Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..28.. ήτοι:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗ ΥΝΕ ΡΙΑΗ:..23η/ της..07 ης /10/ ΗΜΟ ΙΟΝΥΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος τέφανος..αριθ. Απόφασης:..198/ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της..07 ης /10/ της..23ης/ ηµόσιας Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου. ήµερα την..07 η Οκτωβρίου ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..17:30.. το ηµοτικό υµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου τεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «ύγκληση και λειτουργία του..» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του..» του ν. 3463/2006 (.Κ..),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση και παραλαβή µελέτης Γεωτεχνική µελέτη- έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού ταθµού στην. Κ. ιονύσου». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014». ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στην. Κ Αγίου τεφάνου». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. ιονύσου». ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 64/10- απόφασης του ΝΠ Η ΕΤΙΑ µε θέµα «Καθορισµός καταβολής µηνιαίας οικ. Εισφοράς για το σχολικό έτος από τους γονείς των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στα παραρτήµατα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών ταθµών του Ν.Π» ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της εργασίας «Εργασίες οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγίου τεφάνου». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». ΘΕΜΑ 10ο: «ιαγραφή οφειλών ύδρευσης- επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα». ΘΕΜΑ 11ο: «ιόρθωση λάθους προηγούµενης πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου». ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 13ο: «ιαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΘΕΜΑ 14ο: «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του ήµου ιονύσου». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 1 από 31

2 ΠΑΡΟΝΤΕ 1. ΚΑΡΑΑΡΛΗ ΑΝΑΤΑΙΟ, Πρόεδρος. 2. ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ. 3. ΠΟΤΙ Η ΧΡΗΤΟ. 4. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΙΟ. 5. ΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 6. ΚΑΡΥΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ. 7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 8. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΤΟ. 9. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ. 10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 11. ΚΑΝΑΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ. 12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗ ΗΛΙΑ. 13. ΠΑΙΠΟΥΛΑΡΙ Η ΑΒΡΑΑΜ. 14. ΖΑΜΑΝΗ ΙΟΝΥΙΟ. 15. ΩΤΗΡΙΟΥ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ. 16. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 17. ΚΟΚΜΟΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ. 18. ΙΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ. 19. ΤΑΪΚΟ ΘΕΟ ΩΡΟ. 20. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 21. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ. 22. ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ. 23. ΤΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 24. ΩΚΟΥ ΖΩΗ. 25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ. 26. ΠΗΛΙΩΤΗ ΠΥΡΙ ΩΝ. 27. ΖΥΓΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ. 28. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ. ΑΠΟΝΤΕ 1. ΧΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΗ. 2. ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ. 3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΤΕΛΛΑ ΟΦΙΑ. 4. ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΗ ΟΦΙΑ. 5. ΛΙΤΑ ΑΘΑΝΑΙΟ. 6. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ. 7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 8. ΓΙΑΡΕΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟ. 9. ΤΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10. ΛΟΥΚΑΤΟ ΠΑΝΑΓΗ. 11. ΡΟΪ Η ΑΘΑΝΑΙΟ. 12. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 13. ΚΟΡΟΒΕΗ ΒΑΙΛΙΚΗ (ΒΑΙΑ). ηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Οι απόντες ηµοτικοί ύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή υνεδρίαση. Απουσίες: Οι.. κ. κ. Κατσίγιαννη οφία, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ηµήτριος και Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια ψήφισης του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. Ζαµάνης ιονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1, 5 και 7 της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 5,6,7 και 8 της ηµερήσιας διάταξης. Η.. κ. Τσαλτούµη Κυριακή απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Προσελεύσεις: Οι.. κ. κ. Φέρµελη Λυδία, Ροΐδης Αθανάσιος, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων. Οι.. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Μαγγίνα τέλλα οφία και Χιώτης Ηρακλής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέµατος. Οι.. κ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Λίτσας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέµατος ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 2 από 31

3 Αποχωρήσεις Οι.. κ. κ. Πέππας Νικόλαος και Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Η.. κ. Μαγγίνα τέλλα οφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Η.. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Το 3ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε για περαιτέρω διερεύνηση και εµπλουτισµό. Τέλος για τα θέµατα 4 και 11 της ηµερήσιας διάταξης κλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι πρόεδροι των ηµοτικών Κοινοτήτων Αγίου τεφάνου και Άνοιξης αντιστοίχως...αριθ. Απόφασης:..198/ ΘΕΜΑ 13ο: «ιαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..13ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου υναµικού κ. ακελλαρίου ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος κ. ακελλαρίου ιονύσιος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: ύµφωνα µε το άρθ δ) και 2 του Κ Κ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών [ό]ταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Για τη διόρθωση λανθασµένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηµατικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήµατα υποχρέων για λανθασµένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ήµου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του ηµοτικού υµβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, µε όµοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφ όσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006). Για όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαµβάνεται υπ όψιν ο κανονισµός ύδρευσης του ήµου και η κείµενη νοµοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία. Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τµήµατος Εσόδων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και την παρατιθέµενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτηµα. Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΕΙΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ) ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 3 από 31

4 ΠΙΝΑΚΑ Ι: ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ Η &.Φ. 2% Α/ Α ΑΙΤΗΗ / DALJINDER SINGH (ΠΙΤΟΛΗ ΑΒΒΙ ΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ) ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.331, ,15 834,56 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ Ε ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ 5 6 ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΚΩΝ/ΝΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 48,10 27,91 20,19 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 127,03 88,03 39,00 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΑΦΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 675,81 446,28 229, / / / ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΑΝΑΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 293,59 18,10 275,49 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΑΜΠΑΡΤΖΙ ΟΥ ΕΥΦΡΟΥΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 323,65 276,28 47,37 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / , 15755/ ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΝΤΑΛΗ ΧΡΥ.) Η 2010 Β 6ΜΗΝΟ 736,25 4,00 732,25 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ 16013/ , 3017/ / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΤΟΥΛΉ ΑΝΤΩΝΙΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥ ΙΑΡΡΟΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΗ ΤΟΥ Υ Ρ/ΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΑΜΕΑ ΡΟΙΑ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.182,85 278,81 904,04 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 816,33 82,27 734,06 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 101,04 86,45 14,59 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙ ΩΝ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 798,25 288,55 509,70 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 250,88 250,88 0,00 ΕΞΟΦΛΗΘHKE ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒEΒΑΙΩΗ ΤΗΝ 21/9/2012/ΑΡ.ΠΑΡ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΓΑΛΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 927,51 359,51 568,00 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΙΑΡΡΟΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗ ΤΗ / ΥΝ ΕΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΓΙΑΓΚΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 390,55 257,87 132,68 ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΟ / , 6680/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ Η 2011,2 012 Β & Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ 948,90 423,44 525,46 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΡΟΙΑ 4

5 Α/ Α 17 ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ 16 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 288,85 102,40 186, / (ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΗΤΟ) / / / / / / / / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ / / / / / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟΥΛΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΡΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΡΜΟΟΝΙΑ Η ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΠΟΤΑΚΗ ΑΙΜΗΛΙΟ ΟΥΚΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΖΑΡΑΒΙΝΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 562,37 329,67 232,70 ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΑΜΕΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 293,59 62,04 231,55 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 570,85 250,15 320,70 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ Η 2011 Β 6ΜΗΝΟ 388,49 215,67 172,82 Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.161,21 647,85 513,36 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 2ΠΛΑΙΑ ΕΤΗΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΝΥΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 539,71 132,03 407,68 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 749,89 457,74 292,15 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΟΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.806, ,84 514,82 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 219,24 177,02 42,22 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 44,94 44,94 0,00 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΥΟ ΦΟΡΕ ΧΡΕΩΗ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 555,98 21,37 534,61 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ ΖΗΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.074,36 264, ,45 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΖΗΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.980,51 87, ,60 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΗΝΑ Η 2010 Γ 4ΜΗΝΟ 472,01 173,17 298,84 ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΑΜΑΤΑ Υ Τ/ΤΡΟ ΒΡΙΚΕΤΑΙ Ε ΑΠΟΤΑΗ 200Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΕΓΙΝΕ ΤΑ ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΗΝΑ Η 2011 Α 4ΜΗΝΟ 139,04 23,90 115,14 ΟΡΙΑ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΚΤΗΙΑ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΟΡΜΠΑ ΚΙΜΩΝΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 2.714, ,02 54,71 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΗΛΙΑ ΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 257,21 218,21 39,00 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ 5

6 Α/ Α ΑΙΤΗΗ / / ΚΑ Α ΑΜΑΡΙ(ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η 2011 Β 6ΜΗΝΟ 1.054,81 317,21 737,60 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 384,17 115,26 268,91 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΚΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 577,67 475,11 102,56 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΚΑΠΕΛΛΟ ΩΤΗΡΙΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 670,79 570,88 99,91 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 181,27 157,01 24, / ΚΑΡΑΝΑΝΟ ΛΑΜΠΡΟ Η 2011 Β & Γ 4ΜΗΝΟ 5.309, , ,88 ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙ ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΟ / ΚΑΤΙΝΗ Β & Γ Η 2012 ΗΜΗΤΡΙΟ 4ΜΗΝΟ 1.440,56 668,80 771,76 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ / ΚΑΨΑ ΙΩΑΝΝΗ Η 2010 Β 4ΜΗΝΟ 1.143,73 155,50 988,23 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / ΚΟΛΑΞΗ ΙΩΑΝΝΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 2.468, ,69 502,09 ΙΑΡΡΟΗ Ε ΩΛΗΝΕ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΙΑ ΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΗ ΤΟΥ Υ Ρ/ΤΗ ΡΟΙΑ / , 10058/ / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ / / / ΚΟΜΗ-ΒΑΙΛΕΙΑ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ) ΚΟΤΤΑΡΙ Η ΠΕΤΡΟ Η 2011 Β & Γ 4ΜΗΝΟ 253,62 97,07 156,55 Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 1.885, ,70 575, ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.Φ. 2% , , ,02 ΛΑΓΟΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ(ΛΑΓΟΜΙΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ) ΛΑΖΑΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΧΑΝΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ(ΚΑΛΑΜ ΑΚΙ ΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ) ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΙΓΑΡΑ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ) ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΗΜ.ΦΟΡΟ 2% ΡΟΙΑ ΡΟΙΑ ΙΟΝΥΟ ΑΝΟΙΞΗ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 493,63 171,42 322,21 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 612,93 162,04 450,89 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 78,21 39,72 38,49 ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΡΗΗ ΛΑΘΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟΥ ΡΟΙΑ 6

7 Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ / ΛΕΝΗ ΤΕΡΓΙΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.833,39 229, ,84 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ / ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΥΙΑ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 310,99 117,74 193,25 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ / ΜΑΛΑΜΟ ΗΜΗΤΡΙΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 450,72 88,68 362,04 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΛΤΑ ΗΜΗΤΡΙΟ Η 2009 Β 4ΜΗΝΟ 1.852,10 622, ,22 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 68,99 772,65 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 219,24 144,70 74,54 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 50,85 140,59 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 173,36 77,97 95,39 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 140,59 66,05 74,54 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΧΡΥΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 58,38 5,64 52,74 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΗΖΥΘΡΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 228,73 39,66 189,07 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / / / / / / / / ΑΝΑΤΑΙΟ ΜΠΑΛΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΙΜΠΙΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΝΑΤΑΓΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η 2011 Α 6ΜΗΝΟ 77,35 21,00 56,35 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ Η 2010 Β 6ΜΗΝΟ 762,54 92,00 670,54 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 19,68 19,68 0,00 Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.253,06 868,99 384,07 ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΗ ΓΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ.ΠΡΩΤ.24386/ ΕΝΩ ΤΟ ΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΤΟ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΙΑ Η ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΙΑΚΛΑ ΩΗ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΡΟ ΑΓΝΩΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΤΑΠΩΕ ΤΟ ΗΜΕΙΟ ΑΜΕΑ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 113,47 57,29 56,18 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 64,26 28,31 35,95 ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 54,71 35,03 19,68 ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΑΜΑΤΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 222,40 55,82 166,58 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΙΟΝΥΟ 7

8 Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ / ΝΤΡΙΛΙΖΑ ΤΑΥΡΟ Η 2010 Β 4ΜΗΝΟ 295,25 16,60 278,65 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΑΠΟ 69 ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΩ 34956/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΤΑΗ ΤΟΥ 2011, 6546/ Η 2011 Α 4ΜΗΝΟ 1.217,26 891,37 325,89 ΤΑΟΥΛΑ Υ Ρ/ΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗ 2013 ΠΕΡΙΠΟΥ 200Μ.ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΡΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΥΑΕ. ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΑΠΟ / ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 553,36 345,77 207,59 ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ Υ Ρ/ΤΡΟ ΒΡΙΚΕΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΡΟΙΑ 71 Η / / / / / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ ΑΓΑΠΗ(ΕΥΤΑΘΟΠΟ ΥΛΟ Θ.) ΠΑΙΠΟΥΛΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΠΑΧΑΛΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟ (ΤΕΦΑΝΙ Η Π) ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Η 2012 Β & Γ 4ΜΗΝΟ Β & Γ 4ΜΗΝΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.086,88 719,42 367,46 ΞΕΝΗ Ι ΙΟΚΤΗΙΑ 1.665, ,41 32,34 Ο Υ Ρ/ΚΟ ΙΑΠΙΤΩΕ ΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΑΜΑΤΑ ΒΡΙΚΕΤΑΙ ΤΟ Ι ΙΟ ΥΨΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΜΕΝΗ & 1.788, ,96 102,64 ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΚΕΙ ΤΟ 2010, ΠΑΡΟΥΙΑΖΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑ ΑΕΡΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΡΟΙΑ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 198,10 24,00 174,10 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 507,55 231,23 276,32 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ ΡΟΙΑ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 863,85 606,73 257,12 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΡΟΙΑ ΠΕΤΡΙ Η ΙΩΑΝΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 220,82 193,51 27,31 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙ Η / Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 395,97 172,55 223,42 ΒΛΑΒΗ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΛΑΖΑΡΟ / ΠΙΕΡΡΗ ΦΩΤΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 507,16 164,70 342,46 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 713,55 135,65 577,90 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 197,09 37,74 159,35 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ 82 ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΙΑΚΑΜΠΕΝΗ ΟΦΙΑ.Φ. 2% ,50 26, ,96 ΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΗ ΠΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΜΠΤΕΙ ΤΟ ΗΜ.ΦΟΡΟ 2% 8

9 Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ / ΙΑΝΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.290,93 213, ,81 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΙΚΑ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.740, ,43 505,79 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ / ΙΚΑ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.756, ,15 509,89 ΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ 86 ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΑΝΟ ΝΙΚ & ΙΑ ΕΕ.Φ. 2% ,36 253, ,22 ΕΙΧΕ & 2Η ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( ΙΑΚΟΜΗΗ ΚΗΠΩΝ) Ο ΤΖΙΡΟ ΤΗ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΤΟ ΗΜ.ΦΟΡΟ 2% / ΤΑΥΡΙΑΝΙ Η ΜΑΡΙΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 920,74 549,52 371,22 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ / ΤΑΥΡΙΑΝΙ Η ΜΑΡΙΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 342,63 134,50 208,13 ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΑΜΑΤΑ / / ΑΝΕΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Υ ΑΝΕΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Υ / ,16543/ ΤΑΥΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΕΤΩΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΤΕΤΩΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΛ Η 2011 Α 4ΜΗΝΟ 163,01 23,70 139,31 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 292,01 96,33 195,68 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΑΜΑΤΑ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 409,53 227,87 181,66 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΙΟΝΥΟ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.028,32 490,75 537,57 ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΝΥΟ ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 1.860, ,14 551, ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΠΑΙΜΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ Υ Τ/ΤΡΟ ΒΡΙΚΕΤΑΙ Ε ΑΠΟΤΑΗ 50Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗ, ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟ ΤΑΜΑΤΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 198,67 178,48 20,19 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΤΖΙΤΖΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 139,46 92,83 46,63 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΤΑΜΟΥΛΗ ΠΕΡΙΚΛΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.287,77 877,73 410,04 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗ ΕΗ ΕΝΩ ΟΙ ΙΟΝΥΟ 9

10 Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΕ ΑΠΟΥΙΑΖΑΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΕ / ΦΛΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 287,26 42,65 244,61 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 485,47 134,24 351,23 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 1.635, ,25 105,56 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΕΛΙΑΒΕΤ / ΦΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.125,77 87, ,25 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΙΟΝΥΟ / , 30573/ / , 16973/ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 214,49 45,54 168,95 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ Η 2012 Β & Γ 4ΜΗΝΟ 2.268, , , / ΧΛΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 3.172, ,53 660, Α/Α ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΧΡΙΤΟΦΙ Η ΑΝ ΡΕΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΙΑ ΤΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΑΜΑΤΑ ΡΟΙΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 72,34 33,34 39,00 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ: ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ ΤΑΠ ΥΝΟΛΟ ΠΟΟ ΤΕΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΙΑΓΡΑΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΧΡΕΩΗ Η GRESIAL MARBLES LTD ΤΑΠ ,35 96,35 ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΧΡΕΩΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,84 51,84 ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΧΡΕΩΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΤΖΑΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟ ΤΑΠ ,48 95,48 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΤΑΠ ,62 48,62 ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΧΡΕΩΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΠ ,79 36,79 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΙΟΝΥΟ ΑΜΑΝΑΤΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΑΠ ,11 20,11 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΤΑΠ ,11 20,11 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΟΝΥΙΟ ΤΑΠ ,76 44,76 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΙΟΝΥΟ ΑΝΕΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΠ ,28 17,28 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΙΟΝΥΟ ΑΝΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,28 17,28 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΙΟΝΥΟ ΑΝΕΤΗ ΑΝΕΤΗ ΤΑΠ ,64 8,64 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΙΟΝΥΟ ΒΑ ΙΑΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑΠ ,11 44,11 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΙΟΝΥΟ ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΠ ,88 187,88 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΙΟΝΥΟ ΒΑΡ ΑΚΑ ΙΟΝΥΙΑ ΤΑΠ ,38 22,38 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ 10

11 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΤΕΛΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΤΑΠ ,44 189,44 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΙΟΝΥΟ ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΤΑΙΑ ΤΑΠ ,83 7,83 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,83 7,83 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΑΜΑΚΟ ΧΡΗΤΟ ΤΑΠ ,65 21,65 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΠ ,65 21,65 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΑΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΠ ,40 39,40 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΑΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΠ ,40 39,40 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΑΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΠ ,40 39,40 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΤΑΠ ,27 44,27 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΙΟΝΥΟ ΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΑΠ ,24 22,24 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ,20 5, ,20 5, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ,20 5, ,20 5, ,20 5,06 ΛΑΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΙΟΝΥΟ ΖΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΠ ,60 21,60 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΕΠΟΙΝΑ ΤΑΠ ,37 43,37 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΙΟΝΥΟ ΚΑΛ Η ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,54 15,54 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΚΑΛ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΠ ,08 31,08 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΚΑΛ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΑΠ ,08 31,08 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΚΑΛ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠ ,54 15,54 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΚΑΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,61 44,61 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΙΟΝΥΟ ΚΑΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,61 44,61 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΙΟΝΥΟ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΝΕΛΛΗ ΤΑΠ ,56 48,56 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ / ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΗΛΙΑ ΤΑΠ ,09 47,09 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΚΑΡΝΕΖΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΑΠ ,65 44,65 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΙΟΝΥΟ / ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟ ΤΑΠ ,88 187,88 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΑΠ ,58 41,58 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΤΑΠ ,88 171,88 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΚΟΝΤΟΥ - ΖΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΠ ,46 43,46 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΚΟΡΛΙΡΑ- ΧΡΙΤΙΝΑ- ΡΑΠΙ Η ΤΑΠ ,71 35,71 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΙΟΝΥΟ ΚΟΥΤΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΠ ,99 23,99 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΚΟΥΤΕΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΑΠ ,99 23,99 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ / ΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΠ ,88 187,88 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΙΟΝΥΟ ΛΟΥΠΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΑΠ ,51 43,51 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΙΟΝΥΟ ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΠ ,50 99,50 ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΙΩΕΙ ΙΟΝΥΟ ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,26 54,26 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΙΟΝΥΟ 11

12 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΤΕΛΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΜΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,48 95,48 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΜΑΤΟΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΠ ,88 187,88 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΙΟΝΥΟ ΜΕΡΜΙΡΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΑΠ ,06 123,06 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΧΟΒΟΛΑΚΗ ΑΝ ΡΕΑ ΤΑΠ ,21 39,21 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΙΟΝΥΟ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΠ ,47 14,47 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΙΟΝΥΟ ΜΟΥΜΤΖΗ ΠΕΛΟΠΙ Α ΤΑΠ ,60 21,60 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΜΟΥΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ,60 21,60 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΠ ,47 14,47 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΙΟΝΥΟ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΙΛ Η ΤΑΠ ,47 14,47 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΙΟΝΥΟ ΜΠΟΥΛΑΜΑΚΗ ΠΥΡΙ ΩΝ ΤΑΠ ,60 21,60 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΜΠΑΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΠ 2010, ,36 43,36 ΛΑΘΟ ΠΟΟΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΙΑ ΙΟΝΥΟ ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΑΒΕΤ ΤΑΠ 2012, ,06 10,06 ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,19 43,19 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΠ ,06 21,06 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΜΩΡΑΪΤΗ ΤΕΛΙΟ ΤΑΠ ,06 21,06 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΑΠ ,90 20,90 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ,62 19, ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΑΠ ,62 19, ,62 19, ,36 8, ,36 8, ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΠ ,36 8, ,36 8, ,36 8,36 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ,62 12, ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ,62 12, / 15- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ , , (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΟ ΧΕ ΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΡΟΙΑ 8237/ 15- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΕΙ ΤΟΥ Ν 2130/93 ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ Ε ΤΑΠ ΤΑΠ ,88 140, (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΠΟΙΝΑ ΤΑΠ ,80 64,80 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΑΠ ,96 107,96 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑ Η ΤΑΥΡΟ ΤΑΠ ,57 72,57 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΠ ,84 43,84 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑΠΥΡΙ ΑΚΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΠ ,40 60,76 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΟΝΥΟ ΠΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΑΠ ,19 24,19 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΡΙΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΑΠ ,78 93,78 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ ΡΟΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,36 13,36 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ 12

13 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΤΕΛΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΑΒΒΙ Η ΙΩΗΦ-ΧΡΙΤΟ ΤΑΠ ,10 85,10 ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΟΜΗΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΑΒΟΥΝΟ ΧΡΗΤΟ ΤΑΠ ,72 193,72 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΙΛΕΙΑ ΤΑΠ ,07 27,07 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙ ΩΝ ΤΑΠ ,38 22,38 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ ΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΑΠ ,19 43,19 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΙΟΝΥΟ ΤΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,19 43,19 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ ΤΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΤΑΠ 2012, ,72 6,72 ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟ / ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΠ ,17 16,17 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ / ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΗΤΟ ΤΑΠ ,17 16,17 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΦΛΩΡΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΠ 2010, ,20 43,20 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ 98 ΚΟΙΜ 28709/ ΧΑΛΚΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΗΤΗΡΙ ,00 42,00 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ Α ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ,05 11,05 ΛΑΘΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΝΥΟ ΧΟΖΟ ΗΜΟΘΕΝΗ ΤΑΠ ,46 43,46 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΙΟΝΥΟ ΧΟΛΕΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,58 37,58 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΙΟΝΥΟ ΜΙΧΑΛΙΛΗ Α ΑΜ ΤΑΠ , ,36 ΛΑΘΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΓΙΛΟΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΠ ,22 554,22 ΤΟ ΚΤΙΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΤΕΙ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟ ΧΕ ΙΟ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΤΑΠ ,44 80,44 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2006 ΙΟΝΥΟ / 3941 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΕΥΤΑΘΙΟ ΤΑΠ ,62 20,62 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΠ ,36 8,36 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2001 ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΜΥΤΗΛΙΑ Η ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΜΥΤΗΛΙΑ Η ΦΙΛΙΤΑ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΜΥΤΗΛΙΑ Η ΛΑΖΑΡΟ ΤΑΠ ,30 12,30 ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΥ ΑΠ ΤΟ ΚΑΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΠ ,76 94,76 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟ ΡΟΜΟ ΤΑΠ ,52 94,52 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΠΑΙΑ ΤΑΠ ,19 31,91 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΠΑΙΑ ΤΑΠ ,19 31,91 13

14 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΤΕΛΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦ Η ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΠΑΙΑ ΤΑΠ ,19 31,91 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΑΠ ,27 17,27 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ ΚΩΤΑΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΠ ,32 72,32 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ ΚΩΤΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΠ ,16 36,16 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΙΟΝΥΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΠ ,08 177,08 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΨΑΛΙ ΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΑΠ ,12 66,12 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2011 ΙΟΝΥΟ ΦΙΛΙΩΤΗ ΙΟΝΥΙΟ ΤΑΠ ,76 172,76 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ / ΑΓΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΑΠ ,36 362,36 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ / ΕΝΤΕΧΝΟ Α.Ε. ΤΑΠ ,36 362,36 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ / ΕΝΤΕΧΝΟ Α.Ε. ΤΑΠ ,05 353,05 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ARAPCO CMPANIA NAVIERA S.A. ΤΑΠ ,50 386,50 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΝΕΤΙΝΗ ΤΑΠ ,81 15,81 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΠ ,81 15,81 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΠ ,81 15,81 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΜΑΚΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΑΠ ,76 172,76 ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΙ ΙΟΝΥΟ ΦΛΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΠ ,12 187,12 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2005 ΙΟΝΥΟ ΒΛΑΧΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΑΠ ,92 19,92 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2009 ΙΟΝΥΟ ΠΑΝΟΥ ΑΠΑΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΑΠ ,52 75,52 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΑΠ ,58 31,58 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΑΠ ,58 31,58 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΟ ΤΑΠ ,58 31,58 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΙΟΝΥΟ ΑΡΑΒΙΓΚΑ ΜΑΡΙΟ ΤΑΠ ,40 83,40 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΒΟΥΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,52 46,52 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ ΝΑΚΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΑΠ ,56 1,56 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ ΝΑΚΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΤΑΠ ,66 15,66 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΑΠ ,38 7,38 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΑΠ ,38 7,38 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,64 90,64 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΤΖΑΡΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΤΑΠ ,94 93,94 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΛΕΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,13 125,13 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΤΡΟΧΑΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΑΠ ,40 36,40 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Ο ΥΝΤΕΛΕΤΗ ΟΜΗΗ ΙΟΝΥΟ ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΑΠ ,62 48,62 ΛΑΘΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΕ ΙΟΝΥΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠ ,52 88,52 ΛΑΘΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΕ ΙΟΝΥΟ ΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΑΠ ,96 93,96 ΛΑΘΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΕ ΙΟΝΥΟ ΡΟΖΟΛΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΑΠ ,51 66,51 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ 14

15 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΤΕΛΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΠ ,21 563,21 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΠ ,28 43,28 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΚΩΝΑ ΟΦΙΑ ΤΑΠ ,44 70,44 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΑΠ ,76 172,76 ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΑΠ ,70 36,70 ΛΑΘΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΕ ΙΟΝΥΟ ΟΦΙΑΝΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΑΠ ,35 73,35 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΟΦΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,35 73,35 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2008 ΙΟΝΥΟ ΚΟΥΤΟΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΑ ΤΑΠ ,60 21,60 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΑΜΑΡΑ ΑΝ ΡΕΑ ΤΑΠ ,75 36,75 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΑΠ ,75 36,75 ΛΑΘΟ ΧΡΕΩΗ ΙΟΝΥΟ ΜΑΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΠ ,48 396,48 ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΤΟ 2007 ΙΟΝΥΟ / ΓΚΛΑΒΑ ΧΡΗΤΟ ΤΑΠ ,88 187,88 ΜΕΤΑΒΙΒΑΤΗΚΕ ΤΟ 1986 ΙΟΝΥΟ Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕ ΤΗ / / / / / / / & 10173/ / / ΑΘΑΝΑΙΑ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΗΜΗΤΡΙΟ ΙΠΛΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΟΥΛΟΥ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΛΑΧΑΚΗ ΛΟΥΚΑ) ΖΕΡΒΑ ΑΝ ΡΕΑ ΚΟΜΑ ΑΚΗ ΡΟ ΑΝΘΗ ΚΟΤΤΑΡΙ Η ΠΕΤΡΟ ΤΕΛΟ Η Η Η Η Η Η Η Η Η ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΤΟ ΧΟΛΙΑ ΧΟΛΙΑ ΧΡΕΩΗ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΤΑΜΑΤΑ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΡΟΙΑ εν προκύπτει διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. εν προκύπτει αφανής διαρροή. Οι ετήσιες καταναλώσεις και ειδικά των Β 4µήνων είναι παρόµοιες. εν προκύπτει διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. εν προκύπτει διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. ΤΑΜΑΤΑ ΡΟΙΑ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΙΟΝΥΟ 2011 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΙΟΝΥΟ 15

16 Α/ Α ΑΙΤΗΗ ΟΦΕΙΛΕ ΤΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΧΟΛΙΑ / ΜΕΦΟΥΤ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ Η εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Υπάρχουν αντίστοιχες καταναλώσεις και το προηγούµενο έτος / ΜΠΑΛΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟ / ΝΙΚΟΛΙΑ ΟΥ ΑΝΝΑ / / ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΤΟ Η Η Η Η εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα από τον υδραυλικό του ήµου. εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. ΑΝΟΙΞΗ ΤΑΜΑΤΑ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν προκύπτει διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΑΝΟΙΞΗ 2010 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Οι καταναλώσεις έχουν γίνει. ΑΝΟΙΞΗ / ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Η εν διαπιστώθηκε λάθος ή άλλο πρόβληµα. Υπάρχουν αντίστοιχες καταναλώσεις και το προηγούµενο έτος / ΙΑΡΛΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν προκύπτει διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, εισηγούµαστε βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 16

17 τη συνέχεια το λόγο πήρε ο.. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κατά την συζήτηση του ιδίου µε αυτό 14ου θέµατος της ηµερησίας διάταξης της 15ης συνεδρίασης του.. της 21ης /6/2013, κατά την οποία ελήφθη η υπ αριθ. 124 απόφαση του, διαφώνησα µε την διαγραφή ορισµένων περιπτώσεων οφειλών τελών ύδρευσης αιτιολογώντας πλήρως την άρνησή µου. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, τους οποίους επικαλούµαι και στη προκειµένη περίπτωση, στους οποίους παραπέµπω για λόγους συντοµίας, θα καταψηφίσω και όλες τις παρεµφερείς µε εκείνες περιπτώσεις διαγραφών οφειλών που προτείνονται και στην εισήγηση του παρόντος θέµατος». Το ηµοτικό υµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και δ) και 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών υµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 15 υπέρ, 11 κατά 3 Λευκές και 1 Αποχή («ε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου» Άρθρο 96, 4 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ) και Άρθρο 7 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του..) Μειοψηφούντων των.. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ιονυσίου, Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασίλειου, τάϊκου Θεόδωρου, ώκου Ζωής,Λουκάτου Παναγή, Νικητόπουλου Ιωάννη, πηλιώτη πυρίδωνα, Ζυγούνα Γεώργιου και Φέρµελη Λυδίας για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Οι κ. κ... Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Μπούσµπουρας Αθανασίος και Τσαλτούµη Κυριακή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο.. κ. ωτηρίου ακελλάριος δήλωσε απών. Εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τµήµατος Εσόδων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και την παρατιθέµενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτηµα. Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΕΙΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ) ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 17 από 31

18 ΠΙΝΑΚΑ Ι: ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ Η &.Φ. 2% Α/Α ΑΙΤΗΗ / ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC DALJINDER SINGH (ΠΙΤΟΛΗ ΑΒΒΙ ΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ) ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ελίδα 18 από 31 ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.331, ,15 834,56 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ Ε ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ 5 6 ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΚΩΝ/ΝΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 48,10 27,91 20,19 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 127,03 88,03 39,00 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΑΦΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 675,81 446,28 229, / / / ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΑΝΑΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 293,59 18,10 275,49 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΑΜΠΑΡΤΖΙ ΟΥ ΕΥΦΡΟΥΝΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 323,65 276,28 47,37 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / , 15755/ ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΝΤΑΛΗ ΧΡΥ.) Η 2010 Β 6ΜΗΝΟ 736,25 4,00 732,25 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ 16013/ , 3017/ / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΤΟΥΛΉ ΑΝΤΩΝΙΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥ ΙΑΡΡΟΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΗ ΤΟΥ Υ Ρ/ΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΑΜΕΑ ΡΟΙΑ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.182,85 278,81 904,04 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 816,33 82,27 734,06 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 101,04 86,45 14,59 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙ ΩΝ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 798,25 288,55 509,70 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 250,88 250,88 0,00 ΕΞΟΦΛΗΘHKE ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒEΒΑΙΩΗ ΤΗΝ 21/9/2012/ΑΡ.ΠΑΡ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΓΑΛΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 927,51 359,51 568,00 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΙΑΡΡΟΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗ ΤΗ / ΥΝ ΕΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΓΙΑΓΚΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 390,55 257,87 132,68 ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΟ / , 6680/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ 28744/ ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΥΡΙΑΖΗ Η 2011,2 012 Β & Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ 948,90 423,44 525,46 Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 288,85 102,40 186,45 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΡΟΙΑ

19 17 ΑΙΤΗΗ / / / / / / / / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ / / / / / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΗΤΟ) ΓΚΙΟΥΡΤΖΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟΥΛΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΡΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΡΜΟΟΝΙΑ Η ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΠΟΤΑΚΗ ΑΙΜΗΛΙΟ ΟΥΚΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΖΑΡΑΒΙΝΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 562,37 329,67 232,70 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΑΜΕΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 293,59 62,04 231,55 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 570,85 250,15 320,70 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ Η 2011 Β 6ΜΗΝΟ 388,49 215,67 172,82 Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.161,21 647,85 513,36 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 2ΠΛΑΙΑ ΕΤΗΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΤΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΝΥΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 539,71 132,03 407,68 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 749,89 457,74 292,15 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΟΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.806, ,84 514,82 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 219,24 177,02 42,22 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 44,94 44,94 0,00 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΥΟ ΦΟΡΕ ΧΡΕΩΗ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 555,98 21,37 534,61 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ ΖΗΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.074,36 264, ,45 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΖΗΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.980,51 87, ,60 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΗΝΑ Η 2010 Γ 4ΜΗΝΟ 472,01 173,17 298,84 ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΑΜΑΤΑ Υ Τ/ΤΡΟ ΒΡΙΚΕΤΑΙ Ε ΑΠΟΤΑΗ 200Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΕΓΙΝΕ ΤΑ ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΗΝΑ Η 2011 Α 4ΜΗΝΟ 139,04 23,90 115,14 ΟΡΙΑ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΚΤΗΙΑ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΟΡΜΠΑ ΚΙΜΩΝΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 2.714, ,02 54,71 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΗΛΙΑ ΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 257,21 218,21 39,00 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 19 από 31

20 ΑΙΤΗΗ / / ΚΑ Α ΑΜΑΡΙ(ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η 2011 Β 6ΜΗΝΟ 1.054,81 317,21 737,60 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 384,17 115,26 268,91 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΚΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 577,67 475,11 102,56 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΚΑΠΕΛΛΟ ΩΤΗΡΙΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 670,79 570,88 99,91 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 181,27 157,01 24, / ΚΑΡΑΝΑΝΟ ΛΑΜΠΡΟ Η 2011 Β & Γ 4ΜΗΝΟ 5.309, , ,88 ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙ ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΟ / ΚΑΤΙΝΗ Β & Γ Η 2012 ΗΜΗΤΡΙΟ 4ΜΗΝΟ 1.440,56 668,80 771,76 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ / ΚΑΨΑ ΙΩΑΝΝΗ Η 2010 Β 4ΜΗΝΟ 1.143,73 155,50 988,23 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / ΚΟΛΑΞΗ ΙΩΑΝΝΗ Η 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 2.468, ,69 502,09 ΙΑΡΡΟΗ Ε ΩΛΗΝΕ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΙΑ ΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΗ ΤΟΥ Υ Ρ/ΤΗ ΡΟΙΑ / , 10058/ / ΕΞ Ι ΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ / / / ΚΟΜΗ-ΒΑΙΛΕΙΑ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ) ΚΟΤΤΑΡΙ Η ΠΕΤΡΟ Η 2011 Β & Γ 4ΜΗΝΟ 253,62 97,07 156,55 Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 1.885, ,70 575, ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.Φ. 2% , , ,02 ΛΑΓΟΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ(ΛΑΓΟΜΙΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ) ΛΑΖΑΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΧΑΝΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ(ΚΑΛΑΜ ΑΚΙ ΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ) ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΑΕ ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΕΠΙΚΕΥΑΤΗΚΕ ΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΙΓΑΡΑ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ) ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΗΜ.ΦΟΡΟ 2% ΡΟΙΑ ΡΟΙΑ ΙΟΝΥΟ ΑΝΟΙΞΗ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 493,63 171,42 322,21 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 612,93 162,04 450,89 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 78,21 39,72 38,49 ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΡΗΗ ΛΑΘΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟΥ ΡΟΙΑ ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 20 από 31

21 ΑΙΤΗΗ ΤΕΛΟ ΕΤΟ ΧΡΕΩΗ ΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΛΙΑ / ΛΕΝΗ ΤΕΡΓΙΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.833,39 229, ,84 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΛΟΓΩ / ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΥΙΑ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 310,99 117,74 193,25 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ / ΜΑΛΑΜΟ ΗΜΗΤΡΙΟ Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 450,72 88,68 362,04 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΛΤΑ ΗΜΗΤΡΙΟ Η 2009 Β 4ΜΗΝΟ 1.852,10 622, ,22 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΤΑΜΑΤΑ / ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 68,99 772,65 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΡΟΙΑ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Α 4ΜΗΝΟ 219,24 144,70 74,54 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 50,85 140,59 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 173,36 77,97 95,39 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 140,59 66,05 74,54 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΧΡΥΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 58,38 5,64 52,74 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / ΜΗΖΥΘΡΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 228,73 39,66 189,07 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ / / / / / / / / ΑΝΑΤΑΙΟ ΜΠΑΛΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΙΜΠΙΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΝΑΤΑΓΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η 2011 Α 6ΜΗΝΟ 77,35 21,00 56,35 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ Η 2010 Β 6ΜΗΝΟ 762,54 92,00 670,54 ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΗ ΑΝΟΙΞΗ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 19,68 19,68 0,00 Η 2011 Β 4ΜΗΝΟ 1.253,06 868,99 384,07 ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΗ ΓΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ.ΠΡΩΤ.24386/ ΕΝΩ ΤΟ ΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΤΟ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΙΑ Η ΙΑΠΙΤΩΘΗΚΕ ΙΑΚΛΑ ΩΗ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΡΟ ΑΓΝΩΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΤΑΠΩΕ ΤΟ ΗΜΕΙΟ ΑΜΕΑ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΡΟΙΑ Η 2012 Β 4ΜΗΝΟ 113,47 57,29 56,18 ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 64,26 28,31 35,95 ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΘΥΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΗ Η 2013 Α 4ΜΗΝΟ 54,71 35,03 19,68 ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΑΜΑΤΑ Η 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 222,40 55,82 166,58 ΛΑΘΟ ΜΕΤΡΗΗ ΙΟΝΥΟ ΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΕΩΕΩΝ.DOC ελίδα 21 από 31

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /202 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 202». Σήµερα την 25η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246 ΠΑΤΡΑ 22/12/2009 ΠΡΟΣ τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε Φειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 27 ης /28 Σεπτεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ηµερησίας διατάξεως

o εκτός ηµερησίας διατάξεως Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526932 2015-01-15

15PROC002526932 2015-01-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η ΜΟ Κ Ρ ΑΤ Ι Α Λαμία 15-1-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 148 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..4/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113378

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113378 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ : 104

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Προµήθεια δεξαµενής στο Τ.. Σίβα Κωδ. Προϋπ/σµού: 25/7135.0005

Εγγραφο ήµου/φορέα: Προµήθεια δεξαµενής στο Τ.. Σίβα Κωδ. Προϋπ/σµού: 25/7135.0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενή στο Τ.. Σίβας Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αρδευτικών γεωτρήσεων

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αρδευτικών γεωτρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αρδευτικών γεωτρήσεων Προϋπολογισµός: 39.807,11 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σχολείου ροσιάς»» ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε. 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σχολείου ροσιάς»» ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..211/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κ. Μ. : Π02/205 ΠΡΟΫΠ. : 40.344,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..30/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / / Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΧ-Γ79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΧ-Γ79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 234/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 14 Αρ.διακ. 359/14EΠ2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα