Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού"

Transcript

1 Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio.

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα Πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο; Ζ Δβξατθή γιψζζα ηνπ Ηεζνχ Ο Ηνπδατθφο Ηεζνχο Ηνπδατθή Κνπιηνχξα θαη Δθπαίδεπζε Ζ εκαζία ηνπ Ολφκαηνο Θα θαιέζεηο ην λνκά Σνπ "Γηεζνχα" Αγγίδνληαο ην θξάζπεδν ηνπ ηκαηίνπ Σνπ Ηεζνχο ν Μεζζίαο Ηεζνχο ν Ραββί Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο ηνπ Ηεζνχ H Bαζηιεία ηoπ Θενχ Γχλακε θαη Δμνπζία ζηε Βαζηιεία Δπίινγνο

3 Πξνιεγόκελα Ο ηζηνξηθφο Ηεζνχο απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο ηζηνξηθψλ θαη ζενιφγσλ ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο, αιιά κφλνλ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ε έξεπλα έρεη ζηξαθεί ζε κία κειέηε ηνπ Ηνπδατθνχ πεξηβάιινληνο θαη ππφβαζξνπ ηνπ Ηεζνχ. Απηή ε ζηξνθή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή φρη κφλνλ απφ άπνςε γλσζηνινγηθή, αιιά θαη απφ άπνςε πλεπκαηηθή, γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ Απνθαηάζηαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ζηελ επηζηξνθή ηνπ ψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ ζηελ αξρέγνλε Απνζηνιηθή πίζηε θαη δσή. Μία ηέηνηα επηζηξνθή δελ κπνξεί παξά λα έρεη ζαλ βαζηθή ηεο πξνυπφζεζε ηελ εθ λένπ αλαθάιπςε θαη ζχλδεζε ηεο Δθθιεζίαο κε ηηο Ηνπδατθέο ηεο ξίδεο (Ρσκαίνπο 11:13-24), πξάγκα πνπ έρεη αξρίζεη λα ζπκβαίλεη ζε εθθιεζίεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. ηε ρψξα καο δπζηπρψο απηή ε επηζηξνθή είλαη ηειείσο άγλσζηε θαη γη' απηφ ην ιφγν κπνξνχλ λα επδνθηκνχλ πνιιέο ςεπδν-ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα ήηαλ ν Ηεζνχο θαη ηη κπνξεί λα ήηαλ ν αξρηθφο Υξηζηηαληζκφο. Ζ γλψζε φκσο ηνπο ηζηνξηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν έδεζε θαη δίδαμε ν Υξηζηφο, θαη ην νπνίν δελ ήηαλ άιιν παξά ν Ηνπδατζκφο ηνπ 1νπ αηψλα, είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ θαλέξσζε ηεο αιήζεηαο θαη ηε δηάιπζε θάζε ςεχδνπο. Δίλαη θαηξφο φζνη νκνινγνχλ πσο πηζηεχνπλ ζηνλ Υξηζηφ λα θαηαιάβνπλ πνηνο πξαγκαηηθά ήηαλ, έηζη ψζηε λα Σνλ αθνινπζήζνπλ νξζά ζηε δσή ηνπο θαη λα δψζνπλ κία αιεζηλή καξηπξία γη' Απηφλ πνπ είλαη ε Αιήζεηα. Ζ Αιήζεηα δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα άξα ην λα γλσξίζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ, καο νδεγεί ζην λα γλσξίζνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ Ηεζνχ, θαη φρη ηα θαηαζθεπάζκαηα ηεο θαληαζίαο καο, πνπ επί αηψλεο ζηνηρεηψλνπλ ηε Υξηζηηαληθή πίζηε καο. Βέβαηα ην βηβιίν ελψ απέρεη πνιχ απφ ηνπ λα είλαη κία νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο δσήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ηεζνχ, σζηφζν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε. Διπίδνπκε ν αλαζηεκέλνο Κχξηνο λα επνδψζεη ηνπο εηιηθξηλείο αλαδεηεηέο Σνπ. Οη Δθδφηεο

4 4 1. Πνηνο ήηαλ ν Ηεζνύο; Σν πεξηνδηθφ TIME πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο είρε ζαλ ηίηιν εμσθχιινπ ην εξψηεκα "Πνηνο Ήηαλ ν Ηεζνχο;" Σν ζέκα απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλαζηάησζεο πνπ πξνθάιεζε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο "Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκφο ηνπ Υξηζηνχ". Σν TIME αθηέξσζε αξθεηά άξζξα πξνζπαζψληαο λα δηαθσηίζεη ηελ ηζηνξηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηεζνχ. Καη ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, θαη ζηηο εκέξεο καο, ππήξμε κία ηεξάζηηα δηαθνξά απφςεσλ σο πξνο ην πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο, ηη πξαγκαηηθά είπε, ηη πξαγκαηηθά έθαλε, ηη πξαγκαηηθά πίζηεπε θ.ν.θ. Πνιινί ηζηνξηθνί ζεσξνχλ πσο ν ηζηνξηθφο Ηεζνχο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Ηεζνχ ζηνλ νπνίνλ πηζηεχεη ε Δθθιεζία, ηνλ Υξηζηφ πνπ έρεη παξνπζηάζεη ν Υξηζηηαληζκφο. Καη απηφο ν ηζρπξηζκφο πξέπεη λα παξαδερηνχκε, σο Υξηζηηαλνί, πσο έρεη θάπνηα βάζε αιήζεηαο, γηαηί ηζηνξηθά ε Δθθιεζία αζρνιήζεθε θαη πξφβαιιε πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζετθή θχζε ηνπ Υξηζηνχ παξά ηελ αλζξψπηλε. Μεξηθέο θνξέο ε πίζηε ζηελ ζετθφηεηα ηνπ Ηεζνχ θηάλεη σο ην ζεκείν λα κελ κπνξνχκε θαλ λα θαληαζηνχκε φηη Απηφο ππήξμε έλαο άλζξσπνο κε ζάξθα θαη νζηά. ηα παξαθάησ θεθάιαηα ζα εμεηάζνπκε ηνλ άλζξσπν Ηεζνχ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηε ζξεζθεία πνπ αθνινπζνχζε, ηελ θνπιηνχξα κέζα ζηελ νπνία δνχζε, ην έξγν ηνπ σο δηδαζθάινπ, ηηο κεζφδνπο ηνπ δηδαζθαιίαο θ.α., φπσο απηά ιεηηνπξγνχζαλ κέζα ζηνλ Ηνπδατζκφ ηνπ 1νπ αηψλα κ.υ., ζηε γε ηνπ Ηζξαήι. Θα δνχκε ηνλ Ηεζνχ σο έλαλ άλζξσπν πνπ γελλήζεθε απφ κία γπλαίθα, κεγάισζε ζαλ έλα παηδί, θαη έκαζε ηελ ππαθνή κέζα απφ ηα παζήκαηα (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πξνο Δβξαίνπο

5 Πνηνο ήηαλ ν Ιεζνύο; 5 Δπηζηνιή 5:8) ν Ηεζνχο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ έηξσγε θαη έπηλε έλαο άλζξσπνο πνπ πξνζεπρφηαλ ζηνλ Θεφ θαη λήζηεπε έλαο άλζξσπνο πνπ δνχιεπε θαη έθαλε παξέα κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ έλαο άλζξσπνο πνπ έθιαηγε θαη γεινχζε έλαο Άλζξσπνο απφ φιεο ηηο απφςεηο. Αιιά αλ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ιεπηνκέξεηεο γη' Απηφλ, ην ηη δίδαζθε, ηη πίζηεπε θιπ, ηφηε έρνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο γλψκεο. Αλ εμεηάζεηε, γηα παξάδεηγκα, ηα πνξηξαίηα ηνπ Ηεζνχ ηνπο ηειεπηαίνπο 18 αηψλεο, απηά δηαθέξνπλ πάξα πνιχ κεηαμχ ηνπο έλαο Αηζίνπαο Σνλ δσγξάθηζε ζαλ καχξν άλδξα, ή έλαο Ακεξηθάλνο ζαλ έλαλ Αγγιν-άμσλα. Αλ έρεηε κεγαιψζεη ζε κία Βαπηηζηηθή εθθιεζία, φπσο εγψ, ζα ήζαζηαλ ζπλεζηζκέλνο ζηελ θιαζζηθή εηθφλα ηνπ Ηεζνχ, πνπ είρε δσγξαθίζεη o W. Sallman, θαη πνπ δείρλεη ηνλ Ηεζνχ λα έρεη γαιαλά κάηηα, μαλζά καιιηά, ιεπθή απαιή επηδεξκίδα, θαη θάζε ηη ζ' απηφλ είλαη πνιχ φκνξθν απηή είλαη κία Γπηηθή εηθφλα ηνπ Ηεζνχ. Γηαθνξεηηθέο "εηθφλεο" ηνπ Ηεζνχ, φκσο, δελ έρνπκε κφλν ζην ρψξν ηεο ηέρλεο, αιιά θαη ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο θιπ. Οη θηιφζνθνη έηεηλαλ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ Ηεζνχ σο έλα πιαησληθφ θηιφζνθν, έλαλ θηιφζνθν ειιεληζηηθήο λννηξνπίαο, ελψ νη θνηλσληνιφγνη σο έλαλ θνηλσληθφ επαλαζηάηε, έλαλ θνηλσληθφ κεηαξξπζκηζηή. Απφ ηνλ 18ν αηψλα, θαη ηδηαίηεξα ηνλ 19ν αηψλα, άξρηζε κία έληνλε αλαδήηεζε ε νπνία νλνκάζηεθε "Αλαδήηεζε γηα ηνλ Ηζηνξηθφ Ηεζνχ", θαη απφ ηελ νπνία πξνέθπςε κία πιεζψξα "πνξηξαίησλ" ηνπ Ηεζνχ ηφζν δηαθνξεηηθψλ θαη αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Αθφκα θαη κεγάινη ζενιφγνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ θαηέιεμαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, αιιά νπσζδήπνηε πην ξεαιηζηηθέο απφ εθείλεο ησλ θηινζφθσλ, θνηλσληνιφγσλ, θαη ςπρνιφγσλ νη κε ζενιφγνη εξεπλεηέο ηνπ Ηεζνχ ηείλνπλ λα απνκνλψλνπλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη δσήο ηνπ, παξαζεσξψληαο φηη ν Ηεζνχο

6 6 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ πξψηηζηα ήηαλ έλαο άλζξσπνο ηεο ζξεζθείαο. Γη' απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κφλνλ κε ζξεζθεπηηθέο ππνζέζεηο γηα ην πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο, ππνζέζεηο πνπ Σνλ ζεσξνχλ απφ θάπνηα ζξεζθεπηηθή νπηηθή. Μία ραξαθηεξηζηηθή ζενινγηθή άπνςε ε νπνία πιεζίαζε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ηνπδατζκνχ ηνπ 1νπ αηψλα θαη ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζχκθσλε κε ηα Δπαγγέιηα, ήηαλ εθείλε ηνπ Άικπεξη βάτηζεξ, ηνπ δηάζεκνπ γηαηξνχ/αλζξσπηζηή ν βάτηζεξ, ζην βηβιίν πνπ έγξαςε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. κε ηίηιν "Ζ Αλαδήηεζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Ηεζνχ", ηζρπξίζηεθε φηη αλ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηνλ άλζξσπν Ηεζνχ, πξέπεη λα ηνλ δνχκε σο έλα δεισηή απνθαιππηηθφ, πξάγκα ην νπνίν απιά ζεκαίλεη φηη φιε ε δσή ηνπ Ηεζνχ είρε αλαισζεί ζηνλ νξακαηηζκφ ηνπ ηέινπο ησλ θαηξψλ. Σν βηβιίν απηφ επεξέαζε πνιινχο Γπηηθνχο ζενιφγνπο θαη θιεξηθνχο, κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη πάληα θαλεξνί ζε καο ζήκεξα. Ο βάτηζεξ κειέηεζε ηα Δπαγγέιηα θαη έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν Ηεζνχο ήηαλ βέβαηνο φηη δνχζε ζην ηέινο ησλ εκεξψλ, φηη ε Απνθάιπςε πιεζίαδε, θαη πσο κε ηα παζήκαηα θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζα έθεξλε ηνλ ηειηθφ ζξίακβν ηνπ Θενχ ζηνλ θφζκν. Ο βάτηζεξ ηζρπξίζηεθε πσο ν Ηεζνχο δελ ήηαλ ζίγνπξνο αλ ήηαλ ν Μεζζίαο, αιιά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ απνθάζηζε λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν απηφ ειπίδνληαο φηη έηζη ν Θεφο ζα θέξεη ηε βαζηιεία Σνπ πάλσ ζηε γε. Ήηαλ φκσο πξάγκαηη Απηφο ν Ηεζνχο, έλαο αβέβαηνο απνθαιππηηθφο πξνθήηεο; Απ' ηελ άιιε, ππάξρεη κία άιιε ζξεζθεπηηθή ζεσξία γηα ηνλ Ηεζνχ, κία άπνςε πνπ αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαη πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ ηίηιν, "Ηεζνχο ν Μπζηηθηζηήο". χκθσλα κε απηήλ, ν Ηεζνχο ήηαλ έλαο ζξεζθεπηηθφο δάζθαινο πνπ φηαλ απεπζπλφηαλ ζηηο κάδεο έδηλε θαιέο εζηθέο δηδαζθαιίεο, αιιά ζε έλαλ θχθιν εθιεθηψλ καζεηψλ έδηλε κπζηηθή, απφθξπθε, εζσηεξηζηηθή δηδαζθαιία, πνπ ζηα ειιεληθά απνθαιείηαη

7 Πνηνο ήηαλ ν Ιεζνύο; 7 "γλψζηο" απηή ήηαλ κία δηδαζθαιία πνπ κφλνλ νη πλεπκαηηθά ψξηκνη κπνξνχζαλ λα ρεηξηζηνχλ θαη γη' απηφ είλαη ζπγθαιπκκέλε ζηελ Αγία Γξαθή, θαη κφλνλ απηνί πνπ έρνπλ πςειή πλεπκαηηθή δηάθξηζε κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πνηα ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απνζηνιή θαη ην κήλπκα ηνπ Ηεζνχ. Με ιίγα ιφγηα, ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ν Ηεζνχο δελ ήηαλ παξά έλα είδνο "γθνπξνχ", "αβαηάξ", δει. ελφο θσηηζκέλνπ πνπ θέξλεη ην θσο ηεο "γλψζεο" θαη δηαιχεη ην ζθνηάδη θαη απηή ηε θψηηζε ππνηίζεηαη, ζχκθσλα κε πνιιά ζχγρξνλα βηβιία ηεο Νέαο Δπνρήο, πσο ν Ηεζνχο ηελ έιαβε ζηελ Ηλδία θαη ζηηο ππξακίδεο ηεο Αηγχπηνπ, φπνπ κπήζεθε ζηα απφθξπθα κπζηήξηα ησλ Ππζαγνξείσλ θαη αξραίσλ Αηγππηίσλ. Οη ζηαζψηεο απηήο ηεο ζεσξίαο δείρλνπλ ζε κεξηθά εδάθηα ησλ Δπαγγειίσλ πνπ κνηάδνπλ λα ηελ ππνζηεξίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Ηλδφο γθνπξνχ, πνπ είρε έξζεη ζηελ Ακεξηθή, έιεγε φηη ν Ηεζνχο δίδαζθε ζηνπο καζεηέο ηνπ ππεξβαηηθφ δηαινγηζκφ, φπσο αθξηβψο θάλνπλ θαη νη Ηλδνί γθνπξνχ ζηνπο καζεηέο ηνπο, θαη ρξεζηκνπνηνχζε έλα βηβιηθφ θείκελν γηα λα ην απνδείμεη: "Αλ ην κάηη ζνπ είλαη απιφ, φιν ζνπ ην ζψκα ζα είλαη θσηεηλφ" (Μαηζαίνο 6:22). Απηνί νη "θσηηζκέλνη" γθνπξνχ ηζρπξίδνληαη φηη απηφο ν ιφγνο ηνπ Ηεζνχ δείρλεη φηη δίδαζθε ζηνπο καζεηέο ηνπ κία ηερληθή δηαινγηζκνχ πνπ θαιείηαη "ην Σξίην Μάηη" ή "ην Μνλφ Μάηη" ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηζηηθή ςπρνινγία ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο βξίζθεηαη ζην κέησπν, αλάκεζα ζηα δχν κάηηα, θαη αλ αξρίζεη θάπνηνο ζην δηαινγηζκφ ηνπ λα απηνζπγθεληξψλεηαη πάλσ ζην "κάηη" απηφ, ηφηε ζα έρεη εκπεηξία θψηηζεο. Καη απηφο είλαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ λα γίλεηο καζεηήο ελφο γθνπξνχ: ε θψηηζε πνπ ζνπ δείρλεη πνηνο είζαη, δει. λα αλαθαιχςεηο φηη είζαη ζεφο. χκθσλα κε απηνχο ηνπο εζσηεξηζηέο ινηπφλ, ν Ηεζνχο ήξζε φπσο πνιινί άιινη γθνπξνχ έρνπλ έξζεη ζηνλ θφζκν, γηα λα

8 8 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ δηαιχζεη ην ζθνηάδη θαη λα δείμεη ζηνπο αλζξψπνπο πσο λα έξζνπλ ζ' απηήλ ηελ αιήζεηα. Μπνξεί λα ζαο θαίλεηαη αλππφζηαηε θαη αζηεία απηή ε άπνςε, αιιά ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ ηελ πηζηεχνπλ θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ, αθφκα θαη κεξηθνί ιφγηνη. Οη νπαδνί ηνπ "Μπζηηθηζηή Ηεζνχ" ή "Γλσζηηθνχ Ηεζνχ" ηψξα έρνπλ θαη ην δηθφ ηνπο Δπαγγέιην, ην απφθξπθν Δπαγγέιην ηνπ Θσκά πξφθεηηαη γηα έλα αξραίν θνπηηθφ θείκελν πνπ βξέζεθε ζην Ναγθ-Υακκάληη ηεο Αηγχπηνπ, ζηε δεθαεηία ηνπ '40. Τπνηίζεηαη φηη ην Δπαγγέιην απηφ γξάθηεθε απφ ηνλ Θσκά, έλαλ απφ ηνπο δψδεθα καζεηέο ηνπ Ηεζνχ, θαη παξνπζηάδεη ιφγηα ηνπ Ηεζνχ πνπ φκσο κνηάδνπλ λα βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα ελφο κπζηηθηζηή δαζθάινπ. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηζηνξηθψλ θαη ζενιφγσλ πηζηεχνπλ πσο απηά ηα θείκελα είλαη πνιχ κεηαγελέζηεξα ησλ Δπαγγειίσλ θαη απερνχλ Δζληθνχο (κε Ηνπδαίνπο) ζπγγξαθείο, σζηφζν ππάξρνπλ ιφγηνη πνπ ηα ζεσξνχλ αμηφπηζηα, θαη κάιηζηα πην αμηφπηζηα απφ ηα επαγγέιηα ηνπ Μαηζαίνπ, Μάξθνπ, Λνπθά, Ησάλλε. Μάιηζηα ππνζηεξίδνπλ πσο αληαλαθινχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ απ' φηη ηα θαλνληθά Δπαγγέιηα, ηα νπνία ζεσξνχλ πσο γξάθηεθαλ απφ ηελ Δθθιεζία. Θα εμεηάζνπκε παξαθάησ αλαιπηηθά απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ, θαη ζα δνχκε πφζν αλππφζηαηνο είλαη απφ ηζηνξηθή πιεπξά, φπσο θαη φιε απηή ε κπζηηθηζηηθή, εζσηεξηζηηθή ζεψξεζε ηνπ Ηεζνχ. Πνηνο ινηπφλ ήηαλ ν αιεζηλφο Ηεζνχο; Μπνξνχκε λα Σνλ γλσξίζνπκε; Σν πεξηνδηθφ ΣΗΜΔ ζην ηεχρνο πνπ αλαθέξακε, έγξαθε ζ' έλα άξζξν ηνπ: "Χο πνηνο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο ν Ηεζνχο; Ήηαλ κήπσο θάπνηνο απνηξαβεγκέλνο εξεκίηεο πνπ θήξπηηε έλα γιπθφ κήλπκα εηξήλεο θαη αδειθφηεηαο; Μήπσο ππνζηήξηδε θάπνηα κνξθή επαλάζηαζεο ή πεξίκελε κφλνλ ηε ζετθή

9 Πνηνο ήηαλ ν Ιεζνύο; 9 επέκβαζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ; Ση ζήκαηλε γηα ηνλ Ηεζνχ φηη πεηξάζηεθε απφ ηελ ακαξηία; Πφηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε απνζηνιή ηνπ ζα ηειείσλε κε ζάλαην πάλσ ζην ζηαπξφ; Θεσξνχζε ν Ηεζνχο ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ πξνθεηεπκέλν Μεζζία; Καηαλνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηαπηφρξνλα ζεφ θαη άλζξσπν; Καη ηη ζήκαηλαλ γη' απηφλ νη αγσληψδεηο κάρεο κέζα ζηελ ςπρή ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ πάλσ ζηε γε;" Πνηνο ινηπφλ λα ήηαλ απηφο ν ηφζν ηδηαίηεξνο άλζξσπνο, ν Ηεζνχο; Μπνξείηε λα απαληήζεηε φηη φιεο απηέο νη ζεσξίεο γηα ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν "έμσ απφ ηα ηείρε", θαη θαιχηεξα ζα ήηαλ λα κείλνπκε κε ηελ άπνςε ηνπ θιαζζηθνχ Υξηζηηαληζκνχ, θαιχηεξα λα κείλνπκε κε απηά πνπ πηζηεχνπλ νη ζενιφγνη ησλ παξαδνζηαθψλ εθθιεζηψλ. Δληάμεη; ρη, δπζηπρψο! Καη νη ζενιφγνη θαη νη θιεξηθνί ησλ παξαδνζηαθψλ εθθιεζηψλ, Καζνιηθψλ θαη Γηακαξηπξφκελσλ, βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε θαη δηακάρε κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο. ρεηηθά κ' απηή ηελ θαηάζηαζε παξαζέηνπκε έλα δεχηεξν απφζπαζκα απφ ην ΣΗΜΔ: "Ζ πξνζπάζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ζενιφγσλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ Ναδσξαίν πέξα απφ ηηο ππνηηζέκελεο εμσξατζκέλεο παξνπζηάζεηο ηεο Βίβινπ, έρεη θαηαιήμεη ζε κεξηθέο κάιινλ αλνξζφδνμεο ηδέεο... ηε ζπλέρεηα δίλνληαη κεξηθά δείγκαηα ζχγρξνλσλ ζενινγηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Ηεζνχ απφ ηνλ ζεκεξηλφ Υξηζηηαληζκφ. "Πξψηνλ, ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο ζενιφγνπο, ν Ηεζνχο δελ ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ ν Μεζζίαο. Έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηηο κεηαγελέζηεξεο πεπνηζήζεηο ηεο Δθθιεζίαο νη νπνίεο εηζήρζεθαλ κέζα ζηα Δπαγγέιηα. Απηφ

10 10 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ είλαη κηα πνιχ θνηλή πεπνίζεζε. Μπνξεί λα ζαο ζνθάξεη, αιιά ζε πνιιέο εθθιεζίεο θαη ζενινγηθά ζεκηλάξηα απηφ είλαη πνπ δηδάζθεηαη, φηη δει. ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ν Ηεζνχο ακθηηαιαληεπφηαλ γηα ην αλ πξαγκαηηθά ήηαλ ν Μεζζίαο. "Γεχηεξνλ, φηαλ ν Ηεζνχο είπε φηη ήηαλ ν Τηφο ηνπ Θενχ δελ ην ελλννχζε θπξηνιεθηηθά, ιέλε απηνί νη ζενιφγνη. Ζ γιψζζα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ απαληάηαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε είλαη κεηαθνξηθή φπσο θαη παξφκνηεο εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ηεζνχ 'Ο Λφγνο ηνπ Θενχ', 'Ο Ακλφο ηνπ Θενχ' είλαη κεηαθνξηθέο, φρη θπξηνιεθηηθέο. "Κάηη άιιν πνπ πηζηεχνπλ πνιινί ζενιφγνη είλαη φηη κεξηθά θείκελα ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ Θσκά, ηα νπνία νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο πάληνηε ζεσξνχζαλ χπνπηα, είλαη αξραηφηεξα θαη πην απζεληηθά απφ ηα ηέζζεξα Δπαγγέιηα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. "Καη ηέινο, κεξηθνί ζενιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Ηεζνχο πνηέ δελ είπε ηηο πνιπάξηζκεο απνθεξχμεηο ησλ Φαξηζαίσλ πνπ βξίζθνπκε ζηελ Καηλή Γηαζήθε. Απηά ηα ερζξηθά αηζζήκαηα ηέζεθαλ ζην ζηφκα ηνπ Ηεζνχ απφ ρξηζηηαλνχο ζπγγξαθείο ηνπ 1νπ αηψλα πνπ έβιεπαλ ηνπο Φαξηζαίνπο σο αληαγσληζηέο". ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν ηζρπξηζκφ, ζπκάκαη ηε ζπλάληεζή κνπ κε έλαλ δηαθεθξηκέλν Ακεξηθαλν-Δβξαίν εγέηε, ν νπνίνο πίζηεπε έηζη κε βάζε ηελ θξηηηθή ησλ ιφγησλ, δει. πίζηεπε φηη νη φιεο νη αλαθνξέο ζηα Δπαγγέιηα ζηηο νπνίεο ν Ηεζνχο θξηηηθάξεη ηνπο Φαξηζαίνπο δελ πξνέξρνληαη απφ ην ζηφκα ηνπ Ηεζνχ ε αηηηνινγία ηνπ ήηαλ φηη νη Φαξηζαίνη σο Ηνπδαίνη δέρνληαλ θαη ηνλ Ηεζνχ σο Ηνπδαίν αδειθφ ηνπο θαη πνηέ δελ ζα έιεγαλ ηέηνηα πξάγκαηα αληίζεηα απηέο νη ζπγθξνχζεηο αληαλαθινχζαλ ηε κεηαγελέζηεξε ερζξφηεηα ηεο Δθθιεζίαο πξνο ηνπο Ηνπδαίνπο.

11 Πνηνο ήηαλ ν Ιεζνύο; 11 Έηζη ινηπφλ, απηέο νη ζενινγηθέο ζέζεηο δηαπεξλνχλ ηε ζχγρξνλε ζενινγηθή ζθέςε. Θα εμεηάζνπκε έλαλ πξνο έλαλ ηνπο παξαπάλσ ηζρπξηζκνχο γηα ηνλ Ηεζνχ, ζηελ κειέηε καο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ην πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο. Σν εξψηεκα "πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο" γηα πνιινχο αλζξψπνπο, πεξηιακβαλφκελσλ θαη πηζηψλ Υξηζηηαλψλ, είλαη έλα αλνηρηφ εξψηεκα. Κη αο ζέζνπκε ηψξα έλα εξψηεκα ζρεηηθά κε απηφ ην εξψηεκα: "Δίλαη ζεκαληηθφ, πξψηα απ' φια, λα γλσξίζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ;" Καη δεχηεξνλ, "είλαη δπλαηφλ λα γλσξίζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ;" Δδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ κία γεληά, βαζηθά απφ ηελ επνρή ηνπ βάτηζεξ, νη πεξηζζφηεξνη ιφγηνη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ αλαδήηεζε ιέλε φηη είλαη αδχλαην λα μερσξίζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ απφ ηνλ Ηεζνχ ησλ Δπαγγειίσλ. Δίλαη ηφζν κπεξδεκέλνη γηα ην ηη αξρηθά είρε πεη ν Ηεζνχο θαη ηη κεηαγελέζηεξα ε Δθθιεζία πξφζζεζε. Αιιά ην εξψηεκά κνπ είλαη, "Μπνξνχκε λα έρνπκε γλψζε γηα ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ ή κπνξνχκε λα έρνπκε γλψζε κφλν γηα ηνλ ζενινγηθφ Ηεζνχ;" Καη δεχηεξνλ, "είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ Ηεζνχ;" Θα απαληήζσ ην δεχηεξν εξψηεκα πξψηα. ην εδάθην Β' Σηκφζεν 2:3-5 δηαβάδνπκε γηα "ηνλ Θεφ ηνλ σηήξα καο πνπ ζέιεη φινη νη άλζξσπνη λα ζσζνχλ θαη λα έξζνπλ ζηε γλψζε ηεο αιήζεηαο. Γηαηί ππάξρεη έλαο Θεφο θαη έλαο κεζίηεο κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπσλ, ν άλζξσπνο Υξηζηφο Ηεζνχο, ν νπνίνο έδσζε ηνλ εαπηφ ηνπ αληίιπηξν γηα φινπο, καξηπξία πνπ δφζεθε ηνλ θαηάιιειν θαηξφ ηνπο, θαη γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ νξίζηεθα θήξπθαο θαη απφζηνινο... θαη δάζθαινο ηεο αιεζηλήο πίζηεσο ζηνπο Δζληθνχο". Αο πξνζέμνπκε ζην εδάθην 5 φπνπ ε ιέμε-θιεηδί γηα ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ είλαη: "έλαο κεζίηεο κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπσλ, ο άλζρωπος Υξηζηφο Ηεζνχο" ν άλζξωπνο Ηεζνύο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία.

12 12 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ πρλά ράλνπκε ηνλ άλζξσπν Ηεζνχ κέζα ζηνλ ζενινγηθφ Υξηζηφ, αιιά πηζηεχσ φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, είλαη ζεκειηψδεο, λα γλσξίζνπκε ηνλ άλζξωπν Ηεζνχ, ηνλ "Τηφ ηνπ Αλζξψπνπ", επεηδή Απηφο θαη κφλνλ Απηφο είλαη, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ησλ Γξαθψλ, ν κφλνο Μεζίηεο κεηαμχ ηνπ Θενχ θαη ησλ αλζξψπσλ. Γελ είλαη απηφ ζεκαληηθφ; Αλ επηζπκείηε κία ζρέζε κε ηνλ Θεφ, ηνλ Έλα θαη Μφλν Θεφ, ηφηε είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίζεηε ηνλ Ηεζνχ σο άλζξσπν, γηαηί ν άλζξσπνο Ηεζνχο είλαη πνπ κεζηηεχεη ζηνλ Θεφ Παηέξα ηνπ. Βέβαηα πξέπεη λα πξνζζέζσ φηη απφ ηελ επνρή ηνπ Υξηζηνχ κέρξη ζήκεξα, είλαη δπλαηφλ γηα θάπνηνλ λα γλσξίζεη ηνλ Ηεζνχ σο σηήξα ηνπ, δει. λα έρεη κία ζρέζε ζσηεξίαο απφ ηνλ Δζηαπξσκέλν θαη Αλαζηεκέλν Ηεζνχ. Οη Γξαθέο είλαη ηειείσο μεθάζαξεο σο πξνο ην ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίζεη θαλείο γηα λα ζσζεί: "Δάλ πηζηέςεηο κε ηελ θαξδηά ζνπ φηη ν Θεφο αλέζηεζε ηνλ Ηεζνχ απφ ηνπο λεθξνχο, θαη νκνινγήζεηο κε ην ζηφκα ζνπ φηη είλαη Κχξηνο, ζα ζσζείο" (Ρσκαίνπο 10:9). Δίλαη πνιχ μεθάζαξν φηη ρξεηάδεηαη κεηάλνηα, θαη πίζηε ζηε ιπηξσηηθή ζπζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, πίζηε ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ππαθνή: "Σί λα θάλνπκε γηα λα ζσζνχκε; Αο κεηαλνήζεη ν θαζέλαο απφ ηηο ακαξηίεο ηνπ θαη αο βαπηηζηεί ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ" (Πξάμεηο 2:38). Έηζη, πνιινί άλζξσπνη ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ έρνπλ γλσξίζεη ηνλ Ηεζνχ σο πξνζσπηθφ ηνπο σηήξα, κέζσ ηεο κεηάλνηαο θαη ηεο πίζηεο ζηελ ζπζία θαη αλάζηαζή Σνπ. Αιιά πηζηεχσ φηη θάηη πνιχ επνίσλν απφ ηζηνξηθή άπνςε ζπκβαίλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θάηη πνπ δελ έρεη πξνεγνχκελν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Δθθιεζίαο. ήκεξα ππάξρεη θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκν επί ζρεδφλ 20 αηψλεο. Αλαθέξνκαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπκε ζήκεξα λα πάκε πίζσ, ζηνλ Ηνπδατζκφ ηνπ 1νπ αηψλα, θαη λα θσηίζνπκε ηφζν πνιχ ηελ επνρή εθείλε ψζηε λα έρνπκε κία δσληαλή εηθφλα ηνπ

13 Πνηνο ήηαλ ν Ιεζνύο; 13 Ηεζνχ: κπνξνχκε λα δνχκε έλαλ δσληαλφ Ηνπδαίν Ραββί πνπ δηδάζθεη ηνπο Ηνπδαίνπο καζεηέο ηνπ, λα πεξηνδεχεη ζηε γε ηνπ Ηζξαήι θεξχηηνληαο θαη θάλνληαο ζαχκαηα. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν θάλνπκε πνιχ θαλεξφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ ν Ηεζνχο ήξζε ζηνλ θφζκν, ηη είρε ζεκαζία γη' Απηφλ, θαη άξα πνηνο είλαη ν ζθνπφο Σνπ ζήκεξα γηα καο. Καη πψο κπνξνχκε λα θαηνξζψζνπκε θάηη ηέηνην ζήκεξα; Πνιχ απιά, ζήκεξα είλαη δηαζέζηκα ηα εξγαιεία πνπ θάλνπλ θάηη ηέηνην δπλαηφ εξγαιεία πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο επί 19 αηψλεο. Πξψηα απ' φια, ζηε γεληά καο ην Ηζξαήι έγηλε πάιη έζλνο. Καη κε απηή ηε ζαπκαηνπξγηθή γέλλεζε πνπ έγηλε κέζα ζε κία κέξα, ην 1948 κία γέλλεζε πνπ είρε πξνθεηεπζεί (Ζζαταο 66:8) κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ήξζε κία ηεξάζηηα πξφνδνο ζε ζπνπδέο αξραηνινγηθέο, ηζηνξηθέο, ξαββηληθέο (ζπνπδέο ξαββηληθήο θηινινγίαο), γισζζνινγηθέο κειέηεο ηεο εβξατθήο γιψζζαο, θαη άιιεο ζπλαθείο ζπνπδέο. ην Ηζξαήι ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα έρεη γίλεη ηεξάζηηα πξφνδνο ζηηο κειέηεο φισλ απηψλ ησλ ηνκέσλ. Σψξα πνπ νη Δβξαίνη έρνπλ επαλέιζεη πίζσ ζηε γε ηνπο, εμεξεπλνχλ ηε γε ηνπο. Οη αξραηνιφγνη έρνπλ αλαζθάςεη πνιιέο πεξηνρέο, αιιά αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ρηιηάδεο αξραηνινγηθέο ηνπνζεζίεο ζην Ηζξαήι ζηηο νπνίεο δελ έρεη θηάζεη ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε, επεηδή δελ ππάξρεη αξθεηφ πξνζσπηθφ θαη αξθεηφ ρξήκα. Χζηφζν απηφ πνπ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ηψξα είλαη πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθφ απηά πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έηζη, κέζσ ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Αξραηνινγίαο, έρνπκε κάζεη ηφζα πνιιά γηα ηνλ 1ν αηψλα ζηνλ νπνίν έδεζε ν Ηεζνχο, ηα νπνία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απ' φζα μέξακε ηνπο πξνεγνχκελνπο 19 αηψλεο καδί.

14 14 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ Δπίζεο κε ηηο ηζηνξηθέο/ζενινγηθέο κειέηεο ηεο Ραββηληθήο θηινινγίαο πνπ δηεμάγνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηζξαήι, έρεη ρπζεί άπιεην θσο ζηηο δηδαζθαιίεο ησλ Ραββίλσλ θαη φιεο ηεο εβξατθήο θηινινγίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο Δβξατθήο γιψζζαο πνπ κηιηφηαλ ηελ επνρή ηνπ Ηεζνχ. Δθνδηαζκέλνη κε φια απηά ηα κέζα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε...

15 15 2. Ζ Δβξαϊθή γιώζζα ηνπ Ηεζνύ Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε γισζζνινγηθή κειέηε ησλ Δπαγγειίσλ, ηδηαίηεξα ησλ πλνπηηθψλ Δπαγγειίσλ (Μαηζαίνπ, Μάξθνπ, Λνπθά). Απηή ε πξφνδνο νθείιεηαη πξψηηζηα ζηηο πξνζπάζεηεο δχν αλδξψλ, ηνπ Ακεξηθαλνχ Γξα Φηινινγίαο Robert Lindsey, ν νπνίνο δηαηέιεζε επί 20 ρξφληα πνηκέλαο ηεο Βαπηηζηηθήο Δθθιεζίαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη ηνπ Δβξαίνπ Καζεγεηή ζην Δβξατθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ηεξνπζαιήκ David Flusser. Oη δχν απηνί κειεηεηέο, ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα αλέπηπμαλ κία θηιία θαη ζπλεξγαζία πάλσ ζηε κειέηε ησλ ζπλνπηηθψλ Δπαγγειίσλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο θαηέιεμε ζε έλα επίζεκν θέληξν επαγγειηθψλ κειεηψλ 1 πνπ πεξηέιαβε θαη άιινπο Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο ιφγηνπο. ζν πην πνιχ ν Γξ Lindsey θαη ν θαζεγεηήο Flusser εξεπλνχζαλ ηα Δπαγγέιηα, ηφζν πην έθπιεθηνη έκελαλ. Βαζηζκέλνη ζηελ εηδίθεπζή ηνπ Γξα Lindsey ζηελ αξραία Διιεληθή γιψζζα (ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ήηαλ ζηελ αξραία ειιεληθή) θαη ζηελ πνιπεηή ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ Δβξατθή γιψζζα, θαζψο θαη ζηελ ηεξάζηηα γλψζε ηεο Ραββηληθήο θηινινγίαο απφ ηνλ Γξα Flusser, κειέηεζαλ ηα αξραηφηεξα ρεηξφγξαθα ησλ Δπαγγειίσλ πνπ έρνπλ δηαζσζεί (3νο-4νο αη. κ.υ.). Ο κνλαδηθφο απηφο ζπλδπαζκφο ηεο αξραίαο Διιεληθήο κε ηελ Δβξατθή γιψζζα θαη ηελ Ηνπδατθή/Ραββηληθή θηινινγία ηεο πεξηφδνπ ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ (5νο π.υ. - 1νο κ.υ αηψλαο), καο εθνδηάδεη μαθληθά κε ηέηνηα "γπαιηά" γηα λα δηαβάζνπκε ηα 1 "Jerusalem School for the Study of the Synoptic Gospels" ("ρνιή ηεο Ηεξνπζαιήκ γηα ηε Μειέηε ησλ πλνπηηθψλ Δπαγγειίσλ")

16 16 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ Δπαγγέιηα, φπσο θαλείο άιινο δελ είρε κεηά ηελ επνρή ησλ Απνζηφισλ. Έηζη είκαζηε ηθαλνί λα δνχκε κέζα ζηα Δπαγγέιηά καο πξάγκαηα πνπ ήηαλ θαιπκκέλα θάησ απφ έλα πέπιν άγλνηαο εδψ θαη 19 αηψλεο, ζηνηρεία πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνλ Ηεζνχ σο άλζξσπν: πνηνο ήηαλ ν ηξφπνο δσήο ηνπ, πνηα ήηαλ ε δηδαζθαιία θαη ε πίζηε ηνπ, πνηνο ήηαλ ν ηξφπνο έθθξαζήο ηνπ θαη ε γιψζζα ηνπ, αθφκα θαη πνηεο αθξηβψο ήηαλ νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Απηνί νη ιφγηνη, κειεηψληαο ηα Δπαγγέιηα, κπνξνχλ ζήκεξα λα δηεηζδχζνπλ ζε ηέηνην βάζνο θαη λα απνθαιχςνπλ ζε καο ζεζαπξνχο πνπ είλαη ζακκέλνη εθεί, απμάλνληαο ηελ εθηίκεζή καο γηα ηα Δπαγγέιηα. Θα ζπλνςίζνπκε ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο ζε δχν ηνκείο: Πξψηνλ, επηβεβαίσζαλ γηα καο, απηφ πνπ νη πηζηνί Υξηζηηαλνί πάληνηε πίζηεπαλ, αιιά πνιινί επηζηήκνλεο ακθηζβεηνχζαλ, δει. ην φηη ηα Δπαγγέιηα αλ γίλνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν θαηαλνεηά, κέζα ζην ηζηνξηθφ Ηνπδατθφ πεξηβάιινλ ηνπο, είλαη φρη κφλνλ εληειψο αμηφπηζηα απφ ηζηνξηθή άπνςε, αιιά θαη δηέπνληαη απφ απίζηεπηε αθξίβεηα πεξηγξαθήο, θαη άξα πεξηέρνπλ ηα απζεληηθά ιφγηα ηνπ Ηεζνχ. Γελ είλαη απηφ απφ κφλν ηνπ θάηη πνιχ ζαπκαζηφ γηα ηελ πίζηε καο; Γεχηεξνλ, εμαθξίβσζαλ ηελ απζεληηθή έλλνηα ησλ ιφγσλ ηνπ Ηεζνχ, δίλνληάο καο έηζη ηελ αληηθεηκεληθή εξκελεία ησλ Δπαγγειίσλ πνπ βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ/γισζζνινγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαη βγάδνληάο καο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ ιαβχξηλζν ησλ ππνθεηκεληθψλ εξκελεηψλ πνπ θαηαθιχδνπλ ηνλ Υξηζηηαληζκφ εδψ θαη 19 αηψλεο. Θέινπκε λα κάζνπκε ην θάζε ηη ζρεηηθά κε ηνλ Ηεζνχ, ηνλ σηήξα καο; Κη αλ γλσξίδνπκε Απηφλ σο σηήξα καο θαη έρνπκε κία πλεπκαηηθή ζρέζε καδί Σνπ, δελ είλαη θπζηνινγηθφ λα

17 Η Δβξατθή γιώζζα ηνπ Ιεζνύ 17 ζέινπκε λα κάζνπκε πην πνιιά γη' Απηφλ; Αλ Σνλ αγαπάκε δeλ ζα πξέπεη λα ζέινπκε λα γλσξίζνπκε φζν ην δπλαηφλ πην πνιιά γη' Απηφλ; Σα Δπαγγέιηα είλαη αμηφπηζηα, γηαηί νη ιφγηνη ηεο "ρνιήο ηεο Ηεξνπζαιήκ", είλαη πεπεηζκέλνη πσο έρνπλ γξαθηεί πνιχ ιίγν ρξφλν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Υξηζηνχ, κηαο θαη πεξηέρνπλ ηφζεο δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο θαη κε ηφζε αθξίβεηα δνζκέλεο, πνπ είλαη αδχλαην λα ζπλέβαηλε αλ είραλ γξαθηεί κηα γεληά αξγφηεξα φπσο κέρξη ζήκεξα ζεσξνχληαλ δεδνκέλν απφ ηνπο ζενιφγνπο. Γξάθηεθαλ πνιχ ζχληνκα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Υξηζηνχ, πηζαλά 3-5 κφλνλ ρξφληα κεηά. Αξρηθά ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ γξάθηεθαλ ζηα Δβξατθά, φπσο αθξηβψο ηα είπε, ζηε γιψζζα πνπ είρε κηιήζεη. Αξγφηεξα θάπνηνη ειιελνκαζείο Δβξαίνη ηα κεηέθξαζαλ ζηα Διιεληθά, επεηδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ηνλ 1ν αηψλα δνχζε εθηφο Παιαηζηίλεο, ζηε Γηαζπνξά, θαη κηινχζε Διιεληθά, θαη ειάρηζηνη απφ απηνχο γλψξηδαλ θαιά ηα Δβξατθά. ηαλ ν Απφζηνινο Παχινο θήξπμε ηνλ Μεζζία Ηεζνχ θαη θάπνηνη απφ απηνχο πίζηεςαλ, είλαη θπζηθφ φηη ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ πην πνιιά γη' Απηφλ, ηε δσή θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ κεγάινπ Ραββίλνπ θαη Μεζζία ηνπο. Λφγσ απηήο ηεο αλάγθεο θάπνηνη Δβξαίνη κεηέθξαζαλ ηα Δπαγγέιηα ζηα Διιεληθά. Απηφ είλαη παξφκνην κε φηη είρε ζπκβεί ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ πξσηχηεξα, φηαλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειιελφγισζζσλ Δβξαίσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά ε Δβξατθή Αγία Γξαθή (ε απνθαινχκελε "Παιαηά Γηαζήθε") θαη έηζη έρνπκε ηε γλσζηή κεηάθξαζε ησλ Δβδνκήθνληα (Septuaginta). Έηζη ινηπφλ, ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ είλαη αμηφπηζηα θαη απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο, γηαηί απνηππψζεθαλ ζηε γιψζζα πνπ ηα κίιεζε, απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, αλζξψπνπο πνπ ηα είραλ δηδαρηεί επί ηξία πεξίπνπ ρξφληα. ρεηηθά κε ηελ πηζηή θαηαγξαθή ησλ

18 18 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ ιφγσλ ηνπ Ηεζνχ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Καζεγεηήο David Flusser γξάθεη 2 : "Οη γιψζζεο πνπ κηινχζαλ νη Ηνπδαίνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε Δβξατθή, ε Αξακατθή, θαζψο θαη ε Διιεληθή θαη ε Λαηηληθή ζε θάπνην κηθξφ βαζκφ. Μέρξη πξφζθαηα πηζηεπφηαλ απφ πνιινχο ιφγηνπο φηη ε γιψζζα ηελ νπνία κηινχζε ν Ηεζνχο θαη νη καζεηέο ηνπ ήηαλ ε Αξακατθή. Δίλαη δπλαηφλ ν Ηεζνχο λα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ Αξακατθή απφ θαηξφ ζε θαηξφ αιιά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ε Δβξατθή γιψζζα ήηαλ εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηαπηφρξνλα θαη ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ζηε γιψζζα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κειεηψλ. Σν Δπαγγέιην ηνπ Μάξθνπ πεξηέρεη κεξηθέο Αξακατθέο ιέμεηο θη απηφ ήηαλ πνπ παξαπιάλεζε ηνπο ιφγηνπο. "ήκεξα σζηφζν, κεηά ηηο αλαθαιχςεηο ησλ Υεηξνγξάθσλ ηεο Νεθξάο Θάιαζζαο (Κνπκξάλ), ηνπ Δβξατθνχ θεηκέλνπ ηνπ Μπελ εηξάρ [γλσζηφ ζηα Διιεληθά σο νθία εηξάρ], ησλ επηζηνιψλ ηνπ Μπαξ Κνρκπά (130 κ.υ.), θαη θάησ απφ ην θσο ησλ ζε βάζνο κειεηψλ ησλ Δβξαίσλ νθψλ [ησλ Ραββίλσλ], γίλεηαη ηψξα απνδεθηφ απφ ηνπο ιφγηνπο φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ κε επρέξεηα ηα Δβξατθά". Απηή ε δήισζε είλαη εμαηξεηηθά επνίσλε, θαη ιαβαίλνληαο ππφςε φηη δελ πξνέξρεηαη απφ Υξηζηηαλφ αιιά απφ Δβξαίν ιφγην ζα πξέπεη λα βαζηζηνχκε πάλσ ηεο επεηδή απνηειεί ζεκέιην γηα φια φζα πξφθεηηαη λα παξαζέζνπκε παξαθάησ. Πξφθεηηαη λα δείμνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηε δσή θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ, βαζηζκέλα πάλσ ζην ζπκπέξαζκα φηη πίζσ απφ ηα Διιεληθά θείκελα ηνπ Μαηζαίνπ, Μάξθνπ, θαη Λνπθά, βξίζθνληαη ηα Δβξατθά πξσηφηππα ή, ζχκθσλα κε ηνλ Γξα Lindsey, "ηα Δπαγγέιηα καο ηνπ Μαηζαίνπ, Μάξθνπ, Λνπθά, 2 Jewish Sources in Early Christianity (Ινπδατθέο Πεγέο ζηνλ Πξώηκν Υξηζηηαληζκό), ζ. 11.

19 Η Δβξατθή γιώζζα ηνπ Ιεζνύ 19 είλαη Δβξατθή γιψζζα κε Διιεληθφ έλδπκα". Με άιια ιφγηα, ηα Δπαγγέιηα καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη Διιεληθά θείκελα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ πάκε πίζσ απφ ηα Διιεληθά, απηφ πνπ βξίζθνπκε δελ είλαη παξά κία ηέιεηα, φκνξθε, Ραββηληθή Δβξατθή γιψζζα, φπσο απηή κηιηφηαλ ηνλ 1ν αηψλα. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζπλαξπαζηηθφ, επεηδή απηφ πνπ καο ιέεη είλαη φηη, κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία κπνξνχκε, ζήκεξα, λα αθνχζνπκε δσληαλά ηνλ Ηεζνχ λα κηιάεη ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. Μπνξνχκε λα αθνχζνπκε θαη λα θαηαιάβνπκε φρη κφλνλ ηη ελλννχζε κε απηά πνπ είπε, κπνξνχκε λα αθνχζνπκε θπξηνιεθηηθά απηά πνπ είπε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αθφκα θαη ηηο ίδηεο ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Δίλαη ηφζν ζπγθινληζηηθφ ην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην φηη κπνξνχκε λα πιεζηάζνπκε ηφζν θνληά ζηνλ Ηεζνχ, ηφζν ελζαξξπληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη κπνξνχκε λα βαζηδφκαζηε ζηα Δπαγγέιηά καο σο αμηφπηζηα θαη ζεφπλεπζηα, επεηδή ν Ηεζνχο είπε αθξηβψο απηά ηα ιφγηα πνπ θαηαγξάθηεθαλ, θαη απηά πνπ ν Ηεζνχο είπε, έρνπλ ηελ εμνπζία ηνπ Θενχ. Καη πέξα απ' απηφ, κέζα απφ ηελ Δβξατθή αλάγλσζε ησλ Δπαγγειίσλ κπνξνχκε λα κάζνπκε ηφζν πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε απηά πνπ δίδαμε ν Ηεζνχο, ηα νπνία δελ ήκαζηαλ ηθαλνί λα ηα γλσξίδνπκε πξσηχηεξα επεηδή δηαβάδνληαο ηα Δπαγγέιηα κε κία Δβξατθή νπηηθή, φρη κφλνλ κπνξνχκε λα δηαζαθελίζνπκε πνιιά, λα επηβεβαηψζνπκε απηά πνπ πηζηεχνπκε, λα εκβαζχλνπκε θαη λα επεθηείλνπκε πνιιά λνήκαηα, αιιά επίζεο θαη λα δηνξζψζνπκε νξηζκέλεο ηζηνξηθέο παξαλνήζεηο καο παξαλνήζεηο φιεο ηεο Δθθιεζίαο ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν Ηεζνχο θαη ηη αθξηβψο δίδαμε. Αλ είλαη αιήζεηα φηη ηα Δπαγγέιηα καο είλαη αμηφπηζηα, ηφηε πξαγκαηηθά απνθαιχπηνπλ ηα ίδηα ηα ιφγηα, θαη αθφκα

20 20 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ηζηνξηθό Ιεζνύ πεξηζζφηεξν, ηηο πξνζέζεηο ηεο θαξδηάο ηνπ Ηεζνχ. Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην ζεκαληηθφ απφ ηα λα θαηαλνήζνπκε απηά ηα ζεφπλεπζηα ιφγηα. Δκείο εθδψζακε ην βηβιίν Kαηαλνώληαο ηνπο Γύζθνινπο Λόγνπο ηνπ Ιεζνύ 3, επεηδή πηζηεχνπκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πλεπκαηηθή σξηκφηεηα ησλ Υξηζηηαλψλ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ηη δίδαμε ν Κχξηνο καο, ην ηη απαηηεί απφ εκάο, ην ηη επηζπκεί απφ εκάο θαη ην ηη καο δίλεη σο εληνιή. Σα θαιά λέα ινηπφλ είλαη φηη κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ, επεηδή απηά ηα ιφγηα πεξηέρνληαη ζηα Δπαγγέιηα αλ θαη είλαη θαηαγξακκέλα ζηα Διιεληθά απνηεινχλ κία θαηεπζείαλ κεηάθξαζε απφ ηα Δβξατθά πνπ κηινχζε ν Ηεζνχο. ην Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε, ζην θεθάιαην 19, καξηπξείηαη φηη ε Δβξατθή ήηαλ ε γιψζζα ηνπ Ηεζνχ επίζεο ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ καξηπξίεο έμσ απφ ηα Δπαγγέιηα πνπ καξηπξνχλ ην ίδην πξάγκα. Αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη θαη κφλνλ κέζα απφ ην θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Ηεζνχο ήμεξε θαη κηινχζε Δβξατθά. Πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε ην δήηεκα ηεο γιψζζαο επεηδή φπνηνο έρεη δηαβάζεη βηβιία ζρεηηθά κε ηα Δπαγγέιηα, ή έρεη πάεη ζε Βηβιηθή ρνιή ή ζενινγηθφ ζεκηλάξην, γλσξίδεη φηη εδψ θαη έλαλ αηψλα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν Ηεζνχο κηινχζε Αξακατθά, θαη φρη Δβξατθά. Ζ Αξακατθή ήηαλ κία γιψζζα δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Δγγχο Αλαηνιή, θαη απνηεινχζε ηε γιψζζα ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Πηζηεπφηαλ απφ ηνπο ιφγηνπο κέρξη ζήκεξα πσο απηή ήηαλ ε γιψζζα πνπ κηινχζε ν Ηεζνχο, γηαηί δήζελ ε Δβξατθή ήηαλ κία λεθξή γιψζζα ηνλ 1ν αηψλα αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα δείμνπκε φηη απηφ δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ. Καη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε Δβξατθή ήηαλ 3 Understanding the Difficult Words of Jesus, έθδνζε ηνπ "Center for Judaic-Christian Studies" ("Κέληξν Ηνπδαην-Υξηζηηαληθψλ Μειεηψλ"). Οράτν.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ "Εγώ Είμαι η Ανάσταση και η Ζωή" "Όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλεκεία ζα αθνύζνπλ ηε θσλή Σνπ, θαη ζα βγνπλ έμσ" (Ησαλλεο 5:28,29) Μεηάθξαζε-Γηαζθεπή απφ ηα Αγγιηθά πξσηφηππα:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Πνιιά αθνχγνληαη ζηηο κέξεο καο φρη κφλνλ ππέξ ηεο νκνθπινθηιίαο γεληθά, αιιά θαη ππέξ ηεο ρξηζηηαληθήο νκνθπινθηιίαο εηδηθφηεξα, ε νπνία κάιηζηα πξνζπαζεί λα βξεη εξείζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 7ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994) Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994) Πώς προζδιορίζοσμε ηον Ιηζού μέζα ζηην Ιοσδαχκή κοινφνία ηοσ 1οσ αιώνα; Με ποια από ηα θρηζκεσηικά ρεύμαηα ηοσ ιοσδαχζμού ζτεηίζεηαι;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα