Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ"

Transcript

1 Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ππό δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζρεδίνπ λόκνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκό ησλ ΚΣΔΟ. Ο ύλδεζκνο καο απεπζύλζεθε θαη ζπλεξγάζηεθε κε πξόζσπα θαη θνξείο, ζεζκνζεηεκέλνπο -εθπξνζώπνπο ηεο Πνιηηείαο, θαζώο θαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ απόςεηο, ηεθκεξησζνύλ πξνηάζεηο θαη πξνσζεζνύλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ. Οη δηαπηζηώζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε θαη επίιπζε θξίζηκσλ θαη ρξόλησλ δεηεκάησλ πνπ δηαθξίλνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ θαη πνπ ηνλ ππνβαζκίδνπλ δεκηνπξγώληαο παξάιιεια έλα δύζθνιν θαη αζαθέο πεξηβάιινλ πνπ αθπξώλεη ηελ πξνζπάζεηα θαιήο ζέιεζεο από θάζε εκπιεθόκελν θαη ελ ηέιεη ηεο επηηπρίαο ηνπ βαζηθνύ ζθνπνύ ησλ ΚΣΔΟ. Σα ΚΣΔΟ ηδξύζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα πηζηνπνηεηηθά ΚΣΔΟ εθδίδνληαη κε ζθνπό ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη κε, γηα έλα θαιύηεξν θαη αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ δηαβίσζεο κε αζθαιέζηεξα νρήκαηα, ιηγόηεξα ηξνραία, θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ, εμνηθνλόκεζε ζεκαληηθώλ πόξσλ θαη, θπζηθά πξνζηαηεπκέλνπο πνιίηεο θαη ιεηηνπξγνύο ΚΣΔΟ από αζέκηηα θαηλόκελα εμαπάηεζήο ηνπο. Σν ζύγρξνλν ΚΣΔΟ θαιείηαη λα επηηειεί δηαξθώο έξγν ηερληθνύ ζπκβνύινπ θαη όρη ηηκσξνύ θάζε ηδηνθηήηε νρήκαηνο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη όηαλ απεπζύλνληαη ζηα ΚΣΔΟ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ έγθπξα απνηειέζκαηα έπεηηα από αδηάβιεηνπο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξάγνληαη κε απόιπηε δηαθάλεηα θαη ηεθκεξίσζε. Η ηρλειαζηκόηεηα ινηπόλ ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ εθδηδόκελσλ απνηειεζκάησλ απνηεινύλ ην βαζηθό θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηνπ ζθνπνύ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε απηά ηα πιαίζηα ηα ζέκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ αθνξνύλ ζπλνπηηθά ζηα αθόινπζα, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Έ δξα: Λ. Αζε λώλ 107, Αζήλα, Σ ει.: , Fax: , in kt eo -gr.gr gr.gr

2 1. Σελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ ζε ηζόηηκν πιαίζην θαη ππέξ ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ ΚΣΔΟ. Βαζηθό δήηεκα απνηειεί ε ππνρξέσζε όισλ ησλ ΚΣΔΟ ζε άκεζε δηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο θαηά ΔΛΟΔ ΔΝ/ISO 17020, όπσο ηζρύεη γηα όια ηα Ιδησηηθά. 2. Σελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ όισλ ησλ αλεμάξηεησλ πξνκεζεπηώλ ησλ ΚΣΔΟ ζε ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο, πξνκήζεηαο θαη δηαθξίβσζεο κεηξεηηθώλ ζπζηεκάησλ (απηόκαησλ γξακκώλ ειέγρνπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία, ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη πξνζηαηεύνληαη όια ηα ΙΚΣΔΟ ζε ηνκείο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ δύλαηαη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλε άπνςε θαη θξίζε όπσο π.ρ. ηελ πιεξόηεηα ηεο κεραλνγξάθεζεο, ηελ αμηνπηζηία ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ γξακκώλ ειέγρνπ νρεκάησλ, ην απνηέιεζκα ησλ δηαθξηβώζεσλ απηώλ, θ.ι.π.. 3. Σελ νξγάλσζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόζθιεζεο ηερληθώλ ειέγρσλ ΚΣΔΟ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πνιηηείαο. Σα κεγέζε απνρήο ησλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ από ηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν ΚΣΔΟ ζηε ρώξα καο είλαη από ηα κεγαιύηεξα ζηνλ θόζκν. Η επηηπρία ησλ λόκσλ θξίλνληαη από ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο απηώλ θαη όρη απαξαίηεηα κε ηελ ςήθηζή ηνπο. 4. Σελ θαιύηεξε επνπηεία θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ΚΣΔΟ ηεο ρώξαο καο. Οη ηξύπεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ από πιεπξάο ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ππνπξγείνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πγηή αλάπηπμε καο σο ιεηηνπξγνί ΚΣΔΟ. 5. Σελ ηζνξξνπία κεηαμύ ΚΣΔΟ θαη ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ ζηα θνηλά πεδία ηερληθώλ ειέγρσλ θάξηαο θαπζαεξίσλ θαη θάξηαο ειέγρνπ ζνξύβνπ κνηνζηθιεηώλ ζην άκεζν κέιινλ. Γελ κπνξεί λα ηζρύνπλ δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά δηόηη απηό αληηηίζεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ειεύζεξσλ αγνξώλ θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. 6. Σελ ζηελή θαη κόληκε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ όπσο, ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, ην ΔΤΓ, σκαηεία Ιδησηηθώλ ΚΣΔΟ, θ.α., επί ησλ απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΟ. 7. Σελ πύθλσζε ησλ πεξηόδσλ ειέγρσλ νρεκάησλ αλά θαηεγνξία ρξήζεο θαη παιαηόηεηαο όπσο ζπκβαίλεη ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Σέινο, νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, ηνπο θ.θ. Λέαλδξν Ραθηληδή, Γεληθό Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Έ δξα: Λ. Αζε λώλ 107, Αζήλα, Σ ει.: , Fax: , in kt eo -gr.gr gr.gr

3 Γηάλλε Αιαβάλν, η. Πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ Γξ. Κσλζηαληίλν Αλαζηαζόπνπιν, Πξόεδξν ΔΛΟΣ & ΔΤΓ Γξ. Νίθν ηαζόπνπιν, η. Πξόεδξν ηνπ ΔΤΓ, Θενθάλε Κξνπζηαιάθε, Δηδηθό Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πξόεδξνο ηερληθήο επηηξνπήο ΔΤΓ, Γξ. θ. Νίθν πέληδα, Καζεγεηή Δ.Μ.Π./ηκήκα νρεκάησλ, κέινο Παξαηεξεηεξίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο /ΣΔΔ Γξ. Γεώξγην Βιάρν, Καζεγεηή Δξεπλεηή ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ΣΔΙ Πεηξαηά/ηκήκα νρεκάησλ Ιαβέξε, Σάζν Μαξθνπίδνο, ύκβνπινο Αζθαινύο Οδήγεζεο, Βεηεξάλνο νδεγόο αγώλσλ απηνθηλήηνπ θαη, όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηε δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ καο. Βξηζθνκάζηε ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ. Γηα ην σκαηείν, Με εθηίκεζε Κσλζηαληίλνο Βήθαο Πξόεδξνο Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Έ δξα: Λ. Αζε λώλ 107, Αζήλα, Σ ει.: , Fax: , in kt eo -gr.gr gr.gr

4 ΤΠΟΜΝΖΜΑ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ», ην νπνίν εδξεχεη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο Λ. Αζελψλ αξ. 107 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. ΠΡΟ 1) Σνλ θ. Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο θαηνηθνεδξεχεη ζηνλ Γήκν Παπάγνπ Αηηηθήο, επί ησλ νδψλ Αλαζηάζεσο αξηζκφο 2 θαη Σζηγάληε. 2) Σνλ θ. Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο θαηνηθνεδξεχεη ζηνλ Γήκν Παπάγνπ Αηηηθήο, επί ησλ νδψλ Αλαζηάζεσο αξηζκφο 2 θαη Σζηγάληε. 3) Σελ Γηεχζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Παπάγνπ Αηηηθήο, επί ησλ νδψλ Αλαζηάζεσο αξηζκφο 2 θαη Σζηγάληε Τπ φςηλ θ. Λαδαξίδε 4) Σελ Γηεχζπλζε Αζθαιείαο Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ (Γ.Α.Υ.Μ.), ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Παπάγνπ Αηηηθήο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Αλαζηάζεσο αξηζκφο 2 θαη Σζηγάληε. ******************* Σελ , εκέξα Γεπηέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 12 άηνκα, ήηνη νη θ.θ. Λαδαξίδεο, Γάγια, Σδαλεβξάθεο, Εαρκάλνγινπ, Κιέληνο, Αζαλαζφπνπινο, εθπξφζσπνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θ. Σζηφθα, ν θ. Κσλζηαληίλνο Βήθαο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ καο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ», ε θ. Καζζάλδξα Καξαληδαβέινπ, Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ σκαηείνπ καο, ε θ. Μαξία Γξαηζία, πιεξεμνπζία δηθεγφξνο ηνπ σκαηείνπ καο, ν θ. Φίιηππνο Παπαζηδέξεο, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο εθπξνζψπνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία OMNICON Ηnformation Technologies A.E., ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηε κεραλνγξάθεζε ΚΣΔΟ, ν θ. Φίιηππνο Καξαηδίθνο, ν νπνίνο δηαηεξεί αηνκηθή επηρείξεζε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηαθξίβσζε εμνπιηζκνχ Κέληξσλ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη ε νπνία είλαη δηθαηνχρνο ηνπ ππ αξηζκφλ 219 Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αλψλπκεο

5 2 εηαηξείαο «ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ Α.Δ.» (εθεμήο «ΔΤΓ») θαη ν θ. Βνπδνχξεο σο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΤΓ. ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε, εθηέζεθαλ νη πθηζηάκελεο δνκηθέο θαη ινηπέο αδπλακίεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ, ηδίσο αλαθνξηθά κε ην θξίζηκν δήηεκα ηεο εμεηαδφκελεο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαηάξγεζεο ηεο Γηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηα ζπλαθή δεηήκαηα κεηαμχ άιισλ ηεο έιιεηςεο ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηελ άζθεζε νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ θαη επνπηείαο επί ησλ ΚΣΔΟ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηεο απνπζίαο πνηλνινγίνπ κε θπξψζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο εθ κέξνπο ησλ ΚΣΔΟ, ηεο θπθινθνξίαο πιαζηψλ Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ (ΓΣΔ) θαη ηεο αιινίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ επζπλψλ πνπ γελλψληαη απφ ηηο άλσ αηηίεο. Παξάιιεια παξνπζηάζζεθαλ εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ελ γέλεη ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. Με ην παξόλ Υπόκλεκά καο εθζέηνπκε αλαιπηηθώο ηα θπξηόηεξα δεηήκαηα, ηα νπνία απαζρνινύλ ηνλ θιάδν ησλ ΚΤΕΟ θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο θαη απνηππώλνπκε θαη εγγξάθσο ηα κέηξα, ηα νπνία δύλαληαη λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε ησλ νηθείσλ δεηεκάησλ θαη ηα νπνία πξνηάζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο, ζεκεηώλνληαο όηη ηα εθηηζέκελα ππό ην Υπνθεθάιαην 7. ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ. ησλ παξόλησλ Πξαθηηθώλ απνηεινύλ εηζεγήζεηο ηεο εηδηθεπνκέλεο ζηελ δηαθξίβσζε εμνπιηζκνύ Κέληξσλ Τερληθνύ Ειέγρνπ Ορεκάησλ, αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θ. Φίιηππνπ Καξαηδίθνπ - ΜΕΤΕΚ. Η. ΔΠΗ ΣΖ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΣΩΝ ΚΣΔΟ 1.1. Σα Ηδησηηθά ΚΣΔΟ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2963/2001, ιεηηνπξγνχλ κε ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε λα είλαη δηαπηζηεπκέλα θαηά ISO (δηεζλέο πξφηππν πνηφηεηαο εηδηθφ γηα θνξείο ειέγρνπ - ΚΣΔΟ) γηα ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ ην «ΔΤΓ». πλνπηηθά, ηα Ηδησηηθά ΚΣΔΟ δηαπηζηεχνληαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ειέγρνπλ ηα θπθινθνξνχληα νρήκαηα θαη λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά ηερληθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη πιένλ θαη αλαθνξηθά κε ην Γεκφζηα ΚΣΔΟ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ παξέιεπζε ηεο έιεμε πιένλ θαη ε ηειεπηαία παξάηαζε, ε νπνία είρε δνζεί ζηα Γεκφζηα

6 3 ΚΣΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηεπζνχλ θαη απηά κε βάζε ην αλσηέξσ Γηεζλέο Πξφηππν ISO Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ απφ ηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία, θαη ηδίσο απφ ην «ΔΤΓ», απνηειεί κία εθ ησλ πιένλ νπζησδψλ πξνυπνζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ελ ζπλερεία ε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο ησλ ΚΣΔΟ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε ζέκαηα ζχγρξνλνπ κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ κε απηφκαηεο γξακκέο ειέγρνπ νρεκάησλ, ε χπαξμε αδηάβιεηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδεδεκέλνπ on line κε ηηο απηφκαηεο γξακκέο ειέγρνπ θαη παξάιιεια κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ ακεξφιεπηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ θαη έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δειηίσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ΚΣΔΟ Ζ εμεηαδφκελε θαηάξγεζε ηεο αλσηέξσ βαζηθήο ππνρξέσζεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ θαηά ην δηεζλέο εηδηθφ πξφηππν πνηφηεηαο ISO/IEC απφ ην «ΔΤΓ», ε νπνία θαίλεηαη λα πξνσζείηαη, πξνθεηκέλνπ κεηαμχ άιισλ λα θαιπθζεί ε έθδειε θαη επί ζεηξά εηψλ αδπλακία ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Γεκφζησλ ΚΣΔΟ θαη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2963/2001 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππνρξέσζε δηαπίζηεπζεο θαη ησλ Γεκφζησλ ΚΣΔΟ απφ ην «ΔΤΓ», θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο δηαπίζηεπζεο απφ ηελ πξνδήισο ππνδεέζηεξε θαη ζαθψο πην επηδεξκηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη επί ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ, ζα έρεη σο αλαγθαία ζπλέπεηα ηελ ζνβαξή ππνβάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ζηα ΚΣΔΟ ζπλνιηθά. Απηφ απφ κφλν ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε εμνκνίσζε ησλ ΚΣΔΟ κε ηα πλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ πξσηνθαλή ππνβάζκηζε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ, θαζψο φρη κφλν δελ ζα σζήζεη ηα Γεκφζηα ΚΣΔΟ λα αλαβαζκηζηνχλ ζην επίπεδν ησλ Ηδησηηθψλ, φπσο επηβάιιεη θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, αιιά αληίζεηα, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε φισλ, Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν πιεξφηεηαο ηερληθψλ ειέγρσλ νρεκάησλ θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο, θαζψο θαη πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο Πξάγκαηη, πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηελ δηαπίζηεπζε κε βάζε ην δηεζλέο εηδηθφ πξφηππν πνηφηεηαο ISO/IEC θαη ζηελ απιή πηζηνπνίεζε, κε βάζε ην πξφηππν ISO 9001, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ αμία ηεο δηαπίζηεπζεο. Δηδηθφηεξα θαη φισο ελδεηθηηθψο:

7 4 Δμ νξηζκνχ ην ISO/IEC ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηερληθή επάξθεηα θνξέσλ ειέγρνπ (φπσο είλαη ηα ΗΚΣΔΟ), ελψ ην ISO 9001 ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη κφλν. ηηο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ISO/IEC απαηηείηαη ν θνξέαο λα είλαη λνκηθή νληφηεηα κε αλεμάξηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηθαλή λα θαιχςεη ηα ζέκαηα αζηηθήο επζχλεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν ISO 9001 δελ εμεηάδεη ηα ζέκαηα απηά. Σν ISO/1EC ζέηεη εθηελψο ηζρπξέο απαηηήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ελφο θνξέα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ειέγρνπ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ δε, πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ θάζε επίδξαζε θαηά ηε ιήςε απφθαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ΗΚΣΔΟ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο ηνπο ζε θνξείο ηχπνπ Α, Β, Γ. Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ αδεηνδφηεζε κφλν απηψλ, πνπ είλαη ηχπνπ Α, δειαδή απηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηo πξφηππν, ζεσξνχληαη πιήξσο αλεμάξηεηα (θνξείο ειέγρνπ ηξίηνπ κέξνπο), θαη απηφ γηαηί ν ηερληθφο έιεγρνο νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο θαη αληηθεηκεληθφο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη γηα παξάδεηγκα φηη ην ΗΚΣΔΟ δελ εκπιέθεηαη ζηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ειέγρεη. Αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ζην ISO 9001 δελ ππάξρνπλ. Σν ISO/IEC απαηηεί ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή ζηα ΗΚΣΔΟ, κε ηερληθά ηθαλφ πξνζσπηθφ θαη Σερληθφ Γηεπζπληή, πνπ έρεη θαηάιιεια πξνζφληα θαη εξγαζηαθή εκπεηξία, θαη έρεη ηελ απφιπηε επζχλε ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σν ISO 9001 θάλεη γεληθφινγε αλαθνξά ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πηζηνπνηνχκελεο εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ην ISO/IEC απαηηεί ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ λα έρεη ηελ ηερληθή επάξθεηα, ηα πξνζφληα, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ αληίζηνηρε γλψζε πάλσ ζηελ ηερλνινγία νρεκάησλ. Δπίζεο, πξνβιέπνληαη απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ ηφζν ζε ηερληθά φζν θαη ζε δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα, θαη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα, πεξηιακβάλνληαο ηξία δηαθξηηά ζηάδηα ελεξγνπνίεζεο ησλ ειεγθηψλ. Οη απνιαβέο ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ επηηξέπεηαη λα ζρεηίδνληαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. Σν ISO 9001 δελ έρεη αληίζηνηρεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο.

8 5 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ην 1SO/IEC 17020, είλαη νπσζδήπνηε θαηάιιεια γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη απηφ επηηεξείηαη ζπλερψο ππφ ηελ επζχλε ηνπ ΚΣΔΟ. Ο εμνπιηζκφο δηαθξηβψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε εμαζθάιηζε ηρλειαζηκφηεηαο ζε εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα ράξηλ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ. Δπίζεο νη κεηξήζεηο είλαη ηρλειάζηκεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφ λα εληνπηζηνχλ απνθιίζεηο θαη ζθάικαηα θαηά ηνπο ειέγρνπο. ην ISO 9001 απαηηείηαη ε δηαθξίβσζε ηνπ εμνπιηζκνχ γεληθά ρσξίο λα πξνβιέπνληαη εηδηθέο απαηηήζεηο πξνο ηνχην. Σν ISO/IEC έρεη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ - Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ απφ ηα κεραλήκαηα ζηε θεληξηθή κνλάδα απνζήθεπζεο, σο επίζεο θαη ν θαηάιιεινο έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ - Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ, φπνπ παξαηεξείηαη νηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία. ην ISO 9001 αλαθέξεηαη απιή επηβεβαίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σν ISO/IEC απαηηεί ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ (ΓΣΔ, ΚΔΚ, ΠΔΣΔ, ΔΣΔ) λα είλαη αλαθηήζηκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ παξαπνίεζε. ην ISO 9001 δεηείηαη κφλν ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ λα είλαη εληνπίζηκα θαη αλαθηήζηκα Εθ ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ηα δύν πξόηππα έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθό πεδίν εθαξκνγήο. Τν πξόηππν δηαπίζηεπζεο είλαη έλα ζπκπαγέο πξόηππν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ θνξέσλ ειέγρνπ ηξίηνπ κέξνπο, ελώ ην ISO 9001 είλαη έλα ζπζηεκηθό γεληθόινγν πξόηππν γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ, πνπ ηεξνύλ δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ νξηζκέλε νξγάλσζε. Η εθαξκνγή ηνπ ISO 9001 ζηα ΚΤΕΟ δελ πξνζθέξεη νύηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ θνξέα, νύηε ηήξεζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ζην έξγν, πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί από ηελ πνιηηεία Καηά ζπλέπεηα, ε εμεηαδφκελε θαηάξγεζε ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ θαη ε ππνρξέσζε απιήο πηζηνπνίεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 ζα επηθέξεη ηηο θαησηέξσ ζνβαξφηαηεο θαη δπζκελέζηαηεο γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηα ΚΣΔΟ ππεξεζηψλ ζπλέπεηεο, ήηνη: ζαθή ππνβάζκηζε ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή δνκή. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC θαιχπηεη, κε ξεηέο πξνδηαγξαθέο, δεηήκαηα επάξθεηαο ηνπ δηαπηζηεπφκελνπ θνξέα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο

9 6 εμεηδηθεπκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαπηζηεπφκελνπ θνξέα σο Φνξέα Διέγρνπ. Απηέο νη πξνδηαγξαθέο δελ πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζην Πξφηππν ISO ζαθή ππνβάζκηζε, εηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ βαζκφ ακεξνιεςίαο, ε νπνία αξκφδεη ζηε ιεηηνπξγία ελφο Φνξέα Διέγρνπ, θάηη πνπ δηαζθαιίδεηαη ζηνλ χςηζην βαζκφ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπίζηεπζεο. κε νξγαλσκέλε, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, παξαθνινχζεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ ΚΣΔΟ λα ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξάγκα ην νπνίν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ δηαπίζηεπζε ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ε φπνηα επαλαθνξά ζηελ λνκηκφηεηα ηεο ηπρφλ κε ζχλλνκεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ΚΣΔΟ ζα βαζίδεηαη κφλν ζε θαηαγγειίεο Πέξαλ ησλ αλσηέξσ σζηφζν, ε ηπρφλ θαηάξγεζε ηεο δηαπίζηεπζεο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην πξνδήισο αλεπαξθέο θαζεζηψο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα έρεη ζεκαληηθφηαηεο επξχηεξεο επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ Θεζκφ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ελ γέλεη, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ελ ιφγσ θαηάξγεζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε απνπζία ηνπ πεξηιακβαλφκελνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαπίζηεπζε ειέγρνπ: ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθέο αμίεο ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο ε νδηθή αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ θαηλφκελα εμαπάηεζήο ηνπο ζα ππνβαζκηζζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ ζπλείδεζε ησλ ηδηνθηεηψλ νρεκάησλ ε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ΚΣΔΟ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ζα ηνπο απνκαθξχλεη πεξαηηέξσ ζπλεηδεηά απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο πξναγσγήο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κίαο επξχηεξεο θνπιηνχξαο πεξί νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηνλ απνθιεηζκφ επίηεπμεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ νξζή ζπληήξεζε θαη ηελ αζθαιή θαη νηθνλνκηθή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηνπο δελ αληηκεησπίδνληαη, αληηζέησο κάιινλ εληζρχνληαη θπθιψκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο απνθνκίδνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ αδηαθαλείο θαη παξάλνκεο πξάμεηο ζηεξψληαο παξάιιεια θαη ζεκαληηθά έζνδα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην επλννχληαη ηδηνθηήηεο ΚΣΔΟ κε «ειαζηηθή» ζπλείδεζε λα βξνπλ ηνλ εχθνιν ηξφπν γηα επηπξφζζεηα θέξδε, είηε κέζσ ησλ ειέγρσλ, είηε κέζσ ηεο πψιεζεο εμνπιηζκνχ ΚΣΔΟ

10 7 ππνλνκεχνληαη κειινληηθέο πξνζπάζεηεο κείσζεο ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη πξάζηλεο δηαρείξηζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ Πεξαηηέξσ θαη ζην πιαίζην απηφ απαηηείηαη λα πινπνηεζεί άκεζα θαη ε δηαπίζηεπζε ησλ Γεκφζησλ ΚΣΔΟ, θαζψο ε κε δηαπίζηεπζε ησλ Γεκφζησλ ΚΣΔΟ, παξά ηε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπο πξνο ηνχην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απνηειεί, επηπιένλ, πξφδειε παξαλνκία θαη εθζέηεη ην φιν ζχζηεκα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ ηεο ρψξαο ζε θίλδπλν γεληθφηεξεο απαμίσζεο, δηφηη: δεκηνπξγεί άληζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ΚΣΔΟ (Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ) ζηεξεί απφ ηα Γεκφζηα ΚΣΔΟ ην θίλεηξν ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο αλέιεγθησλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Με ηηο αλσηέξσ ζέζεηο θαη ηδίσο κε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ, ζπληάζζνληαη θαη ηα θαησηέξσ πξφζσπα, ηα νπνία απνηεινχλ εμαηξεηηθνχο γλψζηεο ηφζν ησλ δεηεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΣΔΟ, φζν θαη ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία επηθξαηεί ζήκεξα ζηα ΚΣΔΟ, Ηδησηηθά Γεκφζηα, θαη εηδηθφηεξα: α) ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ. Λέαλδξνο Ραθηληδήο, ν νπνίνο έρεη ελεκεξψζεη αξθεηέο θνξέο απφ ην 2008 θαη έσο ζήκεξα ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ) αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ ΚΣΔΟ θαη ν νπνίνο θαη κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν ζαο ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην, ζαο έρεη θαιέζεη λα κελ θαηαξγήζεηε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε δηαπίζηεπζεο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ, φπσο εμάιινπ πξνθχπηεη θαη απφ ην ζπλεκκέλν ππ αξηζκφλ πξση. ΓΔΓΓ Φ. 607/08/6643/ έγγξαθφ ηνπ πξνο ην σκαηείν καο [ρεηηθφ 1] β) ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδνο, θαζεγεηήο Νηθφιανο ηαζφπνπινο, ν νπνίνο κε ηελ ππ αξηζκφλ πξση / επηζηνιή ηνπ πξνο εζάο, ηελ νπνία επίζεο ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα [ρεηηθφ 2], επίζεο ζαο έρεη επηζεκάλεη ηελ πνιιαπιή αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ην ISO 17020, θαζψο θαη ηελ ζεκαληηθή ππεξνρή ηεο έλαληη ηεο απιήο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ISO 9001 θαη

11 8 γ) ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ην νπνίν κε ηελ ππ αξηζκφλ πξση. 7224/ επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Γηάλλε Αιαβάλνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ [ρεηηθφ 3], ηνπνζεηείηαη ππεχζπλα θαη ηεθκεξησκέλα ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε δηαπίζηεπζεο ησλ Γεκφζησλ ΚΣΔΟ, φζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο θαηάξγεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία θαη θξίζηκε γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηε δηαζθάιηζε αληηζηνίρσο ηνπ θχξνπο, ηεο νξζφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ ε δηαηήξεζε ηεο δηαπίζηεπζεο φισλ ησλ ΚΣΔΟ απφ ην «ΔΤΓ» ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 17020, θαζψο κάιηζηα, ε νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο δηαπίζηεπζεο απνηειεί ηελ πξψηε θαη βαζηθή αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ πξφιεςε ή/θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζνγελεηψλ θαη ειιείςεσλ, απφ ηηο νπνίεο πιήηηεηαη θαη δε θαηάθσξα ζήκεξα α ν Θεζκφο ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. Πξέπεη δε λα ηνληζζεί φηη ε ηπρφλ θαηάξγεζε ηεο δηαπίζηεπζεο ζα σθειήζεη κφλν κεκνλσκέλα θαη αηνκηθά ζπκθέξνληα πξνζψπσλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ Θεζκφ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ σο κέζν γξήγνξνπ θαη εχθνινπ πινπηηζκνχ θαη αδηαθνξνχλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ Θεζκνχ θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζνχο ιεηηνπξγίαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηνπ θχξνπο απηνχ. ΗΗ. ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΩΝ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΝΑΚΤΠΣΟΤΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ δσηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ΚΣΔΟ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο πξφβιεςεο πεξί δηαπίζηεπζεο θαη επί ησλ Γεκνζίσλ ΚΣΔΟ, εκθαλίδνληαη θαη άιια δεηήκαηα, ειιείςεηο, δπζιεηηνπξγίεο θαη παζνγέλεηεο ελ γέλεη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνχ ησλ ΚΣΔΟ, ηα νπνία εθηίζεληαη θαησηέξσ, θαη ζε ζρέζε κε έθαζην ησλ νπνίσλ πξνηείλνληαη νη θάησζη ιχζεηο. 1. Έθδνζε ΓΣΔ ζε νρήκαηα κε παξφληα θαηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ - Έθδνζε ΓΣΔ φρη γηα ην φρεκα, ην νπνίν ειέγρζεθε, αιιά γηα άιιν φρεκα

12 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ ζνβαξφηαησλ δεηεκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο παζνγέλεηεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΣΔΟ, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ θακεξψλ ζε θάζε γξακκή ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ζε θάζε γξακκή ειέγρνπ λα εγθαηαζηαζεί κία έγρξσκε ςεθηαθή θάκεξα κε επαξθή αλάιπζε θαη ςεθηαθή εθηχπσζε θαη ειάρηζηνλ ησλ θάησζη ζηνηρείσλ, ήηνη: ηνπ θσδηθνχ εθάζηνπ ηαζκνχ ΚΣΔΟ, ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο, ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο ζέζεο ειέγρνπ εθάζηνπ νρήκαηνο (έιεγρν θαπζαεξίσλ, θξέλσλ, θσηνκέηξεζεο θαη νπηηθψλ ειέγρσλ) Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιφγσ ηαζκνχ ΚΣΔΟ ζα δίλεη ηελ εληνιή θσηνγξάθεζεο ζε ηπραίν ρξφλν θαη ζε έθαζην ζηάδην ειέγρνπ (έιεγρν θαπζαεξίσλ, θξέλσλ, θσηνκέηξεζεο θαη νπηηθψλ ειέγρσλ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Γηα έλαλ έιεγρν ζα απαηηνχληαη δειαδή ηνπιάρηζηνλ 4 θσηνγξαθίεο. Οη ελ ιφγσ θσηνγξαθίεο ζα έρνπλ κνλαδηθή νλνκαζία (π.ρ. ΚΚΚ-ΑΑΑΑΑΑΑ-ΤΤ-ΔΔΔΔΜΜΖΖ-ΨΨΛΛΓΓ, φπνπ ΚΚΚ = Αξηζκφο ΗΚΣΔΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ=Αξηζκφο Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο, ΦΦ=Αξηζκφο Φσηνγξαθίαο ΔΔΔΔ=Έηνο, ΜΜ=Μήλαο, ΖΖ=Ζκέξα, ΩΩ=Ώξα, ΛΛ=Λεπηά θαη ΓΓ=Γεπηεξφιεπηα), ζα απνζεθεχνληαη ζην ηνπηθφ Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ θαη ε νλνκαζία απηψλ ζα απνζηέιιεηαη ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΓΣΔ. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχεη ζε ςεθηαθά κέζα ηηο ελ ιφγσ νλνκαζίεο ησλ θσηνγξαθηψλ ζε ζπζρέηηζε κε ην εθάζηνηε Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ γηα κειινληηθφ έιεγρν. Παξάιιεια, νη απνζεθεπκέλεο ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΗΚΣΔΟ θσηνγξαθίεο ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρν απηψλ (π.ρ. ηαπηνπνίεζε ΓΣΔ κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο). 2. Μηθξή ή κεδακηλή δηάξθεηα Σερληθνχ Διέγρνπ, νπφηε θαη είλαη θπζηθά αλέθηθηνο ν ζσζηφο Σερληθφο Έιεγρνο Διιηπείο νπηηθνί έιεγρνη Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πιήηηνπλ ζεκαληηθά ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμαγφκελσλ απφ ηνλ Σερληθφ Έιεγρν νρήκαηνο απνηειεζκάησλ, πξνηείλεηαη ν απηνκαηνπνηεκέλνο κεραλνγξαθηθφο ππνινγηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ ηερληθψλ ειέγρσλ ΗΚΣΔΟ, ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα κε ηίηιν «Γείθηεο Σερληθψλ

13 10 Διέγρσλ ΗΚΣΔΟ» (ρεηηθφ 4), ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν πξνο έιεγρν απφ ηνπο ειεγθηέο ηνπ ΔΤΓ θαη ηνπ ΔΔΤΜΔ. 3. Αιινίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεηξήζεσλ κεηξεηηθψλ κεραλψλ ειέγρνπ απφ ινγηζκηθφ εγθαηεζηεκέλν ζηηο κεηξεηηθέο κεραλέο 3.1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ δεηήκαηνο πξνηείλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο θαη άλεπ αιινηψζεσλ κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο Μεηξεηηθέο Μεραλέο Διέγρνπ Ορεκάησλ πξνο ην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ. Δηδηθφηεξα, σο κεηξεηηθέο κεραλέο ζεσξνχληαη φια ηα κεραλήκαηα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ φπσο: νη Αλαιπηέο Καπζαεξίσλ, ηα Αηζαιφκεηξα, ηα Απνθιηζηφκεηξα, ηα Αλαξηεζηφκεηξα, ηα Φξελφκεηξα, ηα Φσηφκεηξα θαη θάζε κεηξεηηθφ κεράλεκα ην νπνίν εμάγεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε αξρείν απνηειεζκάησλ Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο Μεηξεηηθέο Μεραλέο Διέγρνπ Ορεκάησλ πξνο ην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ, πξνηείλεηαη ν εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο καδί κε ην αξρείν απνηειεζκάησλ λα ζηέιλεη θαη αληίζηνηρε «ςεθηαθή ππνγξαθή αζθαιείαο» γηα ην ελ ιφγσ αξρείν ζε κνξθή SHA-1 ζε ζπλδπαζκφ κε ςεθηαθή ππνγξαθή αλά ΚΣΔΟ, ε νπνία ζα δίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Οη ελ ιφγσ «ςεθηαθέο ππνγξαθέο» ζα απνζεθεχνληαη ζην θεληξηθφ Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ ζε ζπζρέηηζε κε ην εθάζηνηε ΓΣΔ θαη ζα απνζηέιινληαη ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ καδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΣΔ. Σα δε αξρεία απνηειεζκάησλ ησλ Μεηξεηηθψλ Μεραλψλ ζα απνζεθεχνληαη ηνπηθά ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχεη ζε ςεθηαθά κέζα ηηο ελ ιφγσ «ςεθηαθέο ππνγξαθέο αζθαιείαο» ζε ζπζρέηηζε κε ην εθάζηνηε Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ γηα κειινληηθφ έιεγρν Πεξαηηέξσ, ην θεληξηθφ Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ηνπ ΚΣΔΟ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρν απηψλ (φπσο αθξηβψο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελεξγεί ειέγρνπο ζηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηχπνπ ΔΑΦΓ ή ΑΓΖΜΔ, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη νη ελ ιφγσ «ππνγξαθέο» ζα δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ αξρείνπ απνηειεζκάησλ, κεηξεηηθή κεραλή, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ).

14 11 4. Αιινίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεηξήζεσλ κεηξεηηθψλ κεραλψλ ειέγρνπ (απφ ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ΗΚΣΔΟ ή απφ παξεκθεξή ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα) Δθαξκνγή Διεγθηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΔΤΜΔ (θαη εθπαίδεπζε απηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο δεδνκέλσλ). 5. Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο «πιαζηψλ» ΓΣΔ 5.1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ ζνβαξφηαηνπ δεηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη θαηαξράο ε ζέζπηζε εηδηθψλ, απζηεξψλ θαη επρεξψο δηαγλψζηκσλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο πεξηερνκέλνπ θαη γλεζηφηεηαο ησλ ΓΣΔ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη επρεξήο ε δηάγλσζε ηνπ θαηά πφζνλ νξηζκέλν ΓΣΔ είλαη γλήζην ή φρη Πεξαηηέξσ, απαηηείηαη ε επαχμεζε θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ε ρξήζε φισλ ησλ Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΔΤΜΔ) πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε ηηκσξία ησλ ππαηηίσλ ηέηνηνπ είδνπο εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ Σέινο, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε ηνπ Πνηλνινγίνπ κε απζηεξέο πνηλέο γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία πιαζηψλ ή αλαθξηβψλ ΓΣΔ. 6. Έθδνζε Καξηψλ Διέγρνπ Καπζαεξίσλ Πξνηείλεηαη θαη ε έθδνζε ηεο Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ λα γίλεηαη κεραλνγξαθηθά απφ εηδηθφ εθηππσηή ρσξίο ηελ κέρξη ηψξα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο απηήο. Σν Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα ζα απνζεθεχεη ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ πξν-εθηππσκέλν αξηζκφ ηεο Κ.Δ.Κ. θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν ειεγθηή, γηα κειινληηθφ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο θαη ε αζθάιεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιφγσ κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηελ παξάγξαθν 3. αλσηέξσ. 7. Πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ ΚΣΔΟ θαη ηελ δηαθξίβσζε απηνχ 7.1. Σα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ξχζκηζε, δηαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο δηελεξγνχκελνπο

15 12 Σερληθνχο Διέγρνπο Ορεκάησλ, νη νπνίνη ζπρλά, ιφγσ ησλ νηθείσλ πξνβιεκάησλ θαζίζηαληαη κε αθξηβείο, κε αληηθεηκεληθνί θαη κε επαλαιήςηκνη Γεληθά θαη ζπλνπηηθά ηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο είλαη: ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΝΔΠΔΗΔ Α] Κπθινθνξνχλ αλαθξηβείο 1. Γελ είλαη δπλαηή ε αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε θαη κε αληαπνθξηλφκελεο ζηα αμηνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. πξαγκαηηθά ηερληθά 2. Ο εμνπιηζκφο είηε ζα είλαη πάληα απνδεθηφο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, αλαθξηβή θαη νπζίαλ πηζηνπνηεηηθά, είηε ζα είλαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνξξηπηένο. είηε παξνπζηάδνπλ πνιχ 3. Γεκηνπξγνχληαη «γθξίδεο δψλεο», κε απνηέιεζκα λα θαιχηεξν ηνλ εμνπιηζκφ έλαληη κελ είλαη επρεξψο δηαγλψζηκε ε ππέξβαζε ή κε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. θαηάζηαζεο, είηε ηνλ 4. Σειηθή ζπλέπεηα είλαη έλα φρεκα ζε έλα ΚΣΔΟ λα ππνβαζκίδνπλ πεξλά επηηπρψο ηνλ έιεγρν θαη ζε άιιν ΚΣΔΟ λα «θφβεηαη», κε αλεπηηπρέο ΓΣΔ. Β] Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 1. Γεκηνπξγνχληαη «γθξίδεο δψλεο», κε απνηέιεζκα λα πξνδηαγξαθέο ζηνλ εμνπιηζκφ απφ κελ είλαη επρεξψο δηαγλψζηκε ε ππέξβαζε ή κε ΚΣΔΟ ζε ΚΣΔΟ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 2. Σα ΚΣΔΟ κεηξνχλ κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. 3. Σειηθή ζπλέπεηα είλαη έλα φρεκα ζε έλα ΚΣΔΟ λα πεξλά επηηπρψο ηνλ έιεγρν θαη ζε άιιν ΚΣΔΟ λα «θφβεηαη», κε αλεπηηπρέο ΓΣΔ. Γ] Δμνπιηζκφο πνπ έρεη κειεηεζεί 1. Γελ ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο ηχπνπ πνπ εθδνζήθαλ γηα λα έρεη αλαινγηθνχο ελδείθηεο κέζσ ηνλ εμνπιηζκφ. εγρσξίσλ ινγηζκηθψλ κεηαηξέπεηαη 2. Γεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζε ςεθηαθφ. πλεπψο κεηαμχ εμνπιηζκνχ. νξγάλνπ θαη δειηίνπ ηερληθνχ 3. Σα ΚΣΔΟ κεηξνχλ κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. ειέγρνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 4. Σειηθή ζπλέπεηα είλαη έλα φρεκα ζε έλα ΚΣΔΟ λα κεηξνχκελεο ηηκέο πεξλά επηηπρψο ηνλ έιεγρν θαη ζε άιιν ΚΣΔΟ λα «θφβεηαη», κε αλεπηηπρέο ΓΣΔ. Γ] Γελ ηεξνχληαη πάληα νη 1. Βαξχο θαη επηθίλδπλνο εμνπιηζκφο πνπ εξγάδεηαη κε

16 13 απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Δ] Οη ίδηνη νη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη, νη νπνίνη αληινχλ ίδην νηθνλνκηθφ φθεινο, ππνζηεξίδνπλ φηη δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο, θαη δε κε ηα ίδηα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ηελ ζπληήξεζε, νλνκάδνληαο δηαθξίβσζε ηηο νδεγίεο γηα ηε ζπληήξεζε. Όκσο νη νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή Σ] Γηελεξγνχληαη δηαθξηβψζεηο απφ εξγαζηήξηα κε δηαπηζηεπκέλα απφ ην ΔΤΓ, κε ειιηπή εμνπιηζκφ θαη κε ειεγκέλεο κεζφδνπο, θαζψο επίζεο θαη κε βάζε κε ειεγκέλεο πεγέο πξσηαξρηθψλ κεηξήζεσλ ηάζε 220/380, κε θπθιψκαηα πδξαπιηθά θαη πνπ έρεη ζεηξά ΑΔ (χζηεκα Απηφκαηνπ Διέγρνπ) αζθαιείαο, ηα νπνία πξέπεη λα ειέγρνληαη, εγθαζίζηαηαη, ζπληεξείηαη θαη ειέγρεηαη δηαθξηβψλεηαη απφ εκπεηξνηέρλεο ηερληθνχο, νη νπνίνη δελ έρνπλ πηζηνπνίεζε Διεγθηή απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 2. Σειηθή ζπλεπεία είλαη κεξηθέο θνξέο λα εξγάδεηαη ν εμνπιηζκφο κε «παηέληεο», κε βξαρπθχθισκα αζθαιηζηηθά θπθιψκαηα θαη γεληθψο λα ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 1. Γελ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο κεηξνινγηθήο ηερληθήο επαξθείαο θαη ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζε δηεζλή πξφηππα πινπνίεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ. Γειαδή θαη νπζίαλ δελ γίλεηαη δηαθξίβσζε. 2. Λφγσ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ν εμνπιηζκφο παξνπζηάδεηαη πάληα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. 3. Γηαθνξεηηθά ΚΣΔΟ κεηξνχλ κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. 4. Τπνθξχπηνληαη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλα νρήκαηα έιαβαλ ΓΣΔ επηηπρνχο ηερληθνχ ειέγρνπ, ελψ έπξεπε λα «θνπνχλ». 5. Γεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο πξνο ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ιφγσ θφζηνπο δηαπίζηεπζεο θαη απηνλφεηεο πηέζεηο δηαθζνξάο. 1. Γελ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ηερληθή επάξθεηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαθξίβσζεο (απφ άπνςε πξνζσπηθνχ, κεζφδνπ, κεηξήζεσλ, εμνπιηζκνχ). 2. Πξαθηηθά ηα κε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα είλαη αλεμέιεγθηα. 3. Γεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο πξνο ηα

17 14 πξσηνθφιια κεηξήζεσλ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ιφγσ θφζηνπο δηαπίζηεπζεο θαη απηνλφεηεο πηέζεηο δηαθζνξάο. Ε] Γηελεξγνχληαη δηαθξηβψζεηο απφ ηα ίδηα ηα ΚΣΔΟ ρσξίο πιήξε εμνπιηζκφ θαη κε βάζε ηηο κεζφδνπο ξχζκηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 1. Γελ ηζρχεη ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαη ηεο ηερληθήο επαξθείαο ησλ δηαθξηβψζεσλ. 2. Γηαθνξεηηθά ΚΣΔΟ κεηξνχλ κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα. 3. Τπνθξχπηνληαη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλα νρήκαηα έιαβαλ ΓΣΔ επηηπρνχο ηερληθνχ ειέγρνπ, ελψ έπξεπε λα «θνπνχλ». 4. Γεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο πξνο ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ιφγσ θφζηνπο δηαπίζηεπζεο θαη πηέζεηο δηαθζνξάο. Ζ] Γελ ππάξρεη νχηε λνκνζεηηθή 1. Πέξα απφ ην φηη ππάξρνπλ «γθξίδεο δψλεο» ζηελ πξφβιεςε, νχηε νδεγία απφ ην κέηξεζε, ζηελ νπζία απαμηψλεηαη ν αθξηβφο ΔΤΓ ζρεηηθά κε ην πψο εμνπιηζκφο, ηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεπζεί ηα ΚΣΔΟ, αληηκεησπίδνληαη νη «γθξίδεο δψλεο» κέηξεζεο, δειαδή ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θνληά ζηα φξηα απνδνρήο απφξξηςεο, νπφηε ε ελψ παξάιιεια ηα ΚΣΔΟ πνπ πξνκεζεπηήθαλ αθξηβφ θαη θαιχηεξν κεηξνινγηθά εμνπιηζκφ, ηηκσξνχληαη ζηελ νπζία, εθφζνλ ζηαηηζηηθά ζα «θφβνπλ» νρήκαηα, ηα νπνία αιιά ΚΣΔΟ ζα πεξλάλε. αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ γελλά 2. Λφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ακθηβνιίεο (σο αθξίβεηα λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ιαζψλ πνπ θάλεη ν πξφβιεςε, ε δηαθξίβσζε απαμηψλεηαη θαη ηα ΚΣΔΟ δελ κεηξνχλ αληηθεηκεληθά. εμνπιηζκφο θαηά ηελ κέηξεζε). Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν εμνπιηζκφο έρεη αθξίβεηα + 3%, ην αλψηαην φξην ηνπ λφκνπ είλαη 30%, ε κέηξεζε ζε έλα φρεκα είλαη 28%, ελψ ζε έλα άιιν είλαη 32%, κε βάζε ηα εμαγφκελα απφ ηνλ εμνπιηζκφ απνηειέζκαηα κπνξεί λα «θνπεί» ζηνλ ηερληθφ έιεγρν ην πξψην φρεκα θαη λα πεξάζεη επηηπρψο ην δεχηεξν.

18 15 Θ] Σα φξηα ηνπ λφκνπ γηα ην θσηφκεηξν είλαη αζαθή θαη ε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΔΤΓ ηα νξίδεη ζε κηθξφ πιαίζην Γελ ππάξρνπλ ειεθηξνιφγνη πνπ λα έρνπλ θσηφκεηξα ηθαλά γηα ξπζκίζεηο Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ ΚΣΔΟ θαη ηελ δηαθξίβσζε απηνχ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ιχζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθείσλ δεηεκάησλ: Αλαθνξηθά κε ηελ δηελέξγεηα δηαθξηβψζεσλ κε νξζή κέζνδν θαη πξαθηηθή: α) Μεληαία απνζηνιή θαηάζηαζεο ησλ αξηζκψλ πξσηνθφιινπ φισλ ησλ εθδνζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο: Δηδηθφηεξα, θάζε κήλα νη ηερληθνί πξντζηάκελνη νπνηνπδήπνηε θνξέα, ν νπνίνο δηελεξγεί δηαθξηβψζεηο ζε ΚΣΔΟ, ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ ζην ΔΤΓ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κία θαηάζηαζε κε ηνπο αξηζκνχο πξσηνθφιισλ, ηηο εκεξνκελίεο, θαη ηνπο ζεηξηαθνχο αξηζκνχο εμνπιηζκνχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο πνπ εμέδσζαλ. ηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ, πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο πνπ δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί έγθαηξα ζην ΔΤΓ θαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έγθπξα θαη απνδεθηά. ηελ ζρεηηθή θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηαθηηθέο φζν θαη απφ έθηαθηεο δηαθξηβψζεηο. β) Μεληαία ελεκέξσζε ηνπ ΔΤΓ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθξηβψζεηο: Κάζε κήλα νη ηερληθνί πξντζηάκελνη νπνηνπδήπνηε θνξέα, ν νπνίνο δηελεξγεί δηαθξηβψζεηο ζε ΚΣΔΟ, ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ ζην ΔΤΓ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζζείζεο δηαθξηβψζεηο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη αμηνινγεηέο ηνπ ΔΤΓ θαη νη επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ λα δηελεξγνχλ έθηαθηεο επηζεσξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθξίβσζεο. γ) Καζνξηζκφο κεζφδσλ δηαθξίβσζεο σο πξνο θάζε Μεηξεηηθή Μεραλή Διέγρνπ Ορεκάησλ. Δηδηθφηεξα:

19 16 i) Οη αλαιπηέο θαπζαεξίσλ πξνηείλεηαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα νμπγφλνπ, ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ θίιηξσλ θαη ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ιήπηε θαη λα δηαθξηβψλνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφηππν OIML. ii) Σα αηζαιφκεηξα πξνηείλεηαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ιήπηε θαη λα δηαθξηβψλνληαη, κε θίιηξα απνξξφθεζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηηκψλ εθηφο απφ απηέο ηνπ κεδελφο θαη ηνπ 100%, γηα ηελ αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, γξακκηθφηεηα θαη επαιήζεπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ. iii) Σα ακνξηηζεξφκεηξα πξνηείλεηαη λα δηαθξηβψλνληαη κέζσ πξνηχπσλ βαξψλ ηνπιάρηζηνλ 800 kg αλά πιάθα, γηα ηελ αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, γξακκηθφηεηα, επαιήζεπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ θαη ην γσληαθφ ηνπο θνξηίν. iv) Σα ζπγθιηζηφκεηξα πξνηείλεηαη λα δηαθξηβψλνληαη κε ηελ βνήζεηα πξνηχπσλ πιαθηδίσλ θαη παρπκέηξσλ γηα ηελ αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, γξακκηθφηεηα θαη επαιήζεπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ. v) Σα θξελφκεηξα πξνηείλεηαη λα δηαθξηβψλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, γξακκηθφηεηα θαη επαιήζεπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ. vi) Σα θσηφκεηξα πξνηείλεηαη λα δηαθξηβψλνληαη γηα ηελ θιίζε πξνζπίπηνπζαο θσηεηλήο δέζκεο θαη ηελ έληαζε ηεο θσηεηλήο δέζκεο, γηα ηελ αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, γξακκηθφηεηα θαη επαιήζεπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ. δ) Σεθκεξίσζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαθξίβσζεο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη λα θσηνγξαθίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πξφηππα θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δηαθξίβσζε αλά φξγαλν, λα εθηππψλνληαη νη θσηνγξαθίεο θαη λα παξακέλνπλ ππνγεγξακκέλεο ζηα αξρεία ηνπ ΚΣΔΟ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο (ζηελ θσηνγξαθία λα θαίλεηαη κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο εκέξαο ηεο δηαθξίβσζεο). Μάιηζηα, εθφζνλ ηα ΚΣΔΟ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ κε θάκεξεο θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, θαηά ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα, ππφ ηελ 1.1. δχλαληαη λα απνζεθεχνπλ δηάθνξα ζηηγκηφηππα απφ ηελ δηαδηθαζία δηαθξίβσζεο. ε) Καζνξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο δηαθξίβσζεο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ δηαθξηβψζεσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα: α) νη ηξεηο πξψηεο δηαθξηβψζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ εμάκελε ζπρλφηεηα θαη ειάρηζηνλ θαη

20 17 β) νη επφκελεο δηαθξηβψζεηο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη ειάρηζηνλ απφ ηνπο θαησηέξσ παξάγνληεο, ήηνη απφ: Σν κεηξνινγηθφ παξειζφλ ηνπ εμνπιηζκνχ (κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο - νιηζζήζεηο) Σηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαζψο κεηά απφ ηελ ζπληήξεζε ξχζκηζε αληηθαηάζηαζε ησλ θχξησλ κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ απαηηείηαη δηαθξίβσζε) Σελ αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ (θαζψο φζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα έρεη ν εμνπιηζκφο, ηφζν κεγαιχηεξν πεξηζψξην απνδεθηψλ απνθιίζεσλ παξέρεη) Σελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (θαζψο εληνλφηεξε ρξήζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα ζπρλφηεξε δηαθξίβσζε, βάζεη ησλ νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο πξνκεζεπηή) Γηαζθάιηζε ησλ απαξαηηήησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ζσζηή δηελέξγεηα ησλ δηαθξηβψζεσλ α) Σεθκεξίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ Σν ΔΤΓ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δένλ φπσο απαηηήζνπλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά εγθξίζεσλ ηχπνπ, ζηα νπνία λα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηζηνηρία κε έθαζην κνληέιν ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη επηβεβαησζεί φηη θαιχπηνπλ φια ηα κεραλήκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία είλαη ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο θαη κε βάζε ηα ηζρχνληα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ Διιάδα. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά πξνηείλεηαη λα ηεξνχληαη ζε ζρεηηθή βηβιηνζήθε ζην ΔΤΓ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε έλαλ, ν φπνηνο έρεη έλλνκν επαγγεικαηηθφ ζπκθέξνλ θαη είλαη θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνο/θνηλνπνηεκέλνο ή πξνηίζεηαη λα δηαπηζηεπηεί/θνηλνπνηεζεί. β) Σερληθφο δηαρσξηζκφο ηεο δηαθξίβσζεο απφ ηελ επηζθεπή (ξχζκηζε) θαη πξνζηαζία ηεο δηαθξίβσζεο απφ ηελ παξαπνίεζε ηεο.

21 18 i) Ζ επηζθεπή (ξχζκηζε) πξνηείλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο θιίκαθαο ιεηηνπξγίαο ζπλήζσο κε ζθνπφ λα εξγάδεηαη «γεληθψο ζσζηά» ν εμνπιηζκφο ρσξίο λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο ππνινγηζκνχ ιαζψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ. ii) Ζ δηαθξίβσζε θαη ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο επαηζζεζίαο, ηεο γξακκηθφηεηαο θαη ηελ επαλαιεςηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. iii) Ζ δηαθξίβσζε ζθνπφ έρεη λα ηεθκεξηψζεη, φρη κφλνλ ηελ ζσζηή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζε φιε ηελ θιίκαθα εξγαζίαο απηνχ θαη ζε θάζε πηζαλή ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο απηνχ, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηζνδπγίνπ αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. γ) Ννκηθφο δηαρσξηζκφο ηεο δηαθξίβσζεο απφ ηελ επηζθεπή (ξχζκηζε) θαη πξνζηαζία ηεο δηαθξίβσζεο απφ ηελ παξαπνίεζε ηεο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: i) λα απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο, ζε δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο, εγθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπλαθψλ κε απηνχο (ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ) πνπ δηαθξηβψλνπλ ii) λα απαγνξεπζεί ε χπαξμε αθαλψλ εηαίξσλ ζε εξγαζηήξηα δηαθξηβψζεσλ. iii) ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο λα επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε ξπζκίζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ κφλνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθξηβψζεσλ θαη κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ νη κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ξχζκηζεο θαη κφλν ζηελ κεραλή κέηξεζεο (δειαδή πξηλ ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ πξνο εθηχπσζε) iv) ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθξηβψζεηο λα είλαη ππνρξεσκέλα ζηελ ππνβνιή δήισζεο «πφζελ έζρεο» v) λα απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα δηαθξηβψζεσλ ζε ζπλαθή εμνπιηζκφ απφ ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε, επηζθεπή θαη ξχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ vi) λα απαγνξεχεηαη ε δηαθξίβσζε εμνπιηζκνχ απφ ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ κειεηνχλ, εγθαζηζηνχλ θαη εκπνξεχνληαη ην ζπλαθέο κε ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ινγηζκηθφ.

22 19 δ) Καζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: i) λα ηεζεί σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηελέξγεηα δηαθξηβψζεσλ απφ ηα εξγαζηήξηα δηαθξηβψζεσλ ή απφ επηρεηξήζεηο, πνπ δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο: 1. λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηερληθφ, ν νπνίνο ζα έρεη πηζηνπνίεζε ειεγθηή απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 2. λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηερληθφ ή απφθνηην ηξηηνβάζκηαο (παλεπηζηεκηαθήο) εθπαίδεπζεο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα κεηξνινγίαο θαη δηαθξηβψζεσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε θαη ειάρηζηνλ ησλ λφκηκσλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηά λφκνλ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ φξσλ θαη θξηηεξίσλ κεηξνινγίαο. ii) λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαηάινγνο κε ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ δηαθξηβψζεηο. ε) Απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ Σερληθψλ Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Τπεχζπλσλ Πνηφηεηαο ησλ ΚΣΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ηα εξγαζηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθξίβσζεο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: i) λα ηεζεί σο πξνυπφζεζε νη Τπεχζπλνη Πνηφηεηαο ησλ ΚΣΔΟ δηαπηζηεπκέλσλ θαηά ην πξφηππν ISO λα έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ Σερληθφ Πξντζηάκελν ΚΣΔΟ. ii) λα ηεζεί σο πξνυπφζεζε νη Τπεχζπλνη Πνηφηεηαο θαη νη Σερληθνί Πξντζηάκελνη λα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε έλαλ θνξέα ιφγσ ησλ ζνβαξνηάησλ αξκνδηνηήησλ, απαηηήζεσλ, θαη θαζεθφλησλ ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ. ζη) Απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο δηαθξίβσζεο ή ηεο δηαθξίβσζεο απφ κε δηαπηζηεπκέλν θνξέα. i) Θα πξέπεη λα νξηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο εζσηεξηθήο δηαθξίβσζεο. ii) Θα πξέπεη λα νξηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθξίβσζεο απφ κε δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζε ζρεηηθφ ΔΠΔΓ (ΔΠΗΖΜΟ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ).

23 20 iii) Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ερεκπζείαο, ηεο ηήξεζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο επάξθεηαο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. δ) Γηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ κεηξνινγηθνχ παξειζφληνο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαζθάιηζε ηεο κε απφθξπςεο αλάγθεο αλαθιήζεσλ. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη λα κελ δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο δηαθξηβψζεηο, αιιά νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο λα δηελεξγνχληαη ζην κεζνδηάζηεκα ησλ δηαθξηβψζεσλ Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθξίβσζεο θαη απνηξνπή ηεο απφθξπςεο ιαλζαζκέλσλ κεηξήζεσλ κέζσ ηεο δηαθξίβσζεο. α) Γηφξζσζε ηνπ πθηζηακέλνπ πξνβιήκαηνο κε ηα θσηφκεηξα. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη λα πξνζαξκνζζεί ε ζρεηηθή νδεγία ειέγρνπ πξνβνιέσλ νρεκάησλ, θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πεξηιεθζνχλ πξαγκαηηθέο θαη εθηθηέο ηερληθά απαηηήζεηο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: i) αληί λα απαηηείηαη έιεγρνο δηέιεπζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαθφξπθε δψλε δηέιεπζεο, λα νξηζζεί κηα ζηάζκε σο «θαηαθφξπθν χςνο νξηδφληηαο αθκήο», θάησ απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηέξρεηαη ε δέζκε, κε θξηηήξην απνδνρήο ηνπ ειέγρνπ ην φηη ηα θψηα ηνπ νρήκαηνο δελ ηπθιψλνπλ ηνπο νδεγνχο ησλ θηλνχκελσλ ζην αληίζεην ξεχκα νρεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ θάπνηα εχινγα φξηα απνδεθηνχ ιάζνπο (αβεβαηφηεηα) ii) λα νξηζζεί ην ειάρηζην φξην έληαζεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, κε γλψκνλα ην φηη ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα βιέπεη κε αζθάιεηα θαη iii) λα επηηξαπεί εηδηθά γηα ηνπο πξνβνιείο ησλ νρεκάησλ λα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ειεγθηή θαη επί ηφπνπ, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ (κε έλα απιφ θαηζαβίδη). β) Γηφξζσζε ηνπ πθηζηακέλνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε αληηθεηκεληθήο θαη ηζνδχλακεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ νρεκάησλ απφ ΚΣΔΟ ζε ΚΣΔΟ. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο νδεγίαο, κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα απφξξηςεο ζε ζρέζε κε ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ θάζε θαηαζθεπαζηή, θαη πεξαηηέξσ, κε βάζε ηα αλσηέξσ φξηα λα πξνζαξκνζηεί ην επίζεκν πεδίν εθαξκνγήο εθάζηεο δηαπίζηεπζεο θαη λα αλαγξάθνληαη

24 21 ηα φξηα απφξξηςεο γηα θάζε ΚΣΔΟ, αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη. γ) Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθξίβσζεο, κε ζθνπφ λα κεηξψληαη αληηθεηκεληθά θαη ηζνδχλακα ηα ΚΣΔΟ. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: i) ζηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο λα θαηαγξάθεηαη ε δηελέξγεηα έιεγρνπ ηαχηηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηηκψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεραλή κέηξεζεο, κε ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ζην ΓΣΔ. ii) Οη ηπρφλ απνθιίζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ λα παξαδίδνληαη απφ ην εξγαζηήξην δηαθξηβψζεσλ ζηνλ κεραλνγξάθν ηνπ ΚΣΔΟ κε επίζεκν πξσηφθνιιν θαη ζηελ ζπλέρεηα λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηα κεραλήκαηα, κεηαθέξνληαη ζην Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, εθηππψλνληαη ζην ΓΣΔ θαη απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, λα είλαη ν κεραλνγξάθνο. iii) Σα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ελφο ΓΣΔ, θαηφπηλ ηερληθνχ ειέγρνπ ελφο ηπραίνπ νρήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ δηαθξίβσζε. iv) Σα ΓΣΔ ηεο πεξηπηψζεσο iii) λα ζθξαγίδνληαη, λα αξρεηνζεηνχληαη ζηα αξρεία ηνπ ΚΣΔΟ θαη ηνπ εξγαζηεξηνχ δηαθξίβσζεο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε έιεγρν Δπηηήξεζε Πνηλνιφγην α) Καηαγξαθή-ηαπηνπνίεζε - Γηαπίζηεπζε πξνκεζεπηψλ /εξγαζηεξίσλ Όια ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε, επηζθεπή, ξπζκίζεηο, δηαθξηβψζεηο εμνπιηζκνχ ή ζηελ κειέηε, εκπνξία εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, θαη πηζηνπνίεζε ινγηζκηθνχ, πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη θνηλνπνηεκέλα ζην ΔΤΓ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Πεξαηηέξσ, φια ηα αλσηέξσ πξφζσπα νθείινπλ επίζεο λα δηαπηζηεχνληαη θαηά ην πξφηππν ISO 17020, ζε θάζε πεξίπησζε δε νθείινπλ λα πηζηνπνηήζνπλ φηη ηεξνχλ ΓΠ θαηά ην ISO 9000 κε πξφζζεην έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηα ηππηθά πξνζφληα απηψλ πνπ νξίδνληαη σο ηερληθνί ππνζηήξημεο. β) Υνξήγεζε θσδηθψλ ζε εκπιεθνκέλνπο κε ζπληήξεζε δηαθξίβσζε ινγηζκηθφ. Δηδηθφηεξα: i) Πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί θσδηθνί ξχζκηζεο ησλ νξγάλσλ: έλαο γηα ηνλ ζπληεξεηή, έλαο γηα ηνλ δηαθξηβσηή θαη έλαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή. ii) Γελ πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ θσδηθψλ ξχζκηζεο ζηνλ εμνπιηζκφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

25 22 iii) Κάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη νηθείνη θσδηθνί, πξέπεη λα γίλεηαη ειεθηξνληθή θαη έληππε θαηαγξαθή ηεο νηθείαο ρξήζεο. iv) Ο θσδηθφο ηνπ ζπληεξεηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ θαη λα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο έσο θαη δχν εβδνκάδεο κέρξη ηελ άθημε ηνπ δηαθξηβσηή. v) Ο θσδηθφο ηνπ δηαθξηβσηή πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, άιια θξίλεηαη ζθφπηκν λα κελ επηηξέπεηαη πξφζβαζε απφ θαη πξνο ην ινγηζκηθφ κεηά ηελ έμνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ ζήκαηνο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ Ζ/Τ ηνπ ΚΣΔΟ θαη πξνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. vi) Ο θσδηθφο ηνπ κεραλνγξάθνπ δελ πξέπεη λα επηηξέπεη πξφζβαζε ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ηεο κεραλήο. vii) Οη θσδηθνί πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνί αλά θπζηθφ πξφζσπν θαη λα κελ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο. γ) Να πξνβιεθζνχλ επαρζείο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο, γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε πξάμεηο φπσο νη θαησηέξσ: i) θάζε παξαπνίεζε απνηειεζκάησλ δηαθξίβσζεο ή θαηαζηξνθή ζρεηηθψλ αξρείσλ δηαθξίβσζεο πξηλ ηελ δεθαεηία ii) θάζε έθδνζε πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο iii) θάζε πξνηξνπή γηα πξάμεηο φπσο νη αλσηέξσ iv) θάζε δηελέξγεηα δηαθξίβσζεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ v) θάζε απφθξπςε ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαθξίβσζε πξνο ην ΔΤΓ, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηνπο ηδηνθηήηεο ΚΣΔΟ θαη ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο vi) θάζε αλεμέιεγθηε δηαζπνξά θσδηθψλ ξχζκηζεο ζε κε δηαπηζηεπκέλνπο δηαθξηβσηέο ή κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο. ΗΗΗ. ΑΠΟΤΗΑ ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟΤ εκαληηθφηαηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία απαληψληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ, απνηειεί ε ζέζπηζε πνηλνινγίνπ, φπσο εμάιινπ νξίδεηαη ζην άξζξν 41 ηνπ λ. 2963/2001. Όκσο ην πξνβιεπφκελν ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εδψ θαη ρξφληα κειεηάηαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δελ έρεη πξνσζεζεί πξνο

26 23 ππνγξαθή, ε ελ ιφγσ δε θαζπζηέξεζε έρεη σο ζπλέπεηα λα δηαηξαλψλνληαη ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ, θαη ηδίσο ε δηαθζνξά απφ νξηζκέλα πξφζσπα, ηα νπνία αδηαθνξνχλ γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ηδηαίηεξα ζνβαξνχ έξγνπ, ην νπνίν ηνπο έρεη αλαζέζεη ε Πνιηηεία, ήηνη απηνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαιείηαη λα πεξηθξνπξήζεη θαη λα δηαθπιάμεη ην ζεζκφ ησλ ΚΣΔΟ, αζθψληαο ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηβάιινληαο πνηλέο, φπνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο, ψζηε λα είλαη ζαθέο ζε φινπο φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξαβίαζε ηεο λνκηκφηεηαο ρσξίο ηελ επέιεπζε ζνβαξφηαησλ ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη εθπηψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο νρεκάησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο καο, νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία πξνζψπσλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ, ζην ζχλνιφ ηνπο απνζθνπνχλ, σο πξνθχπηεη θαη απφ ην ίδην ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηνπ θχξνπο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ, γηα ηνλ ιφγν δε απηφλ θαη πξέπεη λα ηχρνπλ ζνβαξήο θαη εηιηθξηλνχο επεμεξγαζίαο απφ νπνηνλδήπνηε απνζθνπεί ζηελ δηαθχιαμε θαη πξνψζεζε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη ησλ δσηηθφηαησλ αγαζψλ πνπ δηαζθαιίδνληαη κε απηφλ, ήηνη ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο θαινχκε λα ιάβεηε ζνβαξά ππφςηλ ζαο ηηο ελ ιφγσ εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο καο θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ κειινληηθή δηακφξθσζε εθ κέξνπο ζαο ηνπ ελ γέλεη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. Μεηά ηηκήο

27 24 Γηα ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ» Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο Κσλζηαληίλνο Βήθαο Σπλεκκέλα ηέζζεξα (4): α) Σν ππ αξηζκφλ πξση. ΓΔΓΓ Φ. 607/08/6643/ έγγξαθφ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θ. Λέαλδξνπ Ραθηληδή, πξνο ην σκαηείν καο [ρεηηθφ 1] β) Ζ ππ αξηζκφλ πξση / επηζηνιή ηνπ ν πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδνο, θαζεγεηή θ. Νηθφιανπ ηαζφπνπινπ πξνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ [ρεηηθφ 2] θαη γ) Ζ ππ αξηζκφλ πξση. 7224/ επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Γηάλλε Αιαβάλνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ [ρεηηθφ 3]. δ) Τπφδεηγκα κε ηίηιν «Γείθηεο Σερληθψλ Διέγρσλ ΗΚΣΔΟ» [ρεηηθφ 4]

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ΔΕΙΚΣΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΚΣΕΟ (... Κωδ. IKTEO / Επωνυμία...) Από ημερομηνία ελζγχου: ΓΡΑΜΜΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣ. ΟΧΗΜΑΣΟ Ζωσ ημερομηνία ελζγχου: Επιβ/κών Φορ/γών Δικφκλων Σφνολο Επιβατικά & Φορτηγά < 3,5Τ: Δίκυκλα (MOTO): Φορτηγά > 3,5 Τ: φνολο Ελζγχων: (1) Αυτόνομες ΚΕΚ: 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΕΙΔΟ Επικίνδυνεσ οβαρζσ Δευτερεφουςεσ Επιτυχήσ ΕΛΕΓΧΟΤ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ ΜΟΧΕ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ ΜΟΧΕ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ ΜΟΧΕ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ ΜΟΧΕ Σ1.00 Όλοι οι ζλεγχοι Σ1.01 Χωρίσ Επανελζγχουσ Σ1.02 Μόνο Αρχικοί Σ1.03 Μόνο Περιοδικοί Σ1.04 Μόνο Επανζλεγχοι Σ1.05 Μόνο Εκπαιδευτικά Σ1.06 Μόνο Ταξί Σ1.07 Μόνο Εκοφςιοι Σ1.08 Μόνο Δειγματοληπτικοί 2: ΜΕΣΡΗΣΙΚΟΙ vs.οπσικοι ΕΙΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ Μετρητικοί Ζλεγχοι Οπτικοί Ζλεγχοι 3: ΕΛΕΓΧΟΙ / ΕΛΕΓΚΣΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ Επικίνδυνεσ οβαρζσ Δευτερ/ςεσ Επιτυχήσ ΕΛΕΓΚΣΗ (-ΣΡΙΑ) # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ.. 4: ΟΠΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ / ΕΛΕΓΚΣΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ Κωδ. Ελζγχου 1 Κωδ. Ελζγχου 2 Κωδ. Ελζγχου 3 Κωδ. Ελζγχου 4 Κωδ. Ελζγχου 5 ΕΛΕΓΚΣΗ (-ΣΡΙΑ) ΕΛΕΓΧΩΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ # ΕΛΕΓΧ % ΤΝ.. ημειώςεισ: # ΕΛΕΓΧ Αριθμόσ Ελζγχων % ΤΝ % του Συνόλου των Ελζγχων (1), ΜΟΧΕ Μζςοσ Όροσ Χρόνου Ελζγχου (*Χρόνοσ Εκτφπωςησ ΔΤΕ+ *Χρόνοσ Ειςαγωγήσ ςτην Διαδικαςία Πφλησ+)

39 ΥΟΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΔΟ» ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΚΤΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ Ο.Α..Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

40 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι.: ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Β ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ, ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» Πέπαν ηων αναλςηικών ειζηγήζεων, οι οποίερ διαλαμβάνονηαι ζηα αποζηαλένηα μέζω ζηο Υποςπγείο Σαρ Ππακηικά ηηρ ζςνάνηηζηρ ηηρ , ζηην οποία ζςμμεηείσαν μεηαξύ άλλων εκππόζωποι ηος Υποςπγείος Υποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων και εκππόζωποι ηος Σωμαηείος μαρ με ηην επωνςμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ» και οι οποίερ καηαηείνοςν ζηην επίηεςξηρ ηηρ οπθούρ λειηοςπγίαρ ηος Θεζμού ηος Τεσνικού Ελέγσος Οσημάηων, ακολούθωρ εκηίθενηαι και οι κάηωθι πποηάζειρ, επί ηω ηέλει επίηεςξηρ ηος αςηού ωρ άνω ζκοπού Πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δηελέξγεηαο Σερληθνχ Διέγρνπ ησλ Ορεκάησλ ηεο Καηεγνξίαο 5, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Οδεγία 96/96: «Μεραλνθίλεηα νρήκαηα κε 4 ηνπιάρηζηνλ ηξνρνύο πνπ ζπλήζωο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάηωλ θαη ηωλ νπνίωλ ε κέγηζηε επηηξεπόκελε κάδα δελ ππεξβαίλεη ηα 3500 Kg εθηόο ηωλ γεωξγηθώλ ειθπζηήξωλ θαη κεραλεκάηωλ». Καη ηνχην δηφηη, κε δεδνκέλν φηη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο παξαπάλσ Καηεγνξίαο 5 είλαη εθηεηακέλε θαη πξνζεγγίδεη απηή ησλ νρεκάησλ ηεο Καηεγνξίαο 4 (ηαμί, αζζελνθφξα), αξκφδεη θαη επηβάιιεηαη ε εμνκνίσζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ δηελέξγεηαο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ Ορεκάησλ ηεο Καηεγνξίαο 5, κε απηά (ηα ρξνληθφ φξηα) πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Ορήκαηα ηεο Καηεγνξίαο Πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δηελέξγεηαο ηερληθνχ ειέγρνπ ζε νρήκαηα ειηθίαο άλσ ησλ 10 εηψλ. πλαθψο επηζπλάπηνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί επίζεκα ζε ζπλέδξην ηεο CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) [σεηικό 1]. χκθσλα κε απηά, πξνθχπηεη φηη ζηε Γεξκαλία, κία ρψξα κε πνιχ θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη νδηθά δίθηπα, γηα επηβαηηθά νρήκαηα ειηθίαο > 9 εηψλ, ην πνζνζηφ ζνβαξψλ ειιείςεσλ αλέξρεηαη ζε 30%. Σν ίδην πεξίπνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ νπεδία αλαθνξηθά κε ηα επηβαηηθά νρήκαηα, φπνπ ηα νρήκαηα ειηθίαο >11 εηψλ, παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ ζνβαξψλ ειιείςεσλ > 30%. 1

41 Δπίζεο, επηζπλάπηνπκε θαηάινγν «Inspection Test Cycles» (απφ ηελ ίδηα παξνπζίαζε ηεο CITA) [σεηικό 2], φπνπ θαίλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ζε 15 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ζηελ Οιιαλδία, Απζηξία, Λνπμεκβνχξγν, Φηιαλδία, νπεδία, Μ. Βξεηαλία, Βέιγην ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ είλαη εηήζηα γηα φια ηα νρήκαηα κεηά ηνλ 5 ν ρξφλν, ζηηο ρψξεο δε απηέο ν αξρηθφο έιεγρνο γίλεηαη ζηνλ 3 ν ρξφλν Πξνηείλεηαη ν εηήζηνο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελνηθηαδφκελσλ νρεκάησλ λα γίλεηαη απφ ηα ΚΣΔΟ, θαη φρη απφ ηα ζπλεξγεία, φπσο πξνβιέπεηαη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκφλ 11322/2009 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 1224/Β/ ) [σεηικό 3] Πξνηείλνληαη: α) ε πξφβιεςε ππνρξέσζεο Γηαπίζηεπζεο ησλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ ζηα ΚΣΔΟ β) ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ν έιεγρνο απηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αλάινγα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΜΠ γ) ε πξφβιεςε ζην πνηλνιφγην επζχλεο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζην ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ ΚΣΔΟ, ε έθδνζε ΓΣΔ κε αιινησκέλα απνηειέζκαηα, ζπλεπεία «ζπαζκέλνπ» Μεραλνγξαθηθνχ πζηήκαηνο (εθεμήο Μ/). Δίλαη απηνλφεην φηη ε πξφβιεςε επζχλεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζε νηαδήπνηε απφπεηξα πψιεζεο ηνπ Μ/ «αλνηθηνχ». πλαθψο πξνηείλεηαη φπσο πξνβιεθζεί φηη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ πζηήκαηνο, ν Πξνκεζεπηήο ηνπ δένλ φπσο ππνγξάθεη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεη ξεηά φηη παξέδσζε ηελ νηθεία Μεραλνγξαθηθή Δθαξκνγή «θιεηζηή» 1.5. Πξνηείλνληαη: α) ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ β) ε πηζηνπνίεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ θαηά ISO 9001, νη νπνίνη αλ εκπιέθνληαη θαη ζε εξγαζίεο δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο ζα πξέπεη λα δηαπηζηεχνληαη πιένλ θαηά ISO Πξνηείλεηαη ε πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο θακεξψλ ζην ρψξν ειέγρνπ ησλ ΚΣΔΟ, σο επίζεο θαη απαίηεζεο γηα ιήςε ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ ζηελ έλαξμε θαη 2

42 ζηελ νινθιήξσζε θάζε επηκέξνπο ηερληθνχ ειέγρνπ. Μέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ: α) ζα ππνινγίδεηαη θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ θάζε ηερληθνχ ειέγρνπ β) ζα θαζνξηζζεί θαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ και γ) επηπξφζζεηα ζα επηβεβαηψλεηαη θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ΚΣΔΟ Πξνηείλεηαη φπσο πξνβιεθζεί γηα φζα Γεκφζηα θαη Ιδησηηθά ΚΣΔΟ επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξνβιεπφκελε δηαθξίβσζε ησλ κεηξεηηθψλ κεραλεκάησλ εζσηεξηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε κε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο θαη δεχηεξνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο θαηά ISO (χζηεκα Δξγαζηεξίσλ), ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ηερληθή επάξθεηα ηνπο γηα ηελ εξγαζία απηή. 3

43 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.: ΥΟΛΙΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ NOMOY 2.1. ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 ηος σεδίος Νόμος με ηίηλο «ύζηαζη Δθνικού ςμβοςλίος Οδικήρ Αζθάλειαρ» ην άξζξν 1 4 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, πξνηείλεηαη φπσο πξνβιεθζεί ε ζπκκεηνρή ζην Δζληθφ πκβνχιην Οδηθήο Αζθάιεηαο (Δ..Ο.Α.) θαη εθπξνζψπνπ ησλ Ιδησηηθψλ ΚΣΔΟ ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 3 ηος σεδίος Νόμος με ηίηλο «ύζηαζη Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Οδικήρ Αζθάλειαρ» Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ 4. Γ) κε ηίηιν «ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΣΔΟ» ηνπ άξζξνπ 12 Α ηνπ π.δ. 293/1999, ην νπνίν (άξζξν 12Α) πξνζηίζεηαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 3 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, ιεθηέα ηα εμήο Γηα ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νξγάλσζεο, ηεο γεληθήο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο ηεο Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ) θαη ηεο Κάξηαο Διέγρνπ Θνξχβνπ (ΚΔΘ) θαη ελφςεη ηνπ φηη ακθφηεξεο νη ελ ιφγσ Κάξηεο ζα εθδίδνληαη φρη κφλν απφ ηα ΚΣΔΟ, αιιά θαη απφ ηα πλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πποηείνεηαι για λόγοςρ ίζηρ μεηασείπιζηρ ηων οικείων θοπέων ελέγσος, ωρ επίζηρ και για λόγοςρ οςζιαζηικήρ ςλοποίηζηρ ηων επιδιωκόμενων δια ηων άνω Καπηών ζκοπών ηος νομοθέηη, ε πξφβιεςε ππνρξέσζεο δηαπίζηεπζεο απφ ην ΔΤΓ θαη ησλ πλεξγείσλ πνπ δηελεξγνχλ Σερληθφ Έιεγρν νρεκάησλ, ζην πιαίζην έθδνζεο Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ), θαζψο θαη φζσλ ζα εκπιαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ ζηελ έθδνζε Κάξηαο Διέγρνπ Θνξχβνπ (ΚΔΘ). Μφλν δηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ν εληαίνο ηξφπνο ειέγρνπ θαη έθδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα πεξηπηψζεηο ΚΔΚ θαη ΚΔΘ, είηε απφ ηα ζπλεξγεία, είηε απφ ηα ΚΣΔΟ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο ην ίδην φρεκα, λα κελ ιακβάλεη κελ ΚΔΚ ή ΚΔΘ απφ ην ΚΣΔΟ, ιφγσ απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο απηνχ (ηνπ ΚΣΔΟ), πιελ φκσο λα 4

44 ιακβάλεη ηελ νηθεία Κάξηα απφ ηα πλεξγεία, ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δηαπίζηεπζεο θαη απφ ηελ on line δηαζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζπλεπψο έρνπλ ηε «δπλαηφηεηα» δηελέξγεηαο ελφο «ραιαξφηεξνπ» θαη άξα ππ απηήλ ηελ έλλνηα ζθφδξα πηζαλνινγνχκελνπ «επηηπρνχο» ειέγρνπ. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ΚΣΔΟ ζα θαηαιήμνπλ, σο πην απζηεξά, λα είλαη θαη ιηγφηεξν αξεζηά έλαληη ησλ πλεξγείσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζέζπηζε δηαθνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ησλ ΚΣΔΟ θαη ησλ πλεξγείσλ, θαίηνη θαη ηα δχν ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ άλσ Καξηψλ, ζέηεη θαη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ, ελφςεη ηεο κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 3, 4, 5 και 9 ηος σεδίος Νόμος με ηίηλο «Δποπηεία και Βεληίωζη ηος Θεζμού ηος Σεσνικού Δλέγσος Οσημάηων» Επί ηηρ 3 ηος άπθπος 41 ηος ν. 2963/2001, ωρ αςηή ανηικαθίζηαηαι με ηο άπθπο 3 3 ηος Σσεδίος Νόμος, λεκηέα ηα εξήρ Πξνηείλεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 41 3 ηνπ λ. 2963/2001 απφθαζε πεξί αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο Γεκφζηνπ ΚΣΔΟ, λα ιακβάλεηαη φρη απφ ηνλ Ννκάξρε, αιιά απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή Διεγθηηθή Αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζηνλ νηθείν Ννκάξρε λα ρνξεγείηαη κφλν ε αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηεο νηθείαο απφθαζεο, πξνο απνθπγή θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ζχκπησζε ζην απηφ πξφζσπν ηνπ ειέγρνληνο θαη ηνπ ειεγρφκελνπ Επί ηηρ 2 ηος άπθπος 34 ηος ν. 2963/2001, ωρ αςηό ζςμπληπώνεηαι με ηο άπθπο 3 4 ηος Σσεδίος Νόμος, λεκηέα ηα εξήρ Η ελ ιφγσ ξχζκηζε είλαη αληηθαηηθή, αθνχ ελψ πξνβιέπεηαη ζην νηθείν ρέδην Νφκνπ, ην δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο θαη δηαπίζηεπζεο ηχπνπ Γ, αθαηξείηαη ην δηθαίσκα επέθηαζεο γηα ειέγρνπο ζε δίθπθιεο κνηνζηθιέηεο θιπ. απφ ηα ΚΣΔΟ, ηα νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νπνίσλ ηα κέιε ή νη κέηνρνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ή κνηνζηθιεηψλ. Βάζεη ηεο άλσ ξχζκηζεο, πξνθχπηεη ην παξάδνμν ηα ζπγθεθξηκέλα ΚΣΔΟ λα πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο γηα λα ειέγρνπλ ΙΥΔ, αιιά λα κε δχλαληαη λα ειέγρνπλ (ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο) δίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, κνηνπνδήιαηα, ηξίηξνρα θαη βαξέα νρήκαηα. Η ελ ιφγσ ξχζκηζε: α) πξνδήισο ζηεξείηαη δηθαηνινγεηηθνχ 5

45 ιφγνπ και β) ζέηεη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ θαη άληζεο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο ησλ άλσ ΚΣΔΟ, ηα νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νπνίσλ ηα κέιε ή νη κέηνρνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ή κνηνζηθιεηψλ Επί ηηρ 3 ηος άπθπος 11 ηος ν. 3710/2008, ωρ αςηή πποζηίθεηαι με ηο άπθπο 3 5 ηος Σσεδίος Νόμος, λεκηέα ηα εξήρ Η ελ ιφγσ ξχζκηζε πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ θαη εηζαγάγεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο ησλ Ιδησηηθψλ ΚΣΔΟ, ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο γηα ειέγρνπο ειαθξψλ νρεκάησλ ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο κε ρξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο ή Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ, αθνχ: α) ζηεξεί απφ απηά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα ειέγρνπο ζε δίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, κνηνπνδήιαηα, ηξίηξνρα θαη βαξέα νρήκαηα θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο απηφκαηεο γξακκήο ειέγρνπ ειαθξψλ νρεκάησλ και β) αλαηξεί θαη απαμηψλεη πςειφηαηεο ήδε πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο, απνθιείνληαο ηελ απφζβεζε απηψλ. Πεξαηηέξσ, ε άλσ ξχζκηζε ζηεξείηαη δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ, πνιιψ δε κάιινλ αθνχ αθφκε θαη ηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπλήζσλ νρεκάησλ, ηα νπνία αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα επξχηεξε απηήο ησλ Ιδησηηθψλ ΚΣΔΟ, επηηξέπεηαη φπσο ιεηηνπξγνχλ: α) ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, εθηφο ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο σο επίζεο και β) ζηνπο "νηθηζκνχο" Επί ηηρ 4 ηος άπθπος 5 ηος ν. 1350/1983, ωρ αςηή ανηικαθίζηαηαι με ηο άπθπο 3 9 ηος Σσεδίος Νόμος, λεκηέα ηα εξήρ ηελ πεξίπησζε γ. ηνπ άξζξνπ 5 4 ηνπ λ. 1350/1983, πξνηείλεηαη φπσο, πιένλ ηεο επηβνιήο ηνπ πξόζζεηνπ ηέινπο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 200% ηνπ θαηαβαιινκέλνπ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο ηέινπο δηελέξγεηαο αξρηθνύ ειέγρνπ, ην νπνίν (πξόζζεην ηέινο) εηδηθόηεξα επηβάιιεηαη όηαλ ην όρεκα πξνζθνκίδεηαη εθπξόζεζκα γηα αξρηθό έιεγρν πέξαλ ηωλ έμη (6) κελώλ, πξνβιεθζεί μηνιαία πξνζαχμεζε κεηά ηελ πάξνδν ησλ 6 κελψλ, πνζνζηνχ 5 έσο 10% αλά κήλα, κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, έηζι ώζηε να ηηπηθεί η απσή ηηρ αναλογικόηηηαρ μεηαξύ ηηρ κύπωζηρ, πος επιβάλλεηαι, και ηηρ εκάζηοηε έκηαζηρ ηηρ οικείαρ παπάβαζηρ. 6

46 Δπίζεο, ιφγσ ησλ νπζησδψλ αιιαγψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηβαξχλζεηο ζε βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε νρήκαηνο, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο πξνζθφκηζεο απηνχ πξνο ηερληθφ έιεγρν, επηβάιιεηαη φπσο ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εμαζθαιίζεη ηελ «δηάρπζε» θαη ηε δηάδνζε ηεο νηθείαο πιεξνθνξίαο πξνο φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ. Δλδεηθηηθψο πξνηείλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπο κέζσ ησλ απνζηειιφκελσλ ηειψλ θπθινθνξίαο, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ θιπ Πεπαιηέπω, πποηείνοςμε ηην ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ διασείπιζηρ και διακίνηζηρ ηων παπάβολων, αναθέπονηαρ ειδικόηεπα όηι ενδείκνςηαι: - Να αλαγξάθεηαη πάλσ ζην Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ θαη ζηελ Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ ν αξηζκφο ηνπ παξάβνινπ εθπξνζέζκνπ ειέγρνπ. - Να ππάξρεη ππνρξεσηηθφ πεδίν ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα (Μ.) φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ παξάβνινπ εθπξνζέζκνπ ειέγρνπ θαη φρη ην πιήζνο ησλ παξάβνισλ, σο ηζρχεη ζήκεξα. (Φ50/28278/3374/ ) - Να κελ γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα αξηζκφο παξάβνινπ, ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί παιηφηεξα ζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα. - Να θαζνξηζζεί επαθξηβψο ην χςνο ηνπ παξάβνινπ εθπξνζέζκνπ ειέγρνπ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ην αληίηηκν ηνπ ειέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ ΚΣΔΟ. - Οη εθνξίεο λα εθδίδνπλ παξάβνια κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλζεζε 2-3 ηεκαρίσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ πνζνχ. Π.ρ. λα πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε έθδνζεο παξάβνισλ πνζνχ 20, 40, 60, 80, 100 επξψ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εθάζηνηε πνζψλ κε παξάβνια ησλ 1,2,5,10, επξψ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη επρεξέζηεξε ε ρξέσζε θαη αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ ησλ παξάβνισλ θαη άξα πην επρεξψο ειεγρφκελε ε ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε, ηελ είζπξαμε θαη ηελ απφδνζε ηνπο ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ηος σεδίος Νόμος με ηίηλο «Καθιέπωζη ειδικού ελέγσος εκπομπών θοπύβος κςκλοθοπούνηων μοηοποδηλάηων, μοηοζικλεηών και ηπίηποσων οσημάηων για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ» 7

47 Δλφςεη ηνπ φηη θαηά ην άξζξν 4 2 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, ε Κάξηα Διέγρνπ Θνξχβνπ (Κ.Δ.Θ.) ρνξεγείηαη ηφζν απφ ηα ιεηηνπξγνχληα Γεκφζηα ή Ιδησηηθά Κ.Σ.Δ.Ο., φζν θαη απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, ζπλεξγεία επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, πνπ ππάγνληαη ζην λ. 1575/1985, δένλ φπσο, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ νηθείσλ θνξέσλ ειέγρνπ, σο επίζεο θαη γηα ιφγνπο νπζηαζηηθήο πινπνίεζεο ησλ επηδησθφκελσλ δηα ηεο άλσ Κάξηαο ζθνπψλ ηνπ λνκνζέηε, νη πξνππνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο λα είλαη ίδηεο γηα ηα ΙΚΣΔΟ θαη γηα ηα ζπλεξγεία, πνπ ζα εμνπζηνδνηεζνχλ λα εθδψζνπλ ΚΔΘ, φζνλ αθνξά: α) ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ β) ηελ ζπληήξεζε θαη δηαθξίβσζή ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γ) ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ δ) ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ, σο ηνχην απαηηήζεθε απφ ηελ ΓΑΥΜ θαη γηα ηα ΙΚΣΔΟ ΜΟΣΟ (ΦΑΟ/55783/4302/ ). πλαθψο θαη ηδία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απφδεημε απηήο (ηεο θαηαιιειφηεηαο) επηζεκαίλεηαη φηη ε απαίηεζε ηεο Γ.Α.Υ.Μ. γηα ην ρψξν δηελέξγεηαο ηεο ερνκέηξεζεο είλαη 7m x 8m=56m 2, ε ελ ιφγσ δε απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 97/24 «ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηωλ δηθύθιωλ ή ηξίθπθιωλ νρεκάηωλ κε θηλεηήξα», ε νπνία ηπγράλεη θαη ε βαζηθή Οδεγία γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο ηχπνπ ησλ ΜΟΣΟ (νξάηε ζπλαθψο ρεηηθφ 4: ζεκείν ) Δπίζεο πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο έληππσλ ΚΔΘ, επί ηε βάζεη ηεο απηήο ινγηθήο πνπ ηζρχεη γηα ηα λέα ΓΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε έθδνζε πιαζηψλ ΚΔΘ ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ηος σεδίος Νόμος με ηίηλο «Κάπηα Δλέγσος Καςζαεπίων και Κινηηέρ Μονάδερ Δλέγσος Πεδίος» Οκνίσο θαη αλαθνξηθά κε ηελ Κάξηα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ), ε νπνία εθδίδεηαη ηφζν απφ ηα ιεηηνπξγνχληα Γεκφζηα ή Ιδησηηθά Κ.Σ.Δ.Ο., φζν θαη απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, δένλ φπσο, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ νηθείσλ θνξέσλ ειέγρνπ, σο επίζεο θαη γηα ιφγνπο νπζηαζηηθήο πινπνίεζεο ησλ 8

48 επηδησθφκελσλ δηα ηεο άλσ Κάξηαο ζθνπψλ ηνπ λνκνζέηε, νη πξνππνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο λα είλαη ίδηεο γηα ηα ΙΚΣΔΟ θαη γηα ηα ζπλεξγεία, πνπ ζα εμνπζηνδνηεζνχλ λα εθδψζνπλ ΚΔΘ, φζνλ αθνξά: α) ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ β) ηελ ζπληήξεζε θαη δηαθξίβσζή ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γ) ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ δ) ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ, σο ηνχην απαηηήζεθε απφ ηελ ΓΑΥΜ θαη γηα ηα ΙΚΣΔΟ ΜΟΣΟ (ΦΑΟ/55783/4302/ ) Δπίζεο πξνηείλεηαη: α) ε έθδνζε ηεο Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ λα γίλεηαη κεραλνγξαθηθά απφ εηδηθφ εθηππσηή ρσξίο ηελ κέρξη ηψξα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο απηήο β) ην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα λα απνζεθεχεη ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ πξν-εθηππσκέλν αξηζκφ ηεο Κ.Δ.Κ. θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν ειεγθηή, γηα κειινληηθφ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γ) λα πθίζηαηαη δηαζχλδεζε ησλ ελ ιφγσ Μ/ ηφζν ησλ ΚΣΔΟ φζν θαη ησλ ζπλεξγείσλ κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα ηα ΙΚΣΔΟ δ) λα ηεζνχλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο έληππσλ ΚΔΚ επί ηε βάζεη ηεο απηήο ινγηθήο πνπ ηζρχεη η γηα ηα λέα ΓΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε έθδνζε πιαζηψλ ΚΔΚ. Σν έληππν ηεο ΚΔΚ ζήκεξα έρεη πνιχ κηθξφ επίπεδν αζθαιείαο κε απνηέιεζκα αλ έλα εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ή ΙΚΣΔΟ απεπζπλζεί ζε θάπνην ηππνγξαθείν λα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί εχθνια πιαζηέο ΚΔΚ Σέινο δεηείηαη φπσο δηεπθξηληζηεί ηη ζα ηζρχζεη αλαθνξηθά κε ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ 2011, δεδνκέλνπ φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο απαηηείηαη ε χπαξμε ηζρχνπζαο ΚΔΚ γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπο **************** 9

49 15377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυ νάμεων των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των Οπλιτών του Στρατού Ξηράς Οριστική απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης, που εκπληρώνουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ειδ. υπ αριθμ. 64/ απόφασης του Υπουργού Τουρισμού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουρ γίας επιχειρήσεων ολικής εκμισθώσεως επιβατη γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, άνευ οδη γού» (ΦΕΚ Β 389), όπως ισχύει... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ φ.α. 8745/ απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσε ως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμά των του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυροσβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (8745) Καρβέλη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ (1) Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ φ.α / απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυ ροσβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (12566) Γιακέλτση Κων/νο του Βλασίου, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ F Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ ΦΑ 12245/ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (12245) Γιατρό Διονύσιο του Νικολάου, η οποία καταργείται μετά την αποχώ ρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ F Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ ΦΑ 9109/ απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως (2) (3) (4)

50 15378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (9109) Ζιώβα Λάμπρο του Γεωργίου, η οποία καταργείται μετά την αποχώ ρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ F Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ φ.α / απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (14893) Παπαδόπουλο Συμεών του Αντωνίου, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικα νός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ F Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με την υπ αριθμ φ.α. 9079/ απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο σβεσπκό Σώμα για τον Αρχ/στη (9079) Βεργή Λάμπρο του Λυμπέρη, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ F Αριθμ. Φ /2/204367/Σ.969 (7) Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνά μεων των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των Οπλιτών του Στρατού Ξηράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ , τ.α ). (5) (6) β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ , τ.α ). γ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των οπλιτών του Στρατού Ξηράς 1. Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες του Στρατού Ξηράς απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενό πλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υπο χρέωσης: α. Οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης: (1) Έντεκα (11) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου (2) Δέκα (10) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα κατατα χθούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου (3) Εννέα (9) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009 και με ταγενέστερα. β. Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτι κής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μη νών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 ή θα καταταχθούν μεταγενέστερα. γ. Όσοι από τους παραπάνω κατατάχθηκαν στις τά ξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, απολύονται οριστικά απ αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που καθορίσθηκε, αναλόγως της στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν, με το άρθρο 1 παρ. 1 υποπαρ. γ περ. (1), παρ. 2 και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/ Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/ , τ.β ). Άρθρο 2 Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς 1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί απολύονται ορι στικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρα τεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης: α. Δεκαέξι (16) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου β. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου γ. Δεκατεσσάρων (14) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009 και μεταγενέστερα. 2. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι οποίοι κατατά χθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, απολύονται οριστικά απ αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτι

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κής υπηρεσίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 υποπαρ. γ και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/ Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/ , τ.β ). Άρθρο 3 Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των επανακαταταγέντων ή επανακατατασσόμενων Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών ή Οπλιτών του Στρατού Ξηράς. Στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων 1 και 2 υπά γονται και όσοι επανακατατάχθηκαν ή θα επανακατα ταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα καθοριζόμενα απ αυτές χρονικά διαστήματα. Άρθρο 4 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 1 υποπαρ. γ και του άρθρου 2 παράγραφος 2 αυτής, καταργείται κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο. Άρθρο 5 Τελικές Διατάξεις Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο γή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ F Αριθμ. Φ /3/204368/Σ.970 (8) Οριστική απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης, που εκπληρώνουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υπο χρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 60 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ , τ.α ). β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ , τ.α ). γ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορισμός της διάρκειας της υποχρέωσης των αντιρρησιών συνείδησης 1. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, απολύ ονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας: α. Δεκαοκτώ (18) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δώδεκα (12) μηνών. β. Δεκαέξι (16) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμε ων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας έντεκα (11) μηνών. γ. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δέκα (10) μηνών. δ. Δεκατριών (13) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εννέα (9) μηνών. ε. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας οκτώ (8) μηνών. στ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας έξι (6) μηνών. ζ. Τεσσάρων (4) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών. 2. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας: α. Είκοσι τριών (23) μηνών, όσοι θα απολύονταν ορι στικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκ πλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δώδεκα (12) μηνών. β. Είκοσι ενός (21) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας έντεκα (11) μηνών. γ. Δεκαεννέα (19) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δέκα (10) μηνών. δ. Δεκαεπτά (17) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εννέα (9) μηνών. ε. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας οκτώ (8) μηνών.

52 15380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. Έντεκα (11) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας έξι (6) μηνών. ζ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενό πλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών. Άρθρο 2 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταρ γείται η υπ αριθμ. Φ.420/10/80347/ Σ.45/ απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 307/ , τ.β ). Άρθρο 3 Τελικές Διατάξεις Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο γή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ F Αριθμ (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ειδ. υπ αριθμ. 64/ απόφασης του Υπουργού Τουρισμού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας επι χειρήσεων ολικής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκι νήτων ιδιωτικής χρήσεως, άνευ οδηγού» (ΦΕΚ 389/ Β ), όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 4 αυτού. β) Του άρθρου 8 του ν.δ/τος 701/1970 «περί ενεργου μένων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μετ;αφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών» (ΦΕΚ Α 229). γ) Του π.δ/τος 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» ( ΦΕΚ Α 85). δ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187). ε) Του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 2). στ)του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την υπ αριθ /64/ (ΦΕΚ Β 389) κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Τ/2652/ (ΦΕΚ Β 568) κοινή απόφαση των Υπουρ γών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Τα υπ αριθ /4542/ και 34898/2451/08/ έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών και Επι κοινωνιών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθ /64/ (ΦΕΚ Β 389) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, ως εξής: 1. Το εδάφιο στ. της παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθί σταται ως εξής: «στ. Πιστοποιητικό τελωνείου για τα καινούργια οχή ματα ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλο φορίας των αυτοκινήτων που διαθέτει κάθε επιχείρηση και ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ της χώρας για τα μεταχειρισμένα οχήματα.» 2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Όλα τα εκμισθούμενα αυτοκίνητα υποβάλλονται κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο, από συνεργείο. Μετά την επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο εκδίδει καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός αυτοκίνητα της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2. β) Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν: 1.1. τα στοιχεία του οχήματος είναι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας. 1.2.το αυτοκίνητο ευρίσκεται σε καλή τεχνική κατά σταση ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα πέδησης, δι εύθυνσης και τα εκπεμπόμενα καυσαέρια Ο εξοπλισμός του οχήματος είναι σε καλή κατά σταση και λειτουργία. 2. Καρτέλα επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία της πα ραγράφου 1, εκδίδεται για όλα τα εκμισθούμενα αυτοκί νητα της επιχείρησης, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και από τον επιχειρηματία ή σε περί πτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπό της. Τα αρχεία με τις καρτέλες επιθεώρησης τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και προσκομίζονται για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όποτε αυτό ζητηθεί. 3. Τα συνεργεία επισκευής που δύνανται να εκδίδουν τις καρτέλες επιθεώρησης της παραγράφου 1, είναι συνερ γεία μηχανικών ή ηλεκτρικών μερών του αυτοκινήτου των εδαφίων α ή β της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1575/1985, όπως ισχύει και είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋπο θέσεων προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της ισχύου σας άδειας λειτουργίας και από υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του συνεργείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα οποία συνοδεύουν τις καρτέλες επιθεώρη σης και τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης. 4. Η επιχείρηση δύναται να τηρεί μηχανογραφικό αρ χείο με τα στοιχεία του άρθρου αυτού και σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να τηρεί στα αρχεία της και τις αντίστοιχες καρτέλες επιθεώρησης, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω. 5. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα 1και 2.»

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15381

54 15382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /64/ (ΦΕΚ Β 389) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Τ/2652/ (ΦΕΚ Β 568) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

56 15384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

57

58

59

60

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηική Επιζηολή

Ενημεπωηική Επιζηολή Απ. Ππωηοκόλλος Εξ. : Γ.Π. 1111 Ημ/νία: 17/05/2010 Ενημεπωηική Επιζηολή Ππορ: - Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Γ. Ρέππα. - Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα