Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012"

Transcript

1 Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012

2 «Assessment literacy» «Εγγράμματος στην αξιολόγηση» Εκπαιδευτικοί, εγγράμματοι στην αξιολόγηση. Με τον όρο «assessment literacy» εννοούμε: 1) την ικανότητα του εκπαιδευτικού να αναλύει τα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές του και να τα ερμηνεύει, 2) την ικανότητα να κάνει αλλαγές στη διδασκαλία, 3) τη δέσμευση για ενεργή εμπλοκή σε συζήτηση θεμάτων που έχουν σχέση με εξωτερική αξιολόγηση. 2

3 Αναπτύσσοντας τον εγγραμματισμό για την αξιολόγηση: ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών μειώνεται το «συναίσθημα της τρωτότητας» οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να πληροφορήσουν τους γονείς προσφέροντας ξεκάθαρες και λεπτομερείς αξιολογήσεις οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να τεκμηριώσουν τις αξιολογήσεις τους οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο κριτικοί απέναντι σε μορφές εξωτερικής αξιολόγησης και των δεδομένων που προκύπτουν από τέτοιες αξιολογήσεις (λογοδοσία). οι εκπαιδευτικοί μπορούν πιο εύκολα να συνδέσουν τη μάθηση των μαθητών τους και τις εκπαιδευτικές μεθόδους με τη συνεχή βελτίωση τόσο σε επίπεδο τμήματος αλλά και σχολικής μονάδας. 3

4 Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων «Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διδασκαλίας» Είναι απαραίτητη η στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων/ασκήσεων μιας αξιολόγησης; Ναι, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποφύγει ή έστω να μην ξαναχρησιμοποιήσει ερωτήσεις/ασκήσεις που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους της αξιολόγησής του 4

5 Χαρακτηριστικά καλής αξιολόγησης 1. Βαθμός δυσκολίας ερωτήσεων 2. Βαθμός διάκρισης ερωτήσεων 1. Βαθμός δυσκολίας (p) μιας ερώτησης. Ο βαθμός δυσκολίας καθορίζει πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη είναι μια ερώτηση και ορίζεται ως το ποσοστό των μαθητών της τάξης που απάντησαν σωστά στην ερώτηση αυτή. Γενικά, ασκήσεις που απαντούν περίπου το 70% των μαθητών είναι πολύ καλές. 5

6 Ο βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης αντικειμενικού τύπου δίνεται από τον τύπο: Νc (98) Δ= = 65% Ν (150) Νc = αριθμός ορθών απαντήσεων Ν = πληθικός αριθμός μαθητών Ο βαθμός δυσκολίας είναι 65%, δηλαδή το 65% απάντησαν ορθά. 6

7 Ο βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης ανοιχτού τύπου δίνεται από τον τύπο: Νc (190) Νc = άθροισμα μονάδων που πήραν οι μαθητές Δ= = 25% Ν = πληθικός αριθμός μαθητών Ν (150) * Μ (5) Μ= μέγιστος αριθμός μονάδων βαθμολόγησης της ερώτησης Παράδειγμα: Σε μία άσκηση η μέγιστη βαθμολογία είναι το 5. Απάντησαν 112 μαθητές με συνολικό άθροισμα των μονάδων τις 190. Η συγκεκριμένη άσκηση είναι πολύ δύσκολη. Για ερωτήσεις ανοιχτού τύπου χρειάζεται πιλοτική εφαρμογή και διόρθωση από ομάδα ερευνητών ώστε να διαφανεί ο βαθμός δυσκολίας αλλά και κατανόησης του περιεχομένου της ερώτησης. 7

8 Όταν ο βαθμός δυσκολίας είναι: Πάνω από 70% θεωρούνται αρκετά εύκολες ερωτήσεις Μεταξύ 40%-70% θεωρούνται καλές ερωτήσεις Μεταξύ 0%-30% θεωρούνται πολύ δύσκολες ερωτήσεις Σε μία αξιολόγηση, περίπου: 60% πρέπει να είναι μέτριας δυσκολίας 20% πρέπει να είναι εύκολες ασκήσεις 20% πρέπει να είναι δύσκολες ασκήσεις 8

9 2. Βαθμός διάκρισης (d) μιας ερώτησης Ο βαθμός διάκρισης δείχνει σε ποιο βαθμό οι μαθητές κατέχουν τη γνώση/ικανότητα/δεξιότητα της οποίας τη μέτρηση επιδίωκε το τεστ. Ακόμη δείχνει ποιοι μαθητές (π.χ. αυτοί με χαμηλή επίδοση) δεν κατέχουν με επάρκεια (ή στο βαθμό που αναμενόταν) τη γνώση/ικανότητα/δεξιότητα της οποίας τη μέτρηση επιδίωκε το τεστ. 9

10 Ο βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης αντικειμενικού τύπου δίνεται από τον τύπο: ΟΑ ΟΒ (44-22) D= = 0,44 N (50) ΟΑ = υποομάδα, 1/3 των παιδιών (π.χ. 1/3.150=50) που πήραν τους ψηλότερους βαθμούς στο τεστ και απάντησαν ορθά τη συγκεκριμένη άσκηση (44). ΟΒ= υποομάδα με ίσο αριθμό παιδιών που πήραν τους χαμηλότερους βαθμούς (δηλαδή 1/3.150=50) και απάντησαν ορθά (22) Ν= 1/3 των παιδιών του συνόλου (150) 10

11 Ο βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης ανοιχτού τύπου δίνεται από τον τύπο: ΟΑ ΟΒ (100-38) D= = 0,25 N (5.50) ΟΑ = το άθροισμα των βαθμών της υποομάδας (1/3 των παιδιών) που πήραν τους ψηλότερους βαθμούς στο τεστ και απάντησαν ορθά τη συγκεκριμένη άσκηση (π.χ. 44 παιδιά απάντησαν ορθά με άθροισμα βαθμών 100). ΟΒ= το άθροισμα των βαθμών υποομάδας (1/3 των παιδιών) που πήραν τους χαμηλότερους βαθμούς στο τεστ και απάντησαν ορθά τη συγκεκριμένη άσκηση (π.χ. 22 παιδιά απάντησαν ορθά με άθροισμα βαθμών 38) Ν= ο μέγιστος αριθμός μονάδων με τις οποίες αξιολογείται η άσκηση επί το 1/3 των παιδιών του συνόλου (π.χ. 5*50) 11

12 Ασκήσεις με βαθμό διάκρισης: 1. πάνω από 0,40 πολύ καλές (περίπου, 50% των ερωτήσεων) 2. 0,30-0,39 καλές, μπορούν να βελτιωθούν (περίπου 30% των ερωτήσεων) 3. 0,20-0,29 περιθωριακές, θέλουν βελτίωση (περίπου, 10% των ερωτήσεων) ,19 φτωχές, θέλουν αναθεώρηση (περίπου, 10% των ερωτήσεων) Δηλαδή, σε ένα τεστ: 50% των ερωτήσεων του έχουν βαθμό διάκρισης πάνω από 0,40 30% του τεστ έχουν βαθμό διάκρισης 0,30-0,39 10% του τεστ έχουν βαθμό διάκρισης 0,20-0,29 10% του τεστ έχουν βαθμό διάκρισης 0-0,19 12

13 Ο βαθμός διάκρισης του τεστ υπολογίζεται με το μέσο όρο του βαθμού διάκρισης των ερωτήσεων. Γενικά, μια ερώτηση/άσκηση θεωρείται καλή εάν έχει βαθμό διάκρισης >0,40 και βαθμό δυσκολίας 0,40-0,70. 13

14 Αποτελέσματα δοκιμίου Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ προσφέρει μια γενική εικόνα της ομάδας των δεδομένων. Ειδικότερα για την περίπτωση της κανονικής κατανομής (καμπύλη του Gauss), αποδεικνύεται ότι το 68% των τιμών της μεταβλητής βρίσκονται εντός του διαστήματος Μ-S M+S. 95% των τιμών βρίσκονται εντός του ορίου Μ-2S M+2S 99,7% του πληθυσμού απέχει το πολύ Μ-3S M+3S 14

15 Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ μετράει τη διασπορά των τιμών της μεταβλητής γύρω από το μέσο όρο. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της τυπικής απόκλισης, τόσο ο μέσος όρος αποτελεί αντιπροσωπευτικό στατιστικό μέτρο για την κατανομή της μεταβλητής. Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ διαιρεί την κατανομή των τιμών της μεταβλητής σε δύο ίσα μέρη (τιμές σε αύξουσα σειρά, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 10). Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ή ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΤΙΜΗ είναι η τιμή που έχει την μεγαλύτερη συχνότητα. 15

16 ΕΙΔΗ EΞETAΣTIKΩN MEΘOΔΩN Α. Eρωτήσεις ελεύθερης απάντησης /δοκιμίου Β. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Γ. Μικτή μέθοδος 16

17 Α: Eρωτήσεις ελεύθερης απάντησης ή τύπου δοκιμίου μπορούν να είναι μακροσκελούς ή σύντομης απάντησης ορίζεται ένα θέμα στο οποίο οι μαθητές εκθέτουν τις απόψεις και τις γνώσεις τους Οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μαθήματα Πλεονέκτημα: Οι μαθητές αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους Αξιολογείται η συνθετική τους ικανότητα Ευκολία στην κατασκευή τους 17

18 Μειονέκτημα: Αδυναμία αντικειμενικής αξιολόγησης Χρονοβόρα η διόρθωση Κάλυψης μικρής ποσότητας εξεταζόμενης ύλης (αφού παίρνουν αρκετό χρονικό διάστημα να συμπληρωθούν) Κάποιοι μαθητές μπορεί να μην έχουν τη γλωσσική ικανότητα να εκφραστούν. 18

19 Βασικοί κανόνες για την κατασκευή ερωτήσεων ελεύθερης απάντησης ή τύπου δοκιμίου: 1. Οι ερωτήσεις να μετρούν σύνθετα μαθησιακά αποτελέσματα. 2. Οι ερωτήσεις να είναι ξεκάθαρες ώστε να μην υπάρχει ανάγκη διευκρινιστικών ερωτήσεων. 19

20 Βασικοί κανόνες για τη βαθμολόγησή τους: 1. Αξιολογήστε τις απαντήσεις σύμφωνα με τους στόχους των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θέλετε να μετρηθούν. 2. Δημιουργήστε κλείδα απαντήσεων. 3. Βαθμολογήστε εκτεταμένες απαντήσεις χρησιμοποιώντας ξεκάθαρα προσδιορισμένα κριτήρια ως οδηγό. 4. Σημειώστε όλες τις απαντήσεις των μαθητών της τάξης στην ίδια ερώτηση πριν να βαθμολογήσετε την επόμενη ερώτηση. 5. Αξιολογήστε τις ερωτήσεις ανώνυμα. 6. Αν είναι δυνατό ζητήστε να βαθμολογηθούν οι ερωτήσεις και από άλλα άτομα. 20

21 Οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατατάσσονται στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου Κάποιες ερωτήσεις που οι απαντήσεις είναι σύντομες ή αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη έννοια/γεγονός θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως κλειστού τύπου (δεν υπάρχει υποκειμενική αξιολόγηση). Παραδείγματα ερωτήσεων σύντομης απάντησης Πόσες μοίρες είναι το άθροισμα των γωνιών ενός πενταγώνου; Ποια σχέση συνδέει τις δυο απέναντι γωνίες ενός ισοσκελούς τραπεζίου; Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις 21

22 Β: Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου η απάντηση είναι συγκεκριμένη και δεν υπάρχουν περιθώρια ελεύθερης ανάπτυξης από τον μαθητή Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου μετράνε κυρίως την ικανότητά του εξεταζομένου να ανακαλεί και να αναγνωρίζει γεγονότα, τύπους, νόμους κτλ. Πλεονέκτημα: Αντικειμενική αξιολόγηση, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια υποκειμενικής ερμηνείας Εύκολη η διόρθωση Κάλυψης μεγάλης ποσότητας εξεταζόμενης ύλης Βοηθούνται και οι μαθητές που μπορεί να μην έχουν την γλωσσική ικανότητα να εκφραστούν Είναι σύντομες στη δομή τους 22

23 Μειονέκτημα: Οι μαθητές δεν αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο της κατεκτημένης γνώσης. Δυσκολία στην κατασκευή τους π.χ. πολλαπλή επιλογή. Υπάρχει κίνδυνος παράλειψης ουσιωδών στοιχείων της ύλης. Δεν αξιολογούν τη συνθετική/δημιουργική ικανότητα του μαθητή. Κάποιες σωστές απαντήσεις μπορούν να είναι τυχαίες. Οι μαθητές πιο εύκολα μπορούν να αντιγράψουν. 23

24 Για να περιοριστούν οι αδυναμίες των αντικειμενικών τύπου ερωτήσεων μπορούν να γίνουν τα εξής: Οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου να συνδυάζονται και µε άλλα είδη ερωτήσεων. Ο μαθητής να δικαιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης απάντησης. Ο μαθητής να προεκτείνει την απάντησή του συμπληρώνοντας την ή παραθέτοντας παράδειγμα. 24

25 Είδη ασκήσεων αντικειμενικού τύπου 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice questions): Στο στέλεχος καταγράφεται το περιεχόμενο της ερώτησης/άσκησης και ακολούθως μια σειρά πιθανών απαντήσεων όπου μία είναι ορθή. Οι πιθανές απαντήσεις είναι συνήθως 4-6 και είναι στην ίδια μορφή (γλωσσικά, μήκος πρότασης κτλ.). 25

26 2. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης (τύπου Σωστό- Λάθος ): Είναι χρήσιμες στην αρχή μιας ενότητας, για τον έλεγχο των προαπαιτούµενων γνώσεων αλλά και στο τέλος για έλεγχο της κατανόησης των μαθητών. Συνήθως υπάρχουν 4-6 δηλώσεις (αποφυγή ύπαρξης δύο εννοιών, αρνητικών προτάσεων). Για να περιοριστεί ο κίνδυνος τυχαίας απάντησης μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να: α) υπογραμμίσουν τη λέξη/λέξεις που κάνουν τη δήλωση λανθασμένη, β) να γράψουν πώς θα έπρεπε να είναι η δήλωση, για να είναι ορθή. γ) να γράψουν, γιατί η δήλωση είναι λανθασμένη. 26

27 3. Ερωτήσεις σύζευξης/αντιστοίχισης: Συνήθως περιλαμβάνει δύο ομάδες δεδομένων και ο μαθητής πρέπει να συσχετίσει/αντιστοιχίσει ένα στοιχείο της ά στήλης με ένα στοιχείο της β στήλης. Ο αριθμός των στοιχείων κάθε στήλης είναι προτιμότερο να είναι διαφορετικός, ώστε ο μαθητής να προβληματίζεται, για την ορθότητα των αντιστοιχήσεων και όχι να τα αντιστοιχεί στην τύχη. Η συσχέτιση των στοιχείων μπορεί να γίνει με απαρίθμηση ή με μια γραμμή. 27

28 28

29 4. Ερωτήσεις διάταξης/ιεράρχησης/κλιμάκωσης: Ζητείται από το μαθητή να διατάξει σε λογική σειρά κάποια στοιχεία με βάση το κριτήριο που αναφέρεται στο στέλεχος της ερώτησης, π.χ. χρονολογική σειρά γεγονότων, ορθή διαδικασία ενός πειράματος. Τα στοιχεία μπορεί να είναι προτάσεις, αριθμοί, σύμβολα, σχήματα κτλ. 29

30 5. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού: Σε αυτή τη μορφή δίνεται στους μαθητές μία δήλωση/παράγραφος/κείμενο από το οποίο λείπουν κάποια στοιχεία (λέξεις, χαρακτηριστικοί όροι, μαθηματικές έννοιες κτλ.) και καλείται ο μαθητής από τα συμφραζόμενα να συμπεράνει και να συμπληρώσει το κενό. Μπορεί να δίνονται οι ελλείποντες όροι (περισσότεροι στον αριθμό από τα κενά) στην αρχή της άσκησης και ο μαθητής να επιλέγει ποιον θα τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση της δήλωσης/παραγράφου/κειμένου. 30

31 6. Ερωτήσεις τύπου πλέγματος: Σε αυτού του είδους τις ασκήσεις υπάρχει ένα πλέγμα (ένας πίνακας) με συγκεκριμένο αριθμό κουτιών. Ο αριθμός τους εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών αλλά και το είδος (δυσκολία) της άσκησης. Σε κάθε κουτάκι του πλέγματος υπάρχει μια πληροφορία/λέξη/φράση κτλ. Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις είναι τέτοιες ώστε, για κάθε ερώτημα είναι υποχρεωμένοι να «περάσουν» από όλα τα κουτάκια του πλέγματος, ώστε να αναγνωρίσουν σε ποιο/α κουτάκι/α υπάρχει η/οι ορθή/ές πληροφορία/ες, που απαντούν στην ερώτηση. 31

32 32

33 Γ: Μικτή μέθοδος υπάρχουν διάφορα είδη ασκήσεων ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (μακροσκελείς) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (σύντομης απάντησης) κάποια από τα είδη των ερωτήσεων αντικειμενικού τύπου κρίνονται ως οι πιο αξιόπιστες αφού μπορούν να καλύψουν όλα τα επίπεδα των διδακτικών στόχων 33

34 Βιβλιογραφία Αθανασίου, Λ. (2000). Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού έργου. Ιωάννινα : εκδ. ίδιου. Barrett, H.C. (2001). Electronic Portfolios. Available on: Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, Γιαλλουρίδης, Γ. (2002). Φάκελος επιτευγμάτων: Η άλλη διάσταση της αξιολόγησης του μαθητή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 124, Δημητρόπουλος, Ε. (2003). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μέρος δεύτερο : η αξιολόγηση του μαθητή. (7η έκδ.). Αθήνα : Γρηγόρης. Ηλιού, Μ. (1993). Αντιλήψεις και πρακτικές αξιολόγησης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 69, Κασσωτάκης, Μ. (2003). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. (11η έκδ.). Αθήνα : Γρηγόρης. Κουλουμπαρίτση, Α & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio assessment): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία. Στο: Εκπαιδευτικές Καινοτομίες Για το Σχολείο του Μέλλοντος, Τόμος Α, Αγγελίδης, Π. & Μαυροειδής, Γ. (επιμ.). (σ.55-83). Αθήνα: Τυπωθήτω. Roth, G. (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Χιωτάκης, Σ. (1993). Κατάργηση εξετάσεων και βαθμών στο Δημοτικό σχολείο : Προσδοκίες και πραγματικότητα. Στο Στ. Χιωτάκης (Επιμ.), Η αμφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο. Αθήνα : Γρηγόρης, Vygotsky, L. (1988). Σκέψη και Γλώσσα. Ροδή, Α.(μτφ).Αθήνα: Γνώση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (2008), Αθήνα 05-07/12/2008. Γενικός Οδηγός για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου, ΠΙ Ελλάδας 34

35 35

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΘΕΜΑ: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η εφαρμογή τους στην ανομοιογενή τάξη» Διδάσκουσα Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ανάλυση των Πανελλαδικών εξετάσεων στην Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης του έτους 2005

Μια Ανάλυση των Πανελλαδικών εξετάσεων στην Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης του έτους 2005 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Διδακτική και Διδασκαλία της Φυσικής Μια Ανάλυση των Πανελλαδικών εξετάσεων στην Φυσική Θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2.-Υπαρχουσα κατάσταση.

2.-Υπαρχουσα κατάσταση. Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οι Φυσικές Επιστήμες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπακτος 13-15 Νοεμβρίου 1998 πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS x LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from students Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ..3

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα