2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας"

Transcript

1 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου O ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού στην επικοινωνιακή διαδικασία του Προγράμματος Συνεργασία των τελικών Δικαιούχων με άλλους φορείς-πολλαπλασιαστές πληροφόρησης Συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής και της ΚΤΓ του Προγράμματος με τους δικαιούχους... 7 α. Πριν την υλοποίηση της πράξης... 7 β. Κατά την υλοποίηση της πράξης... 8 γ. Μετά την υλοποίηση της πράξης Επικοινωνία, στρατηγική και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων... 8 α. Δικαιούχοι και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων... 8 β. Ομάδες-στόχοι γ. Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις δ. Λοιπές προβλέψεις Κεφάλαιο III: Εφαρμογή Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του Προγράμματος Προσκλήσεις /Προκηρύξεις στον Τύπο Έντυπη επικοινωνία Οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά στο δικαιούχο/ εταίρο ή στοιχείο που ο εταίρος επιθυμεί να προσθέσει σε κάθε έντυπο επικοινωνίας δε θα πρέπει να τροποποιεί ή να αλλοιώνει την ανωτέρω πρότυπη διάταξη (βλ. Παράρτημα Ι) Τηλεοπτικά μηνύματα Ραδιοφωνικά μηνύματα Διαδικτυακοί τόποι Προωθητικά υλικά Πινακίδες Οι περιπτώσεις των πράξεων υποδομής α. Κατά την υλοποίηση της πράξης β. Μετά την υλοποίηση της πράξης Οι περιπτώσεις των πράξεων κατασκευής ή αγοράς φυσικού αντικειμένου ή δημιουργίας δομής Κεφάλαιο ΙV:Επιπλέον υποστήριξη εκ μέρους του Προγράμματος Κεφάλαιο V:Χρήσιμες Διευθύνσεις ιστοσελίδων Παράρτημα I: Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο «Σχεδίου επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας» Γενική επικοινωνιακή στρατηγική

3 Εισαγωγή Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρουσιάσει με έναν πρακτικό τρόπο το πώς επηρεάζει τις καθημερινές ζωές των πολιτών. Ειδικά όσον αφορά στο Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», αυτό γίνεται μέσω διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών έργων με συνολικό προϋπολογισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται σε 8,7 δισεκατομμύρια για την Προγραμματική Περίοδο Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος » (στο εξής θα αναφέρεται ως «Πρόγραμμα») θα έχουν μια κοινή εικόνα και ταυτότητα. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών, που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της περιφέρειας, στην οποία ζουν. Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) θα λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΑ), την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ) και το Γραφείο Προγραμματισμού με τη βοήθεια του Σημείου Πληροφόρησης, µε βάση τα όσα ορίζονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας του Προγράμματος, που εκπονήθηκε σύμφωνα µε το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, µε στόχο τη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στη συνδρομή που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ωστόσο, μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας πρέπει να λαμβάνονται για τον ίδιο σκοπό, µε βάση το Άρθρο 8 του ιδίου Κανονισμού, και από τους Δικαιούχους (δηλαδή τους φορείς εκείνους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, και τις επιχειρήσεις, που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί οργανισμοί ή φορείς). Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο σκοπό έχει να παραθέσει τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων του Προγράμματος όσον αφορά στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα και να τους βοηθήσει να διεκπεραιώσουν ορθά τις υποχρεώσεις αυτές. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται η ορθή χρήση των διαφόρων εμβλημάτων και εργαλείων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας μαζί µε σχετικά υποδείγματα. Αυτός ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνουν εκείνες τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού γενικά ή/ και ομάδων ενδιαφερομένων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Παράλληλα, οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στόχο έχουν να ενημερώσουν το κοινό για την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς τα συγχρηματοδοτούμενα στη χώρα ή στην περιφέρεια που αφορούν, όπως επίσης και για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτής της υποστήριξης. Ο Οδηγός καλύπτει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενώ επίσης θέτει απαιτήσεις και κατευθύνσεις για ενημερώσεις, γραπτό 3

4 υλικό, προσκλήσεις, σήματα, αναμνηστικές πλακέτες και όλα τα άλλα εργαλεία που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, για να επισημανθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελλάδας και της Κύπρου, σε έργα και παρεμβάσεις. Επιπλέον, ο Οδηγός καλύπτει εργαλεία που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη μιας δυναμικής επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα τονίσει τα επιτεύγματα της υποστήριξης της Ένωσης σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών. Πέρα και πάνω από τα βασικά στοιχεία οπτικής ταυτότητας και πληροφόρησης, και έχοντας υπόψιν το πλαίσιο κάθε δράσης, οι εταίροι ενθαρρύνονται, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα προϋπολογισμού και πόρων, να αναπτύξουν ένα συνολικό επικοινωνιακό σχέδιο και σχέδιο προβολής που θα τονίσει με ένα δυναμικό τρόπο την επίπτωση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στην επιλέξιμη περιοχή. Μια τέτοια δράση μπορεί να απαιτεί την ανάμιξη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Στον Οδηγό αυτό παρουσιάζονται οι ευρύτεροι στόχοι κάθε δράσης Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Κεφάλαιο Ι), ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ), της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου στις δράσεις Π&Δ καθώς και η συνεργασία των οργάνων αυτών με τους Δικαιούχους και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για κάθε ενέργεια Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Κεφάλαιο ΙΙ). Επίσης, παρατίθενται τρόποι εφαρμογής ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του Προγράμματος (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και ενδεικτικά παραδείγματα για τη χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνοσήμων των δύο χωρών, καθώς και της αναφοράς στη συγχρηματοδότηση (Παράρτημα I), καθώς και ένα πρότυπο επικοινωνιακού σχεδίου, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι για να υλοποιήσουν τις ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Παράρτημα IΙ). Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός δεν αντικαθιστά και δεν υποκαθιστά τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά ούτε και την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση οι Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα οριζόμενα σ αυτούς καθώς και στα αντίστοιχα άρθρα της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας. Σημείωση: Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη συνεδρίαση της στις 30/11/21011 και 1/12/2011, για έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο κάποιας πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος και έχουν υλοποιήσει μέρος των προτεινόμενων ενεργειών τους πριν την έκδοση του Οδηγού Διενέργειας Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος ή πριν την έγκριση τους από την Επιτροπή Επιλογής πράξεων, και έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, θεωρείται ότι έχουν καλύψει τους αντίστοιχους κανόνες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του Προγράμματος για αυτό το στάδιο. Τα έργα αυτά θα πρέπει να καλύψουν τις απαιτήσεις του Οδηγού διενέργειας δράσεων πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος συμπληρωματικά όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. ανάρτηση μόνιμης πινακίδας σύμφωνα με τον Οδηγό). 4

5 1. Κανονιστικό Πλαίσιο Για την κατάρτιση του παρόντος Οδηγού έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων: Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC)1083/2006 της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (EC) 1260/1999. Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των (EC) 1083/2006 και (EC) 1080/2006 και ειδικότερα τα Άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου ΙΙ. Ο Κανονισμός (EC) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (EC) 1783/1999. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (European Transparency Initiative). Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 1131, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » της προγραμματικής περιόδου , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος » Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές κατευθύνσεις για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα καθορίζουν και τις συνθήκες και τη διαδικασία για την ενημέρωση όσον αφορά τη δέσμευση και τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος ». Έτσι, οι συνολικοί στόχοι των δράσεων Π&Δ σε σχέση με την χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ είναι: Να αναγνωριστεί ο ρόλος και η υποστήριξη που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία και Να προωθηθεί η αντίληψη των στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικοί Στόχοι Επιπλέον, οι γενικοί στόχοι κάθε δραστηριότητας Π&Δ, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: Ευαισθητοποίηση: Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος ». Διαφάνεια: Διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Ειδικοί Στόχοι 5

6 Για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί στόχοι επικοινωνίας, οι οποίοι αντανακλούν το γενικότερο στόχο του Προγράμματος, που είναι να «ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή στις επιλέξιμες περιοχές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής». Παράλληλα, σκοπό έχουν να εντοπίσουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του επικοινωνιακού χάσματος μεταξύ των πολιτών στις επιλέξιμες περιοχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος. Οι ειδικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση Η προώθηση του Προγράμματος (στρατηγική, στόχοι κτλ). Η προώθηση του ρόλου που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμμετέχοντα κράτημέλη (Ελλάδα και Κύπρος) στην επιτυχή διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή. Η προώθηση της σημασίας της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όσον αφορά στη διαφάνεια Η διασφάλιση στοχευμένης διάχυσης της πληροφορίας σε συγκεκριμένα οφέλη από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για διαφορετικές ομάδες στόχου του ευρύ κοινού. Η παροχή συγκεκριμένης και επαρκούς πληροφόρησης για τους κανόνες και τις διαδικασίες του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό και τους αναδόχους (ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους και να προωθηθούν έργα ποιότητας). Η «ενδυνάμωση» των δυνητικών δικαιούχων (ώστε να αναγνωρίσουν οι ίδιοι το ρόλο τους στην επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος και τη διασυνοριακή συνεργασία). Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου 1. O ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού στην επικοινωνιακή διαδικασία του Προγράμματος Στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος, η ΔΑ σε συνεργασία με την ΚΤΓ και το Γραφείο Προγραμματισμού μεριμνούν για την πληρότητα και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση των δικαιούχων, των ενδιαφερόμενων φορέων, των πολιτών και του κοινού. Η ΔΑ κατευθύνει, συντονίζει και εποπτεύει τη ΚΤΓ του Προγράμματος η οποία έχει την υποχρέωση, με τη σειρά της, να ενημερώνει τους δικαιούχους ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης που ανέλαβαν να διαχειριστούν. Επιπλέον, η ΔΑ/ ΚΤΓ έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων σχετικά με 6

7 τη δημοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν. Η ΔΑ/ΚΤΓ αναρτά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ( κατάλογο των εγκεκριμένων από κάθε πρόσκληση έργων με τα στοιχεία των δικαιούχων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τις ονομασίες των έργων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, μια σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου καθώς και τη γεωγραφική εμβέλεια των ενεργειών που υλοποιούνται. Η λειτουργία του Σημείου Πληροφόρησης, το οποίο έχει συσταθεί στο Γραφείο Προγραμματισμού στην Λευκωσία (Κύπρος), καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα. Βάσει του Προγράμματος οι κύριες αρμοδιότητες του καθορίζονται ως εξής: Υποστήριξη των δικαιούχων της Κυπριακής Πλευράς κατά την προετοιμασία των προτάσεων και καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. 2. Συνεργασία των τελικών Δικαιούχων με άλλους φορείςπολλαπλασιαστές πληροφόρησης Ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης νοούνται τα φυσικά πρόσωπα εκείνα, οι φορείς, τα ΜΜΕ κτλ, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το μήνυμα που ο Δικαιούχος θέλει να αποστείλει σε ευρύτερες ομάδες, επιτυγχάνοντας το μέγιστο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Προκειμένου για τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το Πρόγραμμα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, οι τελικοί Δικαιούχοι μπορούν ενδεικτικά να συνεργάζονται με τους ακόλουθους φορείς: 1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και αναπτυξιακούς φορείς. 2. Κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις. 3. Οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. 4. Μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 5. Οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις. 6. Κέντρα πληροφόρησης σχετικά με την Ευρώπη και αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη-μέλη. 7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα. 3. Συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής και της ΚΤΓ του Προγράμματος με τους δικαιούχους Η ΔΑ/ ΚΤΓ υποστηρίζει, κατευθύνει, συνεργάζεται και παρακολουθεί τους δικαιούχους στο σχεδιασμό και στη λήψη μέτρων Π&Δ στις δράσεις που υλοποιούν. Οι συνεισφορά της ΔΑ και της ΚΤΓ προς τους δικαιούχους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της πράξης επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στα εξής: α. Πριν την υλοποίηση της πράξης Συμπεριλαμβάνει στη σύμβαση Χρηματοδότησης την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά στα μέτρα δημοσιότητας που θα ληφθούν κατά την εκτέλεση 7

8 της πράξης. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως η τριμηνιαία αναφορά προόδου. Παρέχει οδηγίες, όπως τον παρόντα Οδηγό, για τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα Π&Δ. Αποστέλλει στο Δικαιούχο έγγραφες λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή και τις προδιαγραφές του επικοινωνιακού υλικού, όπως λογότυπα, μηνύματα, στερεότυπες αναφορές κλπ. β. Κατά την υλοποίηση της πράξης Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεργάζεται με τον δικαιούχο επί του επικοινωνιακού υλικού, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Παρακολουθεί και ζητά αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων δημοσιότητας, ιδίως των υποχρεωτικών (π.χ. φωτογραφίες από εργοτάξια όπου έχουν τοποθετηθεί πινακίδες). Επιβεβαιώνει και με επιτόπια επαλήθευση μεταξύ άλλων στοιχείων την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. γ. Μετά την υλοποίηση της πράξης Διατηρεί αρχείο φωτογραφιών με τις πινακίδες των έργων που κρίνονται ως σημαντικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σημαντικών μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τους δικαιούχους. Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο με ολοκληρωμένα έργα ή δράσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για λόγους δημοσιότητας. 4. Επικοινωνία, στρατηγική και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων α. Δικαιούχοι και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων Όπως προαναφέρθηκε, ως «δικαιούχος» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Έργων, οι Δικαιούχοι οφείλουν να σχεδιάζουν καταλλήλως και να εντάσσουν σε όλες τις δραστηριότητές τους δράσεις επικοινωνίας. Η επικοινωνία πρέπει να εστιάζει στην ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ ως εταίρου και στα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις του έργου. Με στόχο τη μεγιστοποίηση 8

9 της επίδρασης των προσπαθειών επικοινωνίας: Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες πρέπει να είναι έγκαιρες Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ακριβείς Τα σωστά ακροατήρια πρέπει να αποτελούν στόχο των δράσεων Π&Δ Τα μηνύματα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα για τα ακροατήρια-στόχους Οι ενέργειες πρέπει να είναι κατάλληλες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναλογικά των δαπανώμενων πόρων Παρόλα αυτά, πρέπει να υπάρχει χώρος σε κάθε τέτοιο σχέδιο ώστε να μπορεί να γίνει εκμετάλλευση μιας καλής ευκαιρίας. Μια καλή επικοινωνιακή στρατηγική αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν απρόσμενες ευκαιρίες επ ωφελεία του έργου, οι οποίες είναι πιθανόν να είναι περισσότερο σημαντικές από τις επίσημες προσπάθειες και ενδεχομένως να μην έχουν και κόστος. Όπου εμφανίζονται τέτοιες ευκαιρίες, πρέπει να γίνεται εκμετάλλευσή τους. Ένα σχέδιο επικοινωνίας και προβολής, συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδίου εργασίας κάθε συγχρηματοδοτούμενης από ευρωπαϊκά κεφάλαια δράσης, τονίζοντας τις εξωτερικές δράσεις επικοινωνίας που πρέπει να αναληφθούν σε κρίσιμα στάδια κατά τη διάρκεια της δράσης. Οι πόροι, οι οποίοι αφορούν σε επικοινωνιακές δραστηριότητες, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρηματοδοτική συμφωνία, συμβόλαιο ή συμφωνία συνεργασίας και πρέπει να περιέχονται στο κατάλληλο έγγραφο εργασίας. Ο προϋπολογισμός των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων πρέπει να επαρκεί, ώστε να υπάρχει πραγματική επίδραση και να αντικατοπτρίζει το μέγεθος και, συνακόλουθα, την πιθανή επίπτωση της δράσης. Ένα ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » απαιτεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική Π&Δ. Επίσης πρέπει να καθορισθούν συγκεκριμένοι στόχοι Π&Δ, ακροατήρια-στόχοι και μια στρατηγική διάχυσης. Με βάση αυτά, κατάλληλες δραστηριότητες Π&Δ πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, περιλαμβάνοντας ορισμένες υποχρεωτικές εκροές, όπως περιγράφονται παρακάτω. Παρόλα αυτά, οι δραστηριότητες Π&Δ πρέπει να είναι σε αναλογία με το επίπεδο της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Το επίπεδο της λεπτομέρειας πρέπει να είναι στα μέτρα της φύσης, του μεγέθους και του κόστους των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που σχεδιάζονται. Η στρατηγική Π&Δ πρέπει να εγγυάται ότι η Πληροφόρηση και Δημοσιότητα θα αποτελέσει ένα οργανικό τμήμα του έργου, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι Εταίροι πρέπει να προγραμματίζουν τους σχετικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και οι σχετικές αρμοδιότητας να κατανέμονται εντός του εταιρικού σχήματος. Ο στόχος μιας στρατηγικής Π&Δ θα πρέπει να είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού ή/και συγκεκριμένων ακροατηρίων του Έργου, του Προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και η διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής Π&Δ πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζει ότι τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα θα τύχουν ευρείας διάχυσης και θα κεφαλαιοποιηθούν από τους σχεδιαστές πολιτικής και τους εμπλεκομένους φορείς στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος. Πέραν από αυτούς τους γενικούς στόχους, κάθε 9

10 Έργο πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για τη στρατηγική Π&Δ, σύμφωνα με το περιεχόμενό του. β. Ομάδες-στόχοι Με στόχο την επιτυχή επικοινωνία, τα ακροατήρια-στόχοι πρέπει να καθορίζονται σαφώς στα σχέδια επικοινωνίας και προβολής. Σε συμφωνία με τους τεθέντες στόχους, οι Εταίροι του Έργου πρέπει να διακρίνουν τις σχετικές ομάδες-στόχους. Ένα σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων πρέπει να αποδεικνύει τη συμφωνία μεταξύ ομάδων στόχων και δραστηριοτήτων. Πιθανές ομάδες-στόχοι μπορεί να είναι (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): Ο γενικός πληθυσμός Τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, πανευρωπαϊκά, αλλά και τα εξειδικευμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία συνεισφέρουν στην προώθηση του έργου Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα Τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές Ομοσπονδίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/ 2006, όταν η πράξη χρηματοδοτείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν στην πράξη είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ο δικαιούχος ενημερώνει σαφώς ότι η πράξη, που υλοποιείται, επιλέχθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. γ. Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις Οι Δικαιούχοι είναι επιθυμητό να διενεργούν και κάποιες από τις παρακάτω δράσεις για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, ακόμα κι αν αυτές δε προβλέπονται ως ενέργειες στο εγκεκριμένο έργο, µε σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: 1. Δημιουργούν αποκλειστική ιστοσελίδα για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς), είτε ειδική ενότητα σε υφιστάμενη ιστοσελίδα τους µε σκοπό την παροχή πληροφοριών στο κοινό και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ. Ο ιστότοπος του κάθε έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον στη γλώσσα του Προγράμματος, δηλαδή τα ελληνικά, και να παρέχει πληροφορίες για το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, ενώ ακόμη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπο του Προγράμματος. Ο ιστότοπος του έργου συνιστάται να είναι σε λειτουργία εντός των πρώτων έξι (6) μηνών μετά την έναρξη του έργα και να διατηρείται 10

11 online για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά τη λήξη του έργου. Το όνομα του ιστότοπου πρέπει να είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο. Έτσι, το έργο καλό είναι να έχει τη δική του διεύθυνση (πχ. και να μην είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου ιστότοπου κάποιου φορέα (πχ Θέτουν σε εφαρμογή δράσεις πληροφόρησης της κοινής γνώμης ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των έργων, µε τέτοιον τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η συμμετοχή και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της ΕΕ και γενικότερα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα: Αναρτούν στην ιστοσελίδα τους (όπου αυτό εφαρμόζεται) την ανακοίνωση της προκήρυξης του Έργου. Να δημιουργούν λογότυπο του έργου. Η δημιουργία οπτικής ταυτότητας του έργου συνιστάται θερμά, καθώς κάτι τέτοιο θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του Έργου. Η δημιουργία αυτής της ταυτότητας περιλαμβάνει πχ τον καθορισμό συμβόλων, προτύπων, χρωμάτων και άλλα στοιχεία ενός εταιρικού σήματος. Καθώς το λογότυπο του έργου αποτελεί ένα ουσιώδες τμήμα της οπτικής του ταυτότητας, συνίσταται ως καλή πρακτική και πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες το έντυπο υλικό του έργου. Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυμητό να τοποθετούν αφίσες στα γραφεία κάθε φορέα, ο οποίος εκτελεί ή ωφελείται από το συγχρηματοδοτούμενο έργο, για να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι και να ενημερώνεται η κοινή γνώμη σχετικά µε το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τις Ελληνικές και Κυπριακές Αρχές. Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυμητό να εξαγγέλλουν το έργο υπό μορφή ανακοίνωσης στον τύπο (σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας του ημερήσιου τύπου). Κατά την υλοποίηση του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια, που θα περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά και ενημέρωση σχετικά µε το έργο. Κατά την υλοποίηση του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να διοργανώνουν εκδηλώσεις πληροφόρησης (ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εργαστήρια) οι οποίες μπορούν να απευθύνονται τόσο στους άμεσα ωφελούμενους, όσο και στο ευρύ κοινό. Κατά την υλοποίηση του έργου ή και μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να γίνεται χρήση των ΜΜΕ (δημοσιεύσεις άρθρων, διαφημίσεις) για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΠΑ αλλά για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελούμενων. Η επικοινωνία με και δια των ΜΜΕ είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προσέγγιση του γενικού πληθυσμού. Πολλές πιθανές ενέργειες είναι δυνατόν να αναληφθούν, όπως δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου ή (επιτόπιες) δημοσιογραφικές αποστολές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων, πληρωμένες καταχωρήσεις και διαφημίσεις, απευθείας επαφές και συνεντεύξεις κλπ. Με στόχο να δημιουργηθεί η βάση για μια αποτελεσματική επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συνιστάται η δημιουργία κατά την έναρξη του Έργου ενός καταλόγου επαφών με πρόσωπα του χώρου των ΜΜΕ/ δημοσιογράφους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, είναι επιθυμητό να πραγματοποιούν συνέντευξη τύπου ή δεξίωση εγκαινίων στην περίπτωση έργου υποδομής, µε σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά µε τη συμβολή του ΕΤΠΑ. Η τελική δημόσια εκδήλωση του έργου, η οποία θα λάβει χώρα τουλάχιστον στη γλώσσα του Προγράμματος, θα πρέπει να πληροφορεί για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα 11

12 του έργου κατά την περίοδο υλοποίησής του. Συνιστάται η σύνδεση αυτής της δραστηριότητας με επαφές με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. Δελτίο τύπου, συνέντευξη τύπου). δ. Λοιπές προβλέψεις Τέλος, επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας ότι: η μη εφαρμογή των μέτρων Π&Δ όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να επιφέρει κατ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου. Στην περίπτωση που η ΔΑ, η ΚΤΓ, το Γραφείο Προγραμματισμού ή ο δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα οδηγό, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα, ακόμα κι αν αυτές καλύπτονται με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντα Οδηγού. Σε όλα τα μέτρα Π&Δ θα πρέπει να επιδιώκεται η παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία. Όταν η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνονται οι ενέργειες του έργου είναι άτομα με αναπηρία η παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σ αυτά είναι υποχρεωτική. Πέρα από την περιγραφή της στρατηγικής Π&Δ στο Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος συνιστάται να αναπτυχθεί ένα λεπτομερέστερο εσωτερικό σχέδιο Π&Δ, αμέσως μετά την έγκριση του έργου. Αυτό θα επιτρέψει να καθορισθούν ακόμη περισσότερο και να σχεδιασθούν ειδικές δραστηριότητες για συγκεκριμένα ακροατήρια-στόχους, αλλά και για να καταδειχθούν οι αρμοδιότητες και οι γραμμές του προϋπολογισμού που ανήκουν αποκλειστικά στο έργο. Κεφάλαιο III: Εφαρμογή Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του Προγράμματος Η ΔΑ/ ΚΤΓ μεριμνά, όπως προαναφέρθηκε, για την προώθηση μιας συνεκτικής και διακριτής εικόνας του Προγράμματος στην Ελλάδα και στη Κύπρο, αλλά και έξω από αυτές, προκειμένου να είναι σαφές στους πολίτες ποιος συγχρηματοδοτεί και υλοποιεί τα έργα του Προγράμματος. Η ενιαία εικόνα και ταυτότητα, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης», του Προγράμματος, εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό και είναι υποχρεωτική. Η ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του Προγράμματος εφαρμόζεται στις επιμέρους εκστρατείες ενημέρωσης και δημοσιότητας που υλοποιούν η ΔΑ/ ΚΤΓ, το Γραφείο Προγραμματισμού και οι δικαιούχοι. 1. Προσκλήσεις /Προκηρύξεις στον Τύπο 12

13 Κάθε πρόσκληση/ προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό 2. Το λογότυπο του Προγράμματος Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 2. Έντυπη επικοινωνία Σε κάθε έντυπο που απευθύνεται είτε σε εξειδικευμένα ακροατήρια είτε στους αναδόχους είτε στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εμφανές σημείο: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» Σημείωση : Οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά στο δικαιούχο/ εταίρο ή στοιχείο που ο εταίρος επιθυμεί να προσθέσει σε κάθε έντυπο επικοινωνίας δε θα πρέπει να τροποποιεί ή να αλλοιώνει την ανωτέρω πρότυπη διάταξη (βλ. Παράρτημα Ι). 3. Τηλεοπτικά μηνύματα Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία 1 Το λογότυπο του Προγράμματος περιλαμβάνει: το γραφικό σχέδιο με τα δελφίνια, τα στοιχεία του Προγράμματος: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος » και το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ/ΚΤΓ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης με τη φράση: «Επενδύουμε στο Κοινό μας Μέλλον» Για την ορθή χρήση του λογοτύπου βλ. Παράρτημα Ι 13

14 και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Την εκφώνηση της φράσης: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 4. Ραδιοφωνικά μηνύματα Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τα στοιχεία του Προγράμματος με την εκφώνηση της φράσης: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος » 2. Το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ/ ΚΤΓ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης με την εκφώνηση της φράσης «Επενδύουμε στο κοινό μας μέλλον». 3. Την εκφώνηση της φράσης: «Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Διαδικτυακοί τόποι Στους διαδικτυακούς τόπους των έργων του Προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» 6. Προωθητικά υλικά Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για ειδικές ομάδες στόχου και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 3. Το λογότυπο του Προγράμματος. 14

15 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, τα στοιχεία 3 και 4 δεν εφαρμόζονται. 7. Πινακίδες 7.1. Οι περιπτώσεις των πράξεων υποδομής α. Κατά την υλοποίηση της πράξης Mε την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σημείο μια προσωρινή διαφημιστική πινακίδα, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» 5. Τα στοιχεία του έργου: Ονομασία και προϋπολογισμός. Στην περίπτωση πράξεων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου από το Πρόγραμμα όπως αναφέρεται στην Σύμβαση Χρηματοδότησης. Σημείωση Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1828/ 2006 προβλέπει ότι οι ως άνω προδιαγραφές ισχύουν όταν η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις ευρώ. Ωστόσο, η ΔΑ/ΚΤΓ κρίνει σκόπιμο οι προβλέψεις αυτές να ισχύουν για όλα τα έργα, ανεξαρτήτως ύψους χρηματοδότησης. β. Μετά την υλοποίηση της πράξης Το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτήσει μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα. Το υλικό κατασκευής της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η μόνιμη αυτή πινακίδα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης, ώστε να διακρίνονται εύκολα οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 15

16 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Τα στοιχεία του έργου: Ονομασία και τύπος του έργου. Όπου δεν είναι δυνατό να αναρτηθεί μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα πάνω σε φυσικό (ενσώματο) αντικείμενο, θα πρέπει να λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιότητα της κοινοτικής συνδρομής Οι περιπτώσεις των πράξεων κατασκευής ή αγοράς φυσικού αντικειμένου ή δημιουργίας δομής Mε την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σημείο μια διαφημιστική πινακίδα, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» 5. Τα στοιχεία του έργου: Ονομασία και προϋπολογισμός. Στην περίπτωση πράξεων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου από το Πρόγραμμα όπως αναφέρεται στην Σύμβαση Χρηματοδότησης. Οι πινακίδες αυτές αφορούν εσωτερικούς χώρους εγκατάστασης του προβλεπόμενου από την πράξη εξοπλισμό ή χώρων λειτουργίας δομών της πράξης. Σημείωση Αν και ο Κανονισμός δεν προβλέπει ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας για τις πράξεις αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, η ΔΑ/ΚΤΓ μπορεί να κρίνει σκόπιμη την ανάρτηση στις περιπτώσεις που αφορούν σε έργα υψηλής οικονομικής σημασίας (π.χ. εξοπλισμός μιας νέας νοσοκομειακής μονάδας). Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του Προγράμματος (όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο IV Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης). Τονίζεται ότι οι πηγές συγχρηματοδότησης του Προγράμματος πρέπει να παρουσιάζονται έντονα σε κάθε δραστηριότητα Π&Δ (πχ στο έντυπο υλικό, όπως τα δελτία τύπου και άλλες εκδόσεις, αλλά ειδικά σε δραστηριότητες που δεν διαθέτουν ορατές εκροές, όπως οι ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συνεντεύξεις κλπ) 16

17 Σημείωση: Οι αναλυτικές προδιαγραφές (χρωματική κλίμακα, σχήμα, διαστάσεις κλπ.) για την αναπαραγωγή των πιο πάνω εργαλείων πληροφόρησης και δημοσιότητας δίνονται στο Παράρτημα I Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης. 17

18 Κεφάλαιο ΙV:Επιπλέον υποστήριξη εκ μέρους του Προγράμματος Οι Επικεφαλής Εταίροι υποχρεούνται να πληροφορήσουν τη ΔΑ/ ΚΤΓ σχετικά με επικοινωνιακές δράσεις, που οργανώνουν και σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Εάν είναι εφικτό, η ΔΑ/ ΚΤΓ συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις και προσφέρει υλικό προώθησης (π.χ. πόστερ ή πανό του Προγράμματος). Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΔΑ ή/ και της ΚΤΓ μπορεί να παρευρίσκεται, για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ανοιχτές ερωτήσεις ή αμφιβολίες. Επικοινωνιακές εκπαιδεύσεις και εργαλεία αναμένεται να προσφερθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Στην Κύπρο το Σημείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την ΚΤΓ του Προγράμματος, έχει αντίστοιχο ρόλο. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Tηλ.: Fax: website: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χατζηκωνσταντίνου Θεμιστοκλής Τηλ.: Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » Balkan Center Κτίριο Δ, 3 ος όροφος 9 ο χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ: Fax: Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τσιαγκαντέ Βάϊα Τηλ.: Γραφείο Προγραμματισμού Σημείο Επαφής και Σημείο Πληροφόρησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. : Φαξ :

19 Υπεύθυνη Προγράμματος: Ανθή Φιλιππίδου Τηλ.: Σημείο Πληροφόρησης: Ελένη Παστελλή Στυλιανίδη Τηλ.:

20 Κεφάλαιο V:Χρήσιμες Διευθύνσεις ιστοσελίδων Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής: Ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος: Ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: Λογότυπο ΕΕ Download: Γραφικά λογοτύπου ΕΕ (χρώματα, μέγεθος, παρουσίαση κλπ.): 20

21 Παράρτημα I: Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης Σε αυτό το Παράρτημα παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα, καθώς και η χρωματική τους ταυτότητα και οι βασικές προδιαγραφές τους στο σύνολο των εφαρμογών τους. Το λογότυπο του Προγράμματος Η ΔΑ/ ΚΤΓ οφείλει να παράσχει τους εταίρους των Έργων ένα γραφικό σχέδιο (λογότυπο), που εμπεριέχει τα εθνόσημα των συμμετεχουσών κρατών και το έμβλημα της ΕΕ, το λογότυπο του Προγράμματος και την αναφορά στις χρηματοδοτικές πηγές. Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδους υλικό Π&Δ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται έγγραφα τύπου.doc,.pdf, ή.ppt., όπως επίσης και πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή μεσω οπτικοακουστικού υλικού. Το λογότυπο πρέπει πάντοτε να είναι ορατό. Οι εταίροι των έργων πρέπει να σημαίνουν τους ιστοτόπους τους ή τους ιστοτόπους εκείνους που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα με το λογότυπο και να παράσχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου, την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού και το ύψος των πόρων του Προγράμματος που πρόκειται να ληφθούν. Οι εταίροι των έργων πρέπει να τοποθετούν το λογότυπο σε έγγραφα και πιστοποιητικά που θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή ως αποτέλεσμα του Έργου, ή προς το γενικό πληθυσμό. Πληροφορίες και υλικό επικοινωνίας όπως εκδόσεις (ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, δίπτυχα κλπ) πρέπει να περιέχουν μια σαφή ένδειξη της συμμετοχής της ΕΕ στη σελίδα του τίτλου. Οι εκδόσεις πρέπει να περιέχουν αναφορές στον αρμόδιο για το περιεχόμενο φορέα και στη ΔΑ. Αναφορικά στα κανάλια μεταφοράς ψηφιακής πληροφορίας, το λογότυπο πρέπει να τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, στην εισαγωγική σκηνή ή εικόνα, και επίσης στο πακέτο μέσα στο οποίο περιέχεται (δηλ στη θήκη ενός CD, DVD κλπ.). Το Λογότυπο πρέπει να τοποθετείται σε ένα αντικείμενο που χρηματοδοτείται ή ολοκληρώνεται με τη βοήθεια των πόρων του Προγράμματος αμέσως μετά από την απόκτηση ή την ολοκλήρωση του αντικειμένου, εκτός από αντικείμενα επί των οποίων το Λογότυπο είχε τοποθετηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους. Σε περίπτωση όπου η κατασκευή ή οι άλλες δραστηριότητες γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, το αντικείμενο πρέπει να επισημανθεί με το λογότυπο αμέσως μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, η τοποθεσία στην οποία φιλοξενείται η εκδήλωση πρέπει να σημανθεί με το λογότυπο καθώς και με την ευρωπαϊκή σημαία- κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι εταίροι του έργου καλούνται να κρατήσουν ένα αντίγραφο του υλικού Π&Δ, 21

22 διαφημίσεων και άλλων παρομοίων αντικειμένων για να αποδείξουν την ορθή επισήμανση των αντικειμένων. Επιπρόσθετα, οι Εταίροι του Έργου καλούνται να κρατούν φωτογραφίες ή άλλες αποδείξεις που αποδεικνύουν τη σήμανση των αντικειμένων. Σε περίπτωση που καταστραφεί μέσο σήμανσης που αναφέρεται στη χρήση πόρων του Προγράμματος πριν από το πέρας της περιόδου σήμανσης, πρέπει να αντικαθίσταται από τον οικείο Εταίρο του Έργου. 22

23 Τετράχρωμη και μονόχρωμη Εκδοχή 23

24 24

25 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή του θυρεού Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες άκρες. Περιγραφή του συμβόλου Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας. Γεωμετρική περιγραφή Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσαφί αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. η ακτίνα του κύκλου ισούται με το 1/3 του ύψους του ορθογωνίου. Κάθε αστέρι έχει πέντε αιχμές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία άκρη προς τα πάνω και δύο άκρες στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό. Τα αστέρια είναι διατεταγμένα όπως οι ώρες του ρολογιού. ο αριθμός τους είναι αμετάβλητος. Χρωματική απεικόνιση Η χρήση των χρωμάτων είναι αυστηρά κανονισμένη. Έτσι, το έμβλημα έχει τα ακόλουθα χρώματα: PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου PANTONE YELLOW για τα αστέρια. 25

26 Τετράχρωμη Εκδοχή Pantone Reflex Blue C Pantone Process Yellow C M 80 - Y 0 - K 0 C 0 - M 0 - Y K 0 Για το internet και τα Για το internet και τα ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονικά μέσα R 0 - G 51 - B 153 R G B 0 Μονόχρωμη Εκδοχή Pantone Reflex Blue C C M 80 - Y 0 - K 0 Ασπρόμαυρη Εκδοχή K 100 Η διεθνής γκάμα PANTONE είναι ευρέως διαθέσιμη και ευκόλως προσβάσιμη ακόμη και για μη επαγγελματίες. Αναπαραγωγή σε τετραχρωμία Αν χρησιμοποιείται η τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο κύρια χρώματα. Έτσι, είναι αναγκαίο να αναπαραχθούν τα τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100% "Process Yellow". Το PANTONE REFLEX BLUE επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100% "Process Cyan" και 80% "Process Magenta". 26

27 Διαδίκτυο Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB:0/0/153 (δεκαεξαδικό: ) και το PANTONE YELLOW στο χρωματισμό RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00). 27

28 Προσκλήσεις / Προκηρύξεις στον Τύπο Σημείωση Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λογότυπου του Προγράμματος γίνεται σε κλίμακα του γκρι. 28

29 Έντυπη επικοινωνία Σημείωση για λόγους ομοιομορφίας, προτείνεται η παραπάνω σειρά τοποθέτησης των σημάτων με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αριστερά και το λογότυπο του Προγράμματος στα δεξιά. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εμβλήματα των συμμετεχουσών χωρών πρέπει να είναι ισότιμα. 29

30 Διαφημιστικές πινακίδες (προσωρινές) Σημείωση η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. οι διαφημιστικές πινακίδες είναι προσωρινές και τοποθετούνται στα εργοτάξια κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. Στο πεδίο «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο 30

31 Διαφημιστικές πινακίδες (μόνιμες) Σημείωση η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. Στο πεδίο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο οι επεξηγηματικές πινακίδες είναι μόνιμες και τοποθετούνται το αργότερο 6 μήνες μετά την υλοποίηση των έργων. το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. ο τύπος έργου θα βασίζεται στον κωδικό Θεματικής προτεραιότητας και θα πρέπει να είναι εύληπτος, σύντομος και κατανοητός από το ευρύ κοινό. 31

32 Διαφημιστικές πινακίδες (εσωτερικού χώρου) Σημείωση η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. Στο πεδίο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. ο τύπος έργου θα βασίζεται στον κωδικό Θεματικής προτεραιότητας και θα πρέπει να είναι εύληπτος, σύντομος και κατανοητός από το ευρύ κοινό. 32

33 Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο «Σχεδίου επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας» Γενική επικοινωνιακή στρατηγική Στόχοι 1. Γενικοί στόχοι επικοινωνίας. 2. Ομάδες-στόχοι. Εντός των χωρών του Προγράμματος, όπου υλοποιείται το έργο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπου υπάρχει εφαρμογή). 3. Εξειδικευμένοι στόχοι για κάθε ομάδα-στόχο, που σχετίζεται με τους γενικούς στόχους και την εκάστοτε φάση υλοποίησης του έργου. Παραδείγματα των στόχων επικοινωνίας: Να εξασφαλισθεί ότι ο γενικός πληθυσμός στις περιοχές υλοποίησης του έργου είναι ενήμερος για το ρόλο των εταίρων και της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου Να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί ο πληθυσμός των επιλέξιμων περιοχών ή/ και της Ευρώπης για το ρόλο του εκάστοτε εταίρου, των συμμετεχουσών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου εντός του πλαισίου του Προγράμματος. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς η ΕΕ και ο εταίρος εργάζονται μαζί, για να συμβάλουν στην επίτευξη των θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Επικοινωνιακές δραστηριότητες 4. Οι βασικές δραστηριότητες, που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το «Σχέδιο επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας», μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες: Για τη φύση των δράσεων και του έργου, Για την ευθύνη ολοκλήρωσης των δράσεων. 5. Επιλεγμένα επικοινωνιακά εργαλεία. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες των πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων εργαλείων (ΜΜΕ, διαφήμιση, εκδηλώσεις κλπ) στο τοπικό πλαίσιο. Δείκτες επιτευγμάτων 6. Επίτευξη των στόχων επικοινωνίας. 33

34 Συμπεριλαμβάνονται διαφορετικοί δείκτες για κάθε εργαλείο, που προτείνεται. 7. Πρόβλεψη για ανάδραση (feedback) (όταν αυτό έχει εφαρμογή). Παρέχονται λεπτομέρειες των προτύπων αξιολόγησης ή άλλων μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταγραφεί η ανάδραση των συμμετεχόντων σε κάθε επικοινωνιακή δραστηριότητα. Πόροι 8. Ανθρώπινοι πόροι Άτομα/Ημέρες που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας. Μέλη της Ομάδας Διοίκησης αρμόδια για τις δραστηριότητες επικοινωνίας. 9. Οικονομικοί πόροι. Προϋπολογισμός που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας (τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). 34

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0»

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ «Μετά τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Μάιος 2010 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΕΦΆΛΑΙΟ Α : ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Άρθρο 1.Ορισμοί και Περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης 1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1. Εισαγωγή ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπουργοί του συµβουλίου ECOFIN της 12ης Φεβρουαρίου 2001 κάλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μινωική κοινωνία και αισθητική στη νεοανακτορική περίοδο

Μινωική κοινωνία και αισθητική στη νεοανακτορική περίοδο Μανόλης ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μινωική κοινωνία και αισθητική στη νεοανακτορική περίοδο ΈΝΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟήσουμε έναν πολιτισμό, έναν αρχαίο πολιτισμό, προϊστορικό, του οποίου δεν έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λογοτεχνίας

Απαντήσεις Λογοτεχνίας Απαντήσεις Λογοτεχνίας 1) Το είδος του ποιήματος Στον Κρητικό ο Σολωμός επιχειρεί να εφαρμόσει έναν συνδυασμό του δραματικού, αφηγηματικού και λυρικού τρόπου: το ποίημα παρουσιάζεται ως δραματικός μονόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1]

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγός μελέτης και επανάληψης Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση κατά τη σχολική διαδικασία 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Οικολογία Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑ! ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. I ιο-ι ο - 09-0 ^ ί«/v Γ ί Ι ' ί -,ΐ ΰ1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. 5450 Επιβλέπων Καθηγητής : Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θεμελιώδης αρχή της επιστήμης είναι η πίστη στην ύπαρξη ενός αντικειμενικού κόσμου ανεξάρτητου από το υποκείμενο (τον άνθρωπο) που επιδιώκει κάθε φορά την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» Το παρόν σχέδιο νόμου κατατίθεται σύμφωνα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα των Εικαστικών με τα Νέα Βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο

Το Μάθημα των Εικαστικών με τα Νέα Βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο Το Μάθημα των Εικαστικών με τα Νέα Βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθανάσιος Παναγόπουλος, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/ντής στο Δημοτικό Σχολείο Φαρρών, Δήμου Ερυμάνθου Ν. Αχαΐας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές Σύντομη ανακοίνωση Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την εργασία : μια εκπαιδευτική δράση στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο 1 Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Θεοφάνους Ρογήρος, Γεωργίου Μαρίνα, Ξενοφώντος Άννα, Μιχαήλ Αντρέας, Δήμου Ιωάννης, Παύλου Ειρήνη Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αναλυτική Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Κεφάλαιο 19 Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Θα μπορέσουμε να αγαπάμε τους άλλους πιο ολοκληρωμένα και σταθερά, όταν μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το λαβύρινθο των δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» ΑΘΗΝΑ 1983 Copyright: Εκδόσεις «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό. Έλα Πνεύµα Άγιο «Αδελφοί, κανείς δεν µπορεί να πει: ο Ιησούς είναι Κύριος, παρά µόνο κάτω από την έµπνευση του Αγίου Πνεύµατος. Υπάρχει βέβαια ποικιλία χαρισµάτων, αλλά το ίδιο Πνεύµα. Και ποικιλία διακονιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Υπό του φοιτητή: Κωνσταντίνου Κατσάνη Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγούλιος Σέρρες 2009 Η ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας»

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρω μής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέ πονται στην υπ αριθμ. 47121/1.8.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στην εκπαίδευση μιλάμε συχνά για το μέλλον. Ίσως γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 1.1. Η έννοια της επικοινωνίας Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Στο Webster s Encyclopedic

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Α Ε Κ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Ε Π Ε Α Ε Κ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Ε Π Ε Α Ε Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Φυτικής Παραγωγής Ζωϊκής Παραγωγής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων ΑΘΗΝΑ, 2009 Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε. ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ Πρόεδρος: Δημήτριος Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή 4ος µήνας Απρίλιος Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή Αναφερθήκαµε και πάλι στις καθηµερινές δραστηριότητες που κάνουµε µε το νερό, τόσο µέσα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές Εισαγωγή Καριέρα ονομάζουμε μια πορεία ανέλιξης στα εργασιακά μέσω της συλλογής εμπειρίας και προσόντων. Ο όρος καριέρα είναι σήμερα ή πάει να γίνει ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής στην παραλία Αιγίου, με αφορμή και αντικείμενο τον «πολιτισμό της σταφίδας» του χτες, μέσα από την καλλιτεχνική και επιστημονική ματιά του σήμερα. Αντιδημαρχία ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΡΗΣ. ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1

ΤΡΙΗΡΗΣ. ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1 ΤΡΙΗΡΗΣ ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1 ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 2 ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΙΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΣΙΑΦΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2008/2007(INI) 29.4.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI)) Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ- ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ- ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ- ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. 1) Τι είναι ο απινιδωτής; Ο εμφυτεύσιμος-καρδιομετατροπέας απινιδωτής (Implantable Cardioverter Defibrillator- ICD) είναι μία συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αιφνιδιασμένη η Δυτική κοινή γνώμη παρακολουθεί αμήχανα τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία και αγωνιά για τις επιπτώσεις μίας πολιτικής και στρατιωτικής κλιμακώσεως.

Διαβάστε περισσότερα