ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Πνιιά αθνχγνληαη ζηηο κέξεο καο φρη κφλνλ ππέξ ηεο νκνθπινθηιίαο γεληθά, αιιά θαη ππέξ ηεο ρξηζηηαληθήο νκνθπινθηιίαο εηδηθφηεξα, ε νπνία κάιηζηα πξνζπαζεί λα βξεη εξείζκαηα κέζα ζηελ Αγία Γξαθή. ηε Νέα Τφξθε, έλα ζεαηξηθφ έξγν, ην "Κφξπνπο Κξίζηη" ("ψκα Υξηζηνχ" - θαζνιηθή έθθξαζε γηα ηε ζεία θνηλσλία), έρεη πξνθαιέζεη ζάιν ζηνπο ρξηζηηαληθνχο θχθινπο γηαηί παξνπζηάδεη ηνλ Υξηζηφ λα έρεη νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ! ηελ Διιάδα, πξφζθαηα θπθινθφξεζε ην βηβιίν "Οκνθπινθηιία θαη Βίβινο", γξακκέλν απφ ηνλ πξνέδξν ησλ Ιηαιψλ νκνθπιφθηισλ, ην νπνίν πξνζπαζεί λα πείζεη φηη αξθεηνί πξσηαγσληζηέο ηεο Βίβινπ ήηαλ νκνθπιφθηινη! Απηά κπνξεί λα είλαη ηα πην πξφζθαηα δείγκαηα ηεο πξνζπάζεηαο παξαπιάλεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ ρξηζηηαλψλ πσο ε Αγία Γξαθή ηειηθά επηηξέπεη ηελ νκνθπινθηιία. Όκσο, εδψ θαη δεθαεηίεο έρνπλ γξάςεη πσο ν Ιεζνχο είρε νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, θαηά ην πξφηππν πνιιψλ αξραίσλ ειιήλσλ θηινζφθσλ! Όπνπ βιέπνπλ λα εθδειψλεηαη αγάπε θαη δεζκφο θηιίαο κεηαμχ αλδξψλ (π.ρ. Γαβίδ θαη Ισλάζαλ ζηελ Π. Γηαζήθε, Παχινο θαη Σηκφζενο ζηελ Κ. Γηαζήθε) ζεσξνχλ αλαπφθεπθηα φηη ππνλνείηαη θαη εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη άξαγε θάπνηα βάζε γηα ηέηνηνπ είδνπο ηζρπξηζκνχο ή πξφθεηηαη γηα απφςεηο εληειψο δηαζηξεβισκέλεο ηζηνξηθά; Αρζενικό-θηλσκό: Τι μας δείτνει η Αγία Γραθή και η Φύζη Ο νπζηαζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη ν Θεφο, ν Γεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ καο θαη ησλ πιηθψλ ζσκάησλ καο -- άξα είλαη Απηφο πνπ θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ κπνξεί λα καο δηδάμεη πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην είλαη ην ιάζνο. Έηζη απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο (Γέλεζε θεθ. 1 θαη 2) βιέπνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ φισλ ησλ εηδψλ ηεο δσήο ζε αξζεληθά θαη ζειπθά -- φρη κφλνλ ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ησλ δψσλ. Οη πξψηεο επινγίεο θαη εληνιέο πνπ δίλεη ν Θεφο θαη ζηα δψα θαη ζην πξψην δεπγάξη ησλ αλζξψπσλ είλαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ, θαη απηφ θχζηθα γίλεηαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο ζρέζεο αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ (άκεζεο ζσκαηηθήο επαθήο γηα ηα δψα, έκκεζεο γνληκνπνίεζεο γηα ηα θπηά). Η θαηαζθεπή ησλ πιηθψλ ζσκάησλ δείρλεη πφζν ζνθά θαη ηέιεηα είλαη ζρεδηαζκέλα ηα ζψκαηα ησλ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ δψσλ, πφζν πνιχπινθνη είλαη νη κεραληζκνί ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ νξκνλψλ, ησλ γελλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ! Μεηά ηε δεκηνπξγία, βιέπνπκε ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ λα ζπλερίδεηαη, θαη ν Γεκηνπξγφο λα πξνζηάδεη ηνλ Νψε λα δηαθπιάμεη καδί ηνπ ζηελ θηβσηφ απφ ηνλ θαηαθιπζκφ, απφ φια ηα δψα θαηά δεχγε αξζεληθνχζειπθνχ (Γελ. 7:1-3). Δδψ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε, πσο ζε αξκνλία κε ηελ Αγία Γξαθή, βξίζθεηαη ε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα: "ηα εηεξψλπκα έιθνληαη θαη ηα νκψλπκα απσζνχληαη" είλαη έλαο ζπκπαληηθφο λφκνο πνπ ηζρχεη απφ ηελ 1

2 ηζνξξνπία ηνπ αζηξηθνχ θφζκνπ κέρξη ηα κηθξφηεξα ζσκαηίδηα ηεο χιεο (π.ρ. ν ειεθηξηζκφο είλαη ε ξνή ζσκαηηδίσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αληίζεηε έιμε αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ). Παληνχ ζηε θχζε παξαηεξείηαη φηη ε γέλλεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ έιμε θαη ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ ζηνηρείσλ, ηνπ ζεηηθνχ κε ην αξλεηηθφ ζηνηρείν, ηνπ αξζεληθνχ κε ην ζειπθφ. Απφ ζεμνπαιηθή άπνςε εηδηθφηεξα, ε θπζηθή παξαηήξεζε ησλ δψσλ θαη ε θαηαζθεπή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ καο δείρλεη μεθάζαξα πσο ην γελλεηηθφ φξγαλν ηνπ αξζεληθνχ είλαη δεκηνπξγεκέλν γηα λα εηζέξρεηαη κφλνλ ζηνλ θφιπν ηνπ ζειπθνχ, θαη θάζε άιιε ρξήζε απνηειεί παξαβίαζε ζσκαηηθψλ θαη θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Τι μας λέει η Ιζηορία ηων Πολιηιζμών Πνιιέο θνξέο ππνζηεξίδεηαη πσο ε νκνθπινθηιία ήηαλ κία θαηάζηαζε πνπ ζπλαληηφηαλ πάληα ζηελ ηζηνξία, ζε φινπο ηνπο ιανχο. Απηφ απνηειεί δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξίαο, γηαηί κπνξεί ζε θάπνηεο επνρέο ηδηαίηεξα επνρέο δηαθζνξάο θαη μεπεζκνχ -- θάπνησλ θνηλσληψλ (φρη φισλ) λα παξνπζηάδνληαλ ηέηνηα θαηλφκελα νκνθπινθηιίαο, αιιά απηά δελ αληαλαθινχζαλ θαζφινπ ηηο πάγηεο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη επίζεκεο λνκνζεζίεο. Βιέπνπκε ην αληίζεην: απφ ηηο πξσηφγνλεο θπιέο ηεο Αθξηθήο (φπνπ κέρξη θαη ζήκεξα ζεσξνχλ ηελ νκνθπινθηιία "αξξψζηεηα ησλ ιεπθψλ") κέρξη ηηο λνκνζεζίεο ησλ πςειφηεξσλ πνιηηηζκψλ (Αηγχπηνπ, Βαβπιψλαο, Πεξζίαο, Κίλαο, Ιλδίαο) ε δηάπξαμε νκνθπινθηιηθψλ πξάμεσλ ζεσξνχληαλ ζνβαξφηαην αδίθεκα, ηηκσξνχκελν κε ζάλαην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αθφκα θαη ε αξραία ξσκατθή λνκνζεζία θαη νη αξραίεο ειιεληθέο λνκνζεζίεο θαηαδίθαδαλ κε βαξείο ραξαθηεξηζκνχο ηελ νκνθπινθηιία, ζεσξψληαο ηελ παξαβίαζε ηεο θχζεσο θαη απεηιή γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή δνκή. Πάληνηε θαη παληνχ ππήξρε ε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ελδπκαζηψλ, ξφισλ, ζέζεσλ) θαη ε ζαθήο θαηαλφεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ ν νπνίνο ήηαλ πάληνηε κεηαμχ ελφο άλδξα θαη κίαο γπλαίθαο. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη αθφκα θαη ζηηο πην μεπεζκέλεο θνηλσλίεο ηεο αξραηφηεηαο, φπσο ε χζηεξε ξσκατθή, αλ θαη αλζνχζε ε νκνθπινθηιία, ήηαλ αλήθνπζην θαη αλεπίηξεπην πξάγκα ν γάκνο κεηαμχ αλδξψλ, πξάγκα πνπ πξνσζείηαη ζήκεξα κέζα ζηηο θνηλσλίεο ηεο Γχζεο, αθφκε θαη ζε ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο! Η Καηαδίκη ηης Ομοθσλοθιλίας από ηην Αγία Γραθή Η λνκνζεζία κε ηελ νπνία θαζφξηδε ν Θεφο πσο έπξεπε λα δεη ν ιαφο Σνπ, θαηαδηθάδεη ηηο νκνθπινθηιηθέο πξαθηηθέο σο βαξχηαην ακάξηεκα, ηηκσξνχκελν κε ζάλαην : Καη κε άξξελα δελ ζα ζπλεπξεζείο, φπσο κε γπλαίθα, είλαη βδέιπγκα(λεπηη 18: 22) - "Καη αλ θάπνηνο θνηκεζεί κε άξξελα φπσο θνηκάηαη θαλείο κε γπλαίθα, έπξαμαλ θαη νη δχν βδέιπγκα, εμάπαληνο ζα ζαλαησζνχλ, ην αίκα ηνπο ζα είλαη επάλσ ηνπο" (Λεπηη 20: 13). Δπίζεο πεξηέρεη εληνιέο πνπ έκκεζα απνηξέπνπλ ηηο ηάζεηο γηα νκνθπινθηιία, φπσο "Η γπλαίθα δελ ζα θνξέζεη απηφ πνπ αλήθεη ζηνλ άλδξα νχηε ν άλδξαο ζα ληπζεί ζηνιή 2

3 γπλαίθαο, επεηδή φινη εθείλνη πνπ πξάηηνπλ έηζη είλαη βδέιπγκα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ" (Γεπη. 22:5). Δίλαη αιήζεηα πσο ζηνπο βηβιηθνχο ρξφλνπο αλζνχζε ε νκνθπινθηιία ζηνπο εηδσινιάηξεο γείηνλέο ηνπ ιανχ Ιζξαήι, νη άλζξσπνη φκσο ηνπ Θενχ βξίζθνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Ο Αβξαάκ θαη ν Λση ζηάζεθαλ δίθαηνη αλάκεζα ζηνπο δηεθζαξκέλνπο γείηνλέο ηνπο ησλ νδφκσλ θαη Γνκκφξσλ, ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ Θεφ εμαηηίαο ηεο παξάθνξεο αλεζηθφηεηάο ηνπο, ηδηαίηεξα ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπο, παξάδεηγκα γηα καο ηεο θξίζεσο ηνπ Θενχ ζε ηέηνηνπ είδνπο παξαβηάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο Σνπ (Β' Πέηξνπ 2:10-18). ηελ επνρή ηεο Δμφδνπ ηνπ Ιζξαήι απφ ηελ Αίγππην ν Θεφο πξνεηδνπνίεζε ηνλ ιαφ λα κε κνιχλεηαη ζεμνπαιηθά γηαηί έηζη κνιχλεηαη θαη ε γε: "Με κηαίλεζηε ζε ηίπνηα απ απηά, επεηδή ζε φια απηά κηάλζεθαλ ηα έζλε πνπ εγψ δηψρλσ απφ κπξνζηά ζαο. Μηάλζεθε θαη ε γε, γη απηφ αληαπνδίδσ ηελ αλνκία ηεο επάλσ ηεο, θαη ε γε ζα εμεκέζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο... επεηδή, φια απηά ηα βδειχγκαηα έπξαμαλ νη άλζξσπνη ηεο γεο πνπ ήηαλ πξηλ απφ ζαο, θαη ε γε κηάλζεθε... Γηα λα κε ζαο εμεκέζεη ε γε φηαλ ηε κηάλεηε θαζψο εμέκεζε ηα έζλε, πνπ ήηαλ πξηλ απφ ζαο" (Λεπηη. 18: 24-28, 20:22). Απφ απηφ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο θάπνηεο εζηθέο ακαξηίεο δελ θάλνπλ θαθφ κφλν ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηε θχζε, γηαηί απνηεινχλ παξαβίαζε ησλ λφκσλ ηεο θαη θάζε παξαβίαζε θπζηθψλ λφκσλ έρεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Οη εηδσινιάηξεο έδηλαλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ζηα πάζε ηνπο, θαη ζηηο νξγηαζηηθέο γηνξηέο ηνπο πξνο ηηκήλ ησλ ζεψλ ηνπο, φπσο π.ρ. νη Υαλαλαίνη πξνο ηηκήλ ηνπ Βάαι, ληχλνληαλ γπλαίθεο θαη δηέπξαηηαλ νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο. Δπίζεο ζηα ηεξά ησλ εηδσινιαηξηθψλ ζεψλ φπσο ππήξραλ γπλαίθεο πφξλεο (νη "ηεξφδνπιεο"), έηζη ππήξραλ θαη άλδξεο νκνθπιφθηινη πφξλνη (νη "θίλαηδνη"). Κάηη ηέηνην βέβαηα θαηαδηθαδφηαλ απζηεξά απφ ηνλ Νφκν ηνπ Θενχ: "Πνξλε δελ ζα ππάξρεη απφ ηηο ζπγαηέξεο ηνπ Ιζξαήι νχηε ζα ππάξρεη θίλαηδνο απφ ηνπο γηνπο ηνπ Ιζξαήι... επεηδή θαη ηα δχν απηά είλαη βδειχγκαηα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ" (Γεπη 23: 17-18). Η δηαζηξνθή θάπνησλ εηδσινιαηξψλ έθηαλε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απνδίδνπλ νκνθπινθηιηθνχο έξσηεο θαη πξάμεηο παηδεξαζηείαο αθφκα θαη ζηνπο ζενχο ηνπο! (πξάγκαηα πνιχ γλσζηά θαη ζε καο απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία). Κάπνηνη απφ ηνπο Ιζξαειίηεο παξαζχξνληαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, φπσο θαη ζε καγείεο, αλζξσπνζπζίεο θαη άιιεο βδειπθηέο πξάμεηο, νη αιεζηλνί φκσο άλζξσπνη ηνπ Θενχ, σο άλζξσπνη κε αλαπηπγκέλν αίζζεκα δηθαηνζχλεο, έλνησζαλ κέζα ηνπο, αθφκα θαη πξηλ δνζεί γξαπηά ν Νφκνο, ηελ ακαξησιφηεηα απηήο ηεο δηαζηξνθήο. Αξγφηεξα, ζηελ επνρή ησλ Πξνθεηψλ, φηαλ ν ιαφο Ιζξαήι απνζηαηνχζε απφ ηνλ Θεφ θαη ην Νφκν Σνπ, έπεθηε ζε πνιιέο ακαξηίεο θαη έθηαλαλ λα ππάξρνπλ νκνθπιφθηινη νίθνη αλνρήο ("νίθνη ζνδνκηηψλ"), ηνπο νπνίνπο φκσο εμάιεηςαλ νη επζεβείο βαζηιείο (Α Βαζ. 15:11-12, 22:46, Β' Βαζ. 23:7) 3

4 Η βαξχηεηα ηεο ακαξηίαο απηήο έκεηλε βαζεηά ραξαγκέλε κέζα ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Θενχ κέρξη θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη Απφζηνινη ζηελ Καηλή Γηαζήθε αλαθέξνπλ : "νη αξζεληθνί, αθνχ άθεζαλ ηε θπζηθή ρξήζε ηνπ ζειπθνχ, θαηαθάεθαλ απφ ηελ φξεμή ηνπο ν έλαο πξνο ηνλ άιιν, αξζεληθνί κε αξζεληθνχο, ελψ θαηεξγάδνληαλ άζρεκεο πξάμεηο θαη ιάβαηλαλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο ην κηζζφ ηεο πιάλεο ηνπο"... "ελψ γλψξηζαλ θαιά ηε δίθαηε απφθαζε ηνπ Θενχ, φηη φζνη πξάηηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα είλαη άμηνη ζαλάηνπ, φρη κφλν θάλνπλ απηά, αιιά θαη επαξεζηνχληαη ζπκθσλψληαο κε φζνπο ηα πξάηηνπλ" (Ρσκ 1:24-27). Δπίζεο πξνεηδνπνηνχλ φηη νη αξζελνθνίηεο (απηνί πνπ θνηκνχληαη κε άλδξεο) "δελ κπνξνχλ λα θιεξνλνκήζνπλ ηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ" (Α' Κνξ. 6:9, Α Σηκνζ.1:10), πσο φζνη δηδάζθνπλ ηέηνηα πξάγκαηα είλαη πιάλνη, αζεβείο, θαη βιάζθεκνη πνπ ζα έρνπλ αηψληα απψιεηα (Β' Πεηξνπ 2:10-18, Ινχδα 7-13). Αναίρεζη ηων σποζηηρικηών ηης ομοθσλοθιλίας Δθφζνλ είλαη ηφζν θαλεξή ε θαηαδίθε ηεο νκνθπινθηιίαο απφ ηελ Αγία Γξαθή πσο κπνξνχλ νη ζεκεξηλνί ζεσξεηηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο λα απαληήζνπλ; Πξνζπαζνχλ κε ηξεηο ηξφπνπο λα αλαηξέζνπλ ηα πνιιά εδάθηα ηεο Αγίαο Γξαθήο ελαληίνλ ηεο νκνθπινθηιίαο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη, θπξίσο γηα εδάθηα ηεο Π. Γηαζήθεο, λα ππνβαζκίζνπλ ηε βαξχηεηά ηνπο, ζεσξψληαο φηη αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνιχ ζθιεξέο κίαο βάξβαξεο επνρήο. Λέλε φηη δελ είλαη κφλνλ ε νκνθπινθηιία γηα ηελ νπνία ε Βίβινο έρεη πνιχ ζθιεξή γιψζζα θαη πξνβιέπεη ζαλαηηθή πνηλή, αιιά θαη γηα πνιιά άιια ακαξηήκαηα πνπ ζήκεξα ν δπηηθφο άλζξσπνο θαη ρξηζηηαλφο δελ ηα ζθέθηεηαη θαλ,. Δδψ ππάξρεη θάπνηα αιήζεηα πνπ ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζεη, ηδηαίηεξα ηνπο ζεκεξηλνχο δπηηθνχο Υξηζηηαλνχο: κήπσο έρνπκε ππεξηνλίζεη ηηο έλλνηεο αγάπε, ζπγρψξεζε, ράξε, θαη έρνπκε αγλνήζεη ηηο έλλνηεο δηθαηνζχλε, θξίζε, ηηκσξία; Οη έλλνηεο θαη αμίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηθαηνζχλε δελ είλαη ζθιεξέο θαη βάξβαξεο, αιιά απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κέζα ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θνηλσλία, θαη ζηε θχζε αθφκα. ηνλ Λφγν ηνπ Θενχ ζπρλά επαλαιάκβαλεηαη γηα ηηο ακαξηίεο πνπ ηηκσξνχληαη κε ζάλαην, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνδίδεηαη αηνκηθή δηθαηνζχλε, γίλεηαη θνηλσληθή εμηζνξξφπεζε, θαη θαζαξηζκφο ηεο θχζεο απφ ηε κφιπλζε πνπ απηέο επηθέξνπλ. Αλαθέξακε ηνλ θξίζηκν απηφ πξνβιεκαηηζκφ, ζρεηηθά κε ηε ζθιεξφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε, ζε δπηηθνχο Υξηζηηαλνχο, γηαηί ζηνπο παξαδνζηαθνχο ιανχο ηεο Αλαηνιήο θαη Αζίαο θαη ζε ζξεζθείεο κε ρξηζηηαληθέο παξακέλνπλ αθφκα απφ ηα αξραία ρξφληα νη έλλνηεο θαη νη αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηηκσξίαο, θαη φρη κφλνλ δελ ζεσξνχληαη βάξβαξεο, αιιά πηζηεχνληαη φηη αληαλαθινχλ ζετθέο αξρέο δηθαηνζχλεο απφ ηνλ νπξάλην θφζκν. Δκείο νη δπηηθνί είκαζηε ηφζν δηαπνηηζκέλνη απφ ην νπκαληζηηθφ πλεχκα, πνπ θαίλεηαη νη εηδσινιάηξεο λα είλαη πην θνληά ζην Βηβιηθφ πλεχκα θαη ηξφπν δσήο απφηη νη Υξηζηηαλνί πνπ δηαβάδνπλ ηε Βίβιν! 4

5 Ο δεχηεξνο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο νκνθπινθηιίαο γηα λα ππνβαζκίζνπλ ηελ θαηαδίθε ηεο απφ ηε Βίβιν, είλαη λα δηαζηξεβιψλνπλ ηηο έλλνηεο ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ιέλε φηη "αξζελνθνηηία" ζηελ Κ. Γηαζήθε δελ ζεκαίλεη "ζηελ θνίηε κε άξζελα", αιιά βηαζκφο άξζελνο. Όκσο νη ιέμεηο απηέο έρνπλ ηελ ίδηα μεθάζαξε ζεκαζία θαη ζε άιια αξραηνειιεληθά θείκελα θαη δελ κπνξεί θαλείο ζήκεξα λα δίλεη άιιε έλλνηα απφ εθείλε πνπ είραλ ζηελ επνρή ηνπο. Οη γισζζνινγηθέο δηαζηξεβιψζεηο ηνπο είλαη ηειείσο αλππφζηαηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ εβξατθή γιψζζα ηεο Π. Γηαζήθεο, είηε γηα ηελ ειιεληθή ηεο Κ. Γηαζήθεο, θαη είλαη πεξηηηφ λα αζρνιεζνχκε. Φιλία, Αγάπη, και Ομοθσλοθιλία ζηοσς άνδρες ηης Βίβλοσ Ο ηξίηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νκνθπινθηιία κε βάζε ηελ Αγία Γξαθή, είλαη απηφο πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή --θαη είλαη ν πην μεδηάληξνπνο θαη βιάζθεκνο -- ην λα ππνζέηνπλ πσο νη ζρέζεηο θηιίαο θαη αγάπεο κεηαμχ ησλ αλδξψλ ηεο Βίβινπ πξνυπνζέηνπλ θαη εξσηηθή/ζεμνπαιηθή ζρέζε. Δδψ πξψηηζηα έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ άγλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ/πνιηηηζηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο Αγίαο Γξαθήο. Γελ ρξεηάδεηαη ηφζν λα δηαβάζνπκε βηβιηθέο εγθπθινπαίδεηεο φζν λα δήζνπκε ιίγν απφ θνληά ηνπο ιανχο ηεο αλαηνιήο, ηδηαίηεξα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, Πεξζίαο, Ιλδίαο θιπ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε πσο βηψλνληαη νη αμίεο ηεο θηιίαο θαη αγάπεο κεημχ ησλ αλδξψλ. Δθεί ζα δνχκε πσο κεηαμχ αλδξψλ αλαπηχζζεηαη βαζεηά θηιία (επεηδή είλαη απζφξκεηνη θαη ζπλαηζζεκαηηθνί) θαη πνιχ έληνλε (κε φξθνπο θαη απηνζπζίεο) -- πνιιέο θνξέο κεηαμχ ζθιεξψλ αλδξψλ πνπ φκσο έρνπλ κεγάιεο αμίεο κέζα ηνπο: ηε θηιία, ην ζεβαζκφ ηνπ θίινπ, ηνλ φξθν-δηαζήθε πξνο ηνλ θίιν, ηε ζπκκεηνρή ζηηο αλάγθεο ηνπ θίινπ, ην ζάλαην ράξηλ ηνπ θίινπ. Απηφο ν ζπλαηζζεκαηηζκφο πνπ βιέπνπκε λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ Ιεζνχ θαη καζεηψλ, ήηαλ ζπλεζηζκέλνο κεηαμχ ηνπ ηνπδαίνπ ξαββί (δαζθάινπ) θαη ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά θαη φπσο κεηαμχ ηνπ εγέηε Γαβίδ θαη ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ. Όκσο, γηα ηνπο άλδξεο απηνχο ε αγάπε πξνο ηνλ θίιν είλαη κία ηειείσο μερσξηζηή έλλνηα απφ ηνλ έξσηα πξνο ηε γπλαίθα. Σν ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο δελ ζπγρέεηαη κε ηελ εξσηηθή/ζεμνπαιηθή έιμε, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο γπλαίθεο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπο απνζηφινπο κεηαμχ ηνπο, πξέπεη εθηφο απφ ηα παξαπάλσ λα έρνπκε ππφςε καο θαη ην Ινπδατθφ ηνπο ππφβαζξν: ηελ ηνπδατθή ζξεζθεπηηθή θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία κεγάισζαλ θαη έδεζαλ, ηελ ηνπδατθή ζξεζθεία θαη παξάδνζε ηελ νπνία δηδάρηεθαλ απφ κηθξά παηδηά. Απηή ε απνθιεηζκέλε ζξεζθεπηηθή θνηλσλία φπσο αθφκα δηαηεξείηαη ζε νκάδεο ππεξνξζφδνμσλ Δβξαίσλ είλαη ηφζν εζηθή, ζξεζθεπηηθή, θαη απζηεξή, αιιά θαη ηφζν ζεηηθή πξνο ηνλ έξσηα, ηνλ γάκν, ηελ έλσζε ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα ηελ νπνία ζεσξεί ηελ πξψηηζηε εληνιή ηνπ Θενχ γηα ηνλ άλζξσπν, ψζηε δελ αθήλεη ην ειάρηζην πεξηζψξην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νκνθπινθηιίαο. Έηζη, επεηδή δνπλ κέζα ζε κία θνηλσλία 5

6 αθελφο κελ απζηεξνχ δηαρσξηζκνχ ησλ θχισλ, θαη ηεξνχ ζεβαζκνχ ησλ εζηθψλ εληνιψλ, θαη αθεηέξνπ κίαο ραξνχκελεο ζρέζεο γάκνπ κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο, δελ παξνπζηάδνληαη ζθάλδαια νκνθπινθηιίαο θαη παηδεξαζηείαο, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε άιιεο ζξεζθείεο. Έηζη είλαη ηειείσο άηνπν ην λα επηρεηξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηνλ Υξηζηφ κε ζχγρξνλνχο ηνπ εζληθνχο θηινζφθνπο, πνπ είραλ νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (πξάγκα φρη ηφζν ζπρλφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζν λνκίδνπκε, αθφκε θαη κεηαμχ ειιήλσλ θηινζφθσλ),. Δπίζεο θαη θάζε ζχγθξηζε κε κεηαγελέζηεξνπο ρξηζηηαλνχο θιεξηθνχο θαη κνλαρνχο (Οξζφδνμν Βπδάληην, Καζνιηθή Γχζε) πνπ έπεθηαλ ζε νκνθπινθηιία είλαη εμίζνπ άζρεηε. Η πξψηε ζχγθξηζε αληηβαίλεη θαηάθσξα ζηελ ηνπδατθή παξάδνζε θαη πλεπκαηηθφηεηα ηνπ Υξηζηνχ πνπ ήηαλ απζηεξή κέρξη ζαλάηνπ ζε ηέηνηνηπ είδνπο ζεμνπαιηθέο παξεθηξνπέο, ελψ ε δεχηεξε αληηβαίλεη ζηελ ηνπδατθή πλεπκαηηθφηεηα πνπ εμπςψλεη ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ σο δνζκέλν απφ ηνλ Θεφ, πνπ πκλεί ηνλ έξσηα κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο (Αζκα Αζκάησλ) θαη ζενινγεί πάλσ ζηε ζαξθηθή έλσζε ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα (ζπκβνιηζκφο ηνπ γάκνπ ηνπ Θενχ κε ηνλ ιαφ Σνπ, ηνπ Μεζζία κε ηελ Δθθιεζία). Κάπνηνη ππνζηεξηθηέο ηεο νκνθπινθηιίαο κηινχλ γηα δήζελ αλεθηηθφηεηα ηνπ Ιεζνχ ζηελ νκνθπινθηιία γηαηί ζηα Δπαγγέιηα δελ θάλεη ηδηαίηεξν ιφγν γηα απηήλ. Όκσο ν Ιεζνχο Υξηζηφο θαηαδίθαζε μεθάζαξα ηελ αζέιγεηα (Μαξθ. 7:22), φξνο πνπ δειψλεη ηελ παξά θχζηλ ζεμνπαιηθή πξάμε. Αιιά θαη πέξα απφ απηφ, αλ αζρνιεζνχκε έζησ θαη ιίγν κε ηελ ηνπδατθή παξάδνζε ζα θαηαιάβνπκε πφζν απηνλφεηε ήηαλ ε ζηάζε θάζε ζξεζθεπφκελνπ Ινπδαίνπ γηα ηελ νκνθπινθηιία: ηε ζεσξνχζε βδειπθηή ακαξηία, δηαζηξνθή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενχ γηα ηνλ γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, θαη κφιπλζε ηεο γεο. Έηζη ην λα ιέεη θάπνηνο ζήκεξα γηα ηνλ Ιεζνχ -- ν νπνίνο ζεσξείην πξνθήηεο ηνπ Θενχ θαη Μεζζίαο, δει. φηη ην πλεπκαηηθφηεξν ζηνλ Ινπδατθφ ιαφ -- φηη ήηαλ νκνθπιφθηινο, είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αληζηφξεην, ελψ ζηε ρεηξφηεξε παξαλντθφ. Δίλαη αιήζεηα ηέηνηεο νη απνθεξχμεηο ηεο νκνθπινθηιίαο απφ ηελ Αγία Γξαθή, ηφζν απφ ην γξάκκα ηεο φζν θαη απφ ην πλεχκα ηεο, πνπ είλαη απνξίαο άμην πσο κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. Δίλαη ε πξνζπάζεηα θάπνησλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα άλνκα πάζε ηνπο κπξνζηά ζηνλ θφζκν, θαη λα ζβχζνπλ θάζε ελνρή απφ κέζα ηνπο; Δίλαη ε ηάζε γηα ζπκβηβαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο θαη έλα θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο απέλαληη ζε θάζε ηη πνπ ζεσξείηαη κνληέξλν θαη πξννδεπηηθφ; Δίλαη ε πξνζπάζεηα θάπνησλ λα θαηαξξίςνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ πίζηε ζηε ζενπλεπζηία ηεο Βίβινπ θαη ηελ ππαθνή ζ' απηήλ; Όπνπ θαη λα νθείιεηαη απηή ε ππνζηήξημε ηεο νκνθπινθηιίαο κε βάζε ηε Bίβιν, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη δνχκε ζε πνιχ δχζθνινπο θαηξνχο, θαηξνχο πλεπκαηηθήο ζχγρπζεο, θαη δηαζηξέβισζεο ησλ αμηψλ ηνπ Γεκηνπξγνχ καο. Γη' απηφ θαινχκαζηε απφ ηελ Αγία Γξαθή (Β' Πεηξνπ 3:17-18) λα κελ 6

7 παξαζπξζνχκε απφ ηελ πιάλε ησλ αλφκσλ, αιιά λα απμαλφκαζηε ζηνλ δξφκν ηεο ράξεο θαη γλψζεο ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. 7

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα