Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο"

Transcript

1 Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1

2 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B) ζηελ Διιάδα θαη ε πηζαλέο επηδξάζεηο ηνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. Καηαξρήλ ζην 1 ν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο e- government Ηιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε (νξηζκφο, δηαθξίζεηο, επίπεδα, βαζηθέο αξρέο), ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηή ζην επφκελν, 2 ν θεθάιαην, ε έλλνηα ησλ G2B ππεξεζηψλ (νξηζκφο, ζηφρνο, εξγαιεία, θφζηνο, νθέιε). Μεηά ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα, αθνινπζεί ζην 3 ν θεθάιαην ν πην ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εληνπίδνληαη ηα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή φζσλ απφ απηέο παξέρνληαη ζήκεξα ειεθηξνληθά. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζην 4 ν θεθάιαην ηξεηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηέηνησλ ππεξεζηψλ (Enterprise 51 - Ιηαιία, TELEMACO - Ιηαιία θαη ε Σνπξθηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία). ηελ πξνζπάζεηά καο λα εμαθξηβψζνπκε ηελ χπαξμε ή φρη ζρέζεο κεηαμχ ησλ G2B ππεξεζηψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο δηελεξγήζακε έξεπλα κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζην 5 ν θεθάιαην, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θαη ε επαιήζεπζε ησλ δηθψλ καο ελδείμεσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο ηνπ World Economic Forum κε ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ. Μέζα απφ απηήλ ηελ πνξεία ε έξεπλά καο θαηέιεμε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θα παξνπζηάδνληαη ζην 6 ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην. ε απηφ ην θεθάιαην ζπγθεληξψλνληαη φια α ζηνηρεία θαη νη ζθέςεηο πνπ καο νδήγεζαλ ζην ηειηθφ καο ζπκπέξαζκα θαη πξφηαζε: Η αλάπηπμε ησλ Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη άξα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ρψξαο πνπ καζηίδεηαη απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά, φπσο ε δηθή καο. 2

3 Summary The object of this study is the benefits of electronic delivery of public services to the enterprises (G2B) in Greece and their effects in the Greek business context. In the 1st chapter there is a concise description of the term e-government (definition, types, levels, basic principles), so that it would be easier to understand in the next, 2nd chapter, the significance of G2B services (definition, objectives, tools, cost, benefits). After the theoretical approach of the basic terms in the first two chapters, follows the 3rd chapter with the detailed presentation of these services existing situation in Greece. In the particular chapter we locate the types of transactions between enterprises and public administration in our country, as well as we describe those of them that are provided today through internet. In the 4th chapter we describe three best practices of such services (Enterprise 51 - Italy, TELEMACO - Italy and the Turkish Customs Service). In our effort to ascertain the existence or not of the relation between the G2B services and the business context, we realised a research (by sending questionnaires to a number of businesses) the results of which are presented in the 5th chapter. Through this process our research led us to concrete conclusions, which are presented in the 6th and last chapter. In this chapter we assemble all of the tools and thoughts that led us to our final conclusion and proposal: The development of the Electronic Public Services to the enterprises constitutes a major factor of improvement of competitiveness and hence the business context of a country that suffers from the bureaucracy and the corruptness, like ours. Λέμεηο Κιεηδηά: e-government, ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε, G2B, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, θπβεξλεηηθή δηθηπαθή πχιε, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, δηαθάλεηα, πνηφηεηα, δηαθζνξά, θφζηνο, βέιηηζηε πξαθηηθή, γξαθεηνθξαηία, αληαγσληζηηθφηεηα, επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 3

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή E-Government Οξηζκφο Οη Σχπνη ησλ πλαιιαγψλ ζην E-Government Σα ηέζζεξα επίπεδα ησλ on line ππεξεζηψλ Οη Βαζηθέο Αξρέο ηνπ e-government Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (G2B) Τπεξεζία, Ηιεθηξνληθή Γεκφζηα Τπεξεζία & Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πχιε Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο Πνιίηεο vs Δπηρεηξήζεηο Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πχιε γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Κφζηνο Παξνρήο G2B Τπεξεζηψλ Οθέιε Παξνρήο G2B Τπεξεζηψλ G2B Τπεξεζίεο ζηελ Διιάδα πλαιιαγέο Δπηρεηξήζεσλ κε Διιεληθνχο Γεκφζηνπο Φνξείο G2B Τπεξεζίεο ήκεξα ζηελ Διιάδα Βαζκφο Αλάπηπμεο ησλ G2B Τπεξεζηψλ ζηελ Διιάδα Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο G2B Τπεξεζηψλ Οξηζκφο Enterprise 51 (Ιηαιία) TELEMACO (Ιηαιία) Customs Administration Τπεξεζία Σεισλείσλ (Σνπξθία) Ο ξφινο ηνπ e-government ζηελ Δπξσπατθή Αληαγσληζηηθφηεηα Δκπεηξηθή Έξεπλα Δπηδξάζεηο G2B Τπεξεζηψλ ζην Διιεληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ Μεζνδνινγία Απαληήζεηο ζηα Δξσηεκαηνιφγηα G2B Τπεξεζίεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιφγην Παξάξηεκα 2: Πίλαθαο Δπηρεηξήζεσλ πνπ Απάληεζαλ Παξάξηεκα 3: Γηαθνξέο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο θαη Κπβεξλεηηθνχ Γηθηπαθνχ Σφπνπ Παξάξηεκα 4: eeurope Awards for egovernment 2005 Finalists and Good Practice Cases Παξάξηεκα 5: Ιεξάξρεζε ησλ Υσξψλ σο πξνο ην δείθηε Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο

5 Δηζαγσγή Σν e-government (Ηιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε) απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα θεληξηθά ζέκαηα ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζε φια ηα επίπεδα: ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο. ηελ νπζία απνηειεί έλα εξγαιείν θαη φρη απηνζθνπφ, έλα εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο, ψζηε λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η ξνή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ηειηθά νδεγεί ζηελ επθαηξία 1 : Πξφζβαζε Πιεξνθνξία Γλψζε Δπθαηξία Σν θιεηδί γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη νη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), απνηειψληαο ηνλ ζεκειηψδε ιίζν γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, θαζψο πξνζθέξνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ηε γλψζε. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε πιεξνθνξία θαη νη ππεξεζίεο θηλνχληαη αλάκεζα ζε δχν ζεκεία, θαζηζηψληαο έηζη ηνλ ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε αξρατθέο έλλνηεο. Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κέζα ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν ρξφλνο είλαη ρξήκα θαη ε (έγθπξε θαη πνηνηηθή) πιεξνθνξία είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο. Με ιίγα ιφγηα πξαγκαηεχεηαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (G2B Τπεξεζίεο) θαη εξεπλά ην ξφιν ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ηεο ρψξαο καο. 1 United Nations - Department of Economic and Social Affairs - Division dor Public Administration and Development Management, UN Global e-government Readiness Report 2004: Towards Access for Opportunity, UN, New York,

6 ην 1 ν θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηνπ e- government. Έπεηηα αθνινπζεί ζην 2 ν θεθάιαην ν πην ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο ησλ G2B ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν 3 ν θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, γηα λα αθνινπζήζεη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηξηψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ζην 4 ν θεθάιαην. Σέινο θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο έγηλε πξνζπάζεηα δηεμαγσγήο πξσηνγελνχο έξεπλαο κέζσ ηεο απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ ζε 170 επηρεηξήζεηο. Γπζηπρψο νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε (15) δελ είλαη αξηζκεηηθά αξθεηέο γηα λα ζεσξήζνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα καο βαζίδνληαη ζε έλα επαξθέο δείγκα. Χζηφζν παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά θαη δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζην 5 ν θεθάιαην. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή απηήο ηεο εξγαζίαο δξ. Γ. Παπακηραήι γηα ηελ πξνζθνξά ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θαηεπζχλζεσλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο έξεπλάο καο θαζψο ε επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζηζηνχζε απαξαίηεηε ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο καο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθηέξσζαλ κέξνο απφ ην ρξφλν ηνπο, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηήλ ηελ εξγαζία ζπκπιεξψλνληαο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο απνζηείιακε. 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : E- Government. 7

8 1. E-Government 1.1 Οξηζκόο Δδψ θαη δχν δεθαεηίεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζεσξίεο φπσο: Η ζεσξία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management) ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη ε ζεσξία ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ (Reengineering) ηεο Γηνίθεζεο ηε δεθαεηία ηνπ 90. Η ζεσξία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νδήγεζε ζηε ζθέςε φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη έλα δπλακηθφ κίγκα ζηφρσλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 2. Η επνρή ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ δηνηθνχζαλ κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν κε κία «απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ» κέζνδν (top-down), έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο: νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη απνθεληξσηηθέο ηάζεηο, είραλ άκεζε επηξξνή ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 3. ε απηή ηε βάζε ην e-government (Ηιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε), είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα αιιαγέο κε ζθνπφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ επαλεθεχξεζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ (δηνηθεηηθνχ) κεραληζκνχ κεηαζρεκαηίδνληαο ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δπνκέλσο ε αλάδπζε ηνπ e-government ζπκπίπηεη κε ηελ πξφθιεζε γηα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Jim Melitski ζηε ζειίδα γηα ην e-government ηεο ASPA 4 (2001) «Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί αλά ηνλ θφζκν μεθηλνχλ έλα «egovernment ηαμίδη», θαηαξρήλ δεκνζηεχνληαο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο ζην ίληεξλεη θαη εγθαζηζηψληαο κεηέπεηηα ηελ on line παξνπζία ηνπο ειπίδνληαο φηη θαη απηνί νη ίδηνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ηελ 2 Zhiyuan Fang (School of public Administration, National Institute of Development Administration/NIDA, Thailand), E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No 2, European Commission, Directorate General Information Society, egovernment Unit, Working Paper on egovernment Beyond 2005 An overview of policy issues, The Netherlands, December American Society of Public Administration 8

9 απνδνηηθφηεηά ηνπο». Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο νξηζκνχο γηα ην e- government πνπ ζπλαληνχκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: Δίλαη ε ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ internet, σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο δηνίθεζεο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (OECD) 5. Δίλαη ε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο (Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ) 6. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ε δεκφζηα δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηδηαηηέξσο ηηο εθαξκνγέο ηνπ internet, γηα λα παξάζρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηελ πην πξφζθνξε πξφζβαζε ζε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη δηαδηθαζίεο (Zhiyuan Fang) 7. Παξαηεξνχκε φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ e-government είλαη δηαθνξεηηθή ζηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ δεκφζηνπο θνξείο, ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη δεκφζηνη θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. Η θνηλή ζπληζηψζα φισλ ησλ νξηζκψλ, απφ νπνηνδήπνηε πξίζκα θαη αλ πξνζεγγίδνπλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη φηη ην e-government 8 : ζηνρεύεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη ηελ ςεθηαθή ζχλδεζε θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 5 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The e-government Imperative, OECD Publications Service, France, United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Public Sector Report 2003: E- Government at the Crossroads, New York, Zhiyuan Fang (School of public Administration, National Institute of Development Administration/NIDA, Thailand), E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No 2, Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο,

10 γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Αθνξά, δειαδή, νιφθιεξν ην εχξνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη: α)ησλ πνιηηψλ (Government to Citizen/ G2C), β)ησλ επηρεηξήζεσλ (Government to Business/ G2B) θαη γ)ησλ άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ (Government to Government/ G2G), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο Οη Τύπνη ησλ Σπλαιιαγώλ ζην E-Government Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη βαζηθνί ηχπνη ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ην e-government είλαη νη εμήο: 1) G2C (Government to Citizen): απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα λα πξνζθεξζνχλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (on line κέζσ ηνπ www). εκεηψλνπκε φηη ζε απηή ηε ζρέζε, ε επηθνηλσλία έρεη θαη αληίζηξνθε θνξά πνπ κπνξνχκε λα ηελ εθθξάζνπκε κε ηε ζπληνκνγξαθία C2G. 2) G2B (Government to Business): νδεγεί ελεξγά ζηε εγθαζίδξπζε πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο κε ην θξάηνο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν. Πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηξνθεο B2G ζπλαιιαγέο. 3) G2G (Government to Government): αθνξά ηελ on line επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ (εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ). Η Zhiyuan Fang (Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Σατιάλδε) ζε κειέηε ηεο αλαθέξεη θαη θάπνηνπο δεπηεξεχνληεο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ ζηα πιαίζηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (2002): 4) G2N (Government to Nonprofit): πεξηιακβάλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο κε ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Καη εδψ ε ξνή είλαη θαη αληίζηξνθε N2G. 5) G2E (Government to Employee): πξνέξρεηαη απφ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 9 European Institute of Public Administration, egovernment in Europe: The State of Affairs, edited by Christine Leitner, Maastricht, The Netherlands,

11 απνδνηηθφηεηα, ηελ πνιηηηθή πξνζσπηθνχ, ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη ηχπνη σλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: ρήκα 1: Σύπνη ησλ πλαιιαγώλ πνπ πεξηιακβάλεη ην e-government Central Government G2G G2E Nonprofit G2N & N2G G2G Local Government Internal E-Government Partnership System G2C &C2G G2C & C2G Citizens Businesses External E-Government Partnership System Πεγή: Zhiyuan Fang, E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No 2, 2002, ζει Τα ηέζζεξα επίπεδα ησλ on line ππεξεζηώλ Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, πξνυπνζέηεη ηε ζηήξημή ηνπο απφ Δμσζηξεθή Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 10. Οη άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραλέο (hardware, software, 10 χκθσλα κε ηνπο Ι. Απνζηνιάθεο, Δ. Λνπθήο θαη Ι. Υάιαξεο (θαζεγεηέο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα), ηα Δμσζηξεθή Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηα Δζσηεξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (ΔΠ), ε παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 11

12 networks) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα παξάγεη ην έξγν ηνπ ν δεκφζηνο νξγαληζκφο απνηεινχλ έλα Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα. ηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ δηαθξίλεη απφ ηέζζεξα (EE, OECD, 2005) έσο πέληε (UN, ASPA, 2004) επίπεδα παξνρήο ησλ on line ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηελ ΔΔ 11 θαη ηνλ OECD 12 (πνπ πηνζεηεί ην Απζηξαιηαλφ κνληέιν), ηα επίπεδα είλαη ηα εμήο: 1) Δπίπεδν 1: Πιεξνθόξεζε (Information). Μηα ηζηνζειίδα πνπ δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο. Απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή ηνπο on line : 2) Δπίπεδν 2: Γηάδξαζε (Interactive Information/ One way Interaction). Η πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ ηζηνζειίδα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί ε θφξκα ηεο αίηεζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία παξνρήο κηαο ππεξεζίαο απφ ηνλ θνξέα. 3) Δπίπεδν 3: Ακθίδξνκε Γηάδξαζε (Two way interaction). ε απηφ ην επίπεδν κπνξεί λα γίλεη ε ζπκπιήξσζε θαη ε ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. 4) Δπίπεδν 4: Πιήξεο πλαιιαγή (Transaction/ full electronic case handling). Πξφθεηηαη γηα ην επίπεδν ζην νπνίν νη ηζηνζειίδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ρεηξηζκνχ θαη πξνζθνξάο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο απφ ην δηαδίθηπν, πεξηιακβάλνληαο ηελ απφθαζε θαη ηελ παξνρή. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UN) θαη ηελ American Society of Public Administration (ASPA), ην πξψην επίπεδν ρσξίδεηαη ζε δχν άιια ζηάδηα (Emerging Presence-φπνπ παξέρνληαη νη βαζηθέο κφλν πιεξνθνξίεο θαη Enhanced Presence-φπνπ παξέρεηαη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε φπσο λφκνη, ξπζκίζεηο, αλαθνξέο θηι.) θαη γηα απηφ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ κηαο ρψξαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ. Σα ΔΠ ππνζηεξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ. 11 European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The e-government Imperative, OECD Publications Service, France,

13 ή κηαο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ην e-government έρνπλ πέληε θαη φρη ηέζζεξηο βαζκίδεο θαηάηαμεο 13. ην παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα ηέζζεξα επίπεδα παξνρήο ησλ on line ππεξεζηψλ: ρήκα 2: Σα ηέζζεξα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ on line ππεξεζηώλ (ΔΔ) On line Development Transaction Two way Interaction One way Interaction Information Stage 0 Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει.7 ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη θάζε ρξφλν δηεμάγνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (ΔΔ, OECD, UN, ASPA) έξεπλεο νη νπνίεο θαηαηάζζνπλ βαζκνινγηθά ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ e-government θαη ηελ πνξεία ηνπο αλάκεζα ζηα επίπεδα πινπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Δλδεηθηηθά αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ ίζσο θαη εγθπξφηεξσλ εξεπλψλ: 13 United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development, UN Global E-Government Readiness Report 2004: Towards Access for Opportunity, UN, New York,

14 - Σε κειέηε ηεο Capgemini γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηα ΜΜΔ (Directorate General for Information Society and Media). - Σε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηε Γηαρείξηζε ηεο Αλάπηπμεο (Division for Public Administration and Development Management). ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο έξεπλαο (Capgemini): ρήκα 3: πλνιηθά απνηειέζκαηα 2004 (Capgemini) On line Development Transaction EU 10(n) 53% One way Interaction Two way Interaction EU % EU % Information No on line service: 0%-25% Stage 0 Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει.16 Χο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλα νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ππνινγίζηεθε έλαο πνζνηηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (eeurope 2005 indicator) γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ νπνίνπ νη εμεηαδφκελεο ππεξεζίεο δηαθξίζεθαλ ζε δχν νκάδεο: 14

15 Οκαδα 1-Με πιήξεο Γηαζεζηκόηεηα(πξφθεηηαη γηα φζεο είλαη ζηα επίπεδα 1, 2, 3) Οκάδα 2-Πιήξεο Γηαζεζηκόηεηα (πξφθεηηαη γηα φζεο είλαη ζην επίπεδν 4) Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζην δηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ ζθνξ γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο 28 ρψξεο ( ππνςήθηεο) ηζνχηαη κε 65%. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαθνξηθά κε ηα ηέζζεξα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, νη ρψξεο ηεο ΔΔ ζπλνιηθά ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην επίπεδν. ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε αλαιπηηθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ ίδην δείθηε: ρήκα 4: Καηάηαμε ρσξώλ ΔΔ Αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (2004) Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει. 26. Παξαηεξνχκε φηη ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε πξφνδν είλαη ε νπεδία κε βαζκνινγία 89%, φηη 7 ρψξεο έρνπλ ζθνξ πάλσ απφ 80%, κφιηο 4 ρψξεο έρνπλ θάησ απφ 50% (θακία απφ απηέο δελ αλήθεη ζηελ ΔΔ15). Η ρψξα καο φκσο θαηαιακβάλεη κφιηο ηε 19 ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28 κε βαζκνινγία γχξσ ζην 62%, πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζην 2 ν επίπεδν (Γηαινγηθή Πιεξνθφξεζε - Interactive Information/ One way Interaction). 15

16 Απφ ηε δεχηεξε έξεπλα (Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ) παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά, έλαλ πίλαθα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ πνπ πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 4νπ επηπέδνπ. Πίλαθαο 1: Υώξεο ηνπ ΟΖΔ κε Transactional ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ην 200 Α/Α ΥΧΡΔ 1. Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 2. Ζλσκέλν Βαζίιεην 3. ηγθαπνύξε 4 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 5 Υηιή 6 Καλαδάο 7 Γαλία 8 Ηζξαήι 9 Απζηξαιία 10 Βέιγην 11 Βξαδηιία 12 Φηιαλδία 13 Νέα Εειαλδία 14 Αξγεληηλή 15 Γεξκαλία 16 Ηξιαλδία 17 Μεμηθό 18 Οιιαλδία 19 νπεδία 20 Απζηξία 21 Δζζνλία 22 Ηαπσλία 23 Μάιηα 24 Μαπξίθηνο 25 Ννξβεγία 26 Φηιηππίλεο 27 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 28 Οπξνπγνπάε 29 Μπαξκπάληνο 30 Γαιιία 31 Ηλδία 32 Μαιαηζία 33 Ρνπκαλία 34 Διιάδα 35 Γνπαηεκάια 36 Ηηαιία 37 Παλακάο 38 ξη Λάλθα Πεγή: United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development, UN Global E-Government Readiness Report 2004: Towards Access for Opportunity, UN, New York, 2004, ζει. 59 &

17 Παξαηεξνχκε φηη, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε ρψξα καο θαηέρεη ηε 34 ε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ 4 νπ επηπέδνπ, ελψ ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθνληαη θαη απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε Μεγάιε Βξεηαλία Οη Βαζηθέο Αξρέο ηνπ e-government Οη θπβεξλήζεηο θαη νη θνξείο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ e-government αλά ηνλ θφζκν, νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα θηάζνπλ ζην ηειεπηαίν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη λα επηηχρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηέο. Οη βαζηθέο αξρέο γηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ e-government, ζχκθσλα κε ηελ Πξσηνβνπιία ηνπ OECD (OECD s e-government Imperative) ζπλνςίδνληαη ζε 10 θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο νκάδεο 14 : Οκάδα 1: Όξακα/ Πνιηηηθή Θέιεζε 1) Ηγεζία θαη Γέζκεπζε (Leadership and Commitment): ζε πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν, ε εγεζία θαη ε δέζκεπζε είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. Οη εγέηεο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απνδηνξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λα επηκείλνπλ κέρξη λα αλαδπζνχλ ηα νθέιε. Δπηπιένλ είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ ηα νξάκαηα θαη ηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ. 2) Οινθιήξσζε Δλζσκάησζε (Integration): Σν e-government πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή θαη ζηφρνπο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ επξχηεξε δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη θαη ζηελ επξχηεξε δξάζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οκάδα 2: Κνηλά Πιαίζηα/ ζπλεξγαζία 3) Γηα-ππεξεζηαθή ζπλεξγαζία(inter-agency collaboration): Σν e-government είλαη πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο δνπιεχνπλ καδί ζε πειαηνθεληξηθέο νκάδεο. Οη κάλαηδεξ ησλ δηεπζχλζεσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα 14 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The e-government Imperative, OECD Publications Service, France,

18 ιεηηνπξγήζνπλ ζε θνηλά πιαίζηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ απνθπγή ηεο αληηγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ ηδίσλ δξάζεσλ. 4) Υξεκαηνδφηεζε (Financing): Οη δαπάλεο γηα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο επέλδπζε, ιακβάλνληαο ππφςε πξνβιεπφκελεο ξνέο εζφδσλ. Σν e-government απαηηεί έλα επίπεδν βεβαηφηεηαο γηα ηε κειινληηθή ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηα έξγα θαη λα απνθεπρζνχλ ηα πεξηηηά έμνδα θαη λα επηηεπρζεί ην κέγηζην φθεινο γηα δεδνκέλα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο. Έλα θεληξηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα επλνήζεη ηελ θαηλνηνκία. Οκάδα 3: Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε (Πειαηνθεληξηθά) 5) Πξφζβαζε (Access): Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα επηδηψμνπλ πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο on line ππεξεζίεο, ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ ηα νθέιε φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε 15. 6) Δπηινγή (Choice): Οη πειάηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο ηνπο κε ηε θξάηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ε πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ λα κε ζηεξεί απφ ηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε αξρή ηεο «Όρη ιάζνο πφξηα» ( no wrong door ) γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δηνίθεζε. 7) Δκπινθή ησλ πνιηηψλ (Citizen engagement) 16 : Οη πιεξνθνξίεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κε ειεθηξνληθή κνξθή πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη πνιηηηθέο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη νη κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα κεγηζηνπνηεζεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 8) Δκπηζηεπηηθφηεηα (Privacy): Γελ πξέπεη ην e-government λα αλαπηπρζεί εηο βάξνο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε παξάιιειν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 15 Barbara Held, European Interoperability Framework for Pan European egovernment Services, IDABC, Enterprise and Industry Directorate General, European Commission, February United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Public Sector Report 2003: E- Government at the Crossroads, New York,

19 Οκάδα 4: Τπεπζπλόηεηα 9) Λνγνδνζία (Accountability): Σν e-government κπνξεί λα ελζαξξχλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηε ινγνδνζία αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο. Η ινγνδνζία δηαζθαιίδεη φηη γλσξίδνπκε πάληα πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα έξγα θαη πξσηνβνπιίεο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί. Δπίζεο, ε ινγνδνζία δελ πξέπεη λα κεηψλεηαη ελ φςεη ησλ ζπκπξάμεσλ θα ηε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 10) Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε (Monitoring and Evaluation): Δίλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ε εμαθξίβσζε ηεο δήηεζεο, ηνπ θφζηνπο ησλ σθειεηψλ θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ e-government. εκεηψλνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί εάλ δελ ππάξρνπλ ζαθή πξνβιεπφκελα νθέιε. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν : Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (G2B) 20

21 2. Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (G2B) 2.1 Υπεξεζία, Ηιεθηξνληθή Γεκόζηα Υπεξεζία & Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πύιε Η «ππεξεζία» δελ είλαη κηα απιή δηεξγαζία, δηαδηθαζία ή εξγαζία ελφο θνξέα. Έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο δξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ 17 : 1) Υξήζηε: Δλλννχκε ηνλ πνιίηε, ηελ επηρείξεζε, άιινπο θνξείο, αθφκα θαη άιιεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα (γηα πνιχπινθεο ππεξεζίεο) 2) Παξαδνηέν: Με ηελ παξαιαβή ηνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη δίρσο λα απαηηνχληαη άιιεο ελέξγεηεο, δειαδή πξέπεη λα είλαη απηνηειέο. 3) Πάξνρν: Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ θάπνηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα 4) Ρπζκηζηή: Γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο ππεξεζίαο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αθφκε Τπεξεζηαθή Μνλάδα. Οπζηαζηηθά φηαλ θάπνηνο είλαη ρξήζηεο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο) 18 : 1) Γελ απαηηείηαη λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία, ηε δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 2) Έξρεηαη ζε επαθή κφλν κε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη παξαιακβάλεη ην παξαδνηέν απφ έλα ζεκείν εμφδνπ, δίρσο λα εκπιέθεηαη ζε ελδηάκεζα ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη ηνπ παξαδνηένπ (One Stop Shop). 3) Δλεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, ηηο εμειίμεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζή ηνπ. 17 Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο, Όπσο παξαπάλσ. 21

22 Οη παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο απαηηήζεηο ελφο ρξήζηε κηαο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Η ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ πξνυπνζέηεη, φπσο αλαθέξακε θαη ζην 1 ν Κεθάιαην, ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απφ έλα εμσζηξεθέο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα ππεξβαίλεη φκσο ηα φξηα ελφο θνξέα. Γη απηφ ην ιφγν γίλνληαη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ ππιψλ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ λα θαιχπηνπλ έλα φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θάζκα θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σειηθφο ζηφρνο θαη επηδησθφκελνο ζθνπφο, είλαη ε θαηαζθεπή Κπβεξλεηηθψλ Γηθηπαθψλ Ππιψλ (Government Portals) πνπ: i. ζα είλαη απηφλνκεο ii. ζα είλαη ζπλεξγαδφκελεο iii. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά γηα ηε δεκηνπξγία κίαο Κεληξηθήο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πύιεο «Δηθνληθή Κπβεξλεηηθή Υπεξεζία» ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πχιε δηαθέξεη απφ ηνπο Γηθηπαθνχο Τφπνπο (απιή παξνπζία θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ζην δηαδίθηπν) θαη απφ ηηο Κπβεξλεηηθέο Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο (εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν θαη αθνξνχλ θπξίσο ζπλαιιαγέο). Χζηφζν, ε ζσζηή ζρεδίαζε ησλ ηειεπηαίσλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ην e-government 19. Πξνηνχ θαηαζθεπαζηεί ε κία Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πχιε νη ρψξεο, φπσο θαη ε δηθή καο, βάδνπλ σο ζηφρν, αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δεκηνπξγία κίαο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα δνχκε πνηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνζθέξεη κηα ηέηνηα πχιε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη ηέινο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπο. 2.2 Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ G2B ππεξεζηώλ έγηλε κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο «eeurope 2002: Μία Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα Όινπο». ην 19 Βι. Παξάξηεκα: Γηαθνξέο Γηθηπαθνχ Σφπνπ θαη Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο 22

23 ζπγθεθξηκέλν ρέδην ηέζεθαλ 23 ζεκεία αλαθνξάο/δείθηεο απφ ηα νπνία ηα ηξία ζρεηίδνληαη κε ην e-government 20 : i. ην πνζνζηφ ησλ παξερφκελσλ on line δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ii. ε δεκφζηα ρξήζε ησ θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη iii. νη δεκφζηεο πξνκήζεηεο. Όπσο θαζνξίζηεθε, ην πξψην ζεκείν αλαθνξάο θαιχπηεη 20 ππεξεζίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 8 αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο (G2B ή A2B) θαη νη ππφινηπεο 12 ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο. Πίλαθαο 2: On line Γεκόζηεο Τπεξεζίεο ΠΟΛΗΣΔ Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Δχξεζε Δξγαζίαο Κνηλσληθή Αζθάιηζε Πξνζσπηθά Έγγξαθα Γήισζε ΙΥ απηνθηλήησλ Αίηεζε γηα Οηθνδνκηθή Άδεηα Γήισζε ζηελ Αζηπλνκία Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Κνηλσληθέο Δηζθνξέο ησλ Δξγαδνκέλσλ Δηαηξηθφο Φφξνο Δηζνδήκαηνο ΦΠΑ Δγγξαθή/ Καηαρψξεζε κηαο Νέαο Δηαηξίαο Τπνβνιή ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηβαιινληηθέο Άδεηεο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ Δγγξαθή ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Γήισζε Αιιαγήο Καηνηθίαο Τπεξεζίεο Τγείαο Πεγή: European Commission Enterprise Directorate, Consultation document for a future policy paper on pan-european government e-services, Brussels, 5 April, 2002, ζει European Commission Enterprise Directorate, Consultation document for a future policy paper on pan-european government e-services, Brussels, 5 April,

24 Έθηνηε ζε φιεο ηηο κειέηεο ηεο ΔΔ θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ην e- government, πηνζεηήζεθε ε παξαπάλσ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε. ηα πιαίζηα έξεπλαο ηεο Capgemini (2005) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηα ΜΜΔ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νξίδνληαη αλαιπηηθά ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, γηα θάζε επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (γηα ηα 4 επίπεδα ησλ on line ππεξεζηψλ βι. θεθάιαην 1.3). Δκείο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο απνηεινχλ ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο 21 : Κνηλσληθέο Δηζθνξέο ησλ Δξγαδνκέλσλ - Social Contribution for Employees Πξφθεηηαη γηα ηελ ηππηθή δηαδηθαζία δήισζεο ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο ππαιιήινπο καο εηαηξίαο θαη ζε θάζε επίπεδν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Δπίπεδν 0: Γελ ππάξρεη κηα πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ ηζηνζειίδα ή αλ ππάξρεη, δελ θαιχπηεη θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα ησλ άιισλ επηπέδσλ (δελ πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε θαη δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγήο). Δπίπεδν 1: Παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δήισζεο ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ. Δπίπεδν 2: Η ηζηνζειίδα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηεο θφξκαο ηεο αίηεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δήισζεο (φρη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν). Δπίπεδν 3: Η ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Δπίπεδν 4: Η ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππνβιεζείζαο θφξκαο. Γελ απαηηείηαη θακία άιιε ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ αηηνχληα κέζσ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δηαηξηθφο Φφξνο Δηζνδήκαηνο - Corporate Tax Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία δήισζεο ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Σα ζηάδηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο παξνρήο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ίδηα, ζε θάζε επίπεδν, κε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηηο Κνηλσληθέο Δηζθνξέο ησλ Δξγαδνκέλσλ. 21 European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March,

25 ΦΠΑ (Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο) - VAT Πξφθεηηαη γηα ηελ ηππηθή δηαδηθαζία δήισζεο ηνπ ΦΠΑ θαη/ ή ηε δήισζε θάζε δνζνιεςίαο επηρεηξεκαηηθήο θχζεο πνπ ζρεηίδεηαη δειαδή κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζε θάζε επίπεδν αλάπηπμεο, νη ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο παξνρέο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Δγγξαθή/ Καηαρψξεζε κηαο Νέαο Δηαηξίαο - Registration of a New Company Πξφθεηηαη γηα ηελ απαηηνχκελε δηαδηθαζία εγγξαθήο καο εηαηξίαο ζηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο (επηκειεηήξηα), ψζηε λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε επηρείξεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Οκνίσο, ζε θάζε επίπεδν, νη παξερφκελεο δπλαηφηεηεο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ησλ Κνηλσληθψλ Δηζθνξψλ. Υπνβνιή Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ- Submission of Data to the Statistical Office Πεξηιακβάλεη ηελ ζηάληαξη δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπιάρηζηνλ ελφο ζηαηηζηηθνχ θχιινπ κε ζηνηρεία ζηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θάζε ρψξαο (φπνπ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κηα επηρείξεζε). Αλαθνξηθά κε απηήλ ηελ ππεξεζία, ε ειεθηξνληθή παξνρή ηεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέρξη ην 3 ν επίπεδν, θαζψο δελ ππάξρεη εθαξκνγή ηεο ζην 4 ν. Αθνξά ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ θαη κφλν. Γήισζε Γαζκνινγηθψλ Δπηβαξχλζεσλ(Τεισλεηαθέο Υπεξεζίεο) - Custom Declaration Αθνξά ηελ ηππηθή δηαδηθαζία δήισζεο ησλ δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζε κηα αιινδαπή επηρείξεζε γηα ηηο εηζαγφκελεο ππεξεζίεο/ πξντφληα ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξνληαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηε δηαθίλεζε αγαζψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Όπσο θαη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ππεξεζίεο, γηα θάζε επίπεδν, νη ειεθηξνληθέο παξνρέο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δηζθνξέο ησλ Δξγαδνκέλσλ. Πεξηβαιινληηθέο Άδεηεο - Environment-related Permits Πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπιάρηζηνλ κίαο πεξηβαιινληηθήο άδεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο (πνπ παξέρεηαη απφ ην ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη δελ αθνξά πξνζθπγέο). Γηα θάζε επίπεδν ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο Κνηλσληθέο Δηζθνξέο. 25

26 Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 22 - Public Procurement Πξφθεηηαη γηα ηελ ηππηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο πξνζθνξέο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη πνπ ππφθεηληαη ζε δεκφζηα γλσζηνπνίεζε (δεκνζίεπζε). ε θάζε επίπεδν πεξηιακβάλνληαη νη παξνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξψηε ππεξεζία. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη γεληθή, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο G2B ππεξεζίεο. ε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ebusinessforum 23 αλαθέξεηαη φηη νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη λα βαζηζηεί ε θαηαζθεπή ηεο Διιεληθήο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο, είλαη νη εμήο: Πίλαθαο 3: Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο Α/Α Τπεξεζία 1. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ έλαξμε λέαο επηρείξεζεο 2. Σξνπνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο 3. Αγνξά επηρείξεζεο, Πψιεζε επηρείξεζεο, Κιείζηκν επηρείξεζεο 4. Φνξνινγία (ΦΠΑ, Φφξνο Δηζνδήκαηνο, Δπηζηξνθέο Φφξσλ θηι.) 5. Απαζρφιεζε Πξνζσπηθνχ (Φφξνο κηζζσηψλ, Αζθάιηζε κηζζσηψλ θηι.) 6. Δπηρνξεγήζεηο, Γάλεηα, Γεκφζηεο επελδχζεηο, θηι. 7. Δγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ (πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θηι.) 8. Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί, Πξνθεξχμεηο Έξγσλ, Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ θηι. 9. Ννκηθά Θέκαηα, πξφζβαζε ζε λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επ/ζεσλ 10. Σερλνινγία (θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο ζηηο επηρεηξήζεηο) Πεγή: Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο, Σν e-procurement είλαη έλα πνιχ κεγάιν θαη μερσξηζηφ θνκκάηη ησλ G2B ππεξεζηψλ ζην νπνίν δε ζα εκβαζχλνπκε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Έρνπλ γίλεη πνιιέο θαη εθηελείο κειέηεο αθνξψζεο απηφ ην ζέκα, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ίζσο ζέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

27 Σελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην (βι. θεθάιαην 3) ζηελ πξνζπάζεηά καο λα πεξηγξάςνπκε ηελ ειιεληθή πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε ηηο έξεπλεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε απηφ ην θεθάιαην, βαζηδφκαζηε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Πνιίηεο vs Δπηρεηξήζεηο 24 ε έξεπλα ηεο Capgemini (2005), πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο (G2C) θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο νη G2B ππεξεζίεο απφ ην 2001 έσο θαη ην 2004 ήηαλ πάληα ζε πην ςειφ Δπίπεδν απ φηη νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ε δηαθνξά δηαηεξήην ζε έλα ζηαζεξφ ζρεηηθά επίπεδν γχξσ ζην 20% (απφ ην 2001 έσο ζήκεξα). Απηφ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: ρήκα 5: Γηαθνξέο ζην Δπίπεδν ησλ G2C & G2B ππεξεζηώλ ( ) 24 European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March,

28 Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει. 29 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηψξα, γηα ην 2004 παξαηεξείηαη φηη ην Δπίπεδν ησλ G2B ππεξεζηψλ είλαη ζην 77%, ελψ ησλ G2C κφιηο ζην 57% θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ(25). Απηφ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: ρήκα 6: Γηαθνξά ζην Δπίπεδν ησλ G2C & G2B ππεξεζηώλ θαηά ην 2004 Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει. 18. Καη απφ ηα δχν παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε ηάζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε θαη ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γεληθά νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ξίμεη κέρξη ηψξα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα γηα ην θξάηνο θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη G2B ππεξεζίεο. ηελ ίδηα έξεπλα ε Capgemini νκαδνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα φρη κε ην target group (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο), αιιά κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, ζε 4 θαηεγνξίεο: 28

29 Γεκηνπξγία εηζνδήκαηνο/εζφδσλ Δγγξαθή/ Καηαρψξεζε Δπηζηξνθέο Αδεηνδφηεζε Δκείο ζε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηάζνπκε δηαγξακκαηηθά ζην επφκελν ζρήκα, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ γελλνχλ εηζνδήκαηα γηα ην θξάηνο, θαζψο εθεί ζπκπεξηιακβάλνληαη 4 (θαη ίζσο νη ζεκαληηθφηεξεο) G2B ππεξεζίεο: ρήκα 7: Δπίπεδν Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ πνπ Γεκηνπξγνύλ Γεκόζηα Έζνδα Πεγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, ζει. 20. Παξαηεξνχκε φηη εηδηθά ζηελ ΔΔ(15), νη ππεξεζίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, εθηφο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, αλήθνπλ ζηηο G2B ππεξεζίεο θαη βξίζθνληαη ζρεδφλ ζην 4 ν Δπίπεδν. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο παξαζέηνπκε ζην Παξάξεκα 2 ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα γηα ηηο άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο. 29

30 2.4 Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πύιε γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 25 Όπσο αλαθέξακε θαη ζην 2.1 θεθάιαην, βαζηθφο ζηφρνο ησλ ρσξψλ ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη ε δεκηνπξγία κίαο θαη κφλν θπβεξλεηηθήο δηθηπαθήο πχιεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο επηρεηξήζεηο ε νπνία ζα απνηειέζεη έλα βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο Κεληξηθήο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο «Δηθνληθή Κπβεξλεηηθή Υπεξεζία». Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα 26 : i. Ο δηνηθεηηθόο/ δηαρεηξηζηηθόο κεραληζκόο ηεο: Η δηθηπαθή πχιε απνηειεί έλα ζεκείν εμππεξέηεζεο πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δνζνιεςηψλ ηνπ θνξέα κε ηηο επηρεηξήζεηο ην νπνίν εκπιέθεη ζπλήζσο δνζνιεςίεο θαη κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Απφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθχπηνπλ πνιχ ιεπηά δεηήκαηα ζε δηνηθεηηθφ, δηαδηθαζηηθφ, λνκηθφ επίπεδν θηι. Πξνο επίιπζε θαη δηεπζέηεζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο - Υπεύζπλνο Αλάπηπμεο & Λεηηνπξγίαο - ηνπ θνξέα ην νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο θαηαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ, ηεο ζσζηήο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηεο πχιεο θαζψο θαη ηελ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απαζρφιεζε: Τερληθνχ Υπεχζπλνπ (γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ), Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ θνξέα, Υπεχζπλνπ Πεξηερνκέλνπ (γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο δηθηπαθήο πχιεο). ii. Η ζρεδίαζή ηεο Η ζρεδίαζε ηεο πχιεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζηάδηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί κεζνδνινγίεο, πξσηφθνιια θαη εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ θαζνξίδεη ν θνξέαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ πξέπεη λα αθήλεηαη ζηελ πιήξε επρέξεηα ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζνχλ ηα βήκαηα ηεο ζρεδίαζεο θαη ε θαηαγξαθή ησλ παξαδνηέσλ θάζε βήκαηνο. 25 Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο, Απηά ηα ζέκαηα αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ θαηαζθεπή κηαο θπβεξλεηηθήο δηθηπαθήο πχιεο, εκείο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο κειέηεο ηα ζεσξνχκε σο βαζηθά ζεκεία δξάζεο θαη γηα ηελ πχιε πνπ ζα εμππεξεηεί εμεηδηθεπκέλα ηηο επηρεηξήζεηο. 30

31 iii. Η πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο Σν ινγηζκηθφ ηεο θπβεξλεηηθήο δηθηπαθήο πχιεο ζα πξέπεη: λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδίαζεο, λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΠΓΗΓ) 27, λα κπνξεί λα επεθηαζεί κε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε λέα, εμειηγκέλα πξφηππα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, δηαρείξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ θηι. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο εκπνξηθνχ «Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ». iv. Η ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο θπβεξλεηηθήο δηθηπαθήο πχιεο θξίλεηαη ρξήζηκε ε δεκηνπξγία ελφο Σπληαθηηθνύ θαη Δπηθνηλσληαθνύ Γξαθείνπ Σηήξημεο. v. Η ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αθνξά ελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εθαξκνγψλ. Γηα απηή ηε ιεηηνπξγία ζεσξείηαη θαιχηεξν ε δεκηνπξγία ελφο Τερληθνύ Γξαθείνπ Σηήξημεο. 2.5 Κόζηνο Παξνρήο G2B Υπεξεζηώλ Απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην δηαπηζηψλνπκε φηη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κίαο δηθηπαθήο πχιεο είλαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, έλα έξγν ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν. Σα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη δηαθνξεηηθήο θχζεο (ηερλνινγηθά, δηνηθεηηθά, ζεζκηθά θηι.) θαη αθνξνχλ θαη ηηο θπβεξλήζεηο αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 27 Σν Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί κία ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ησλ Γεληθψλ Οδεγηψλ θαη Σερλνινγηθψλ Πξνηχπσλ θαηά ηελ πξνθήξπμε θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 31

32 Κάζε επελδπηηθνχ έξγνπ πξνεγείηαη κηα αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθαξκνγψλ e-government θαη G2B. ε απηφ ην ζεκείν ζα δνχκε ηα θφζηε γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη γηα ηνπο ρξήζηεο 28, ελψ ζηελ επφκελε παξάγξαθν (2.6) ζα αλαθεξζνχκε ζηα νθέιε, ψζηε λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα θφζηε κε ηα νθέιε. Α. Σν Κφζηνο γηα ηηο Κπβεξλήζεηο: 1) Πξνγξακκαηηζκόο θαη αλάπηπμε αγνξάο: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάιπζε επηινγψλ Έξεπλα αγνξάο Απαηηνχκελε Δπηκέιεηα/ Έιεγρνο Σρεδίσλ Υπνβνιή πξνζθνξψλ 2) Πξνγξακκαηηζκόο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Υιηθφ Ακνηβέο αδεηψλ ινγηζκηθνχ Υπνζηήξημε αλάπηπμεο (Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο, ρέδην αξρηηεθηνληθήο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο ζπζηεκάησλ, Γηαρείξηζε αιιαγήο θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, Καζνξηζκφο απαίηεζεο θαη αξρηηεθηνληθή ζηνηρείσλ, Γνθηκή θαη αμηνιφγεζε) Μειέηεο ζρεδίνπ (Γηαζχλδεζε πειαηψλ/ Υξεζηκφηεηα, Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ, Αζθάιεηα ζπζηεκάησλ, Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ρξεζηψλ, Αξρηηεθηνληθή ζηνηρείσλ, Γηθηπαθή αξρηηεθηνληθή) Άιιεο δαπάλεο θάζεο αλάπηπμεο (Δγθαηαζηάζεηο Γξαθεία, εμνπιηζκφο γξαθείσλ, Σαμίδηα θηι.) 3) Απόθηεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Πξνκήζεηα (Τιηθφ, Λνγηζκηθφ, Πξνζαξκνζκέλν ινγηζκηθφ, Φηινμελία Ιζηνχ) Πξνζσπηθφ (Πξφζζεηε δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο, Δζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο, Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο, Οινθιήξσζε ζπζηεκάησλ 28 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), E-Government Expert Meeting, The Business Case for E-Government, 17 September, London,

33 Δθαξκνζκέλε κεραληθή ζπζηεκάησλ, Γνθηκή θαη αμηνιφγεζε, Καζαξηζκφο θαη κεηαηξνπή ζηνηρείσλ) Καηάξηηζε ζε ΤΠ 4) Γηαδηθαζίεο θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ Υιηθφ (πληήξεζε, Βειηηψζεηο θαη αληηθαηάζηαζε) Λνγηζκηθφ (πληήξεζε, Βειηηψζεηο, Ακνηβέο αδεηψλ) Γαπάλεο δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ Γηαδηθαζίεο θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο, Γηαδηθαζίεο, Τπνζηήξημε θαη αζθάιεηα) Σπλερήο θαηάξηηζε Σπλερήο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε Άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ζπληήξεζε 5) Γαπάλεο ρξεκαηνδόηεζεο 6) Δθαξκνγή αγνξάο θαη δηαδηθαζίαο Πξνζσπηθφ (Δζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο, Καηάξηηζε, Αλαθαηαλνκή, helpdesk πειαηψλ, Κέληξα θιήζεο) Μάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίεο Κίλεηξα/ εθπηψζεηο ζε πειάηεο Ννκηθέο ζπκβνπιέο Β. Σν θφζηνο γηα ηνπο Υξήζηεο 1) Άκεζεο δαπάλεο Υιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ Γηαδηθαζίεο θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ Τειεπηθνηλσλίεο θαη δαπάλεο πξφζβαζεο Ιζηνχ Καηάξηηζε θαη ππνζηήξημε ζε ΤΠ Χεθηαθή νξγάλσζε ππνγξαθψλ Δθηχπσζε θφξκαο θαη πιεξνθνξηψλ 1) Παξάγνληαο ρξόλνο Αλαδήηεζε Ιζηνχ Φξφλνο αλάγλσζεο Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν/ ζπκπιήξσζε θφξκαο Τειεθσληθφο ρξφλνο 33

34 ε απηφ ην ζεκείν θξίλνπκε ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θαη ηα εμσηεξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάλε νη πξσηνβνπιίεο e-government θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξνρή ησλ G2B ππεξεζηψλ 29 : I. Ννκνζεηηθά θαη Καλνληζηηθά Δκπφδηα: Η επηηπρία φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δηαδηθαζηψλ e-government εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε δηαζθάιηζε ελφο άξηηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. εκεηψλνπκε φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη άιιν έλα ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε απηά ηα έξγα λα κελ απνηειέζνπλ ειθπζηηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ κέζα απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. II. Πξνβιήκαηα Φξεκαηνδφηεζεο (Πξνυπνινγηζκνχ): Σα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο έρνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, γη απηφ ην ιφγν πνιιέο θνξέο νη θιαζζηθνί ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί θαη ηξφπνη πίζησζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ δελ επαξθνχλ θαζψο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. Σν πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάια έξγα πνπ ρξεηάδνληαη καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ. III. Τερλνινγηθέο Αιιαγέο: Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη αξθεηά πξνβιήκαηα ηερλνινγηθήο θχζεο. Σα θπξηφηεξα αθνξνχλ: ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (legacy systems) θαη ζπλήζσο ζηεξνχληαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ε πζηέξεζε ζηε γνξγή αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. IV. Χεθηαθή Γηαίξεζε (Digital Divide): Πξφθεηηαη γηα φζνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην internet θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο) θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο on line ππεξεζίεο. Μέζα απφ ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο πεξηζσξηνπνίεζεο εθείλσλ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ πνπ είηε δελ έρνπλ ηελ αλαγθαία εμνηθείσζε κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, είηε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο. 29 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The e-government Imperative, OECD Publications Service, France,

35 Γεληθφηεξα ε έσο ζήκεξα εκπεηξία ησλ θπβεξλήζεσλ αλαθνξηθά κε ην e- government καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θξάηε ζπλαληνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη εθαξκνγή κεγάισλ έξγσλ ΣΠ. Οη πξνυπνινγηζκνί πνιιέο θνξέο ππεξβαίλνληαη, δελ ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο, ελψ πνιχ ζπρλά νη πνηφηεηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ηα πξνζπκθσλεκέλα ζηάληαξη 30. Δπηπιένλ απηά ηα έξγα ελέρνπλ κεγάιν πνιηηηθφ ξίζθν γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ππνπξγνχο νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο απνηπρίεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πεξηηηή ζπαηάιε ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ. 2.6 Οθέιε Παξνρήο G2B Υπεξεζηώλ χκθσλα κε ηηο έξεπλεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Ιλζηηηνχηνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (European Institute of Public Administration), πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ επίηεπμε πξαγκαηηθψλ σθειεηψλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δθηφο απφ ηελ one-stop πξφζβαζε ε παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νθέιε γηα ηνπο ρξήζηεο 31 : ε παξνρή εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα, ε παξνρή βνήζεηαο ζηε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο, ε «κεηάθξαζε»/ αλαγλψξηζε ελφο αηηήκαηνο, ε αληηζηνίρηζε ελφο αηηήκαηνο κε ηα αξκφδηα φξγαλα (ζχλδεζε δει. ηνπ ρξήζηε κε ην θαηάιιειν back office), ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο κηαο δηαδηθαζίαο θηι. Απφ ηε παξνρή ησλ παξαπάλσ θαηά ηελ ρξήζε ησλ G2B ππεξεζηψλ πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη βαζηθά 30 Puma Policy Brief No 8, The Hidden Threat to e-government Avoiding large government failures, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), Public Management Policy Brief, March European Institute of Public Administration, egovernment in Europe: The State of Affairs, edited by Christine Leitner, Maastricht, The Netherlands, December

36 ηα ίδηα κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη πνιίηεο. Ψζηφζν, επεηδή νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη ζπρλφηεξεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηα νθέιε κπνξεί λα είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξα. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. γηα ηε ζπκπιήξσζε κηαο αίηεζεο) θαη ν κηθξφηεξνο θφξηνο εξγαζίαο γηα ηε δηνίθεζε, επηδξνχλ άκεζα ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο 32! Απηφ είλαη ινγηθφ γηαηί νη ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζην δεκφζην είλαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ πνιηηψλ θαη πην ρξνλνβφξεο. Όκσο κε ηηο G2B ππεξεζίεο ε εθπιήξσζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ γίλεηαη γξεγνξόηεξα, επθνιόηεξα θαη θζελόηεξα. Καηαξρήλ ζα παξνπζηάζνπκε κηα ιίζηα κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη ελ ζπλερεία νη ρξήζηεο (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο) 33 : Α. Σα Οθέιε γηα ηηο Κπβεξλήζεηο: 1) Πνζνηηθνπνηεκέλα νθέιε Άκεζα ρξεκαηηθά νθέιε, Μεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θφξσλ/ εζφδσλ, Μεησκέλε εμαπάηεζε, Μεησκέλεο δαπάλεο γηα ηαμίδηα, Μεησκέλα έμνδα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηε δηαλνκή ηνπο, Μηθξφηεξα πξφζηηκα γηα ην θξάηνο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, Δπηπιένλ έζνδα απφ ηελ επξχηεξε ρξήζε εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ, Δπηπιένλ έζνδα απφ ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ, Μεησκέλεο δαπάλεο ιφγσ κηθξφηεξεο αλάγθεο θπζηθήο παξνπζίαο, Δμνηθνλφκεζε απνδνηηθφηεηαο Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ (κεησκέλεο δηαδηθαζίεο, εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κεησκέλα πνζνζηά ιαζψλ θαη παξαπφλσλ, κεησκέλε αλάγθε πνιιαπιήο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπγθέληξσζεο πιηθνχ απφ ηνλ ίδην ρξήζηε, δπλαηφηεηα επέιηθησλ σξαξίσλ εξγαζίαο), Οθέιε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ (πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ), 32 Capgemini & TNO, Does e-government Pay Off?, European Union, November OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), E-Government Expert Meeting, The Business Case for E-Government, 17 September, London,

37 Απνθπγή κειινληηθψλ δαπαλψλ (δηακνηξαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο, κηθξφηεξε δήηεζε ππεξεζηψλ, κεησκέλε αλάγθε γηα πηζαλή κειινληηθή επέθηαζε ηηο θπβεξλεηηθήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο) Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ (κεησκέλνο πιενλαζκφο/ επαλαιήςεσλ κέζσ ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δνκψλ) 2) Με πνζνηηθνπνηεκέλα νθέιε Βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ, (βειηησκέλε ζπλνρή ησλ ππεξεζηψλ, βειηησκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, βειηησκέλε επηθνηλσλία, κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε απφ ηνπο ρξήζηεο, νινθιεξσκέλε άπνςε ηνπ πειάηε/ ρξήζηε), Υπνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο (επζπγξάκκηζε ηεο πνιηηηθήο κε ηα απνηειέζκαηα, θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο), Υπνζηήξημε ηεο δεκνθξαηίαο (εληζρπκέλε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ, δηαθάλεηα), Γπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο πεξηζζφηεξσλ, λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, Μεγαιχηεξε αζθάιεηα. Β. Σα Οθέιε γηα ηνπο Υξήζηεο: 1) Οηθνλνκηθά Οθέιε κείσζε ησλ ρξεψζεσλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο/ απνθπγή κειινληηθψλ απμήζεσλ, ρακειφ θφζηνο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κεησκέλα κεηαθνξηθά έμνδα, κεησκέλα εηαηξηθά έμνδα, επθαηξίεο δεκηνπξγίαο εηζνδεκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 2) Οθέιε από ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ιηγφηεξε ζπαηάιε ρξφλνπ γηα ηνλ ρξήζηε, κεησκέλε αλάγθε γηα πνιιαπιή ππνβνιή ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, 37

38 κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ 3) Οθέιε ιόγσ ηεο παξαγόκελεο αμίαο γξεγνξφηεξε απάληεζε (ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο, ηαρχηεξε απάληεζε, βειηησκέλε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία), βειηησκέλε πιεξνθφξεζε (πην αμηφπηζηε, ηαρχηεξε, δηαθαλήο, κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ππνζηήξημε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο), κεγαιχηεξε αμηνπηζηία (κηθξφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ, κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, κεγαιχηεξε ζπλνρή), κεγαιχηεξν θάζκα επηινγψλ (δηάθνξα θαλάιηα πξφζβαζεο, κεγαιχηεξε άλεζε γηα ηνλ ρξήζηε, ρακειφ πνζνζηφ εγθαηαιειεηκκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη παξαπφλσλ), βειηησκέλεο ππεξεζίεο (επηπιένλ εξγαιεία, βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο). Παξαπάλσ είδακε ηηο σθέιεηεο απφ ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, φπσο ηηο θαηεγνξηνπνίεζε ε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ην e-government, ηνπ OECD ζε ζπλάληεζή ηεο ζην Λνλδίλν ην Η Capgemini ζε έξεπλά ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, θαηαιήγεη ζε κία πην ζπλνπηηθή ιίζηα (παξφκνηα κε απηή ηνπ OECD) 34 : I. Βειηησκέλε πνηόηεηα πιεξνθνξηώλ θαη παξνρή ηνπο II. Μείσζε ηνπ δηαδηθαζηηθνύ ρξόλνπ III. Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόξηνπ εξγαζίαο IV. Υακειόηεξν θόζηνο V. Καιύηεξν επίπεδν ππεξεζηώλ VI. Απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα VII. Μεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, είλαη ζεκαληηθφ λα ππνθηλεζεί ε κέηξεζε ηνπ νθέινπο φισλ ησλ e-government πξσηνβνπιηψλ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο θαη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο. Μία αμηφινγε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κε πνζνηηθνχο δείθηεο, ησλ σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (αλάκεζά ηνπο θαη G2B ππεξεζίεο) 34 Capgemini & TNO, Does e-government Pay Off?, European Union, November

39 έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 35. Η ηξεηο ππεξεζίεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη: ΦΠΑ Δγγξαθή Νέαο Δπηρείξεζεο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο Ηιεθηξνληθή Γήισζε ηνπ ΦΠΑ: Η απαληήζεηο πνπ έιαβαλ ζηα πιαίζηα ηηο έξεπλαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξνέξρνληαλ απφ πέληε ρψξεο (Γαλία, Ννξβεγία, Φηλιαλδία, Βέιγην, νπεδία). Σν 2003 έιαβαλ ρψξα πεξηζζφηεξεο απφ on line ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ππεξεζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο εμνηθνλφκεζαλ ρξφλν θαη θαη επέθηαζε ρξήκα. Με έλα κέζν φξν 38 ιεπηψλ εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία, ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δήισζεο ηνπ ΦΠΑ, ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ έθηαζε ηα 29,3 εθαη. (ιακβάλνληαο ππφςε φηη: νη εξγάζηκεο ψξεο ηελ εκέξα είλαη 7,5, νη εξγάζηκεο κέξεο ην ρξφλν είλαη 240 θαη ηζνδπλακνχλ ζε αμία κε ηνλ κέζν εηήζην κηζζφ -πεξίπνπ ). ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά: i. ε αμία ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ νθέινπο current level, πεξίπνπ 30 εθαη. ii. ε αμία ηνπ «θνξπθαίνπ» επηπέδνπ νθέινπο leading level (εάλ ζε φιεο ηηο ρψξεο(15) παξερφηαλ ειεθηξνληθά ε ππεξεζία θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ νη επηρεηξήζεηο ηφζν φζν ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ «θνξπθαία»/ πξσηνπφξν ρψξα, φπνπ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηε δήισζε ΦΠΑ, γίλνληαη ειεθηξνληθά) απηφ ην επίπεδν απνηειεί θαη ηνλ πην ξεαιηζηηθφ ζηφρν, 230 εθαη. iii. ε αμία ηνπ κέγηζηνπ επηπέδνπ νθέινπο maximum level (εάλ ζε φιεο ηηο ρψξεο γηλφηαλ ε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ηεο on line ππεξεζίαο, 35 Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December Βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Eurostat γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ζηελ ΔΔ(15) ην γηα έλαλ πιήξσο απαζρνινχκελν. 39

40 δειαδή αλ ην 70% ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία γηλφηαλ ειεθηξνληθά, ζεσξψληαο φηη ιεηηνπξγνχλ επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔ15), 330 εθαη.. ρήκα 8: Γπλεηηθά Οθέιε από ηελ on line δήισζε ηνπ ΦΠΑ Πεγή: Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December 2004, ζει. 22 εκεηψλνπκε φηη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ δελ είλαη ην κφλν φθεινο πνπ απνθφκηζαλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. Η επειημία θαη ε πνηνηηθφηεξε πιεξνθφξεζε είλαη απφ ηα ζπλεζέζηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο (φπσο αλέθεξαλ νη ρξήζηεο). Δγγξαθή Νέαο Δπηρείξεζεο: Απηή ε ππεξεζία έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ήδε εγθαηαζηεκέλσλ εηαηξηψλ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηελ ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξήζεη. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο απηή ε ππεξεζία δε ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά. Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία ε νπνία δε βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν σξηκφηεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα πιαίζηα απηήο ηε ππεξεζίαο έθηαζε ην 2003 ηηο Όπσο θαη κε ην ΦΠΑ, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ηζνδπλακεί κε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Ο ρξφλνο πνπ εμνηθνλνκήζεθε εθηηκάηαη θαηά κέζν φξν ζε 75 ιεπηά, δειαδή ην 40

41 ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εμνηθνλνκήζεθε είλαη πεξηζζφηεξν απφ 2,2 εθαη.. Δίλαη δχζθνιν φκσο λα εθηηκεζνχλ ηα δπλεηηθά θαη κέγηζηα νθέιε απφ απηήλ ηελ ππεξεζία γηαηί δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα εγγξαθή λέσλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ ζαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνλ αξηζκφ ηεο Ννξβεγίαο πνπ ηζνχηαη πεξίπνπ κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή γχξσ ζηηο ζπλαιιαγέο απηνχ ηνπ είδνπο ζηελ ΔΔ(15). Αλ δερηνχκε φηη θαηά πξνζέγγηζε ην 30% απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ειεθηξνληθά, ηα δπλεηηθά νθέιε ππνινγίδνληαη γχξσ ζηα 68 εθαη. αλά έηνο. Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ή απιψο ηελ απφθηεζε ηεο θφξκα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ηελ απνζηνιή ηεο κε . Καη απηή ε ππεξεζία δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα επαξθψο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Αλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζε γεληθέο γξακκέο ππνζέηνπκε φηη νη on line ζπλαιιαγέο ην 2003 ήηαλ πεξίπνπ θαη εμνηθνλφκεζαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεξίπνπ (ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ πνπ ήηαλ 42 ιεπηά). ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηδίαο έξεπλαο πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο: Α. Αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε γλψκε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο, ε ίδηα έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 63% ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλν. Απηφ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζην επφκελν ζρήκα: 41

42 ρήκα 9: Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΔΔ(15) Πεγή: Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December 2004, ζει. 37. Β. ρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ σθειεηψλ πνπ απνθφκηζαλ απφ ηηο G2B ππεξεζίεο νη επηρεηξήζεηο ην 2003, κε πνζνζηφ 84% έξρεηαη πξψηε ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ελψ κφιηο ην 8% δήισζε φηη δελ απνθφκηζε θαλέλα φθεινο. Σα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: ρήκα 10: Καηάηαμε Χθειεηώλ Δπηρεηξήζεσλ από ηηο G2B ππεξεζίεο-δδ(15) Πεγή: Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December 2004, ζει

43 Γ. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αμηνινγήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα ζεκεία (παξάγνληεο) ζηα νπνία πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ησλ επηρεηξήζεσλ, λα βειηησζεί ε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απμεζεί ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαη παξάιιεια ζεκείν βειηίσζεο θαίλεηαη λα ζεσξείηαη ε επθνιία εχξεζεο ηεο θαηάιιειεο ηζηνζειίδαο (κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 8,0). Απηφ θαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ (πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο) θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: ρήκα 11: εκαληηθόηεηα ησλ Παξαγόλησλ Υξεζηκόηεηαο ησλ G2B ππεξεζηώλ Πεγή: Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December 2004, ζει

44 Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην ππνγξακκίδνπκε φηη ην χςνο ησλ σθειεηψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη ρξήζηεο (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο) εμαξηάηαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα απνθνκίζεη/ απνξξνθήζεη απηά ηα νθέιε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ηα απνξξνθήζεη, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 37. Γη απηφ ην ιφγν θαη νη θπβεξλήζεηο δίλνπλ έκθαζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 37 Capgemini & TNO, Does e-government Pay Off?, European Union, November

45 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν : G2B Τπεξεζίεο ζηελ Διιάδα 45

46 3. G2B Τπεξεζίεο ζηελ Διιάδα 3.1 Σπλαιιαγέο Δπηρεηξήζεσλ κε Διιεληθνύο Γεκόζηνπο Φνξείο ηελ Διιάδα φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο, νη επηρεηξήζεηο θαζεκεξηλά ζπλαιιάζζνληαη κε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η πιεζψξα απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θξαηηθνχο θνξείο φπσο θαίλεηαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (2004), απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ internet απφ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο παξαζέηνπκε ην ζρήκα ζην νπνίν θαίλνληαη δηαγξακκαηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο: ρήκα 12: Λόγνη Υξήζεο Internet από ηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο (2004) Πεγή: Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (A.L.A.R.M. Athens LAboratory of Research in Marketing), «Μειέηεο Έξεπλα Καηαγξαθήο ηεο Γηείζδπζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηηο Μεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ Δπαλαιεπηηθψλ πλεληεχμεσλ ζε Αλψηαηα ηειέρε Πιεξνθνξηθήο», 2004, ζει

47 Όπσο παξαηεξνχκε ην 41% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ην internet γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην ειιεληθφ θξάηνο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαλεξψλνπλ φηη θαη ζηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 38. Οη δεκφζηνη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηε ρψξα καο είλαη νη θάησζη 39 : 1) Η Ννκαξρία: Οη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνζθνκίδνπλ θάπνηα έγγξαθα ζηηο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρίεο π.ρ. γηα ηε ζχζηαζε ηνπο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνχο, ηε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο θηι. 2) Τα Δπηκειεηήξηα: Γηα δνζνιεςίεο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο π.ρ. ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηνπο, θαηάζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ηελ εγγξαθή ηνπο ζην επηκειεηήξην θηι. 3) Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ΓΟΥ): Οη επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ζηηο ΓΟΤ γηα ηελ απφθηεζε ΑΦΜ, ηε ζεψξεζε βηβιίσλ & ζηνηρείσλ, ηελ θαηάζεζε ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δήισζεο ΦΠΑ, ηελ θαηάζεζε ζπγθεληξσηηθήο δήισζεο ΦΠΑ, ηελ θαηάζεζε δήισζεο VIES (ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ), ηελ θαηάζεζε ηεο ιίζηαο Φφξσλ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (ΦΜΤ) θαη ηελ πιεξσκή ηνπ, θαηάζεζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηελ θαηάζεζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ηηκνινγίσλ Πειαηψλ Πξνκεζεπηψλ (εηεζίσο) θαη ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 4) Τν Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ): Αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαη πεξηιακβάλεη ζπλαιιαγέο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ) θαη ηελ πιεξσκή ηεο(θάζε ηξίκελν), 38 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (A.L.A.R.M. Athens LAboratory of Research in Marketing), «Μειέηεο Έξεπλα Καηαγξαθήο ηεο Γηείζδπζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηηο Μεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ Δπαλαιεπηηθψλ πλεληεχμεσλ ζε Αλψηαηα ηειέρε Πιεξνθξηθήο», Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο,

48 ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΠΓ θαη ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 5) Τνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ): Οη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ ΟΑΔΓ αθνξνχλ ηελ θαηάζεζε ηεο Κάξηαο Πξφζιεςεο ησλ Τπαιιήισλ, ηελ θαηάζεζε ηεο Αλαγγειίαο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο (θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο). 6) Τελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο: Αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ηελ θαηάζεζε ηεο εηήζηαο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηάζεζε θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ (ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ ππαιιήινπ). 7) Τν Δζληθό Τππνγξαθείν: Πνιιέο θνξέο δεηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαζέζνπλ ζε θάπνηεο ππεξεζίεο αληίγξαθα απφ ηα ΦΔΚ πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ (ζχζηαζε, θαηαζηαηηθφ θηι.). Κάπνηεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο παξαπάλσ ειιεληθνχο δεκφζηνπο θνξείο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ ειεθηξνληθά θαη θάπνηεο φρη. 3.2 G2B Υπεξεζίεο Σήκεξα ζηελ Διιάδα Οη κφλνη Διιεληθνί δεκφζηνη θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ internet, είλαη: I. ηα Δπηκειεηήξηα (νξηζκέλα), II. ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, III. ην ΙΚΑ, IV. θαη ην Δζληθφ Τππνγξαθείν. I. Δπηκειεηήξηα: Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ) 40 πξνζθέξεη ειεθηξνληθά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ κηαο επηρείξεζεο. Σν ΔΒΔΑ είλαη ην επηκειεηήξην κε ηηο πην «ψξηκεο» ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο επηκειεηήξηα παξφιν πνπ κπνξεί λα έρνπλ αμηφινγεο ηζηνζειίδεο(δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο θηι.) θαη παξέρνπλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, δελ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ

49 ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη φιεο νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ΔΒΔΑ. Αθνξνχλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη φρη ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ 49

50 Η ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒΔΘ πξνζθέξεη κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ, θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην εμαγσγηθφ εκπφξην Παξφιε ηελ άξηηα πιεξνθφξεζε ζε πνηθίια ζέκαηα, δελ παξέρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 50

51 II.Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ: Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζπληνληζκέλε θαη ψξηκε πξνζπάζεηα παξνρήο G2B ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: - TAXISnet (Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α., Γήισζε V.I.E.S./Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ-Παξαδφζεσλ), - Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (Α.Φ.Μ., Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο, Αξηζκνχ Φ.Π.Α.-V.I.E.S.), - TAXISphone (Απφθηεζε έγθπξεο Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο κέζσ fax, απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηηο Σξάπεδεο), - Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθώλ (Μεηά απφ αίηεζε, απφθηεζε θαη εθηχπσζε έγθπξεο Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο), - e-a.p.a.a. (Τπνινγηζκφο Αληηθεηκεληθήο Αμίαο Αθηλήηνπ, παξνρή έγθπξνπ Φχιινπ Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ), - e-ορήκαηα (Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ Ι.Υ. επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ ζαο, δήισζε ησλ νπνηνλδήπνηε αιιαγψλ ηνπο), - e-κ.β.. (πκπιήξσζε θαη Απνζηνιή ηεο πγθεληξσηηθήο Καηάζηαζεο Σηκνινγίσλ Πειαηψλ-Πξνκεζεπηψλ), - e-έληππα (Δθηχπσζε θαη απφθηεζε κέζσ fax ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαη δειψζεσλ), - e-πεξαίσζε (Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ Πεξαίσζεο Αλέιεγθησλ Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ), - e-φ.μ.α.π. (Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, κφλν ππνινγηζκφο-φρη δήισζή ηνπ), - ICISnet (Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθή θνξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα καο) Παξφιν φκσο ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο (G2B), δελ πεξηιακβάλεη παξά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ελφο κφλν θνξέα (Τπ. Οηθνλνκηθψλ). Οη G2B ππεξεζίεο, φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο, αθφκα φκσο δελ έρεη επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία ελφο Κπβεξλεηηθνχ Γηθηπαθνχ Σφπνπ γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο απ φπνπ νη εηαηξείεο ζα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην ειιεληθφ θξάηνο. 51

52 Η ππεξεζία κε ην κεγαιχηεξν επίπεδν αλάπηπμεο είλαη ην TAXISsnet. Γη απηφ ην ιφγν αθνινπζεί ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο ηνπ. Δπηιέγνληαο & παηψληαο επάλσ ζε θάζε κία απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ν ρξήζηεο κπαίλεη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα. 52

53 Σν TAXIS ήηαλ ην πξψην βήκα πξηλ ην TAXISnet, πεξηιακβαλφηαλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Κιεηζζέλεο" (Β' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) θαη ζπγρξεκαηνδνηείην απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ θξάηνο. Η ππεξεζία TAXISnet ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαη απηή απφ ην πξφγξακκα "Κιεηζζέλεο". Όπσο δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν θ. Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο (Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Δθαξκνγψλ Η/Τ θαη πληνληζηή Έξγνπ Taxis), απηφ ην έξγν θάπνηε «...θάληαδε ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο...» 41, ελψ ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη ζε κεξηθά ρξφληα «...ν θνξνινγνχκελνο λα κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα απφ ην ζπίηη!». Μέζα ζηελ ηζηνζειίδα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ επφκελε θσηνγξαθία, παξέρνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ε νπνία νινθιεξψλεηαη αθνινπζψληαο 5 βήκαηα ζπκπιήξσζεο δηαδνρηθψλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειέγρνληαη θαη αθνχ πηζηνπνηεζεί ε νξζφηεηά ηνπο, εθδίδεηαη έλαο username θαη έλα password, ηα νπνία θαη απνζηέιινληαη χζηεξα (1-5 κέξεο) ζην λέν ρξήζηε, ζην πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ζηε θφξκα εγγξαθήο. 41 PC Magazine, «e-διιάδα: Δπηζθεθζείηε ην Γεκφζην απφ ην πίηη ζαο», Σεχρνο 14, Απξίιηνο

54 Οδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζην TAXISnet Οδηγόρ Δγγπαθήρ ζηο TAXISnet - Βήμα 1ο από 5 Παπακαλούμε ειζάγεηε ηο ΑΦΜ ζαρ: ΑΦΜ: Επ όμενο» Καθαρισμός Σα δχν πξψηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο Οδηγόρ Δγγπαθήρ ζηο TAXISnet - Βήμα 2ο από 5 Δπιλέξηε ηύπο πποζώπος Φσζικό πρόζωπο Μη θσζικό πρόζωπο Επ όμενο» 54

55 Οδηγόρ Δγγπαθήρ ζηο TAXISnet - Βήμα 3ο από 5 ΑΦΜ Σν 3 ν βήκα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε (ζην 2 ν επηιέμακε κε θπζηθφ πξφζσπν) ΑΦΜ Λογιζηή (*) Αν δεν ςπάπσει ζςμπληπώζηε ξανά ηο δικό ζαρ και κενό ζηον Απ. Μηηπώος Αδείαρ ΑΦΜ: Αρ. Μηηρώοσ Αδείας: ηοισεία επικοινωνίαρ (*) (*) Σηλέθωνο: (*) Fax: Για ποιά ςπηπεζία θέλεηε να πιζηοποιηθείηε; ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΦΠΑ ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Επ όμενο» Καθαρισμός Σα πεδία πος έσοςν ηο ζύμβολο (*) ζςμπληπώνονηαι ςποσπεωηικά. 55

56 Οδηγόρ Δγγπαθήρ ζηο TAXISnet - Βήμα 4ο από 5 Ππόζθεηα ζηοισεία για ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΦΠΑ και ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΟΤ (*) Ενδοκοιν. ζσναλλαγές (*) Καηηγορία βιβλίων (*) Ναι Ότι Αριθμ. ηελεση. δήλωζης ΦΠΑ (*) ηοιτεία προζώποσ (*) Ημ/νία σποβολής ηελεσηαίας δήλωζης ΦΠΑ (*) Αριθμός: Έηος: (HH/MM/EEEE) Τέλος Καθαρισμός Σα πεδία πος έσοςν ηο ζύμβολο (*) ζςμπληπώνονηαι ςποσπεωηικά. Οδηγόρ Δγγπαθήρ ζηο TAXISnet - Βήμα 5ο από 5 Υπήζηερ Η διαδικαζία εγγπαθήρ ζαρ ολοκληπώθηκε επιηςσώρ. Διζαγωγή ζηο ζύζηημα Username: Password: Σν ηειεπηαίν (5 ν ) βήκα φπνπ θαη έρεη νινθιεξσζεί ε εγγξαθή Οπφηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εηζάγνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ username & password. Εισαγωγή Καθαρισμός 56

57 III. ΗΚΑ: Η κφλε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη ειεθηξνληθά ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΙΚΑ (www.ika.gr) είλαη α) ε ππνβνιή ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ) θαη β)ε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. Δπηπιένλ φκσο ηνπ δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηππψζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα εμήο έληππα: - Αίηεζε - Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδφηε - Αλαγγειία Απαζρφιεζεο Πξνζσπηθνχ ζε Οηθία - Αίηεζε - Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδφηε - Έληππν Αίηεζεο - Γήισζεο Απνγξαθήο Δξγνδφηε (Απαζρφιεζε Πξνζσπηθνχ ζε Οηθία) - Έληππν Αίηεζεο - Γήισζεο Απνγξαθήο Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ - Αίηεζε - Γήισζε Απνγξαθήο Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ - Γήισζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Δξγνδφηε - Γήισζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Δξγνδφηε - Απαζρφιεζεο Αζθάιηζεο (Απαζρφιεζε Πξνζσπηθνχ ζε Οηθία) - Αίηεζε - Γήισζε Μεηαβνιψλ Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ - Γήισζε Μεηαβνιψλ Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ - Βεβαίσζε Δξγνδφηε - Αίηεζε Δπαλέθδνζεο Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο - Γήισζε Γηαθσλίαο επί ησλ Αζθαιηζηηθψλ ηνηρείσλ - Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Βεβαίσζεο - Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Βεβαίσζεο Γεκφζηνπ Έξγνπ - Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Βεβαίσζεο Με Οθεηιήο (κε fax) - Έληππν Γήισζεο Τπνβνιήο ΑΠΓ θαη Καηαβνιήο Δηζθνξψλ - Αίηεζε Απνγξαθήο Άκεζα Αζθαιηζκέλνπ - Γήισζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Αζθαιηζκέλνπ - Αηηήζεηο πληαμηνδφηεζεο θ.ά. 57

58 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο εξγνδφηεο. Η ππνβνιή ησλ ΑΠΓ γίλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ κε δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: - πιεθηξνινγψληαο ηα ζηνηρεία ζε εηδηθή θφξκα, - ή ζηέιλνληαο (upload) ην αξρείν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπνβνιήο ΑΠΓ", πνπ κπνξεί λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο (download) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ. Δθφζνλ ππνβιεζεί ηελ πξψηε θνξά ε ΑΠΓ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη γίλεη ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ εηδηθή θφξκα, ηηο επφκελεο θνξέο δελ απαηηείηαη ε επαλαπιεθηξνιφγεζε ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ, παξά κφλνλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςνπλ ζ' απηά (επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα "Αληηγξαθή ΑΠΓ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ"). IV. Δζληθό Σππνγξαθείν: Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ ειεθηξνληθά φπνην ηεχρνο ΦΔΚ ρξεηάδνληαη. 58

59 Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ ρξήζηε. 59

60 ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ebusinessforum, νη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο αθνξψζεο ηελ επαλάιεςε θάπνησλ δνζνιεςηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο. Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, κέρξη ζήκεξα νη πξνζπάζεηεο παξνρήο G2B ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θάζε δεκφζην θνξέα μερσξηζηά θαη απφ ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απζηεξά αξκνδηφηεηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα. Δπίζεο, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί δηαηεξνχλ μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ελψ ζπάληα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα αληαιιάμνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, γεγνλφο ην νπνίν ππνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Οη βαζηθφηεξεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο 42 : Όζα έγγξαθα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κηα επηρείξεζε ζηε Ννκαξρία, πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη θαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Όηαλ πξνζιακβάλεηαη ζε κηα επηρείξεζε θαηλνχξην πξνζσπηθφ, ηα ίδηα έγγξαθα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην ΙΚΑ, ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 3.3 Βαζκόο Αλάπηπμεο ησλ G2B Υπεξεζηώλ ζηελ Διιάδα ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηε Βηνκεραλία ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Business and Citizens) 43. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηηπρία ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνγξακκάησλ IDA (Interchange of Data between Administrations), θαη ηα νπνία βειηίσζαλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ. Αθνξά ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη δηαινγηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο θαη επεθηείλνληαο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 42 Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο,

61 δηνηθήζεσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ηειεκαηηθψλ δηθηχσλ 44. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ e-government ππεξεζηψλ ηνπο. Απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη βάζεη εξεπλψλ φπσο απηέο ηεο Capgemini, ε νκάδα ηνπ IDABC έρεη αμηνινγήζεη απηέο ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα 4 επίπεδα αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάζακε ζην 1 ν θεθάιαην 45. Αλαθνξηθά κε ηηο G2B ππεξεζίεο (νη 8 πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ε ΔΔ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 46 ) ζηελ Διιάδα, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο 47 : 1) Η ειεθηξνληθή δήισζε ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ), βξίζθεηαη ζην 4 ν επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο (4/4). Απηφ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη πιήξεο δηαρείξηζε ηεο ππφζεζεο (απφθαζε θαη παξνρή). 2) Η ειεθηξνληθή δήισζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, αξκνδηφηεηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, βξίζθεηαη ζην 4 ν επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο (4/4). 3) Η ειεθηξνληθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ, αξκνδηφηεηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, βξίζθεηαη επίζεο ζην 4 ν επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο (4/4). 4) Η ειεθηξνληθή εγγξαθή/ δήισζε κηαο λέαο εηαηξείαο, αξκνδηφηεηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, βξίζθεηαη ζην 2 ν επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο (2/4). Απηφ ζεκαίλεη φηη παξέρνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη θφξκεο αηηήζεσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελ ζπλερεία ε δηαδηθαζία δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο (λνκαξρίεο, επηκειεηήξηα θηι). 44 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, «Απφθαζε 2004/387/εθ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Απξηιίνπ 2004, πεξί ηεο δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (IDABC)», Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 144 ηεο 30ήο Απξηιίνπ Βι. Πίλαθα 1, Κεθάιαην

62 5) Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αξκνδηφηεηνο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, βξίζθεηαη κφιηο ζην 1 ν επίπεδν(1/4). Γειαδή πεξηιακβάλεη κφλν ηελ παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ. 6) Η ειεθηξνληθή δήισζε ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ(ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο), αξκνδηφηεηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, βξίζθεηαη ζην 4 ν επίπεδν (4/4). Αλ θαη έηζη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ICISnet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πξνζθέξεη νπζηαζηηθά κφλν γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζληθή θνξνινγία θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα καο (δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε). 7) Η ειεθηξνληθή παξνρή πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ, αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, βξίζθεηαη ζην 2 ν επίπεδν (2/4). ηελ ηζηνζειίδα πξνζθέξνληαη πιεξνθνξίεο θαη θφξκεο αηηήζεσλ. 8) Η ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, αξκνδηφηεηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, βξίζθεηαη ζην 2 ν επίπεδν (2/4). Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ G2B ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη ζην ζρέδην γηα ηελ «Ψεθηαθή Σηξαηεγηθή » ηεο ρψξαο καο πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη βξίζθεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε (κέρξη 31/10/2005), κία απφ ηηο 4 πξνηάζεηο 48 γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 49 είλαη ε «παξνρή ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα». Δπηπιένλ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη εθαξκνγή απηήο ηεο πξφηαζεο 50 : 1 νο Οξίδνληαο ( ) Παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ (νινθιήξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, αλάπηπμε εκηαπηφκαηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ). 48 Οη άιιεο ηξεηο πξνηάζεηο είλαη: - Πξνψζεζε ρξήζεο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο - Τπνζηήξημε ηνπ θιάδνπ ΣΠΔ - Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΔ. 49 ηελ «Φεθηαθή ηξαηεγηθή » ε Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο αλαθέξεη φηη ην φξακα είλαη έλα «Φεθηαθό Άικα ζηελ Παξαγσγηθόηεηα, Φεθηαθό Άικα ζηελ Πνηόηεηα Εσήο» θαη πεξηιακβάλεη 2 ζηφρνπο: 1. Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηα, 2. Καιχηεξε πνηφηεηα δσήο

63 Απνηύπσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αλαζρεδηαζκφο. Γεκηνπξγία εληαίνπ portal γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο αιιά θαη νη ππφ αλάπηπμε ππεξεζίεο θαη δηαζέζηκεο εληζρχζεηο, νξγαλσκέλεο ζε θαηεγνξίεο ελδηαθέξνληνο (ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο ΔΟΜΜΔΥ, εληζρχζεηο απφ ΔΠ, ΙΚΑ θ.ηι.). Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ειεγθηηθνύ θνξνινγηθνύ κεραληζκνύ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαηά ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Παξνρή ειεθηξνληθά ησλ 5 πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα επηρεηξήζεηο. Καηάξηηζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξίιεςε ηεο πηζηνπνίεζεο ζε απηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ή ζηηο πξνυπνζέζεηο εμέιημήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επζχλεο. Θεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο έλαληη ηεο έληππεο/ ρεηξφγξαθεο. 2 νο Οξίδνληαο ( ) Αλαζρεδηαζκόο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ ζε φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ ΟΣΑ, πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο δαπάλεο. Αλάπηπμε ειεθηξνληθνύ θέληξνπ κηαο ζηάζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο «γέθπξαο» νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δεκφζηνπ ηνκέα επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ. Δληαίνο θαη κνλαδηθφο θσδηθόο αξηζκόο γηα επηρεηξήζεηο γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην ηνκέα θαη κνλαδηθή εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο (single ID, single-point-of data-entry). Αμηνιόγεζε ησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε λέα αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, θάζε ηξία έηε. 63

64 Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιεγφκελεο Κξίζηκεο Γξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Χεθηαθνχ Άικαηνο: ρήκα 13: Κξίζηκεο Γξάζεηο γηα ην Φεθηαθνύ Άικα ( ) Πεγή: 64

65 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν : Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο G2B Τπεξεζηώλ 65

66 4. Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο G2B Τπεξεζηώλ 4.1 Οξηζκόο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο είλαη: - νη κέζνδνη θαη ηα επηηεχγκαηα αλαγλσξηζκέλσλ εγεηψλ/ πξσηνπφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 51, - νη ηερληθέο θαη ε κεζνδνινγία πνπ βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ έξεπλα έρνπλ απνδείμεη φηη νδεγνχλ ζη επηζπκεηφ απνηέιεζκα 52, - ε πξαθηηθή πνπ παξάγεη αλψηεξε απφδνζε 53, - νη δηαδηθαζίεο, νη πξαθηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί φηη απνδίδνπλ εμαηξεηηθά θαιά θαη βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 54. Η ΔΔ ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ e-government ππνζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηερλνινγίαο, νξγάλσζεο θαη θαηάξηηζεο. Απαηηνχλ καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο απ' φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο. Η αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμνηθνλνκήζεηο θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ επξεία εθαξκνγή. Δπίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ geminfo.org/help/about/documentation/gem-controlled-vocabularies/vocabulary-resource-type

67 Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβνπιίαο eeurope 56, ζεζπίζηεθαλ ηα eeurope Awards. Πξνζθαινχληαη φιεο νη ρψξεο (ΔΔ + EFTA) λα ππνβάινπλ ηηο ππνςεθηφηεηεο ησλ έξγσλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ψζηε λα πξνβιεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ παξαδείγκαηα γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο 57. Σν βξαβείν αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδέα ηεο δηαθαλνχο Δπξψπεο ε νπνία είλαη παξάιιεια ζηαζεξή αιιά θαη πξνλνεηηθή, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην κέιινλ θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα παξαδείγκαηα G2B βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ήηαλ ππνςήθηα ζε έλα απφ ηα ηξία ζέκαηα 58 eeurope Award ηνπ 4.2 Enterprise 51 (Ιηαιία) Οη 51 δήκνη ηεο επαξρίαο ηνπ Pordenone (κία βηνκεραληθή πεξηνρή βνξην-αλαηνιηθά ηεο Ιηαιίαο) ζπκθψλεζαλ κε ην ηνπηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην λα θαηαζθεπάζνπλ ην Enterprise 51 γηα ην «SUAP Sportello Unico per le Attivita Produttive» (έλα γξαθείν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ). Σν SUAP ζεζκνζεηήζεθε ζηελ Ιηαιία κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο 59. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα θαη κφλν γξαθείν απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο θαη επηπιένλ λα δηεθπεξαηψζνπλ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη πξαγκαηηθά ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 56 Σελ Πξσηνβνπιία eeurope ηελ αλέιαβε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999 θαη ηελ ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (Μάξηηνο 2000) ζηα πιαίζηα ηεο «ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο» (λα γίλεη ε ΔΔ κέρξη ην 2010 ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο παγθνζκίσο). Έπεηηα ην πκβνχιην ελέθξηλε ην ζρέδην δξάζεο eeurope 2002 (Φέηξα 2000) θαη κεηά αθνινχζεζε ην eeurope 2005 (εβίιιε 2002). ήκεξα βξηζθφκαζηε ζηα πξψηα βήκαηα ηεο πξσηνβνπιίαο i2010: European Information Society Σα ζέκαηα/ άμνλεο ησλ Βξαβείσλ γηα ην egovernment ην 2003 ήηαλ ηα εμήο: Θέκα1: Ο ξφινο ηνπ e- Government ζηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα, Θέκα 2: Μία θαιχηεξε δσή γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, Θέκα 3: Δπξσπατθή ecooperation ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. 59 European Commission, eeurope Awards for egovernment 2003: Exhibition Catalogue,

68 Γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηλνηφκεο κέζνδνη αλαζρεδηαζκνχ θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ θαζψο κπνξεί: λα πξνζδηνξίζεη κε βεβαηφηεηα ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο θαη λα κεηαθξάζεη απηήλ ηελ αλάγθε ζε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα πξνζδηνξίζεη φια απαηηνχκελα έγγξαθα, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ φιεο ηηο θφξκεο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ειεθηξνληθά ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα ειεθηξνληθή ππνγξαθή (3 ν επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο). Σν 2003 ε ππεξεζία έθηαζε ην 4 ν επίπεδν ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή ησλ δηαδηθαζηψλ. Η Ιηαιία είλαη κία ρψξα ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο έρνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν 1998 έλαο λφκνο (DPR 112) εμνπζηνδνηνχζε ηνπο δήκνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην SUAP. θνπφο απηνχ ηνπ λφκνπ ήηαλ λα δηαζθαιίζεη φηη νη δήκνη ζα έδηλαλ ηηο 68

69 απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη ππνζηήξημε γηα ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ ζην γεσγξαθηθφ ηνπο ρψξν. Σν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Pordenone πίζηεςε ζην ξφιν ηνπ SUAP ζαλ κέζν πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ε νπνία έρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 60 : είλαη κία βηνκεραλνπνηεκέλε πεξηνρή κε πεξίπνπ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη δήκνη ηεο είλαη πνιχ κηθξνί ( θάηνηθνη ζε 51 δήκνπο κε έλαλ κέζν φξν θαηνίθσλ ζηνλ θαζέλα) θαη πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηέηνηνπ είδνπο έξγα κφλνη ηνπο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ ην έξγν πξνζθέξεη έλα είδνο «κάλαηδκελη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ» θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο φισλ ησλ εηδψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Απηή ηε ζηηγκή παξέρεη 337 ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 22 δηαθνξεηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (δήκνπο, ην εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ επηκειεηήξην, ππεξεζίεο πγείαο, ππεξεζίεο πξφιεςεο ππξθαγηάο, ηελ πεξηθέξεηα, θνξνινγηθέο αξρέο επηζεψξεζε εξγαζίαο θηι.). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ (γηα κηα πεξίνδν 5 εηψλ) θηάλεη ηα 2,6 εθαη.. Δπξφθεηην γηα έλα θαηλνηφκν έξγν ην νπνίν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε (επηρεηξήζεηο) απηά ηα δχν ζεκεία πξνθάιεζαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: Οη δήκνη δελ αληηιήθζεθαλ ζηελ αξρή ην ξφιν ηνπο θαη ην λφεκα φινπ ηνπ έξγνπ κε απνηέιεζκα λα επηθεληξψλνληαλ ζηα δηθά ηνπο ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα παξά ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Όζν πξνρσξνχζε ην έξγν απφ ην επηκειεηήξην κεξηθνί δήκνη δελ ην έλησζαλ ζαλ δηθφ ηνπο έξγν θαη δε βνεζνχζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Δπξφθεηην γηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ην νπνίν δπζθφιεπε απηνχο ηνπο κηθξνχο δήκνπο ζηελ πηνζεηήζνπλ επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ

70 Δπεηδή επξφθεηην γηα έλα θαηλνχξην θ πξσηφηππν έξγν δελ ππήξραλ φξνη ζχγθξηζεο κε άιιεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε δηαθνξά. Παξφια φκσο ηα πξνβιήκαηα ην έξγν είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ελψ νη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ην βξίζθνπλ πνιχ ειθπζηηθφ. 4.3 TELEMACO (Ιηαιία) Όιεο νη επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο ζηελ Ιηαιία νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ιεπηνκεξψο ζην Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ εθεί νη εηαηξίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε δηάθνξνπο δείθηεο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη (πηψρεπζε, ξεπζηνπνίεζε θηι.). Γεληθφηεξνο ζηφρνο απφ ην 1999 ήηαλ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ρξφλν θαη ρξήκα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδηαιιαγή ηεο κε ην Μεηξψν. Τπήξρε ε επηζπκία φρη κφλν λα επηηαρπλζνχλ θαη λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο, αιιά επηπιένλ λα γίλνπλ πην δηαθαλείο. Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο 61 : λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θαηαρψξεζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ, λα θαηαξγεζεί ε αλάγθε λα παξεπξεζνχλ νη επηρεηξεκαηίεο απηνπξνζψπσο ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα λα ππνβάιινπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ, λα γίλεη φιε ε δηαδηθαζία εγγξαθήο πην δηαθαλήο. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αλαγθψλ θαηαζθεπάζηεθε ην TELEMACO (http://web.telemaco.infocamere.it) γηα λα πξνζθέξεη ηε ιχζε. Πξνζθέξεη ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εγγξαθήο ελφο νξγαληζκνχ ζην Ιηαιηθφ Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ. Η εγγξαθή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Η ππεξεζία είλαη πξνζβάζηκε ζην δηαδίθηπν θαη εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ (φιν ην 61 European Commission, eeurope Awards for egovernment 2003: Exhibition Catalogue,

71 24σξν). Δπηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νη νπνίεο αλαλεψλνληαη ηαθηηθά

72 ηελ ηζηνζειίδα ηεο TELEMACO παξέρεηαη θαη πιεζψξα άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. εκεηψλνπκε φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαηαηάζζνληαη ζην 4 νπ επίπεδν αλάπηπμεο/ σξίκαλζεο, επηηξέπνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο on line. 4.4 Customs Administration Υπεξεζία Τεισλείσλ (Τνπξθία) Η έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε κε ηελ ΔΔ ην 1996 ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηηάρπλαλ ηηο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ηε Γηεχζπλζε ησλ Σεισλείσλ (http://www.gumruk.gov.tr). ηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο Γηεχζπλζεο μεθίλεζαλ κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ απηνκαηηζκφ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. ήκεξα κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο αληί ησλ παξαδνζηαθψλ ρεηξνθίλεησλ κεζφδσλ, ην ελ ιφγσ έξγν ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εγθαζίδξπζε ελφο κνληέξλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο ζα ζηεξίμεη ηνπο ηνχξθνπο εμαγσγείο θαη εηζαγσγήο ελ φςεη ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ ε πηνζέηεζε κηαο λέαο αληίιεςεο «νιηθήο πνηφηεηαο ζηα Σεισλεία». Απηφ ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί έλα εχξνο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα θαιχηεξα πξνζδηνξηζκέλν θαη πην αθξηβέο δαζκνιφγην θαη γεληθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 63. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ Σνπξθηθψλ Σεισλείσλ ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο 64 : πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηα ηεισλεία, δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, απνδνηηθή νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζηα ηεισλεία. 63 European Commission, eeurope Awards for egovernment 2003: Exhibition Catalogue,

73 73

74 4.5 Ο ξόινο ηνπ e-government ζηελ Δπξσπατθή Αληαγσληζηηθόηεηα Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά απφ ηα έξγα G2B ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο 357 αηηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηα eeurope Awards for egovernment ην 2003 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 1 ν Θέκα: «Ο ξφινο ηνπ egovernment ζηελ Δπξσπατθή Αληαγσληζηηθφηεηα» 65. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη G2B ππεξεζίεο εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο επξσπατθήο. Η παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε 66. Σα έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ, φπσο ηνλίδεηαη ζε εθζέζεηο ηεο ΔΔ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππνζηεξίδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζθέξνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα νη ειεθηξνληθέο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ επηηξέπνπλ εμίζνπ ηελ πξφζβαζε ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπιινγήο ησλ θφξσλ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, εληζρχεη έλα απφ ηα ζεκειηψδε θαζήθνληα ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε νηθνδφκεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηε λέαο θνηλσληθήο ηάμεο ζηε βάζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο 67. ε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε πεξηθπθισλφηαλ απφ ηνπο γξαθεηνθξαηηθνχο κεραληζκνχο. Η έιεπζε ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ πξνο απηέο ππεξεζηψλ νδήγεζε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηηο 24 θαη 25 Ννεκβξίνπ ζα δηεμαρζεί ζην Μάληζεζηεξ ην Σπλέδξην γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, φπνπ θαη ζα επηιεγνχλ νη ληθεηέο ησλ eeurope Awards for egovernment Βι. Τπνζεκείσζε 56, Κεθ. 4.1 γηα ηα ηξία Θέκαηα ησλ βξαβείσλ. 66 European Institute of Public Administration, egovernment in Europe: The State of Affairs, edited by Christine Leither, Maastricht, The Netherlands, Όπσο παξαπάλσ. 74

75 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν : Δκπεηξηθή Έξεπλα Δπηδξάζεηο G2B Τπεξεζηώλ ζην Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ 75

76 5. Δκπεηξηθή Έξεπλα Δπηδξάζεηο G2B Τπεξεζηώλ ζην Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ 5.1 Μεζνδνινγία ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλάο καο γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπληάμακε εξσηεκαηνιφγην 68 ην νπνίν θαη εζηάιε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε 170 επηρεηξήζεηο. Απφ ηα 170, ε απνζηνιή ησλ 23 απέηπρε 69, επνκέλσο ζπλνιηθά εζηάιεζαλ επηηπρψο 147 εξσηεκαηνιφγηα. Δκείο ηειηθά ιάβακε 15 απαληήζεηο. Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα Απνζηνιήο Δξσηεκαηνιόγησλ Αξηζκόο Δξσηεκαηνινγίσλ Δζηάιεζαλ 170 Απέηπραλ 23 Δζηάιεζαλ Δπηηπρώο 147 Απαληήζεηο 15 Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εζηάιεζαλ ήηαλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 70 : κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθαηαιέγνληαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ Top Profits 2003 ηεο ηζηνζειίδαο statbank 71, επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν αλαπηπμηαθφ λφκν θαη πεξηιακβάλνληαλ ζε ιίζηα ηνπ ΔΛΚΔ (Διιεληθφ Κέληξν Δπελδχζεσλ) 72, επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα Γηθηπσζείηε Βι. Παξάξηεκα: Δξσηεκαηνιφγηα 69 Αθνινχζεζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο νπφηε θαη επαιεζεχηεθαλ νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο εζηάιεζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπαλαιήθζεθε ε απνζηνιή ηξεηο θνξέο κε ηα ίδηα φκσο απνηειέζκαηα (απνηπρία απνζηνιή). 70 Βι. Παξάξηεκα: Πίλαθαο Δπηρεηξήζεσλ πνπ Απάληεζαλ

77 Σα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαη απφ ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο βαζκίδεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο απεπζπλζήθακε (νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ θηι.) Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηηο Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Κξάηνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο (G2B) θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζηε ρψξα καο σο παξάγνληαο εμάιεηςεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε δελ επαξθεί γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα δηαγξακκαηηθά

78 Τπεξεζίεο Φαλή Λέλνπ Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ απφ ην Κξάηνο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο 5.2 Απαληήζεηο ζηα Δξσηεκαηνιόγηα 1 ε Δξώηεζε: Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο γλσξίδεηε φηη παξέρνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; G2B Τπεξεζίεο 74 Πόζνη ηηο γλσξίδνπλ Πνζνζηό (%) , , , , , , , , , , ,7 Παξαηεξνχκε φηη ηελ 1 ε Τπεξεζία (Taxisnet) ηελ γλψξηδαλ φινη (100%)! G2B Τπεξεζίεο: Πόζνη ηηο γλσξίδνπλ ,7 26,7 33,3 40,0 53, ,3 73,3 80,0 86,7 86, Πνζνζηό (%) 100,0 74 ηα Παξαξηήκαηα παξαζέηνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ, φπνπ θαη θαίλεηαη ζε πνηα ππεξεζία αληηζηνηρεί ην θάζε λνχκεξν. 78

79 Τπεξεζίεο Φαλή Λέλνπ Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ απφ ην Κξάηνο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο 2 ε Δξώηεζε: Α. Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη; (π.ρ. 1, 2,.,12) G2B Τπεξεζίεο Πόζνη ηηο Υξεζηκνπνίεζαλ Πνζνζηό (%) , , , , , , , , , , , ,7 εκεηψλνπκε φηη ε ππεξεζία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη ην Taxisnet (86,7%), ελψ ιηγφηεξν είλαη ην Taxisphone (6,7%) G2B Τπεξεζίεο: Πόζνη ηηο Υξεζηκνπνηνύλ ,7 13,3 20,0 26,7 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7 66,7 66,7 86, Πνζνζηό (%) 79

80 Τπεξεζίεο Φαλή Λέλνπ Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ απφ ην Κξάηνο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο 2 ε Δξώηεζε: Β. Τη βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζα ηνπο βάδαηε ζε θιίκαθα απφ -5 έσο 5; (ην αξλεηηθφ πξφζεκν δείρλεη φηη κείλαηε δπζαξεζηεκέλνο) G2B M.O. Τπεξεζίεο Βαζκνινγίαο 1 3,8 2 3,8 3 4,0 4 3,6 5 3,0 6 2,0 7 3,6 8 4,7 9 2,0 10 2,5 11 3,3 12 2,9 Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν Μ.Ο. ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνλ έρεη ε 8 ε Τπεξεζία (e- Έληππα) θαη ηε κηθξφηεξε ε 9 ε & ε 6 ε (e-πεξαίσζε & e-νρήκαηα). Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο ,0 2,0 2,5 2,9 3,0 3,3 3,3 3,6 4,0 3,8 3,8 4, Μ.Ο. Βαζκνινγίαο 80

81 3 ε Δξώηεζε: Πνηα πξνβιήκαηα ζπλαληήζαηε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο κε ην Κξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ νη εμήο: θαζπζηέξεζε εηζαγσγήο ζηελ ηζηνζειίδα, αδπλακία ζπκπιήξσζεο ησλ θνξκψλ εάλ δελ είζαη ζπλδεδεκέλνο (on line) θαη ππνβνιή ηνπο αξγφηεξα (upload), θαζπζηέξεζε ζηελ απνδνρή ησλ εθαξκνγψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΦΠΑ, ε θαηάζεζε ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθά γίλεηαη κέρξη ηηο 26 ηνπ κήλα, αιιά ε πιεξσκή (φρη ειεθηξνληθή) αλ πξφθεηηαη λα γίλεη ζε ηξάπεδα, κεηά ηηο 20 ηνπ κήλα επηβαξχλεηαη κε πξφζηηκν 15 επξψ, δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ TAXISnet θαη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, θαλέλα. 4 ε Δξώηεζε: Α. Γλσξίδεηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ; Β. Έρεηε επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ; Καη γηα ηα δχν εξσηήκαηα νη απαληήζεηο ηαπηίδνληαη, δειαδή φζνη γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ηεο ηζηνζειίδαο ηελ είραλ επηζθεθζεί. Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ηα εμήο: ΝΑΗ: 5 απαληήζεηο - (33,3%) ΟΥΗ: 10 απαληήζεηο (66,6%) 5 ε Δξώηεζε: Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ζα ζέιαηε επηπιένλ λα πξνζθέξνληαη απφ ην Κξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; Τπεξεζίεο Πόζνη ηηο ζέινπλ Δγγξαθή λέαο επηρείξεζεο ζηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα 14 93,3 Πνζνζηό (%) Γήισζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ 7 46,7 Παξνρή πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ 4 26,7 Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 4 26,7 81

82 6 ε Δξώηεζε: Θεσξείηε φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (G2B) απνηειεί παξάγνληα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα; Αλ λαη, ζε κία θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10 ηη ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ζα ηνπ βάδαηε; Σν 86,6% (13 επηρεηξήζεηο) φζσλ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα έδσζαλ ζεηηθή απάληεζε. Απφ ηε βαζκνινγία ηνπο πξνέθπςε έλαο κέζνο φξνο (ζπληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο) πνπ ηζνχηαη κε 7,31. 7 ε Δξώηεζε: Βάιηε ζε κηα ζεηξά ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα (θίλεηξα), μεθηλψληαο απφ απηφλ πνπ εζείο ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξν (ζηνλ νπνίν ζα δψζεηε ηνλ αξηζκφ 1 θαη νχησ θαζεμήο κέρξη ην 11). ΚΗΝΖΣΡΑ ΜΟ Δμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο 8,14 Γηαθαλήο θαη απινπνηεκέλε δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηψλ 3,86 Τπνδνκέο-Φπζηθφ Κεθάιαην (θηίξηα, δίθηπα κεηαθνξψλ, ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θα) 4,86 Αλζξψπηλν θεθάιαην (θφζηνο, πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο) 5,29 Αληαγσληζκόο (εμαζθάιηζε πγηνχο αληαγσληζκνχ) 5,86 Αζθάιεηα 6,36 ηαζεξφ καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 4,07 Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο Υξεκαηνδόηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 4,07 Γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε άιιεο αγνξέο 9,00 Απνηειεζκαηηθφ & αλεμάξηεην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξώλ 8,50 Μέγεζνο ηεο αγνξάο 6,00 Θεσξήζακε φηη ην λνχκεξν θαηάηαμεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ είλαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έβαιε ν θαζέλαο ζε θάζε θίλεηξν. Τπνινγίζακε ην κέζν φξν γηα ην θάζε θίλεηξν θαη θαηαιήμακε ζε έλα βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ην θαζέλα. ΠΡΟΟΥΗ: Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν Μ.Ο., ηφζν πην ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην θίλεηξν, γηαηί νη εξσηεζέληεο βαζκνινγνχζαλ απφ ην 1 έσο ην 11 βάδνληαο ην 1 ζην πην ζεκαληηθφ θίλεηξν θνθ. 82

83 Μέγεζνο ηεο αγνξάο Απνηειεζκαηηθφ & αλεμάξηεην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ Γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε άιιεο αγνξέο Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο Υξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Αζθάιεηα Αληαγσληζκφο (εμαζθάιηζε πγηνχο αληαγσληζκνχ) Αλζξψπηλν θεθάιαην (θφζηνο, πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο) Τπνδνκέο-Φπζηθφ Κεθάιαην (θηίξηα, δίθηπα κεηαθνξψλ, ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θα) Γηαθαλήο θαη απινπνηεκέλε δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ Δμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο Φαλή Λέλνπ Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ απφ ην Κξάηνο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξαγνληεο Πξνζέιθπζεο Δπελδύζεσλ 8,14 9,00 8,50 3,86 4,86 5,29 5,86 6,36 4,07 4,07 6,00 ΜΟ Κίλεηξα 83

84 Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο (κε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία) γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζσξείηαη ε δηαθαλήο θαη απινπνηεκέλε δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ! εκεηψλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B) ππνζηεξίδεη θαη ηειηθά θαηνξζψλεη λα απινπνηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ. 8 ε Δξώηεζε: Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θπξηφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο(αληηθίλεηξν) γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα; Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ νη αθφινπζεο: πνιππινθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (5), θφζηνο εξγαζίαο (2), γξαθεηνθξαηία (4), κηθξφ κέγεζνο αγνξάο (1) δηαθζνξά(2) Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε γξαθεηνθξαηία απνηεινχλ θαηά ηε γλψκε ησλ ζηειερψλ πνπ καο απάληεζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ αξλεηηθφ επελδπηηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κπνξνχκε λα εχινγα λα θαηαιήμνπκε ζην γεγνλφο φηη νη G2B ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα νη εθαξκνγέο ηνπ e-government βειηηψλνπλ ην επελδπηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα, θαηαπνιεκψληαο ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά, απινπζηεχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. 5.3 G2B Υπεξεζίεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο «Tα θξάηε αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο (σο πφινη αλάπηπμεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία) γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ (εγρψξησλ θαη μέλσλ), πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ εζληθή επηθξάηεηα 84

85 ή αθφκα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αξθεί απηφ λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ηνπο ζέζεο... Η αληαγσληζηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο - αλαβάζκηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλνρήο, ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο, ηεο δηαξθνχο Βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο - ππφ ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο» 75. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο απφ ην θξάηνο εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο 76, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ρψξαο. Έρνπκε ήδε απνδείμεη ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην (θεθάιαην 2.6: Οθέιε Παξνρήο G2B Τπεξεζηψλ). Η επίδξαζε ηψξα ησλ G2B ππεξεζηψλ ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη θαη επέθηαζε ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδύζεσλ ζηε ρψξα καο απνδεηθλχεηαη: I. απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο II. θαη απφ ηελ ηειεπηαία Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηνλ Αληαγσληζκφ (Global Competitiveness Report) ηνπ World Economic Forum (WEF), ζηελ νπνία επαιεζεχνληαη νη ελδείμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο. Καη νη δχν έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα: ρήκα 14: Δπίδξαζε ησλ G2B Τπεξεζηώλ ζην Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ G2B Τπεξεζίεο Δμάιεηςε Δλίζρπζε Βειηίσζε Γξαθεηνθξαηίαο & Γηαθζνξάο Αληαγσληζηηθόηεηαο Δπ/καηηθνύ Πεξηβάιινληνο European Institute of Public Administration, egovernment in Europe: The State of Affairs, edited by Christine Leither, Maastricht, The Netherlands,

86 I. Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέθπςε φηη ην ε δηαθαλήο θαη απιή δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ην επελδπηηθφ θιίκα κηαο ρψξαο (κε βαζκφ 3,86/10, φπνπ ην 1 είλαη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο). Δπίζεο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημε φηη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα αληηθίλεηξα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Σέινο, ζπκθψλεζαλ φηη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ (κε ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο 7,31/10, νπνχ 10 είλαη ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο). II. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο, ζρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ WEF γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα αλαθέξεη φηη ηελ πεξίνδν κεηά ην 2005/2006 γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία ε αληαγσληζηηθφηεηα 77. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ελψ ηνλίδεη φηη «νη πξνβιεκαηηθνί ηνκείο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε θπβέξλεζε θαη ν δεκόζηνο ηνκέαο, ν εγρψξηνο αληαγσληζκφο, ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ε ηερλνινγία Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θαη θέηνο ε γξαθεηνθξαηία». ηελ ίδηα έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο ην 2004 ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ WEF: Growth Competitive Index (Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Αλάπηπμε): 37 ε ζέζε κεηαμχ 104 ρσξψλ, Business Competitiveness Index (Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο): 41 ε Θέζε κεηαμχ 103 ρσξψλ, Global Competitive Index (Γείθηεο Οιηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο): 51 ε ζέζε κεηαμχ 104 ρσξψλ. 77 Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο (Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ), «Ο ΔΒ γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα», ΔΒ (www.sev.gr). 86

87 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο καο ελδηαθέξεη ν δεχηεξνο δείθηεο (Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο) γηα ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη εθηφο άιισλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ εζληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 42 ε ζέζε: ρήκα 15: Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο Η ρακειή ζέζε ηεο ρψξαο καο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηελ πεξίνδν νθείιεηαη θπξίσο ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά. Απηφ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη δηαγξακκαηηθά: ρήκα 16: Σα Πξνβιήκαηα γηα ηε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ην 2004 Πεγή: 87

88 Όπσο βιέπνπκε ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 25%, νη απαληήζεηο ζηελ έξεπλα ηνπ ΔΒ θαη ηνπ WEF θαηαηάζζνπλ ηε γξαθεηνθξαηία σο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη αλάκεζα ζηηο δέθα εξσηήζεηο κε ηε ρεηξφηεξε βαζκνινγία (επίδνζε) γηα ηελ ρψξα καο ήηαλ απηή πνπ αθνξνχζε ην βάξνο πνπ πξνθαινχλ ζηηο επηρεηξήζεηο νη ζπλαιιαγέο ηνπο κε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. ρήκα 17: Οη δέθα εξσηήζεηο κε ηε ρεηξόηεξε βαζκνινγία ην

89 Άιιν έλα ζεκείν ηεο έθζεζεο ηνπ WEF πνπ αθνξά ηελ εξγαζία καο είλαη απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ρψξα καο έιαβε κφιηο ηελ 70 ε ζέζε φζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ην μεθίλεκα λέσλ επηρεηξήζεσλ. Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ ν θ. Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα ζέζνπκε σο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ζε ηξεηο ηνκείο 78. Ο έλαο απφ ηνπο νπνίνπο «αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Πξνβιήµαηα ζρεηηθά µε ηελ πνιπλνµία, ηελ αδηαθάλεηα, ηε ραµειή παξαγσγηθφηεηα, ηηο απξφβιεπηεο αιιαγέο θαλφλσλ, ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ηηο θαζπζηεξήζεηο, ηηο ζπλερείο αλαβνιέο θαη ηε δηαθζνξά απνζαξξχλνπλ ηελ πγηή επηρεηξεµαηηθφηεηα Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε δεµφζηα δηνίθεζε ζην θέληξν, ηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνηειεί ην ζεµαληηθφηεξν πξφζθνµµα ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο». ε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηα νθέιε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, αληηιακβαλφκαζηε ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη G2B ππεξεζίεο ζαλ εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαη επέθηαζε βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα καο! 78 Οη άιινη δχν ηνκείο είλαη ν ηνκέαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ν ηνκέαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 89

90 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν : πκπεξάζκαηα 90

91 6. πκπεξάζκαηα χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζπλάγνπκε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ζηφρνο ησλ G2B ππεξεζηώλ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κέζσ ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ θαηαιήμακε φηη ζηε βέιηηζηε κνξθή ηνπ απηφο ν ζηφρνο «ελζαξθψλεηαη» κε ηελ θαηαζθεπή κηαο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πύιεο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θξάηνο: ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία, ηε δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη, εξρφκελεο ζε επαθή κφλν κε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ππεξεζίαο (ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα) θαη έρνληαο ηελ επηινγή θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ εάλ ζέινπλ ηελ πνξεία ηεο ππφζεζήο ηνπο (εμειίμεηο, απνθάζεηο πξηλ ηελ ηειηθή). Δπίζεο παξαηεξήζακε φηη νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζην αλψηαην επίπεδν σξίκαλζήο ηνπο ηηο G2B ππεξεζίεο, ηθαλνπνηνχληαη απφ έλα Δμσζηξεθέο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ελφο δεκφζηνπ θνξέα, ε απηφ ην επίπεδν ε Αλάιπζε Κόζηνπο Οθέινπο ησλ G2B ππεξεζηώλ αλαδεηθλχεη ηελ ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ σθειεηψλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα λα ην επηηχρνπκε (Κεθάιαην 2). Σα νθέιε ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηηο ιέμεηο: ρξόλνο (εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ηαρχηεηα), ρξήκα (νηθνλνκηθά νθέιε, κηθξφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγψλ), πνηόηεηα (δηαθάλεηα, αμηνπηζηία, εκπηζηνζχλε, κηθξφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ, εμαηνκηθεπκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο) ππεξέρνπλ ηνπ θφζηνπο γηα ην θξάηνο θαη ηνπο ρξήζηεο, εθφζνλ μεπεξαζηνχλ ηα εμσηεξηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζέκαηα: λνκνζεηηθήο θχζεο (ζεζκηθφ πιαίζην), ρξεκαηνδόηεζεο (ππέξβαζε πξνυπνινγηζκψλ θηι), ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ (πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ) θαη ςεθηαθήο δηαίξεζεο. 91

92 Όζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, απφ ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη: Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ ειεθηξνληθά κφλν κε: ηα Δπηκειεηήξηα, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΓΟΤ), ην ΙΚΑ θαη ην Δζληθφ Τππνγξαθείν. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο δεκφζηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ κάιηζηα νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν σξίκαλζεο/ αλάπηπμεο. Σα κελ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΙΚΑ θαη Δζληθφ Σππνγξαθείν πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο (4 ν επίπεδν), ηα δε Δπηκειεηήξηα πξνζθέξνπλ κφλν πιεξνθνξίεο θαη θφξκεο αηηήζεσλ ηηο νπνίεο φκσο δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νη επηρεηξήζεηο (2 ν επίπεδν). Αθφκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ θνξέα ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δελ βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν σξίκαλζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ TAXISnet θαη ηνπ ICISnet (Τεισλεηαθέο Υπεξεζίεο πνπ ζεσξεηηθά κφλν βξίζθνληαη ζην 4 ν επίπεδν, αιιά νπζηαζηηθά δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκα) ππάγνληαη ζηνλ ίδην θνξέα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΔ ζηηο G2B ππεξεζίεο αλήθνπλ θαη θάπνηεο άιιεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκα ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ: ηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (1 ν επίπεδν σξίκαλζεο), ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο (2 ν επίπεδν) θαη ην ΥΠΔΦΨΓΔ Πεξηβαιινληηθέο Άδεηεο. Γεληθά κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ελφο δεκφζηνπ θνξέα θαη ηα δηαθνξεηηθά ίζσο επίπεδα δηνίθεζεο (ηνπηθή θαη θεληξηθή) φπσο ππάξρεη ζηελ Ιηαιία (Enterprise 51, αθνξά 22 δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, ζε επίπεδν θεληξηθφ θαη ηνπηθφ). Βαζηθή επηδίσμε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ ε εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ή φρη ζρέζεο κεηαμχ ησλ G2B ππεξεζηώλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο. Καηαιήμακε έηζη ζηα πην εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 92

93 έξεπλάο καο θαη ζχκθσλα κε ηα νπνία ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ δχν παξαπάλσ (G2B + Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ) είλαη νη έλλνηεο: γξαθεηνθξαηία, δηαθζνξά, αληαγσληζηηθόηεηα. Βάζεη ησλ ελδείμεσλ πνπ είρακε απφ ηε δηθή καο εκπεηξηθή έξεπλα (κε εξσηεκαηνιφγηα) νη νπνίεο επαιεζεχνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ WEF (World Economic Forum) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ (χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ) γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (WEF, 2004) θαηαιήμακε ζηα εμήο: Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη ε γξαθεηνθξαηία (κε πνζνζηφ 27%). Ο δεκόζηνο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπο πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο(έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε ρψξα καο έρεη κφιηο ηελ 41 ε ζέζε κεηαμχ 103 ρσξψλ, ζην Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο - Business Competitiveness Index) ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα αληηθίλεηξα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ελψ ε εμάιεηςή ηνπο ζα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ καο θιίκα, δειαδή ηε 42 ε ζέζε πνπ είρακε γηα ην 2004 φζνλ αθνξά ην Δζληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. Αθνύ κέζα ζηα νθέιε (θεθ.2) ησλ G2B ππεξεζηψλ ζπγθαηαιέγνληαη επηδξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη απινπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαζηζηψληαζηεο θζελφηεξεο θαη γξεγνξφηεξεο, νη νπνίεο δειαδή θαηαπνιεκνχλ ηε δηαθζνξά θαη ηε γξαθεηνθξαηία, ηόηε ζπλεπάγεηαη φηη επηδξνχλ ζεηηθά θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα (θεθ.5) ε νπνία απφ ηελ πιεπξά ηεο βειηηψλεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο φπσο ηεο δηθή καο ζην νπνίν ηε κεγαιχηεξε αξλεηηθή επηξξνή αζθεί ε πνιππινθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο γηα ηελ εχξπζκε θαη λνκφηππε ιεηηνπξγία ηνπο. Άξα ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα (θεθ.3) βάζεη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (θεθ.4) αλακθίβνια ζα βειηηώζεη ηε ζέζε ηεο ρώξαο καο ζηε δηεζλή θαη παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ βαζηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ζηελ Διιάδα ηξνρνπέδε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 93

94 Βηβιηνγξαθία 1. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, «Απφθαζε 2004/387/εθ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Απξηιίνπ 2004, πεξί ηεο δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (IDABC)», Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 144 ηεο 30ήο Απξηιίνπ Ι. Απνζηνιάθεο, Δ. Λνπθήο, Ι. Υάιαξεο, «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε», Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πξφγξακκα Πιεξνθνξηθήο, Φεβξνπάξηνο, Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (A.L.A.R.M. Athens LAboratory of Research in Marketing), «Μειέηεο Έξεπλα Καηαγξαθήο ηεο Γηείζδπζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηηο Μεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ Δπαλαιεπηηθψλ πλεληεχμεσλ ζε Αλψηαηα ηειέρε Πιεξνθνξηθήο», Barbara Held, European Interoperability Framework for Pan European egovernment Services, IDABC, Enterprise and Industry Directorate General, European Commission, February Capgemini & TNO, Does e-government Pay Off?, European Union, November CoBra Recommendations to the eeurope Advisory Group, egovernment Beyond 2005: Modern and Innovative Public Administrations in the 2010 horizon, 25 th October

95 8. Erkki Liikanen (Member of the EC, responsible for Enterprise and the Information Society), E-Government and the EU, Barcelona, 21 March, European Commission, eeurope Awards for egovernment 2003: Exhibition Catalogue, European Commission, Directorate General Information Society, egovernment Unit, Working Paper on egovernment Beyond 2005 An overview of policy issues, The Netherlands, December European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, European Commission Enterprise Directorate, Consultation document for a future policy paper on pan-european government e-services, Brussels, 5 April, European Institute of Public Administration, egovernment in Europe: The State of Affairs, edited by Christine Leitner, Maastricht, The Netherlands, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The e- Government Imperative, OECD Publications Service, France, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), E- Government Expert Meeting, The Business Case for E-Government, 17 September, London, Ministry of Interior and Kingdom Relation, Scenario Session Report egovernment beyond 2005, Zenc, The Netherlands, December PC Magazine, «e-διιάδα: Δπηζθεθζείηε ην Γεκφζην απφ ην πίηη ζαο», Σεχρνο 14, Απξίιηνο

96 18. Puma Policy Brief No 8, The Hidden Threat to e-government Avoiding large government failures, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), Public Management Policy Brief, March Ramboll Management, Top of the Web: User Satisfaction and Usage Survey of egovernment Services, prepared for the egovernment Unit, DG Information Society, European Commission, Copenhagen, Denmark, December United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads, New York, United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development, UN Global E-Government Readiness Report 2004: Towards Access for Opportunity, UN, New York, Zhiyuan Fang (School of public Administration, National Institute of Development Administration/NIDA, Thailand), E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No 2,

97 Πξνηεηλόκελεο Ηζηνζειίδεο

98 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 98

99 Ολνκαηεπώλπκν: Δηαηξεία: Θέζε Δξγαζίαο: Σειέθσλν: Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιόγην 1) Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο γλσξίδεηε φηη παξέρνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν: 1. TAXISnet (Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α., Γήισζε V.I.E.S./Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ-Παξαδφζεσλ) 2. Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (Α.Φ.Μ., Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο, Αξηζκνχ Φ.Π.Α.-V.I.E.S.) 3. TAXISphone (Απφθηεζε έγθπξεο Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο κέζσ fax, απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηηο Σξάπεδεο) 4. Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθώλ (Μεηά απφ αίηεζε, απφθηεζε θαη εθηχπσζε έγθπξεο Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο) 5. e-a.p.a.a. (Τπνινγηζκφο Αληηθεηκεληθήο Αμίαο Αθηλήηνπ, παξνρή έγθπξνπ Φχιινπ Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ) 6. e-ορήκαηα (Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ Ι.Υ. επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ ζαο, δήισζε ησλ νπνηνλδήπνηε αιιαγψλ ηνπο) 7. e-κ.β.. (πκπιήξσζε θαη Απνζηνιή ηεο πγθεληξσηηθήο Καηάζηαζεο Σηκνινγίσλ Πειαηψλ-Πξνκεζεπηψλ) 8. e-έληππα (Δθηχπσζε θαη απφθηεζε κέζσ fax ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαη δειψζεσλ) 9. e-πεξαίσζε (Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ Πεξαίσζεο Αλέιεγθησλ Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ) 10. e-φ.μ.α.π. (Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, κφλν ππνινγηζκφο-φρη δήισζή ηνπ) 11. ICISnet (Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθή θνξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα καο) 12. Ηιεθηξνληθή πκπιήξσζε θαη Τπνβνιή ΑΠΓ (Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε) ζην ΗΚΑ 99

100 2) Α. Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη; (π.ρ. 1, 2,.,12) Β. Ση βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζα ηνπο βάδαηε ζε θιίκαθα απφ -5 έσο 5; (ην αξλεηηθφ πξφζεκν δείρλεη φηη κείλαηε δπζαξεζηεκέλνο). Υπεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο Υπεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο 3) Πνηα πξνβιήκαηα ζπλαληήζαηε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο κε ην Κξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; 4) Α. Γλσξίδεηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ; Ναη Όρη Β. Έρεηε επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ; Ναη Όρη 5) Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ζα ζέιαηε επηπιένλ λα πξνζθέξνληαη απφ ην Κξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; 1. Καηαρψξεζε/ εγγξαθή κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα 2. Γήισζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ 3. Παξνρή πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ 4. Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 100

101 6) Θεσξείηε φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (G2B) απνηειεί παξάγνληα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα; Αλ λαη, ζε κία θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10 ηη ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ζα ηνπ βάδαηε; 7) Βάιηε ζε κηα ζεηξά ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα (θίλεηξα), μεθηλψληαο απφ απηφλ πνπ εζείο ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξν (ζηνλ νπνίν ζα δψζεηε ηνλ αξηζκφ 1 θαη νχησ θαζεμήο κέρξη ην 11). ΚΗΝΖΣΡΑ Α/Α Δμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο Γηαθαλήο θαη απινπνηεκέλε δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηψλ Τπνδνκέο-Φπζηθφ Κεθάιαην (θηίξηα, δίθηπα κεηαθνξψλ, ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θα) Αλζξψπηλν θεθάιαην (θφζηνο, πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο) Αληαγσληζκόο (εμαζθάιηζε πγηνχο αληαγσληζκνχ) Αζθάιεηα ηαζεξφ καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο Υξεκαηνδόηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ Γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε άιιεο αγνξέο Απνηειεζκαηηθφ & αλεμάξηεην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξώλ Μέγεζνο ηεο αγνξάο 8) Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θπξηφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο(αληηθίλεηξν) γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα; (π.ρ. γξαθεηνθξαηία, θφζηνο εξγαζίαο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, έιιεηςε πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, αλεπάξθεηα ππνδνκψλ, κηθξή αγνξά, δηαθζνξά, πνιππινθφηεηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ή θάπνηνλ άιινλ.) αο επραξηζηνύκε πνιύ 101

102 Παξάξηεκα 2: Πίλαθαο Δπηρεηξήζεσλ πνπ Απάληεζαλ Δπηρείξεζε Contact Person Θέζε Δξγαζίαο Γεξκαλφο ΑΒΔΔ αξεγηνβάλλεο Αληψλεο Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε Jumbo Παπαεπαγγέινπ Καηεξίλα Investor Relations Officer Folli Folli ΑΒΔΔ Αιαβάλνο Γεψξγηνο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ Unisystems Υ. Μπελξνπκπή & Τηφο Vodafone-Panafon Δπηηξνπάθε Καηεξίλα θνξπηδέαο Γεκήηξηνο Αλδξνπιάθεο Αληψλεο Κνπινπθάθνο Μαξηνο Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ General Accounting Manager Ιακεμ ΑΔ Λεβέληεο Απφζηνινο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Apipharm Ι. Μαγθάλα & ΙΑ ΔΔ ειηαλάθεο Γεκήηξηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο Auto MK AE Κνξνβέζεο Δπάγγεινο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γεληθή Σξνθίκσλ ΑΔ αξαθηαλφο ηακαηίνπ Γηεπζπληήο Λνγηζηεξίνπ Agropole ΔΠΔ Καξακεηνπνχινπ Γέζπνηλα Γηαρεηξίζηξηα Αθνί Φξαγγηά ΟΔ Φξαγγηάο Αλδξέαο Μπνχηζηθα νθία Μ & Κ Δξγνδνκηθή ΑΔ Μηραιφπνπινο ππξίδσλ Ιδηνθηήηεο Γεσξγία Β. Θενδσξίδνπ Θενδσξίδνπ Γεσξγία Ιδηνθηήηξηα Νηάξεμ ΑΔ ηαζέαο Παλαγηψηεο - Σαζνχια Υαξά Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο - Λνγίζηξηα 102

103 Παξάξηεκα 3: Γηαθνξέο Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πύιεο θαη Κπβεξλεηηθνύ Γηθηπαθνύ Σόπνπ Υαξαθηεξηζηηθό Γλώξηζκα Αξρή νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ Κπβεξλεηηθόο Γηθηπαθόο Σόπνο Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα («Γεληθέο Γλζεηο», Γηεπζχλζεηο», «Σκήκαηα», θιπ) Κπβεξλεηηθή Γηθηπαθή Πύιε Οη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ, δει φζσλ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ θπβεξλεηηθφ θνξέα Αξρηθή ειίδα Πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα θαη ιίζηα επηινγψλ κε βάζε ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ θνξέα. Αλαγλσξίδεη θαη ηαπηνπνηεί ηνλ ρξήζηε θαη αθνινχζσο παξέρεη ιίζηα κε ιεηηνπξγίεο πιεξνθφξεζεο ή εμππεξέηεζεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Πεξηερφκελν Πεξηέρεη θπξίσο πιεξνθνξίεο (ελεκεξσηηθφ πιηθφ) Σν πιηθφ πεξηγξάθεη γεληθά ζέκαηα θαη αιιάδεη ζπάληα Παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο (επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο) ζηνπο ρξήζηεο. Σν πιηθφ ελεκεξψλεηαη ζπρλά, γηαηί αλαθέξεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα Οινθιήξσζε κε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ θνξέα Γελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα νινθιήξσζε κε παιηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ θνξέα. ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ ηνπ θνξέα, δελ γίλεηαη πξφβιεςε γηα ζπλεξγαζία κε ην Γηθηπαθφ Σφπν. Σν Web Site θάλεη απιέο αλαθνξέο ζηηο εθαξκνγέο ή παξέρεη links πξνο ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπο (ζε φζεο απφ απηέο είλαη Web based). Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ παιηφηεξσλ εθαξκνγψλ ηνπ θνξέα. Κάζε λέα εθαξκνγή ηνπ θνξέα, φρη κφλν επηβάιιεηαη λα είλαη Web Based, αιιά ηίζεηαη σο πξνδηαγξαθή, λα αθνινπζεί ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηερλνινγηθά πξφηππα ηεο «Γηθηπαθήο Πχιεο» ψζηε λα κπνξεί λα εληαρζεί ιεηηνπξγηθά ζε απηήλ. Η επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ κε ηε «Γηθηπαθή Πχιε» είλαη ιεηηνπξγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κεηαθνξά δεδνκέλσλ (πρ ηα ζηνηρεία ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ρξήζηε) κεηαμχ ηνπο. Δηθαζηηθφ θαη Πινήγεζε Δμππεξέηεζε ηνπ Υξήζηε Κάζε επηκέξνπο Web Site ηνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα θαη έρεη δηθφ ηνπ εηθαζηηθφ θαη πινήγεζε. Σα ζέκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε-ρξήζηε εμαληινχληαη ζε απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο (FAQs) ή παξνρή πιεξνθφξεζεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (online ή ηειεθσληθά). Όια ηα επηκέξνπο Web Sites ή νη ζπλεξγαδφκελεο Web Δθαξκνγέο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα, πξνδηαγξάθνληαη κε θνηλφ εηθαζηηθφ θαη θνηλή πινήγεζε. Η «Γηθηπαθή Πχιε» ζπρλά νινθιεξψλεηαη κε έλα πιήξεο Customer Relationship Management (CRM) ζχζηεκα ηνπ θνξέα. Πεγή: Κπξηάθνο Γηαθνληθνιάνπ, Νηθφιανο Μπισλφπνπινο, Οκάδα Δξγαζίαο Σ-5, «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business) ζηελ Διιάδα» - πλνιηθή Παξαδνηέα Έθζεζε, ebusinessforum, Ννέκβξηνο,

104 Παξάξηεκα 4: eeurope Awards for egovernment 2005 Finalists and Good Practice Cases 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 Πεγή: 112

113 Παξάξηεκα 5: Ηεξάξρεζε ησλ Υσξώλ σο πξνο ην δείθηε Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο Πεγή: 113

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ και δύο δεκαετίες, στα πλαίσια της ιοικητικής Μεταρρύθµισης και του εκσυγχρονισµού

Εδώ και δύο δεκαετίες, στα πλαίσια της ιοικητικής Μεταρρύθµισης και του εκσυγχρονισµού IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 47 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (G2B). Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Βασιλείου Ν. Κέφη Εισαγωγή-oρισµοί Εδώ και δύο δεκαετίες, στα πλαίσια της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Μία επθαηξία γηα θαιύηεξε Γηαθπβέξλεζε κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε- Η Διιεληθή πεξίπησζε»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Φεθηαθόο ρεδηαζκόο ζε ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο: Η ρξήζε εθαξκνγώλ Web 2.0 γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα