Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC)"

Transcript

1 Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC) Γλσξηκία κε ην Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο Δξγαζίεο εζεινληώλ ζε έλα FHC Παξαιαβή Φξνληίδα πξν-θαζαξηζκνύ ηαζεξνπνίεζε Φξνληίδα ζηαζεξνπνηεκέλσλ δώσλ Καηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ εηδηθώλ Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

2 Δπηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο άγξηαο δσήο Σο μάκθμα ςιμερα Σομζασ Γενικι ειςαγωγι Αναηιτθςθ και ςυλλογι Ηϊο Μεταφορά Ηωντανά ηϊα Νεκρά ηϊα Τγεία και αςφάλεια Εγκαταςτάςεισ Θάλαμοσ ελζγχου Κζντρο Ελζγχου Δθμιουργία των εγκαταςτάςε ων τακεροποίθ ςθ ηϊων Δεν περιλαμβάν Επιλογι Πλφςθ Αποκατάςτα ςθ Απελευκζρ ωςθ

3 Γλσξηκία κε ην FHC Πξόθεηηαη γηα κηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα πηελά κπνξνύλ λα παξακείλνπλ δσληαλά γηα κεξηθέο εκέξεο Μπνξεί λα νξγαλσζεί γξήγνξα, εθόζνλ απαηηεζεί Δληόο σξώλ Έλα πηελό ην νπνίν ζπιιέγεηαη ζήκεξα, είλαη έηνηκν γηα πιύζε κόλν κεηά από 3 έσο 7 εκέξεο Δίλαη αξθεηόο ρξόλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο WRC (Κέληξν δηάζσζεο άγξηαο παλίδαο) Γη' απηό έλα FHC είλαη κηα ρξήζηκε ηδέα γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ

4 Οξγάλσζε ηεο νκάδαο εζεινληώλ Γηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο - ρξεζηκνπνηείηε ηα ΜΑΠ ζαο Γηαηήξεζε ηεο πγείαο - θάλεηε δηαιείκκαηα, ηξώηε θαη πίλεηε κε κέηξν Καηακεξηζκόο εξγαζηώλ (εκέξεο/ εβδνκάδα) πληνληζκόο (ζάιακνο ειέγρνπ)

5 Ρόινο ησλ εζεινληώλ Οη εζεινληέο κπνξνύλ νη ίδηνη λα δηαρεηξίδνληαη έλα επηηπρεκέλν FHC γηα πηελά Οη εθπαηδεπκέλνη εηδηθνί απαηηνύληαη γηα νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο επηινγή, πιύζε... Η παξνρή βνήζεηαο ησλ εηδηθώλ ελδέρεηαη λα αξγήζεη κεξηθέο εκέξεο

6 Δξγαζίεο ησλ εζεινληώλ Καζώο θηάλνπλ ηα δώα ζην ρώξν ππνδνρήο πιινγή δεδνκέλσλ θαη δηαζθάιηζε αθξίβεηαο απηώλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ηαζεξνπνίεζε θάζε δώνπ θαηά ηε δηάξθεηα 48 σξώλ Παξνρή ελπδάησζεο, ηξνθήο, αλάπαπζεο... Γηαηήξεζε θαιήο πγηεηλήο Νεθξά δώα Μέζα ζηελ θαηάςπμε

7 Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι Άθημε θαη ππνδνρή ησλ πηελώλ είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ φροντίδα μετά τθν πλφςθ απελευκζρω ςθ Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

8 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ άθημε ησλ πηελώλ Έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζαο έρεη δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ηελ άθημε ησλ δώσλ Δμαζθαιίδεηε όηη νη ρώξνη έρνπλ αδεηάζεη θαη είλαη έηνηκνη Τπάξρνπλ δηαζέζηκα έληππα ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ Τπάξρεη δηαζέζηκν επαξθέο πξνζσπηθό γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο Σα δώα ζα θηάζνπλ ζε θνπηηά από ηηο αθηέο Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο δηαζέζηκνο ρώξνο

9 Καηά ηελ άθημε ησλ δώσλ

10 Ηωντανά Είδοσ 1 Είδοσ 2 Είδοσ 3 Άγνωςτο Νεκρά Καηά ηελ άθημε ησλ δώσλ εκεηώζηε πόζα δώα έρνπλ αθηρζεί ε ραξηί ζηνλ ηνίρν (λα κε ραζεί) ε πίλαθα γηα ρξήζε καξθαδόξνπ Η νξγάλσζε δηαρείξηζεο είλαη βαζηθή Δμαζθαιίδεηε όηη θάζε θνπηί έρεη εηηθέηα Αλαθέξεηε ηελ ηειηθή θαηακέηξεζε γηα ηνλ θαζεκεξηλό βξαδηλό έιεγρν ηνπ ζαιάκνπ Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θέληξνπ απαηηνύληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο Σα λεθξά πηελά νδεγνύληαη ζηελ θαηάςπμε Δηηθέηεο

11 Η ππνδνρή είλαη πολφ απαςχολθμζνθ και ςε πυρετϊδεισ ρυκμοφσ ι επικρατεί θρεμία.

12 Μεηά ηελ ππνδνρή, θξνληίδα πξνπιύζεο: - Δπηινγή - ηαζεξνπνίεζε - Φξνληίδα ζηαζεξνπνηεκέλσλ πηελώλ Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

13 Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ Δπηινγή Οξηζκέλα δώα θηάλνπλ εμνπζελσκέλα Δλδέρεηαη λα κελ επηδήζνπλ ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Ίζσο είλαη πξνηηκόηεξε ε επζαλαζία Η επζαλαζία δελ γίλεηαη από εζεινληέο Έλαο εμεηδηθεπκέλνο θηελίαηξνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη επζαλαζία εθόζνλ απαηηείηαη φροντίδα μετά τθν πλφςθ απελευκζρω ςθ

14 Ση ρξεηάδνληαη ηα κνιπζκέλα πηελά; Σα πηελά ζα πάζρνπλ από: Αθπδάησζε Τπνζεξκία (ή ππεξζεξκία) Αζηηία Άγρνο Υξεηάδνληαη θξνληίδα: γηα λα εκπνδηζηεί πεξαηηέξσ επηδείλσζε θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα κεηαθνξά ή πιύζε Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη "ηαζεξνπνίεζε"

15 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζηαζεξνπνίεζεο Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ φροντίδα μετά τθν πλφςθ ηέγαζε Γηαθνπή ηεο ππνζεξκίαο Παξνρή ελόο δεζηνύ, ζηαζεξνύ πεξηβάιινληνο Μείσζε ηνπ άγρνπο Παξνρή ελόο ήζπρνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο Αληηκεηώπηζε Παξνρή ηξνθήο Παξνρή πνηνηηθήο ηξνθήο θαηάιιειεο γηα ηα είδε Δλπδάησζε Παξνρή επηπιένλ πγξώλ γηα 48 ώξεο απελευκζρω ςθ

16 ηέγαζε Γηρηπσηνί πάηνη γηα κηθξά πηελά 4-6 δώα ζε έλα θινπβί Γπλαηόηεηα κόλν γηα νξηζκέλα είδε 1 δών αλά θινπβί Δπηζεηηθά είδε Κισβνί κε γεξό δάπεδν γηα κεγάια πηελά Γηαηήξε ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπο (κηα θνξά ηελ εκέξα)

17 ηέγαζε Οη ζεξκαληηθέο ιάκπεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππνζεξκίαο Σα δώα πξέπεη λα κέλνπλ κόλα κεηαμύ ησλ ζεξαπεηώλ ζν πεξηζζόηεξν ρξόλν παξακέλνπλ αδηαηάξαθηα, ηόζν ην θαιύηεξν Ληγόηεξν άγρνο Γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο Μείσζε άγρνπο

18 Θεξαπεία: Δλπδάησζε Πξνεηνηκαζία Τγξά Κάζε πηελό ρξεηάδεηαη 50ml/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο Δθηίκεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο ή βάξνπο πηελνύ Δθηίκεζε ηνπ όγθνπ λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα όια ηα πηελά Δμνπιηζκόο ύξηγγεο 50-60ml κε άθξν θαζεηήξα σιήλεο Κνπβάδεο Πεηζέηεο

19 Θεξαπεία: Δλπδάησζε Παξνρή πγξώλ ζηα πηελά ζηε ζεξκνθξαζία ζώκαηνο ηνπο ή θνληά ζε απηήλ Νεξό κε άιαηα ελπδάησζεο Υνξήγεζε απεπζείαο κέζα ζην ζηνκάρη 3 θνξέο ηελ εκέξα Νσξίο ην πξσί, ην κεζεκέξη θαη αξγά ην απόγεπκα Δξγαζία ζε δεπγάξηα Ο έλαο θξαηάεη ην πηελό Ο άιινο ρνξεγεί ηα πγξά

20 Δλπδάησζε - 1 Φξνληίδα αζθάιεηαο = ΜΑΠ Βεβαησζείηε όηη ν ζσζηόο εμνπιηζκόο είλαη έηνηκνο πξνηνύ μεθηλήζεηε

21 Δλπδάησζε - 2 Μειϊςτε το άγχοσ ςτο ηϊο ζωσ ότου είςτε ζτοιμοι Ξεςκεπάςτε το κεφάλι

22 Δλπδάησζε - 3 Ανοίξτε τθ ράμφοσ Ειςάγετε το ςωλινα μζςα ςτον οιςοφάγο και ςτθ ςυνζχεια προσ τα κάτω ςτο ςτομάχι

23 Δλπδάησζε - 4 Γλωττί δα R. Thompson Οιςοφάγοσ Σοποκετιςτε απαλά το ςωλινα μζςα ςτον οιςοφάγο και ωκιςτε τον μζςα ςτο ςτομάχι Εξαςφαλίςτε ότι ο ςωλινασ βρίςκεται μζςα ςτον οιςοφάγο και ΟΧΙ μζςα ςτθ γλωττίδα

24 Δλπδάησζε - 5 Προωκιςτε 50ml/kg μζςα ςτο ςτομάχι Διπλϊςτε το ςωλινα και αφαιρζςτε τον αργά.

25 Δλπδάησζε - 6 Κατεβάςτε το κεφάλι για να απελευκερϊςετε υπερβάλλοντα υγρά Καλφψτε το κεφάλι του πουλιοφ και τοποκετιςτε το πίςω ςτο κλουβί

26 Θεξαπεία: Δλπδάησζεο Υξήζηκν ρξνλνδηάγξακκα 8 π.μ. 9 π.μ. 10 π.μ. 11 π.μ. 12 π.μ. 1 μ.μ. 2 μ.μ. 3 μ.μ. 4 μ.μ. 5 μ.μ. 6 μ.μ. Προετοιμαςία υγρϊν ενυδάτωςθσ και κακαριςμόσ εργαλείων Ζναρξθ ενυδάτωςθσ ςτα 50 ml/kg και κακαριςμόσ των κλουβιϊν. Σοποκζτθςθ των πτθνϊν μετά τθν ενυδάτωςθ τουσ ςε ζνα κακαριςμζνο κλουβί για ανάπαυςθ τουσ Σοποκζτθςθ τροφισ ςτα κλουβιά. Μθν προκαλείτε άλλθ αναςτάτωςθ Διάλειμμα μεςθμεριανοφ για τουσ εκελοντζσ Προετοιμαςία των υγρϊν ενυδάτωςθσ Ενυδάτωςθ ςε 50 ml/kg ςωματικοφ βάρουσ Σοποκζτθςθ τροφισ ςε κλουβιά Ενυδάτωςθ ςε 50 ml/kg ςωματικοφ βάρουσ Σοποκζτθςθ διπλισ ποςότθτασ τροφισ ςτα κλουβιά για τθ νφχτα

27 Σέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζηαζεξνπνίεζεο Έλα πηελό ζεσξείηαη όηη έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κεηά από 48 ώξεο ζεξαπείαο, όπσο έρεη πεξηγξαθεί Καηόπηλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κηα άιιε εγθαηάζηαζε (κεγάιε δηαδξνκή) εθόζνλ απαηηείηαη Ή κπνξεί λα παξακείλεη θαη λα ζπλερηζηεί πεξαηηέξσ ζεξαπεία, έσο όηνπ είλαη έηνηκν γηα πιύζε

28 Θεξαπεία: Παξνρή ηξνθήο Υνξήγεζε ηεο θαηαιιειόηεξεο ηξνθήο γηα θάζε είδνο Ρσηήζηε ηνπο εηδηθνύο γηα ηε δηαηξνθή Η ηξνθή πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη ζε άθζνλε πνζόηεηα παξέρεηε ςάξηα ζε ξερά κπνι θαιύπηνληαο ηα κε θαζαξό λεξό

29 Θεξαπεία - Παξνρή ηξνθήο Σα πηελά κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα ηξέθνληαη θαηά ηε ρνξήγεζε ελπδάησζεο Γηα ηελ αλάθηεζε απαηηείηαη ηξνθή θαιήο πνηόηεηαο Η ηξνθή παξέρεηαη πάληα κατά βούληση Αλαλεώλεηε ηελ ηξνθή δύν θνξέο ηελ εκέξα Δπηηξέςηε ζηα πηελά λα μεθνπξάδνληαη αξθεηά

30 Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ φροντίδα μετά τθν πλφςθ απελευκζρω ςθ Φξνληίδα γηα ηα ζηαζεξνπνηεκέλα πηελά Η θαηάζηαζε ησλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ πηελώλ είλαη: Πνιύ θαιύηεξε από όηη όηαλ έθηαζαλ από ηελ αθηή Δλδέρεηαη λα κελ είλαη ηόζν θαιή γηα πιύζε ηαλ δελ απαηηείηαη πιένλ ζεξαπεία ελπδάησζεο Καιή: ρσξίο ζεξαπεία, ρσξίο άγρνο Σα δώα ηξέθνληαη κόλα ηνπο Σώξα ρξεηάδνληαη Διάρηζηεο ελνριήζεηο (ηα αθήλεηε ήζπρα) Σξνθή (θαηά βνύιεζε) Καζαξά θινπβηά Θα θεξδίζνπλ βάξνο

31 Καζεκεξηλή πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία Υξήζηκν ρξνλνδηάγξακκα Προετοιμαςία τροφισ ηϊων και κακαριςμόσ εργαλείων Ζναρξθ κακαριςμοφ των κλουβιϊν Σοποκζτθςθ τροφισ ςτα κλουβιά. Μθν προκαλείτε άλλθ αναςτάτωςθ Διάλειμμα μεςθμεριανοφ για τουσ εκελοντζσ Σοποκζτθςθ τροφισ ςε κλουβιά Σοποκζτθςθ διπλισ ποςότθτασ τροφισ ςτα κλουβιά για τθ νφχτα 8 π.μ. 9 π.μ. 10 π.μ. 11 π.μ. 12 π.μ. 1 μ.μ. 2 μ.μ. 3 μ.μ. 4 μ.μ. 5 μ.μ. 6 μ.μ.

32 Πόηε ηειεηώλεη απηή ε ζεξαπεία; ηαλ ην πηελό είλαη έηνηκν γηα πιύζε Απηό είλαη δπλαηό όηαλ πιεξνύληαη ηα εμήο ηξία θξηηήξηα: 1. Σν Κέληξν απνθαηάζηαζεο άγξηαο παλίδαο είλαη έηνηκν Ο ζάιακνο πιύζεο είλαη έηνηκνο Οη πηζίλεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί 2. Οη εηδηθνί γηα ηελ πιύζε έρνπλ έξζεη 3. Οη εηδηθνί ζεσξνύλ όηη ην πηελό είλαη έηνηκν γηα πιύζε

33 Καηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ εηδηθώλ Έκπεηξα άηνκα απνθαηάζηαζεο κνιπζκέλεο άγξηαο δσήο Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

34 Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ φροντίδα μετά τθν πλφςθ απελευκζρω ςθ Ρόινο ησλ εηδηθώλ Σν εγρεηξίδην πεξηγξάθεη όια ηα ζηάδηα από ηελ Αλαδήηεζε θαη ηε πιινγή έσο ηελ Απειεπζέξσζε Γηα ηελ επηηπρία, νη εηδηθνί δηαζέηνπλ εμεηδίθεπζε, ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Δίζνδνο θαη επηινγή Πιύζε Γηαρείξηζε ησλ πηελώλ ζε πηζίλεο Πξνεηνηκαζία ηεο απειεπζέξσζεο Δπίβιεςε θαη δηαρείξηζε όισλ ησλ εξγαζηώλ Δύξεζε ιύζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη πξόβιεκα

35 Αναηιτθςθ και ςυλλογι Μεταφορά άφιξθ και υποδοχι είςοδοσ και επιλογι φροντίδα προ-πλφςθσ (ςτακεροποί θςθ) πλφςθ φροντίδα μετά τθν πλφςθ απελευκζρω ςθ Εκελοντζσ Ειδικοί WRC Εκελοντζσ Ειδικοί WRC Ρόινο ησλ εηδηθώλ Απαηηνύκελα εμεηδηθεπκέλα άηνκα γηα ηελ νξγάλσζε ελόο Κέληξνπ αληαπόθξηζεο γηα ηελ άγξηα παλίδα (εδώ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο ελόο Κέληξνπ αξρηθήο θξνληίδαο) Ίζσο ην FHC λα κπνξεί λα επεθηαζεί (εάλ πιεξνύληαη όιεο νη απαηηήζεηο) Οη εηδηθνί βνεζάλε ην ζάιακν ειέγρνπ Οη εζεινληέο κπνξνύλ λα εξγάδνληαη ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπο Δθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα δηαινγήο Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο

36 Οη εηδηθνί βνεζάλε ζηελ νινθιήξσζε κηαο επηηπρνύο απνθαηάζηαζεο Αιιά νη εζεινληέο είλαη απνιύησο απαξαίηεηνη Κζντρο ανταπόκριςθσ για τθν άγρια ηωι (Ειδικοί + Εκελοντζσ) FHC (Εκελοντζσ)

37 Αποποίθςθ ευκφνθσ Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ. Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW. Νομικζσ πλθροφορίεσ REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου) REMPEC Maritime House, Lascaris Wharf Valletta, VLT 1921, Μάλτα Σθλ.: /7/8 Φαξ: υντάκτθσ: F. HEBERT Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα