ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Transcript

1 ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: Κιν:

2 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα απνηειείηαη από: 1. Τδάθη Νεξνύ Nuovo Camino (Διιεληθήο Καηαζθεπήο), θιεηζηνύ θπθιώκαηνο κέγηζηεο απόδνζεο kcal/h (40,7 kw). 2. Κακηλάδα δηπινύ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε. 3. Υδξαπιηθή Σπλδεζκνινγία απνηεινύκελε από ζσιήλεο πξνππιελίνπ κε παιόπιεγκα. 4. Αζθαιηζηηθέο Γηαηάμεηο απνηεινύκελεο από δύν (2) ειεθηξνβαιβίδεο: κηα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ λεξνύ ζηελ απνρέηεπζε ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ θαη κηα γηα ηαπηόρξνλε εηζαγσγή θξύνπ λεξνύ ζην ηδάθη. βαιβίδα πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο) 5. Κπθινθνξεηήο, Ζιεθηξνβάλα, Γνρείν Γηαζηνιήο θαη Απηόκαηα Δμαεξηζηηθά αλά πεξίπησζε. 6. Kit γηα Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο από ην Τδάθη Νεξνύ. Τδάκι Νεπού (Nuovo Camino) Μία ελαιιαθηηθή κνξθή ζέξκαλζεο κε πςειή ζεξκαληηθή απόδνζε θαη ρακειή θαηαλάισζε. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαινξηθέξ. Τν ηδάθη ζπλδέεηαη κε ην πιεζηέζηεξν ζώκαθαινξηθέξ, ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ζπιιέθηε ησλ θαινξηθέξ αλάινγα κε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, κέζσ ελόο θπθινθνξεηή. Με ηελ θαύζε ησλ μύισλ ην λεξό πνπ θπθινθνξεί ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ηδαθηνύ δεζηαίλεηαη θαη όηαλ θηάζεη ηελ ζεξκνθξαζία πνπ θαζνξίζακε από ηνλ ςεθηαθό ζεξκνζηάηε απηόο δίλεη εληνιή ζηνλ θπθινθνξεηή λα θπθινθνξήζεη ηα δεζηά λεξά ζην Σελίδα 2

3 δίθηπν. Έηζη έρνπκε κέζσ ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζεξκόηεηαο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο, παξέρνληαο ηαπηόρξνλα άθζνλν δεζηό λεξό ρξήζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα είλαη απηόλνκε αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ιέβεηα πεηξειαίνπ ή αεξίνπ. Δμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ηνπ γξαθείνπ καο έξρεηαη ζην ρώξν ζαο θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε άξηζηε ζεξκαληηθή απόδνζε. Δίλαη Διιεληθήο θαηαζθεπήο, απόιπηα αζθαιή θαη ζεξκαίλνπλ ρώξν έσο 250ηκ. ΤΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δπίπεδε θαη πξηζκαηηθή εζηία Αλνηγόκελν θαη ζπξόκελν πνξηάθη Καηαζθεπαζκέλν από ράιπβα Πάρνο ιακαξίλαο 5mm Κεξακηθό ηδάκη πςειήο αληνρήο (800 C) Σύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο Φσξεηηθόηεηα λεξνύ 120 ιίηξα Μέγηζηε απόδνζε kcal/h (40,7 kw) Μέγηζηε πίεζε ειέγρνπ 6,5 bar Σελίδα 3

4 Καμινάδα Διπλού Τοισώμαηορ με Μόνωζε Με ηελ ζπγθεθξηκέλε θακηλάδα απνθεύγνπκε ηηο πγξνπνηήζεηο εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο κόλσζεο ζην εζσηεξηθό ηεο θακηλάδαο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Υδπαςλική Σςνδεζμολογία Ζ ρξήζε ζσιήλσλ πξνππιελίνπ κε παιόπιεγκα ζπληζηάηαη ζε πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηδαθηνύ ιόγσ ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπο ζε πηέζεηο. Σελίδα 4

5 Αζθαλιζηικέρ Διαηάξειρ Κςκλοθοπεηήρ, Ηλεκηποβάνα, Δοσείο Διαζηολήρ και Αςηόμαηα Εξαεπιζηικά Σελίδα 5

6 Ηλεκηπονική Διασείπιζε Κςκλώμαηορ Τδακιού Σηνλ ειεθηξνινγηθό πίλαθα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηνπνζεηείηαη έλαο ειεθηξνληθόο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο Schneider Electric. Σηνλ ειεγθηή ζπλδένληαη νη παξαθάησ αηζζεηήξεο: Αηζζεηήξαο ειέγρνπ εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. (προαιρετικό) Αηζζεηήξαο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα. ζεξκαληηθά ζώκαηα (προαιρετικό). Αηζζεηήξαο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο επηζηξεθνκέλσλ λεξώλ από ηα Αηζζεηήξαο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ηδαθηνύ. Σηελ νζόλε ηνπ πξνγξακκαηηδόκελνπ ειεγθηή εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο (νη νπνίεο δύλαηαη λα αιιάμνπλ αλά πεξίπησζε): OUT: Δμσηεξηθή Θεξκνθξαζία L: Θεξκνθξαζία ηνπ Λέβεηα R: Θεξκνθξαζία επηζηξεθνκέλσλ λεξώλ από ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα LL: Καηώηεξε Θεξκνθξαζία πνπ ζα μεθηλήζεη ν θαπζηήξαο UL: Αλώηεξε Θεξκνθξαζία πνπ ζα ζηακαηήζεη ν θαπζηήξαο Σηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί ην Τδάθη Νεξνύ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε έλδεημε ΤΖΑΚΙ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ηδαθηνύ, θαη αθνύ ηα λεξά θηάζνπλ ζηελ ζεξκνθξαζία πνπ νξίζακε κέζσ ηνπ ςεθηαθνύ ζεξκνζηάηε, αιιάδεη ζέζε ε ηξίνδε ειεθηξνβάλα (ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ιέβεηα πεηξειαίνπ) θαη κεηά από 2 ιεπηά μεθηλάεη ν θπθινθνξεηήο. Σηελ πεξίπησζε δηώξνθεο κνλνθαηνηθίαο θαη άλσ όηαλ θαλέλαο όξνθνο δελ ρξεηάδεηαη ζέξκαλζε αλνίγνπλ όιεο νη ειεθηξνβάλεο γηα θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ μύισλ. Σελίδα 6

7 Αλ απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή δεηήζεη ζέξκαλζε θάπνην δηακέξηζκα ηόηε θιείλνπλ όιεο νη ειεθηξνβάλεο θαη παξακέλεη αλνηρηή κόλν απηή ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ δεηάεη ζέξκαλζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ δεζηαίλεηαη θάπνηνο όξνθνο θαη ηα λεξά ηνπ ηδαθηνύ είλαη πάλσ από 60 0 C αλνίγεη θαη ε ειεθηξνβάλα ηνπ Boiler. Όηαλ ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνύ έπεηηα από 10 ιεπηά ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηα αηζζεηήξηα δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά ν ειεθηξνληθόο ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί απηνδηάγλσζε θαη κεηαβάιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλά πεξίπησζε. Τέινο, ππάξρεη δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζηνλ παιηό απηνκαηηζκό κόλν κε έλα δηαθόπηε. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε δηαρείξηζε ηνπ θπθιώκαηνο ζην ηδάθη λεξνύ (θπθινθνξεηήο, ειεθηξνβάλα, ηξίνδε ειεθηξνβάλα) γίλεηαη κε ην ειεθηξνληθό ειεγθηή θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλά πεξίπησζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό έρνπλ ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο θπθισκάησλ: ΚΙΤ 1 Γηα εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο σο κνλαδηθή πεγή ζεξκόηεηαο θαη παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Φξήζεο γηα ένα δηακέξηζκα. Απνηειείηαη από: 1. Ζιεθηξνληθό Πξνγξακκαηηδόκελν ειεγθηή 4 εμόδσλ, χωρίς αντιστάθμιση. 2. Κπθινθνξεηή GRUNDFOS ή WILO ΚΙΤ 2 Γηα εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο σο κνλαδηθή πεγή ζεξκόηεηαο θαη παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Φξήζεο γηα δύο ή πεπιζζόηεπα διαμεπίζμαηα. Απνηειείηαη από: 1. Ζιεθηξνληθό Πξνγξακκαηηδόκελν ειεγθηή 4 εμόδσλ με αντιστάθμιση, 2. Κπθινθνξεηή GRUNDFOS ή WILO Γηα εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο σο παξάιιειε πεγή ζεξκόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Φξήζεο γηα ένα δηακέξηζκα. Απνηειείηαη από: ΚΙΤ 3 1. Ζιεθηξνληθό Πξνγξακκαηηδόκελν ειεγθηή 8 εμόδσλ με αντιστάθμιση, 2. Κπθινθνξεηή GRUNDFOS ή WILO 3. Tξίνδε ειεθηξνβάλα γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ηξίνδε ειεθηξνβάλα γηα ην Boiler Σελίδα 7

8 Γηα εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο σο παξάιιειε πεγή ζεξκόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Φξήζεο γηα δύο ή πεπιζζόηεπα δηακεξίζκαηα κε αληηζηάζκηζε. Απνηειείηαη από: ΚΙΤ 4 1. Ζιεθηξνληθό Πξνγξακκαηηδόκελν ειεγθηή, 2. Κπθινθνξεηή GRUNDFOS ή WILO 3. Τξίνδε ειεθηξνβάλα γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ηξίνδε ειεθηξνβάλα γηα ην Boiler Σε όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη νη 1. Δκβαπηηδόκελνο ζεξκνζηνηρείν (NTC) 2. Χεθηαθόο Θεξκνζηάηεο. 3. Βαιβίδα Αζθαιείαο (ζεξκηθήο εθηόλσζεο) 4. Ζιεθηξνβαιβίδα αζθαιείαο γηα εμαγσγή δεζηνύ λεξνύ θαη ηαπηόρξνλε εηζαγσγή θξύνπ λεξνύ ζε πεξίπησζε Alarm Φπζηθά ε επηινγή ησλ δηαηνκώλ ζηνπο ζσιήλεο πξνππιελίνπ θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ειεγθηή γίλεηαη έπεηηα από επίζθεςε ζηνλ ρώξν πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Με Εκτίμηση Σελίδα 8