ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004"

Transcript

1 ΕL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση C(2003)406 της 31 Ιανουαρίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την απόσπαση εθνικών εµπειρογνωµόνων στην Επιτροπή

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση C(2003)406 της 31 Ιανουαρίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την απόσπαση εθνικών εµπειρογνωµόνων στην Επιτροπή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες (ΑΕΕ) πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία τους, και ιδιαίτερα σε τοµείς στους οποίους δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα τέτοια προσόντα. (2) Η ανταλλαγή επαγγελµατικών εµπειριών και γνώσεων στα θέµατα των ευρωπαϊκών πολιτικών, µε την τοποθέτηση εµπειρογνωµόνων των διοικήσεων των κρατών µελών στις υπηρεσίες της Επιτροπής επί ορισµένο χρόνο είναι εξαιρετικά επιθυµητή. (3) Οι ΑΕΕ πρέπει να προέρχονται κυρίως από δηµόσιες διοικήσεις και υπουργεία των κρατών µελών, θα πρέπει όµως να είναι δυνατή η απόσπασή τους και από τον ιδιωτικό ή τον εθελοντικό τοµέα, από τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), από τις υποψήφιες χώρες, από τους διεθνείς οργανισµούς ή από τρίτες χώρες. (4) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ΑΕΕ, που καθορίζονται στην απόφαση αυτή, παρέχουν την εγγύηση ότι οι ΑΕΕ εκτελούν τα καθήκοντά τους µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα της Επιτροπής. (5) εδοµένου του προσωρινού χαρακτήρα της εργασίας τους και του ειδικού καθεστώτος που τους διέπει, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι ΑΕΕ δεν θα αναλαµβάνουν την άσκηση, εξ ονόµατος της Επιτροπής, καθηκόντων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του δηµόσιου τοµέα της τελευταίας. (6) Είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν όλοι οι ειδικοί όροι απασχόλησης των ΑΕΕ, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα από την προέλευση των δηµοσιονοµικών πιστώσεων που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. (7) Λόγω της σηµασίας που έχει η επιµόρφωση των υπαλλήλων των κρατών µελών - και, κατά περίπτωση, των χωρών του ΕΟΧ, των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών και των τρίτων χωρών - σε θέµατα ευρωπαϊκών πολιτικών, είναι ανάγκη να εγκαθιδρυθεί ένα ενιαίο και συνεκτικό, νοµικό και διοικητικό πλαίσιο για τα ενηµερωτικά µαθήµατα που διοργανώνονται για τους υπαλλήλους αυτούς, 2

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Κεφάλαιο Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στην Επιτροπή, στο εξής καλούµενοι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες (ΑΕΕ) από εθνική, περιφερειακή ή τοπική διοίκηση. Εφαρµόζονται επίσης στους αποσπασµένους εµπειρογνώµονες που προέρχονται από διεθνή δηµόσια διοίκηση καθώς και σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό και τον µη κερδοσκοπικό ή εθελοντικό τοµέα. 2. Τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζονται οι παρόντες κανόνες παραµένουν στην υπηρεσία του εργοδότη τους καθόλη τη διάρκεια της περιόδου απόσπασής τους και εξακολουθούν να αµείβονται από τον εργοδότη αυτό. 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο γενικός διευθυντής προσωπικού και διοίκησης χορηγεί σχετική παρέκκλιση, ο ΑΕΕ πρέπει να είναι υπήκοος κράτους µέλους της Κοινότητας. Η Επιτροπή, όταν υποδέχεται ΑΕΕ στις διάφορες υπηρεσίες της, φροντίζει να τηρείται γεωγραφική ισορροπία, ισορροπία µεταξύ ανδρών και γυναικών, και η αρχή της ισότητας των ευκαιριών. 4. Χορήγηση παρεκκλίσεως δεν απαιτείται για τους ΑΕΕ των χωρών του ΕΟΧ οι οποίοι αποσπώνται στο πλαίσιο συµφωνιών που έχουν υπογραφεί µε τις χώρες αυτές και υπό τους καθοριζόµενους στις συµφωνίες αυτές ειδικούς όρους. Το ίδιο ισχύει για τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, στην περίπτωση υπογραφής ειδικών συµφωνιών µεταξύ της Επιτροπής και των χωρών αυτών. 5. Η απόσπαση υλοποιείται µε ανταλλαγή επιστολών µεταξύ του γενικού διευθυντή προσωπικού και διοίκησης και, κατά περίπτωση, της µόνιµης αντιπροσωπείας του οικείου κράτους µέλους ή του εργοδότη του ενδιαφεροµένου. Όσον αφορά τις χώρες του ΕΟΧ η αλληλογραφία ανταλλάσσεται µε τη γραµµατεία της ΕΖΕΣ, και όσον αφορά τις τρίτες χώρες, µε τις οικείες διπλωµατικές αποστολές. Αντίγραφο των κανόνων που εφαρµόζονται στους αποσπασµένους στην Επιτροπή εθνικούς εµπειρογνώµονες επισυνάπτεται στην ανταλλαγή επιστολών. Άρθρο 2 Αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως "ΑΕΕ άνευ εξόδων" οι ΑΕΕ των οποίων η απόσπαση δεν συνεπάγεται δαπάνες για την Επιτροπή. ΑΕΕ άνευ εξόδων µπορούν να αποσπώνται από τις δηµόσιες διοικήσεις των κρατών µελών, των τρίτων χωρών και των διεθνών οργανισµών, στο πλαίσιο αµοιβαίας και ταυτόχρονης ανταλλαγής τους µε υπαλλήλους της Επιτροπής κατ εφαρµογή της αποφάσεως της 3

5 Επιτροπής σχετικά µε την απόσπαση των υπαλλήλων της Κοινότητας (απόφαση της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 1995 (Ε(94) 3895 τελικό), και για το ίδιο διάστηµα µε αυτό της απόσπασης του υπαλλήλου της Επιτροπής. Οι υπάλληλοι των εθνικών διοικήσεων µπορούν επίσης να αποσπασθούν ως άνευ εξόδων ΑΕΕ για διάστηµα τεσσάρων ετών κατ ανώτατο όριο, στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών µεταξύ του ενδιαφερόµενου γενικού διευθυντή και του οικείου κράτους µέλους. Τέτοιες συµφωνίες απαιτούν προηγούµενη έγκριση του γενικού διευθυντή προσωπικού και διοίκησης και αναφέρουν τον αριθµό των ενδιαφεροµένων ΑΕΕ και των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν. Οι όροι αυτοί ισχύουν επίσης όσον αφορά τους άνευ εξόδων ΑΕΕ τους προερχόµενους από χώρες που ανήκουν στον ΕΟΧ και από υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Άρθρο 3 Αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες του ιδιωτικού τοµέα Η απόσπαση ΑΕΕ του ιδιωτικού τοµέα επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που η προσωρινή συµβολή ειδικών γνώσεων δικαιολογείται από το συµφέρον της Επιτροπής. Οι αποσπάσεις αυτές εγκρίνονται, χωριστά για κάθε περίπτωση, από το γενικό διευθυντή προσωπικού και διοίκησης. Άρθρο 4 ιάρκεια της απόσπασης 1. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να είναι κατώτερη των έξι µηνών ούτε να υπερβαίνει τα δύο έτη. ύναται να ανανεώνεται διαδοχικά µέχρις ορίου συνολικής διάρκειας τεσσάρων ετών. 2. Η σκοπούµενη διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται όταν ο εθνικός εµπειρογνώµων τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής, κατά την ανταλλαγή των επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται σε περίπτωση ανανέωσης της περιόδου απόσπασης. 3. Ο ΑΕΕ, ο οποίος έχει αποσπασθεί στο παρελθόν στην Επιτροπή, µπορεί να αποσπασθεί εκ νέου στο όργανο αυτό, τηρουµένων των εσωτερικών κανόνων που αφορούν το ανώτατο όριο διάρκειας παρουσίας τέτοιου προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής, και υπό τους εξής όρους: α) ο ΑΕΕ εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για απόσπαση β) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι χρόνια µεταξύ του τέλους της προηγούµενης περιόδου απόσπασης και της αρχής της νέας εάν, κατά τη λήξη της πρώτης απόσπασης, ο ΑΕΕ προσλήφθηκε µε απευθείας σύµβαση από την Επιτροπή, το εξαετές διάστηµα αρχίζει να τρέχει από την εκπνοή της σύµβασης αυτής. Ο όρος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν εµποδίζει την Επιτροπή να κάνει δεκτή την απόσπαση ενός ΑΕΕ του οποίου η αρχική απόσπαση είχε διαρκέσει λιγότερο από τέσσερα έτη, αλλά στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας απόσπασης δεν θα υπερβαίνει το εναποµένον διάστηµα της συνολικής τετραετούς περιόδου. 4

6 Άρθρο 5 Τόπος της απόσπασης Οι ΑΕΕ µπορούν να τοποθετούνται οπουδήποτε η Επιτροπή έχει γραφεία. Άρθρο 6 Καθήκοντα 1. Οι ΑΕΕ επικουρούν τους υπαλλήλους της Επιτροπής ή τους έκτακτους υπαλλήλους και εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 2. Ο ΑΕΕ, συµµετέχει σε αποστολές ή εξωτερικές συσκέψεις µόνον εφόσον συνοδεύει υπάλληλο της Επιτροπής ή έκτακτο υπάλληλο, ή συµµετέχει µόνος του ως παρατηρητής ή για ενηµερωτικούς λόγους. Ο γενικός διευθυντής της οικείας υπηρεσίας δύναται, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να παρεκκλίνει από τον κανόνα αυτό βάσει ειδικής εντολής του προς τον ΑΕΕ και αφού προηγουµένως εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων. Σε καµία περίπτωση δεν δύναται ο ΑΕΕ να εκπροσωπήσει ο ίδιος την Επιτροπή εφόσον πρόκειται να αναλάβει δεσµεύσεις (οικονοµικές ή άλλες) ή να διαπραγµατευθεί για λογαριασµό της. 3. Η Επιτροπή διατηρεί την αποκλειστική αρµοδιότητα έγκρισης των αποτελεσµάτων οποιωνδήποτε καθηκόντων εκτελέστηκαν από τον ΑΕΕ και για την υπογραφή οιωνδήποτε επίσηµων εγγράφων προέκυψαν από αυτά. 4. Οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες της Επιτροπής, ο εργοδότης του ΑΕΕ και ο ίδιος ο ΑΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής οποιασδήποτε σύγκρουσης συµφερόντων ή εντύπωσης ότι υφίσταται τέτοια σύγκρουση όσον αφορά τα καθήκοντα του ΑΕΕ κατά τη διάρκεια της απόσπασής του στην Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία στην οποία υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθεί ο ΑΕΕ ενηµερώνει πλήρως τον ΑΕΕ και τον εργοδότη του και εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της απόσπασης, σχετικά µε τα προς ανάληψη καθήκοντα και ζητεί από τον ΑΕΕ και από τον εργοδότη του να επιβεβαιώσουν γραπτώς ότι δεν έχουν γνώση κανενός λόγου για τον οποίο τα εν λόγω καθήκοντα δεν θα πρέπει να ανατεθούν στον ΑΕΕ. Ειδικότερα ζητείται από τον ΑΕΕ να δηλώσει οποιοδήποτε τυχόν ασυµβίβαστο µεταξύ των πτυχών της οικογενειακής του κατάστασης. Πρέπει, ιδίως, να δηλώνει τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των στενών συγγενών του ή οποιαδήπτε σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα δικά του ή των στενών συγγενών του. Ο εργοδότης και ο ΑΕΕ δεσµεύονται να δηλώσουν στο γενικό διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία τοποθετείται ο ΑΕΕ οποιαδήποτε µεταβολή των συνθηκών στη διάρκεια της απόσπασης, εξαιτίας της οποίας είναι δυνατόν να προκύψει τέτοια σύγκρουση ή να υπάρξει η εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση. Η υπηρεσία στην οποία τοποθετείται ο ΑΕΕ τηρεί αρχείο αυτής της ανταλλαγής επιστολών το οποίο θέτει στη διάθεση του Γενικού ιευθυντή Προσωπικού και ιοίκησης αιτήσει του τελευταίου. 5. Όταν η Γ, στην οποία ο ΑΕΕ πρόκειται να αποσπασθεί, θεωρεί ότι λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων του απαιτείται η λήψη ιδιαιτέρων προφυλάξεων, ως 5

7 προς την ασφάλεια, θα πρέπει, πριν την πρόσληψη του ΑΕΕ, να χορηγείται διαβάθµιση ασφαλείας. 6. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 ή 4 η Επιτροπή δικαιούται, εφόσον το θεωρεί ενδεδειγµένο, να τερµατίσει την απόσπαση του ΑΕΕ σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 10. Άρθρο 7 ικαιώµατα και υποχρεώσεις 1. Στη διάρκεια της περιόδου απόσπασης: α) ο ΑΕΕ εκπληρώνει τα καθήκοντά του και ρυθµίζει τη συµπεριφορά του µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα της Επιτροπής β) ο ΑΕΕ οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη, και ειδικότερα κάθε δηµόσια έκφραση γνώµης, που δύναται να θίξει την αξιοπρέπεια του λειτουργήµατός του στην Επιτροπή γ) ο ΑΕΕ ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καλείται να εκφέρει γνώµη για θέµα στο χειρισµό ή στη λύση του οποίου έχει προσωπικό συµφέρον τέτοιας φύσεως ώστε να διακινδυνεύεται η ανεξαρτησία του, οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί δ) ο ΑΕΕ δεν δηµοσιεύει ούτε δίνει για δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους, οποιοδήποτε κείµενο του οποίου το αντικείµενο συνδέεται µε τη δραστηριότητα των Κοινοτήτων χωρίς να λάβει σχετική άδεια υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στην Επιτροπή η άδεια δεν χορηγείται µόνον εφόσον η προγραµµατιζόµενη δηµοσίευση είναι ικανή να θίξει τα συµφέροντα των Κοινοτήτων ε) όλα τα δικαιώµατα επί των εργασιών που πραγµατοποιεί ο ΑΕΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του περιέρχονται στην κυριότητα της Κοινότητας στ) ο ΑΕΕ έχει την υποχρέωση να διαµένει στον τόπο απόσπασής του ή σε τόση απόσταση από τον τελευταίο, ώστε να µην παρεµποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του ζ) ο ΑΕΕ υποχρεούται να επικουρεί και να συµβουλεύει τους ιεραρχικά ανωτέρους του στην Επιτροπή, πλησίον των οποίων έχει αποσπασθεί, και είναι υπεύθυνος απέναντι τους για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται η) ο ΑΕΕ δεν δέχεται καµία οδηγία σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του από τον εργοδότη του ή από εθνική κυβέρνηση απέχει από την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας για λογαριασµό του εργοδότη του, κυβερνήσεων ή άλλων προσώπων, ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δηµόσιων φορέων. 2. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά τη λήξη της απόσπασης, ο ΑΕΕ τηρεί τη µεγαλύτερη δυνατή εχεµύθεια σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που 6

8 περιέρχονται ενδεχοµένως στην αντίληψή του κατά την άσκηση ή επ ευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόντων του δεν επιτρέπεται να ανακοινώνει µε οποιοδήποτε τρόπο σε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να λαµβάνει γνώση, κανένα έγγραφο και καµία πληροφορία που δεν έχουν ήδη δηµοσιευθεί και τα χρησιµοποιεί για προσωπικό όφελος. 3. Η µη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 στη διάρκεια της απόσπασης παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωµα, εφόσον το θεωρήσει ενδεδειγµένο, να τερµατίσει την απόσπαση του ΑΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο Μετά τη λήξη της απόσπασης, ο ΑΕΕ εξακολουθεί να υπέχει την υποχρέωση να ενεργεί µε ακεραιότητα και εχεµύθεια στο πλαίσιο της άσκησης των νέων καθηκόντων που του ανατίθενται, όπως και όσον αφορά την εκ µέρους του αποδοχή ορισµένων θέσεων ή πλεονεκτηµάτων. Προς το σκοπό αυτό, εντός της τριετίας µετά την απόσπαση, ο ΑΕΕ ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή για τα καθήκοντα που καλείται από τον εργοδότη του να αναλάβει, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων οφειλόµενη στα καθήκοντα τα οποία ασκούσε κατά την απόσπασή του στην Επιτροπή. Άρθρο 8 Επαγγελµατική πείρα και γλωσσικές γνώσεις 1. Για να αποσπασθεί στην Επιτροπή, ο εθνικός εµπειρογνώµονας οφείλει να διαθέτει τριετή τουλάχιστον πείρα πλήρους απασχόλησης, στην εκτέλεση διοικητικών, επιστηµονικών, τεχνικών, συµβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων, αντίστοιχων προς αυτά των κατηγοριών Α ή Β, όπως ορίζονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι εργοδότες του ΑΕΕ οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν από την απόσπαση, βεβαίωση απασχόλησής του η οποία να καλύπτει τους τελευταίους δώδεκα µήνες. 2. Ο ΑΕΕ οφείλει να έχει άριστη γνώση µίας από τις κοινοτικές γλώσσες και ικανοποιητική γνώση µιας δεύτερης γλώσσας για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο προερχόµενος από χώρα εκτός Κοινότητας ΑΕΕ οφείλει να έχει πλήρη γνώση µίας κοινοτικής γλώσσας για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 9 Αναστολή της απόσπασης 1. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει µία ή περισσότερες αναστολές στην απόσπαση και να καθορίζει τους σχετικούς όρους. Στη διάρκεια των αναστολών αυτών: α) δεν καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 β) τα έξοδα που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 επιστρέφονται µόνον εφόσον η αναστολή γίνεται αιτήσει της Επιτροπής γ) αναστέλλεται αυτοµάτως κάθε επιστροφή αµοιβών στον εργοδότη του ΑΕΕ δυνάµει του άρθρου Η Επιτροπή ενηµερώνει τον εργοδότη του ΑΕΕ σχετικά µε την αναστολή. 7

9 Άρθρο 10 Λήξη της απόσπασης 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η απόσπαση µπορεί να λήξει, αιτήσει της Επιτροπής ή του εργοδότη του εµπειρογνώµονα, µε προειδοποίηση τριών µηνών, ή αιτήσει του ΑΕΕ, µε την ίδια προειδοποίηση και εφόσον συµφωνεί η Επιτροπή. 2. Σε εξαιρετικές περιστάσεις η απόσπαση είναι δυνατόν να τερµατισθεί χωρίς προειδοποίηση: α) από τον εργοδότη του ΑΕΕ, εφόσον το απαιτούν ουσιώδη συµφέροντά του β) µε συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και του εργοδότη, κατόπιν αιτήσεως που απευθύνει ο ΑΕΕ και στα δύο µέρη, εφόσον το απαιτούν ουσιώδη, προσωπικά ή επαγγελµατικά, συµφέροντα του ΑΕΕ γ) από την Επιτροπή, σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων του ΑΕΕ, τις οποίες υπέχει δυνάµει της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση λήξης της απόσπασης, δυνάµει του στοιχείου γ), η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως τον εργοδότη σχετικά. Κεφάλαιο II Όροι εργασίας Άρθρο 11 Κοινωνική ασφάλιση 1. Πριν από την περίοδο της απόσπασης, η εθνική ή διεθνής δηµόσια υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο ΑΕΕ βεβαιώνει στην Επιτροπή ότι ο ΑΕΕ εξακολουθεί, καθόλη τη διάρκεια της απόσπασής του, να υπάγεται στη νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρµόζεται για την εν λόγω δηµόσια υπηρεσία, και ότι αναλαµβάνει το βάρος των εξόδων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό. 2. Πριν από την έναρξη της περιόδου αποσπάσεως ο εργοδότης του ΑΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή το πιστοποιητικό αποσπάσεως που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου Από την ηµέρα ανάληψης της υπηρεσίας τους, οι ΑΕΕ καλύπτονται από την Επιτροπή κατά των κινδύνων ατυχηµάτων. Η Επιτροπή τους παραδίδει αντίγραφο των ισχυόντων όρων κάλυψής τους την ηµέρα κατά την οποία παρουσιάζονται στην αρµόδια υπηρεσία της γενικής διεύθυνσης προσωπικού και διοίκησης για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων σχετικά µε την απόσπαση. 4. Ο ΑΕΕ που δεν δύναται να καλυφθεί από κάποιο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να ζητήσει να καλυφθούν οι κίνδυνοι αυτοί από την Επιτροπή. Ο εµπειρογνώµονας καταβάλλει το ήµισυ του ασφαλίστρου και η 1 ΕΕ L 74, , σ. 1. 8

10 εισφορά του αυτή κρατείται µηνιαίως από την αναφερόµενη στο άρθρο 17 αποζηµίωση. Άρθρο 12 Ωράριο εργασίας 1. Ο ΑΕΕ υπόκειται, ως προς τη διάρκεια εργασίας και το ωράριο, στους κανόνες που ισχύουν στην Επιτροπή. 2. Ο ΑΕΕ εργάζεται µε πλήρες ωράριο καθόλη τη διάρκεια της απόσπασης. Μετά από δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα γενικής διεύθυνσης και υπό τον όρο ότι αυτό συµβιβάζεται µε τα συµφέροντα της Επιτροπής, ο γενικός διευθυντής προσωπικού και διοίκησης δύναται να επιτρέψει στον ΑΕΕ να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, µετά από συµφωνία µε τον εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της ετήσιας άδειάς του ελαττώνεται αναλόγως. 3. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η εργασία µε µειωµένο ωράριο, ο ΑΕΕ οφείλει να εργάζεται κάθε µήνα τουλάχιστον το ήµισυ του κανονικού χρόνου εργασίας. 4. Ο ΑΕΕ µπορεί να ακολουθεί ελαστικό ωράριο µόνον εφόσον του έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την υπηρεσία της Επιτροπής στην οποία έχει τοποθετηθεί. Η άδεια αυτή πρέπει να κοινοποιείται, προς ενηµέρωση, στην αρµόδια διοικητική µονάδα της γενικής διεύθυνσης προσωπικού και διοίκησης. Άρθρο 13 Απουσία λόγω ασθένειας 1. Στην περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, ο ΑΕΕ ειδοποιεί τον προϊστάµενο της διοικητικής µονάδας του, το συντοµότερο δυνατόν, προσδιορίζοντας τον τόπο όπου ευρίσκεται. Ο ΑΕΕ υποχρεούται να προσκοµίσει, εφόσον απουσιάσει πέραν των τριών ηµερών, ιατρικό πιστοποιητικό και δύναται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο διοργανούµενο από την Επιτροπή. 2. Όταν οι απουσίες του ΑΕΕ λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος δεν υπερβαίνουν τις τρεις ηµέρες, υπερβαίνουν όµως εντός περιόδου δώδεκα µηνών το σύνολο των δώδεκα ηµερών, ο ΑΕΕ υποχρεούται να προσκοµίζει ιατρικό πιστοποιητικό για κάθε νέα απουσία λόγω ασθενείας. 3. Αν η άδεια λόγω ασθενείας υπερβαίνει τον ένα µήνα ή τη διάρκεια του χρόνου που έχει ήδη υπηρετήσει ο ΑΕΕ, της µακρότερης των δύο περιόδων λαµβανοµένης υπόψη, αναστέλλεται αυτοµάτως η καταβολή των αποζηµιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση ασθένειας συνδεόµενης µε κυοφορία. Η άδεια ασθενείας δεν δύναται να παρατείνεται πέραν της διάρκειας απόσπασης του ενδιαφεροµένου. 4. Πάντως, ο ΑΕΕ ο οποίος υπήρξε θύµα ατυχήµατος συνδεόµενου µε την εργασία του, το οποίο συνέβη στη διάρκεια της απόσπασης, εξακολουθεί να εισπράττει το πλήρες ποσό της αποζηµίωσης καθόλη τη διάρκεια της ανικανότητάς του προς εργασία και µέχρι το τέλος της διάρκειας της απόσπασης. 9

11 Άρθρο 14 Ετήσια άδεια και ειδική άδεια 1. Οι ΑΕΕ δικαιούνται δυόµισι εργάσιµες ηµέρες αδείας ανά πλήρη µήνα υπηρεσίας (30 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος). 2. Η άδεια υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί ο ΑΕΕ. 3. Οι ΑΕΕ δύνανται, µε αιτιολογηµένη αίτησή τους, να λαµβάνουν ειδική άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) γάµος του ΑΕΕ: δύο ηµέρες β) σοβαρή ασθένεια του/της συζύγου: µέχρι τρεις ηµέρες γ) θάνατος του/της συζύγου: τέσσερις ηµέρες δ) σοβαρή ασθένεια ανιόντος: µέχρι δύο ηµέρες ε) θάνατος ανιόντος: δύο ηµέρες στ) γέννηση τέκνου: δύο ηµέρες ζ) σοβαρή ασθένεια τέκνου: µέχρι δύο ηµέρες η) θάνατος τέκνου: τέσσερις ηµέρες. 4. Κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του εργοδότη του ΑΕΕ, είναι δυνατόν να χορηγηθούν από την Επιτροπή, ανά περίοδο 12 µηνών, µέχρι δύο ηµέρες ειδικής άδειας µετ αποδοχών. 5. Η απαρίθµηση των δικαιωµάτων στις παραγράφους 1, 3 και 4 είναι εξαντλητική. Κανένα περαιτέρω δικαίωµα δεν χορηγείται ιδίως σε συνάρτηση µε ταξίδι, ηλικία ή κατηγορία. 6. Στην περίπτωση εργασίας µε µειωµένο ωράριο η ετήσια άδεια ελαττώνεται ανάλογα. 7. Καµία απόδοση χρηµάτων δεν διενεργείται για ηµέρες ετήσιας άδειας που δεν έχουν ληφθεί στο τέλος της περιόδου απόσπασης. Άρθρο 15 Άδεια µητρότητας 1. Η ΑΕΕ σε κατάσταση εγκυµοσύνης δικαιούται άδεια µητρότητας δεκαέξι εβδοµάδων στη διάρκεια της οποίας εισπράττει τις αποζηµιώσεις βάσει του άρθρου Η ΑΕΕ που ευρίσκεται σε γαλουχία δύναται, εφόσον θηλάζει, να ζητήσει, βασιζόµενη σε ιατρικό πιστοποιητικό που πιστοποιεί το γεγονός αυτό, να της χορηγηθεί ειδική άδεια ανώτατης διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων που αρχίζει να τρέχει από το τέλος της άδειας µητρότητας, περίοδο στη διάρκεια της οποίας λαµβάνει τις αποζηµιώσεις βάσει του άρθρου

12 3. Στις περιπτώσεις που η σχετική νοµοθεσία που δεσµεύει τον εργοδότη της ΑΕΕ προβλέπει µεγαλύτερη διάρκεια για την άδεια µητρότητας, η απόσπαση αναστέλλεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 9, για το διάστηµα που υπερβαίνει την περίοδο που χορηγείται από την Επιτροπή. Στο τέλος της απόσπασης, και εφόσον δικαιολογείται από το συµφέρον της Επιτροπής, προστίθεται στην απόσπαση περίοδος ίση προς τη διάρκεια της αναστολής. 4. Η ΑΕΕ δύναται, εναλλακτικά, να ζητήσει αναστολή της απόσπασης για διάστηµα ίσο προς το σύνολο των περιόδων άδειας µητρότητας και θηλασµού. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται η παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο. Άρθρο 16 ιαχείριση και έλεγχος Η διαχείριση και ο έλεγχος των αδειών, της διάρκειας και του ωραρίου εργασίας και των απουσιών ανατίθενται στη Γενική ιεύθυνση ή στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας. Όσον αφορά τους ΑΕΕ που είναι τοποθετηµένοι σε γραφεία της Επιτροπής εκτός Βρυξελλών και Λουξεµβούργου, οι τρέχουσες ενέργειες διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης, όπως ο υπολογισµός και η πληρωµή των ηµερησίων αποζηµιώσεων, και, κατά περίπτωση, η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και µετακόµισης ανατίθενται επίσης στη Γενική ιεύθυνση ή την Υπηρεσία στην οποία είναι τοποθετηµένος ο ΑΕΕ. Αντίγραφο της διοικητικής κατάστασης των εν λόγω ΑΕΕ, και των όποιων µεταβολών της, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν, αποστέλλονται κάθε µήνα στην αρµόδια διοικητική µονάδα της Γενικής ιεύθυνσης Προσωπικού και ιοίκησης. Κεφάλαιο III Αποζηµιώσεις και δαπάνες Άρθρο 17 Ηµερήσια αποζηµίωση 1. Ο ΑΕΕ δικαιούται, για όλο το διάστηµα της απόσπασής του, ηµερήσια αποζηµίωση διαβίωσης. Εάν η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 20 και του τόπου απόσπασής του είναι ίση ή κατώτερη των 150 χλµ., η ηµερήσια αποζηµίωση ανέρχεται σε 27,96 ευρώ. Εάν η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα 150 χλµ., η αποζηµίωση ανέρχεται σε 111,83 ευρώ. 11

13 2. Εάν τα έξοδα µετακόµισης δεν του επιστρέφονται από καµία πηγή, ο ΑΕΕ δικαιούται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση καταβαλλόµενη όπως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: Απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου απόσπασης (χλµ.) Ποσό σε ευρώ > ,89 > ,8 > ,68 > ,48 > ,18 > ,03 Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στο τέλος κάθε µηνός. 3. Στην περίπτωση του άνευ εξόδων ΑΕΕ, στην ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος, ορίζεται ότι οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν καταβάλλονται. 4. Οι αποζηµιώσεις διαβίωσης οφείλονται για τα χρονικά διαστήµατα αποστολής, ετήσιας άδειας, ειδικής άδειας και αργιών που χορηγούνται από την Επιτροπή. 5. Οι ΑΕΕ, οι οποίοι για την τριετία που συµπληρώθηκε έξι µήνες πριν από την απόσπασή τους, είχαν την κατοικία τους ή ασκούσαν την κύρια δραστηριότητά τους σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ. από τον τόπο της απόσπασή τους, δικαιούνται το 25% της ηµερήσιας αποζηµίωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου δεν λαµβάνονται υπόψη οι περιστάσεις που προκύπτουν από τις εκτελούµενες από τους ΑΕΕ εργασίες για κράτος άλλο από αυτό του τόπου απόσπασής τους ή για κάποιο διεθνή οργανισµό. 6. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ΑΕΕ δικαιούται προκαταβολή ενός κατ αποκοπή ποσού ίσου προς το ποσό ηµερησίων αποζηµιώσεων που δικαιούται για τις πρώτες 75 ηµέρες, οι δε αποζηµιώσεις δεν καταβάλλονται στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου. Εάν η απόσπαση λήξει στη διάρκεια των πρώτων 75 ηµερών, ο ΑΕΕ υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στο εναποµένον µέρος της περιόδου αυτής. 7. Ο ΑΕΕ ενηµερώνει τον Γενικό ιευθυντή Προσωπικού και ιοίκησης σχετικά µε τις όποιες παρόµοιες πληρωµές ποσών εισέπραξε από άλλες πηγές. Τα σχετικά ποσά 12

14 αφαιρούνται από την αντίστοιχη αποζηµίωση που καταβάλλει η Επιτροπή σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, και Κάθε χρόνο γίνεται αναπροσαρµογή, χωρίς αναδροµική ισχύ, των εν λόγω ηµερησίων και µηνιαίων αποζηµιώσεων, σύµφωνα µε την αναπροσαρµογή των βασικών αποδοχών των υπαλλήλων της Κοινότητας που υπηρετούν στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο. Άρθρο 18 Πρόσθετη κατ αποκοπή αποζηµίωση Ο ΑΕΕ, εκτός από την περίπτωση που ο τόπος κατοικίας του ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ. από τον τόπο της απόσπασής του, δικαιούται, κατά περίπτωση, πρόσθετη κατ αποκοπή αποζηµίωση ίση προς τη διαφορά µεταξύ των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών του αφαιρουµένων των οικογενειακών επιδοµάτων που λαµβάνει από τον εργοδότη του, συν το ποσό των ηµερησίων αποζηµιώσεων που του καταβάλλει η Επιτροπή αφενός, και των βασικών αποδοχών υπαλλήλου κλιµακίου 1 των βαθµών A8 ή B5, αφετέρου, ανάλογα µε την κατηγορία προς την οποία εξοµοιώνεται ο ΑΕΕ. Η αποζηµίωση αυτή αποτελεί το αντικείµενο ετήσιας αναπροσαρµογής, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα, σε συνάρτηση µε την αναπροσαρµογή των βασικών αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων. Άρθρο 19 Ενδεχόµενη επιστροφή των αποδοχών 1. Εφόσον αυτό επιβάλλουν τα συµφέροντά της, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει στον εργοδότη του ΑΕΕ ολόκληρο ή µέρος του ποσού των καθαρών αποδοχών του κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσπασης, στο πλαίσιο συµφωνίας που έχει εκ των προτέρων συναφθεί και καταχωρηθεί στην ανταλλαγή επιστολών που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος Η επιστροφή των αποδοχών εγκρίνεται, χωριστά για κάθε περίπτωση, από τον γενικό διευθυντή προσωπικού και διοίκησης, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών της υπηρεσίας, και ιδίως της ανάγκης να χρησιµοποιούνται ΑΕΕ από όλα τα κράτη µέλη. 3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις επιστροφές καταλογίζονται στις συνολικές πιστώσεις για ΑΕΕ που διαθέτει η γενική διεύθυνση η οποία υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή, κατά περίπτωση, στη σχετική γραµµή του προϋπολογισµού λειτουργίας. Άρθρο 20 Τόπος κατοικίας 1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως τόπος κατοικίας θεωρείται ο τόπος στον οποίο ο ΑΕΕ ασκούσε τα καθήκοντά του για τον εργοδότη του αµέσως πριν την απόσπασή του. Τόπος απόσπασής του είναι ο τόπος στον οποίο ευρίσκεται η υπηρεσία της Επιτροπής, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο ΑΕΕ. Μνεία και των δύο αυτών τόπων γίνεται στην ανταλλαγή των επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5. 13

15 2. Στην περίπτωση που κατά την απόσπασή του στην Επιτροπή ο ΑΕΕ ευρίσκεται ήδη αποσπασµένος για λογαριασµό του εργοδότη του σε τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του τελευταίου, τεκµαίρεται ότι, µεταξύ των δύο ανωτέρω τόπων, τόπος κατοικίας είναι ο ευρισκόµενος σε µικρότερη απόσταση από τον τόπο της απόσπασης. 3. Ως τόπος κατοικίας λογίζεται ο τόπος απόσπασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, κατά τη διάρκεια του διαστήµατος τριών ετών που λήγει έξι µήνες πριν την απόσπαση, ο ΑΕΕ είχε τη συνήθη διαµονή του ή ασκούσε την κύρια επαγγελµατική δραστηριότητά του σε τόπο ευρισκόµενο σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ. από τον τόπο της απόσπασης β) όταν, κατά το χρόνο της αιτήσεως της Επιτροπής για την απόσπαση, ο τόπος απόσπασης είναι ο τόπος της κύριας κατοικίας του/της συζύγου ή του συντηρούµενου από τον ΑΕΕ τέκνου (τέκνων) για τον σκοπό αυτό κατοικία σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ από τον τόπο της απόσπασης λογίζεται ως τόπος κατοικίας. 4. Περιστάσεις προκύπτουσες από καθήκοντα που εκτελεί ο ΑΕΕ για άλλο κράτος µέλος από αυτό του τόπου απόσπασης ή για διεθνή οργανισµό, δεν λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Άρθρο 21 Έξοδα ταξιδίου 1. Ο ΑΕΕ του οποίου ο τόπος κατοικίας ευρίσκεται σε απόσταση άνω των 150 χλµ. από τον τόπο απόσπασής του, δικαιούται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: α) δι ίδιον λογαριασµό: i) από τον τόπο κατοικίας στον τόπο απόσπασης, στην αρχή της περιόδου απόσπασης ii) από τον τόπο της απόσπασης στον τόπο κατοικίας στο τέλος της περιόδου απόσπασης β) για την/τον σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα, υπό τον όρο ότι συγκατοικούν µε αυτόν και εφόσον τα έξοδα µετακόµισης επιστρέφονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 22: i) στην έναρξη της απόσπασης, κατά τη µετακόµιση από τον τόπο κατοικίας στον τόπο απόσπασης ii) στη λήξη της απόσπασης, από τον τόπο της απόσπασης στον τόπο κατοικίας. 2. Εκτός από την περίπτωση αεροπορικού ταξιδίου, το επιστρεφόµενο ποσό είναι κατ αποκοπή και περιορίζεται στην τιµή σιδηροδροµικού εισιτηρίου δεύτερης θέσης, χωρίς επιβαρύνσεις. Το ίδιο ισχύει για τα ταξίδια µε ιδιωτικό αυτοκίνητο. 14

16 Για τα αεροπορικά ταξίδια, το επιστρεφόµενο ποσό µπορεί να φθάνει µέχρι το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου µε µειωµένο τιµολόγιο (PEX ή APEX), εφόσον προσκοµισθούν τα εισιτήρια και τα δελτία επιβίβασης. Αυτή η επιστροφή πραγµατοποιείται µόνον όταν κανονική σιδηροδροµική διαδροµή υπερβαίνει τα 500 χλµ. ή εφόσον η συνήθης διαδροµή περιλαµβάνει διάβαση θαλάσσης. 3. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, οι ΑΕΕ που αποδεικνύουν ότι έχει αλλάξει ο τόπος της κατά κύριο λόγο απασχόλησής τους µετά το τέλος της απόσπασης, δικαιούνται επιστροφή εξόδων ταξιδίου προς τον τόπο αυτόν και µέχρι τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η επιστροφή αυτή δεν µπορεί να συνεπάγεται πληρωµή ποσού υψηλότερου από αυτό που δικαιούται ο ΑΕΕ στην περίπτωση επιστροφής στον τόπο της πρόσληψης. 4. Εάν ο ΑΕΕ έχει πραγµατοποιήσει τη µετακόµισή του από τον τόπο κατοικίας στον τόπο της απόσπασής του, δικαιούται κάθε έτος ένα κατ αποκοπή ποσό ίσο προς την τιµή εισιτηρίου επιστροφής από τον τόπο απόσπασης στον τόπο πρόσληψής του, για τον ίδιο, την/τον σύζυγό του και τα τυχόν εξαρτώµενα τέκνα, µε βάση τους ισχύοντες στην Επιτροπή όρους. Άρθρο 22 Έξοδα µετακόµισης 1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 17, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, ο ΑΕΕ δικαιούται να µετακοµίσει την οικοσκευή του από τον τόπο της κατοικίας του στον τόπο απόσπασής του, µε έξοδα της Επιτροπής και αφού του χορηγηθεί προηγούµενη τέτοια άδεια, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων µετακόµισης, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η διάρκεια της αρχικής περιόδου απόσπασης πρέπει να είναι δύο ετών β) η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας του ΑΕΕ και του τόπου της απόσπασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χλµ. γ) η µετακόµιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης δ) η σχετική έγκριση πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον δύο µήνες πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία µετακόµισης ε) τα έξοδα µετακόµισης δεν καλύπτονται από τον εργοδότη στην περίπτωση µερικής επιστροφής των εξόδων από τον εργοδότη, το αντίστοιχο ποσό εκπίπτει από το ποσό επιστροφής εξόδων που πρέπει να καταβάλλει η Επιτροπή στ) ο ΑΕΕ οφείλει να προσκοµίζει το πρωτότυπο προσφορών, αποδείξεων και τιµολογίων στην Επιτροπή όπως και ένα πιστοποιητικό του εργοδότη του µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο τελευταίος δεν επιστρέφει έξοδα µετακόµισης ή το οποίο αναφέρει το τµήµα των εξόδων που καλύπτει ο τελευταίος. 2. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4, στις περιπτώσεις που τα έξοδα µετακόµισης στον τόπο απόσπασης έχουν επιστραφεί από την Επιτροπή, ο ΑΕΕ δικαιούται στο τέλος της απόσπασης, µετά από προηγούµενη έγκριση, 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα