ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ."

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 29

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζέκα ηεο παξαθάησ εξγαζίαο είλαη νξκψκελν απφ ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο. ηηο κέξεο καο αληηκεησπίδνπκε κεγάιε ελεξγεηαθή θξίζε ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο ζηελφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο πεγήο πνπ θηλεί ζήκεξα ηνλ πιαλήηε, ην πεηξέιαην. Δηδηθνί αλαιπηέο ηαπηίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ ζήκεξα κε ηελ θξίζε ηνπ 17νπ αηψλα φπνπ κηα αληίζηνηρε ζηελφηεηα ζε θαχζηκν μχιν έδσζε ην εξέζηζκα λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Δίλαη απηνλφεην φηη φηαλ κηιάκε γηα εμάληιεζε κηαο πεγήο ελεξγείαο φπσο ην πεηξέιαην λα κηιάκε θαη γηα πεξηβαιινληηθή θξίζε αθνχ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Οη πεηξειατθνί ζηαζκνί πξνθαινχλ αηκνζθαηξηθή, ρεκηθή, ζεξκηθή, ειεθηξνκαγλεηηθή θαη νπηηθή ξχπαλζε. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη πξέπεη ακέζσο λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελεξγείαο κε αλαλεψζηκεο θαη άκεζα κε θαζαξφηεξεο. Σν θπζηθφ αέξην είλαη ε θαζαξφηεξε πεγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κεηά ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο. Σα κεγέζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, ελψ ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κεηψλεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Έρνληαο ππ φςηλ ην κεηνλέθηεκα ηνπ πςεινχ, αθφκα, θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηηο δεθάδεο πηζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξίεο παξνρήο ηνπ πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ν θάζε θαηαλαισηήο, αιιά θαη ην κεηνλέθηεκα ηνπ ζην ηνκέα ηεο απηνθίλεζεο, θαζψο δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε πγξή κνξθή, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη αθφκα ζε βξεθηθφ ζηάδην φπσο θαη νη ππφινηπεο θαζαξέο πεγέο ελεξγείαο. 1

3 Παξαθάησ παξνπζηάδσ κηα κειέηε εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ φπσο απηή θαηαηέζεθε ζηελ ΔΠΑ θαη αλαθέξεηαη ζηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζηελ νηθηαθή ελεξγεηαθή ρξήζε. Πην ζπγθξηκέλα ζα αζρνιεζψ κε ηελ εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζε δηακέξηζκα 12 η.κ. 2

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΗΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 11 Δ1. Γεληθά 11 Δ2. ρεκαηηζκφο Φπζηθνχ Αεξίνπ 11 Δ3. Σα παγθφζκηα απνζέκαηα θαη ε θαηαλάισζε 12 Δ4. Απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 13 Δ5. Καηαλάισζε 14 Δ6. Σν Φπζηθφ Αέξην ζηελ Διιάδα 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1o ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2o ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Γεληθά Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ Γεληθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ Πξνζδηνξηζκφο ηεο παξνρήο φγθνπ αηρκήο VA Δίδε ξνψλ : ζηξσηή θαη ηπξβψδεο ξνή Πηψζε πίεζεο ζε ζσιήλα κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 1 mbar 24 3

5 2.7 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ξνήο μ Πηψζε πίεζεο ζε ηνπηθέο αληηζηάζεηο Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ K/HK B x2/x24/x3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΩΝ (MANUAL) Γεληθά Καλνληζκνί εγθαηάζηαζεο Σερληθά ζηνηρεηά Υαξαθηεξηζηηθά ιέβεηα Λεηηνπξγία Γεληθή εγθαηάζηαζε Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο Σνπνζέηεζε θαπλνδφρνπ ηχπνπ HK Γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαπλνδφρνπ ηχπνπ HK Απαηηήζεηο εμαεξηζκνχ γηα ηνλ ηχπν BK Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαπλνδφρνπ BK Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο Δγθαηάζηαζε ιέβεηα Αλεθνδηαζκφο αεξίνπ Πιήξσζε ζπζηήκαηνο Λεηηνπξγία επηηξνπήο ειέγρνπ Αλάζεζε 83 4

6 3.18 Ρπζκίζεηο πζθεπέο αζθαιείαο Τπνζηήξημε Αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ Μεηαηξνπή ηχπνπ αεξίνπ θαχζεο Καλνληζκφο αζθαιείαο αεξίνπ Δμαεξηζκφο Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ιέβεηα 115 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 122 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 124 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΥΔΓΗΩΝ 5

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΩΝ ΔΛΗΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2o ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Πίλαθαο 2.1 πληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνχ αλεγκέλνη ζηηο ζπζθεπέο 23 Πίλαθαο 2.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο 28 Πίλαθαο 2.3 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο 28 Πίλαθαο 2.4 Αλαθνξηθή πηψζε πίεζεο απφ εμαξηήκαηα 29 Πίλαθαο 2.5 Αξίζκεζε εμαξηεκάησλ ζπκθσλά κε ην 4Μ 29 Πίλαθαο 2.6 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ 3 Πίλαθαο 2.7 χλνςε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπηθψλ απσιεηψλ δ 35 Πίλαθαο 2.8 Τπνινγηζκνί σιελψζεσλ Γηθηχνπ Καπζίκσλ Αεξίσλ 38 Πίλαθαο 2.9 Τπνινγηζκνί Παξνρψλ Αηρκήο Γηθηχνπ Καπζίκσλ Αεξίσλ 39 Πίλαθαο 2.1 πκπεξαζκαηηθφο πίλαθαο εγθαηάζηαζεο 41 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ K/HK B x2/x24/x3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΩΝ (MANUAL) Πίλαθαο 3.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά επίηνηρνπ ιέβεηα 47 Πίλαθαο 3.2 Διάρηζηεο απνζηάζεηο ηεξκαηηθνχ θακηλάδαο 64 Πίλαθαο 3.3 Γηαζηάζεηο εμαξηεκάησλ 73 6

8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΚΟΝΩΝ ΔΛΗΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1o ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Δηθφλα 1.1 Θεξκαληηθά ζψκαηα FIX 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ K/HK B x2/x24/x3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΩΝ (MANUAL) Δηθφλα 3.1 Δπίηνηρνο ιέβεηαο DEMRAND 42 Δηθφλα 3.2 εκεία ιέβεηα 49 Δηθφλα 3.3 εκεία ιέβεηα 51 Δηθφλα 3.4 Κχθισκα Κ.Θ. 55 Δηθφλα 3.5 Κχθισκα Ε.Ν.Υ. 55 Δηθφλα 3.6 χλδεζε ιέβεηα κε δχθηην ζέξκαλζεο 59 Δηθφλα 3.7 Πηζαλέο έμνδνη ηεξκαηηθνχ θακηλάδαο 63 Δηθφλα 3.8 Δμαξηήκαηα θαπλνδφρνπ 65 Δηθφλεο 3.9α, 3.9β, 3.9γ Γηαδηθαζία αθαίξεζεο δηαθξάγκαηνο 67 Δηθφλα 3.1 Θέζεηο ζπξίδσλ αεξηζκνχ 68 Δηθφλα 3.11 Πηζαλή ζέζε ιέβεηα ζε έλαλ ρψξν 7 Δηθφλα 3.12 Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ 71 Δηθφλα 3.13 χζηεκα βαζηθνχ ειέγρνπ 72 7

9 Δηθφλα 3.14 Γηαζηάζεηο ιέβεηα 74 Δηθφλα 3.15 Οξζή ηνπνζέηηζε θαπλνδφρνπ 75 Δηθφλα 3.16 Τπνζηήξηγκα ηνίρνπ 76 Δηθφλα 3.17 Βαιβίδα πιήξσζεο 78 Δηθφλα 3.18 Απηφκαην εμαεξηζηηθφ 78 Δηθφλα 3.19 Λεηηνπξγία επηηξνπήο ειέγρνπ αλαινγηθφ 8 Δηθφλα 3.2 Λεηηνπξγία επηηξνπήο ειέγρνπ lcd 8 Δηθφλα 3.21 led ελδείμεηο 82 Δηθφλα 3.22 Πνηελζηφκεηξα 85 Δηθφλα 3.23 Θέζε πνηελζηφκεηξσλ 85 Δηθφλα 3.24 Βαζκφο απφδνζεο βαιβίδαο ιέβεηα 88 Δηθφλα 3.25 Λχζε ιέβεηα 9 Δηθφλα 3.26 Λχζε θαη άλνηγκα ζαιάκνπ θαχζεο 91 Δηθφλα 3.27 Λχζε αλεκηζηήξα 92 Δηθφλα 3.28 Λχζε ζχλδεζεο θαπζηήξα 92 Δηθφλα 3.29 Λχζε θαπζηήξα 93 Δηθφλα 3.3 Αηζζεηήξαο δεζηνχ λεξνχ 95 Δηθφλα 3.31 Αηζζεηήξαο δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο 95 Δηθφλα 3.32 Γηαθφπηεο πίεζεο αέξα 96 Δηθφλα 3.33 Θεξκνζηάηεο εμάηκηζεο 97 Δηθφλα 3.34 Λχζε εγρπηήξσλ θαπζηήξα 98 Δηθφλεο 3.35, 3.36 Λχζε πίλαθα θπθισκάησλ 98 Δηθφλα 3.37 Λχζε θπθινθνξηηή 99 8

10 Δηθφλα 3.38 Λχζε ειεθηξηθήο ζχλδεζεο αληιίαο 99 Δηθφλα 3.39 Απνζχλδεζε εμφδνπ αληιίαο 1 Δηθφλα 3.4 Αθαίξεζε βηδψλ αληιίαο 11 Δηθφλα 3.41 Αθαίξεζε ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ αηζζεηήξα πίεζεο 12 Δηθφλα 3.42 Λχζε ελαιιάθηε 12 Δηθφλα 3.43 Αθαίξεζε ελαιιάθηε 13 Δηθφλα 3.44 Αθαίξεζε πξσηεχσλ ελαιιάθηε 14 Δηθφλα 3.45 Αθαίξεζε θεληξηθήο αληιίαο αεξίνπ 15 Δηθφλα 3.46 Ρχζκηζε πίεζεο παξνρήο αεξίνπ 16 Δηθφλα 3.47 Απνζχλδεζε βαιβίδαο εθηφλσζεο 17 Δηθφλα 3.48 Αθαίξεζε ζεξκνζηάηε 18 Δηθφλα 3.49 Βαιβίδα αζθαιείαο 19 Δηθφλα 3.5 Αθαίξεζε ηξηρνεηδή ζσιήλα επηζηξνθή δηεπαθψλ 19 Δηθφλα 3.51 Λχζε πδξνκπιφθ 11 Δηθφλα 3.52 Δμσηεξηθή ιχζε πδξνκπιφθ 111 Δηθφλα 3.53 Οξζή ηνπνζέηεζε πδξνκπιφθ 111 Δηθφλα 3.54 Αθαίξεζε αηζζεηήξα ξνήο 112 Δηθφλα 3.55 Απνζχλδεζε ηξίνδεο βάλαο 113 Δηθφλα 3.56 Αθαίξεζε ηξίνδεο βάλαο 113 Δηθφλα 3.57 Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο 116 9

11 Δηθφλα 3.58 Δλδείμεηο ιεηηνπξγίαο 117 Δηθφλα 3.59 Ρνιφη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 118 Δηθφλα 3.6 LCD Οζφλε 119 1

12 ΔΗΑΓΩΓΖ Δ1. Γεληθά Σν Φπζηθφ Αέξην απνηειεί κίγκα αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ην νπνίν εμάγεηαη απφ ηηο ππφγεηεο θνηιφηεηεο ππφ πςειή πίεζε θαη κεηαθέξεηαη ζηνπο ηφπνπο φπνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Σν Φπζηθφ Αέξην είλαη θαη εμνρήλ νηθνινγηθή ελέξγεηα, αθνχ δελ πεξηέρεη ελψζεηο ζείνπ, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θχξηεο αηηίεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Πξάγκαηη, ε θαχζε ηνπ παξάγεη νπζηαζηηθά κφλν πδξαηκνχο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζπληζηψληαο, επνκέλσο, ηελ πιένλ θαζαξή θαη ιηγφηεξν ξππνγφλν πξσηνγελή πεγή ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Σν Φπζηθφ Αέξην, ε «γαιάδηα» ελέξγεηα, είλαη ε ελέξγεηα ηνπ κέιινληνο. Σν Φπζηθφ Αέξην είλαη άρξσκν θαη άνζκν: ε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ πξνζδίδεηαη ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αληηιεπηή ε παξνπζία ηνπ. Δ2. ρεκαηηζκόο Φπζηθνύ Αεξίνπ Δθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα γεσινγηθψλ θαζηδήζεσλ, ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νξγαληθήο χιεο βπζίζηεθαλ κέζα ζηε γε, ζπκβάιινληαο ζην ζρεκαηηζκφ πεηξσκάησλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη νη πςειέο πηέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ελφο θαζηδάλνπζεο κάδεο γεο, ππξνδφηεζαλ κηα ζεηξά ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ηεο νξγαληθήο χιεο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη, απνξξνθνχκελνη απφ πνξψδε πεηξψκαηα, δεκηνχξγεζαλ ηα θνηηάζκαηα. 11

13 Με κηα δηαδηθαζία πνπ δηήξθεζε εθαηνκκχξηα έηε, ην αέξην ηκήκα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, δηαρσξηδφκελν απφ ην βαξχηεξν πγξφ ηκήκα (πεηξέιαην), ηείλεη λα αλέξρεηαη ηεο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Καηά ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ην Φπζηθφ Αέξην παγηδεχηεθε κέζα ζε εηδηθέο δνκέο ηνπ ππεδάθνπο, ζρεκαηίδνληαο έηζη ηηο θνηιφηεηεο Αεξίνπ. Μηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπζζψξεπζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη ε παξνπζία πνξσδψλ πεηξσκάησλ, ηα νπνία λα θαιχπηνληαη απφ κε δηαπεξαηά πεηξψκαηα, δειαδή πεηξψκαηα κε δνκή πνπ εκπνδίδεη ηε δηέιεπζε. Απηή ε γεσινγηθή δηάηαμε δελ παξαηεξείηαη ζε νιφθιεξν ηνλ γήηλν θινηφ, παξά κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε νξηζκέλα βάζε. Δ3. Σα παγθόζκηα απνζέκαηα θαη ε θαηαλάισζε Σν Φπζηθφ Αέξην ζρεκαηίζηεθε απφ ηα ζακκέλα απνζέκαηα θπηηθψλ θαη ζαιάζζησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ πνπ έδεζαλ πξηλ απφ 2 θαη πιένλ εθαηνκκχξηα ρξφληα. Καηά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελαπφζεζε ηεο άκκνπ ζε ζηξψκαηα, θάπνηεο θνξέο κε πάρνο ρηιηάδσλ πνδψλ, δεκηνπξγνχληαλ πίεζε θαη δέζηε ψζηε απηά ηα πξντφληα κε ηελ πςειή ελεξγεηαθή δχλακε απνζπληέζεθαλ, αιιάμαλε κνξθή θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε πδξνγνλάλζξαθεο. Έηζη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα ζηξψκαηα ησλ ππνγείσλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ, κε πνξψδε θπξίσο κνξθή, πνπ επέηξεπε ηελ θπζηθή απνζήθεπζή ηεο. ήκεξα, ην Φπζηθφ Αέξην ζεσξείηαη ε πην θαζαξή κνξθή ελέξγεηαο ιφγσ ηεο ζχζηαζήο ηνπ. Δλ αληηζέζεη ην πεηξέιαην, ην θάξβνπλν θαη άιια θπζηθά θαχζηκα, έρνπλ πνιχπινθε ρεκηθή ζχζηαζε θαη θαηά ηελ θαχζε ηεο εθιχνληαη πςειά πνζνζηά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ελψζεσλ ζείνπ θαη αδψηνπ. Σειεπηαία ην Φπζηθφ Αέξην θαιχπηεη παγθνζκίσο ην έλα ηέηαξην ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηνλ νηθηαθφ, ηξηηνγελή θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. ηα επφκελα πελήληα ρξφληα ε θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 5 %. ε απηέο ηηο πξνβιέςεηο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηνπο παξάγνληεο 12

14 πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πεηξειαίνπ. Ο θπξηφηεξνο είλαη ε δηαξθήο αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή εμφξπμήο ηνπ. Ζ Δπξψπε επλνείηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ήπεηξν απφ ηελ χπαξμε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ: ε γεηηλίαζε κε πεξηνρέο παξαγσγήο (Ρσζία, Αιγεξία, Οιιαλδία, Μέζε Αλαηνιή), θαζψο θαη ην ππθλφ δίθηπν ησλ δηαζπλδεφκελσλ αγσγψλ κεηαθνξάο εμαζθαιίδνπλ παληνχ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ. Δ4. Απνζέκαηα θπζηθνύ αεξίνπ Tα απνζέκαηα ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη εμίζνπ θαηαλεκεκέλα παγθνζκίσο κε απηά ηνπ πεηξειαίνπ. χκθσλα κε έξεπλεο ηα απνζέκαηα Φπζηθνχ Αεξίνπ θαηά ην ηέινο ηνπ 21 αλέξρνληαλ ζε ζπλνιηθά δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, εθ ησλ νπνίσλ ην 36,2% βξίζθεηαη ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ην ππφινηπν είλαη θαηαλεκεκέλν ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Αληίζεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παγθνζκίσλ απνζεκάησλ ηνπ πεηξειαίνπ (63,5%) βξίζθεηαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Γεληθά απνδεηθλχεηαη φηη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα Φπζηθνχ Αεξίνπ θαηά ην 21 επαξθνχλ γηα πεξηζζφηεξα απφ εμήληα ρξφληα κε ελφο ξπζκνχο παξαγσγήο ηνπ ηδίνπ έηνπο. Δλψ θαίλεηαη φηη θαηά ηελ εμαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηα απνζέκαηα ιηγνζηεχνπλ, νη ηάζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο απνδεηθλχνπλ φηη απηά επαλαζπληίζεληαη εμίζνπ. ε απηφ βεβαίσο βνεζάεη ηδηαίηεξα ε πξφνδνο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε θαη ηελ εμαγσγή ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. 13

15 Δ5. Καηαλάισζε ηε δεθαεηία ηνπ 6 ε παγθφζκηα δηαθίλεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 29 δηο θπβηθά κέηξα εηεζίσο. Ζ ελεξγεηαθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 7 κεηέβαιε άξδελ ην παγθφζκην ελεξγεηαθφ ηνπίν. Ο ηνκέαο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, πνπ κέρξη ηφηε είρε αλαπηπρζεί κφλν ζηηο ρψξεο νη νπνίεο δηέζεηαλ απνζέκαηα, άξρηζε ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχζζεηαη παληνχ: κε ηνπο αγσγνχο θαη ηα πινία κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγήζεθε έλα δίθηπν ηθαλφ λα κεηαθέξεη ην Φπζηθφ Αέξην αθφκε θαη πνιχ καθξηά απφ ηα ζεκεία εμαγσγήο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 8 ζεκεηψζεθαλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ εμαγσγηθψλ ρσξψλ θαη ρσξψλ αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ χςνπο 18 δηο θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο. Σν Φπζηθφ Αέξην απνηέιεζε θαηά ην δηάζηεκα απηφ ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε πξσηνγελή κνξθή ελέξγεηαο. Πξάγκαηη, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ην 1999 έθζαζε ηα 2.4 δηο θπβηθά κέηξα, θαιχπηνληαο ην 23% ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. ε παγθφζκην επίπεδν ε θαηαλάισζε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο. Ο νηθηαθφο ηνκέαο θαηέρεη ην 23%, ν ηξηηνγελήο ην 13% θαη ν βηνκεραληθφο ην 45% πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ. Σέινο ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαηέρεη ην 13%. Δ6. Σν Φπζηθό Αέξην ζηελ Διιάδα Ζ ζχλζεζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα είλαη 85 % Μεζάλην θαη ην ππφινηπν 15 % Αηζάλην, Βνπηάλην, Πξνπάλην, Άδσην θαη άιια αέξηα. Ζ αλσηέξσ ζεξκνγφλνο δχλακή ηνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 9.5 kcal/m3. Ζ αγνξά ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη έληνλε ηάζε αλάπηπμεο: ζήκεξα απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα, θαιχπηνληαο ην 6% ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ κε 14

16 ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αχμεζεο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε αλήιζε ζε 1,9 δηο. Κπβηθά κέηξα ην έηνο 2, ελψ ην έηνο 22 έθζαζε ηα 2 δηο. Κπβηθά κέηξα. Σν 74% πεξίπνπ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη απφ ηελ Ρσζία. Σν ππφινηπν κεηαθέξεηαη κε πινία απφ ηελ Αιγεξία ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή (LNG) θαη εμαεξψλεηαη εθ λένπ ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε Ρεβπζνχζα. Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά θχξησλ αγσγψλ πςειήο πίεζεο (7 bar), πνπ εθηείλνληαη απφ ηα ειιελν-βνπιγαξηθά ζχλνξα κέρξη ηελ Αηηηθή, ζπλνιηθνχ κήθνπο 512 km θαη απφ δηαθιαδψζεηο ζπλνιηθνχ κήθνπο 44 ρικ., κε πςειή πίεζε, πνπ κεηαθέξνπλ ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηε Θεζζαινλίθε, ην Βφιν θαη ηελ Αηηηθή. Πξν ησλ ππιψλ ηεο πφιεο ε πίεζε κεηαθνξάο κεηψλεηαη θαη αξρίδεη ην αζηηθφ δίθηπν δηαλνκήο δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ην Φπζηθφ Αέξην κεηαθέξεηαη ζηα λνηθνθπξηά, ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ζηηο βηνκεραλίεο. Ζ νινθιήξσζε ησλ αζηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ε δηάζεζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα νηθηαθέο, εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο ζηηο πξψηεο ηξεηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζηηο αληίζηνηρεο Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), ηελ ΔΠΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ γηα ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, ηελ ΔΠΑ ΘΔΑΛΗΑ γηα ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηελ ΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ γηα ην Ννκφ Αηηηθήο, νη νπνίεο αλέιαβαλ πξνζθάησο ην πθηζηάκελν δίθηπν ελφο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΓΔΠΑ). Ζ ΓΔΠΑ έρεη ηελ επζχλε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ κεγάινπ δηθηχνπ κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε κηαο ζχγρξνλεο πεγήο ελέξγεηαο. 15

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Ζ παξνχζα πηπρηαθή άζθεζε αλαθέξεηαη ζε κηα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε δηακέξηζκα πθηζηάκελεο κνλνθαηνηθίαο επί ηεο νδνχ Πξνχζζεο 18 ζην Αηγάιεσ. Ζ εγθαηάζηαζε αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή απηνλνκίαο ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο γηα έλα δηακέξηζκα 12 m 2. Γηα ην δηακέξηζκα απηφ επηιέρηεθε έλαο επίηνηρνο ιέβεηαο ηεο εηαηξείαο DEMRAND ησλ 24 kw πνπ απνδίδεη 2 kcal/hr. Ζ επηινγή ηνπ έγηλε κε βάζε ηα ππάξρσλ ζεξκαληηθά ζψκαηα πνχ είρε ην δηακέξηζκα. Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα ήηαλ ηεο εηαηξείαο FIX ηα νπνία αθνχ κεηξήζακε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο αλαηξέμακε ζην επίζεκν prospect ηεο εηαηξείαο φπνπ ηαπηνπνηήζακε ηηο δηαζηάζεηο κε ηηο ζεξκίδεο πνπ απνδίδνπλ. Σν δηακέξηζκα είρε έμη ζεξκαληηθά ζψκαηα κε δηαζηάζεηο 9Υ6-33 θαη έλα κε δηαζηάζεηο 6Υ6-11 ηα νπνία ζπλνιηθά απνδίδνπλ kcal/hr. Έηζη ινηπφλ θαηαιήμακε ζηνλ επίηνηρν ιέβεηα πνχ πξναλαθέξακε. 16

18 Δηθφλα 1.1 Θεξκαληηθά ζψκαηα FIX Ζ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηα δπν πξψηα θεθάιαηα βαζίδεηαη ζηε ηερληθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θαηαηέζεθε ζηελ Δ.Π.Α (Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο) θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Φ.Δ.Κ. 963/Β/ Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ κειέηε πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζαλ C 32. Ο ηχπνο C δειψλεη κηα ζπζθεπή θιεηζηνχ θαπλαγσγνχ δειαδή κηα ζπζθεπή κε θιεηζηφ θινγνζάιακν πνπ παίξλεη ηνλ αέξα θαχζεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 17

19 Πεξαηηέξσ νη ζπζθεπέο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο δηακφξθσζε θαη ηελ χπαξμε ή κε αλεκηζηήξα θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ αλεκηζηήξα πξηλ ηνλ θαπζηήξα ή κεηά ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο κε ην ζπλδπαζκφ δπν αξηζκψλ σο δείθηεο. Ο πξψηνο αξηζκφο δειψλεη ην είδνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνζαγσγήο αέξα θαη ηεο εγθαηάζηαζεο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν δείθηεο 3 δειψλεη κηα ζπζθεπή αέξηνπ κε θαηαθφξπθε πξνζαγσγή αέξα θαχζεο θαη απαγσγήο θαπζαεξίσλ επάλσ απφ ηελ ζηέγε. Σα ζηφκηα ησλ αγσγψλ βξίζθνληαη ην έλα θνληά ζην άιιν ζηελ ίδηα πεξηνρή πίεζεο. Ο δεχηεξνο δείθηεο ην 2 δειψλεη ηε ζέζε ηνπ αλεκηζηήξα 1- ζπζθεπή ρσξίο αλεκηζηήξα 2 ν αλεκηζηήξαο βξίζθεηαη κεηά ηνλ θαπζηήξα/ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 3 ν αλεκηζηήξαο βξίζθεηαη πξηλ θαπζηήξα/ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 18

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 2.1 Γεληθά H παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θαπζίκσλ αεξίσλ. Ζ ζχληαμε ηεο κειέηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar ΦΔΚ 963/Β/15.7.3, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηα βνεζήκαηα: α) Σερλνινγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ρξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ΜΖΒΔ, 1999 β) Σερληθνί θαλφλεο γηα εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ, ΜΖΒΔ, 1994 γ) Ηnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972 δ) DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979 ε) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN 2.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ θαη θαη αληηζηνηρία ησλ νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ ηνπο ζε κηα εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε κηαο πηψζεο πίεζεο κηθξφηεξεο απφ θάπνην δεδνκέλν φξην γηα θαζνξηζκέλε παξνρή αεξίνπ ζηελ εγθαηάζηαζε. ηελ πεξηνρή ρακειψλ πηέζεσλ (πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 1 mbar) ε πηψζε πίεζεο ππνινγίδεηαη κε επαξθή αθξίβεηα κε ηηο καζεκαηηθέο 19

21 ζρέζεηο γηα αζπκπίεζηε ξνή (ζηαζεξήο ππθλφηεηαο θαη άξα ζηαζεξνχ φγθνπ), επεηδή ε επηηξεπφκελε ζπλνιηθή πηψζε πίεζεο είλαη κηθξή θαη ην πξνθχπηνλ ζθάικα είλαη ακειεηέν. Γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξε απφ 1 mbar ε πηψζε πίεζεο ππνινγίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο γηα ζπκπηεζηή ξνήο. Σα αέξηα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο νηθνγέλεηεο : ηελ 1 ε Οηθνγέλεηα αλήθνπλ ηα βηνκεραληθά αέξηα (ηδηαίηεξα ηνμηθά), πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ππξφιπζε ή απφζηαζε πξντφλησλ άλζξαθα θαη κε απνηθνδφκεζε θαη ζράζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ή θπζηθψλ αεξίσλ. Σν θπζηθφ αέξην είλαη κείγκα πδξνγνλαλζξάθσλ ζε αέξηα θαηάζηαζε. Απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζάλην (CH4) θαη αλήθεη ζηε 2 ε Οηθνγέλεηα ησλ αεξίσλ θαπζίκσλ. ηελ 3 ε Οηθνγέλεηα αλήθνπλ ην πγξαέξην (LPG), πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θιαζκαηηθή απφζηαμε ηνπ πεηξειαίνπ, ελψ βξίζθεηαη θαη ζε νξηζκέλα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, απφ ην νπνίν δηαρσξίδεηαη. Μηα 4 ε Οηθνγέλεηα ηείλνπλ λα απνηειέζνπλ ηα κείγκαηα πγξαεξίσλ κε αέξα. ηηο εγθαηαζηάζεηο ζσιελψζεσλ κε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο πίεζεο ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ 2 mbar γηα ηε 2 ε νηθνγέλεηα αεξίσλ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζπλνιηθή πηψζε πίεζεο κεηά ην κεηξεηή αεξίνπ είλαη Γp επηηξ. = 1,3 mbar. ηηο ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξε απφ 2 mbar, ε ζπλνιηθή πηψζε πίεζεο κεηά ην κεηξεηή αεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ελφο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 2

22 2.3 Γεληθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ζρεδηάζζεθε ζε θάηνςε θαη παξνπζηάδεηαη ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ην ηζφγεην ην ππφγεην θαη ηνλ πξψην φξνθν ηεο νηθνδνκήο. ηα ζρέδηα παξνπζηάδνληαη ηα κήθε ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ. Απφ ηα ζρέδηα αλαγλσξίδεηαη ε ζέζε θαη ην είδνο ησλ νξγάλσλ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ κνξθήο θαζψο δίλεηαη θαη ε ζέζε, ην είδνο θαη ε ηζρχο ησλ ζπζθεπψλ. ηε ζπλέρεηα ην δίθηπν δηαηξείηαη ζε επί κέξνπο ηκήκαηα. Ζ δηαίξεζε γίλεηαη κε βάζε ζεκεία φπνπ κεηαβάιιεηαη ε παξνρή φγθνπ αηρκήο ή ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα. απηέο ηηο ζέζεηο ζπλαληάηαη θάπνην ζηνηρείν κνξθήο. Σν ζηνηρείν κνξθήο ζηελ αξρή πξνζκεηξάηαη ζην ζεσξνχκελν ηκήκα, ελψ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν κνξθήο πξνζκεηξάηαη ζην επφκελν επί κέξνπο ηκήκα, κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία Δλφο 9 - αληηξξνήο θαη ηα δηπιά ηφμα Δλφο 9 - αληηξξνήο. Γηα θάζε επί κέξνπο ηκήκα πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε παξνρή φγθνπ αηρκήο V A, μεθηλψληαο γηα επθνιία απφ ηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ κε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο πίεζεο ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ 2, mbar γίλεηαη κε ηελ παξαδνρή κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπλνιηθήο πηψζεο πίεζεο Γp επηηξ. =1,3 mbar. Ζ δηαζέζηκε ζπλνιηθή πηψζεο πίεζεο Γp επηηξ. =1,3 mbar θαηαλέκεηαη,,8 mbar ελφο θεληξηθνχο αγσγνχο ηξνθνδνζίαο θαη,5 mbar ελφο θιάδνπο ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ. Αλ πξφθεηηαη γηα απιφ δίθηπν ζσιελψζεσλ (ηξνθνδνζία κέρξη 4 ζπζθεπέο) ή γηα δίθηπν κε αλαινγηθά κηθξνχ κήθνπο θεληξηθφ θιάδν δηαλνκήο, ηφηε δελ απαηηείηαη ε θαηαλνκή ηεο δηαζέζηκεο ζπλνιηθήο πηψζεο πίεζεο ζηνλ θεληξηθφ θιάδν ηξνθνδνζίαο θαη ελφο θιάδνπο ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ θαη σο κφλν θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη ε κε ππέξβαζε ησλ 1,3 mbar. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξε απφ 21

23 2 mbar γίλεηαη κε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζπλνιηθή πηψζε πίεζεο ίζε κε ην 5% ελφο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Η ηαρύηεηα ηνπ αεξίνπ ελόο ζσιήλεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 6 m/s. 2.4 Πξνζδηνξηζκόο ελόο παξνρήο όγθνπ αηρκήο V A Ζ παξνρή φγθνπ αηρκήο V A πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε, V A = V ΜΔ f ΣΜΔ + V ΘΡ f ΣΘΡ + V ΘΥ f ΣΘΥ + V ΘΑ f ΣΘΑ + V ΒΥ f ΣΒΥ φπνπ V ΗΗ f TII νη ηηκέο ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ II, νη ζπληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνχ ησλ ζπζθεπψλ II, ελψ νη επί κέξνπο δείθηεο II ζεκαίλνπλ ΜΔ: καγεηξηθή εζηία (θνπδίλεο, βξαζηήξεο, ρχηξεο, θνχξλνη αεξίνπ) ΘΡ: ζεξκαληήξαο λεξνχ ξνήο (ηαρπζεξκνζίθσλεο) ΘΥ: ζεξκαληήξαο ρψξνπ ή ζεξκαληήξεο λεξνχ απνζήθεπζεο ΘΑ: ζεξκαληήξαο αλαθπθινθνξίαο, ζεξκαληήξαο ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίαο ή ιέβεηαο αεξίνπ κε Q n < 3 Kw ΒΥ: ζπζθεπέο αεξίνπ ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηε βηνηερλία ή ηε βηνκεραλία θαζψο θαη ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ζεξκνχ λεξνχ θαη ζέξκαλζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ιέβεηεο αεξίνπ κε Q n > 3 Kw Ζ ηηκή ζχλδεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ νλνκαζηηθή ζεξκηθή θφξηηζε ελφο ζπζθεπήο, ε νπνία δίλεηαη επάλσ ζηελ πηλαθίδα ελφο ζπζθεπήο θαζψο θαη ελφο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ελφο. Ζ δηάθξηζε ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο νηθηαθήο ρξήζεο ζε ηέζζεξα είδε έγηλε κε βάζε ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 22

24 ηνλ ηαπηνρξνληζκφ ζηε ρξήζε ηνπο. Οη ζπληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνχ γηα θάζε είδνο ζπζθεπψλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Αξηζκόο ησλ πληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνύ αλεγκέλνη ζηηο ζπζθεπέο f ΣΜΔ f ΣΘΡ f ΣΘΥ ζπζθεπώλ 1,621 1, 1, 2,448,67,8 3,371,456,73 4,325,373,641 5,294,32,597 6,271,283,564 7,253,255,537 8,239,234,515 9,227,217,496 1 θαη άλσ,217,22,48 Πίλαθαο 2.1 πληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνχ αλεγκέλνη ζηηο ζπζθεπέο Ο εθάζηνηε ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ f TBX γηα ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνηερλία ή βηνκεραλία θαζψο θαη ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο (ιέβεηεο αεξίνπ κε Ρ n > 3 Kw) πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ιακβάλεηαη f TBX = 1,. 2.5 Δίδε ξνώλ : ζηξσηή θαη ηπξβώδεο ξνή Οη ξνέο βαζηθά δηαθξίλνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, ηε ζηξσηή θαη ηελ ηπξβψδε. Ζ ξνή κέζα ζε έλα ζσιήλα είλαη ζηξσηή, φηαλ ν αδηάζηαηνο αξηζκφο Reynolds έρεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ θξίζηκε. 23

25 Όπνπ: u d i v ξ ε ε ηαρχηεηα ηνπ ξεπζηνχ, ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα, ην θηλεκαηηθφ ημψδεο, ε ππθλφηεηα, ην δπλακηθφ ημψδεο ηνπ ξεπζηνχ (ε=λξ), Γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ δπλακηθφ ημψδεο (ζηαζεξφ γηα ην πεδίν πηέζεσλ) ε =11*1-6 Pas θαλνληθή ππθλφηεηα ξ =,79 kg/m 3 θηλεκαηηθφ ημψδεο (γηα πίεζε έσο 1 mbar) λ =14*1-6 m 2 /s 2.6 Πηώζε πίεζεο ζε ζσιήλα κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 1 mbar Ζ πηψζε πίεζεο Γp ηξ ιφγσ ηξηβψλ κεηαμχ δχν ζεκείσλ 1 θαη 2 ελφο αγσγνχ ζηαζεξήο δηαηνκήο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε, φπνπ Γp ηξ μ d i l ξ u ε πηψζε πίεζεο ιφγσ ηξηβψλ, ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ξνήο, ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα, ην κήθνο ηνπ ζσιήλα, ε ππθλφηεηα ηνπ αεξίνπ, ε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αεξίνπ. 24

26 2.7 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ξνήο μ Γηα ζηξσηή ξνή ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ξνήο μ ππνινγίδεηαη Γηα ηπξβψδε ξνή ζε ζσιήλα δηαθξίλνληαη ηξεηο πδξαπιηθά δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο: ξνή ζε πδξαπιηθά ιείν ζσιήλα, ξνή ζε πδξαπιηθά ηξαρχ ζσιήλα θαη κεηαβαηηθή πεξηνρή κεηαμχ πδξαπιηθά ιείνπ θαη πδξαπιηθά ηξαρένο ζσιήλα. Γηα ξνή ζε ιείνπο ζσιήλεο ηζρχεη ε εμίζσζε, δειαδή ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο θαηά ηε ξνή ζε πδξαπιηθά ιείν ζσιήλα εμαξηάηαη ηψξα κφλνλ απφ ηνλ αξηζκφ Reynolds. Γηα ηξαρείο ζσιήλεο ηζρχεη ε εμίζσζε, δειαδή ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο θαηά ηε ξνή ζε πδξαπιηθά ηξαρχ ζσιήλα εμαξηάηαη ηψξα κφλνλ απφ ηε ζρεηηθή ηξαρχηεηα. Γηα ξνή ζηε κεηαβαηηθή πεξηνρή ηζρχεη ε εμίζσζε ησλ Prandtl-Colebrook, δειαδή ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ Reynolds, φζν θαη απφ ηε ζρεηηθή ηξαρχηεηα K/d i. 25

27 Γηα ηπξβψδε ξνή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθά κε επαξθή αθξίβεηα ε απινχζηεξε εμίζσζε ησλ Colebrook-White 2.8 Πηώζε πίεζεο ζε ηνπηθέο αληηζηάζεηο Οη απψιεηεο πίεζεο ζε ηνπηθέο αληηζηάζεηο Γp η ππνινγίδνληαη απφ ηε ζρέζε, φπνπ Γp η δ ξ u ε πηψζε πίεζεο, ν ζπληειεζηήο ηνπηθήο αληίζηαζεο, ε ππθλφηεηα ηνπ αεξίνπ, ε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αεξίνπ. 26

28 2.9 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα, νη ζηήιεο ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αθφινπζα κεγέζε: Tκήκα δηθηχνπ Μήθνο ηκήκαηνο (m) Δίδνο πζθεπήο Παξνρή πζθεπήο (m 3 /h) Παξνρή Αηρκήο (m 3 /h) Γηάκεηξνο σιήλα (mm) Σαρχηεηα Αεξίνπ (m/s) Σχπνο Δμαξηεκάησλ Σξηβή Δμαξηεκάησλ-Αλσζεο (mbar) Σξηβή Tκήκαηνο (mbar) Οιηθή Σξηβή Σκήκαηνο (mbar) Γηαηνκή Καπλαγσγνχ (cm 2 ) Σκήκα δηθηχνπ: ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο δχν αθξαίνπο θφκβνπο ηνπ, παξεκβάιινληαο ηειεία (.). Δίδνο πζθεπήο: α/α ηεο ζπζθεπήο ζηελ ιίζηα ζπζθεπψλ, ή -x, φπνπ x ν α/α πζηήκαηνο (νκάδαο) ζπζθεπψλ, φπσο αλαιχεηαη ζηα πζηήκαηα πζθεπψλ ζηελ ζπλέρεηα. Σχπνη εμαξηεκάησλ: α/α ηνπ εμαξηήκαηνο ζηελ ιίζηα εμαξηεκάησλ, ή Δ-x, φπνπ x ν α/α πζηήκαηνο (νκάδαο) εμαξηεκάησλ, πνπ αλαιχεηαη. 27

29 Οηθνγέλεηα Αεξίνπ 2ε Οηθνγέλεηα Οκάδα H Σχπνο Κχξηνπ σιήλα Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ Πξφηππν Κχξηνπ σιήλα ΔΛΟΣ EN1255 Σξαρχηεηα Κχξηνπ σιήλα (κm) 5 Σχπνο Γεπηεξεχνληνο σιήλα - Πξφηππν Γεπηεξεχνληνο σιήλα - Σξαρχηεηα Γεπηεξεχνληνο σιήλα - (κm) Γεσδαηηηθφ χςνο θηηξίνπ ζε ζρέζε κε - ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο Γπζκελέζηεξνο Κιάδνο 1..9 Απαηηνχκελε Πίεζε (mbar).699 Πίλαθαο 2.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο α/α Όλνκα Τπνδνρέα Δίδνο Σχπνο Οκ. L Οκ. L Οκ. H Οκ. H (mm) (m3/h) (mm) (m3/h) 1 ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ 24 Kw ΘΥ C Πίλαθαο 2.3 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο 28

30 χζηεκα Δμαξηεκάησλ Καπζίκσλ Αεξίσλ: Δ- Σχπνο Δμαξηήκαηνο Πνζφη. Ε Ε Αιιαγή δηεχζπλζεο κε γσλία ηνηρείν Σ9, δηαρσξ., δηειεπ χλδεζε κεηξεηή DN Βαιβίδα (ζθαηξηθή) δηέιεπζεο πλνιηθφ Ε Δμαξηεκάησλ : 4. Πίλαθαο 2.4 Αλαθνξηθή πηψζε πίεζεο απφ εμαξηήκαηα α/α Σχπνο Δμαξηήκαηνο Z Αιιαγή δηεχζπλζεο κε γσλία.7 ηνηρείν Σ9, δηαρσξ., δηέιεπζεο.3 χλδεζε κεηξεηή DN25 2. Βαιβίδα (ζθαηξηθή) δηέιεπζεο.5 Πίλαθαο 2.5 Αξίζκεζε εμαξηεκάησλ ζπκθσλά κε ην 4Μ 29

31 Σππνπνηεκέλν θύιιν 1 Πξνζδηνξηζκόο ησλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ αγσγφο ηξνθνδνζίαο: Γpεπηηξ <=.8 mbar θιάδνη ζχλδεζεο 2ε νηθνγέλεηα ΔΛΟΣ EN1255 ζπζθεπψλ: Γpεπηηξ <=.5 mbar pren x4 7x1 Σ είδν V ftii - VA I DN u R RI δ ΓpT ΓH ΓpΖ ΓpT έιεγ ο ΗΗ ρνο αξ. Α ζπζ (1) A Γp θ TA <= - m3/ - m3/ m3/ m - m/s mba mba - mba m mba mba Γpε h h h r/m r r r r πηηξ 1.2 ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.4 5<= 3

32 ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.7 3<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.1 6<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: 31

33 ΒΥ:.34 1<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.46 <= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.55 <= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 32

34 ΘΑ: ΒΥ:.59 6<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.69 9<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=. 8 ΘΑ: ΒΥ:.59 9<= ΜΔ: 33

35 ΘΡ: ΘΥ: '' <=.8 ΘΑ: ΒΥ:.61 2<= ΜΔ: ΘΡ: ΘΥ: '' <=.5 ΘΑ: ΒΥ: <= 1.3 (1) αλεξρφκελνο αγσγφο: ΓΖ κε πξφζεκν "+", θαηεξρφκελνο αγσγφο: ΓΖ κε πξφζεκν "-" ΜΔ: καγεηξ. εζηία, ΘΡ: ζεξκαληήξαο ξνήο, ΘΥ: ζεξκαληήξαο απνζήθεπζεο, ΘΑ: ζεξκαληήξαο αλαθπθινθνξίαο, ΒΥ: βηνη. ρξήζε Πίλαθαο 2.6 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ 34

36 Σππνπνηεκέλν Φύιιν 2 ύλνςε ησλ ζπληειεζηώλ ηνπηθώλ απσιεηώλ δ α.α ζηνηρεία κνξθήο γξαθηθά ζπληειε επί κέξνπο ηκήκα θαη ζχλδεζεο, ζχκβνια: ζηέο φξγαλα απινπνηεκέ πηψζεο λε πίεζεο παξάζηαζε ηνηρείν δ=.4 ζπζηνιήο 2 Σφμν νξφθσλ δ=.5 3 Αιιαγή δηεχζπλζεο γσλία κε δ= ηνηρείν Σ9, δηαρσξ., δηειεπ δ= ηνηρείν Σ9, δηαρσξ., θιάδνο δ=1.3 6 ηνηρείν Σ9, θαζαξηζκνχ δ=1.3 7 ηνηρείν Σ9, αληηξνή δ=1.5 8 Σφμν Σ δηαρσξηζκφο, δ=.3 35

37 δηέιεπζε 9 Σφμν Σ δηαρσξηζκφο, δηαθιάδσζε 1 Σφμν Σ θαζαξηζκνχ δ=.9 δ=.9 11 Γηπιφ ηφμν Σ αληηξνή δ= ηαπξφο 9, δηαρσξ., δηέιεπζε 13 ηαπξφο 9, δηαρσξ., θιάδνο δ=1.3 δ=2. 14 ηαπξφο 9, θαζαξ. δηαρ.δηέι. δ=.5 15 ηαπξφο 9, θαζαξ. δηαρ. θιαδ 16 χλδεζε κεηξεηή DN25 δ=2. δ= Βαιβίδα (θσληθή) δηέιεπζεο δ=2. 18 Βαιβίδα (θσληθή) γσληαθή δ=5. 36

38 19 Βαιβίδα (ζθαηξηθή) δηέιεπζεο 2 Βαιβίδα (ζθαηξηθή) γσληαθή δ= δ= χξηεο δ=.5 22 Βαιβίδα ππξνπξνζηαζίαο δ=2. 23 πιιέθηεο δ=4. 24 χλδεζε κεηξεηή >DN25 δ=4..δ. ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Πίλαθαο 2.7 χλνςε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπηθψλ απσιεηψλ δ 37

39 Σκή Μή Δίδ Παξ Παξ Δίδ Γηά Σαρ Σύπ δ Οδε Σξη Σξη Σξη Οιη κα Γηθ θνο σ νο πζ νρή πζ νρή Αηρ νο σ κεη ξνο ύηε ηα νη Δμα εμα ξηε πζε σ βέο Δμα βέο Αλ βέο σ θή Σξη ηύν π ιήλ α m θεπ ήο θεπ ήο m3/ κήο m3/ h ιήλ α σ ιήλ α Αεξ ίνπ m/s ξηε κάη σλ κάη σλ ιήλ α ξηε κάη σλ σζ εο mb ιήλ σλ mb βή mb ar h mm mb ar ar ar Κχξ 1'' 1.4 Δ Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' Κχξ 1'' 1.4 Δ

40 Κχξ. 1'' Δ Κχξ. 1'' Πίλαθαο 2.8 Τπνινγηζκνί σιελψζεσλ Γηθηχνπ Καπζίκσλ Αεξίσλ Αξη ζκ όο ζπ ζθ επ ώλ ΜΔ Πα ξν ρή ζπ ζθ επ ώλ ΜΔ π λη. ηα πη νρ ξ. ΜΔ Πα ξν ρή επί ηα πη νρ ξ. ΜΔ Αξη ζκ όο ζπ ζθ επ ώλ ΘΡ Πα ξν ρή ζπ ζθ επ ώλ ΘΡ π λη. ηα πη νρ ξ. ΘΡ Πα ξν ρή επί ηα πη νρ ξ. ΘΡ Αξη ζκ όο ζπ ζθ επ ώλ ΘΥ Πα ξν ρή ζπ ζθ επ ώλ ΘΥ π λη. ηα πη νρ ξ. ΘΥ Πα ξν ρή επί ηα πη νρ ξ. ΘΥ Αξη ζκ όο ζπ ζθ επ ώλ ΘΑ Πα ξν ρή ζπ ζθ επ ώλ ΘΑ π λη. ηα πη νρ ξ. ΘΑ Πα ξν ρή επί ηα πη νρ ξ. ΘΑ Αξη ζκ όο ζπ ζθ επ ώλ ΒΥ Πα ξν ρή ζπ ζθ επ ώλ ΒΥ π λη. ηα πη νρ ξ. ΒΥ Πα ξν ρή επί ηα πη νρ ξ. ΒΥ Πα ξν ρή Αηρ κή ο m3 /h

41 Πίλαθαο 2.9 Τπνινγηζκνί Παξνρψλ Αηρκήο Γηθηχνπ Καπζίκσλ Αεξίσλ 4

42 Γελ ππάξρνπλ θιαδνη κε κε απνδεθηή πηψζε πίεζεο Πηψζεηο πηέζεσλ ζηνπο ζπλνιηθνχο θιάδνπο DPθι+DPηα (mbar) Πηψζε πίεζεο ζηνλ θιάδν :.621 Γπζκελέζηεξνο θιάδνο 1..9 :.699 Γηάκεηξνο σιήλα Κσδηθφο Α.Σ.Ζ.Δ. Μήθνο Υαιπβδνζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ 1'' 39.7 Τπνδνρέαο Κσδηθφο Α.Σ.Ζ.Δ. Πνζφηεηα ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ 24 kw 1. Πίλαθαο 2.1 πκπεξαζκαηηθφο πίλαθαο εγθαηάζηαζεο 41

43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΔΠΗΣΟΗΥΟ ΛΔΒΖΣΑ K/HK B x2/x24/x3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΩΝ (MANUAL) Δηθφλα 3.1 Δπίηνηρνο ιέβεηαο DEMRAND ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ / LPG DEMRAD BK/HK B x2/x24/x3 Λέβεηαο 42

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα