Συνέντευξη Τύπου. egg - enter grow go. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέντευξη Τύπου. egg - enter grow go. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013"

Transcript

1 Συνέντευξη Τύπου Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτση», Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη egg - enter grow go Ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες και εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη» 1

2 2 Τι είναι ηο egg - enter grow go

3 Το Ππόγπαμμα (1/2) ΣΟΧΟ Να ςτθρίξουμε τθ νεανικι καινοτομικι επιχειρθματικότθτα και να ενιςχφςουμε τθν προοπτικι δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ τθσ νζασ γενιάσ. Να ςυμβάλουμε ςτθ δθμιουργία φιλικοφ οικοςυςτιματοσ για τθ νεανικι επιχειρθματικότθτα με μια ολοκλθρωμζνθ και άρτια ςχεδιαςμζνθ πρωτοβουλία, που ελπίηουμε να αποτελζςει πρότυπο και να βρει μιμθτζσ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε νζουσ ετϊν. Θα φιλοξενεί 20 επιχειρθματικζσ ομάδεσ, 2-4 ατόμων θ κάκε μία. Η διάρκεια του κάκε κφκλου του Προγράμματοσ είναι 12 μινεσ. Ο πρϊτοσ κφκλοσ εκτιμάται ότι κα ξεκινιςει το Μάιο του

4 Σο Πρόγραμμα (2/2) ΠΑΡΟΧΕ Τποδομι Γραφειακοί Χϊροι Web hosting Λογιςμικό / Εξοπλιςμόσ Χϊροι ςυναντιςεων & αναψυχισ Mζντορεσ Καταξιωμζνα πρόςωπα που κα παρζχουν ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ Τπθρεςίεσ Πρόςβαςθ ςε επενδυτικά εργαλεία Λογιςτικι/εταιρικι διαχείριςθ Διανοθτικι ιδιοκτθςία Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων Εταιρικι ταυτότθτα & επικοινωνία Υποςτιριξθ ΙΤ Κατάρτιςθ Bootcamp 3 μθνϊν με 12 ενότθτεσ Ad hoc ςεμινάρια υμβουλευτικι Επιτροπι 1 ο egg - Λ. υγγροφ υντονιςτικι Επιτροπι & Τπεφκυνοσ Προγράμματοσ ΤΝΣΕΛΕΣΕ Μζντορεσ egg Community Web site social media Χορθγοί & Τποςτθρικτζσ Κοινότθτα egg 4

5 5 Παροχές του egg-enter grow go

6 Υποδομή Κτιριο 1100 μ 2 με άρτια εξοπλιςμζνουσ γραφειακοφσ χϊρουσ, διάταξθ ανά επιχειρθματικι ομάδα και κοινόχρθςτεσ αίκουςεσ ςυναντιςεων & αναψυχισ. Ευχάριςτο και δθμιουργικό περιβάλλον εργαςίασ. 6

7 Μένηοπερ Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ από όλο το φάςμα των κλάδων τθσ οικονομίασ με εμπειρία και τεχνογνωςία, παρζχουν ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ ςτισ επιχειρθματικζσ ομάδεσ. 1 Φ. Αντωνόπουλοσ ATCOM 2 Μ. Βερζμθσ Upstream 3 Β. Γεροβαςιλείου Domaine Gerovasileiou 4 Π. Γκεηερλισ Digital Marketing 5 Φ. Δραγανίδθσ Μicrosoft 6 Γ. Ζενηεφίλθσ Intralot Interactive 7 Γ. Καρτςάνθ CEO Club 8 Ι. Κικίδθσ Eyelead Software 9 Γ. Κορρζσ Korres 10 I. Κϊτθσ Σφμβουλοσ Επιχ/ςεων 11 Κ. Λαφκασ Sunlight 12 Ι. Μεκόδιοσ ΚΕΜΕΛ 13 Κ. Μεϊμζτθσ Antcor 14 Μ. Ναυπλιϊτθσ Zoobytes 15 Π. ταματιάδθσ former J&J 16 Β. Σραπεηάνογλου Eurobank 17 Α. Σςουκαλισ Micrel 18 Σ. Φλάμπουρασ Aventurine 19. Φωτεινόσ Lavipharm 20 O. Paladjan Europa Aluminium System 7

8 Υπηπεζίερ Helpdesk μίασ ςτάςθσ (one-stop-shop) με υπθρεςίεσ για τθν εκκίνθςθ τθσ εταιρίασ και τθν επιχειρθματικι τθσ λειτουργία. Όλεσ οι υπθρεςίεσ παρζχονται δωρεάν από τουσ χορθγοφσ/υποςτθρικτζσ και τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. Τπθρεςίεσ «μίασ ςτάςθσ» Οικονομικζσ Συμβουλζσ & Δικτφωςθ με επενδυτικά ςχιματα Λογιςτικι και Εταιρικι διαχείριςθ Διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων Εταιρικι Ταυτότθτα και Επικοινωνία Προςταςία διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ & Νομικισ Κατοχφρωςθσ Τεχνικι Υποςτιριξθ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 8

9 Καηάπηιζη Εκπαίδευςθ ςε «ηωτικά» γνωςτικά πεδία μζςω 3μθνιαίου εντατικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ( bootcamp ). Η εκπαίδευςθ παρζχεται δωρεάν από τουσ χορθγοφσ/υποςτθρικτζσ και τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. Θεματικζσ Ενότθτεσ Bootcamp 1 Διαχείριςθ ζργων 2 Διαχείριςθ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ 3 Εταιρικι επικοινωνία και δθμόςιεσ ςχζςεισ 4 Στρατθγικό marketing 5 Τεχνικζσ Πωλιςεων 6 Ανάπτυξθ Προϊόντων Θεματικζσ Ενότθτεσ Bootcamp 7 Διαπίςτευςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ 8 Διαχείριςθ ταλζντων 9 Επενδφςεισ και διαχείριςθ κεφαλαίων 10 Εξαγωγζσ 11 Δθμόςιεσ χρθματοδοτιςεισ 12 Προςζλκυςθ επενδυτϊν (Elevator Pitch) Ad hoc ςεμινάρια με τθ ςυνεργαςία φορζων, εταιριϊν που κα εντάςςονται ςταδιακά ςτθν κοινότθτα του egg - enter grow go. 9

10 10 Συντελεστές του egg-enter grow go

11 Σςμβοςλεςηική Επιηποπή Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ του επιχειρθματικοφ και επιςτθμονικοφ κόςμου με διεκνι εμβζλεια. Ευκφμιοσ Βιδάλθσ Δθμιτρθσ Βλαςτόσ Γεϊργιοσ Δουκίδθσ Νικόλαοσ Εμπζογλου Μιχάλθσ Μπλζτςασ Ραφαιλ Μωχςισ Θεόδωροσ Παπαλεξόπουλοσ Ιωςιφ θφάκθσ Αγγελικι Φράγκου Αντιπρόεδροσ ΣΕΒ Πρόεδροσ Δ.Σ. Ιδρφματοσ Μποδοςάκθ Κακθγθτισ ΟΠΑ., Διευκυντισ Εργαςτθρίου ELTRUN Πρόεδροσ Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School Δ/ντισ Πλθροφορικισ, ΜΙΤ Media Lab Β Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΙΟΒΕ Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ, Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ Δ/ντισ Ερευνϊν, CNRS Grenoble Πρόεδροσ & Δ/νων Σφμβουλοσ Navios Maritime Holdings 11

12 Σςνηονιζηική Επιηποπή Τπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. Νικόλαοσ Βογιατηισ Σταφροσ Ιωάννου Ευάγγελοσ Κάββαλοσ Βαςίλειοσ Μακιόσ Λφδα Μοδιάνο-Λεϊν Jorge-A. Sanchez-P. Διευκυντισ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ & Τεχνολογίασ, Corallia Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εργαςιϊν, Τεχνολογίασ& Οργάνωςθσ Ομίλου, Όμιλοσ Eurobank Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Τραπεηικισ Μικρϊν Επιχειριςεων, Όμιλοσ Eurobank Γενικόσ Διευκυντισ, Corallia Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εταιρικισ Επικοινωνίασ, Όμιλοσ Eurobank Διευκυντισ Στρατθγικισ και Οικονομικϊν, Corallia Σο Πρόγραμμα κα διοικείται από τον Τπεφκυνο διαχείριςθσ που κα ςυςτεγάηεται με τισ επιχειρθματικζσ ομάδεσ ςτο κτιριο. 12

13 Φοπηγοί / Υποζηηπικηέρ Ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτο πρόγραμμα και προςφζρουν δωρεάν προϊόντα & υπθρεςίεσ. Φοπηγοί Υποζηηπικηέρ 13

14 14 enter Υποβολή Αίηηζηρ

15 Όποι Σςμμεηοσήρ (1/2) Η προκιρυξθ για τον 1 ο κφκλο του προγράμματοσ ( ) είναι ανοικτι ςε όλουσ τουσ τομείσ/κλάδουσ δραςτθριότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. Προχπόκεςθ το επιχειρθματικό ςχζδιο να διακρίνεται από καινοτομία, αρτιότθτα και επιχειρθματικι βιωςιμότθτα, ςτο πλαίςιο των τάςεων τθσ ελλθνικισ αλλά και τθσ διεκνοφσ αγοράσ Ενκαρρφνονται ιδιαίτερα επιχειρθματικά ςχζδια τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν εξωςτρζφεια τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κάνουν ευρεία χριςθ καινοτομιϊν και νζων τεχνολογιϊν διακρίνονται από ςθμαντικισ ζκταςθσ εφαρμογι ςτθ κακθμερινι ηωι 15

16 Όποι Σςμμεηοσήρ (2/2) Μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ νζων οι οποίοι τθ ςτιγμι ανακοίνωςθσ τθσ προκιρυξθσ: Είναι θλικίασ ετϊν. Είναι απόφοιτοι ι εγγεγραμμζνοι ςε ανϊτερο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δθμόςιο ι ιδιωτικό, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Δεν ζχουν ιδθ ςυςτιςει εταιρία για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου ι, αν ζχουν, θ εταιρία αυτι δεν προχπάρχει για διάςτθμα άνω των 2 ετϊν. 16

17 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων είναι απλά, διαφανι και επιχειρθματικισ λογικισ, καλφπτοντασ τα ακόλουκα 3 ερωτιματα: Στθρίηεται ςε μια πρωτότυπθ/καινοτόμο ιδέα που δίνει λφςθ ςε μια ουςιαςτικι ανάγκθ ι/και αποτελεί ευκαιρία μιασ ικανοποιθτικοφ μεγζκουσ εγχώριασ ι διεκνοφσ αγοράσ; Οι άνθρωποι που κα υλοποιιςουν το επιχειρθματικό ςχζδιο διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, γνώςεισ και ικανότθτεσ, κακώσ και το κατάλλθλο ςυμπλθρωματικό προφίλ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ςχεδίου; Υπάρχει ζνα εφλογο και ρεαλιςτικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών βάςει του οποίου ςε μινεσ κα μπορζςει να τεκμθριωκεί το εφικτό ι/και θ αξία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου; Το τυποποιθμζνο ζντυπο υποβολισ επιχειρθματικοφ ςχεδίου καλφπτει ακριβϊσ αυτά τα 3 κριτιρια, με ςυνεκτικό και περιεκτικό τρόπο (αυςτθρά 8 ςελίδεσ μζγιςτο μζγεκοσ για το επιχειρθματικό ςχζδιο). 17

18 Διαδικαζία Αξιολόγηζηρ Α Φάςθ - Ζλεγχοσ τυπικϊν προχποκζςεων και πλθρότθτασ φακζλου Β Φάςθ - Αξιολόγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου - Γραπτό ςτάδιο Στελζχθ με επιχειρθματικι και επενδυτικι αντίλθψθ και εμπειρία ωσ αξιολογθτζσ. Βακμολογοφνται ιςοβαρϊσ τα 3 κριτιρια αξιολόγθςθσ, από Προκρίνονται τα καλφτερα 60 επιχειρθματικά ςχζδια βάςει βακμολογίασ. Γ Φάςθ - Αξιολόγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου - Προφορικό ςτάδιο 1 ο βιμα 5 παρουςίαςθ κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Προκρίνονται τα 30 καλφτερα επιχειρθματικά ςχζδια βάςει εκ νζου βακμολόγθςθσ. 2 ο βιμα 10 παρουςίαςθ κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου με ερωτιςεισ από τουσ αξιολογθτζσ. Προκρίνονται τα ~20 καλφτερα επιχειρθματικά ςχζδια βάςει τελικισ βακμολόγθςθσ. 18

19 19 grow Σςμμεηοσή

20 Σςμμεηοσή (1/2) Η κτθριακι υποδομι του Προγράμματοσ μπορεί να ςτεγάςει περί τα 60 άτομα. Ο ακριβισ αρικμόσ των επιχειριςεων που κα ενταχκοφν κα εξαρτθκεί από τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ατόμων ςε αυτζσ (εκτιμάται περίπου 20 επιχειριςεισ - μ.ο. 3 άτομα ανά επιχείρθςθ) θ τελικι επιλογι κα γίνει ςε κάκε περίπτωςθ αυςτθρά βάςει βακμολογικισ ςειράσ κατάταξθσ Θα υπάρξει ςυμβουλευτικι ςτιριξθ μζςω των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν του Προγράμματοσ ςτο ςτάδιο εκκίνθςθσ για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ςφςταςθσ και εγκατάςταςθσ γριγορα και εφκολα για τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ. Θα παρζχεται ςτζγαςθ ςτθν Κτθριακι Υποδομι και πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ παροχζσ του Προγράμματοσ ςε κατά μζγιςτο 4 άτομα από κάκε Επιχειρθματικι Ομάδα 20

21 Σςμμεηοσή (2/2) Οι επιχειρθματικζσ ομάδεσ κα εγκαταςτακοφν ςτθν Κτθριακι Υποδομι και κα απολαμβάνουν όλεσ τισ παροχζσ του Προγράμματοσ για ςυνολικά 12 μινεσ, ζναντι ςυμβολικοφ ποςοφ 1 (ζνα) ευρϊ τθν θμζρα. Το ςυνολικό ποςό που κα μαηευτεί κα δωριςτεί ςτο τζλοσ του Προγράμματοσ ςε φιλανκρωπικό ίδρυμα τθσ επιλογισ των ίδιων των επιχειρθματικϊν ομάδων ςε πλαίςιο ΕΚΕ Οι επιχειριςεισ διατθροφν ςτο ακζραιο τα πνευματικά δικαιϊματα των επιχειρθματικϊν ςχεδίων τουσ και των αποτελεςμάτων τουσ. παρζχουν μόνο ςτουσ ςυντελεςτζσ του Προγράμματοσ τθ δυνατότθτα να αναδείξουν -κατόπιν ςυμφωνίασ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχόμενο- ςτοιχεία για τθν πορεία και τα επιτεφγματα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 21

22 Φπονοδιάγπαμμα Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων / επιχ. ςχεδίων: Σρίτθ 26 Μαρτίου 2013, 17:00 ϊρα Ελλάδοσ Αξιολόγθςθ αιτιςεων/επιχειρθματικϊν ςχεδίων: Απρίλιοσ 2013 Ζναρξθ 1 ου κφκλου του Προγράμματοσ: Μάιοσ

23 Website 23

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ΟΡΑΜΑ ΕΒ Θ ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων επιχειρθματιών με προοπτικι και μζλλον ΠΩ: Με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα