\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ"

Transcript

1 \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À

2 \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ IMHNIAION EΠIΣHMON HMOΣIOΓPAΦIKON OPΓANON THΣ EKKΛHΣIAΣ TΩN ΓNHΣIΩN OPΘO OΞΩN XPIΣTIANΩN THΣ EΛΛA OΣ Aριθµ. Eγκρ. Aποφάσεως 10893/95 Περίοδος Γ τος Α Ιανουάριος - Φε ρουάριος 2003 Αριθµ ς τε χους 1 Ι ΡΥΤΗΣ: Ο Αείµνηστος Πρωτοσ γκελλος καί Αρχιγραµ- µατε ς τ ς Ιερ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας τ ν Γ.Ο.Χ. Ελλάδος π. Ε γένιος Τ µπρος ( ). Ετος Ιδρ σεως το Περιοδικο Οκτώ ριος 1950 ΕΚ ΟΤΗΣ : H IEPA ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.O.X. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: O Παναγιώτατος Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης XPYΣOΣTOMOΣ Τηλ. Ιερ ς Μητροπ λεως: Συντάσσεται π Eπιτροπ ς. ιά τήν λληλογραφίαν πευθ νεσθε: «KHPYΞ Περιοδικ ν EKKΛHΣIAΣ OPΘO OΞΩN» Kωνσταντινουπ λεως 174, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ ραµα το πρωτοµ. Στεφάνου κατά τ πο ον ε δεν «τ ν Iησο ν στ τα κ δεξι ν το Θεο Πατρ ς». (Πράξ. Z 55.56). E ναι ρχαιοτέρα σως ε κών ν παρίσταται Y ς καί Πατήρ. Aπ Eλλην. Bυζαντ. Xειρ γραφον το 9ου α νος. ( Eθνική Bι λιοθήκη τ ν Παρισίων). ΠEPIEXOMENA Σελίδες 1) ΛOΓOΣ ΠANHΓYPIKOΣ EIΣ TA AΓIA ΘEΦOANEIA. 3 2) TA AΓIA ΘEOΦANEIA EIΣ THN ΘEΣ/NIKHN ) EKKΛHΣIAΣTIKO ΠPAΞIKOΠHMA KAI ΣXIΣMA ) Η ΚΑΥΣΙΣ, Η ΚΑΤΑ ΙΚΗ KΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜMΑΤΩΝ ) AΠO THN ΠANHΓYPIN TOY I.N. TPIΩN IEPAPXΩN EIΣ KIATON KOPINΘIAΣ

3 \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 KHPY EKK H IA OP O O øn - 3- ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ( 1 ) TOY EN AΓIOIΣ ΠATPOΣ HMΩN ΓPHΓOPIOY EΠIΣKOΠOY NEOKAIΣAPEIAΣ TOY ΘAYMATOYPΓOY Ο Βασιλε ς τ ν Ο ραν ν πρ ς τ ν αυτο Πρ δροµον τρεχεν ο κινήσας τά τ ν Αγγέλων στρατ πεδα, ο δέ προδρ - µους προαποστέλλων τάς σωµάτους δυνάµεις, λλά λιτ ς ο τως ν τ στρατιωτικ παραγεν µενος µορφ πρ ς τ ν αυτο παραγίνεται στρατιώτην καί ς ε ς πολλ ν α τ προσερχ µενος, καί συναριθµ ν αυτ ν το ς α χµαλώτοις λυτρωτής, καί συντάττων αυτ ν το ς πευθ νοις δικαστής, καί συναγελαζ µενος το ς πολωλ σι προ άτοις Ποιµήν καλ ς, διά τ πλανώµενον πρ ατον ο ραν θεν κατελθών, καί το ς Ο ρανο ς µή καταλιπών, καί συναναµιγν µενος το ς ζιζανίοις Ο ράνιος κ κκος σπορος. Ιδών τοίνυν α τ ν Βαπτιστής Ιωάννης καί γνωρίσας, ν κ γαστρ ς τ ς Μητρ ς γνώρισε τε καί προσεκίνησε καί σαφ ς πιγνο ς το τον κε νον ε ναι, δι ν ν τ µήτρ α τ ς µητρ ς πέρ τήν λικίαν σκίρτησε, ιαζ µενος το ς ρους τ ς φ σεως συνέστειλεν σω τ ς διπλο δος τήν δεξιάν καί τήν αυτο κεφαλήν ποκλίνας ς Φιλοδέσποτος δο λος τοια ταις πρ ς α τ ν φθέγξατο φωνα ς: «Εγώ χρείαν χω π Σο απτισθ ναι καί σ ρχ η πρ ς µε;» Τί ποιε ς, έσποτα; Μή γάρ γνο Τίς ε ; Καί κ τίνος ξέλαµψας καί π θεν λήλυθας; Μή γάρ, πειδή γέγονας κατ µέ, τ µεγαλε ον ρνο µαι τ ς σ ς Θε τητος; µή γάρ, πειδή τοσο τ ν µοι συγκατέ ης, που γγ ς γενέσθαι τ σώµατι καί λον µέ φέρεις ν αυτ, να σ ώσης λον τ ν νθρωπον, γώ διά τ ρώµεν ν Σου σ µα, τ νοο µενον τ ς Θε τητος παρορ ; µή γάρ, πειδή διά τήν µήν σωτηρίαν περι έ λησαι τήν µήν παρχήν, ο κ πίσταµαί Σε τ ν περι αλλ - µενον τ φ ς ς µάτιον; Μή γάρ, πειδή µοί συγγεν σάρκα φορε ς καί φαίνη το ς νθρώποις ς α τοί σε λέπειν σχ ουσι, λανθάνει µε α γλη τ ς στραπτο σης Θε τητος: Μή γάρ, πειδή τήν µήν ν Σοί λέπω µορφήν, παραλογίζοµαί Σου τήν Θείαν Ο σίαν τήν ρατον καί κατάλειπτον; Ο δά Σε, έσποτα, σαφ ς ο δά Σε παρά Σο διδαχθείς ο δείς γάρ πιγν ναί Σε δ ναται, µή τ ς Σ ς πολα ων λλάµψεως. Ο δά Σε, έσποτα, σαφ ς ε δον γάρ Σε πνευµατικ ς, πρίν δω το το τ φ ς. Οτε Σ µέν ν λως ν το ς σωµάτοις κ λποις το ο ρανίου Πατρ ς, λος ν το ς λαγ σι τ ς Σ ς δο λης τε καί Μητρ ς γώ δέ ν τ κοιλί α τ ς Ελισά ετ ς ν ε ρκτ τ φ σει κατεχ µενος καί δεδεµένος το ς τ ν µ ρ ων λ τοις δεσµο ς, σκίρτων πανηγ ριζον, τήν Σήν γέννησιν προεορτάζων. Ο τοίνυν πρ το Τ κου τήν Σήν πιδη- µίαν προκηρ ττων, µετά τ ν τ κον τήν Σήν παρουσίαν γνοήσω; Ο ν νηδ ϊ τ ς Σ ς παρουσίας διδάσκαλος νηπιάσω ν ν πρ ς τήν τελείαν πίγνωσιν; Αλλ ο δ ναµαι µή σέ ειν Σέ τ ν προσκυνο µενον παρά πάσης τ ς κτίσεως. Ο δ ναµαι µή κηρ ττειν, ν ο ραν ς δι στέρος πέδειξε, καί Γ διά τ ν Μάγων δεξιώσατο, καί τ ν Αγγέλων ο χοροί χαίροντες διά τήν Σήν πρ ς µ ς συγκατά ασιν νευφήµουν, καί ποιµένες γραυλο ντες τ ν Αρχιποιµένα τ ν λογικ ν προ άτων ν µνησαν. Ο δ ναµαι Σο παρ ντος σιγ ν, φωνή γάρ ε µι. «Φωνή γάρ φησι ο ντος ν τ ρήµ ω, τοιµάσατε τήν δ ν Κυρίου». Επειδή το το πάρεστί Σοι Τ Πλάστ η τ ς φ σεως. Εγώ νθρωπος µ νον ε µί θείας χάριτος µέτοχος. Σ δέ Θε ς ε καί νθρωπος α τ ς πειδή Φιλάνθρωπος πέφη- (1) Aποσπάσµατα π τ ν Λ γον το Aγίου Γρηγορίου (Συναξαριστής, Iανουαρίου 1946).

4 - 4- KHPY EKK H IA OP O O øn \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 κας. Εγώ χρείαν χω π Σο απτισθ ναι, καί Σ ρχ η πρ ς µε; Σ ν ρχ ν καί πρ ς Θε ν ν, Σ τ τ ς Πατρώας δ ξης πα γασµα. Σ τέλειος χαρακτήρ το τελείου Πατρ ς, Σ τ φ ς τ ληθιν ν, τ φωτίζον πάντα νθρωπον ρχ µενον ε ς τ ν κ σµον. Σ ν τ κ σµ ω ν, καί λθών που ς. Σ γεν µενος σάρξ, λλ ο κ ε ς σάρκα τραπείς. Σ σκηνώσας ν µ ν, καί το ς σο ς δο λοις φανείς ν τ το δο λου µορφ. Σ τήν γ ν καί τ ν Ο ραν ν γεφυρώσας τ γί ω Σου ν µατι. Σ ρχ η πρ ς µε; Ο Τοσο τος πρ ς τ ν τοιο τον; Ο Βασιλε ς πρ ς τ ν Πρ δρο- µον; Ο εσπ της πρ ς τ ν δο λον; «Ο κ ε µί καν ς λ σαι τ ν µάντα το ποδήµατ ς Σου, καί π ς ψασθαι τολµήσω τ ς χράντου Σου Κορυφ ς»; Π ς κτείνω τήν δεξιάν πί Σέ,τ ν κτείναντα; Π ς φαπλώσω το ς κετικο ς µου δακτ λους τ ς θείας Σου Κορυφ ς; Π ς λο σω τ ν σπιλον καί ναµάρτητον; Π ς φωτίσω τ φ ς; Ποίαν ποιήσοµαι προσευχήν πί τ ν προσδεχ µενον καί τάς τ ν γνοο ντων ε χάς; Το ς λλους απτίζων ε ς τ Σ ν νοµα, απτίζω να πιστε σωσιν ε ς Σέ τ ν ρχ µενον µετά δ ξης. Σέ απτίζων, τίνος πιµνησθ ; Ε ς τινος δέ Σε νοµα απτίσω; Ε ς τ το Πατρ ς; λλ λον τ ν Πατέρα χεις ν αυτ, καί λος πάρχεις ν τ Πατρί. Αλλ ε ς τ το Υ ο ; λλ ο κ στι παρά Σέ λλος φ σει Υ ς Θεο. Αλλ ε ς τ το Αγίου Πνε µατι ε µε τα τα διαπράξασθαι. ιά γάρ τα τα το ς µο ς πέστην ποιήµασιν. ε Βαπτισθ ναι το το τ άπτισµα ν ν, καί στερον τ ς Οµοουσίου Τριάδος τ Βάπτισµα π σι το ς νθρώποις χαρίσασθαι. άνεισ ν µοι, Βαπτιστά, πρ ς τήν παρο σαν ο κονοµίαν, τήν σήν δεξιάν, ς δάνεισέ µε πρ ς τήν γέννησίν τήν νηδ ν Μαρία. Κατάδυσ ν µε το ς Ιορδάνου είθροις, καθάπερ γεννήσασα το ς παιδικο ς σπαργάνοις νείλισσε δ ς µοι τ Βάπτισµα ς Παρθένος τ Γάλα κράτησον τήν µήν κεφαλήν, ν σέ ει τά Σεραφείµ κράτησον τήν συγγγεν τ ς σ ς δεξι ς κράτησον τήν πεφυκυ αν κατέχεσθαι κράτησον τήν διά το το κατασκευασθε σαν π µο καί κ Πατρ ς. Κράτησον τήν µήν κεφαλήν, ν κρατ ν ε σε ς ο δέποτε ναυαγε. Βάπτισ ν µε, τ ν µέλλοντα απτίζειν το ς πιστε οντας, δι δατος καί Πνε µατος, καί πυρ ς δατος δυναµένου ποπλ ναι τ ν µαρτι ν τ ν ρ ορον Πνε µατι δυναµέν ω το ς χοϊκο ς περγάσασθαι πυρ ς πεφυκ τι κατακαίειν τάς τ ν νοµηµάτων κάνθας. Τοια τα θρυλλο ντων τ ν γνοο ντων τ τ ς Ο κονοµίας Μυστήριον, µ νος Κ ριος καί φ σει Πατήρ το Μονογενο ς, µ νος ε δώς κρι ς ν µ νος γέννησεν παθ ς, διορθο µενος τήν σφαλµένην τ ν Ιουδαίων π νοιαν, νέωξε τάς π λας τ ν Ο ραν ν, τ ς ναυαγο σης φ σεως γαθ ν Κυ ερνήτην. Καί α τ ς ο ραν θεν πι ο φαιδρ ς λέγων «Ο τ ς στιν Υ ς µου γαπητ ς» Εκε νος Ιησο ς, ο χ Ιωάννης Βαπτισθείς, ο χ απτίσας ξ µο γεννηθείς πρ παντ ς χρονικο διαστήµατος, ο χ κ Ζαχαρίου, κ Μαρίας γεννηθείς κατά σάρκα, ο χ κ τ ς Ελισά ετ φανείς παρ λπίδα. Ο τ ς µή λυθείσης Παρθενίας γεώργητος Καρπ ς ο χ κ τ ς λυθείσης στειρώσεως κλάδος, µεθ µ ν νατραφείς, ο χ ν τ ρήµ ω τραφείς Ο τ ς στιν Υ ς µου γαπητ ς, ν η δ κησα. Υ ς µοο σιος, ο χ τερο σιος. Οµοο σιος µοί κατά τ ρατον καί µοο σιος µ ν κατά τ ρώµενον χωρίς µαρτίας. «Ο τ ς στιν Υ ς µου γαπητ ς, ν η δ κησα». O κ λλ ς στιν, µ ς Υ ς, καί λλος Μαρίας Υ ς λλά ο τ ς στιν Υ ς µου γαπητ ς, λεπ µενος καί νοο µενος. Ο τ ς στιν Υ ς µου γαπητ ς, ν η δ κησα. Α το κο ετε. Εάν ε π η

5 \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 KHPY EKK H IA OP O O øn - 5- ωρακώς µέ, ώρακε τ ν Πατέρα, α το κο ετε. Εάν ε π η, πέµψας µε µείζων µο στιν, τ ο κονοµί α τήν φωνήν προσαρµ σατε. Εάν ε π η, τίνα µέ λέγουσιν ο νθρωποι ε ναι, τ ν Υ ν το νθρώπου ποκρίνεσθε πρ ς α τ ν Σ ε Υ ς το Θεο το Ζ ντος. Το τοις το ς ήµασιν ο ραν θεν ροντοειδ ς κ Πατρ ς λθο σι κατηυγάσθη τ τ ν νθρώπων γένος. Επέγνωσαν διαφοράν, Ποιητο καί ποιήµατος, Βασιλέως καί στρατιώτου, Τεχνίτου καί τεχνήµατος, τ πίστει ε αιωθέντες προσ λθον διά το απτίσµατος Ιωάννου τ ν Πνε µατι καί πυρί Βαπτίζοντι Χριστ τ ληθιν µ ν Θε, µεθ ο τ Πατρί δ ξα, σ ν τ Παναγί ω καί Ζωοποι Πνε µατι, ν ν καί εί, καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. Αµήν. ( Εκ χειρογράφων τ ν ν τ Αγιων µ ω Ορει το Σε ασµιωτάτου Πατρ ς µ ν Αγίου Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αγιορείτου, Κρητ ς Ερηµίτου). ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Η ορτή τ ν Αγίων Θεοφανείων ε ς τάς 6 Ιανουαρίου µέραν Κυριακήν, ωρτάσθη µέ διαιτέραν λαµπρ τητα καί φέτος ε ς τήν πρωτε ουσαν τ ς Μακεδονίας, τήν Θεσσαλονίκην. Ε ς τήν ορτήν ε χον προσέλθει ε λα- ε ς ρθ δοξοι προσκυνηταί π λα τα µέρη τ ς Μακεδονίας, λλά καί π τή Θράκη, Θεσσαλία, Αθήνα, Πελοπ ννησον καί λλο. Η Θεία Λειτουργία τελέσθη ε ς τ ν Ιερ ν Μητροπολιτικ ν Να ν Θεσσαλονίκης το Αγίου Γεωργίου, π το Παναγιώτατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστ µου συµπαραστατο µενος π τ ν ερέων π. Νικολάου Ζαρδο κα καί το Ιεροµ. π. Σεραφείµ Μάτσα. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν γένετο καθιερωµένη ποµπή πρ ς τ ν θαλάσσιον χ ρον τ ς Θεσσαλονίκης, που κατ τος τελε ται Μέγας Αγιασµ ς πί τ ς ε δικ ς στηθείσης ξέδρας καί τελετή τ ς Καταδ σεως το Τι- µίου Σταυρο ε ς τήν θάλασσαν. Τήν λην ποµπήν διεκ σµησαν νέοι καί νέες φέροντες θνικάς καί τοπικάς νδυµασίας π διάφορα µέρη τ ς Ελλάδος, καθώς καί µελωδική χορωδία τ ν εροψαλτ ν µας, δίδοντας τ µήνυµα καί τήν µολογίαν τι «Σήµερον τά νω το ς κάτω συνεορτάζει καί τά νω το ς κάτω συνοµιλε» καί χι ποτε θελήσει ντίχριστος παπισµ ς ραιοσιωνισµ ς καί ραιοµασωνία ο πο οι ε σήγαγον τ ν νέον παπικ ν µερολ γιον. Ε ς τ τέλος το Μεγάλου Αγιασµο µίλησεν σχετικ ς Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσ στο- Πάνω: Στιγµι τυπο π την τελετήν το Mεγ. Aγιασµο πί τ ς ξέδρας, ε ς τ ν παραθαλάσσιον χ ρον ε ς Θεσ/νίκην.

6 - 6- KHPY EKK H IA OP O O øn \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 µος ναφερθείς ε ς τήν καθιερωµένην κατ τος τελετήν τ ς καταδ σεως κατά τήν ορτήν τ ν Θεοφανείων καί ε ς τ πρ σφατον γεγον ς το κκλησιαστικο σχίσµατος καί πραξικοπήµατος τ ν α ρετικ ν Τριαδοµάχων, Χριστοµάχων, Εκκλησιοµάχων καί Νεοεκκλησιολ γων ο κουµενιστ ν ο πο οι χουν τ α ρετικώτατον γµα τι Χριστ ς δέν ε ναι προαιώνιος δηλαδή δέν ε ναι Θε ς συµφρονο ντες µετά τ ν ραίων καί τ ν χιλιαστ ν. Πάνω: Στιγµι τυπο π τήν ποµπήν ποία κατευθ νεται πρ ς τ ν θαλάσσιον χ ρον διά τήν τέλεσιν το Mεγ. Aγιασµο καί τήν κατάδυσιν το Tιµίου Σταυρο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑ Τ ν περασµένον µ να, εκέµ ριον το 2002, τ τε Μεσσηνίας Γρηγ ριος παρασυρθείς π τ ν Α ρεσιαρχ ν Λάµπρου Κτεν, Παναγιώτου Αλεξοπο λου κ Πατρ ν καί τ ν σ ν α το ς κληρικ ν καί µοναχ ν, µετά τ ν προσδ κητον θάνατον το Επισκ που Κοζάνης Τίτου, πισυµ άντος τήν , µέραν Τετάρτην, προέ η µ νος του ε ς χειροτονίας πισκ πων, δέκα µέρας σχεδ ν µετά τ ν θάνατον το Kοζάνης. Η χειροτονία πισκ που φ ν ς µ νου Επισκ που πενοήθη π τ ν ρχιτεκτ νων το πραξικοπήµατος καί το Σχίσµατος, πρ ς στήριξιν καί δραίωσιν τ ν πολλαπλ ν α ρέσεων, τ ν Τριαδοµάχων, Χριστοµάχων, Εκκλησιοµάχων καί Νεοεκκλησιολ γων ο κουµενιστ ν. Ηγήθη λοιπ ν, Μεσσηνίας Γρηγ ριος το Πραξικοπήµατος, το Σχίσµατος καί τ ν ναφυεισ ν Α ρέσεων. Η άσις καί τ θεµέλιον τ ν πολλαπλ ν α τ ν α ρέσεων ε ναι τι, Χριστ ς ς Θεάνθρωπος δέν ε ναι ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ!!! Εάν Θεάνθρωπος Ιησο ς Χριστ ς, δέν ε ναι προαιώνιος, τ τε δέν ε ναι ΘΕΟΣ, καί ε ναι κατ α το ς να κτ σµα καί δηµιο ργηµα το Θεο. Ενας «τέτοιος» Χριστ ς χει ρχή χρονική καί δ ναται νά προσδιορισθ λικία του, ποία δέν δ ναται νά περ αίνη τά 33 τη. Α τ ς Χριστ ς, κατά τήν θεωρίαν των, πέθανεν καί δέν νέστη, δι τι δέν το Θε ς. Μή γένοιτο! Η ντίχριστος καί α ρετική α τή θεωρία πενοήθη καί κατεσκευάσθη προκειµένου νά στηρίξουν λλην µεγάλην α ρεσιν τήν ποίαν χάλκευσαν, τι δέν π ρχε Eκλησία Θεο πρ Χριστο, δι τι Υ ς καί Λ γος το Θεο πρίν σαρκωθ δέν το κεφαλή καµµι ς Εκκλησίας. Α τοί ε ναι α θαίρετοι παραλογισµοί τ ς νοσηρ ς φαντασίας των δι τι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ε ς τήν Παλαιάν ιαθήκη ναφέρει πολλάκις τήν παρξιν Εκκλησίας Θεο πρ Χριστο, πως κκλησία Θεο, Eκκλησία Yψίστου, Eκκλησία Aγίων, Eκκλησία Oσίων, κ.λπ. E ναι διάσπαρτες ο φράσεις α τές ε ς τήν Π. ιαθήκην. Εξ α τίας α τ ν τ ν δ ο µεγάλων α ρέσεων δηµιο ργησαν σωρείαν λλων λυσιδωτ ν α ρέσεων α πο αι συνοψίζονται ς κολο θως: Τριαδολογικαί, Χριστολογικαί, Εκκλη-

7 \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 KHPY EKK H IA OP O O øn - 7- σιολογικαί καί σαι λλαι παράγονται ξ α τ ν. Α ναφερθε σαι α ταί α ρέσεις κατατάσσονται µετά τ ν ρχαίων µεγάλων α ρέσεων, το Αρειανισµο, το Νεστοριανισµο το Μονοφυσιτισµο καί το Bαρλαµιτισµο, τάς ποίας κατεδίκασαν καί ναθε- µάτισαν α Αγιαι Ο κουµενικαί Σ νοδοι, Α, Γ καί τ 325, 431 καί 451 καί 1341 ντιστοίχως. Ο σ γχρονοι α τοί α ρετικοί ε ναι, Τριαδοµάχοι καί Νεοεκκλησιολ γοι ο κου- µενισταί. Τά α ρετικά φρονήµατα τά πο α διακηρ σσουν το ς κατατάσσουν µετά τ ν Ε ραίων, προτεσταντ ν καί χιλιαστ ν. Περί τ ν ναφυεισ ν α τ ν πολλαπλ ν α ρέσεων θά κδοθ Εγκ κλιος ποία θά κάν η στορικήν ναδροµήν π τ ς µφανίσεώς των µέχρι σήµερον καί θά τάς ναλ η πως τάς διεκήρυξαν γγράφως. Η ΚΑΥΣΙΣ, Η ΚΑΤΑ ΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑMΜΑΤΩΝ Κατά τήν Κυριακήν τ ς Ορθοδοξίας, τήν 3ην Μαρτίου 2003, ε ς τ ν Ιερ ν Να ν το Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, Κων/λεως 174 καί µετά τ πέρας τ ς Θείας Λειτουργίας, Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσ στοµος, φο µίλησεν πικαίρως περί τ ς ορτ ς τ ς Ορθοδοξίας, νεφέρθη καί ε ς τ πρ σφατο γεγον ς τ ν ναφυεισ ν α ρέσεων τ ν Τριαδοµάχων, Χριστοµάχων, Εκκλησιοµάχων καί Νεοεκκλησιολ γων Ο κουµενιστ ν. Εν συνεχεί α κανε ναδροµή π τ ς µφανίσεώς των, ξιστορ ν ν συντοµί α τά διατρέξαντα. Μετά τήν µιλίαν καί νώπιον κλήρου Μοναχ ν καί λαο καυσε τά α ρετικά φυλλάδια καί συγγράµµατα τ ν ν λ γ ω α ρετικ ν, παραδ σας α τά ε ς τ π ρ καί τ α ώνιον ΑΝΑΘΕΜΑ κατά τήν παράδοσιν καί τήν ντολήν τ ν Αγίων Πατέρων. Ακολο θως γένετο περιφορά τ ν Αγίων ε κ νων ντ ς τ ς π λεως, κατά τήν παράδοσιν καί κατά τήν πιστροφήν, ξωθεν το Ι. Ναο κατέκαυσεν διά δευτέραν φοράν νώπιον το λαο, σα α ρετικά φυλλάδια ναπέµειναν. Εκτ ς τ ς Εγκυκλίου, ποία θά περιέχ η ναλυτικ ς λον τ στορικ ν καί τάς α ρέσεις, θά κδοθ καί λλη Εγκ κλιος ναφερο- µένη ν συντοµί α ε ς τά νατρέξαντα συµ άντα καί θά περιέχ η καί σχετικά φωτογραφικά στιγµι τυπα π τήν κα σιν τ ν α ρετικ ν ντ πων κατά τήν Κυριακήν τ ς Ορθοδοξίας. Πάνω ριστερά: Στιγµι τυπο π τήν κα σιν τ ν α ρετικ ν συγγραµµάτων ντ ς το I. Nαο Aγίου Γεωργίου µετά τήν Θείαν Λειτουργίαν π το Παναγιωτάτου Mητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Xρυσοστ µου. Πάνω δεξιά: H στιγµή τ ς κα σεως τ ν α ρετικ ν συγγραµµάτων ξωθεν το I. N. Aγίου Γεωργίου µετά τήν περιφοράν τ ν Aγίων ε κ νων.

8 - 8- KHPY EKK H IA OP O O øn \π ÓÔ ÚÈÔ -ºÂ ÚÔ ÚÈÔ \03 àú. ÙÂ. 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κατά τήν 30ήν Ιανουαρίου, ορτήν τ ν Αγίων Τρι ν Ιεραρχ ν, πανηγ ρισεν µώνυµος Ιερ ς Να ς ε ς Κιάτον Κορινθίας. Αφ σπέρας τελέσθη Μέγας Εσπεριν ς µετ ρτοκλασίας. Τήν ποµένην, µέραν Τετάρτην, περιώνυµον µέρα τ ς ορτ ς τ ν Τρι ν Ιεραρχ ν, γένετο Πανήγυρις µετά τ ς Θείας Λειτουργίας, π το Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστ µου, συµπαραστατουµένου Eτερον στιγµι τυπον π τήν κα σιν τ ν α ρετικ ν συγγραµµάτων νώπιον κλήρου καί λαο ξωθεν το I. Nαο Aγίου Γεωργίου Θεσ/νίκης µετά τήν περιφοράν τ ν Aγίων E κ νων π το Παναγιωτάτου Mητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Xρυσοστ µου.. π τ ν ερέων π. Νικολάου Ζαρδο κα καί το εροµ. π. Σεραφείµ. ιά τήν ορτήν προσ λθεν πλ θος κ σµου π διάφορα µέρη τ ς Ελλάδος πρ ς τιµήν τ ν Αγίων. Ε ς τ Κοινωνικ ν µίλησεν θεολ γος κ. Γ. Γλετζάκος, ναφερθείς ε ς τά πίκαιρα γεγον τα. Μετά τ πέρας τ ς Θ. Λειτουργίας γένετο καθιερωµένη περιφορά τ ς Ε κ νος τ ν Αγίων, ε ς τήν ποίαν λα εν µέρος καί εροµ. π. Πορφ ριος Πέτκωφ λθών πί το του π τ Μαρκ πουλον Άττικ ς. Εν συνεχεί α παρετέθη τράπεζα διά το ς προσκυνητάς, ο πο οι φο ε χαρίστησαν τ ν Θε ν καί το ς Aγίους νεχώρησαν. Mετά τήν περιφοράν τ ς I. E κ νος τ ν Aγίων Tρι ν Iεραρχ ν κα µπροσθεν το I. Nαο ε ς Kι τον Kορινθίας. ιακρίνονται, Παναγιώτατος, ερε ς, µοναχοί καί πλ θος προσκυνητ ν.

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα