15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003000011 2015-08-28"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ ΑΚ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Σελίδα 0 από 58

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ ΑΚ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ ΑΚ) ιακηρύσσει την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)» που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 1. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικονοµικών κ.α. διατάξεις» 2. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας 3. το Π 60/2007 µε το οποίο η παραπάνω οδηγία ενσωµατώνεται στην Ελληνική νοµοθεσία 4. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» i

3 5. Το ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) 6. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ) περί «ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 6, παράγραφος Το Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/ τεύχος Α ) περί «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 8. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 9. Το Ν. 3886/2010 για τη «ικαστική προστασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 10. Το Ν. 3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» 11. Το Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 12. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις» 13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 14. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 15. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401 Β ) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ». 16. Την αρίθ πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». 17. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα» (ΦΕΚ 161 Α ). 18. Ο Ν. 4152/2013 «Περί ληξιπρόθεσµων οφειλών» 19. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων, Οδηγιών και Προεδρικών ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 20. Τις ισχύουσες διατάξεις (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα κ.α. που διέπουν την παρούσα σύµβαση έστω κι αν δεν διέπονται ρητά παραπάνω. 21. Τους όρους του παρόντος τεύχους ii

4 καλεί τους ενδιαφερόµενους σε Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου και για την εκτέλεση υπηρεσιών του άρθρου 11 της παρούσης και να υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το σύνολο των ειδών, δηλαδή προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από το πέρας της προβλεπόµενης προθεσµίας από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της ιακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.. 60/2007 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης από την ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) στο οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε.Σ.Η. Η.Σ. ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 31/8/ /9/2015 Ώρα 08:00 π.µ 1/10/2015 Ώρα 18:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». iii

5 Αναθέτουσα Αρχή: ιάρκεια Έργου: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Επεξεργασία tn απορριµµάτων, ήτοι 2 έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης, µε δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον tn απορριµµάτων µετά την ολοκλήρωση των tn απορριµµάτων. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Αντικείµενο Σύµβασης µε βάση το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις: Παραλαβή ιακήρυξης: ιαδικασία επιλογής του Αναδόχου: Χρηµατοδότηση: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (µε δικαίωµα προαίρεσης ,50 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Κωδικοί CPV Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων και αποβλήτων ιάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής φύσης Σε ηλεκτρονική µορφή από τις διαδικτυακές πύλες Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Κ.Α «ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου (Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία)» του Προϋπολογισµού του ΕΣ ΑΚ Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη β) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων γ) το τιµολόγιο δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) η τεχνική περιγραφή iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Κεφάλαιο Α... 1 ΑΡΘΡΟ 1: Αναθέτουσα αρχή - ορισµοί... 1 Άρθρο 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων»... 2 Άρθρο 3: Αντικείµενο - Συµβατική Προθεσµία... 2 Άρθρο 4: Παραλαβή τευχών... 5 Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων Συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού Επίσκεψη στη ΜΠΑ... 8 ΑΡΘΡΟ 6: Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό Ηλεκτρονική διαδικασία ικαίωµα συµµετοχής άνεια εµπειρία ΑΡΘΡΟ 7: Περιεχόµενο προσφορών Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» Υποφάκελος Α «ικαιολογητικά συµµετοχής» Υποφάκελος Β «Τεχνική προσφορά» Λοιπές διευκρινήσεις Οικονοµική Προσφορά Άρθρο 8: ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών Άρθρο 9: ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών & Αναδειξης Προσωρινου Αναδοχου Γενικά Αξιολόγηση του υποφακέλου µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά Αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» Ενστάσεις - Προσφυγές ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική και τεχνική άποψη προσφοράς Άρθρο 10 : Kατακύρωση Aκυρωση - Eπαναληψη Ακύρωση Επανάληψη ικαιολογητικά Κατακύρωσης Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης». 43 Άρθρο 11: Επιλογή του Αναδόχου και κατάρτιση της Σύµβασης i

7 Άρθρο 12: Γλώσσα ιαδικασίας-συνταξη προσφορων Άρθρο 13: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία Άρθρο 14: Εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία Άρθρο 15: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος Προσφορών Άρθρο 17: ηµοσιότητα - απάνες δηµοσίευσης Άρθρο 18: ιακοπή διαδικασιών διαγωνισµού Άρθρο 19: Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής Άρθρο 20: Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια Άρθρο 21: Εγκρίσεις ii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ενιαίος Σύνδεσµος ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ ΑΚ) Προϊσταµένη Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσµου ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ ΑΚ), στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές. Οδός Ταχ.Κωδ. Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων Ηράκλειο Κρήτης Τηλ Fax Ε-mail ιευθύνουσα υπηρεσία είναι η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας & ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ ΑΚ. Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: I. «Ενδιαφερόµενος» / «Ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που υποβάλλει κοινή προσφορά και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. II. «Προσφέρων»/ «ιαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που έχουν υποβάλει Προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. III. «Ανάδοχος» είναι ο Προσφέρων/ ιαγωνιζόµενος στον οποίο θα ανατεθεί µε Σύµβαση ή εκτέλεση του Έργου. 1

9 IV. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. V. Επιτροπή: Η Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία προκύπτει έπειτα από κλήρωση, σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. ΆΡΘΡΟ 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων (εφεξής ΜΠΑ) βρίσκεται στην περιοχή «Μάντρα» της Ν. Αλικαρνασσού του δήµου Ηρακλείου. Πρόκειται για µια Μονάδα που προεπεξεργάζεται τα αστικά απορρίµµατα του. Ηρακλείου µε τη µέθοδο της βιοξήρανσης. Έχει δυναµικότητα τόνους οικιακών απορριµµάτων ετησίως, η οποία αντιστοιχεί σε ηµερήσια εισερχόµενη ποσότητα απορριµµάτων ίση µε 206,04 tn/d. Αναλυτική περιγραφή της ΜΠΑ παρατίθεται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ A. Αντικείµενο Συµβατικό αντικείµενο της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί η επεξεργασία τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ) 2 έτη λειτουργίας -στην Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΠΑ) του Ηρακλείου Κρήτης, µε δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ) ήτοι 1 έτος λειτουργία. Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο του διαγωνισµού, που περιλαµβάνεται στην Οικονοµική Προσφορά του Παρόχου/Αναδόχου είναι: I. η επεξεργασία τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ), µε κωδικό ΕΚΑ , συµπεριλαµβανοµένου της µεταφοράς των επεξεργασµένων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. II. η παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας της ΜΠΑ Ηρακλείου Κρήτης, III. η διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου προµηθειών και εργασιών, ώστε να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της µονάδας καθώς και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας µε βάσει την άδεια λειτουργίας. IV. Η διακριτή προµήθεια εξοπλισµού όπως αυτός περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 2

10 V. Το δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ), µε κωδικό ΕΚΑ , συµπεριλαµβανοµένου της µεταφοράς των επεξεργασµένων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Η προµήθεια του εξοπλισµού µπορεί να περιλαµβάνεται στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών εφόσον η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία του εξοπλισµού. Αυτό ισχύει γιατί δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, (άρθρο 83 παρ.1 του ν. 2362/1995 και άρθρο 1, παρ2δ οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Οι Κωδικοί CPV του Αντικείµενου της Σύµβασης είναι: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων και αποβλήτων ιάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής φύσης Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνονται οι παρακάτω δεσµευτικοί όροι και υποχρεώσεις του αναδόχου : 1. Η άρτια και συνεχής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που περιγράφεται κατωτέρω λειτουργία του εργοστασίου µε ποσοτική παραλαβή και δυναµικότητα λειτουργίας έως τόνων/έτος, καθ' όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 2. Η εξασφάλιση καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων της εγκατάστασης. 3. Η άρτια και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του ήµου Ηρακλείου που µε αποφάσεις του κυρίου του έργου εξυπηρετούνται από το Εργοστάσιο. Την ευθύνη του ελέγχου και τον προγραµµατισµό των εισερχόµενων απορριµµατοφόρων έχει αποκλειστικά ο ΕΣ ΑΚ δια των εντεταλµένων οργάνων του. 4. Η συντήρηση, επισκευή, έλεγχος και περιοδική πιστοποίηση από αρµόδιο φορέα των ζυγιστικών διατάξεων του ζυγιστηρίου. 5. Η συνεχής, άρτια και αποτελεσµατική, µε τις όποιες βελτιωτικές παρεµβάσεις απαιτηθούν, λειτουργία των υφιστάµενων συστηµάτων αντιρρύπανσης, των συστηµάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο του προσωπικού. 3

11 6. Η συνεχής και αποτελεσµατική αποµάκρυνση - µεταφορά των προϊόντων και παραπροϊόντων του εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών. 7. Η πιστή τήρηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Εργοστασίου. Η πιστή τήρηση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, Εθνικής και Κοινοτικής, για τη διαχείριση των απορριµµάτων και για τις µονάδες µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. 8. Η πλήρης προληπτική συντήρηση ή επισκευή βλαβών της εγκατάστασης (ολόκληρου του ηλεκτροµηχανολογικού ακίνητου και κινητού εξοπλισµού του εργοστασίου) εκ µέρους του παρόχου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών µε τη συντήρηση και µε τις επισκευές βλαβών και µε τις προµήθειες ανταλλακτικών, όπως και η απασχόληση, όταν απαιτείται, εξωτερικών συνεργείων επισκευής και συντήρησης, και ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, δεδοµένου ότι όλα τα σχετικά κόστη περιλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/παρόχου. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής και τα εγχειρίδια του εξοπλισµού. Βλάβες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και βλάβες που θα προκύψουν από «ανωτέρα βία» κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 9. Η σύνταξη µηνιαίων και ετησίων εκθέσεων για τη συντήρηση, την υποδοχή των σύµµεικτων δηµοτικών απορριµµάτων και τον ποιοτικό έλεγχο των διεργασιών, ως συστατικών της µηνιαίας αναφοράς. Οι µηνιαίες εκθέσεις θα υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα. 10. Η απαρέγκλιτη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ο εµβολιασµός όλων των εργαζόµενων η παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη νοµοθεσία προβλεπόµενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για ολόκληρο το προσωπικό που απασχολείται στο εργοστάσιο. 11. Η φύλαξη και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, από τον πάροχο, υπό τον έλεγχο της επίβλεψης. 12. Η ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης, µε ασφαλιστήρια πυρός και πρόσθετων κινδύνων, όπως επίσης και προς τρίτους. 13. Η τακτική απεντόµωση, µυοκτονία, οφιοαπώθηση και καταπολέµηση µύγας, όλων των χώρων του εργοστασίου κατόπιν µελέτης (σκευάσµατα, πρόγραµµα εφαρµογής σε συνδυασµό µε την ειδική 4

12 φύση της διαδικασίας βιολογικής ξήρανσης και των άλλων εγκαταστάσεων) που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 14. Η σύµφωνα µε τη τέχνη και την επιστήµη προµήθεια και τοποθέτηση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. 15. Η δυνητική επικαιροποίηση των αδειών της εγκατάστασης (άδεια λειτουργίας, περιβαλλοντικοί όροι κτλ) σχετιζόµενη µε αλλαγές που αφορούν την υπάρχουσα σύµβαση. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της και καθ υπέρβαση µέχρις εξάντλησης των ποσοτήτων, που είναι τόνοι συνολικά. Ο ΕΣ ΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει τις συµβατικές ποσότητες κατά τόνους, (1ετής λειτουργία και καθ υπέρβαση µέχρις εξάντλησής τους) µε την ίδια προϋπολογισθείσα τιµή (δικαίωµα προαίρεσης) κατά τα αναγραφόµενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ και σύµφωνα µε την υπ αρ. 1534/2014 Απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ηλ. το δικαίωµα προαίρεσης αφορά σε παροχή υπηρεσιών ίδιων µε την υπό ανάθεση Σύµβαση, η παροχή των οποίων θα τελεί υπό τους ίδιους όρους και σε καµία περίπτωση δε θα υπερβαίνει χρονικά τη διάρκεια της αρχικής Σύµβασης. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να συναινέσει στη συνέχιση των ίδιων υπηρεσιών επεξεργασίας απορριµµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αντικείµενο της Σύµβασης του ιδίου άρθρου της παρούσης, µε µόνη τη δήλωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της Αναθέτουσας αρχής. Ο ΕΣ ΑΚ µπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωµα προαίρεσης µετά την εξάντληση των τόνων, αλλά η απόφαση ενεργοποίησης του δικαιώµατος αυτού θα ληφθεί τουλάχιστον 3 µήνες πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της Σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από το πέρας της προβλεπόµενης προθεσµίας από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της ιακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.. 60/2007 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/

13 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης από την ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) στο οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΣ ΑΚ ( Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή που θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ιαδικτυακή πύλη θα είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π 60/07. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε.Σ.Η. Η.Σ. ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 31/8/ /9/2015 Ώρα 08:00 π.µ 1/10/2015 Ώρα 18:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και εάν τυχόν έχουν υποβληθεί έγγραφα εντύπως κατά τις παραγράφους και του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία 6

14 χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Γίνεται δεκτή προσφορά που θα αφορά το σύνολο των εργασιών της Τεχνικής Περιγραφής, ενώ δεν επιτρέπονται τµηµατικές προσφορές. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ ΗΣ, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο από την ορισµένη ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών έως την καταληκτική. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. ΆΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 5.1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινήσεις επί των εγγράφων του ιαγωνισµού ( ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινήσεων οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητήσουν µε την ανωτέρω διαδικασία συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι και την 10 η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 7

15 σε όλες µαζί τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 6 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε a) µε άλλο τρόπο β) εκπρόθεσµα το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 21/9/2015 Ώρα π.µ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 25/9/2015 Ώρα π.µ 5.2. Επίσκεψη στη ΜΠΑ Οι υποψήφιοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν µετά από αίτησή τους, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΜΠΑ σε ηµεροµηνίες που θα οριστούν στο πρόγραµµα επισκέψεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η. Η.Σ 2 ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη προθεσµία λήξης των αιτηµάτων για επίσκεψη. 8

16 Τα αιτήµατα για επίσκεψη στη ΜΠΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η. Η.Σ, το αργότερο 25 ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη προθεσµία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι επισκέψεις στη ΜΠΑ θα πραγµατοποιηθούν σε ηµεροµηνίες που θα οριστούν στο πρόγραµµα επισκέψεων που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέχρι και 15 ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη προθεσµία λήξης υποβολής των προσφορών Για να υποβληθούν αιτήµατα επισκέψεων οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των αιτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πραγµατοποιηθούν σε συνεννόηση µε τον ΕΣ ΑΚ και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εµπειρογνώµονες ή άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του ΕΣ ΑΚ προκειµένου να του παρέχονται διαθέσιµες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 6/9/2015 Ώρα 10:00 π.µ Το αργότερο έως τις 4/9/ /9/2015 Ώρα 14:00 π.µ ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6.1. Ηλεκτρονική διαδικασία Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 9

17 β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) - ιαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία : Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. -είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 10

18 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο ικαίωµα συµµετοχής Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί κοινοπραξιών): 1. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές µε τη λειτουργία και συντήρηση µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. 2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες Σύνδεσης µε την Ε.Ε., είναι εγγεγραµµένα σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές µε τη λειτουργία και συντήρηση µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. Οι κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε παρόχου υπηρεσίας στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. 11

19 Ότι όλα τα µέλη της κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (Κοινοπραξίες) που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ ελάχιστον θα διατυπώνονται: Ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ ολοκλήρου προς το φορέα του έργου για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, Η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, Τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο άνεια εµπειρία Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας από τρίτους. Είναι επιτρεπτή βάσει του ενωσιακού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εµπειρία. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονοµικούς φορείς, βάσει του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, και π.δ. 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3, άρθρο 46 παρ.3) να στηρίζονται για τη συγκεκριµένη σύµβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών µε αυτούς καθώς επίσης και σε µία κοινοπραξία 12

20 οικονοµικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της υπηρεσίας (π.χ. τεχνικής επάρκειας, αναγκαίοι χρηµατοοικονοµικοί πόροι) µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Στην παρούσα διακήρυξη αυτή για την απόδειξη της δάνειας εµπειρίας, ο συµµετέχων θα καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται ρητά στο άρθρο Εφόσον λοιπόν ο διαγωνιζόµενος επικαλείται την δυνατότητα άλλων φορέων οι οποίοι θα του διαθέσουν, είτε τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, είτε τους αναγκαίους χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση της υπηρεσίας, πέραν από την προσκόµιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφεροµένη στα σηµεία και τεχνική επάρκεια ή αντίστοιχα οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του φορέα που επικαλείται, θα πρέπει να αποδείξει και τη δέσµευση του φορέα, προσκοµίζοντας ως δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 10.2) απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα και νόµιµη σύµβαση µε τον φορέα, περί του ότι θα διαθέσει τους ανωτέρω υπέρ του διαγωνιζόµενου πόρους (αναλυτικά), αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος και του ανατεθεί η Σύµβαση. ιευκρινίζεται ότι, ο τρίτος που θα «δανείσει» την εµπειρία του θα πρέπει να έχει εκτελέσει ο ίδιος το έργο για το οποίο δανείζει την εµπειρία του, να είναι ο ίδιος Ανάδοχος και όχι ο φορέας στον οποίο εργάζεται ή εργαζόταν, γιατί σε αυτή την περίπτωση η εµπειρία είναι του φορέα. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ιακήρυξης. εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του αντικειµένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 13

21 Τα σχετικά δικαιολογητικά όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 7.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (αρ.1 Ν.4250/2014) καθώς και η πρωτότυπη εγγυητική συµµετοχής. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνοντα δύο υποφακέλοι: Α) υποφάκελος Α «ικαιολογητικά συµµετοχής Α) υποφάκελος Β «Τεχνική προσφορά» ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «ικαιολογητικά συµµετοχής» Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την παρούσα προκήρυξη κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω απόφασης. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον ίδιο 14

22 και υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf, προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π 60/ εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 3. εν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση. 4. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 15

23 6. Είναι εγγεγραµµένοι σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο (εντός παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελµά τους. 7. εν έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε διαγωνιζόµενου νοµικού πρόσωπου του άρθρου 6, όπως: Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), Αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Πρακτικό απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε την οποία: α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στον συγκεκριµένο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία. β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την οικονοµική προσφορά. Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως µέλη κοινοπραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό. διαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κοινή συµβολαιογραφική δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί: α) συµφωνία των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης. β) αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο γ) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία και τα ποσοστά συµµετοχής τους στην κοινοπραξία αυτή. Επί Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά 16

24 υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι διαγωνιζόµενοι των παρ και προσκοµίζουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δηλ. πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο, δήλωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΧ Γ «ηµόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σηµειώνεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε φορέα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Τα όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στη προσφορά του είναι ακριβή. Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (µόνο για φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού και έχει λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης Για την απόδειξη της ζητούµενης τεχνικής ικανότητας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατά ελάχιστον τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα περιλαµβάνει στοιχεία για το προφίλ του υποψηφίου (δοµή, έδρα, προσωπικό, διεύθυνση, κτλ) και στοιχεία εµπειρίας του υποψηφίου για τα αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει κατά την 17

25 προηγούµενη δεκαετία (10 έτη). Συγκεκριµένα η Υ/ πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία δεκαετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε αναφορά στα παρακάτω στοιχεία: Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης Τίτλος έργων ή υπηρεσιών Φορέας ανάθεσης Σύντοµη περιγραφή εγκατάστασης (π.χ. δυναµικότητα και είδος, περιγραφή τρόπου λειτουργίας κ.λπ.) Συνολικός προϋπολογισµός Ρόλος του υποψήφιου Ποσοστό συµµετοχής υποψήφιου στο έργο ή την υπηρεσία Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών H παραπάνω Υ/ απαιτείται προκειµένου να αποδεικνύεται η ειδική τεχνική ικανότητα από την εµπειρία του διαγωνιζόµενου σε επεξεργασία, η προεπεξεργασία σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων. Συγκεκριµένα: Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει κατ ελάχιστον 2ετή συνεχή εµπειρία η οποία θα είναι σε λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, δυναµικότητας τουλάχιστον 20.οοο τόνων/ έτος. Κατ ελάχιστον, θα πρέπει να διαθέτει την προαναφερόµενη αποδεδειγµένη εµπειρία σε λειτουργία µονάδων επεξεργασίας η προεπεξεργασίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, την τελευταία δεκαετία, δυναµικότητας τουλάχιστον 20.οοο τόνων/ έτος. Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει την εµπειρία αυτή αυτοτελώς ή αν είναι από συµµετοχή σε Κ/Ξ, η συµµετοχή του πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον µέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εµπειρία.. Για όλα τα έργα του καταλόγου απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του ηµοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης. 18

26 Εάν ο διαγωνιζόµενος κάνει χρήση δάνειας εµπειρίας, τότε ο δανείζων την εµπειρία φορέας πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι: - ο διαγωνιζόµενος περιλαµβάνει κατ ελάχιστον, στην οµάδα έργου προσωπικό µε τα εξής προσόντα: Για τη θέση του Επόπτη Μονάδας ιευθυντή: Έναν ιπλωµατούχο Μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο (π.χ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κ.λπ.) συνεχούς εµπειρίας ενός έτους σε λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας συµµείκτων απορριµµάτων, σε αντίστοιχη θέση. Για τη θέση του Υπεύθυνου διεργασιών και περιβαλλοντικής παρακολούθησης: Έναν ιπλωµατούχο Μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο (π.χ. Χηµικό Μηχανικό, κ.λπ.) συνεχούς εµπειρίας ενός έτους σε λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας συµµείκτων απορριµµάτων, σε αντίστοιχη θέση. Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να µπορούν να οριστούν υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης της ΜΠΑ αντίστοιχα, στην αρµόδια ιεύθυνση Βιοµηχανίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στο άρθρο της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσης. ιευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα πραγµατικά έτη απασχόλησης σε παραπλήσιο αντικείµενο έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Για την απόδειξη της παραπάνω εµπειρίας, η Υ/ θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον είναι φορείς του ηµοσίου. Εάν η εµπειρία προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας. Στα παραπάνω τεκµήρια εµπειρίας θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης Τίτλος έργων ή υπηρεσιών Φορέας ανάθεσης Σύντοµη περιγραφή εγκατάστασης(π.χ. δυναµικότητα και είδος εγκατάστασης, περιγραφή τρόπου λειτουργίας κ.λπ.) Συνολικός προϋπολογισµός Περιγραφή καθηκόντων Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών 19

27 Επισηµαίνεται ότι το προσωπικό όπως αναφέρεται παραπάνω για το οποίο ζητείται η εµπειρία, δεν µπορεί να αντικατασταθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης παρά µόνο µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση του Αναδόχου, έγκριση της Υπηρεσίας και µόνο από άτοµο της ίδιας ειδικότητας µε τα ίδια ή ανώτερα προσόντα και επαγγελµατικές εµπειρίες Για την απόδειξη της ζητούµενης οικονοµικής/ χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατά ελάχιστον τα εξής: α) Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις για την χρηµατοδοτική ικανότητα του µεµονωµένου διαγωνιζόµενου ή όλων των µελών της διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, που να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της όπως αναφέρονται παρακάτω. β) ηµοσιευµένους ισολογισµούς των τελευταίων χρόνων που να αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόµενος καλύπτει τις απαιτήσεις της ζητούµενης χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση ισολογισµού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Η ζητούµενη Χρηµατοοικονοµική ικανότητα περιγράφεται ως εξής: Α. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τα τελευταία τρία έτη ίσο ή µεγαλύτερο του 20% του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας (µε το δικαίωµα προαίρεσης και χωρίς το ΦΠΑ). Β. Επίσης πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα (χωρίς εγγυητικές) πάνω από ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία χρηµατοοικονοµικής επάρκειας σε περίπτωση Κ/Ξ θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από το ένα µέλος της Κ/Ξ ή αθροιστικά. Εάν ο διαγωνιζόµενος κάνει χρήση δάνειας εµπειρίας, τότε ο δανείζων την εµπειρία φορέας πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου Πιστοποιήσεις κατά ISO9001:2008, ISO14001:2004 και OHSAS18001:2007. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον µέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά Άδεια µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων σε ισχύ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: κατά την περίπτωση που για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης απαιτηθεί συνεργασία ή υπεργολαβία µε τρίτο φορέα), για την πρόθεση συνεργασίας µε τρίτο, συνοδευόµενη από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του τρίτου περί αποδοχής της συνεργασίας και όλα 20

28 τα δικαιολογητικά που η παρούσα διακήρυξη απαιτεί για το µέρος των εργασιών που θα ανατεθεί σε τρίτους. κατά την περίπτωση που για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης ο διαγωνιζόµενος επικαλεστεί δάνεια εµπειρία κατά την έννοια του άρθρου 6.3 της παρούσης) τόσο του διαγωνιζόµενου όσο και του φορέα/ων του οποίου θα χρησιµοποιήσει τη δάνεια εµπειρία. Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η δέσµευση των επιµέρους φορέων σχετικά µε τη διάθεση. στον διαγωνιζόµενο οικονοµικό φορέα των αναγκαίων τεχνικών ή/και οικονοµικών πόρων Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική προσφορά» Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Στον (υπό) φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», αναφορικά µε την Τεχνική προσφορά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που καλύπτουν το παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης και όπως αυτά έχουν περιγραφεί στο Άρθρο 3 «Αντικείµενο του Έργου» της παρούσης. Γενικά η τεχνική προσφορά, οφείλει να τηρεί τους παρακάτω όρους: Να συµµορφώνεται µε τους όρους των τευχών δηµοπράτησης της παρούσας. Να είναι σαφής σε σχέση µε το προσφερόµενο τεχνικό αντικείµενο. Να καλύπτει αποδεδειγµένα το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών και να αποδεικνύει, µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια, ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες καλύπτουν το σύνολο των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της ΜΠΑ. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµαρχος Μήλου σας ενηµερώνει για τη διεξαγωγή µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το ήµου Μήλου µε ενδεικτικό Προϋπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕ1-8ΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΕΖΕ1-8ΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 22-6-2015-2015 Τηλ. Κέντρο : 213 2116 100 Αριθµ. Πρωτ. 9916 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΙΣ -5- ΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563266 2015-02-06

15PROC002563266 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικας: 24500 Κυϖαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Fax: 2761360773 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GR - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο: «Έκδοση και ιαχείριση Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 15PROC002806809

Α ΑΜ: 15PROC002806809 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Τηλ.: 2262 350618 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. /νση: Κύπρου 3 Ταχ. Κώδικας: 32 200, Θήβα Αρ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδ.: 46100 Τηλ.: 2665360114 FAX: 2665360196. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2014

Ταχ. Κώδ.: 46100 Τηλ.: 2665360114 FAX: 2665360196. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα: 12-3 -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 27678/1074 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Π.Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά, 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς»

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς» Κηφισιά, 9-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 54442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003359487 2015-11-24

15PROC003359487 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Αμόδιος: Βασταρδή Σοφία Τηλ.: 2294320585-2294320572

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ 234,320.00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 0- Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη /0 του.σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ταχ. /νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. : 42200 Καλαµπάκα Τηλ.: 24323-50200 FAX : 24320-23184

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 71370 / 21-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, και ευϖρεϖισµού για τις ανάγκες των υϖηρεσιών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Α Α: 4Α34Γ-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα: 3-6-2011 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.:5055 Ταχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ. : 106 75,Αθήνα Τηλέφωνο : 213-213-9500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα