τη διαχείριση τω ν π εριοχώ ν το υ Δ ικτύ ου N atura Έ ω ς τώ ρ α το π ρ ό γρ α μ μ α LIFE α π ο τελεί το κύριο μέσο χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς στο επ ίπ εδο τ η ς Ευρω παϊκής Επ ιτροπ ής και α π έδ ειξε ότι α π ο τελ εί ένα ν κα λό κα τα λύτη για τ η ν έν α ρ ξη έργω ν. Το LIFE μπ ορεί να ε ξ α σφαλίσει πισ τώ σ εις για α γο ρ ά γ η ς η οποία δ εν έχ ει μ εγά λη οικονομική αξία (λιβάδια, υπ οβαθμισ μένα δάση κ.λπ.). Δ εν έχ ει όμω ς τη δ υ ν α τό τη τα να χρ η μ α το δ ο τή σ ει μακροχρόνια έρ γ α και για τ ο ν λό γο α υ τό ν απαιτο ύ ντα ι ά λ λ ες π η γ ές που να π ροβλέπ ου ν πιο μ α κρ ο π ρ ό θ εσ μ ες χ ρ η μ α το δ ο τή σ εις. Π ολλά άλλα χ ρ η μ α το δ ο τικ ά μέσ α τ η ς Ευρω παϊκής Επ ιτροπ ής μπορούν επ ίσ ης να σ υμβάλλουν στη σ τή ρ ιξη έρ γ ω ν δια χείρ ισ ης σε π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές, π α ρόλο που το αρχικό το υ ς α ντικείμενο δ εν είναι η δια τήρησ η το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Οι δ υ ν α τό τη τες τω ν μέσω ν αυτώ ν συχνά δ εν α ξιοπ οιούντα ι επ αρκώ ς. Τα κρ ά τη μέλη, ανάμεσ α σ τα οποία και η χώ ρα μας, έχ ο υ ν κάνει πολύ λίγα βήματα ώ σ τε να εκτιμ ή σ ο υ ν τ ις α π α ιτο ύ μ ενες π ρ ό σ θ ετες δαπ άνες για τη ν εφ α ρ μ ο γ ή το υ Δ ικτύ ου N atura 2000, ειδικά σύμφω να με τ ο ά ρθρο 8 τ η ς Ο δ ηγία ς 92/43. Π ερισ σ ότερη α π ο δ ο τικό τη τα μπορ εί να επ ιτευ χ θ εί μ ε τ ο ν σ υντονισ μό δράσ εω ν που χ ρ η μ α το δ ο το ύ ντα ι από διά φ ορα χ ρ η μ α το δ ο τικ ά μέσ α όπως το LIFE, ο α γρ ο π ερ ιβ α λλοντικό ς Κανονισμός 2078/92 και τα Δ ια ρθρω τικά Ταμεία. Ιδιω τικές π ρ ω το β ο υ λίες και το π ικ ές π η γ ές χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς β οηθούν ώ σ τε να α υ ξη θ εί η ενημέρ ω σ η και να σ υμπ ληρω θούν τ α εθνικά μέσ α χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς. Τα π α ρ α γόμενα π ροϊό ντα τη ς π ερ ιο χής μπ ορούν να κερδίσ ουν μ εγα λ ύ τερ η α ξία σε σ υνδυασμό μ ε το σ ύσ τημα τ η ς φ ιλικής π ρ ο ς το π ερ ι βάλλον π α ρ α γω γής (οργανική ή βιολογική γεω ργία ). Βασ ικός μ α κρ ο π ρ ό θ εσ μ ο ς σκοπός όμω ς π ρέπ ει να είναι η εξα σ φ ά λισ η τ η ς α υ το χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς όπω ς συμβαίνει με το ν Εθνικό Δ ρ υ μ ό τ η ς Σαμαριάς.

10 Γ Έργα συγχρηματοδοτούμενα από το L I F E -Φάση στην Ελλάδα το 1 998* Εφαρμογή Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στο νότιο τμήμα του κόλπου της Κυπαρισσίας Π εριγραφ ή: Το έρ γ ο π ρα γματοπ οιείτα ι σ την π α ρά κτια ζώ νη στο νό τιο τμ ή μ α το υ κόλπ ου τ η ς Κυπαρισσίας σ την Π ελοπ όννησ ο. H π εριοχή α π οτελεί, μ ετά τη Ζάκυνθο, τη δ εύ τερ η σ η μ α ντικό τερ η π εριοχή ανα π α ραγω γής τ η ς θα λά σ σ ιας χ ελώ να ς Caretta caretta, στη Μ εσ ό γειο (μ ετρ ή θ η κ α ν 700 φ ω λιές κα τά τη ν αναπ αραγω γική π ερίοδο). H σ ο β α ρ ό τερ η απειλή για τη θαλάσσια χ ελ ώ να είναι η π αράνομη οικοδόμησ η το υ ρ ισ τικώ ν εγκα τα σ τά σ εω ν στα φ υσικά ενδια ιτή μ α τά τη ς. Απειλή επ ίσ ης για τα αυγά τ η ς α π ο τελο ύ ν τα άγρια ζώ α και ορισ μ ένες ανθρώ π ινες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες, όπ ω ς π.χ. τ ο ψ ά ρ εμα με δίχτυα. Στόχοι του έργου: Να θέσ ει τ ις βάσεις για τη ν απ οκατάσ ταση τω ν αμμοθινικώ ν ενδ ια ιτη μ ά τω ν και να α π οτρ έψ ει τη ν π ερ α ιτέρ ω υποβάθμισή το υ ς. Α ναμενόμενα απ οτελέσματα: Μ ε τ ο έρ γ ο α υ τό θα ενισ χυθεί ο π ληθυσ μός τ η ς Caretta caretta και τω ν φυσ ικώ ν ενδια ιτη μ ά τω ν τ η ς ενώ α να μ ένετα ι να π ροκύψ ει η σ χετική α π α ραίτητη νομοθεσ ία για τη ν π ροσ τασ ία το υ είδ ο υ ς και τω ν αμμοθινικώ ν οικοσ υσ τημάτω ν. Α νάδοχος: Σ ύ λ λ ο γ ο ς Π ροσ τα σ ία ς Θ αλάσ σ ιας Χ ελώ να ς και Υ π ουργείο Γ εω ρ γ ία ς Δ ιάρκεια: 4/ /2001 Διατήρηση του γυπαετού Gypaetus barbatus στην Ελλάδα Π εριγραφ ή: Σ τη ν Ε λλάδα ζουν περίπ ου 14 ζευ γά ρ ια γυ π α ετώ ν (Gypaetus barbatus) και α π ο τελο ύ ν το ν τρ ίτο μ εγ α λ ύ τερ ο π ληθυσ μό στην Ευρώ πη και το ν μοναδικό στα Βαλκάνια. Τα π ερ ισ σ ό τερ α ά το μ α ζουν σ την Κ ρήτη. Ελάχιστα είναι διασ κορπ ισ μένα στη Σ τερ εά Ελλάδα, τη Θ εσσαλία, τη ν Ή π ειρ ο και στη Μ ακεδονία. Το έρ γ ο π εριλα μβάνει κα τά ρ γησ η δασικώ ν δρόμω ν, ειδ ικ ές τα ΐσ τρ ες, π α ρακολούθησ η τω ν ενδ ια ιτη μ ά τω ν το υ είδ ο υ ς, ήπιων τρ όπ ω ν κα τα π ο λέμ η σ η ς τω ν παρασ ίτω ν τω ν μελισσών, κα θώ ς επ ίσ ης και τη ν απασ χόλησ η εκπ α ιδευμένω ν φ υλάκω ν, κ.λπ. Στόχοι του έργου: H προσ τασία το υ γυπ α ετο ύ σ την Ελλάδα. Α ναμενόμενα απ οτελέσματα: H δράση θα οδηγή σ ει στην υιοθέτησ η ν ο μ ο θ εσ ία ς για τη ν π ροσ τασία το υ γυπ α ετο ύ και τω ν ενδ ια ιτη μ ά τω ν το υ και στην εφ α ρ μ ο γ ή διαχειρισ τικώ ν μέτρω ν. Τ έλος, θα εκ τιμ η θ ο ύ ν οι ανα π α ραγω γικές ικ α ν ό τη τες τω ν α τόμω ν και η δ υ ν α τό τη τα φ υσ ικής α ύ ξη σ η ς το υ π ληθυσ μού. Α νάδοχος: Μ ουσ είο Φ υσ ικής Ισ τορία ς τ η ς Κ ρ ή τη ς και Ε λληνική Ο ρνιθολογική Ε ταιρεία Δ ιάρκεια: 10/ /2001 *Ο ι π ερ ιγ ρ α φ ές τω ν έρ γω ν π αρουσ ιάζονται όπως δόθηκα ν από το υ ς α να δόχους το υ ς 0. ΐ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

11 Μέτρα Διατήρησης του Φοινικοδάσους του Βάι Π εριγραφή: Το φ οινικόδασ ος το υ Βάι σ την Α να τολική Κ ρήτη σ υνολικής έκ τα σ η ς 20 εκτα ρ ίω ν π εριλα μβάνει 12 εκ τά ρ ια το υ α π ειλούμενου ενδημικού είδ ο υ ς φ οίνικα το υ Θ εό φ ρ α σ το υ P hoenix theophrasti, και για τ ο ν λό γο αυτό έχ ει π ρ ο τα θ εί για έν τα ξη σ το Δ ίκτυ ο ΝATURA Μ ολονότι το δάσος είναι χα ρ α κτη ρ ισ μ ένο ως αισθητικό, π ρ ο σ τα τεύ ετα ι από τη Σύμβασ η τ η ς Β α ρ κελώ νης και είναι Π εριοχή Ειδικής Π ροσ τα σ ία ς για τ α Π ουλιά, η έκτα σ η που κα τα λα μβάνει ο φ οίνικας από το 1957 έχ ει μειω θεί από 300 εκ τά ρ ια σ ε 20 μόλις εκτά ρ ια. Η μείω ση αυτή ο φ είλ ετα ι κυρίω ς σ τις α γ ρ ο τικ ές δραστη ρ ιό τ η τ ε ς σ την ευ ρ ύ τερ η π εριοχή το υ δάσ ους. Το έρ γ ο π ροβλέπ ει τη ν α γο ρ ά γ η ς και φ ύ τευ σ η νέω ν δένδρω ν, τη ν ο λ ο κληρω μένη διαχείριση το υ υπ ά ρχοντος δά σ ους και τω ν νέω ν εκτά σ εω ν που θα π ροκύψ ουν και π α ράλληλα τη ρύθμιση τω ν το υ ρ ισ τικώ ν δ ρ α σ τηριοτήτω ν. Επίσης π ρ οβλέπ οντα ι δρά σ εις ενημέρ ω σ η ς και ευαισ θ ητοπ οίησ ης το υ κοινού για τ ις α ξίες το υ φ οινικόδα σ ους και τη ν ανάγκη π ροσ τασίας του. Στόχοι του έρ γ ο υ : Η δια τήρησ η και επ έκτα σ η το υ φ οινικόδα σ ους κα θώ ς και ο π ροσ διορισ μός και η αντιμετώ π ισ η τω ν απειλώ ν που υφίσταται. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Σ. Κυπαρίσης Α ναμενόμενα απ οτελέσματα: Το έρ γ ο π ρ όκειτα ι να μειώ σει ή α κόμα και να εξα φ α νίσ ει το υ ς α ρ νη τικο ύ ς π α ρ ά γο ντες που επ η ρ εά ζο υ ν το δάσ ος. Επιπλέον, α να μ ένετα ι η α ύξησ η τ η ς έκ τα σ η ς το υ φ οινικόδα σ ους από 20 σε 38 εκ τά ρια. Οι το υ ρ ισ τικ ές δρασ τη ρ ιό τη τες θα εντα χ θ ο ύ ν σε κα θ εσ τώ ς ελ έγ χ ο υ και θα ενισ χυθού ν οι το π ικ ές α ρ χ ές στην προσ τασ ία και δια τήρησ η το υ φ οινικόδασ ους. Α νάδοχος: Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπ ω ν Δ ιάρκεια: 1/ /2001 Μέτρα διατήρησης του κινδυνεύοντος ψαριού Ladigesocypris ghigii (Γκιζάνι) Π εριγραφή: Το γκιζάνι είναι ένα μικρό ψάρι που ζει μόνο σε μ ερ ικά ρ έμ α τα τη ς Ρ όδου. Είναι ένα από τα απ ειλούμενα είδη τ η ς Ευρώ πης και έχ ει συμπερ ιληφ θ εί στο Π α ρ ά ρ τη μ α ίί τ η ς Ο δ ηγία ς 92/43/Ε Ο Κ ω ς είδ ο ς π ρ ο τερ α ιό τη τα ς. Η β α σ ικότερη απειλή για το είδ ο ς είναι η υποβάθμιση τω ν ενδια ιτη μ ά τω ν το υ κυρίω ς λόγω τω ν ανθρώ πινω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν όπως η χρήσ η το υ νερ ο ύ τω ν ρ εμ ά τω ν π ρ ο ς άρδευσ η, η ρύπανση και η εκτρ ο π ή τω ν ρεμάτω ν κα θώ ς και η εισ αγω γή α νταγω νισ τικώ ν ειδώ ν. Απειλή για το είδ ο ς α π ο τελεί επ ίσ ης και η μείω ση τ η ς γ εν ετικ ή ς το υ π οικιλότητα ς. Στόχοι του έργου: α) η δημιο υ ρ γία δύο ενδια ιτη μ ά τω ν κα τά λληλω ν για το είδ ο ς, όπου δ εν θα επ η ρ εά ζετα ι από ανθρώ π ινες επ εμ β ά σ εις και αλλοιώ σεις, β) η εξα σ φ ά λισ η γ εν ετικ ή ς π ο ικιλό τη τα ς με τεχ ν η τή γονιμοπ οίησ η, γ) η α ύ ξη ση τ η ς δραστηριοπ οίησ ης τω ν τοπ ικώ ν αρχώ ν και τ η ς ευαισ θ ητοπ οίησ ης το υ κοινού για τη δια τήρησ η το υ είδ ο υ ς και τω ν ενδια ιτη μ ά τω ν του. Α ναμενόμενα απ οτελέσματα: Ε κτό ς από τη ν ενδυνάμω σ η το υ π ληθυσ μού το υ είδ ο υ ς και τ η ς δ ια τή ρ η σ η ς τω ν ενδ ια ιτη μ ά τω ν το υ θα δ η μ ιο υ ρ γη θ ο ύ ν δύο Κ έντρ α Ε νημέρω σ ης και θα εκτυ π ω θ εί π ληροφ ορια κό υλικό. Α νάδοχος: Ελληνικό Κ έντρο Θ αλασσίω ν Ε ρευνώ ν και Α να π τυξια κή Ε ταιρεία Δ ω δεκανήσ ου Δ ιάρκεια: 2 / /2002

12 Γ Κατευθύνσεις για τον Σχεδίασμά Έργων Κατάρτισης σε θέματα Υγροτόπων Κατάρτιση (training) συνήθω ς ορίζετα ι η μετά δοση γνώ σεω ν και η ανάπτυξη δεξιοτήτω ν μιας ομάδ α ς ανθρώπω ν σ ε π ερ ιο ρ ισ μ ένο αντικείμενο μέσω εν ό ς ειδικά δια μορφ ω μένου π ρογρά μ μα τος ομιλιών, επ ιδείξεω ν και ασκήσεω ν. H κατάρτιση μπ ο ρ εί να π ροσ φ έρ ε- ται από συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. AEI, TEI) μέσω ειδικώ ν π ρογραμμάτω ν ή συνηθέ- σ τερ α και από ά λλους κρατικούς ή ιδιω τικούς φ ο ρ είς (π.χ. Υ π ηρεσία Γεω ργικώ ν Εφαρμογώ ν, Ε ρευνητικά Ιδρύματα, Γενική Γρα μμα τεία Ν έας Γενιάς) ή από ευ ρ ύ τερ η συνεργασία φ ορέω ν. Με τον όρο εκπαίδευση (education) εννο ο ύμε τη μετά δοση γνώ σεω ν και ανάπτυξη δ εξ ιο τήτω ν σ ε ευ ρ ύ τερ α αντικείμενα που δ ιεν ερ γείτα ι από συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. Μ έσ ες Τ εχνικές Σ χολές, ΑΕΙ, ΤΕΙ) μέσα από γενικό τερ α και ολοκληρω μένα π ρογρά μμα τα σπουδών. Ο ό ρ ο ς ενημέρω σ η α να φ έρ ε ται στη μετάδοση π ληροφ οριώ ν από μεγάλο εύ ρ ο ς φ ο ρέω ν π ρ ο ς ευ ρ ύ τα τες κοινω νικές ο μ ά δ ες ή και όλον τον π ληθυσμό. Είναι φ α νερό όμω ς ότι οι τ ρ ε ις ανω τέρω δ ιερ γ α σ ίες επικαλύπτονται σ ε μεγά λο βαθμό. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ H κα τά ρτισ η (στην α ειφ ορική διαχείρισ η τω ν υγροτόπ ω ν) εκείνω ν που δια χειρ ίζοντα ι ή που χρησ ιμοπ οιούν τις α ξίες τω ν υγροτόπ ω ν ή και εκ είνω ν που π αίρνουν τ ις α π οφ άσεις για τα υγροτοπ ικά θέμ α τα, έχ ει αποδειχ θ εί ότι είναι ένα από τα π ολλά αποτελ εσ μ α τικ ά μέσ α που π ρ οω θούν τη δια τήρησ η. H κα τά ρτισ η μπ ορεί να έχ ει π ροληπ τικό ή και θ ερ α π ευτικό χ α ρ α κτή ρ α, να α φ ο ρ ά ένα π ολύ ειδικό θ έμ α ή ομάδα θεμάτω ν. Ό μ ω ς για να είναι α π ο τελεσ μ α τική π ρέπ ει να σ χεδιά ζετα ι και να εφ α ρ μ ό ζετα ι μέσω ειδ ικής διαδικασ ίας ή μηχα νισ μούς. Σκοπ ός το υ άρθρου α υ το ύ είναι να π ερ ιγρ ά ψ ει π ολύ π εριληπ τικά τη διαδικασία που σ υνιστάται και α κολουθείτα ι σ τα έρ γ α κα τά ρ τισ η ς που α νήκουν σ τον τύ π ο τ η ς ζή τη σ η ς, δηλα δή στα έρ γ α τ α οποία βασίζονται σ τον εντοπ ισ μό τω ν α ναγκώ ν για κα τάρτισ η. Ω ς π α ρ ά δ ειγμ α α ν τικ ειμ έ Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / B. Ψαλλιδάς νου κα τά ρ τισ η ς π α ίρνετα ι η α ειφ ο ρ ι κή διαχείριση εν ό ς υγροτόπ ου α λλά η διαδικασία έχ ει εφ α ρ μ ο γ ή για π λήθος άλλω ν αντικειμένω ν. Ο Μ Η Χ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ Τ Η Σ Κ Α ΤΑ ΡΤΙΣΗ Σ Ο μηχανισ μός α υ τό ς π ερ ιλα μ β ά νει π έν τε στάδια: ανάλυση, σ ύνταξη, π ρογραμμα τισ μό, δ ιεξα γω γή και αξιολόγη σ η. Ανάλυση H ανάλυση είναι το π ρώ το και κρ ισ ιμ ό τερ ο σ τάδιο. Μ έσω α υ τή ς αναγνω ρίζονται οι συνισ τώ σ ες εκ είν ες τ η ς διαχείρισ ης τω ν υγροτόπ ω ν σ τις οπ οίες μπ ορεί να έχ ει α π οτελεσ μ α τικό τη τα η κα τάρτισ η. Σ το σ τάδιο α υτό π ρέπ ει να λα μ β ά νο ντα ι υπόψη τα ακόλουθα: π ο ιες είναι οι α ξίες το υ υ γ ρ ο τό που και τα φυσ ικά το υ γνω ρίσ μα τα ; ποια είναι η α λληλεπ ίδραση το υ υγρ οτόπ ου με τη λεκά νη ψ % U &. - Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Ν

13 Πορφυροτσικνιάς, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Θ. Ιακωβίδης α π ο ρ ρ ο ή ς το υ και το ευ ρ ύ τερ ο π εριβάλλον; π ο ιες είναι οι δ υ ν α τό τη τες αειφ ο ρ ικ ή ς α νά π τυ ξη ς που π α ρέχει και π οιες οι α π ειλές που α ντιμ ε τω πίζει; ποιοι είναι οι άνθρω ποι που ε λ έ γ χ ο υ ν το π αρόν και το μ έλλον το υ υγροτόπ ου, και από α υ το ύ ς, ποιοι θα είχαν πρόσ βαση σε κα τά ρτισ η και ποιοι θα ή τα ν σε θέση να εφ α ρ μ ό σ ο υ ν α π ο τελεσ μ α τικό τερ α α υτά τα οποία θα διδαχθούν; σ χημα τίζουν οι άνθρω ποι α υ το ί μία ομάδα που να είναι α ρ κ ετά μ εγά λη ώ σ τε να δικα ιολογ ε ί τη ν εφ α ρ μ ο γ ή έρ γω ν κ α τά ρ τισης; ποια είναι η ζήτησ η από α υ το ύ ς το υ ς ανθρώ π ους για κα τάρτισ η; είναι η έκφ ρ α σ η τ η ς α νά γκης για κα τά ρτισ η σαφής; είναι σύμφω νη με το υ ς σ κοπ ούς το υ φ ο ρ έα κα τά ρτισ ης; H ανάγκη σ ε κ α τά ρ τισ η μ π ορεί να ο ρ ισ θ εί ως η δ ια φ ο ρ ά που υπάρχει μ ετα ξύ τω ν απαιτούμ ενω ν δ εξιο τή τω ν και τω ν δ εξιο τή τω ν που υπ άρχουν σ την π ραγμ ατικότητα. Έ τσι, η εκτίμησ η τω ν αναγκώ ν για κα τά ρτισ η π ρ ο ϋ π ο θ έτει ότι είναι δ υ να τό ν να π ροσ διορισ τούν οι δ ε ξιό τ η τ ε ς το υ κά θ ε α τό μ ο υ και κυρίω ς ότι υπάρχει μια σ α φ ής εικόνα για το π οιες είναι οι α π α ιτο ύ μ ενες δ εξιό τη - τ έ ς το υ. Για το υ ς α νθρώ π ους που μας ενδια φ έρ ο υ ν, κα θώ ς α υ το ί π ρ ο έρ χοντα ι από π ο λλούς χώ ρ ο υ ς και συχνά έχ ο υ ν σ ύνθετη εργασ ία, συχνά δ εν υπάρχει σ α φ ής εικόνα τω ν απαιτο ύ μ εν ω ν προσ όντω ν. Είναι λοιπ όν α π α ραίτητο η εικόνα αυτή να προσδιορισ θεί για κά θε ομά δα-σ τόχο τη ς κα τά ρτισ ης, σε σχέση με το υ ς σκοπ ούς κα τά ρ τισ η ς που έχ ο υ ν τεθ εί. Τα σ τοιχεία που π ρέπ ει να εξετα σ θ ο ύ ν είναι: οι επ ισ τη μ ο νικές γνώ σ εις, η τεχνογνω σ ία,

14 Γ η σ υμπ εριφ ορά και οι κοινω νικές ικα νό τη τες, η δ εκ τικ ό τη τα στη μάθηση. Από τη ν επ ιτυχία το υ σ ταδίου α υ το ύ εξα ρ τά τα ι η α π οτελεσ ματικότη τ α το υ έρ γ ο υ κα τά ρ τισ η ς που θα α κολουθήσ ει. Α υ τή είναι επ ίσ ης η κύρια διαδικασία που διαχω ρίζει τη ν κα τά ρτισ η που γίνετα ι με βάση τη ζήτησ η τη ς α γοράς σε αντίθεσ η με τη ν κα τά ρτισ η που γίνετα ι μ ε βάση τη ν π ροσ φ ορά τη ς α γοράς. Σύνθεσ η Την ανάλυση α κολο υ θ εί η σ ύνθεση τ η ς δ ο μ ή ς εν ό ς έρ γ ο υ κ α τά ρ τισης. Σ το στάδιο α υτό γίνετα ι η σύνδεσ η τη ς κα τά ρ τισ η ς με τις υπάρχουσ ες σ υνθ ή κες και με το ν επ ιδιω κόμενο σκοπό. Εδώ γίνετα ι η αναγνώ ριση τω ν οργανισ μώ ν που μπ ορούν να π ρ ο σ φ έρ ο υ ν κα τά ρτισ η σ την κά θε ομά δα -σ τόχο. Γίνετα ι επ ίσ ης η αναγνώ ρισ η τω ν οργανισ μώ ν και π ροσ ώ πων που έχ ο υ ν τη ν π είρα στη δια χείριση τω ν υγροτόπ ω ν ή σ τους ά λλους το μ ε ίς το υ ς οπ οίους θα κα λύψ ει η κα τά ρτισ η και τέ λ ο ς, εγκα θ ίσ τα ντα ι σ υνερ γα σ ίες ανάμεσ α σ ε α υ το ύ ς, με σ α φ είς τις α ρ μ ο δ ιό τη τες και το υ ς π ερ ιο ρ ισ μούς τ η ς κά θε π λευράς. Οι α νά γκες σε κα τά ρτισ η που αναγνω ρίσ τηκαν στο π ρ ο η γο ύ μ ενο στάδιο, μ ετα φ ρ ά ζο ντα ι εδώ σε σ κοπ ο ύ ς τ η ς κα τά ρ τισ ης, δηλα δή σ ε μια σ υμπ εριφ ορά που θα π ρέπ ει να τ ε θ ε ί σ ε εφ α ρ μ ο γ ή σ την κα θημερινή ερ γ α σία το υ α τό μ ο υ μ ετά το τ έ λ ο ς τη ς κα τά ρ τισ ης. Ο π ροσ διορισ μός τω ν σκοπών π ρέπ ει να γίνει πολύ π ροσ ε κτικά, α φ ού α υ τό ς κα θορίζει τ ο π ερ ιεχ ό μ ενο το υ έρ γ ο υ κα τά ρ τισ η ς και επίσ ης τη ν α ξιολόγη σ ή το υ. Ιδανικά, θα π ρέπ ει να π ερ ιγρ α φ εί ένα α ντικειμενικό επ ίπ εδο στο οποίο η κα τά ρτισ η θα μπ ορεί να θ εω ρ η θ εί π λήρης, π.χ. η κα τοχή μιας μεθ ό δ ο υ, ο χειρ ισ μός ε ν ό ς ερ γα λείο υ, η απόκτηση κάποιας π λη ρ ο φ ο ρ ία ς κ.λπ. Οι σκοποί θα π ρ έ πει να εκ φ ρ ά ζο ντα ι σαφώ ς, ιδανικά με τη μορφ ή κάποιου επ ιθυμητού α π ο τελέσ μ α το ς (όχι ω ς μια διαδικασία μάθησ ης). H σύνθεση εν ό ς έρ γ ο υ κ α τά ρ τισ ης π ρ ο ϋ π ο θ έτει το ν β έλτισ το σ υ γκερασμό: i. π α ρα γόντω ν που σ υνδέοντα ι με το υ ς κα τα ρ τιζό μ εν ο υ ς (δια θεσ ιμότητα, επ ίπ εδο γνώ σ εω ν κ.λπ.) και ii. εξω τερ ικ ώ ν π α ρα γόντω ν (διαθ έσ ιμος π ροϋπ ολογισ μός, διαθέσ ιμη π είρα στην κα τά ρτισ η κ.λπ.). Κατόπιν επ ιλέγοντα ι οι μ έθ ο δ ο ι οι οπ οίες α ρ μ ό ζο υ ν σ το υ ς κ α τα ρ τιζό μ ε νο υ ς και σ το υ ς σκοπ ούς τ η ς κ α τά ρ τισης. Π ρογραμματισ μός και οργάνω ση Σ το σ τάδιο το υ π ρ ο γραμματισμού ο ρ γα νώ νετα ι η δ ιεξα γω γή το υ έρ γ ο υ κα τά ρ τισ η ς, λα μ β ά νοντα ς υπόψη τα υπ άρχοντα μέσ α και π ερ ιο ρισμούς. Α νακοινώ νεται το π ρ ό γραμμα π ρ ο ς τ ο υ ς ενδ ια φ ερ ό μ εν ο υ ς και π ιθανούς σ υ μ μ ετέχ ο ν τες. Π ροσ διορίζονται οι εισ η γ η τές και ενη μ ερ ώ νο ντα ι για το υ ς σκοπούς, το π ερ ιεχ ό μ ε νο, τη ν ιδ ιό τη τα και το ν αριθμό τω ν σ υ μ μ ετεχόντω ν το υ π ρ ο γρ ά μ μ α το ς. Οι εισ η γ η τές ενημερ ώ νουν το υ ς δ ιο ρ γ α ν ω τές για τ ο α κρ ιβ ές π ερ ιεχ ό μ ενο τ η ς εισ ήγησ ή ς το υ ς, τις δ ιδ α κτικές μ εθ ό δ ο υ ς που θα χρησ ιμοπ οιήσουν, το ν εξοπ λισ μό που θα χρεια σ θούν κ.λπ. Διεξαγω γή Σ το σ τάδιο α υτό υλοπ οιείται το έρ γ ο κα τά ρτισ ης. Σ ε α υτό το σ τάδιο χ ρ ειά ζετα ι ένα ς ειδ ικ ό ς συντονισ τής, ο οπ οίος θα πρέπει: να κα τα σ τήσ ει σ α φ ές το πλαίσιο και τ ο υ ς σκοπ ούς το υ έρ γου, να διασ φαλίσ ει τη ν έκφ ρ α σ η όλω ν τω ν υφ ισ τα μένω ν απόψεων, προσ δοκιώ ν και αναγκώ ν μέσ α στο έρ γο, να χρησ ιμοπ οιεί τις ικ α νό τη τες τω ν σ υ μ μ ετεχ ό ντω ν ω ς υπ οσ τήριξη το υ έρ γου, να φ ρ ο ντίζει για τ η ν τή ρ η σ η το υ χρόνου, με ευ ελ ιξία για τη δ υ ν α τό τη τα ανταπ όκρισ ης σε ενδ ια φ έρ ο υ σ ες σ υζητή σ εις που π ρ οκύπ τουν ε κ τά κτω ς, να επ α νέρ χετα ι ανά δ ια σ τήματα σ το υ ς σκοπ ούς το υ έρ γ ο υ και να επιβεβαιώ νει τη ν απ οδοχή το υ ς, να δ ιευ θ ετεί τα θ έμ α τα που π ροκύπ τουν από το υ ς π ερ ιο ρ ισ μούς ή τις ιδ ια ιτερ ό τη τες που σ χετίζο ντα ι με Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες ή τις δ ιδ α κτικές μεθ ό δ ο υ ς, να φ ρ ο ντίζει ώ σ τε να ακούγοντα ι οι απ όψ εις και να εκ φ ρ ά ζο ντα ι τα εν δ ια φ έρ ο ν τα όλω ν τω ν σ υ μ μ ετεχ ό ντω ν, να π ροκαλεί, να δ ιευ θ ύ νει και να κλείνει σ υζητήσ εις, να το νίζει σημείακλειδιά, να α να τρ έχει σε π ρ ο η γο ύ μ ε να σ ημεία για π ερισ σ ότερη ανάλυση, να ακούει, και να π είθει και το υ ς ά λλο υ ς να ακούν, κα θ ο δ η γώ ντα ς διακρ ιτικά το ν εισ η γητή, ζη τώ ντα ς το υ να επ αναλάβει κάτι, ελ έγ χ ο ν τα ς τις α ντιδράσεις τω ν ακροατώ ν, το ν ίζο ν τα ς κάποια σημεία, κ.λπ., να βρίσκει τρ ό π ο υ ς υπ ερπ ήδησης δυσ κολιώ ν που π ροκύπ τουν ε ξα ι τία ς δια φ ο ρ ετικώ ν ενδια φ ερ ό ντω ν, απ ρόβλεπ τω ν π ερισ τατικώ ν, κ.λπ. Αξιολόγηση Σ το στάδιο τ η ς α ξιο λό γη σ η ς, που συχνά π αραλείπ εται, οι ο ρ γα νω τές

15 π και οι εμ π λεκόμενοι φ ο ρ είς θα π ρέπει να μά θουν π οιες δ ε ξιό τη τ ε ς α π οκτήθηκαν, ποια ή τα ν η α π οτελεσ ματικότη τ α τ η ς κα τά ρ τισ η ς και κα τά πόσον υ π ή ρ ξε οικονομικά απ οδοτική. Ο μοίω ς και οι κα τα ρ τίζο ν τες θα π ρέπ ει να α ξιο λογή σ ο υ ν τη ν π ο ιό τη τα τη ς κα τά ρ τισ η ς που π ροσ έφ ερα ν, έτσ ι ώ σ τε να βελτιω θούν. Η α ξιολόγη σ η μπ ορεί να γίνει μ ε δ ιά φ ο ρ ο υ ς τ ρ ό π ους, σε δ ιά φ ο ρ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς και σε σχέση μ ε δ ιά φ ο ρ ες συνισ τώ σ ες ενός έρ γ ο υ κα τά ρτισ ης. Το πιο δύσ κολο Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Θ. ίακωβίδης επ ίπ εδο α ξιο λόγη σ η ς είναι α υ τό τη ς εκ τίμ η σ η ς κα τά πόσον η κα τάρτισ η σ υνέβαλε σ την άρση ή άμβλυνση τω ν π ρ οβλημάτω ν που έπ ρ επ ε να α ντιμετω π ισ θούν μέσω τ η ς κα τά ρτισ ης. Α υ τό π ρ ο ϋ π ο θ έτει το ν εντοπ ισ μό σ υ γκεκρ ιμ ένη ς π ροόδου (τεχνικής ή π ολιτικής), η οποία μπ ορεί να α π οδοθ εί σ την κα τάρτισ η. Η α ξιολόγη σ η π α ρ έχει τη ν ανάδραση που είναι αναγκα ία για τη συνέχιση τη ς σ ύ ντα ξη ς και δ ιεξα γ ω γή ς α π οτελεσ ματικώ ν έρ γω ν κα τά ρτισ ης. Ο μηχανισ μός τη ς κα τά ρ τισ η ς και τα σ τάδια που α δ ρ ο μ ερ ώ ς π ερ ιγρ ά φηκαν, θ έτο υ ν τ ις βασ ικές π ροϋπ οθέσεις για τη ν α π ο τελεσ μ α τικ ό τερ η εφ α ρ μ ο γ ή εν ό ς έρ γ ο υ κα τά ρτισ ης. Γίνετα ι βέβαια α ντιληπ τό ότι κα τά τη ν εκ τέλ εσ η κά θε έρ γ ο υ κα τά ρ τισ η ς π ροκύπ τουν π ο λλές φ ο ρ ές δυσ κολίες. Επίσης, ιδ ια ίτερ ες σ υνθήκες υ π α γορεύ ουν τη ν τροπ οπ οίησ η μ έρ ο υ ς τω ν π ρ ο α να φ ερ ο μ ένω ν σ ταδίων ή ακόμη και τη ν προσ θήκη επιμ έρ ο υ ς δράσ εω ν. Σ ε κά θ ε σ τάδιο υπ άρχουν σ υ γκεκρ ιμ ένα κομβικά σ τοιχεία εφ α ρ μ ο γ ή ς, που η τυ χ ό ν αγνόησ ή το υ ς μπ ορεί να π ροκα λέσ ει α π ρ ό β λεπ τες κα θ υ σ τερ ή σ εις ή ακόμη να εκ τρ έψ ει το έρ γ ο από το υ ς αρχικο ύ ς τ ο υ σκοπούς. Γενική διαπίστω ση είναι ότι οπ οια δήπ οτε δ ρ α σ τη ρ ιό τη τ α κα τά ρ τισ η ς που σκοπ εύει να σ υμβάλει σ την αντιμετώ π ισ η κάποιου π ρ ο β λήματο ς, θα π ρέπ ει να π ερ ιλα μ βάνει και τη ν ευαισ θητοπ οίησ η και ενημέρ ω σ η τω ν κα τα ρ τιζο μ ένω ν για τις λ ειτο υ ρ γ ίες και τις α ξίες τω ν υγροτόπ ω ν. Επιπλέον, είναι σ α φ ές ότι τα έρ γ α κα τά ρ τισ η ς για τη σ υνετή διαχείριση τω ν υγροτόπ ω ν, π ρέπ ει να υ ιο θ ετο ύ ν διεπ ισ τημονική π ρ ο σ έγγιση, όσον α φ ο ρ ά τό σ ο το υ ς κ α τα ρ τίζο ντες, όσο και το υ ς κ α τα ρ τιζό μ ε νους, οι οποίοι σ την ιδανική π ερίπ τω ση θα π ρέπ ει να ανταλλάσ σ ουν ρ ό λους σε μικρό ή μ εγά λο βαθμό. Α υ τό θα μεγισ τοπ οιήσ ει τη διασπορά τ η ς υ φ ισ τά μ ενη ς π είρα ς και θα σ υμβάλει σ την ανάπ τυξη κο ινή ς γλώ σ σ ας μ ετα ξύ τω ν επιστημώ ν. Επισημαίνεται ότι όλα τα στάδια, διαδοχικώ ς εφ α ρ μ ο ζό μ ενα, είναι απαρ α ίτητα. ίδια ίτερη σημασία έχ ει το σ τάδιο τ η ς ανάλυσ ης που κα θορίζει τη ν εύ σ το χη επ ιλογή τω ν αναγκώ ν κα τά ρτισ ης, τω ν σκοπών τη ς και τη ς κ α τά λλη λη ς σ ύνθεσ ης τ η ς ομά δ α ς τω ν κα τα ρ τιζομένω ν. Τ ονίζετα ι τέ λ ο ς ότι, η α νά π τυξη σ υνεργασ ιώ ν το υ φ ο ρ έα υλοπ οίησ ης με ά λλο υ ς ευ ρ ύ τε ρ ο υ ς φ ο ρ είς σ υμβάλει σ την επ ίτευ ξη κ α λύ τερ ο υ α π ο τελέσ μ α το ς, α υ ξά νει το κύ ρ ο ς και τη ν απήχηση το υ έρ γ ο υ και θ έτει τ α θ εμ έλ ια για μ ελ λ ο ντική επικοινω νία και σ υνεργασ ία μ ετα ξύ τω ν εμ π λεκόμενω ν φ ορέω ν.

16 Κ υ κλοφ ό ρ η σ ε π ρόσ φ α τα η έκδοσ η το υ έρ γ ο υ Ο ικο τό πων σ την Ε λλάδα - Δ ίκτυ ο ΦΥΣΗ 2000, από τ ο ΕΚΒΥ. H έκδοσ η α υτή α π ο τελεί μετά φ ρ α σ η σ την ελλη νική γλώ σσα τ η ς α ντίσ τοιχης α γ γλική ς που εξέ δ ο σ ε τ ο 1997 το ΕΚΒΥ. Ά φ ο ρ ά τη συνοπτική παρουσίαση τω ν α π ο τελεσ μ ά τω ν το υ έρ γ ο υ με τίτλ ο Κ α τα γρ α φ ή, Άναγνώ ριση, Ε κτίμησ η και Χ α ρ το γρ ά φ η σ η τω ν Τύπων Ο ικοτόπ ω ν και τω ν Ειδών Χ λω ρίδ α ς και Π ανίδας τ η ς Ελλάδας, Ο δηγία 92/43/Ε Ο Κ Το έ ρ γ ο εγ κρ ίθ η κ ε και χ ρ η μ α το δ ο τή θ η κ ε από τη Γενική Δ ιεύθυνσ η ΧΙ τ η ς Ευρω π αϊκής Επ ιτροπής, τ ο ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ και το Υ π ουργείο Γ εω ρ γία ς. Η υλοποίησ η τ η ς έκ δ ο σ η ς σ την ελληνική γλώ σσα χ ρ η μ α το δ ο τή θ η κ ε από τη Γενική Γ ρ α μ μ α τεία Δασώ ν και Φ υσικού Π ερ ιβ ά λλο ντο ς το υ Υπ. Γεω ργία ς. Η έκδοσ η α π ο τελείτα ι από γενική εισ αγω γή, 5 μέρη, από ευ ρ ετή ρ ια και βιβλιογραφ ία. Σ τη ν εισ αγω γή π ερ ιγρ ά φ ο ντα ι τα γενικά γνω ρίσ μα τα το υ Ε λλαδικού χώ ρου κα θώ ς και η βιοπ οικιλότητα τ η ς Ελλάδας. Σ το π ρώ το μ έρ ο ς δίνοντα ι σ τοιχεία για το έρ γ ο τω ν οικοτόπω ν, για τη ν εφ α ρ μ ο γ ή τ η ς Ο δηγίας, τη ν επ ιλογή τω ν π εριοχώ ν κα θώ ς και γ εν ικ ές π λη ρ ο φ ο ρ ίες για τ ις π ρ ο τειν ό μ εν ες π ερ ιο χές. Σ το δ εύ τερ ο μ έρ ο ς γ ίνετα ι συνοπτική π αρουσίαση τω ν π ρ ο τεινό μ ενω ν περιοχώ ν, σ το τρ ίτο μ έρ ο ς α να λύοντα ι οι τύπ οι οικοτόπων, ενώ στο τ έ τ α ρ το και π έμπ το μ έρ ο ς δίνοντα ι ανα λυτικά σ τοιχεία για τη χλω ρ ίδα και τη ν πανίδα. Η έκδοσ η α υτή σ υ νοδεύ ετα ι από σ χετικό χ ά ρ τη τη ς Ε λλάδας, σ τον οποίο π αρουσ ιάζονται οι π ρ ο τειν ό μ εν ες π ερ ιο χ ές το υ Δ ικτύ ου ΦΥΣΗ 2000 με το υ ς κω δικούς το υ ς. Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 22 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ ΙββΝ Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έ κδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Σπύρος Ν τάφης Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Θάλεια Λαζαρίδου, Μιλτιάδης Σεφερλής, Κυριάκος Σκορδάς Φωτ. εξω φύλλου: Φωτ. Άρχείο ΙΝΆΛΕ Σχέδια: Πασχάλης Δουγαλής Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: ΆΝΙΜΆ GRAΡΗΙCS Υιοί Ά. Υφαντή Ο.Ε., Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 φ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΡΧ. 10 Η Οδηγία για το υ ς Ο ικοτύπους, πρόκληση για πρόοδο στη διατήρηση τη ς φύσης. Η εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ. 10 Λ ίμ ν η Κ ο ρ ώ ν ε ια : ά ρ α γ ε ε ίμ α σ τ ε έ τ ο ιμ ο ι γ ια τ η ν α ν ά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. 10 Οι λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν χ α μένω ν υγροτόπ ω ν μας μπ ο ρ εί και π ρ έπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο ΕΝΑ ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο φίλο που του αρέσει να παίζει με τις λέξεις και τα νοήματα. Είναι καταβροχθιστής βιβλίων και εφημερίδων τα πρωινά αράζει σε στέκια του Κολωνακίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Ε Ρήνη, τι έπαθες σήμερα! Ασηκώσου, μωρή κοπέλα! Με το νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα. Δεν ακούς, ε! Ή κάνεις που

Διαβάστε περισσότερα

Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973.

Από τον Μύθο του Σίσυφου, μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Αλμπέρ Καμύ Η ελπίδα και το Παράλογο στο έργο του Φραντς Κάφκα Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Ο Κάφκα σε υποχρεώνει να τον ξαναδιαβάσεις. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω.

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω. Ομιλία της τελετής Αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπυστημίου Κύπρου. 10 Φεβρουάριος 2012 Ο Δρόμος Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς Αγαπητοί φίλοι, Η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ MEGA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ TOY ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ MEGA KAI ΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ - ΠΑΥΛΟ ΤΣΙΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Ο. ΤΡΕΜΗ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από εµένα και από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4757 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο 1 Ε κ ε ίν ο τ o π ρω ινό του Μ άη του 1959 η Αργυρώ ξύπνησε με πολύ κακή διάθεση. Η κοιλιά της

Διαβάστε περισσότερα

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 147 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Στον Παγκόσμιο διαγωνισμό Ρομποτικής η ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Για το Άμπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα του Αλέξανδρου Λυσιμάχου Το γ ήπεδο τη ς πόλης μας θεωρούνταν ένα Δεν θυμάμαι να είδα τ ο ν Κάστρα αγων ιζόμε νο. Είνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ εχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Θ Ε Μ Α

Τ εχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Θ Ε Μ Α (I^jn Τ εχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Θ Ε Μ Α Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π τ υ χ ια κ ή Ε ρ γ α σ ία Τ ης Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 1 Ταχ. Γραφείο Μεταµόρφωση Αριθµός Άδειας 154 PRESS POST X+7 PRESS P OST 017865 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμός Φύλλου 27 Τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν Χλωρίδα της Χλώρακας Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν αμέσως από το ασπροπράσινο χρώμα των φύλλων του που είναι λεία και σαρκώδη. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη του σχηματίζουν «σκιάδιο» και

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) 2ος ΤΟΜΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) 2 ος τόμος Ομάδα συγγραφής: I. Ν. Καζάζης Αμαλία Καραμήτρου Συνεργάστηκαν: Μαργαρίτα Σωτηρίου Κώστας Νιάφας Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑ» «Και δηλαδή μόνο εγώ σε βλέπω τώρα;» αναφώνησα με ψεύτικο ενθουσιασμό σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου. Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Απόψε, καλεσμένος μας είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς, του οποίου καλεσμένοι είμαστε εμείς στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα κ. Πρόεδρε.

Διαβάστε περισσότερα

σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014

σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014 σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014 Αν διαβάζεις εδώ......μάλλον το σκονάκι μοιράστηκε ή βρέθηκε και στα δικά σου χέρια. Το έντυπο αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας να επικοινωνήσουμε με το μαθητόκοσμο

Διαβάστε περισσότερα

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι, αντικρύζοντας τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, 1962-2012, 50 χρόνια στην Ευρώπη, αναλογίστηκα αμέσως ότι το 62 ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ»

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος... 5 Ιστορική αναδροµή για τη διατροφή του ανθρώπου... 6 ιατροφικές συνήθειες του λαού µας... 8 Παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι»

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» 1 Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» Αφορμή Ερέθισμα Τώρα το Νοέμβριο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, οι αγρότες ασχολούνται με το μάζεμα της ελιάς. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα Σχολικών ραστηριοτήτων

Προγράµµατα Σχολικών ραστηριοτήτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Προγράµµατα Σχολικών ραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολιτιστικών Θεµάτων Καστοριά 2012 «µόνο ό,τι δέχεσαι µε την ψυχή σου, αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 09.10.2000 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α Ανοιχτές Πύλες. 2 Φεβρουαρίου υ. Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. στη γνώση των οικοσυστημάτων και του νερού

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α Ανοιχτές Πύλες. 2 Φεβρουαρίου υ. Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. στη γνώση των οικοσυστημάτων και του νερού ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 67 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕμΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚENTPOY BIOTOΠΩN - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α Ανοιχτές Πύλες στη γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ο πατέρας του Ιωσήφ (Σήφης) Ρούσσου Κούνδουρος γεννήθηκε το 1885 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η σύζυγός του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Σ.Ε.Α. www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr

Π.Ο.Σ.Ε.Α. www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 27 Ε Κ Δ Ι Δ Ε ΤΑ Ι Μ Ε Τ Η Ν Ε Υ Γ Ε Ν Ι Κ Η Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 213087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 21ο Φύλλο 82 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.gr Ανάσα μου και σκέψη πια κατέλαβες, ξυπνώ μονάχα εσένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό στην Ελλάδα, ο Ανδρέας ξύπνησε να πάει στο ξυλουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου.

23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. 23-08-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΥ. ΑΟΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. Ἦχος Ἑωθινόν Α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί

«Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί «Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί Κάκκου Μαρία Γ 1 τάξη του 6 ου Δ.Σ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι 2013 Εισαγωγή Πληροφοριακό υλικό Το αμπέλι και το κρασί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Δ', Ε, ΣΤ' Δημοτικού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ποδήλατο οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγηση δικτύων»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ποδήλατο οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγηση δικτύων» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ποδήλατο οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγηση δικτύων» Εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το βιβλίο: «Ποδήλατο οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγηση δικτύων» των συγγραφέων Θ. Βλαστού,

Διαβάστε περισσότερα

Βιζυηνός Γεώργιος. Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου

Βιζυηνός Γεώργιος. Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου Βιζυηνός Γεώργιος Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου (Από Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) Σήμερα πια θα φάγω μια βούκα ψωμί να πάγη στην καρδιά μου! Είπεν η μήτηρ μου καθεζομένη μεταξύ εμού και του αδελφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ Στην περίοδο αυτή θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον τις κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες συντελέστηκαν τα πλέον σπουδαία γεγονότα. 1. Η Συμφωνία της Πλάκας με την οποία τελείωσε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 9 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επέτειος 50 χρόνων Ο Σύνδεσμός μας άρχισε την πορεία του το 1961. Ήταν τότε που καταξιωμένοι χωριανοί μας διαπίστωσαν την ανάγκη να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 08 Έτος: 64ο Νεα περίοδος Φύ ο: 37 Έτος Ίδρυσης 1945 Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠ ΕΛΟΣ. ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, AΜΠΕΛΙΚΟΥ. «Μπροστά στο Σπήλαιο»

ΑΜΠ ΕΛΟΣ. ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, AΜΠΕΛΙΚΟΥ. «Μπροστά στο Σπήλαιο» ΑΜΠ ΕΛΟΣ AΜΠΕΛΙΚΟΥ Ἐκδίδεται μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου ΕΤΟΣ 12 ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 45 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 «Μπροστά στο Σπήλαιο» ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΞΧ-56Θ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13

Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13 Πολιτική κατάθεση του Χριστόφορου Κορτέση στο ειδικό δικαστήριο του Κορυδαλλού, 06/02/13 Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στη δεύτερη συνεδρίαση στις 24 του Οκτώβρη (2011) με είχατε ρωτήσει αν έχω να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - Όμως, παιδιά, νομίζω πως η εργασία μας δεν έχει ολοκληρωθεί. - Γιατί το λες αυτό Τζακ; - Δεν μιλήσαμε καθόλου για την τέχνη και τον πολιτισμό της Ελλάδας. - Έχεις δίκιο, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο Παύλος Νιρβάνας Το αγριολούλουδο μυθιστόρημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Πατρίς" 1922-1923 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Αποθεματικά ΟΤΑ και Κωπαΐδα στο Π.Σ. Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Αποθεματικά ΟΤΑ και Κωπαΐδα στο Π.Σ. Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας Ενέχεται στη διάπραξη σωρείας ληστειών και κλοπών, σε διάφορες περιοχές των Νομών Βοιωτίας, Φωκίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ...

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ... Περιεχόμενα Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13 Σάλι Μπόουλς... 43 Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125 Οι Νόβακ.... 161 Οι Λαντάουερ.... 219 Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Χειμώνας 1932-1933)...289

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Περίοδος Γ Τεύχος 53 εκέμβρης 2011 Ο Βάρναλης έχει γράψει κι άλλα διηγήματα «εις ύφος Παπαδιαμάντη», αλλά τούτο εδώ έχει το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά).

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Τέλειωσαν πια τα ψέματα δικά μας και ξένα Η φωτιά η παντάνασσα πλησιάζει. Δεν μπορείς πια Να ξεχωρίσεις αν καίγεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εκτίμηση και ο σχηματισμός μιας έστω και αδρομερούς εικόνας του κράτους που ίδρυσε ο Αλέξανδρος είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 55 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η ηχώ σας εύχεται καλή Σαρακοστή! Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα Υπογραφή Συμφωνίας ΔΕΥΑΦ & Θερμοϋδραυλικών για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΛΙΠΑΝΉΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΛΙΠΑΝΉΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΛΙΠΑΝΉΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1995 i f cx ^ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΘ ΕΤ ΙΚ Α ΔΙΠΑΝΤΙΚΑ Εισα γώγη - Ιστορική αναδρομή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδ.: 104 38 Τηλέφωνο: 210 5236283 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδακτικής για την Ενότητα. «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» Εισήγηση. στο Σεμινάριο Φιλολόγων Νομού Φθιώτιδας 13/11/2012

Πρόταση Διδακτικής για την Ενότητα. «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» Εισήγηση. στο Σεμινάριο Φιλολόγων Νομού Φθιώτιδας 13/11/2012 Πρόταση Διδακτικής για την Ενότητα «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» Εισήγηση στο Σεμινάριο Φιλολόγων Νομού Φθιώτιδας 13/11/2012 Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λαμιέων Δρ Καλλιόπη Πολυμέρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ.

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ. Εισαγωγή Αισθάνομαι κάποιον να με αρπάζει από το μπράτσο. Νομίζω ότι είναι μια γριά γυναίκα. Έχει δυσάρεστη, στριγκή φωνή. Μου λέει ότι αυτό θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα και δε θα πονέσει. Βουλιάζω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΜΙΤΣ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΜΙΤΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΜΙΤΣ: Η παρακάτω επιστολή μου (πριν 8 χρόνια) στον διαμεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών για το Μακεδονικό, Μάθιου Νίμιτς, σε Ελληνική μετάφραση. Μοιράστηκε σε πάρα πολλές χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού

Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού -Σωκράτης: Καλημέρα, Ιησού, έχω ακούσει τόσα για την θαυμαστή διδασκαλία σου. Με τον δικό μου σεμνό τρόπο είμαι ένας φιλόσοφος εδώ στην Αθήνα. Μου είπαν

Διαβάστε περισσότερα

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...»

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 2 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν «ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» Κάθε δρόµος και άνοιγµα µονοπατιού. Κάθε µονοπάτι και δύσκολο, επίπονο. Προσφέρει τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 175 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - δεκεμβριοσ 2011 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (13/12/1943)

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ'

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (1959) Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως Και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29530 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ ΛΟΓΙΟΙ (19ος -20ος αι.)

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ ΛΟΓΙΟΙ (19ος -20ος αι.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ Χ ί ηη &ΗΡΑΙΚΟΣ ^ΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΟΥΣ 5 ΗΝΑ»77 ΑΘΗΝΑ ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΠΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ. ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ -Αρθρο ΠΡΕΣΒΗ ( ΕΠΙ ΤΙΜΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑ,

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ -Αρθρο ΠΡΕΣΒΗ ( ΕΠΙ ΤΙΜΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ -Αρθρο ΠΡΕΣΒΗ ( ΕΠΙ ΤΙΜΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ( 1995-1999).ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί. τους στη θετική σκέψη. Ερευνητική εργασία (Project)

Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί. τους στη θετική σκέψη. Ερευνητική εργασία (Project) Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί και η συμβολή τους στη θετική σκέψη Ερευνητική εργασία (Project) Οι Έλληνες είναι οι δημιουργοί της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστήμης, καθώς την εποχή εκείνη η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Σωτηρούλα Μενοίκου

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Σωτηρούλα Μενοίκου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 ον Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Υπεύθυνη Ιδιοκτήτρια: Σωτηρούλα Μενοίκου, Διευθύντρια «Η πένα είναι πιο δυνατή από το ξίφος». Αγγλική παροιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ...

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ... Στις 5 ΝΟεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την Αγία Τριάδα. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ... Διεκόπη για να προσκομίσει ο Μητροπολίτης στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι για τις παρεμβάσεις ευθύνεται... η μοναχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0. Πρόλογος. 2.0. Ιστορικά στοιχεία Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. 2.1. Ιστορική Εξέλιξη Ελληνικού. 2.2. Ιστορική Εξέλιξη Αργυρούπολης. 2.3. Στατιστικά Στοιχεία Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα