«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»"

Transcript

1 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΓΑΡΓΗΚΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2010

2 Ζ ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΑΡΓΗΚΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ: ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Δπηβιέπσλ 23/09/2010 Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΚΟΚΟΛΑΚΖ ΠΤΡΟ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Μέινο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΛΟΤΚΖ ΔΤΡΤΠΗΓΖ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Μέινο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2010 ii

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο e Trikala» έρεη ζαλ ζθνπφ λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηνλ πην επηηπρεκέλν ειεθηξνληθά Γήκν ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ηελ κειέηε ησλ έξγσλ ηνπ θαη λα εμάγεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα ηελ κειέηεο απηήο. Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ e Trikala, πνπ είλαη πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα απηφ, ψζηε λα δψζεη θίλεηξν θαη ζηνπο άιινπο Γήκνπο πνπ δελ είλαη ην ίδην αλαπηπγκέλνη ειεθηξνληθά θαη λα ππάξμεη ε ίδηα αλάπηπμε ζε φινπο. Ο ηνκέαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη έλαο θξίζηκνο ηνκέαο ν νπνίνο πξέπεη λα αλαπηπρζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη γξεγνξφηεξα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ ησλ πνιηηψλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ φπνπ είλαη έλαο ηνκέαο ξαγδαία εμειηζζφκελνο θαη κε ηελ θαηάιιειε εθκεηάιιεπζε λα έξζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ εξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ έξγσλ ηνπ e Trikala θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ έξγσλ θαη ζηνλ Γήκν Σξηθθαίσλ αιιά θαη ζε άιινπο Γήκνπο. Δπίζεο, εμάγεη ην απνηέιεζκα γηα ηελ αξρηθή ππφζεζε, αλ πέηπρε ν Γήκνο Σξηθθαίσλ. Ζ Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ζπιινγή πνιιψλ άξζξσλ θαη ε κειέηε ηνπο ψζηε λα ππάξρεη κία πην αληηθεηκεληθή άπνςε πάλσ ζην ζέκα θαζψο θαη νη ζπλεληεχμεηο ησλ ππεπζχλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ e Trikala. ια απηά αλαιχζεθαλ ζηελ εξγαζία παξαθάησ θαη ην θάζε έξγν παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηηθά: πεξηγξαθή, καζήκαηα πνπ πάξζεθαλ, άιιεο δηεζλείο παξφκνηεο εκπεηξίεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπνπ είλαη δηαζέζηκα θ.ιπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο άιινπο Γήκνπο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ έξγσλ θαη δπζθνιηψλ. ΓΑΡΓΗΚΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 2010 iii

4 ABSTRACT This thesis entitled «e Government in the Local Administration: Case Study e Trikala» intents to promote the knowledge about the most successful electronically Municipality in Greece, as well as to study its projects and draw useful conclusions. The presentation of these projects, since e-trikala is a pioneer in this sector, may motivate other upcoming electronically Municipalities so that they can rise up to the challenges of the era. The sector of Local Administration is a very crucial one that must evolve very fast in order to make peoples everyday life easier and effortless, while saving transaction cost for the government. This can be achieved with the use of ICT s, which is a rapidly growing sector, and with the proper implementation we can achieve the desired outcome. This thesis aims in the analysis of all e Trikala projects and draw conclusions, useful for the confrontation of future projects not only held by e Trikala but also by other municipalities. We can answer to the initial question, whether the project by the municipality of Trikala was a success story or not. The methodology followed, required the studying of many sources and cases, so that we could obtain a more objective point of view. It also required up and close interviews of people of e Trikala. All this were analyzed in this paper and every project is shown in indexes, where we can find: description, lessons learned, international practices matching ours, statistics etc. The conclusions that are derived from this thesis can be used by other municipalities, to help them face up similar projects or obstacles. GARDIKAS MILTIADIS Department of Information and Communication Systems Engineering UNIVERSITY OF THE AEGEAN 2010 iv

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ - ΑΦΙΔΡΧΔΙ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ησλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ, θ. Υαξαιακπίδε Ησάλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ππνκνλή ηελ νπνία ππέδεημε. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο θαη ηα δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο θ. Κνθνιάθε πχξν θαη θ. Λνπθή Δπξηπίδε θαζψο θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ βνήζεηά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξφζθεξαλ θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ e Trikala. Σνλ θ. Ράπηε Οδπζζέα Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ θ. Βάιια Γεψξγην Γηεπζπληή Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, νη νπνίνη κε δέρηεθαλ απφ ηελ αξρή απηήο ηεο δηαηξηβήο απηήο θαη κνπ παξαρψξεζαλ έλαλ ρψξν γηα λα εξγάδνκαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, φπσο κε βνήζεζαλ θαη ζε θάζε βήκα ηεο. Δπίζεο, λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο καδί κνπ θαη ηε βνήζεηά ηνπο. Σελ εξγαζία απηή ζα ήζεια λα ηελ αθηεξψζσ ζηνπο γνλείο κνπ νη νπνίνη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ ήηαλ δίπια κνπ θαη ζηήξηδαλ θάζε κνπ πξνζπάζεηα θαη έδεημαλ ηξνκεξή ππνκνλή. ια απηά ηα ρξφληα θαη εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ κνπ, δνχζαλ θάζε ζηηγκή ην άγρνο πνπ δνχζα θαη εγψ, ίζσο θαη παξαπάλσ. ε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν βξηζθφηαλ ζην πιεπξφ κνπ θαη κε βνεζνχζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχζαλ. ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ ήηαλ εθεί! Σνπο επραξηζηψ πνπ κνπ παξείραλ φια ηα εθφδηα γηα λα θιείζσ απηφ ηνλ θχθιν ζπνπδψλ επηηπρεκέλα. Δπίζεο, λα αθηεξψζσ ηελ εξγαζία θαη ζηε νθία ε νπνία κε ζηήξημε ςπρνινγηθά ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα δπζθνιηψλ ηεο εξγαζίαο θαη έδεημε αξθεηή ππνκνλή. αο επραξηζηψ πνιχ θαη ζαο ηελ αθηεξψλσ. v

6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... iii ABSTRACT... iv ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ - ΑΦΗΔΡΧΔΗ... v ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... vi ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ... ix ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ... x ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΔΗΑΓΧΓΖ θνπφο Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Αληηθείκελν ηάδηα - Γνκή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Οξηζκνί Τινπνίεζε Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Παγθνζκίσο Παγθφζκηα αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξψπε Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο Ζ Πξσηνβνπιία e Europe ρέδην δξάζεο e Europe ρέδην δξάζεο e Europe Ζ ηξαηεγηθή i Δπηηεχγκαηα αλά ρψξα Μειινληηθέο Καηεπζχλζεηο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε vi

7 2.5.2 ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Αξκφδηνη Φνξείο Τπνδνκέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα Πνιίηεο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα Δπηρεηξήζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Δηζαγσγή ηάδηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - Ο ΝΟΜΟ ΚΑΗ Ο ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Ο λνκφο Σξηθάισλ: Ζ πφιε ησλ Σξηθάισλ Αμηνζέαηα Δθπαίδεπζε Αδειθνπνηεκέλεο Πφιεηο Αζιεηηθά σκαηεία Ζιεθηξνληθέο Δθεκεξίδεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δπθπψλ Μεηαθνξψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Κπθινθνξηαθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηελ Δχξπζκε Λεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Αζηηθψλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Οινθιεξσκέλν Μεηξνπνιηηηθφ Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ Παξνρή Δπξπδσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αλάπηπμε Γηαδξαζηηθνχ πζηήκαηνο Σνπξηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Πιεξνθφξεζεο, Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Οινθιεξσκέλν Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (G.I.S) ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Οινθιεξσκέλν Γίθηπν Σειε-πξφλνηαο γηα ην Γήκν Σξηθθαίσλ, Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ vii

8 5.7 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε - Πνιηηεία Γεκηνπξγία Φεθηαθήο Γηαδξαζηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε Αζχξκαην Γηαδεκνηηθφ Δπξπδσληθφ Γίθηπν ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ Σξηθάισλ Μεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Γήκνπ Σξηθθαίσλ (ΜΑΝ) Γεκνζζeλεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΗ πκπεξάζκαηα Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δπθπψλ κεηαθνξψλ ERP ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ χζηεκα Σνπξηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Οινθιεξσκέλε Γηαδηθηπαθή Πχιε Πιεξνθφξεζεο Δλεκέξσζεο & Δμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (G.I.S.) Σήιε πξνλνηα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Πνιηηεία (e-dialogos) Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή γηα ηελ Πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε Αζχξκαην Γίθηπν ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ Σξηθάισλ Μεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Γήκνπ Σξηθθαίσλ (ΜΑΝ) Γεκνζζeλεο Γσξεάλ Αζχξκαην Γίθηπν ηεο Πφιεο ησλ Σξηθάισλ Πξνηάζεηο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ viii

9 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 2-1Γείθηεο αλάπηπμεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 20 πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ παγθνζκίσο ix

10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΧΝ Δηθφλα 2-1Γείθηεο αλάπηπμεο παγθνζκίσο θαηά Ήπεηξν[13] x

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 κοπόρ θνπφο ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα απνθηεζεί ε γλψζε γηα ηνλ πην επηηπρεκέλν ειεθηξνληθά δήκν ηεο Διιάδνο. Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ είλαη ν πξψηνο ν νπνίνο εθάξκνζε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ν πην αλεπηπγκέλνο Τποδομέρ και Τπηπεζίερ H e-trikala A.E. μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 σο εηδηθφ γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ έρνληαο σο θχξην αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΣΔΓΚ Σξηθάισλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην ζσζηφ ζπληνληζκφ θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ν Γήκνο Σξηθθαίσλ πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «e-trikala Α.Δ.» ε νπνία θαη ζηειερψζεθε απφ έκπεηξα άηνκα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. Σν αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο ζπλνπηηθά, αθνξά ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ παξφκνηεο δξάζεηο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ηεο αγνξάο. Σέινο ε εηαηξία επηδηψθεη λα πινπνηήζεη έλα ζχζηεκα αλνηθηήο ππνδνκήο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξνζέιθπζεο επελδπηψλ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ε e-trikala Α.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.), ζε ξφιν ζπκβνχινπ, πάλσ ζε ζηξαηεγηθέο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Οη βαζηθνί ηνκείο εμεηδίθεπζεο ηεο εηαηξείαο είλαη νη παξαθάησ: Δπθπείο κεηαθνξέο Σειε-εθπαίδεπζε Σειεταηξηθή Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία & Γηαθπβέξλεζε Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δίθηπα (Wi-Fi, νπηηθή ίλα, Wi-Max πηινηηθή εθαξκνγή & ιεηηνπξγία) Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ Ζ Ηδέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε εθθίλεζή ηνπ Απφ ην 2004, ην γξαθείν e-trikala, ζηα πιαίζηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο πινπνηψληαο κε επηηπρία δηάθνξα Γεκνηηθά έξγα. ηηο 8 Απξηιίνπ 2008, ελψ έρνληαο ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, εμειίρζεθε ζε Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α., κε ηελ επσλπκία e-trikala Α.Δ., φπνπ ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήθεη ζην Γήκν Σξηθθαίσλ θαη ην ππφινηπν 1% ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ. 11

12 Γεκηνπξγψληαο ππνδνκέο θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο, ε e-trikala Α.Δ., ζηνρεχεη ζπλερψο ζηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε εθαξκνγψλ κε βάζε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ). θνπφο ηεο είλαη, ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε κία κεζαίνπ κεγέζνπο πφιε, ε απινχζηεπζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ, ε κείσζε ζηα ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε θαη ε πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη εθαξκνγέο λέσλ ηερλνινγηψλ, απνηεινχλ ην λέν ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ελψ παξάιιεια θαζηζηνχλ ηηο Γεκφζηεο αξρέο, εγγπεηέο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή θαη απφ απφζηαζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Γηεζλείο πλεξγαζίεο e-trikala Σν θάζκα ησλ ζπλνιηθψλ Δζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ δξάζεσλ απνηειείηαη απφ: (INEC) Δλεξγή ζπκκεηνρή σο επίζεκν κέινο ηνπ Γηεζλνχο Γηθηχνπ Φεθηαθψλ Κνηλνηήησλ Ζγεηηθή ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα INTERREGDigitalCities INEC) Γηνξγάλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ πλεδξίνπ BroadbandCities 2008 (ην εηήζην ζπλέδξην ηνπ Τπνςεθηφηεηα θαη απφθηεζε βξαβείνπ σο κία απφ ηηο 21 πην «έμππλεο» Κνηλφηεηεο ζηνλ θφζκν, Smart21, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ BroadbandEconomy 2009 ζηε Νέα Τφξθε Ίδξπζε ηεο Πξψηεο Φεθηαθήο Κνηλφηεηαο Α.Δ., απνηεινχκελε απφ 11 Γήκνπο ηεο θεληξηθήο Διιάδαο(1,5 εθαηνκκχξην θάηνηθνη) πκκεηνρή ζην ζπλέδξην e-healthbasedchronicdiseasemanagement 2008 ζηε ινβελία e-healthregion, Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα Σειεταηξηθήο (ISISEMD, WISEE, LivingLabThessaly, RenewingHealth, INDEPENDENT) GlobalCitiesDialogue. πκκεηνρή σο κέινο ζην δηεζλέο δίθηπν Οθέιε γηα ηνπο δεκόηεο θαη ηνλ δήκν Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν δήκνο θαη νη δεκφηεο ηνπ απφ ηα έξγα πνπ έρεη αλαπηχμεη ην e-trikala είλαη πνιιαπιά: e-dialogos Σν απφιπην θαη ζίγνπξα πξσηνπνξηαθφ «εξγαιείν» Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν ν θάζε Σξηθαιηλφο Γεκφηεο - απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο ή ηνπ πιαλήηε - έρεη ειεχζεξα ζηα ρέξηα ηνπ, είλαη ην edialogos. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο νη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Αληίζηνηρα, δίλεηαη ε επθαηξία ζην Γήκν Σξηθθαίσλ λα ζπλεξγαζηεί δεκηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά κε ηνπο πνιίηεο πξαγκαηνπνηψληαο Ζιεθηξνληθέο Γεκνζθνπήζεηο, «καδεχνληαο Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε Ζιεθηξνληθέο Γηαβνπιεχζεηο κε απψηεξν ζθνπφ ηε ράξαμε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ δξάζεσλ. Οινθιεξσκέλν Γίθηπν Σειεπξόλνηαο Γεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο Σξηθθαίσλ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, δεκηνχξγεζε έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν Σειε πξόλνηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ππνδνκέο ηειεκαηηθήο γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ειηθησκέλνπο, ΑΜΔΑ). Ο αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ εμππεξεηεζεί κέρξη ζήκεξα είλαη πεξίπνπ 300 ελψ νη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ θαη λα εμππεξεηεζνχλ είλαη απηέο αηφκσλ κε ρξφληα θαξδηνινγηθή αλεπάξθεηα, ρξφληα πλεπκνλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 12

13 ππεξηαζηθψλ. Μέζα απφ απιά κέζα, ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο αζζελείο, γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο ελψ ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ή ηα πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο, απνζηέιινληαη κέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο θαη κεηαβηβάδνληαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Σξηθάισλ ή ζηνλ αληίζηνηρν ηδηψηε ζεξάπνληα ηαηξφ πνπ ηνπο παξαθνινπζεί. Πιένλ 27 πνιίηεο έρνπλ πξνκεζεπηεί κε θνξεηέο ζπζθεπέο - δειαδή έμππλα θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο - ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξέο θαη εχρξεζηεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βηνινγηθψλ ζεκάησλ (πηεζφκεηξν ή θαξδηνγξάθνο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπο, κέζα απφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη ην θέληξν ηειε-πξφλνηαο. Σν πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο δξάζεηο πξφλνηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα ζην Γήκν Σξηθθαίσλ, αιιά θαη λα ηηο επεθηείλεη ζε λέεο νκάδεο πνιηηψλ κε απψηεξν ζθνπφ: Να νινθιεξψζεη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πξφλνηαο. Να ππνζηεξίμεη απφ απφζηαζε έλα κέξνο ησλ πνιηηψλ ησλ Σξηθάισλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο. Να απμήζεη ην πιήζνο ησλ κειψλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Γήκν Σξηθθαίσλ. Σελ παξνρή αμηφπηζηεο ππνζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαβίβαζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ αλάγθεο ζην Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν. Σελ αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ πνιηηψλ κειψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ γεληθφηεξα σο πξνο ηηο δξάζεηο πξφλνηαο, αιιά θαη σο πξνο ηα νθέιε ηεο ηειεπξφλνηαο. Σελ εμαγσγή εκπεξηζηαησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο αλάγθεο πξφλνηαο ζην Γήκν Σξηθθαίσλ Τπεξεζία παξαπόλσλ Γεκνζζeλεο Ο ΓΖΜΟΘeΝΖ είλαη έλα ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν Σξηθθαίσλ. Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ δέρεηαη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο ρσξίο ρξέσζε, κέζσ ή απιά κέζσ επίζθεςεο ζηα γξαθεία ηνπ ΓΖΜΟΘeΝΖ. Μέζσ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, νη αηηήζεηο παξαπφλσλ πξνσζνχληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη εθηεινχληαη αλάινγα. πζηήκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο mobipark Σα Σξίθαια, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο, αληηκεησπίδνπλ έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζην θέληξν ηνπο. Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο εληείλεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ νδεγψλ λα βξνπλ ζέζε ζηάζκεπζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο (Δ) εζηηάδεη ζηε ιχζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Σν Δ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ λα ζηαζκεχζεη ην φρεκά ηνπ γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2 σξψλ. Έηζη, απνηξέπεηαη ε νινήκεξε θαηάιεςε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη δηεπθνιχλνληαη νη νδεγνί πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ζχληνκεο επηζθέςεηο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Έηζη βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ην επίπεδν δσήο, αθνχ νη πνιίηεο ησλ Σξηθάισλ δηεθπεξαηψλνπλ γξεγνξφηεξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζχλεζε ην φρεκά ηνπο, λα αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο, φπσο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ην πνδήιαην. Δπηπιένλ, ν Γήκνο αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 13

14 επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζηάζκεπζεο, κπνξεί λα πξνβεί ζε βειηησηηθέο ξπζκίζεηο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Γσξεάλ Αζύξκαην Γίθηπν Σξηθάισλ Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ e-trikala Α.Δ. Ζ Τινπνίεζε μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 κε ζηφρν λα: 1. Παξέρεη ΓΧΡΔΑΝ πξφζβαζε ζην internet ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 2. Δίλαη αζθαιέο, δεζκεχνληαο ηηο ηζηνζειίδεο δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο παξάλνκνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ζην "θαηέβαζκα" ηξαγνπδηψλ θαη ηαηληψλ, θαζψο θαη πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ ψζηε νη γνλείο λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα φηαλ νη αλήιηθνη ζπκπνιίηεο καο «ζεξθάξνπλ» ζην internet. Πνιενδνκηθό GIS Παξνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο: Πξνο ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο 1.Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ιήςεο ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ 2.Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ 3.πζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αδεηνδφηεζε, εμππεξέηεζε Πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο 1.Γπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη επηιεθηηθήο πξφζβαζεο ζε αληηθεηκεληθή, ελεκεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε απφ ην δηαδίθηπν, πνπ αθνξά ηηο ηζρχνπζεο θαη πξνγξακκαηηδφκελεο ξπζκίζεηο 2.Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα ηα νινθιεξσκέλα θαη ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα, ηηο εθδνζείζεο άδεηεο, ηα δηαζέζηκα δεκνηηθά θαη ηδησηηθά αθίλεηα. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δπθπώλ Μεηαθνξώλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Υξήζε ζπζηεκάησλ ηειεκαηηθήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο Πιεξνθφξεζε ζε ζηάζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο Πιεξνθφξεζε γηα ζέζεηο parking Παξαθνινχζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ Δπαγσγηθνχο βξφγρνπο ηειεπηαίαο γεληάο γηα ηελ κειέηε ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο πφιεο Πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ internet ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα G.I.S. Μεηξνπνιηηηθό Γίθηπν Οπηηθώλ Ηλώλ (ΜΑΝ) ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπκβάιιεη ε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ (ΜΑΝ). Σα 40 πεξίπνπ ήδε ζπλδεδεκέλα, ζεκεία απνηεινχλ φια ηα Γεκφζηα θηίξηα θαη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ησλ νπνίσλ είλαη γεγνλφο φηη έρεη αλαβαζκηζηεί ε δηαδξαζηηθή κεηαμχ 14

15 ηνπο ζπλεξγαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη καθξνπξφζεζκεο δπλαηφηεηεο θαη πέξαλ ηνπ φηη ζα ζπκβάιιεη ζηε θπζηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ζεκείσλ ζπλαζξνηζκέλεο δήηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζε πεξηθεξεηαθή βάζε, ζα παξέρεη επίζεο δπλαηφηεηα αλάπηπμεο επάιιεισλ δηθηχσλ κεηαμχ νκάδσλ ρξεζηψλ θαη θίλεηξα ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα δηαζπλδεζνχλ. Άιιεο δξάζεηο-ππνδνκέο ζην πιαίζην ηνπ e-trikala Σν πξφγξακκα Digital City δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ ΣΠΔ (Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ) ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο ε επξεία πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απνηειεί έλα ηζρπξφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε βάζε ηελ «Πιεξνθνξία». Σν πξφγξακκα - πνπ πεξηιακβάλεη δχν εηαίξνπο κε κεγάιε εκπεηξία φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε θαη πξνψζεζε ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ιηγφηεξν πξνρσξεκέλσλ εηαίξσλ ζηελ πηνζέηεζε ΣΠΔ - ζα ζπκβάιεη ζηελ αληαιιαγή, ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ηεο κάζεζεο απφ ηελ ππεξνρή ησλ άιισλ. ην Πξφγξακκα ISISEMD ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 12 εηαίξνη απφ φιε ηελ Δπξψπε, φπσο εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηήκηα, πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο θαη εηαηξίεο λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε Alcatel-Lucent θαη ε Hewlett Packard. Απφ ηελ Διιάδα ζα ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο Σξηθθαίσλ, κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ εηαηξίαο e-trikala AE, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη θιηληθή δνθηκή εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο πγείαο γηα ηελ ππνζηήξημε αζζελψλ κε άλνηα, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ αζζελψλ ηνπο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Λόγνη επηηπρίαο ηνπ e-trikala Δίλαη ζίγνπξν πσο φια ηα πξσηνπφξα εγρεηξήκαηα ελέρνπλ δπζθνιίεο θαη αβεβαηφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ην γεγνλφο απηφ δελ πξέπεη λα είλαη απνζαξξπληηθφ κε θφζηνο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ελφο ηφπνπ. Σν e-trikala βαζίζηεθε ζην φξακα ηνπ Γεκάξρνπ Σξηθθαίσλ θνπ Μηράιε Σακήινπ πνπ εξγάζηεθε απνηειεζκαηηθά κε ζηφρν ηελ πξφνδν ηεο πφιεο ψζηε λα γίλεη ΠΟΛΖ ΑΝΑΦΟΡΑ. Σν φξακα απηφ απέδσζε ράξηλ ησλ θφπσλ θαη ησλ ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηψλ. πζηαηηθά πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρή πνξεία ηνπ e-trikala είλαη ε δηάζεζε γηα δνπιεηά, ε επηκνλή θαη ε ππνκνλή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δγθξίλνληαη ζπλνιηθά 12 έξγα πξνυπνινγηζκνχ ,34 θαη μεθηλά ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο απηψλ. Σα 12 έξγα θαηά αχμνληα αξηζκφ είλαη ηα εμήο: 1. Γεκηνπξγία Φεθηαθήο Γηαδξαζηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε. 2. Οινθιεξσκέλν Μεηξνπνιηηηθφ Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ. 15

16 3. Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 4. Οινθιεξσκέλν Γίθηπν Σειεπξφλνηαο γηα ην Γήκν Σξηθθαίσλ, Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ. 5. Οινθιεξσκέλν Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Γ.Π.. / G.I.S.) ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ 6. Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δπθπψλ Μεηαθνξψλ γηα ηελ Γηαρείξηζε Κπθινθνξηαθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηελ Δχξπζκε Λεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Αζηηθψλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 7. Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν Γήκνπ Σξηθθαίσλ (MAN) θαη Δπέθηαζε Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 8. Αζχξκαην Γηαδεκνηηθφ Δπξπδσληθφ Γίθηπν ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ Σξηθάισλ. 9. Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε Πνιηηεία. 10. Παξνρή Δπξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 11. Αζχξκαην Ηληεξλέη ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ 12. Γεκνζζeλεο: Πξφγξακκα παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ Σα δχν ηειεπηαία έξγα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έγηλαλ κε ηδίνπο πφξνπο ηεο e-trikala Α.Δ. ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηνπ ην e-trikala έρεη πάξεη 4 δηαθξίζεηο: 1. Βξαβείν Greek ICT Awards 2007, γηα ηελ πινπνίεζε ζεηξάο έξγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ θαη ζηηο γχξσ θνηλφηεηεο. Ο δήκνο Σξηθαίσλ πξνζθέξεη ζηνπο δεκφηεο ηνπ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ελψ παξάιιεια είλαη απφ ηνπο πξψηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο πνπ αμηνπνηνχλ ηα έξγα ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα. 2. Βξαβείν γηα ηελ πξόηππε πόιε 2008, Πξφηππε ειεθηξνληθή πνιηηεία γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 3. Γηάθξηζε ζηηο 21 πην έμππλεο πόιεηο γηα ην 2009 πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ Building the Broadband Economy 2009 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νέα Τόξθε ησλ Ζ.Π.Α., παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Σξηθθαίσλ θ. Μηράιε Σακήινπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο e-trikala A.E. θ. Οδπζζέα Ράπηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ 2009 ε ηειεηή βξάβεπζεο ησλ 21 πην έμππλσλ θνηλνηήησλ ζηνλ θφζκν, απφ ηνλ πξόεδξν ηνπ Γηθηύνπ Intelligent Community Forum (ICF). 16

17 4. Φηλαιίζη ζηα Δπξσπατθά Βξαβεία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2009 Απφ 259 ζπκκεηνρέο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ απφ ηελ ΔΔ ζπκκεηείρε ζηηο 52 θηλαιίζη κε ην πξφγξακκα e-dialogos (http://www.edialogos.gr/portal), ηνλ πξσηνπνξηαθφ δηθηπαθφ ηφπν αλνηθηνχ δηαιφγνπ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ (ππνςήθηα ζηελ θαηεγνξία " Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ") 1.2 Ανηικείμενο Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ e Trikala, φπσο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ γηα φινπο ζπκπεξαζκάησλ. 1.3 ηάδια - Γομή ηάδηα Ζ πεξάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο απαηηνχζε ηελ νινθιήξσζε θάπνησλ ζηαδίσλ. Σν πξψην ζηάδην ήηαλ ε γλσξηκία κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ e-trikala, ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν θ. Ράπηε Οδπζζέα, ηνλ Τπεχζπλν Γηθηχσλ θαη Τπνδνκψλ θ. Βάιια Γεψξγην θαη ηνπο ινηπνχο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ πσο δνπιεχεη ε εηαηξεία. ηε ζπλέρεηα ε ιήςε ζπλεληεχμεσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα γίλεη ε αξρή απηήο ηεο εξγαζίαο κέζα απφ ηηο καξηπξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ην e-trikala. Έπεηηα, έγηλε ε αλαδήηεζε πιηθνχ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Δνκή Ζ Δξγαζία απαξηίδεηαη απφ 6 θεθάιαηα. ην 1 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ε γλψζε γηα ηνλ πην επηηπρεκέλν ειεθηξνληθά Γήκν ηεο Διιάδαο, ην αληηθείκελν ηεο, ην νπνίν είλαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ e-trikala γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο ηα ζηάδηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα εξγαζία. ην 2 ν Κεθάιαην ππάξρνπλ θάπνηνη νξηζκνί ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Κφζκν, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ηζηνξηθή αλαδξνκή, θάπνηνη δείθηεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ή ζα εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ. Πεξλψληαο ζην 3 ν Κεθάιαην θαίλεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζπγθεληξψζεθαλ, πεξηγξάθεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη εμήρζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εξγαζία. ην 4 ν Κεθάιαην κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε θαη ηνλ λνκφ Σξηθάισλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα. ην 5 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινχζεζε ην e- Trikala. ια ηα έξγα παξαζέηνληαη αλαιπηηθά κε φια ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλαλ πίλαθα γηα ην θαζέλα. ηε ζπλέρεηα, ζην 6 ν Κεθάιαην, ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο θαη ηέινο βξίζθεηαη ε βηβιηνγξαθία. 17

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη 2.1 Οπιζμοί "Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ".[1] Τπάξρνπλ δχν θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε[2]. Γηα κεξηθνχο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη «ε εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθπβέξλεζεο». Απηή ε αληίιεςε εζηηάδεη ζηε πξαθηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φπσο απηέο πνπ κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα πξνέιζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ εθνδηαζκφ. Γηα θάπνηνπο άιινπο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηε δπλακηθή λα «βειηηψζεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή» θαη λα «ππεξθεξάζεη ηε πνιηηηθή απνζηαζηνπνίεζε». Ζ αληίιεςε απηή εζηηάδεη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ ζα θέξνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιίηε ζε λέα επίπεδα. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 4 ηνκείο: Government-to-Citizen(G2C) ή Government-to-Consumer Government-to-Business(G2B) Government-to-Government(G2G) Government-to-Employees(G2E) Government-to-Citizen (G2C) είλαη ν επηθνηλσληαθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηδηψηεο ή πνιίηεο[3]. Ζ G2C επηθνηλσλία ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσλία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη απεπζείαο αιιεινγξαθία θαζψο θαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. Ο ηνκέαο ηνπ G2C κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νκνζπνλδηαθφ, θξαηηθφ αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν. Government-to-Business(G2B) είλαη ε άκεζα ζπλδεδεκέλε κε εκπνξηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ κε ηνλ ηνκέα εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ παξά κε ηνπο ηδηψηεο φπσο γίλεηαη κε ην G2C κνληέιν[4]. Government-to-Government(G2G) είλαη ε άκεζα ζπλδεδεκέλε κε εκπνξηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, ππνπξγείσλ θαη αξρψλ κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ππνπξγεία θαη αξρέο άιισλ ρσξψλ. Σα ζπζηήκαηα G2C εκθαλίδνληαη ζε 2 ηχπνπο: Δζσζηξεθή: φπνπ ζπλδένληαη ππνπξγεία κηαο ρψξαο κε νξγαληζκνχο θαη αξρέο ηεο ίδηαο, θαη Δμσζηξεθή: φπνπ ζπλδένληαη πνιιαπιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαθφξσλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο. Government-to-Employees(G2E) είλαη νη άκεζα ζπλδεδεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κέζσ άκεζσλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο.[6] Σν G2E είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο παξνρήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ηνπο θέξλεη ζε επαθή θαη πξνάγεη ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο.[7] Δπίζεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 18

19 ζηνπο ππαιιήινπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κηζζνδνζίαο θαη πνιηηηθέο δηαθφξσλ επηδνκάησλ, επθαηξίεο εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γλψζε ησλ λφκσλ αζηηθνχ δηθαίνπ.[7][8][9] Οη ππεξεζίεο ηνπ G2E πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθφ γηα λα δηαηεξνχλ πιεξνθνξίεο ησλ ππαιιήισλ φπσο θαη κεηξψν ησλ εξγαδνκέλσλ.[9] Ο ΟΟΑ [10] νκαδνπνηεί ηνπο νξηζκνχο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξάηε κέιε ηνπ ζηηο εμήο ηξεηο βαζηθέο ηππνινγίεο νξηζκψλ: 1. «Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε νξίδεηαη σο ε παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί κέζσ ηνπ Internet, φπσο είλαη νη Ζιεθηξνληθέο Γηαβνπιεχζεηο» 2. «Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Αλ θαη ε έκθαζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ είλαη γεληθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ν επξχηεξνο νξηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» 3. Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ή αθφκε ν φξνο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηηο λέεο κνξθέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε βάζε ηηο ΣΠΔ ε δηάζηαζε απηή ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ρξήζε Internet» Αμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί ν νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ[11], ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηηο πνιηηνθεληξηθέο ζηνρεχζεηο ηεο: «Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζεκαίλεη κηα κφληκε δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα κέζσ ηεο βειηησκέλεο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ. 2.2 Τλοποίηζη Ηλεκηπονικήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηεξάζηησλ δπλαηνηήησλ [12] ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είλαη αλαγθαία ε πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ επηκέξνπο δξάζεσλ πςειήο πνιππινθφηεηαο θαη κεγάινπ θφζηνπο απφ πνιπάξηζκνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ είλαη νη εμήο: Αλάπηπμε εζσηεξηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπο. Αλάπηπμε εμσζηξεθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία: i) παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη ii) επηηξέπνπλ ζε πνιίηεο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ειεθηξνληθά Γηαζύλδεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθώλ δεκόζησλ νξγαληζκώλ, πξάγκα ην νπνίν πξνυπνζέηεη ζπκβαηφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο Αλάπηπμε εμσζηξεθώλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο εθηελή θαη θαηαλνεηή ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο λνκνζεζίεο πνπ ζρεδηάδεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη ηηο πξάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο. 19

20 Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ θαη ζηειερώλ ησλ δεκόζησλ νξγαληζκώλ ζε ζέκαηα ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. 2.3 Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη Παγκοζμίωρ χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2010 [13], νη πνιίηεο επσθεινχληαη απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο έρνληαο θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, πην απνηειεζκαηηθή θξαηηθή δηνίθεζε θαη βειηησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο, αξρηθά ζαλ απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ δεκνζηεχζεη έλα ηεξάζηην κέγεζνο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, φπνπ πνιιέο μεπεξλνχλ ηηο απιέο ηζηνζειίδεο θαη παξέρνπλ ηζηνζειίδεο ζε επίπεδν θξάηνπο κε ζθνπφ λα ζπλδένληαη νη ρξήζηεο ζε δηάθνξεο θξαηηθέο ππεξεζίεο κε ηα αληίζηνηρα ππνπξγεία. Παξ φια απηά, αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο φπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά κέζα γηα ιήςε απνθάζεσλ. Γηα λα απεηθνλίζεη θαιχηεξα ηηο πςειφηεξεο απαηηήζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο ην παξάξηεκα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ζεκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έθαλε θάπνηεο αιιαγέο ζην εξγαιείν έξεπλάο ηνπ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζην πσο ηα θξάηε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πσο λα επεθηείλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα απηνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ, νη δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο παξνπζηάδνληαη κε κία ειαθξά κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Χζηφζν, απηή ε κείσζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα δελ πξέπεη λα κεηαθξαζηεί σο αξλεηηθφ ζηνηρείν, θαζψο νη δείθηεο κεηξάλε αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ ρσξψλ ζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Πην ζεκαληηθά, ε πηψζε κηαο ρψξαο ζηελ θαηάηαμε κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ππελζχκηζε φηη πξέπεη λα αθηεξσζνχλ πεξηζζφηεξνη πφξνη ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ησλ είθνζη πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Θέζε Υώξα Γείθηεο αλάπηπμεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Θέζε Υώξα Γείθηεο αλάπηπμεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 1 Κνξέα ηγθαπνχξε ΖΠΑ νπεδία Καλαδάο Μπαρξέηλ Ζλ. Βαζίιεην Νέα Εειαλδία Οιιαλδία Γεξκαλία

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Φεθηαθόο ρεδηαζκόο ζε ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο: Η ρξήζε εθαξκνγώλ Web 2.0 γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Μία επθαηξία γηα θαιύηεξε Γηαθπβέξλεζε κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε- Η Διιεληθή πεξίπησζε»

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ "Η ΥΡΗΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΤΓΔΙΑ" Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Σζανπζίδνπ Κπξηαθή Δπηβιέπσλ: πλδνπθάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΔΚΓΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Ζλεκηπονική Γιακςβέπνηζη: Ρο Δςπωπαϊκό όπαμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα