Αντώνης ελώνης, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης ελώνης, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2008"

Transcript

1

2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O άσος των γηπέδων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντώνης ελώνης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γιάννης Αποστολογιάννης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Α. & Φ. εληγιάννης Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Αντώνης ελώνης, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2008 ÉSBN Ôõðþèçêå óå áñôß åëåýèåñï çìéêþí ïõóéþí ëùñßïõ êáé öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò Üäåéáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 Εικονογράφηση: Γιάννης Αποστολογιάννης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ

4 Ï ÁÍÔÙÍÇÓ ÄÅËÙÍÇÓ åñãüóôçêå, êïíôü ôñéüíôá ñüíéá, ùò äüóêáëïò êáé åðéèåùñçôþò Ä.Å. êáé åöüñìïóå ðñùôïðïñéáêýò éäýåò óôçí åêðáßäåõóç. ÌåôÜ ôï 1980 áó ïëþèçêå áðïêëåéóôéêü ìå ôç óõããñáöþ âéâëßùí ãéá ðáéäéü êáé íýïõò (èýáôñï, ìõèéóôüñçìá) êáé âñáâåýôçêå ðïëëýò öïñýò. Êýñéá áñáêôçñéóôéêü ôùí ëïãïôå íéêþí Ýñãùí ôïõ åßíáé ç æùíôáíþ ãëþóóá, ôï ëåðôü éïýìïñ, ç êáôáãñáöþ óýã ñïíùí ðñïâëçìüôùí ðïõ áðáó ïëïýí ôá ðáéäéü êáé ç ðñïâïëþ åíüò ôýðïõ äáóêüëïõ ìå áíïé ôü ìõáëü êáé êýöé ãéá äïõëåéü. ÐáñÜëëçëá, áó ïëþèçêå ìå ôç èåùñßá ôçò ëïãïôå íßáò ãéá ðáéäéü êáé íýïõò, ôçí åðéìýëåéá áíèïëüãçóçò äéçãþìáôïò êáé ðïßçóçò êáé õðþñîå äéåõèõíôþò óôá ðåñéïäéêü ÓðïõäÝò ( êáé ) êáé Óýã ñïíï Ó ïëåßï ( ), åíþ Þôáí óõíåêäüôçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÄéáäñïìÝò óôç Ëïãïôå íßá ãéá ðáéäéü êáé íýïõò ( ). ÓÞìåñá åßíáé äéåõèõíôþò ôïõ ëïãïôå íéêïý ðåñéïäéêïý ÁÑÃÏÍÁÕÔÇÓ. Óçìáíôéêüôåñá âéâëßá ôïõ: Ç ÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇ, ÏÔÁÍ ÕÐÁÑ ÅÉ ÌÉÁ ÅËÅÍÇ, ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÁÍÍÁ, Ç ÔÁÎÇ ÔÏÕ '97, Ç ÆÙÇ ÅÍÏÓ ÔÑÅËÏÕ ÓÕÃÃÑÁ- ÖÅÁ êáé ôï ìõèéóôüñçìá ÁÌÁ ËÇØÅÉ ÐÁÑÏÕÓÇÓ ãéá åíηëίκους. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí åðßóçò ôá âéâëßá ôïõ ÅÃÙ, Ï ÐÅÉÑÁÔÇÓ ÁÍ- ÔÆÅËÏ ÍÔÅË ÌÁÑÅ, ÏÍÅÉÑÅÕÏÌÁÉ ÔÇ ÑÏÕÈ και ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ ΓΑΤΑ, ΕΝΤΑΞΕΙ; το οποίο κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Μυθιστορήµατος.

5 Περιεχόµενα Μπάλα υπάρχει µόνο µία!... 9 Ένας δάσκαλος λίγο περίεργος! Ένας Χάρης γίνεται Σούπερ! Η µεγάλη απόφαση Η Ελένη είναι εκεί και σε βλέπει! Τα µαγικά φτερά της νίκης Μια γειτονιά στον ουρανό Άντε, και διεθνής, Χάρη! Θα µαι πάντα εδώ Για σένα, Χάρη! Ένας γερόλυκος των γηπέδων προειδοποιεί Μια µπαλιά όνειρο και γκολ! Πρώτα απ όλα να χαίρεστε το παιχνίδι Ζητείται αθλητική ιδέα Μην ανησυχείς, πατέρα Θα δεις! Είσαι νέος, Χάρη Θα βρεις το δρόµο σου! Και ο Τρίτωνας ξανά στο κόλπο Το καθοριστικό προτελευταίο παιχνίδι Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές! Μια νέα εποχή ξεκινά

6 Μπάλα υπάρχει µόνο µία! Ο ι κερκίδες του Ολυµπιακού Σταδίου της Αθήνας µοιάζουν µ ένα καζάνι που βράζει και οι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες φίλαθλοι στέλνουν στον ουρανό την επιθυµία τους για νίκη. Ναι, µόνο για τη νίκη! Γι αυτούς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσµα και προσπαθούν, µε όλους τους τρόπους συνθή- µατα, πανό, ζητωκραυγές και τραγούδια να περάσουν αυτό το µήνυµα σε όλους σ αυτή τη χώρα. Είναι το τελευταίο µατς της οµάδας στο Τσάµπιονς Λιγκ, της οµάδας που, περισσότερο από κάθε άλλη, έχει κάνει το όνοµα της Ελλάδας σεβαστό στην Ευρώπη. Της οµάδας που χρόνια τώρα, µετά το 1970 και ως σήµερα, έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθµούς στη χώρα. Στο δεύτερο όµιλο η οµάδα της Θύελλας και η πρωταθλήτρια της Αγγλίας θα έλυναν απόψε τις διαφορές 7

7 τους. Όποια νικούσε θα περνούσε στους οχτώ και από κει ο δρόµος ήταν ανοιχτός στα νοκ άουτ παιχνίδια. Η Θύελλα ήταν στριµωγµένη άσχηµα^ έπρεπε πάση θυσία να νικήσει την Άρσεναλ, έστω και µε µισό-µηδέν, όπως έλεγε µια εφηµερίδα. Και η Άρσεναλ δεν ήταν µια οµάδα παίξε γέλασε^ πρωτοπόρος στο φετινό πρωτάθληµα, µε πολλούς βαθµούς µπροστά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Θύελλα είχε αγωνιστεί εναντίον της Άρσεναλ τρεις φορές στο παρελθόν. Μία νίκη, µία ήττα, µία ισοπαλία. Η Θύελλα ήταν «ψηµένη» σε τέτοια παιχνίδια, µέσα κι έξω, εδώ ή στο εξωτερικό. Γι αυτό και οι εβδο- µήντα πέντε χιλιάδες στις κερκίδες είχαν απαιτήσεις. Στα µάτριξ του σταδίου προβάλλονταν φάσεις από προηγούµενες ευρωπα κές συναντήσεις και κάθε φορά ακουγόταν µυριόστοµη η φωνή των φιλάθλων, ρυθµική και βροντώδης: «Όλε! Όλε! Όλε!» Σε µια στιγµή ο εκφωνητής ανακοίνωσε τις συνδέσεις και σε κάθε αναγγελία του ονόµατος ενός παίκτη ακουγόταν και ταξίδευε στα ουράνια το «Όλε». Αµέσως µετά ακούστηκε ο ύµνος της διοργάνωσης, ενώ χιλιάδες µικρά χαρτάκια γέµιζαν τον αθηνα κό ουρανό µε πολύχρωµους ιριδισµούς. Μια υπέροχη εικόνα γε- µάτη φως και συγκίνηση. Όλοι το παραδέχονταν πως η Θύελλα αυτές τις στιγµές τις µαγικές στιγµές δεν αντιπροσώπευε µόνο τα χρώµατα του ένδοξου συλλόγου της µα και την ίδια την Ελλάδα! 8

8 9

9 Ο Χάρης, στην είσοδο των αποδυτηρίων, τελευταίος στη σειρά των παικτών της οµάδας, ένιωθε κάτι σαν γλυκό µεθύσι. Ενώ ήταν µόλις δεκαοχτώ χρόνων, είχε απογειωθεί και ο ίδιος µαζί µε όλη την οµάδα. Ουσιαστικά δεν πατούσε στη γη, µα πετούσε πάνω από το χορτάρι, ανάµεσα στον κόσµο. Αισθανόταν µεγάλη ευθύνη, επειδή του ήταν δύσκολο να πιστέψει πως φορούσε την ένδοξη φανέλα της Θύελλας και συµµετείχε σ ένα παιχνίδι καθοριστικό για την οµάδα αλλά και για την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η συµ- µετοχή του στο παιχνίδι ήταν ίσως το σπουδαιότερο γεγονός στη δεκαοχτάχρονη ζωή του. Απίστευτο! Και ξαφνικά, πέντ -έξι λεπτά προτού οι οµάδες µπουν στον αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής σφυρίξει το εναρκτήριο λάκτισµα, αυτός µ έναν περίεργο τρόπο, σαν να έγινε θαύµα, έφερε στο µυαλό του όλα όσα έζησε στην ποδοσφαιρική του ζωή^ τη ζωή του γενικότερα, τους ανθρώπους, τα γεγονότα. Κάποτε στο «Μαρακανά» της γειτονιάς! Από µικρό παιδί, από τότε που θυµάται τον εαυτό του, ο νους του γυρόφερνε σ αυτό το µαγικό στρογγυλό πέτσινο τόπι. Ξεσήκωναν το µυαλό του αυτές οι ανοιχτές αλάνες, όπου θα µπορούσε να ξεχυθεί και να κάνει θαύµατα µε την µπάλα. Από µικρό παιδί καθόταν µε τις ώρες µπροστά στην τηλεόραση κι έβλεπε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, σε ταινίες στο βίντεο, σε αθλητικές εκποµπές, στις αθλητικές ειδήσεις της Κυριακής. 10

10 Από µικρό παιδί, λοιπόν Όταν τα παιδιά της ηλικίας του έπαιζαν µε αυτοκινητάκια, κούκλες και παιχνίδια της ηλικίας τους, ο Χάρης έπαιρνε την µπάλα κι αµολιόταν στις άχτιστες ακόµα αλάνες, στα πάρκα, στις πλατείες, όπου υπήρχε λεύτερο µέρος, κοµµάτι γειτονιάς που δεν το χε χαλάσει ακόµα το µπετόν, και µε την µπάλα στα πόδια ζωγράφιζε τους δικούς του κόσµους, «κόσµους µαγικούς κι ονειρεµένους», όπως λέει κάποιο τραγούδι. Σ αυτούς τους κόσµους δε χωρούσαν πολλά πράγµατα^ χωρούσε µόνο µια µπάλα, η φαντασία του Χάρη που έφτιαχνε κεφαλιές, ντρίπλες, κατεβασιές στα αντίπαλα καρέ, συνδυασµούς, ό,τι βάλει ο νους. 11

11 Και τότε όλα γίνονταν φως, γίνονταν όνειρο, γίνονταν ευτυχία. Λες κι είχε απέναντί του µια ολόκληρη άµυνα κι ο Χάρης, µε την µπάλα στα πόδια, έκανε ελιγµούς, απέφευγε φανταστικούς αντιπάλους, έγερνε το κορµί αριστερά ή δεξιά, λες και µέσα του υπήρχε ένα κοµπιούτερ και τον οδηγούσε προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ποια δίχτυα; ίχτυα δεν υπήρχαν, βέβαια. Υπήρχαν όµως δυο δέντρα που έφτιαχναν τάχα τα γκολπόστ, υπήρχαν άλλοτε δυο πέτρες που έβαζε για να φτιάχνει τα δοκάρια, υπήρχαν τα πάντα και τίποτε. Περισσότερο όµως από καθετί άλλο υπήρχε µια φλόγα που ανέβαινε από βαθιά µέσα του, µια φωνή που λες και τον παρακινούσε: «Χάρη, προχώρα. Θα γίνεις αυτό που θέλεις». Ο Χάρης άκουγε τούτη τη φωνή. Επειδή ντρεπόταν, ποτέ δεν το χε οµολογήσει, ούτε σε φίλο ούτε σε δικό του. Κρατούσε σαν πολύτιµο φυλαχτό αυτή την υπέροχη, µυστική φωνή. Μάλιστα, µερικές φορές, απαντούσε µόνος του: «ΝΑΙ, ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕ- ΓΑΛΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ». Ήταν σαν µια κουβέντα µυστική, έτσι. Και µη φανταστεί κανείς πως ο Χάρης ήταν στα µαθήµατα κανένα κούτσουρο. Όχι βέβαια. Από τους πρώτους στην τάξη του. Ο δάσκαλός του ήταν ευχαριστηµένος. «ε λέω, πολύ καλός και συνεπής µαθητής ο Χάρης», έλεγε στον πατέρα του που ανησυχούσε. «Θα πάει µπροστά», συµπλήρωνε. «Μα τι µπροστά, δάσκαλέ µου, που όλη την ηµέρα κλοτσάει µια µπάλα; Πώς θα πάει έτσι µπροστά;» γκρίνιαζε από κοντά η 12

12 µάνα του. «Όχι, όχι, µην το παίρνετε έτσι. Το ένα δεν εµποδίζει το άλλο. Προς το παρόν, τουλάχιστον, ο Χάρης κάνει πολλή και καλή δουλειά στην τάξη, δεν έχω παράπονο. Εποµένως, γιατί να µην ασχολείται µ αυτό που τον ευχαριστεί στις ελεύθερες ώρες του;» Οι γονείς του Χάρη δεν έµεναν ευχαριστηµένοι απ όλα αυτά. Είχαν όνειρα για το παιδί τους, ήθελαν να προχωρήσει ο Χάρης ψηλά, να γίνει ό,τι δεν κατάφεραν οι ίδιοι^ ένας επιστήµονας. Όταν όµως η κουβέντα ερχόταν στις σπουδές, ο Χάρης αποκρινόταν: «Γιατί, δηλαδή; Ο Σώκρατες, ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, έγινε γιατρός, ο δικός µας ο Καµάρας σπουδαίος δικηγόρος, ο Σούρπης γιατρός, τόσους και τόσους ξέρω. ιαβάζω εγώ, τι νοµίζετε, κούτσουρο θα µείνω;» Οι γονείς του τον άκουγαν αλλά καθόλου δεν τους άρεσε αυτή η ιστορία. Ο Χάρης τέλειωσε το δηµοτικό µε άριστα. Το πιο σπουδαίο που θυµάται ήταν όταν στην έκτη, για τέσσερις-πέντε µήνες, είχε αναλάβει την τάξη του ένας νέος δάσκαλος, ο Αντώνης, αναπληρώνοντας το κενό του προηγούµενου που είχε αρρωστήσει. Ο Αντώνης ήταν ο δάσκαλος που ονειρευόταν ο Χάρης. Τον ένιωθε σαν το µεγάλο του αδελφό. Συχνά στα διαλείµ- µατα, στην απλόχωρη, χωµάτινη αυλή του σχολείου, έστηναν στα γρήγορα µατς των δέκα ή των δεκαπέντε λεπτών, όσο διαρκούσε το διάλειµµα. Ήξερε καλή µπάλα ο Αντώνης. Τεχνίτης, γρήγορος, «έβλεπε γήπεδο», όπως γνωµάτευε ο Χάρης. Ζωγράφιζε κι αυτός µε την µπάλα. Χαιρόσουν να παίζεις µα- 13

13 ζί του ή και ως αντίπαλός του. «Μην την παιδεύετε την µπάλα, µ ακούτε; Πρέπει να παίζετε χωρίς την µπάλα, παρά µ αυτήν, εντάξει;» Τα παιδιά χάζευαν µαζί του. Βλέπεις, ήταν και νέος, περίπου δεκαπέντε χρόνια µεγαλύτερός τους. Σαν µεγάλος αδελφός ή, ακόµα καλύτερα, φίλος. Με τον Αντώνη το δάσκαλο έµαθε πολλά ο Χάρης: πώς να τρέχει στη σωστή κατεύθυνση, πώς να τοποθετεί το σώµα του, πώς να σουτάρει, πώς πώς τόσο πολλά πράγµατα. Μα κι ο Αντώνης είχε εντυπωσιαστεί µε τον Χάρη. «Εσύ κάτι έχεις, κάτι σαν φλόγα, τι να πω; Είµαι βέβαιος πως θα πας µπροστά». Κουβέντες σηµαδιακές, που θα επαληθεύονταν. Κι αν έφυγε ο Αντώνης διορίστηκε, λέει, σ ένα χωριό της Κέρκυρας έµειναν τα λόγια του σαν γόνιµη βροχή στην ψυχή του Χάρη. Την ηµέρα που θα τους χαιρετούσε, ο Χάρης έµεινε τελευταίος. Σας αγαπώ πολύ, κύριε, είπε στον Αντώνη κι ήταν έτοιµος να δακρύσει. Εκείνος τον κοίταξε στα µάτια, ίσια η µατιά του στην ψυχή του Χάρη, και απάντησε: Αν µ αγαπάς, όπως λες, Χάρη, τότε µόνο ένα µπορείς να κάνεις για να µ ευχαριστήσεις. Τι, κύριε; ρώτησε µε λαχτάρα ο Χάρης. Αυτό το απλό: σ αυτό που σ αρέσει να κάνεις φρόντισε να σαι ο πρώτος! Έφυγε ο Αντώνης, αφού του σφιξε το χέρι, ως άντρας προς άντρα «Έτσι σε λογαριάζω», του είπε κι έµεινε πίσω ο Χάρης. Φέτος τελείωσε το δηµοτικό. 14

14 Σε δυο-τρεις µήνες θα πήγαινε στο γυµνάσιο. Ήταν ένας άντρας, όπως έλεγε ο δάσκαλος; Όχι βέβαια. «Αλλά µπορώ να γίνω ένας σπουδαίος άντρας», µονολόγησε. Μόνος σου µιλάς; τον ρώτησε τότε ο φίλος του ο Στέλιος. Όχι, ρε Στέλιο συνήλθε αµέσως. Να, µου ρθε στο µυαλό ο δάσκαλος ο Αντώνης. Α, καλά. Ο Αντώνης; Πολύ µουρλός, ρε παιδάκι µου, έτσι; Ο Χάρης δε µίλησε. Ίσως να ταν κι έτσι. Ωστόσο, καθένας µέσα στην τάξη είχε κάτι να θυµάται από αυτόν το δάσκαλο. Με όλους ήταν φίλος, αδελφός πες. Αξέχαστος θα τους µείνει. Από τους ανθρώπους που κρατάς µια ζωή µες στην καρδιά σου. Τα σκέφτεται όλα τούτα ο Χάρης καθώς κατηφορίζει από το σχολείο για το σπίτι του. Τώρα ξεκινάει µια νέα ζωή. Μια ζωή όπου στο κέντρο της στη σέντρα, όπως λέµε υπάρχει µια µικρή, πανέµορφη µάγισσα, που σαν την Κίρκη φαίνεται να έχει πάρει το µυαλό του Χάρη. Ξέρει πολύ καλά πως η ζωή στο γυµνάσιο γίνεται πιο σοβαρή. Έχει περισσότερες απαιτήσεις, θέλει µεγαλύτερη ευθύνη. Οι άλλοι γονείς, συγγενείς και καθηγητές περιµένουν πιο πολλά από σένα. ε λογαριάζεσαι πια παιδάκι του δηµοτικού. «Γυµνασιόπαις», που έλεγαν και οι παλιοί. Σπουδαία υπό- 15

15 θεση. Ναι, αλλά «Μπάλα υπάρχει µόνο µία», έλεγε γι αστεία ο Περικλής στην τάξη. Όχι, δεν είν αστεία. Πρώτα απ όλα η µπάλα. Κι εγώ θα είµαι, θα γίνω ο πρώτος, έτσι; µουρ- µούρισε. Πάλι παραµιλάς, ρε Χάρη; τον κάρφωσε ο Στέλιος δίπλα του. Ερωτευµένος είσαι; Αλλά ο Χάρης δεν έδωσε απάντηση. Μέσα του όµως την έδωσε: «Και βέβαια, είµαι ερωτευµένος. Αλλά µε την µπάλα!» Μια νέα ζωή άρχιζε, λοιπόν. Μια ζωή γεµάτη οµορφιά, αγάπη, θέαµα, συναρπαστικά επεισόδια. Και εµείς θα παρακολουθήσουµε από κοντά πώς ένα αστέρι του ποδοσφαίρου ανεβαίνει ψηλά στο στερέωµα! 16

16

Πασχαλία Τραυλού, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 15.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-759-4

Πασχαλία Τραυλού, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 15.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-759-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η γυναίκα του φάρου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Πασχαλία Τραυλού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá Êáæïýñç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρεµούνδος, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 2.000 αντίτυπα

Γιάννης Ρεµούνδος, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 2.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θείος µου ο κατσικοπόδαρος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιάννης Ρεµούνδος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-273-0

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-273-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: SHUTTERSTOCK. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-266-2

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: SHUTTERSTOCK. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-266-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα ρόδα της σιωπής ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Πασχαλία Τραυλού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá Êáæïýñç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Βίκυ Αυδή ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα πρώτη ανατύπωση: Μάρτιος 2012

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα πρώτη ανατύπωση: Μάρτιος 2012 τιτλοσ βιβλιου: Δεν μπορεί, θα στρώσει! συγγραφεασ: λένα Μαντά επιμελεια Διορθωση κειμενου: Χρυσούλα τσιρούκη συνθεση εξωφυλλου: γιώργος παζάλος ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου εκτυπωση: σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολυράκης, 2011. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011, 9.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-255-6

Γιώργος Πολυράκης, 2011. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011, 9.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-255-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Έγκληµα στην Παλαιών Πατρών Γερµανού ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Πολυράκης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κυριάκος Αθανασιάδης ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη, 2012 φωτογραφίας εξωφύλλου: Liz Dalziel/τrevillion Images UK. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012, 2.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-895-4

Πένυ Παπαδάκη, 2012 φωτογραφίας εξωφύλλου: Liz Dalziel/τrevillion Images UK. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012, 2.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-895-4 τιτλοσ βιβλιου: Το ζεϊμπέκικο της Κατίνας συγγραφεασ: Πένυ Παπαδάκη επιμελεια Διορθωση κειμενου: αρετή κολλάτου συνθεση εξωφυλλου: Χρυσούλα μπουκουβάλα ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Έρωτας στην ομίχλη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κυριάκος Αθανασιάδης ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.W. Toad, 2009 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Victoria Sawdon. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010, 2.500 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-855-3

O.W. Toad, 2009 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Victoria Sawdon. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010, 2.500 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-855-3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE YEAR OF THE FLOOD Aπό τις Εκδόσεις Bloomsbury, Λονδίνο 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η χρονιά της πλημμύρας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Margaret Atwood ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπελίκα Κουμπαρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-675-7

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-675-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λιάνα ενεζάκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ATSS Publications, LLC 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 6.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-397-8

ATSS Publications, LLC 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 6.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-397-8 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A THOUSAND SPLENDID SUNS Aðü ôéò Åêäüóåéò Penguin Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στη χώρα των χρυσών ήλιων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Khaled Hosseini ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Βασιλική Κοκκίνου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2009. φωτογραφίας εξωφύλλου: Virgil Mlesnita. Πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2009, 5.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-453-654-2

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2009. φωτογραφίας εξωφύλλου: Virgil Mlesnita. Πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2009, 5.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-453-654-2 τιτλοσ βιβλιου: Οι κόρες της λησμονιάς συγγραφεασ: Θοδωρής Παπαθεοδώρου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: ηλίας μασούρης ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου, ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Dicks, 2012 φωτογραφιών εξωφύλλου: Lakhesis, Gemenacom/123rf.com ΕκΔοσΕισ ΨΥΧογιοσ α.ε., αθήνα 2012. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012

Matthew Dicks, 2012 φωτογραφιών εξωφύλλου: Lakhesis, Gemenacom/123rf.com ΕκΔοσΕισ ΨΥΧογιοσ α.ε., αθήνα 2012. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012 τιτλοσ ΠΡΩτοτΥΠοΥ: MEMOIRS OF AN IMAGINARY FRIEND από τις Εκδόσεις Sphere, λονδίνο 2012 τιτλοσ βιβλιου: Αναμνήσεις ενός φανταστικού φίλου συγγραφεασ: Matthew Dicks μεταφραση: Χρήστος οικονόμου ΕΠιμΕλΕια

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Kamil Akca/Trevillion Images nobeastsofierce/www.shutterstock.com cluckva/www.shutterstock.

Πένυ Παπαδάκη, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Kamil Akca/Trevillion Images nobeastsofierce/www.shutterstock.com cluckva/www.shutterstock. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αντίο, φιλενάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πένυ Παπαδάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ EΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Ανδρεάδης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Πένυ Παπαδάκη, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Όσο αντέχει η ψυχή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0482-0

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0482-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θέλω να γίνω µάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεφανάκης, 2009, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Norman Parkinson Ltd/Courtesy Norman Parkinson Archive ΙSBN 978-618-01-0565-0

Δημήτρης Στεφανάκης, 2009, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Norman Parkinson Ltd/Courtesy Norman Parkinson Archive ΙSBN 978-618-01-0565-0 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δημήτρης Στεφανάκης ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç, 2008. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôß ôõ ðá ÉSBN 978-960-453-448-7

Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç, 2008. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôß ôõ ðá ÉSBN 978-960-453-448-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Μύθοι του Λα Φοντέν ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Ëé Ü íá Äå íå æü êç ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏÕ: ñõ óïý ëá Ôóé ñïý êç ÇËÅ ÊÔÑÏ ÍÉ ÊÇ ÓÅ ËÉ ÄÏ ÐÏÉ Ç

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γκίκα, 2010. πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-941-3

Ελένη Γκίκα, 2010. πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-941-3 τιτλοσ βιβλιου: Αιώνια επιστροφή ΣΥΓΓρΑφΕΑΣ: Ελένη Γκίκα ΕπΙμΕΛΕΙΑ ΔΙΟρθωΣΗ ΚΕΙμΕΝΟΥ: Αρετή Κολλάτου ΣΥΝθΕΣΗ ΕΞωφΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα μπουκουβάλα ΗΛΕΚτρΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟπΟΙΗΣΗ: μερσίνα Λαδοπούλου ΕΚτΥπωΣΗ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2015 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Alexandr Ivanov/123RF ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2015 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Alexandr Ivanov/123RF ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ζωές του ανέμου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Θοδωρής Παπαθεοδώρου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα Λαδοπούλου, Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

I. Biggi, 2007 Editorial Seix Barral S.A., 2007. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-704-4

I. Biggi, 2007 Editorial Seix Barral S.A., 2007. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-704-4 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA FORMULA STRADΙVARIUS Από τις Εκδόσεις Seix Barral S.A., Βαρκελώνη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Τα δώδεκα Στραντιβάριους ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: I. Biggi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρύσα Θ. Μπανιά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Will Adams, 2007. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008, 4.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-344-2

Will Adams, 2007. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008, 4.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-344-2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ΤΗΕ ALEXANDER CIPHER Aðü ôéò Åêäüóåéò HarperCollinsPublishers, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O τάφος του Αλεξάνδρου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Will Adams ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Εύη Παπαγεωργίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βαμβουνάκη, 2015. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2015, 8.000 αντίτυπα. Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-1324-2 Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-1325-9

Μάρω Βαμβουνάκη, 2015. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2015, 8.000 αντίτυπα. Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-1324-2 Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-1325-9 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η δικηγόρος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Xρυσούλα Μπουκουβάλα Πίνακας εξωφύλλου: Οι ερωτευμένοι (Les Amoureux) του Émile Friant,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ. Χάρι Πότερ. Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ. Χάρι Πότερ. Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ Χάρι Πότερ Συνεταιρικά με τον Ρον Ουέσλι Επειδή το δικό του έχει διαλυθεί Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη Αγόρασες ένα σωρό βόμβες

Διαβάστε περισσότερα

Arendsoog Ltd / stan Lauryssens Εικόνας εξωφύλλου: gheorghe Matei, Ρουμανία ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε., Αθήνα 2011

Arendsoog Ltd / stan Lauryssens Εικόνας εξωφύλλου: gheorghe Matei, Ρουμανία ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε., Αθήνα 2011 τιτλοσ ΠΡΩτοτυΠου: dali & I: the surreal story τιτλοσ βιβλιου: Ο Νταλί κι εγώ Από τις Εκδόσεις tomas dunne BooKs, Νέα υόρκη 2008 συγγραφεασ: stan Lauryssens μεταφραση: σέβυ σπυριδογιαννάκη ΕΠιμΕλΕιΑ διορθωση

Διαβάστε περισσότερα

στέφανος Δάνδολος, 2013 φωτογραφίας εξωφύλλου: Ilona Wellmann/Trevillon Images UK πρώτη έκδοση: φεβρουάριος 2013, 8.000 αντίτυπα

στέφανος Δάνδολος, 2013 φωτογραφίας εξωφύλλου: Ilona Wellmann/Trevillon Images UK πρώτη έκδοση: φεβρουάριος 2013, 8.000 αντίτυπα τιτλοσ βιβλιου: Η Χορεύτρια του Διαβόλου συγγραφεασ: στέφανος Δάνδολος επιμελεια Διορθωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: Χρυσούλα μπουκουβάλα ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου φωτογραφια

Διαβάστε περισσότερα

Arundhati Roy, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-649-8

Arundhati Roy, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-649-8 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: LISTENING TO GRASSHOPPERS FIELD NOTES ON DEMOCRACY Aðü ôéò Åêäüóåéò Penguin Books Ltd., Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η σκοτεινή πλευρά της δηµοκρατίας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Arundhati Roy ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ

Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒOOKER 2010 Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE FINKLER QUESTION Από τις Εκδόσεις Bloomsbury, Λονδίνο 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η περίπτωση Φίνκλερ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2007, 2015. Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lena Okuneva/Trevillion Images, Samot/Shutterstock

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2007, 2015. Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lena Okuneva/Trevillion Images, Samot/Shutterstock ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μην πιστεύεις στην αλήθεια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ Συνέντευξη µε τον κ. Πασπαράκη ηµήτριο (Π..) και τον Σταυρακάκη Βασίλειο () Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου) 11 Ιουνίου 2005 Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Marta Bevacqua/Trevillion Images

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Marta Bevacqua/Trevillion Images ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Βαθύ γαλάζιο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016

Διαβάστε περισσότερα

13Ανακτήστε. δυνατοί. πράγματα. άνθρωποι ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ. δεν κάνουν. που οι ψυχικά

13Ανακτήστε. δυνατοί. πράγματα. άνθρωποι ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ. δεν κάνουν. που οι ψυχικά 13Ανακτήστε τη δύναμή σας, ενστερνιστείτε την αλλαγή, αντιμετωπίστε τους φόβους σας και εκπαιδεύστε το μυαλό σας για ευτυχία και επιτυχία. πράγματα που οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι δεν κάνουν ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα.

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα. 6 ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΈΦΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, έχω τα χάλια μου. Με το που μπαίνω στο σπίτι, ακούω ήχο από κατσαρολικά. Η μαμά είναι ακόμα στη δουλειά. Τότε ποιος; Η εικόνα του μπαμπά μπροστά από την κουζίνα είναι αρκετή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 12 Ιουλίου 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γούτης. Δάσκαλε... όταν δίδασκες. Μυθιστόρημα

Ανδρέας Γούτης. Δάσκαλε... όταν δίδασκες. Μυθιστόρημα Ανδρέας Γούτης Δάσκαλε... όταν δίδασκες Μυθιστόρημα ΔΑΣΚΑΛΕ... ΟΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΣ Ανδρέας Γούτης Διορθώσεις: Δανάη Αλεξοπούλου Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

συντριβη ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ CRIME

συντριβη ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ CRIME ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ συντριβη CRIME ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BROKEN Από τις Εκδόσεις Delacorte, Νέα Υόρκη 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συντριβή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Karin Slaughter ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρήστος Καψάλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μαμάδες και νήπια Ð Πώς να δαμάσετε το τερατάκι σας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Vicki Iovine ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σέβυ

Διαβάστε περισσότερα

Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας.

Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Πρόλογος Εδώ και δύο χρόνια, περίπου, ζούμε τον εφιάλτη της χρεοκοπίας. Σήμερα όμως, η χώρα μας έχει φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ Ένας επισκέπτης του χωριού μας, ήρθε στο χωριό αφού πέρασαν δύο χρόνια. Όταν μας βρήκε και αρχίσαμε την κουβέντα, μας είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥΘΥΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥΘΥΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2013 Αριθ. Φύλλου 2380 Αρχ. Σπυρίδωνος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ Μαρία και Ιωσήφ Αυτή είναι η ιστορία του Ιησού και του αδελφού του Χριστού, του πώς γεννήθηκαν, του πώς έζησαν και του πώς ο ένας από αυτούς πέθανε. Ο θάνατος του άλλου δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

Valerio Massimo Manfredi, 2010 First published by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. This edition published by arrangement with Grandi & Associati

Valerio Massimo Manfredi, 2010 First published by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. This edition published by arrangement with Grandi & Associati ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ARCHANES E ALTRI RACCONTI Aπό τις Εκδόσεις Mondadori, Μιλάνο 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η αρένα των αιώνων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άµπυ Ρα κου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡ Α

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Ώρα έναρξης: 14:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς!

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Το τευχάκι αυτό γράφτηκε και επιμελήθηκε από την ομάδα ΕΚΑΤΣ Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο του 2005 Τα σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Χαιρετισμός Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου στην έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών Άγιος Νικόλαος, 30-31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρώνοντας τον κύκλο

ολοκληρώνοντας τον κύκλο ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεύχος 18 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ολοκληρώνοντας τον κύκλο Ό,τι ανοίγει κλείνει, κι ό,τι κλείνει ανοίγει έτσι µ έµαθε ο µπαξές µου. Κι ο ανθρώπινος µπαξές δε διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Νουβέλα 1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ########################################################################### Ήταν επισκέπτης σ αυτή τη μικρή πόλη. Τον είχε στείλει η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε...

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε... Ο ι γκρίζες ανταύγειες από την ανοιχτή τηλεόραση, στέλνουν πίσω έναν κόσμο θρυμματισμένο και αινιγματικό. Η Ζίμενς και τα «Βατοπέδια» είναι σίγουρο ότι δεν ροκανίζουν την καρέκλα του συστήματος και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Να µαστε λοιπόν µε καφέ και τσιγάρα στης φίλης µου της Ρίτας,

Να µαστε λοιπόν µε καφέ και τσιγάρα στης φίλης µου της Ρίτας, ΠEPIEXOMENA Χοντρός... 37 Γείτονες...44 Η ιδέα... 52 Δεν είναι αυτοί ο άντρας σου...58 Είστε γιατρός;...67 Ο πατέρας... 77 Δεν είπε κανείς τίποτα... 80 Εξήντα εκτάρια...100 Τι γίνεται στην Αλάσκα;... 116

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα, χρόνια πολλά, δεν τα έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια

Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια Τίτλος του διηγήµατος: Το γουρούνι µε τα ξύλινα ποδάρια Τις ίδιες κουβέντες άκουγε συχνά η θάλασσα των «Τσιφλικιών» που συντηρούσε τα όνειρά µας στην αρµύρα της, αλλά και κρυφόβραζε στα σπλάχνα της τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Σελ. 1/10 Τελικά, τα αγόρια κλαίνε; Έµφυλες ταυτότητες στη λογοτεχνία για µικρές ηλικίες: µία πρώτη προσέγγιση Αναστασία Οικονοµίδου Λέκτορας στην Παιδική Λογοτεχνία Τ.Ε.Ε.Π.Η., ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΗΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΗΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΗΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙSBN 978-960-496-514-4

ΙSBN 978-960-496-514-4 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: L' ISOLA DEL GIORNO PRIMA Από τις Εκδόσεις RCS Libri S.p.A., Μιλάνο 1994 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το νησί της προηγούµενης ηµέρας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Umberto Eco ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Έφη Καλλιφατίδη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Συνήθως, όταν αναλογιζόµαστε την ελληνική αρχαιότητα, µας έρχονται στο νου οι µεγάλοι της φιλόσοφοι και το υµνηµένο, σχεδόν από τους πάντες, «ιδανικό» πολίτευµα της ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι μόλις είκοσι ενός χρονών, οι γονείς μου μου έχουν δώσει αγάπη και μόρφωση και είμαι παντρεμένος με μια γυναίκα που αγαπώ και που με αγαπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 Θα συζητηθεί η υπ αριθμόν 12/8/9-12-2015 επίκαιρη επερώτηση δέκα Βουλευτών της

Διαβάστε περισσότερα

Τζέλιος Κ. Δημήτριος

Τζέλιος Κ. Δημήτριος Τζέλιος Κ. Δημήτριος Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς όπου πέρασε τη σχολική του ζωή. Σαν μαθητής δεν συμπάθησε ιδιαίτερα τον δογματικό θεσμό του σχολείου, ενώ μέσα του είχε έντονη την

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ..ΠΑΡΑΠΑΝΩ Μετά από ένα γάμο δημιουργείται, συνήθως, μια αντίδραση, πότε έντονη και πότε αδύναμη αλλά πάντως δημιουργείται αργά ή γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ. ο Βασιληάς οι Νύφες. η Μαύρη Δράκαινα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ. ο Βασιληάς οι Νύφες. η Μαύρη Δράκαινα ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ ο Βασιληάς οι Νύφες και η Μαύρη Δράκαινα Μια Ιστορία από το Θρυμματισμένο Σύμπαν Κώστας Βουλαζέρης http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris ISBN: 978-618-5031-28-2 Για τα πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

C. Bertelsmann Verlag, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lisa Bonowicz/Trevillion Images. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2016

C. Bertelsmann Verlag, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lisa Bonowicz/Trevillion Images. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DIE WAHRHEIT UND ANDERE LÜGEN Από τις Εκδόσεις Random House, Μόναχο 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η αλήθεια και άλλα ψέματα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Sascha Arango ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τάνια Σταύρου ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε 1 ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε βράδυ ένα σωρό ιστορίες, κάθε μέρα τους μιλάει για του κόσμου τα παράξενα. Ποτέ, ωστόσο, δεν τους είχε πει ότι υπάρχει κάτι τόσο θαυμαστό σαν το στολίδι

Διαβάστε περισσότερα

«Τα δικά µας κόµικς»

«Τα δικά µας κόµικς» «Τα δικά µας κόµικς» Εισαγωγικό σηµείωµα Με αφορµή ένα κόµικ που διαβάσαµε στην τάξη σκεφτήκαµε να κάνουµε «Τα δικά µας κόµικς». Έτσι, αφού διαβάσαµε ένα µύθο σχετικό µε το θεό ιόνυσο τον χωρίσαµε σε σκηνές.

Διαβάστε περισσότερα

Μες στις παλάμες η αγάπη

Μες στις παλάμες η αγάπη 1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ε Π Α Ι Ν ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MEΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΙΓΚΑ Νίσυρος Δωδεκάνησος Αθήνα, Μάρτιος 2011 Μες στις παλάμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ...48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ...89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

να ρίξουμε τις γέφυρες που μας ενώνουν με τον κοινωνικό ρόλο του φοιτητή...

να ρίξουμε τις γέφυρες που μας ενώνουν με τον κοινωνικό ρόλο του φοιτητή... ασυμφωνίαγιατί είναι τεύχος 4 και 5 (διπλό) ιούνιος 2007 καιρός πια να ρίξουμε τις γέφυρες που μας ενώνουν με τον κοινωνικό ρόλο του φοιτητή... φοιτητές σε κρίση ταυτότητας Ôï Ýíôõðï áóõìöùíßá áðïôåëåß

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία προτάσσει τη συζήτηση ενός πολύ σημαντικού θέματος, ενός πολύ σημαντικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο)

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή του «Πάμε πακέτο». Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, που μας βοηθάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καληµέρα σας. Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 66: 10/2/13 3:58 PM 1 Ταχ. Γραφείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθµός Άδειας 412 e-mail: info@engranitsi.gr Τριµηνιαία Έκδοση Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1547 Tρίτη 8 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Στον αέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ο Έλληνας αντιβασιλέας του Σιάμ

ο Έλληνας αντιβασιλέας του Σιάμ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό. ζούσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Μια φορά κι έναν καιρό. ζούσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ζούσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! Οι ασπρόμαυροι πρωταγωνιστές του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ»

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» 1 ΚΕΝΝΕΘ ΣΩΓΕΡ ΓΚΟΥΤΜΑΝ «Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» ιασκευή-σκηνοθετικές οδηγίες: ηµήτρης Ρήτας Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Καρδίτσας, Φιλόλογος, συγγραφέας, στιχουργός

Διαβάστε περισσότερα